Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK SON DEVRE KURSLAM (ModernKbtık) 27NİSAN smavgünO 30 MAYIS stnav günü (Sobohv«Ö§l«) Mtthgfpoşg Çgd. No .17 Beyoz.» W . 274092 umhuriyet 53. Ytl; SAY1: 1S943 Kurucusu: TUMJS NADt 290 KURIft 24 HiSAN 1977 P&ZİR Başltan. Halil Tunç'a a£ır eleştiruer ytmeltilerek, ıstıfa etroesi ıstenmıştır. Kurultay boyunca işçıler surekli olarak «Halkçı Ecevit», «Kahrolsun Faşıztn», «Fasizme Geçit Yok» YB «Halll Tunç Istıfa» diya tempo tutmuşlardır. Oy birlıgıyle CHP'nin desteklenmesi karan alındığında da salon aya( D m n Sa. 9. Sfi. 4 de) ÜNİVERSİTEYE GlRIŞTE ONCE DERSANELERİ yenı klasık .5 MAYIS24 HAZIRAN devreler modem 6 MAYIS 24 HAZIRA N 3 beyler baruthan Wat 2 KONAK tel 122620 148872 IZMIR I CumHurbaşfcanı, yayınladığı mesajda, «tartışmaların/ çekişmelerin, vuruşmalann orarrtısını düşürmek, heplmizin görevldie» dedî 26 sendikanın tstanbul örgütü CHP'yi destekleme kararı aldı Tliîklç îstanbul Birinci Işçl Kuru"*yı, dUn 26 seadikanın Istanbul şubelerıne uuğlı 20001 aştem işyeri ve isçi temsılcilennin katılmasryla toplanmsş *e oy bırllğıyle CHP'nin S taaziran seçünlerinde desteklenmesi kararı almmıstır. Bu araria gecel oy birliğiyle Türk îs Genel Kuruhımm olağanüstü toplantıya çağnnhnan isteml de kararlaştınlmıs ve Genel Korutürk: "Vatandaş tahrike kapılmamalı,, AVKARA. (Cnmhariyet Bürosa) 23 Nısan Ulusal Egemenlık ve Gocuk Bayramı dolayısıyle bır mesaj yaymlayan Cumnurbaşkarvı Fahrı Koruturfc «Bırbinmıze iîgal ordulan mensrıplanna bakar gıbı kinle, nefretle bakaroayız» dermş. seçım bncesı ortama değmerek «Dünvanın her yerınde mır demokratık sıstem ile 7<Jne*'len memleketlerde ıktıdarlar jenel seçımlerle gelmekt», genei seçimlerle düşüp gttmektedirler. Bu donemde tartışmalann, çeüsraelenn ve vuruşmalann orantısını düşürmek hepımızin yurttaş lık gdrevıdır. Ozelukle bu yolda çaba gostermek sıyasi partıler lı d«rlennın ve basının yıutseverlık vazıfesidır» bıçımınde konuşmu$tur. Cumhurbaskam Koruturk''in dun vayınladığı mesa] ozetle şoy ledır: «57 yıldan berl çocuğu, gwnd ve yaşlısı ile çağdas uygarlık âlemı içınde eskl yenmieı alabılmek ıçın katlandıfımız fedakar hklar bızi «kendimızı hur, demokratık, parlamenter sıstetn» ı!e ıdare etmege yeter bır olgun luga erıştırmesı ıçın mılletçe bırçok, pek çok çabalar sarfettık ve etmeye devam edıyoruz. Bırbınmıze destek olmadan ile rlye gitmekliğimi* mümkün degildır. Hâkımtyetı mülettcn alacağız. Büyük Millet Meclısınde toplayacağız. onun nımetlennı ve haklannı Anayasal org&nlar eh ile m j lete dağıtacağız. Anayasa nızamımızın bu değışmez teme! ılneler.nm h«pım:z Wah ve sadık bek çîlenyiz . Hedefırmz çagdaç uygarlık du(De\amı Sa. 9, Sü. ", de) Özbek; Seçimin güvenlikle yapılması için gerekli tedbirler alındı,, dedi (CumhurİTPt Haber Merkeıi) Içışleri Bakanı Sabahattın Özbek, lstanbıü'un asayış sorurüa nyla ılgılı olarak dun Vilâyet'e bır toplantı yapmLstır. Valı NamiK Kemal Şenturk, Jandarraa Genel Komutanı Orgenerai Sahap Yardımoflu. Em nıyet Genel Mudurıı Metın Dırımtekm, îstanbul Emruyet Mudüru Nıhat Kaner. Sube Mudar len, tl Jandarma Alay Komutanı Albay ömer ösiskender, Vali Muainnlen ıie Mılli Eğıtıra Mudurumın tohldıgı toplanüdan on | ct bır açıklarrva yaoan Içı?!er. j Bakanı Öıbek, îunları soylemış j tır: «Valiler ile sık sık toplantılar yapmakla ve çeşıtli ıllerımizın sorunları hakkmda bılgı almak ' tavım. Özelhkle seçım emnıyen1 nın sağlanmast ve secımlerın ta(D»TUIU Sa 9, Sü. 1 de) i İstanbul'da bir işçi öldürüldü; Ankara'da vurulan öğrenci de hastanede öldü (GımhurİTet Haber Merkezi) îçerenkoy'de ateş açan koman dolar bır ışçıyı oldurmuşler. bır işçıyı de yaralamiişlardır Kuçuk bakkalkoy Ulku Ocaklan eskı ıkmci başkanı Alı Bılır ve dort arkadası oldukları gorgu tanıkla nnca bıldırılen sanıklar, dana sonra süah zoruyla çe\ırdıklerı bır mınıbusle kaçmı^lardır. A>nca Gultepeae afış asan bır gnıp, kendılerıru engellemek ısteyen ekıpten bu polısi taban ca ile yaralamışlardır. Ankara'da ıse Abıdınpaşa Lı sesı ogrencılerının uzenne ateş açan komandolarm yaralaaıgı Osman Aktaş adh ogrencı. dun sabaha karşı tedavı edıldıgı has tanede olmuştur. îçerenkoy'dekı olav saat r' d=ı ırevdana gelmı"=ıır Cîorgu tamklarırun ıfadesıne gorc, Ulku Ocak (Devamı Sa. 9, Sü 3 de) Bir Rapor Üstüne lddet olaTİannın r t çoktandır bllivorduk. Ophe Htikümetinin ra zavıf Vanadını olnsturan parti r e onun finlu Baçbueu, ülkrmizdpki kanh ola>larm en fuçlu kışkırtıcılarından biri dnmmunda bnlunuyordu. Komando dedlğimlz gerUU fğit'noi itormüıj galdıresn tençleri baslıc» bu partl koru»ordu. Ki$iliğ1ne yöncltilm suçlamaiar kaı>ısında sayın Bajşbııç örimek gereğinl bile «onlar giivenlik knvvetlerinin Tsrdırncısıdır» dlyerek eylemdleri koruduğımn kendi »tzıvla «İUrar» etmişti. Ba?buğ synca konundolara arada hlr bnyruklar verlvor, «Davadan dön«nleri runın, beo de olKUH vumn» gibilerden ne denll melodramatik bir uslup taşısa da hukuk devleti kurallarıyU baedaşması olanaksız davranıslardan kaçınmjyordu. Ve bajta Baîbakan, Cephe Hüküroellnin hiç bir ortağı ağzını açıp da ııyfar bir toplutn için hiç vakışık almayati bu turuma kar^ı çıkmıyorJu. Bagüne dek ne Atatürkçü Fevzioğlıı'dan, ne de Musloman Erbakan'dan ba konuda bir eleştiri duymadık. îurdıımıız çocuklan sokaKJarda nldürülur, öğrenct >urtlan basıUr, ^ğitim kuruluşlan polisin Eoziı öniinde altust edilirken bizim trpho Huknmetimiz s».tıki c&n güvenli^inin sağlan ma.Mndan. dirlik duzenliğin korunmasından sorumlu olan o desrilmiş ){ibl arkadaşça bir d»vamsma içiode geçinip jridiyorlar. suçu solcularla CHPVe ve CKP'nin önaAak olduğu a[ \asasına aktarma%a çalışıyorlardı. Cephecüerin savlarına lnanan arami7da bir kisi kabnarmştı arna baska bir dhecekleri kalmadığı için baylar aynı şeyleri linelemeji surdurüyorlaTdı I*le. S Erbakan: 'AP hizmet yerine bahşiş toplayan garson açgözlülüğü içinde,, Yılmaz GÜMÜŞBAŞ MAL4TTA MSP Genel Başkanı Necmettın Erbakan 5 hazıranda mılletın «fasıt daırelere do nuşe değıl, yenıden büyük Turkı ye'yı kurmaya karar vereceğını soylemış, ülkenın 25 yıl harp, 25 yıl yaralan sarma devresı geçirdığını sonra arama devresıne gır dığım, şımdı ıse kurtuluş devresinde bulundugunu lfade ederek «Bu devre MSP'nın 1975 yılında başlattlgı kbklu ıcraat ile tahak kuk saîhasuıa girmıştir. Bu seçim tanhı buyük hamlenın başlamış olduğu devrenın ılk perçınleyıcı seçımdır» derruşttr. Mıl(Devamı Sa. 9, Mi. 6 da) ABD kaynaklarına göre Carter'in karşı tutumu sertleşti «The New York Tımes» gazetesının muhabırlen Evans T« Novak, Ankara'dan gonderdiklerı haberde. Tür'sıye Kıbnsta onernlı odunler vermedığı süre, Başkan Carter'jı Türk ABD savunma anlaşmasının onaylanmasını Kongreden ıstemeyeceğmı bildirmişlerdır. «The Nev York Tımes» muhabırlerinın gonderdıklerl haber şoyie rievom etmektedır«Carter'm Tar^ıve hakkında izledıği yenl scrtlık palitiiasımn sonuçlfn Ankara'da henüz tam olarak duyulmamışör .Vncak gerçek şudur k:. Turkıye Kıbrıs'ta onemlı odun vermed.gı sure Caner Turk ABD savunma anlaşmasmın Kongre tarafından onavlanmasını ıstemeyecektır. Carter'm bu kararı, şubat avmda Antaıra yı zıyaret eden d*el t«msilcisi Clark CUfford taralından Demirel'e lleMlm'Ştır. Clıfford Carter'in bu yeni poîıtıkasmı Dermrel hükumetme anlatmış ve bu konuda Ba^kandan şetırdıgı özel mesajı sunmuştur. Clıfford bu polıtikayı, Turkıye nın (D«vamı !»a. », Sü. 4 de) Yunanistan NATO'da kalmak için askeri ayrıcalık istiyor P.\RİS, (Kosta DAPONTE) 618 ma\ns gunlerınde Akdemz'de yapılacak ve aralarıcda Turk kuvi, etlerinin de buJunduğu bıldırılen NATO'nun denız ve hava mane\Talan, ıki buçuk yıldır surdurulen Turk Yunan anlaşmazlığuun Atlantık ıttü:akanın ozellıkle askeri orgutuae rerdıgı zararların meydana getırdığı tedırgınlıği yeniden guncelleştırrruştır. N'ATO uyelermden ABD, îngUtere, Federal AlmanNa, Italya, Belçıka, Hollanda ve Turkıye'nın de Katılacağı bıldırılen Akdenız'dekı bu askeri mar.evralara Yunanıst?n katılmamaktadır. Turkıye :1e Yunanıstan arasında ıkı buçuk yüdır suregelen i n z nedenıvle NATO rıun askprı kanadından çekılen Yunanıstan NATO manevralarına katılm&maktadır. Yunanistan aynca vıne bu krız suresınre ve 1974 :,a»ndan beri NATO'ya. kendı sılâhlı kuvvetlerının durumu haünnda bilgı vermemekte % radar ıstasyonlarından e (Oevamı Sa. 9. Sü. 1 de) • Tl'RKıYE'Yl TUTAN MACOMBER'ıH GOREVDEH ALINMASI CARTER'ıN POLiîiKASININ BELıRîıSı OLARAK GORÜLÜYOR GÖZLEMOLERE GÖRE, TÜRK YUHAH ANLA5MAZU&I, NATO'KUN GOVENLiĞtNi Z£D€LiYOR VE BATILI ÇEVREIEROE TEDiRGtNUK YARATIYOR Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı KÖTO HAVA MfDErfıYlE BAZI İLLER1Hİ TÖRENLER ERTElEm (Cumhuriyet Haber Merkezi) 23 Nısan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayranunı kuUama torenlerl dun de devam etmıştir. Ancak eivenşsus hava koşullan yuzunden Ankara'da törenler Ata. türk Spor Sarayma alınmış. Izmır'de 29, Çanafckale'de 30 Afyon'da da 26 Nısan'a ertelenmlştır. 23 Nısan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedemyle An'Kara'daki ılk toren Anıt Kabır'de j yapılırus ve Turkıye ÇocuX Esır geme Kurumu Genel Baskanı Alı Rıza Zorluoğlu'nun ba^kanlığındakı bğretmen ve oğrencılerden oluşan bır grup, çelenk kovarak saygı duruşunda bulunmustur. Cumhunyet Senatosu Başkanı Tekın Anburun başkanlıjjın^a kı bir başka heyet de saat 10 3fl'da Anıt Kabn zıyaret ederek say sı duruşunda bulunmustur. Eiverissız hava koşullan yuzün (Drranu Sa. 9, Sü. " de) TÜRKEŞ: «SANDIK BAŞINDA İŞLENECEK CiNAYETLERiN SORUMLUSU CHP OLACAKTIR» AMCARA (ANKA) MHP 13. Buyuk Kongresı Ankara'da dun çalışrnalarına başlamıştır. Kocg renın açılıs konuşmasını yapan Alpaslan Turkeş 5 Hazıran se çımlennde sandık baslarında cınayet ışleneceğmden soz ederc; bunların sorumlularının CHP'lıler olacağını one surmuştur. Se (Df\amı Sa. 9, Sü. 1 üe) 13 TUTUKLU, SAHTE GARDİYAN KİMLIĞİYLE BAYRAMPAŞA CEZAEVINDEN KACTI Bayrampaşa Cezaevı'nde çeşıtlı suçlardan jatmakta olan 13 tutuklu. oncekı gece saiıte gardıyan kımlığı ile kaçmışlardır. Kaçan tutüklulardan bıri îstanbul ıl sınırından çıkarken polıs tarafından yakalanmıştır. Yeşılkoy'de bır polıs memurunan oldurulmesı ve bır bekçınm agır yaralanmasıj la sonuçlanan olavın sanıklanndan dordu ile hırsızhk, gasp ve banka soygunundan sanık olarak bır sure once cezaevıne gıren uığer 9 kışı oncekı gece, onceden temın ettık lerı sahte gardıyan kımlığı ve elbıselerı ile cezaevuıden çıkarak kayıplara kanşmışlardu. Olayın mevdana çıimasından sonra samklardan Recep Akgun Bursa'ya gıtrne'K ıçın otobüse bmerken Em niyet 2 Sube eklplerl tarafından yakalanmıştır Bayrampasa Cezaevı'nden kaçmayı basaran 13 ratuklu şurüardır. Yener Kurum. Akif Akdursun, Hasan Altuıoğlu, Abdurralıman Kupelı, Recep Uregen, Mehmet Karatas. Akıf Sunar, Fahn Tırpan. Ibranım Yenıkoy, Cahıt Pala Kernal Altın. Sabahattin Kaynar ve Recep Akgun. Simdi bu şiddet olavlarını Incelemek üzere kurulan S*nato Araştırma Komisjonunun hazırladı^ı rapor hep bildijimiz sterçeklere daha bir açıklık sftirmckte, onları ulusun jtbzleri öniinde «resnnvet»e dökraektedir. Rapora çore kanü olayların haşiarna Urihi Başbnğ Turke$'in Cumhuriyetçi Köiiu Millet Partisini ele eecirdipi pınc kadar uzanmaktadır. O tarihten baslavarak şiddet olavlan gittikçe kınjmrt, saMiı Basbuğ Meclise eırdikten sonra durulmamıs, hele Cephe Hükümetinin kurulmasiyle basbütün alevlcnir olmuştur. Gençler arasma kıştırttcı ajanlar kansma». güvenlik kuv» etlerinin ço?u kez olaylar» seıircı kalması. hatta saldırganları koruması, eğitim kuruluşlarında eüitim çörülemez hale ee!me<ii. Clku Ocaklarının ncrede ise devlet içinde devlet »»tılırcasma ola^lara eçemen dunırra vukseîme'si hep o küçük partinin çiderck hukumftte söz sahıbi olmasına ^ orulmaktadır Bunları kaba taslak çİ7Cİleri tçlnde zal«n bili%orduk. Senato Araştırma Komis^onunun raporımdan bır daha oerenrnekle ?aşkınlıaa dusccek dceiliz. ialaii $&şüacak bir nokta var: Raporun içenği scrumtalan vuce divana kadar «btürebiIpcek çok agır suçUra definir bır nitelik iasımaktadır. (>s<a sorumlulann opmcn tumu bııgün hükumette coreı ba«tndadır. Üstelik AP Gpnel Baskanı geçen giin verdiğl demeçte C*phf ort»ğı MHP Ue socimlerde iîblrliü rapacağını açıkla ı TiCARET BAKANI BAŞOL SUÇLAYICI BiRSORU YÖNELTEN KÖYLÜYE TABANCA ÇEKTi CX)RH, (\VK.\MEM) kırdağ AP MUleLvekılı aday ve Tıcaret Bakanı Halıl Başol, kendısıne «Siz ayçıçeği stokçula n ve traktor karaborsac.larıyla ortafc mısımz'1» dıyen b:r koyluve tabanca çekmış*ır Seçım gez.sı nedenıyie Çorlu (Devarru Sa. 9, Su 5 de) istanbul'da düzenlpnen kutlama törenlnden bir förijnüm. Uluslararası Af örgütüne göre 5'i Türk olmak üzere 25 ülkede 104 gazeteci cezaevinde PARIS, (Cumhurhet Bürosn) Merkezı Londra'da oulunan Uluslararası Aî Orgutu dunyada tu tuklu gazetecler ha^kmda bır lıste Jıazıılamıstır Bu l.stede Jö ulkedekı 104 gazetecmn sıyasal nedenıerle tutuklandıgı. '.a da kayboldugu one surulmeitedır ArjantJi, Bahreyn, Bengladeş, BrezUya. Şılı. Kuba. Çekoslavakya. Doğu Almanya, Haıtı, Endonez;a, Kenva, Mala\\ı. Pıhpınler, Sıngapur, Güney Afrita. Ispanya, Guney Kore. Surıye. Taıwan. Tan2ama, Taylaııd, Turkıye, SS CB. Urujuay, Yugosiavya'nın da \er aldığı bu lı^edekı gazetecı.erden â'ı Turktur 15 mart 1^77 gunane kadar e!de eclılen bılgılere duzenlenmış olan bu i'stedeld Turs gazntecLerı şjnlardır. Melımet Çakı cı Cllerı). Mac:t Çopur (.Halkıı. Sesi), Duncar Eıerüer (Kıvılcını». Dem'r Kuçükaychn (Kınl Ciin), Erdal Tokay (.Oncu). Uluslararası Af Orgutunun \erdığı bılgılere sore bunclaıi once 1 ma\ıs 1976'da yayınlanan bır lısteje oranla dunyada ki tutuklu gazetecılenn sayısı jüzde ellı oranmda artmıştır. Aynı rapora gore bu gazete cılerden bazılarma ışkence edıl mıştır. Bazıları da Bırleşmış Mıl letler Insan Haklan Deklaras yonunun 15 maddesı çığnenerek tutuklanmıştır. Af orgutu aynca bu lıstenin kuskusuz eksık olduğunu ve bırcok ulkedekı tutuklu gazetecıler hakkında bılgı alına madıgmı eklemektedır. TJİuslararası aT brgutu dünyadakı tutuklu sendıkacılar hakkın da da bır lıste yayınlamıştır. Bu lıstede 21 ulkeye roensup 283 (Oevsmı Sa 9. Sfi. 5 de) Türkiye Daktilografi Şampiyonasında derece alanlar belli oldu İstanbul Tıcaret Odasmda yapılan 30. Turkiye Daktılo Şampiyonasının derecelen belıı olmuş. Akar Apay 209 puanla elektnklı makıneler; Eecen Ertaş 181 pu (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ CHP Ankara il binasına bomba kondu Türk İs'in Sonu mu ? ürk lş yönetlcüerirün lçlne dü.Muklerı durum, içüıdeıı zengin dersler çıkarılabilerek düzeyde bir rüalışı simgelrmektedir. Çoğu kişi bclkj «yıkılı»» sozunun erken olduğunu, Türkİş'in ülkeminn en büyük sendikaj brfiilü olduğumı duşünebilir. Bu tür düşüncenin haklı \anlan da bulunabilir. Ne »ar ki Türkîşin yapısı (çözonüne getl rilirse «yıküıs» dcyünini yaki?tırmakta baksız olmadığımız anlastlabilecektir. GERÇEK rnası; daha açık deylsle bafdaştklıjhnı yitirraesi, örgütun sonu demektir. Konfederaayonun üvesi bnlunan büyüklii küçüklü yirmiyi aslon brgiit kesiminde kalabalık olanlar taTdır; küçük ama bem yapısal b«m de pansa) bakımdan jrüçlü olanlar vardır. TürkI^'in yıkılısıyla ba sendlkaların durumu değişmez. Ama çeşitli türden sendika yöneticilerinin Törklş orgıituade bütünleserek bir kuv•*••• (Devamı Sa. 9, Sa. 8 da) Komünizm propagandası yaptıkları iddiasıyla Adliye'ye verîlen DAST oyuncuları serbest bırakıldı AD\S4 (Cumhuriyet Güney îl leri BUTOSU) 4 gunden berı Adana Belediyesı Şehır Tıyatrosunda «Toprak» ve «Halkın Gucu» adlı oyunlan sahneleyen Dev rımcı Ankara Sanat Tıyatrosu (DAST) oyuncuları hakkında Savcüıkça kovuşturma açümıştır. Erkan Yııcel tarafıııdan sahneye konan her ıkı oyunun goste i nlmesı surerken onceki gün j ovunda rol alan tüm oyuncular Emnıyet 1. Şııbe ekıplerınce toplanmış ve ajTiı gun Savcüığa sevk edılmışlerdır. Savrıhğa sevk edılen oyunculardan Aykut Tolegen Gunav Korkma7, Ahmet Satan. Hasan Yıldınm, H^(Devamı Sa. 9. Sü 3 tic) Portekiz dönemeci Derleyen : Okay GÖNENSiN BUGUN 4 SAYFAOA VVKARA. (ANKA) CHP Ankara ıi "oınası dun akşam kımlıgı bel'.rlenmeven sahıslar tarafından bombalanmak ıstenmıştır. Ancak olayın çevrede dıkkat ^ekTıesı ıizerıne boınoa^ kojatılar fıtılı ateşiemeden olay yerınden Ivaçmıslardır. Gorgu tarukları hombayı kojTnların 4 • î kışı olduğunu \r> NADIR NADİ \ ellerınde sılâblar bulundu^unu bıldırmıMerdır. Oiaja, polıs e! (Devanu ba. 9, bu 3 de) I koymuş^or. T Ana tÜTÜğüniın l'incl madde«ine göre TürkIş örgütün kısaltılmış adıdır; ve simgcsidir. Orgutun gcrçek adı «Tiırkiye Işçi Sen dikalan Konfpdfrasyonu»dur. Isnunden anlasüacagı gibi Türkî*. resitli sendikalarra bir araya gelmesinden oluşmiıştur. Ivc sen(tikalann pırasal devteğivle vaşar. TurkSş'in işçilerle dolajsır >oldan Ulşkisi sozkonusu dejildlr. ŞimdJ Türktş'i nluşturan sen dikalaruı homojen olmaktan çık MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇiZGıSiYLE (5. saj'fada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog