Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

«ERKEN ÖTEN HOROZ» Kemal Bayram Çukurkavaldı'nın bu şitr kitabında. Ikı lınç olayımn ılgınç oykusüyle, Koy Enstıtulerının son donemınden belgeler de var Behıce Boran, Pafat Ilgaz, Fakır Baykurt, Hasan Huseym, Ilharr. Soysal, Behzat Ay, Işıiî Yurtçu, Mehmet Bavrak Suleyman Yagız Sehm Ilen. Halıl Soyuer, Ismail Gençtürk, Nalân Seç)cn':n yazüanyla 2. baskısı çıktı. Genel DağıtmvGeDa. îsteme: YenigünAnkara umhurjyel 53. Yll; SAY1: 18942 Kurucusu: FUNT7S NADÎ 200 KURUJ 23 NİS4N 1977 CUMARTBi brtmış ve Carter yonetımınır., erteleyıci tutumunu sert dllle eles tırmıştır. Turk Amenkan iuskılerine ılıs kın gelışmeler şbyle olmuştur. Turk Amerikan Savunma îşbırlıgı anlasmasını bir süre daha ertelemeyl kararlaşttran Carter yonetımı, oneeki gün Amertkan (Devamı S». 9, Su. S de) İME Doç. Dr. SIRRI AKINCI Flyaü: 20 Llra tsteme Adresi: ÇAGDAS SATINLARI Cafaioglu Halkevı Sok. No: 39 41 tst&nbul ABD KONGRESi TÜRKİYE'YE 40 FANTOM UÇAĞI SATMAK İÇİN AMBARGOYU "GEVŞETME KARARI,, ALDI (Cumhuriyet Haber Merken) Amenka Bırleşık Devletlen'nın Turkıye'ye uyguladığı sılâh ambargosunu kaldırdıgı yolunda, Türk kamuoyuna yansıtılan çellşkıli haberler, dün açıkhga kavuşmuş; Kongre'nin Turkiye'ye yalnızca 40 Pantom uçagınm sataçına olanak verecek ve bu saUs lg<" gvakli krediyi sağlryv cak biçimde ambargoyu «gevsetme karan» aldığı anlasılrruştır. Ote jandan Carter yonetımının bu karann almmasını saglarken, ABDTurkıye savunma ışbırlığı anlaşmasmı ertelemesi konusuna dun Ankara'da gazetecüerle konuşan Başbakan Denrırel, önemlı olanın Turk Amerıkan savunma ışbırhgı anlasması oldugunu t» Başbakan Demirel, Kongre'de bu kararın alınmasını sağlarken, Carter yönetiminin Türk ABD Savunma Işbirliği anlaşmasının onayını erteletmesini eleştirdi. "Öğrenci olaylarında ajan ve provokatörler görev alıyor,, ANKARA, (ANKA) Şlddet olaylannı ve nedenlerinl arastırmak Uzere kurulan Senato Arastırma Komisyonu çalışmalannı bitirmis ve raporun taslağını hanrlamıştır. CHP Gaziantep Senatoriı Salih Tanyeri'mn başkam bulundugu komisyonun raporunda Emruyet kuvvetlertnın olaylar karsısında taraîsız davranmadığı belirtılmiş «Polısin tarafKZ hareket etmedığl ölüm olaylannda bir tarafı htmaye ettigi ve umumryetle b&şlangıçta olaylara seyırcı kaldığı îstanbul Tak sım, Kanlı Pazar, Yüdız Devlet Mahendlslık Mımarhk /vkademı sı, Ankara Kurtuluş Meydanı, Siyasal Bilgiler Fakultesı, Hacet tepe ve Konya olayiannda açıkça goze çarpmaktadır» demlmış tır. KarJı olaylann başlama rarıhi olarak da Alpaslan Turkeş ın M le geçinliği 1965 yıh gosterilmekte, Ülkü Ocaklan vs TUrkeş'm tutumu eleştınlmektodır. 217 daktüo sayfasından olı> şan taslak rapor, Mıllıyetçi Cephe Hukümetının kuruluşundan sonrakı olaylarla 1971 1974 yıllan arasmdaln olajlan da karşılastırmakta, 1975 1976 yıllarında mevdana gelen olaylann (Devamı Sa 9, Su. 1 de) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bugün tüm yurtta kutluyoruz (Cumhuriyet Haber Merkezi) 23 Nısan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dun bütnn ;urtta, dış temsücılıklenmızde ve Kıbrıs Turk Federe Devletı'nde kutlanmaya başlanmıştır. Dun saat 12'de, resmı daıreler, kuruluşlar ı!e okullar bayram ne deruyle yann sabaha kadar taale gırmışlerdır Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bavramı torenlenmn ılki Ankara'da bugun saat 08^0"da Anıt Kabır'de yapılacaktır (Devamı S>. 9, SU. ^ de) Senato Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, «öğretim özgürlüğünü ve can güvenliğini ortadan kaldıran komando hareketleri, Türkeş'in 1965'lerde CKMP'yi ele geçirmesiyle başlamıştır» deniliyor. 23 NISAN 197' Türkİş Yönetim Kurulu, tüzüğünün gereklerine karşın, hiç bir partiyi desteklememe ve olağanüstü kongreye gitmeme kararı aldı ANKAK4 (Camlınrfvet Bürosn) Turk Iş Yonetım Kurulu, AP ve CHP'nın cevaplannın her ıkıslnı de olumsuz bulmuş, panı desteklemeyı süresız olarak erte lemıştır. îld günden beri devam eden Yonetını Kuıulunda AP \e CHP Genel Başkanlaıırun \erdıklen cevap metınlen, teker teker ele alınarak eleştınlmış. her ıkısı de, Turk Iş'ın ısteklerını karşılamadığı gerekçes'yle olumsuz bulunmuştur. Bunun üzerıne Yonetım Kurulu herhangı bır partıyı desteklemesı bahıs konusu olmadıgınaan. kongreye de gerek gonnem.ştır Oysa, Turk Iş m bır yıl once yapılan genel kurjlunda, Meclısler seçım kararı aldıktan sonra en geç 1 hafta ıçmde bır sıyasi partının desteklenmesı yoiunda karar alınmasını ja da partı kurulmasmı, yapılan bır tuzuk değışıklığı ıle zorunlu hale getırmıştı Ancak Yurütme \e Yonetım Kurulundakı AP'lı ıMSP h ve MHP'Iı sendıkacılann çucardıkıarı engeller nederuyle, daha once yapılan uç ayrı Yonetım Kurulunaa goruşulen bu AOnu>a ılışkın bır karar alınamamıstı. Bu sendıkacılar, ozellıkle CHP'mn desteklenmesı goruşune karşı çıkmış ve uzlaşmaz tu tumlanyla alınması gereken karan sureklı olarak erteletmıştı Partı aesteklerae karannın va aa olağanustu kongre çağrısıran \apılabılmesı ıçn, Yonetım Kurulu (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) KARATAŞ GÖREVDEN ALINDI, TEZKAN'IN GÖREVİ DECİŞTİRİLDt (Cmnhuriyet H»ber Merkeıi) TRT Genel .Muduru Şaban Karataş'm gore\den alındıgını bu konuyla ılgılı kararnamenm kısa surede t&mamlanacağı Demırel tarafmdan açıklanmıştır Demirel Karataştan boşalacak Genel Mudurluğe de <Usuiune go re bır atama yapüacağım» soyle mıştır. Karataş'm ıstıfa mı ettıgı, go revınden mı alındağı yolundakj sonıya da Başbakan «Kararname gorevden almak ıçındır Karar namenın muayyen zamana kadar çıkmaması nalınde de kendısın n mustafı sajılmasını ıfade ettı Gayet sarıh soyluyorum Bu go reve devam edemeyeceğıru, bu gorevden alınması gerektığım kendısı soyledı Bız de kendısım yonetım kuruluna almava karar verdık. Bu kararname kısa za manda çıkmazsa, mustafı sayıl Harru Tezkan'dan boşalan goreve de Fahrettuı Gulseven atan mıstır. Gulseven uzun sureden ben TRT Basm Burosu Mudurlugu gorevını yurtıtmektevdı TEZKAN, GOREVDEN AUNDI TRT Basın Burosu Muduru Ajansı'nın haberıne go Fahrettin Gulseven, şunlan soyle re TRT Haber Daıresınde değı mıştır «Haber benım içm de buvuk şıklıkler olmuş. Daıre Başkanı Hamı Tezkan bu goreiınden alı bır surprız oldu. Perşembe aknarak Dış Yavınlar Daıre Baş şam üzeri soylentılerı duydum, durumu bu sabah ogrendım Ankanlıgına getırılmıştir. masmı ıstıfa etmış sayılrra"!inı ifade ettı » cevabını vermıştır Bu arada Karataş'm bır hafta ızın aldığı ogrenılrrıştır cak. pmri henuz tebellıig etmedım. Pazartesı gunu jazıyı alarak gore\e başlayacağımı sanıyo rjm Seçım donemi gıbı krıtık bır zamanda bu gore\e gelmenın guçluklennı bılij'orum Yıl lar suren memurıyet hayatıma, 'eke surmeden gore\amı yapma \a ç^iışacajım • Öte vandan yaklaşık 5 bın kı jı olan TRT kadrosu 7 bın kışı(Devunı Sa. S, Su • da) 4 milyon lira değerinde esrarla, 5 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi Lübnan'dan Gaziantep yoluyla îstanbul'a getınlerek Almanya' ya gotürülmek ıstenen dış pryasa degerı 4 nulyon lırahfc esrara Narkotık sube detektıfien tarafından elkonulmuş, olayla ilgıh, eski mılli güreşçılerden Yılmaz Kalkan ıle dort kısı de gozaltına ahndıgı. açıklanmıştır. 130 küo agırlığındaki esran TIR kamyonu ile goturmek ısteyen kaçakçılarla, TIR karayon şoforü olarak kendlm tanıtan bır detektıf, maddenin Almanya' ya naklı ıçın 200 bın lıraya anİaşmışlardır. Paramn 30 bın lırasmı TIR şoforune veren kaçakçılar, oncekı akşam Maslak yolunaakı bır benzıncı yakınında (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) TESİŞ Genel Başkanı ve Türk Iş Yönetim Kurulu üyesi Orhan Erçelik tutuklandı AN'KARA, (Cumhnrivet Bürosn) TESİŞ Federasyonu Genel £aş lanı ve Türk Iş Yonetım Kurulu jyesı Orhan Erçelı.t, sendıkada rolsuzlul: yaptıgı ıddıasıyia seviedıldıgı nobetçı Sulh Ceza Maniemesmde dun tutuklanmıştır. Federasyon u>esı bazı ser.dıka lonetıcılennın ıhbarı uzerıne bır ure once federas\onun evrak ve 5 lesaplarına el konulmustu Ifa ieıı almmak uzere dun savcılığa ;ağrılan Orhan ErçehK, Daradan lobetçı mahkemej'e seviedılmış, •nahkeme de savcuığın ısteğıne jyarak Erçelık'ı tutuklamıstır. APden adaylıgını ko>auktan kı gün sonra bunu gerı aîdıgı nldırılen Ornan E'çehk'ın tutukanmasır.a n^den olan ıddıalar ırasmda. Genel Kurul'un kıdem azmmaîlannm alınmaması yo uncakı kararna ragmen gorevı Daşındayken 4no bın hra kadar utan kıdem tazmınanm aldığı Saglık Is Sendıkasının TES (Devamı Sa. 9, Sü 8 de) OTOBÜS DURAĞINDA BEKLEYENLERE ATEŞ AÇAN KOMANDOLAR 6 KİŞÎYİ YARALADILAR • BAHÇELiEVlER LiSESıNE YAPILAN SALDIRIDA OIEN NACi GÖVEN ıÇıN ARKADAjLARI VE OGRETMENLERı BÜYUK BıR GOSTERı YAPIILAR. (îstanbul Haber Servfoi) Ataturk Oğrencı Sıtesı durağmda otobuse bırunekte olan ogrencılerın uzerıne bır grup komando tarafından açılan yaylım ateşı sonucu 6 kışı çeşıtli yerlermden yaralanmıştır Bu arada oncekı gun sJâhh bır grup tarafından vurularak ol durülen Bahçelıevler Lısesı son sınıf oğrencısı Nacı Guven dun toprağa venlmıştır Guven'ın oldürulmesım protesto ıçın okulda \elılerın de katıldığı bır toplantı \apılmış, mudurun tutumu gostenlerle yerılmıştır Aynca son gunlerde devnmcılere vonelen saldınlan kınamak amacıyla bır çok yuksek okul ve lısede dun derslere gınlmemıştır Dun sabah Topkapı Cevızlıbağ' dakı Ataturk Ögrer.cı Sıtesmden çıkan oğrencıler otobus duragında beklerlerken Cevızlıbağ yolundan hızla gelmekte olan Anadoı marka bır otomobılın ıçınden açılan yaylım ateşı ıle karşı karşıya kalmışlardır. Bu sırada olav yerine gelen halk otobüsune oğrencılenn panık ıçınde bınmeye çaüştıklan gorulmuştur An(Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) TEKEL, ViSKiYE 50 LiRA ZAM YAPTI Tekel'ın ıthal ettıgi viskıye yuzde 33 oranmda zarn vapumıs tır Zamlı uyguîamaya Pazartesı gununden ıtıbaren başlanacaktır Boylece ıthal vıskısinm fıyatı 150 lıradan 200 lıraya çıkarümış olmaktadır. Tekel Genel Mudurlüğu yetkılılen, dunya pıyasasmda viskı fıystlannın artması sonucu sam yapılmasının zorunlu olduğunu (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) TOB DER GENEL BAŞKANI «5 HAZiRAN MÜCADELESiNi KAZANMAK iÇiNTÜM iLERiCi GÜÇLERi BiRLiĞE CAGIRIYORUZ» ANKARA, (*\KA) TÖBDER Yurutme Kurulu toplantısı çalışmalanyla ılgılı olarak dun jayınlanan b:ldırıde Mıll'yeı^ı Cephe îKtıdarı donemındeK' baskı ve kıyımlar kınanmıştır. Bıldırıde. TOB DER avu.^atlannın, Mıllıyetçı Cephe ıktıdarı donemınae açtıkları dava sajnsmda oncekı donemlere oranla yuzae 300 ar;ış oiduğu kaydedıJmış, şoyie den:> mıstır: <tl5 mayıs 1975 tanhuıden 15 n:san 1977 tarıhıne kadar açılan davaiar sayısı Demeğımızın ku ruluş tanhınden 15 5 1975 e kadar açilan dava sayısına gore yuzde 300 artmıştır. Yanı da\ralar, son ıkı yıl ıçınde geçmış dort yıl ıçın açılan davaların uç mıslı çoğalmıştır ı> TOBDER'ır.. DÎSK'm duzerledıgı «şçı sınıfının uluslararası bırlık mucadPle davarışma puntı ne tum gucuyle katüacağı açı'f\" nan bıldınde son " nle'de dernej,e sızmava ça! san «bozguncu» u'surlar da knanmış, b'J ıla (Devamı Sa. 9, Su. 2 de) Komanrîn saldınsmds varalanarafc hastaneye kaldınlan örrencilerderj biri, can güvenlifi olmadığı İçin yuzunu yastıkla saklarken .. GÖZLEM UĞUR MUMCU Sjzma... CHP'deveto etiilen Başbay ve Gençer: «Partimiz için çalışacağız» (Cuffüıurlyet Haber Merkezi) Aday adaylıkları CHP Genel Llerkezmce ^eto edılenler vsrlıklen demeçlerde ;a da yaptıkan acklamalarda partılenne as a kuskun olmadık'annı. ıktıdar ılması ıçm PI erınden gelen çalış naii yapacakjarını be'itmekte ürler Bu konuda dur> b.r açjkiama •apan Malatja CHP adav adayı (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) 1 Mayıs İşçi Dayanışma Günü'ne 17 demokratik örgüt katılacak • DİSK TARAFINOAM DL'ZENLENtN ÎORENLE ilGıLi HAZIRLIK ÇALI5MALARINIM ıLKı YAPILDI DISK Yurütme Kurulu kararı .le yalnız Istanbul'da kutlanacak olan 1 Ma>L Işçı Sınıfının Bır!ı,j Mücadele Dayanışma Gunu ıçın on çalışmalarım surduren DISK, 1 Mayıs Merkez Tertıp Komıtesı, kutlama torenırıde kullanılacak slogonları saptamıştır. Buna gore l Mayıs kutlama torenınde fcullanılaeak sloganlarla, karton, bez dovızlere yazılacak jazüar DlSiC'e bağlı sendıkaların genel merkezlerıne gonderıitmştır Ote yandan 1 Mayıs Işçı Sınıfının Bırıık Mücadele Dayamşma Gunu'ne DÎSK ın ılkelerı dogrultusunda katılmayı kabul eden demokratiK k tle orgutlerı ıle DISK Genel Merkezmde bır toplan'i japılmışnr Toplantıda, DISK'm dılzerüedığı ı Mayıs kutUma gurü gosterılerıne (Devamı Sa. i). bu S da) Fransa'da grevdeki bir işyerinin iki Türk işçisi LOTTO'dan 5 milyon lira ikramiye kazandı P4RIS, (Kosta DAPOVTE bildırrjor) Pransa nın kuzeyındekı Dunkuerque hmanında Usjıor Muessese ışyerınde çalışan kımlıklen henuz oğrenılmeyen IKI Turk işçısı LOTTO buyuk ıkramıyesını kazanmışlardır Bırbucuk milyon frank fyaklaşık oiarak beş mıı>on TL ) olan buyuk ıkramıyeyı kazanan ıkı Turk işçısı kırk gunden berı grev de olan ışyerınde çalışmaktadır Haberı dun gece Fransız Televız jonu'nun son haber bultcnınde okuyan spıker «Gunun karamsar tüm haberlen arasmda ıkı Turk ışçısmın yuzlerını gulduren spvınçlı bır haber de verecegız> dıyerek okumuştur. seçim kazaama umldlnl, <ıağ oylann toplamp, sol oylarm parcalanmasında bulujor, lıesaplaruu bunun uzerine yapıyor. Suleyman Demirel. iki aydır, sağ orları *P çatısı altında toplımak için çaba harcayıp dumjor. CHP ise, sol oyları topLamak için, herbangi bir girişimde bulunmuyor. Istelık parti üst krsiminde de «parti dışı soU olarak sdlandırdıkjarı çe\relere karşı oldukça yoğun koşuliar vaı. CHP, çok partili dozenimizin çok «doğurgan» partilerınden biridir. Demokrat Parti, CHP içinden çıkmıstır. \anl. Celal Bayar'ı, Adnan Menderes'i, Fuat Köprulü'yu, Refik Koraltan'ı CHP doğurmuştur. CHP içinden ureyen Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960 yılında ancak bir ilıtual ile alaşağı edilmiştir. Sijasal havatıraızın en tutucu partilerinden biri olan CGP. vine CHP içınden kopan bır «rupça kunılmuştur. CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu. vıllarca, CHP'nin «ağır topu» olarak gorev japmış, partinîn en üst kademelerinde veralmıştır. Ya 12 mart hükümetlerinin Basbakanlan Idmlerdir?. Bunlar da CHP'nin. «parti büyüfa» olarak tanıttığ, Nihat Erım ve Ferit Melen defil miydl?. Bu dönemde, birçok CHP milletvekili ve senatorii, ortanin solu lideri Ecevit'i sırtından hançerlemek için sıraya girmemisler miydi1?. Kemal Satır, Ali thsan Gofuş, Orhan Kabibay, Sezai Orkant.. Bııniar. Ecevit'f ve CHP'vi, en bunalımlı günlerde terkedip. 13 mart döneminden yana tavır almamışlar rtııydı?. (Devamı S*. 9, Sü.*4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog