Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

• Sahlbl: Cumhuriyet Matbaacılık ve gazelecıllk T.A.s l'.UMHURİYET taTANBUL adına , NADtR NADİ TELGRAF ve MEKTTTP adresl: • Genel Yayın MUdürU OKTAY KtRTBÖKK Posta Kutusu tstanbul No: 3M CKTİN OZBATOAK • Sorumlu Yazı îşlen MUdürU l Basan ve Yayan: CUMHURtYKT Matbaaoılık »• TELEFON j «8 Wl W Gazetecllik TA.ş. Cagaloğlu, Halkevi Sok. NÜ: 3941 (Beş Hat) CUMHURiYET BASIN AHL.ÂK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER • BÜROLAR: Ankara Atatürk Bulvan Yenar Apt. venişehir Tel.: 17 58 66 25 57 01 • tZMİR Halit Zlya Bulvan No. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 30 1247 09 • ADANA AtatUrk Caddesi Uğurlu Pasaj Tel: 14550 19731 ABONE ve İLAN Aylar 12 8 3 1 Yurtlçl: 720 360 180 60 Yurtdışı: 1170 685 292.50 97.S0 Ülke gruplanna ve ağırlığına göro uçak farkı okuyucu tarafından aynca ttdenlr... Başlık (Maktu) 2 3 ve 9. sayfa (santlml) 4, 5. 6. 7. sayfa (santlmi) ölUm. Mevlld, Teşekkür (5 santiml) Nlşan, Nlkâh. Evlenme Doğum Yayın Hayatı (kelimesi) Kayıp (kelimesl) 750 Llra 200 160 4 < M 300 *. 3, 22 NİSAN îmsak GUneş 4.17 6.10 tkindl Akşam 17fX) 19.56 TAKViM ]»77 öftle 13.12 Yatsı 21.36 TÜRKiŞ YÖNETiM (B.ıştarafı 1. Sayfada) den Federasyonu Başkanı olan Kemal özer toplantıyı terketmiş, çıkarken de gazetecilere hem Genel Başkanvekilliğinden hem de Yönetim Kurulu üyeliğlnden istila ettiğini söylemişür. nin yardımıyla Türktş Eğltim Sekreteri Kaya özdemir'in odasına alınmış, doktor çağrılmıştır. Denlzcier'in rahatsızlanmasından sonra, SSK Dışkapı Hastanesl Dahiliye Servisl Şefi Dr. Zülfikar Berkem, ilk tedaviyl yapmış ve Denlzcier'in elektrosunu almıştır. Dr. Zülfikar Berkem, Ibrahim Denizcier'de (kroner yetersizliği) olduğunu, blr kaç kere daha aynı şekilde rahatsızlık geçlrdiğini belirterek, • Aştn yorgunluk nedeni ile kendisine bir haft.a mutlak istirahat verdim. demiştir. KARAR ALAMAD! TUrklş Yönetim Kurulu, blr partiyi dest.Rkleme konusunda dtln yaptığı toplantıda da bir karara varamamıştır. Türkîş Yönetim Kurulu'nun bugün saat 09'da toplnnarak konuyu görüşmeye devam edeceğl bildirilmiştlr. TUKC DOGRULADI Tilrkîş Oenel Başkanı Halll Tunç da ANKA Muhabirinin sorusunu cevaplarken istlfa olayım doftrulamış, «tstifa ettiğini duydunı. Ancak bana bu konuda resmi blr belge gelmedi» demiştir. Tunç, lstifa belgesinin gelmesindcn sonra istlfanın kabul edlllp edllcmeyeceği yolundakl bir soru ya da «Hayır sanmıyorum» şeklinde yanıt vermiştir. fhe yandan Tek Gıda Iş Sendlkası Genel Başkanı ve TUrktş Yönetfm Kurulu üyesl Ibrahlm Denizcier de dünku toplantı sırasında kalp krlzi geçirmtştlr. Denizcier Yönetim Kurulu Uyelerl Türk Dil Kurumunun 1977 yıh Basın Dil Ödülünü Yalçın Doğan kazandı ANKARA, (Cumhuriyet BOrosu) Türk Dil Kurumu'nun, Türkçenin özleşmesine emek veren, dile özen gösteren basın Uyeleri için her yıl vermekte olduğu «Basın Dil ödülü.nü bu yıl mukale dalında Cumhuriyet Gazete.sinden Yalçm Dogan kazanmıştır. Ödül, Yalçın Doğan'a, Cıımlıuıiyet Gazetesinde «Yorum» başlığı altında yazdığı yazılarında Tllrkçeyi, yapaylığa düşmeden, doğal yapısı içinde kullanmayı ba.sardığı için verilmiştir. Öte yandan, TUrk Dil Kurumu'nun, radyo ve televizyon dllinin üzleşmeslne katkıda bulunan, dile özen gösteren prograrn yapımcılarını özendirmek İçin kurdııgu «Radyo ve Televlzyon Dil ÖdülU» bu yıl verilememlştir. .». , SEÇIM GÜVENLIĞI (Ba«tarafı 1. Sayfada) lgblrllğ! yapmaktan sgz fdlyıır. MHP'yle lşbirllğl yapacaklarmış. Saııdık emnlyetlııl ılcvlet ıtağlayacaknıış aına, AP ile MIlİ"nIn «Müşahlt» lorl «Sandıktan çıkan netlcelerlıı doğru nlarak iııtikalini sa^layHCaklarnıış... •Dogru» yıı onlar bıılacak yani «Doğru», (iıılarm l)ulup çıkardığı şry olacak . RI/, de ıınıı kahııl PIICCCKİ/.. ttiraz ptnıeye kalkarsak, karşınır/da Uomandnnıın tahaıuası Raşhakanlık ınrvkilııde bu lunan blr Uişldcıı, önce, vataıııla^ı seçim ve sayıııı gü veııliğine inandıracak siizler lırkleıılr. Ilrrkcsi saııdık başıııa gltmeye, sayınıı izlemeye tpşvik eıllcl ciiınleler bpklpıılı. Bu öyle yapııııyıır. Aksiııp, lıpıkpsln giizüııiin öniiııc, sanılık basuidu heldc\ (•cck eli sllâlılı konıandolarııı ha>yallni getlrnıeye ııftraşıyor. Htsalıı dil hi'lİl: Arab:ı AP ye ve MHP'ye karşı olanların lılr lıölütnündc «bir olav çıkar da başıma bir şpy gollrse» endlşfslnl yaratıp, onları ny kııllannıaktan vazgeçlrcblllr mlylnı? Hemen söyleyelim: Vnzgpçlrpmczsln beyofendl .. lnan mazsan. tebdlll kıyafet cdlp Krevlfiıı mltinglerinl i/.lcypıı kalabalıçın arasıııa karış, (»Ir ve dinle . Onları Kaııdık basına Kİtmekten alıkovmaya ariık, spııln koınaiKİıılarııı dıı yelnırz. Fran ko Ispanya'sından arla kalmış faşist milltanları yar dıma (;ij(irsan, n da yetmez. nillruinl ve Inaııcıııı o tnl tingld'de gösteren halk, o sandığa gidecek ve seçim KÜvcnlifjiııc, sayıın güvenllğinc uzannıak lsteyen ellrr ıılıırsa. o ellcrln hakkından gelmr.sini bilccek... Ilcr ı;iiıı önünden gellp geçcn gcnç cenazelerl şim dlye kaılar sessiz Izlpdiyse o halk. «anma kl beyefendl, korkıısıııulaıulır. Önünde daha fazla kan dökitlmeden ııluşılacuk bir kıırlııluş kapısı hıılıııuıvor da 011 u 11 için. O kapryı kapatmaya, o kapıııııı iiııünc çıkmaya artık klmspnin KÜCÜ yrtnıez. O kapıvu. Ikl yıklır birikmlş evlat ncılarınııı yoğunlıığıı.yla, vıınırıık gibl geliyor Türk Jıalkı.. Oıuın İI.İM hiivln marifrt lerdcıı, artık hlç olmazsa yü rüdüğii yulıın sonıınd» vazgeçnıpüıür Denılrpl.. Yeııiljfiyc uçıayacağından korkııyor. IEaklulır.. Aına arlık 111«.' bir şeyln, o yenilsiyl önlemeve faydası yoklllr. IIİC olma/sa son anda kendislnl toplayıp. bize kavEiisız, kansız blr seçim tteçirlmeye çalışsın. Adalei Bnkanının çabalanna yardınırı olsıın... l'.ıı • .iKİunı yapnıasa da iş gcne olacağıııa varucak.. Aına kendislnin hayırla anılacak blr yaııını hulmak, biishiitiin cüç olacak. APMHP ÎŞBÎRLİĞÎ (Baştarafı 1. Sayfada) MHP'nlıı başbuğ tinvanlı llderlnln yardımoı•1 is« IşblrlİKİnln anıuıını ve kapsamıııı ?rtyle açıklıyor: «SKÇtMLERDE, poUtlkası partlmize yakın olan AP ile bazı konularda anlaşma yaptık .. AP İle anlaştığınm konulann ha.şındu, 1691111110 saııdlk güvpnllfl, scçimlrrdp propaeanda yapmak ve komlinlzme karşı ortak nıücadele vermek Kelmrktedlr.» «SEÇtMLERUE sandıktan çıkan lonuçların dogrtı olarak intlkall» Ulkemlzde uygıılanan vHNal slstfm yönündrıı blr sorıın değildlr. Sandık başında seçmenin oy verme hakkının kııllanılması ve verllen oyların .sayınıı, çok gü(,'lii blr yarRi (fiivenreslıie buğlanmıştır. Seçimlerin Teniel Ilükiimleri ve Seçmen Kütüklrrl hakkındakl 298 suyılı yasa, saııdık lıusııulu ttüıpv alaraklarııı Mtlıııiııi de hajfimsı/. yarı;ıçların yöııettlğ! llçe srçlnı kıırıılUırınııı K<>z<*tlmine bırakmaktndır. Yusalanıı kıırdıığu slstrın. Saııdıkta.11 çıküiı sonuçların degl.Htlrllme.slnl kpslnllkle ünlemektrdlr. '.1 yıllık ııyguluınada, m ai'ir h.i'i.1 rlöııonlcriıule ve sıkıyöııetim altında yupılan sevinılerde bile, sandıklaıı çıkan Nonııçlurııı <İPKİştlrilıli(ci savlaıı. ıni'şrulyetl (föİKfleyecrk boyııtlarda llerl süriilı1mrmiştlr. Kaldı kl. Ilcmlnl ve ortıığı >llir, slyasal Iktidarı ellrrindc (ııtarak, hpçiınlcıc Bİtmrktecllrlrr. Drvlet ffticU bilvUk olciide kcndi yönellmlrrlmlrdir. «Sandıktan <,ıkan snnııçların doğru olarak intikalinl sağlanıak» blçlnılınlp kuşkıılar ancak luıılıulfrpttp si'rinıe pldpnlpr için söz konıısu olulıillr. Bu lıakımdan AP MHP Işblrlljlnlıı, geroek nnıaçları111 rrsınl acıklamalar dışında yakın tiirilıspl olayları anımsayarak aramak gerrkir. ALMANTA'nın na«n«şmes1n« yol açan Welme» cıımlıııriyetlniıı son ve meş'um 4 mart 19X3 seçimlerinden önce Goerlnf, naayonal sosy»llstlcrln oy verme önoealnde yapacaklannı şöyle açıklaınaktaydı: «IIEKIIANGt bir hukukaal düşünce beninı aldığun önlrmlerl bozamaz Adalet bana vtz Rfllr; heııim görevtm, yalnızca yıkmak ve ortadan kaldırmaktır, baçka bir şey dcğil! Elbcttekl devlet kııvvptinl ve polisl sonuna kadar kullanaca&ım, bfnlm srvglll konıünistlrrini, onun için sakın yanlış bir hayale kapılmayın. 81zl Rirtlaıtınızdttiı yakalayacağim, bu ölüm savaşını da sıı aşaftıda duranlarla birlikte yürütoceğlm: KahveiTnni Ortmleklllerle blrlikte!» Wi:hli:R Cıımhuriyeti'nde dc, yürürlükte olan yasalar, lııiRİin ulkemlzde olduğu gibi, sanılıklan çıkan sonııçların doğru olarak Intikallııi sağlayıcı, sağlam tfüvencelcr (çetirmiştl. Ancak, nazl komandoları, Kalıverenui Gömleklllcr'in, spçimlerdrn iince ııyguladıkları terör ve yarattıkları korkıı orlanııyla Hltler, oylann yüzile 44'nü saRİayarak. Iktldarı elde tutabllmlştir. AP İle MIIP Işl.lrllğlııln asıl amacımn sandık püvenllj{i olmadıjh açıktır. Agır hlr yenllg;lvi «nlenıcniıı yollarını arayaıı AP (irnel Bnşkanı, seçlııı mücadeleslmle MHP'nln vtırucn giiçlerlnden yararlunmuk Istrınekteılir. AP MHP yakınlaşınası, ulkemlzde, seçim gilvenlli;l snrununun özünü ortaya çıkarmıştır. Tüm drmokratik giiçler, oy verme öncesinde, olası zorhalık eylemlerlne karşı, yasnl sınırlar İçinde gerekli önlemlerln alınmasmda, BÖrflş aynlıklarını hlr tarafa bırakarak. antlfaşlst hlr çlzglde Işblrllğini hi2İa yaygınlaştırmak zorundadırlar. ülnsal Egemenlik (Baştararı 1. Sayrada) nıluş binaları da aynı saatten 23 Nisan cumartesi akşamına kadnr, bayrak, flâma, ve dövizlerle donatilacak, gece do ışıklandırılacaktır. Başkent Ankara'da, 23 Nisan cumartesi günü ilk tören saat 8.30'da Anıtkabir'de yapılacaktır. Bir grup öğretmen ve öğrenci, TUrkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Yönetim Kurulu Uyele rlyle blrlikte, kabre çelenk koyarak, Atatürk'Un manevl huzurunda saygı duruşunda bulunacaktır. Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun da blr heyetle birlikte 23 Nisan cumartesi günü saat 10.30'da, Anıtkabir'i ziyaret ederek, kabre çelenk koyacaktır. 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen tören de saat 9.00'da başlayacaktır. tstikliâl Marşıyla başla yacak tören Ankara Vallsi Durmuş Yalçın'm bir konuşmasıyla açılacak, bunu bir öğrencinin slir okuması ve bir öğrencinin de konuşması izleyecektir. Daha sonra Yavrukurtlar, kiiçük İüciler, jimnastik grubu, çocuk grubu, semboller ve Keçiören Çocuk Yuva8i ögrencilerinin katılacağı geçit töreni yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Fahri Korutllrk, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun, Millet Mecjisl Başkanı Kemal GUven ve Başbakan SUleyman Demirel 23 Nisan cumartest günü öğrenciler ve izçilerden oluşan çocuk gruplannı ayn ayn kabul edeceklerdir. Adana'da bir banka şubesi silah zoru ile soyuldu ADANA, (CumhurİTet GUney lllerl Rürosu) Ziyapaşa Bulvarındaki Türk Ticaret Bankası Şubesi dün iki silfthlı genç tarafından soyulmuştur. öğle tatillne yakın bankamn tenha oldugıı bir zamanda sogukkanlı bir biçimde içeriye giren iki genç silâhlarını çekerek 7 klşlltk personeli arşiv odasına soktııklan sonra kasada bulunan 287 bin lirayı alarak kaçmışlardır. Açık köprüden bir otomobil denize uçtu Atatürk köprüsünde dün sabaha karşı bir otomobil denize uçmuştur. öğrenildigine göre, saat 04 sı ralarmda Aksaray'dan Taksim yö nüne gilmekte olan Mereedes marka otomobil, açık olan köprüden geçmek istemiştir. Gflrevlilerin köprünün açık olduğunu bildlrmelerine karşm, hızla seyreden otomobil, korkuhıklara çarparak denize düşmllştUr, Plakası ve içinde kaç kişi oldıı^u saptanamayan otomobilin, bugün dalgıçlar tarafuıdan denizden çıkanlacaftı bildirilmiştir. Vetolar (Bastarafı 1. Sayfada) şan kalabalık bir delege grubu Altınova köyünde toplanarak ortak hareket etmek, halktan ve köylüden yana çalışacak giivenilir aday adaylannı desteklemek karan almıslardır. , İSTANBUL'DA Istanbul'dakl kutlama törenleri ise bugün saat 12'de Taksim Cumhuriyet amtı önünde başlayacaktır. Bu arada Belediye şube müdürlerl İle muavlnler Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunacaklardır. 23 ııisan cumartesi güntl de öğrencl ve ügretmenler, Vall tarafmdan kabul edüecek, daha sonra «aat 9'da İnönU Stadında, 10'da Şeref Stadında ve Vatan caddesinde, ll'de Hürriyet Meydanuıda törenler düzenlenecektir. MALATYA'DA CHP'den milletvekilliği lçiA başvüTan aday adayiarından An , kara Barosuna kayıth Avukat Öğretmen Cemal Başbay'ın veto edilmesl Malatya'daki ilerici demokratik kuruluşlarca tepkl ile karşılanmıştır. ADIYAMAN'DA CHP yurt dışındaki (Kaştarafı 1. Sayfada) SEÇiM BilDİRGESi CHP'nin 1977 seçim bildlrgesi çok kısa olarak hazırlanacaktır. CHP Kurultayında kabul edilen programuı yeni olduğu vn uyrıntılı bif;imde örRİlte ve halka anlatüdığı için seçim blldirgesi kısa hazırlanacaktır. Ote yandan, «CHP yurt dışında çalışanlara neler getirecek?» başlıgı ile bir broşür hazırlanmıştır. Broşürün kapağında «Gurbetto de, yurtta da size destek olacak güçlu ve halkçı yönetim» sözu bulunmakta ayrıca her sayfasında «Yurda dün, oy ver, oy verdirt» yazısı yer almaktadır. Broşürde 5 bölüm hallnde «Oy hnkkı», «Emeklilik», «Eğitim», «Yurda döntlşte iş gUvencesi», «İşlemlerdi! kolaylık» gibi bölümler yer almakta ayrıca şu sloganlar bulunmaktadır: «Cephe hükümetinin dövizlerini erittiği, oy hakkını esirgedigi yurt dışındaki işçilerimize oy hakkı vo mutlu bir gelecek sağlayacağız.», «Baçka Ulkelerin Işçilerine tamnan hakları Türk lşçileriııo suglayamayan bugünkU hükumetin beceriksiz uygulamasına son vereceğiz.», «Yurt dışındaki çoouklarımızı yeterli eğitim olanağından vo TUrk kültüründen yoksun bırakan bugünkü ilgisizliğe, aksakhklara son verecegiz.», «TUrkiye'de ban ş ve can güvenliği, smırsız dil şunce OzRürlügU, halkın kendini yönettiğl gerçek demokrasi, tilm çalışanlara toplumsal gllvenlik, hakça gelir dağılımı, hız lı ve sağlıklı sanayileşme.», «Ttir kiye'de, Büçlü tanm, etkin ve demokratik kooperatifçilik, çalışanlann ortak yatırımlarından oluşan güçlü bir halk kesimi. egitimde olanak eşitliği, bağımEIZ ve gllçlU dış politika.» Adıyaman'da AP listesine Genel Merkezce blrinci sıraya E«snilt Halil Ağar'ın (Halen mllletveklli). ilcinci sıraya da Kâhtalı Sırrı Turanlı'nın (halen senatör) getirileceğinin açıklanması partide karışıklığa yolaçmıştır. Yassıada'da yargılanan eski DP Milletvekillerinden Kâhtalı HUseyin Fırat'ın senatör adayı olarak belirlcnmesinden sonra milletvekillİKİııiu İlk iki sırasının da Beant ve Kahtulı adaylsuıı verilmesi diğer ilçulor arasında tepki ııyandırmış, bu tepki sonucu AP il örgütleri kapatılanık tiiın üyeler Ankara'ya gilmişlerdir. AP'li yöneticiler bu durum düzeltilmezse, toptan isüfa edeceklerini bildirmişlerdir. MUGLA'DA Muğla'da veto edilen aday adayları Genel Meıkezin kendilerini veto etmesinin bir anlam taşımadığım, önemli olanın halkın kendilerini veto etmemiş olduğunu belirtmişler. 6te yandan, velo edileceftinl nnladıktan sonra aday adaylığından vazgeçen CHP Içel Milletvekili Çetln Yılmaz. «Ezilmis, «ömUrülmüş, horlanmış halk yıgın larının «z HrgUtU olnn CHP'ye küsmeyi halkıma ihanet kabul edlyorum» dcmiş, partisl için uftra.şlarına devam edeceğiıü eklemiştir. Anayasa (Bastarafı 1. Sayfada) konularında yaptıgı iki itirazı da görüşmüştür. Seçimlerin yenl lenmesine ilişkin ltirnz, Anayasa Mahkemesi'nin görevleri içinde sayılmayarak, reddedilmiştir. Mahkeme, karannı verirken, «F,r ken Seçim kararı bir Meclis kararıdır. İçtUzük düzenlemesi niteliginde değildlr. İçtüzük nlteli ğinde olmayan Meclis kararları dolayısıyla Meclis'in denetiml Anayasa Mahkemesi'nin görevi 1çinde degildir.» gerekçesinden yü rilrnUştUr. Anayasa Mahkemesl, davaya bakmayı, yetki ve görevleri arasmda görmediğınden Meclisin er ken seçim karan Uzerindeki iptal davasınuı esasına glrmemiştir. MSP'nin açtıgı iç.tüztlğun 93. maddesinin değiştfrilmesine illş kin davanm esasdnn incelenmesl ne ise, uzun tartışmalar sonunda oy çokluğu ile karar verllmistlr. Mecliste içtüzükte yapılan bir de ğişiklikle Erken Seçim konusun dakl önergelerin Danışma Kunılu'na indirilmeden Anayasa Komisyonu'nda görUşülmesi kabul edilmiştl. MSP bu lçtüzük de ftişikliğinin de, iptalinl istemiş ve Anayasa Mahkemesi'no dava Rçmıştı. Malıkeme bu konuda esasa girmeye karar vermiştir. Konu daha sonra ele alınacaktır. MSP aynı zamanCa Anayasa Mahkemesi'nl Danıştay Ribi düşü nprek içtüzük degişikliği konusunda, «YürUtmenin durdunılma sı»nı istemiş, MSP'nin bu isteği reddedilmiştir. KONTENJANLAR CHP'nin kullanacağı kontenJan adaylarının seçime katılacaklan iller 2 5 mayıs tarihleri arasmda genel yönetim kurulunun yapacağı Uç gunlük top lantıda belirlenecektir. CHP Genel Yönetim Kurulu kontenjan için «seçilebilir yerler» ve «seçilemeyecek yerler» olmak Uzere iki yönltl hazırlık yapmıştır. Seçilebilir yerler için 12 kontenjanın kullamlacağı öğrenilmlştir. Bu kontenjanlarm hangi illere verileceği ve sırası 1 mayısta yapılacak önseçimden sonra Genel Yönetim Kurulunca saptnnaonktır. (Baatarafı 1. Sayfada) lik TUrk Ordusunun Sovyet ve Bulgar sımrlannı beklediği gibi Bogazlar'ı da savıındugunu hatırlatarak, Carter yönetiminln ittifakın GUneydoğu kanadmm büytik öneml konusunda Clark Clif ford'la aynı görüşleri paylastığı(Baştarafı 1. Sayrada) nı bellrtmiştir. Karnmdan ağır yaralanan TeoBu nedenle hUkümeün, «llke man Zorlu ameliyat edilmiştlr. olarak» Türk ABD Savunma polis bu öğrencinin sağ egilimli Işbirligi Anlaşmasını benimseolduğunu bildirmiştir. diğini açıklayan Nimetz, «Bunun Sultanahmet, Endüstri Meslek la birlikte anlasmanın onaylanLisesi öğrencileri dün, Vatan cadması konusunda şimdilik Kongdeslnde öldürülen Mehmet Küre'ye herhangi blr öneride bulun çükdal anısına bir tören düzenlemuyoruz» demiştir. ABD Dışişyeıek sloganlar söylemişlerdir. (Baştarafı 1. Sayrada) çalı.şunlara sağlayıcı niteliktedir. leri Bakanlığı Musteşan, «Bu ö Tanık öğrenciler saldııv.anların «Bütün bunlar, herhalde takdir Böyle bir düzenin gerçiikleşlinerinin, zamanı gelince ve llgill kendi arkadaşlarına da ateş et rilmeslni önlemeğe, büyük serma edilecpği gibi, Türktş'in ilkelsbütün faktörler değerlendirildiktiklerini öne sUrmüşlerdir. ye ve çıkur çevrelerinin KÜI'U riyle belirlenenlerin de ötcsinde ten sonra yapılacağını> açıklamış ülen <>gren£İ Osman Nacl yetmeyecektlr artık. Bunu o çevhakları ve KÜCÜ. işçilere ve tüm tır. rclcr de bildilck'ri için, bir jTin• Şimdilik, gerek Türkiye. gedan kendi aralarıııda birleşme, rekse Yunanistan için geçlcl blr blr yandan du işçi hareketini ve programın kabtılüııUn bir zorun (Bastarafı 1. (Baştarafı 1. S»yfaUa) tltm çalışanlan bOlerek etktstzluluk haline geldiğini ve özellikgiirevde kalmak üzere dokuz kile.ştirme çabnsına sirmişlerdir. le TUrkiye'nin NATO'ya olan yü rasyon yapılan Ulkeler Rusya sem şilik bir Yönotim Kurulu seçBu amaçla bazı tutucıı partilerin patizanıdır.» kümlUlüklerlnl yerine getlrebilmiştir. desteğinde hatta yer yer fa.sist mesi için diizenli bir askeri mal Bu arada il yönetlclleri ile I3aş Reha Isvan, All Sirmen, Enıs egilimli militan sokak gücünden zeme akışına ihtiyacı olduğunu • konsolos arasında şu konuşmaCoşkun, Mahmut Dikerdem, Bah de yararlanmaktadırlar. bellrten Nimetz, Kongre'nin gelar geçmiştir: tiyar Erkul, Bedir Aydemir, ErTUrklş'in bu oyuna alet olan çen iki yıl İçin onayladığı 125' «Zlyaretinizin amacı nedir?» dal Atabek, ZUlâl Kılıç ve CUve demokrasimizi yozlaştırmağa er milyon dolarhk askeri yardım «Politik havayı kokluyorıun.» neyt Başbuğ'dan oluşan Yönetim çalısan partilerden biriyle de işların. TUrkiye'nin savunma ge• Gelecek hükumet yabancı ser Kurulunun yaptığı görev hölümü birlİRİni dilştlnebilmesi, c;HP'nin reksinmelerinl ancak kısmen kar mayeye karşı olursa Amerikanm Konucunda Dernek başkanlığına görüşüne göre, toplumsal gerçek şılayabildiğini belirtmlştir. tavn ne olur» Mahmut Dikerdem, genel seklare de, işçl hareketinin ynrarı«Amerika'nın blr tavrı olmaz. ABD Dışişleri Bakanlığı MUsreteri iğe Enls Coşkun, saymanna, mantığa ve doğasına ters düş Ben size sömürüden kurtuldunuz tesarı, konuşmasım «Bu durum lığa Bedir Aydemir getlrilmişler mektedir. geçmlş olsun derim.» da geçlcl blr tedbir olarak ABD dir. Demokratik İşçl hareketinin Hükümeti Kongre'nln 1978 mali «Türkiyc'de ögrenci olaylannı Barış Derneğinin resmen kukendi karşıtı olan bir partiye yıh için dış Ulkelere askeri sa nasıl karşılıyorsunuz?» rulmasından sonra bir demeç venasıl destek olabilecegini arüatışlar için 175 milyon dolarlık bir «Üzüntüyle karşılıyorum. Ama ren Başkan Mahmut Dikerdem, mak, blzim için olanaksızdır. harcama yetkisinl ve bu satışla mihraklan belli.» «Barış Derneğinin kuruluş amaTürk İs ilyesi işçilerden çok rı kredi ile yapabilmeel lmkanını «Nedir?» cı, dünyada adaletli ve kahcı bir büyük çoğunluğunun da bunu tammasını talep etmektedir» dlye «Beni sıkıştırmayın.» barışın gerçekleşmesine katkıda anliiyamadıkları ve onaylamayasUrdürmuştür. Amerikan Başkonsolosu, daha bulunmak lizere Ulkemizde başcaklan kanısındayız.» ...Nlmetz ... Koner«'d«î. »ynca.. U p i f a CHP'nJn kaç mlUetvekgiy, latılan barış hareketinin CrgUtCHMin cevaDtncts daha sonra, gelecegini sormuş, Türkiye'ye peşln parayla sil&h "*(4ktidara sel blrlik ve bütUnlüğe kavuşişçi tabanının uîdcrek bilyük ço«240 mllletvekiliyle» yanıtını alınsatışlan konusunda hükumete masını sağlamaktır» demiştir. gıuılukla CHP'yl desteklerken, tanınan harcama yeUcisinin ta ca, «çok gUznl» demiştir. Dikerdem şöyle devam etmlsTürkİş Ust yönetiminin de siyaAmerikan Başkonsolosu, aynı vanının yeniden ayarlanmasıtir: set anlayışma daha çok aydınlık nı, böylellkle TUrkiye'nin ABD' soruları AP il yöneticilerine de «Blllndlğl glbl barış hareketl ve tutarhlık getirmesi gerektigi sormuştur. den slpariş etmis olduğu 40 sdet halk yığmlarının dUnya çapınbelirtilmekte, «Türkîş Yönetim Phantom jet uçagının teslimine da demokratik ve eyleme döKuıulunca işbirlisintn ayrıntılaimkân tanınmasını İstemiştir. Ninllk hareketldir. Geniş kltlelerıyla ilgili olarak ileri sürülen metz, bu uçakların halen tmahU rin ortak eylemi olan bu hareket (koşullar) dan bazıları ise Ana(Baslarafı 1. Sayfadu) safhasında olduğunu ve TUrkiye dünya barışını • savunma ve koyasaya, yasalara ve Millet Mecllaçılmasını isteiTiişlerdir. ile mukavele konusunda Kongre vası rumada 40 yıldan beri büyük basi içtüzüğUne nykırıdır» denilye daha önce bllei verlldlği belir Ankara Savcı Yarduncıhırındaıı şarılar kaydetmiş, son olarak da nvîktedir. Demirel Tavil tş ve l.şçi Bıılma tllmistlr. 1975 Helslnkl Zlrveslnde ImzaCevubın sun bölUmünde, CHP Nimetz, hUkümetln 1978 yıh Kurumu Genel Müdürü Hüseyin lanan anlaşma Insanlığm barış, t.Uzügü!idc son yapılan değişiklikyardım programını tesbit eder Coşkun ile diğer üsililerin ifagüvenllk ve işbirliğine dayalı ler ve bunu puralel olarak haken, TUrkiye'nin Kıbns konu delerini almış, sonışturmayı biyeni blr dünya oluşturmaya dogzırlanucuk yönetmeliklerle işçiletlrdikten sonra dava açmıştır. sundakl tutumunu ve Kongre'ru kararh bir adım attığını belre, çalışanlara parti yönetiminde nin soruna btr çözUm bulunmagelemiştir. Barış ve bağımsızhk DANIŞTAY KARARINI ve kudemeİLM'inde gerekli ağırlısı yolundakl beklentllerlni de savaşımına katılmak istpyen her ftııı vınln:egi belırtllerek şöyle UYGULAMAYANIAR KÖ/ıinilnde tutt.i'JJıınıı kaydetmlş kes, her demokratik kuruluş, denilmekledır: öt« yandan, tş ve îşçi Bulnıa ve öngörülen yardım programımeslekt ve benzeri her tUrlü çev «Buna karşılık Türktş yönetinm «makul, mantıkl ve tızun dö Kurumu'nda kıyıma ugruyıp da hlçbir ayrım nıince alınacak siyasal karar, işçi renin temsilcileri nemde hem ABD'nin hem de Danıştuy'dan yürülmeyı durdurolmaksızın ve eşit koşullar altınegilimlErine ters düşecek ve işçi NATO'nıın çıkarlan için gerekli» ma kararı alanların sayıları hayda barış hareketi içinde yer alahareketini büyük çıkar çevrelerill kabarmıştır. Daıııştay'dan kaolduğunu savunmuştur. bilir.» nin tuzağına düşürecek nitelikte Dışişleri Mtlsteşan Kongre rar alıp da, bu kararlan uygııolursa, herhulde Türkİş Uyesi bazıları şöyleden ayrıca «değerli bir mütte lanmayanlardan bilinçli işçiler ve sendikacılar fik olan Yunanistan için de» 175 dir: böyle bir karara gerçekllk kazanmilyon dolar tutannda bir yarîş ve Işçt Bulnıa Kurumu MU(Baştarafı 1. Sayfada) dırmanın sorumlulugunu Ustlendım için yetki istemiş, bunun şaviri Perihan Baydere Ankara' AP'nln amaçlarıyla TUrktş'in meyeceklerdir.» 35 milyonunun hlbe, geri kala dan îzmir Şubesi MüdUrlügü'ne amaçlan ara.sında benzerlikler nın da silâh satın alması için nakledilmişti. bulunduğu belirtilerek, AP iktikredi sağlanmasında kullamlacaElâzığ Çube MUdUrU Murtaza darları döneminde verilen ve ğını açıklamıştır. Matthew Ni Tekten merkeze raportor olarak, bundan sonra verilmesi diişünümetz, bunun dışında Yunanis Genel Sekreter Yardımcısı Güllan sosyal içerikli hnklar sıralantan ile Türkiye'yle yapılan anlaş seven Bingül GünıUşhane MU ANKAKA (Cumhuriyet Bürosıı) maktadır. AP'nin cevabında de manın benzeri bir anlaşma lm dürlUgüne, İstanbul Şubesi MUSağlık ve Sosyal yardım Baka vamla şöyle denilmektedlr: zalanması yolunda görüşmelerln dür Yardımcıs.ı Fevziye Arbay, m vu CGP Genol Sekreteri Vefa «Türktş'in ana tUziiğünde yer sUrdtîrüIdllgünü de kaydetmlş Zonguldak Şubesine Raportor, Tanır, seçime katılmak için bir alan 24 ilkenin bir kısını AP ikmiştir. eşl llaıni Arbay tstanbul Şııbr başka parti aramacTıftını söylemiş tldarlarl döneminde gerçekleştirKonuşmasında Kıbns sorıınu sinden Maliilyii Şubesine, Genel «seçinıe katılmak için blr ay ön meyi amnçladıgı, çaba .varfeltiğl nun çöztlmU için ABD hukümetl Müdüılük Plasman MUdUrU Ni ce CGP'den ilk beyannaıneyi bı11 ve gerçekleştirdiği hususlardır. nin gösterdlği çubalar konusun hat Tıuıer, Gazhıııtep Müdilrlü.^it vrrdim. Seçime kendi partimden Bazıları iss, gerçekleşmeden de da da bilgl vpren Nimely,, Vi ne, Murkeüde Şer Seniha İJnlü katılacağım» demiştir. Tanır, AP' öteye gelişme hulindıdir. yana'da yeniden başlatılan top tüık Trabzon Şubesine Şef ohıden Koııya'da kontenjan adayı AP yönetim kadrolarında, grup lunılararası görüşmelerin olumlıı rak nakledilmişler, Danıştay'a olacağı yolunda çıkan haberle il larında, malıalli idare ve belediblrl adım olduğunu kaydetmiştlr. başvuran bu elemanlar da Da gili olarak şu açıklamayı yapmı.s ye meclislerinde Tiirktş'e bağlı ABD Dı^işleıi Bakanhgı MUste nıştay'dun «yürülıneyi durdur tır: pek çok sendikacı urkadaşımız şan, Viyana görUsmelerinln nıa. kaıarı almışlardır. görev yapmakladır. Bilindigi üze«Ben CGP Genel Sekreteriyinı. hem olumlu hem olumsuz yanTrabzon Şubesi MUdUrU lkcn Paıtinıi seçime sokmakla meşgıı re geçen dönemlerde parlamenlarınm bulunduğunu, tarafların Ankara'ya Rnportör cılarak nak lum ş:ıhsım için değil, bir slyalomuzda en çok Türktş'e bağlı blrbirlerinln önerilerlnl «kabul ledilen Birsen Coşkun, Danış si partinin flenel Sekreterinin se Federasyon Başkanı parlamenter edilmez» bulmalarına rağmen gö tay'dan yUrtllmeyl durdurma kıı (,'ime yakın ka/aniH"i!}.u bir parlı sendikacı parlamenter, AP gruprüşmeleri sürdUrmeye karar ver ran aldıktan sonra, bu uj'gulan araması siyasi hayatımıza ahlâk larında yer almıştır. melerinin, çözüm yolunda timlt mayınca tazminat davası acmış, sızlık getirir Herkes bulunduğu 1977 genel seçimlerlnde ve maverici bir gelişme oldugunu be ayrıca savrMİıkça, Danıştay karamevkiyi korııyacaktır Görevimin halli ldareler seçimlerinde, 648 llrt.ınlşflr. Nimetz, Viyana'da rı uygulanmadıftı için kamu dabaşmdayım. Bir ay önce OGP'derı sayılı siyasl Partller Kanununun Rum tarafının sundugu harita' vası açılınca, Birsin Coşkun bu ilk beyannameyi veren beninı. 31. maddesinin verdiği imkanlnr nın, «Türklere kendi başlarına kez. Bitlıs Şube Müdürlüfiine a Seçime kendi partlmden katılacave şartlar nazara alınarak işçl yaşantılarını sUrdürebllecekleri tanmışsa da bu lşlcm do Danış ğım. Herhangi bir pnrti aramı ve sendikacılarımızın temsil agırgerçekcl yeterlikle bir bölge ta tay'ra dıırdurulmuştur. yorum.» lığına özel önem verilecektir.» nımadıgını» belirtmiştir. Buna karşılık Türk tarafının •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••4•••••••••••• da merkezl devletin yetkileri iie ilglli olarak götUrdtlğü önerileri nln blr hayll aşın olduğunu beürten Nimetz, hükümetin Kıbns Rum yönetimi için Kongre'den DÜNYAYI (JEZDİREN ACENTE yeni bir yardım için yetki istemedtğinl, çünkU göçmenlerin iskânı sonınumın büyiik ölçüde arttığı glbi Rum yönetiminln ekono w mide yüzde H'lük bir GSMH ar t.ışı eide ettiğini, ayrına ihracatın, 1973 yılma oranla yüzde 67 oranında arttığını söyle.miştir. Caıter yönetimi Bahçelievler Lisesi öğrencilerine GUven'ln cenazesl ise morga kaldırılmıştır. Yaralı arkadaşlannı hemen has taneye kaldıran öğrenciler, arkaduşlarının oldiigUna duyunca l'enahk geçirmişler, bu arada bir kız ögrenci buyılmıştır. Okulda uzun blr süreden beri Kergin bir lıavu estiğini bildiren öğrenciler, durumdan okul müdUrünU sorumlu tııtmuşlardır. Olen llse son sınıf ögrencisi Osman Nacl Güveniıı isu Artvinli ulduğu, babasmın olmadıgı, annesl ve İki karde.şinln daha bulunduğu öğrenilmiştlr. CJlaylu İ1K"İ olarak açıklama yapan lise oıiretmenleri, okulda bazı sınıflarm lıenüz dersleri bitirmemiş olduğu bir sırada sllâh seslerini duyduklarını bildirmişlerdir. O:Arclmenler duydukla rı silâh seslerini yayhm ateşi olarak belirtmişlerdir. Bir anda so kagın panik alanına dönUştüğUnü belirten ögretmenler sil&hlı kişilcrin okul dışında pusu kurmuş olduklarını söylemişlerdir. Öğretmenler ayrıca olayın çatışma şeklinde geçmediğini, öğrencilerinin savunmasız olduklarım ifade etmislerdir. Bakııköy Emniyet Amirliği yet kilileri olayın okul dışında mey danu gfldiğini, iki öğrenci grubu arasındaki kavganın kanlı biçlm de sonuçlandıftını söylemişlerdir. Veliler dünkü olaylardan Okul müdürünün sorumlu olduğunu. 23 ay önce atanun müdürün, ög renciler arasında sajj sol ayırımı yaptıgını öne silrmUslerdir. DAVUTPA^A VE BEjfKTAŞ'TA Davulpaşa Lisesinde ögrenciler arasında çatışma çıkmış, ancak yaralanan yada olen olmamıştır. Yapılan arama sırasında Maliye Muhasebo Yüksek Okulu öğrencisi olduğu bildirilen Naim öztürk'ün tizerinde bir tabanca ile 14 mernıi bulunmuştur. Polis yetkillleri. Bahçclievler LJ sesi ile Davutpu.şa Lisesi'nde çı kan olaylarla ilj;ili olarak 12 öğ rencinin gözaltına almdığını bildirmişlerdir. Bcşiktaş Tatbiki GUzel Sanatlnr Yükspk Okulu önünde resmi asmu yüzlülden çatışma yılcmış, ancak kavga biiyüıneden önlenmlştir. ügrenciler polis olay ye rine gelmeden dagılmışlardır. BAKAN KINANDI İlerici Gençler Dernegi Eminö nü .Şubesi Başkanı Haluk Tan tpekçi, devrimcilere karşı girişilen son saldırıların İçlşleri Baka nının tarafsızhğına gölge dusürdügünü öne sürmüş, «Tarafsızlığından dom vurarı lçişlerl Bakanı'nın bu saldınlar, ne kadar ta rafsız olduğunu göstermektedlr.» demiştir. KYDGD ve ÎYDC.D baş kanları cla, Bahçelievler Lisesi ögrencisi Naci GUven'in Ülkti Ocaklı militanlar tarafından öldürüldüğünil bildirmişlerdir. TÖH DKR. TÜTED. T(İS DKR tstanhul şubeleri, Halkev leri Koordinrısyon Kurulu, îlerici KacUnlar Derneği, KÖGEF, DIIKD lcrıısilcllcrl dlln ortak bir açıklama yaparak, polisin 19 nisan gUnll İlerici Gençler Derne gi'ni basnrak aramasmı kınamışlar, bunu tüm halka ve demokratik kuruluslara yönelik bir sal dırı olarak niti'lemişlerdir. Açık lamada Içişleri ISakanınm tarafsız davranmadıftı öne sürülmüş, «Bu baskılar 1 mayıs işçi bayı* mının etki alanına daralt.tnak amacıyla yapılmaktadır» denilmiştir. ATATÜRK ÖĞRENCİSİTESİ CHPTÜRKIŞ'E ABD'nin Barış Derneği Savcılık Atatürk öğrenci Sitesinde dev rimci öğrencilerin kaldığı 7. Blo kun kapatılmak istenmesine kar şı tepkiler sürmektedir. Kadıköy Yurtsever Devrimcl Gençlik Der neğl başkanı Hasan Tok ile İs tanbul Yurtsever Devrimol GenQ lik Derneği Başkanı Ali Rıza ögut, Yurt müdUrU Oktay Aras'ın devrimcilerden urındıracagı bu bloka koınandolan yerleştireceği nl öns sürmüş ve tum ilerici ku ruluşları mücadeleye çağırmıştır. İTlA'da okuyan bir grup sag cı öğrenci de vilayet önünde bir basın toplantısı düzenleyerek, po lisin okuldaki tutumundan yakın mış, polişin okuldan çıkanlması nı istemişlerdir. İYDGD Genel Sekreteri Erkan önsal, Fen Fakültesinde öğrerümi komandoların engellemesine ve olay çıkarmalarına karşın po lisin Genç Fenliler Derneği üy« si Uç öğrenciyi gözaltına aldığını bildirmiş ve polisin bu tutumu nu kınamıştır. Önsal gözaltına alınan GFD başkanı Ekrem Pala îrfan Da ve Ercüment Aksoy'un salıverilmesini istemiştir. Fatih Akşam Ticaret Lisesinin günduz ve akşam komandoların bölumlerinde baskı ve saldırıları yüzunden öğrenim yapılamamak tadır. önceki gece ilerici öğrenci ler yaylım ateşine tutulmuştur. Bu arada okulım glriş kısmıyla idarenin camları komandolar tarafından kınlmıştır. öğrenciler, ateş açanların arasında bulunan HUseyin adında sağcı bir öğren clnln polis tarafından yakalandıktan sonra salıverildiğlnl söyls mlşlerdlr. Okuldaki olayların Mü dür Şeref Baba'mn yanlı tutumundan çıktığı btldirilmistir. 10 MSP'll TUTUKIANDI Erzurum AtatUrk Üniversitesl Yurtlarında MSP ve MHP'ye bağlı gençler arasmda meydana gelen olaylarda ilgili olarnk önroki gün gözaltına alınan 137 MSP'll öğrencilerden 10'u dün tutuklanmiştir. Vefa Tanır'ın açıklaması Yolda yanına yaklaşan bir kişi tarafından öldürüldü . Topkapı'da Erdlnç Aksoy adm da bir elektrik malzemesi satıcı sı, kimliği saptanamayan bir klşi tarafından kurşunlanarak öldürülmüştür. Polis Aksoy'un iş ortağının da bundan bir süre ön ce öldürüldüğunü bildirmiştir. GörgU tanıklarına göre, Erdlnç Aksoy, Topkapı dörtyol kavşa ğmda yUrürken, yanına yaklaşan kısa boylu beyaz pardcsülü bir kişi tarafından kurşun yağmuru na tutulmuştur. Ateş sırasında kalbine giren kurşunla ağır yaralanan Aksoy, Capa Hastanesl' ne kaldırıhrken yolda can vermiştlr. Olay yerinde iki tane 7. e r > çapında mermi kovanı bulun muştur. Satılık Matbaa Malzemesi Aşağıda nitelikleri bellrtilen matbaa malzemesi pazarlık suretiylo satılacaktır. İ DURU TURIZM SENENiN EN LÜKS VE EN UCUZ GEZiLERiNi SUNUYORUZ PARÎS LONDRA 11 GÜN LÜSK OTELLER, KAHVALTI Transferler ve Şehir Turları 6.750. TL. ALTIN Cumhuriyet Resat Hamlt Aziz Napolyon tngillz 34 ayar %1 ayar 1.120 710 620 75(1 770 91.00 83.35 «ı n «ır> 1.180 730 630 780 780 S1.25 83.60 Teksif'in (Baştarafı 1. Sayfada) le nerelerde başlayacağını sapta yacak tır. Sendlkadan alınan bilglye göre, Bnümüzdeki glinlerde anlaşma olmaması halinde kademeli olarak SUmerbanka baglı 25 işyerinde 28 bin 200 kişi greve gidecektir. PARÎS KANARYA ADALARI 11 GÜN LÜKS OTELLER, TRANSFERLER, Komple Pansiyon = 9.400. TL. ATRICA: Her hafta Avrupa'ya vo Dünyn'nın her yöreslne değişik turlar. Gezi karannızı vermeden 1977 broşürlerimizl lütfen inceleyintz. tntiklil Caddesl 184 BEYOGLU TEL: 44 8 M 9S (3 Hat) 44 « »1 Bobin sarma makinası Tel dikiş makinası Pedal makinası Etiket baskı makinası Klişe için fotoğraf makinası Mücellit presi Entertip mağazaları Testere motorlu Faset motorlu Fotoğraf arkları Santrifuj motoru Taş tekneler îlgililerin TEL.: Cağnloğlu Halkevi Sokak No: 39/41'e müra2H H7 Oî (Cumhuriyet 3759) caatlan rica olunur. KAYIP BUyükçpkmece Esenyurt Köyü Bahceyolu mpvkiindfi Erdoğan Ticaretten aldığım arsanm satış belgesini kaybettim. HUkümsllzdür. CEMAL YALÇIN ••••••»•••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••»••••»»»»•••M»)»^»»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog