Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SKiZ şnınutumıuınunınHHMnnııiınıtnıınnıtntinınnmıımtnniı^ | Cumhuriyet'in Liselerarası Satranç yarışması bugün başlıyor 28 LiSE TAKIMININ KAT1LD1G1 ŞAMPiYONA, BEŞ YARIŞMA GUNÜ SÜRECEK her yıl Geleneksel Liselerarası tstanbul Satranç Tumuvssı bugun Bakırkoy B&n çelievler Kültür Lısesı salonunda 26 erkek, 2 kız toplam 28 llsenin fc&tıl ması üe b&şlayacaktır Tumuva yurtitme kurulunun vapmıs oldugu bırıncı tur eşlendırmelen şoyledır (1) Galatasaray (14> Kartal (151 Saınt Benoıt (2> Plevne O"> Surp Haç (16) Şişli Terakkl (17) Getronagan (4) Saint Josepb. (5) îst Erkek L (18) Pangaltı (19) Üskudar (61 Veta Poyraa <7) İngiüz (20) Sah&kyan Ntav yan (21) Kabataş (8) Kadücöy Anado lu (9) Fenerbahçe (22) Pendık (23) Avu<sturya '10') Daruşşafaka (ll> Robert (24) Yeni Levent (25) Suadiy* (12) KUltür (13) Pertevniy»! (26) Veta ÖHtMU MMKlAft Tumuv&ya kflblan okuUsnn ttnün deki rakanüar, takımlann kuvvet sıra sıru gdstermektedır Sıralamada ısmı ılk yazılı olan takunlar bırıncı masa da bey&z renklerle oynayacaklartiır Ortak toplantıda açıklanmış olmakla bırukte onemlı kurallan tekrar iıatırlatınakta yarar goruyoruz Takım kap tanlan bugün karşılaşacak olan oyun rulannm rnasa sırasma göre ısımlerı ra oyunlar başlamacîan 20 dalriVa. on ee turnuva hakemlığme vermiş olmalı dır Ö«ı yandan turmrvaya bır saat geç gelen oyuncu sıfır puan alacaktır Dttçuraoe suresı 22,5 seitte 50 hamle <fir celendırme fcurulu tarafından vapüacak olan kuvvet dereceıerı hesaplan dır 5 tur uzermden oynanacak. olan karşılaşmalar geçen yıl olduğu gıbı tsriçre sısternı ıle japüacaktır. 5 YMÇMA GUNtl SöftKEK Yarışmalar 22 23 24 rusan gttnlen Özel Kultur Lısesınde, 30 ni san Şışli TerakKi Lasesmde, 1 mayıs gunü ytne özel Kultur lAsesmde oyna nacakor ödUl ve armağanlar Gazetemizın vereceği 13 satTanç talamından başka bdüi lıstemıze TOrkıye Satranç Fede rasyonu da bjgyne kadar olan yayın 'n> rereceye glren l«re aynyeten Özel K\iltür Usesi b'r plaice* H rant ^'ardıkyan da 3 sat ranç taknnı verecetettr. KKİarda da tterüşşalaka i!« G O Paşa Plevne Lıseleri kahlacaklardır. | I GAZETEMiZ DERECE ALAN SPORCULARA 13 SATRANÇ TAKlMl ARMAĞAN EDECEK Kuvvn KKCELEM bu 'iia aıt bır âzelligi de Turldye Satranç Federasyonu dere hevsat Söer LİBeJer natranç y»nşma.«anm açılıç komjşmasmı yaparken. "Boston Maratonu'na 1947'de ben de bir arkadaşın çağrısı üzerine katılmıştım,, Erhan GÜRER Vell Ballj'mn Boston başarua, m«ratorju«nızun llk jülarım vs Şe\ .ı Koru'yu aıumsattı bizlere Çunkü, bugun 67 yaşmda olan ilk maratoncularımızdan Şev& Kora, Boston maratonunu üç keı koşan, 1952 Hels.nkı OUmpıyadı içın ABD AUettem Mılll Takımma seçılen. Türkıye'delu 111c resmî mir ratonlan koşan ve ük kez, Balkan Oyımlanna katilan unutulmaz kışuerden bıridır Almanlar üstünlüklerini gösterdiler DÜSSEIJOORF, (öıel) Pedsral Almanya lag Şampıyonu BoruRsıa Moncnengladbach'm, çeyrek iınalde, Bayem Munıhin Avrupa Şampıyon Kulüpler Kupasıudaki üç yıllık egemenlığıni yıkan 1975'ın Süper Kupa ve Avrupa Kupa Galıpleri Kupası Şam pıyonu Dmamo Kıev'ı 20 yenerek elemesı ve Kupa Şampıyona Hamburgun, Madnd'de 31 yenıldi|ı Ispanya'nın unlü Atletlco Madnd Takımmı 30 yenerek lınale kalması, Mman lutbolunun çıJCte başarısı olarak kutlandı Ne var ki, Sovyet takımuun teknik adamlan, Lobanovski ve • ATlETıZM MılU TAKIM1NIK ESKi ANTRENÖRmmm SEVKI KORU, BOSTON MARATOHU'NA IÇ KEZ KATILDlGtKI, VE ıKî KE1 YEDıNOUK, BıR KH DE ONMıNCılıK ALDIĞIN!, «RICA ABO MıLLı U l \ m K SEÇılERflC HElSıHKı OUMPıYATİHfc GÖTbR'JLMEK ıSHHDıĞıHı SÖYlEOı. run oldukça sor oldugunu T» kentın dışından b»?ladıgım, içmde de sona erdıgınl »oylüyor Şevkı Koru, bu derecesıne o zamanın Beden Terbıyesl G«nel Müdünl rivi Yenal'ın çok sevmdiftını, donuşvinde, yaptığj masraflan ödediigtrd de h» men sözlenne ekledl. Şevki Koru üdncl Te üçüncü Boston koşulanni «Ja anlattr «ttdnol gidışun 1950 yılmda oldu Bu kez 11. oldum. Maratondan sonra ABD'de Atletızm Federasyonunun denetunı altında bu ulkede kalarak kısa mesafe koşulan uzennde çalı^malar yaptım Bır yıl kaldığun ABD'de bır çok yanşmaya katıldım Bu arada ABD Şampıyonasında da koştum 1951'de Boston Maratonunda tekrar koştum % ge e ne yedtncı oldum » ABD MİLLI TAKIMIN\ ÇAGlRILIîOR Şevkı KORU 1952 Helsınta. Olımpıvadı lçin Turk Mütt Talsımına degıl ama, ABD MıUi Takııtıı na çağınlnuş O yülar ABD'de MılU Takıma pu anla atlet seçildığuıı söyleyen. Koru, bır yıl ıçınde gvrdıgı yanşmalar sonunda topladığı puanlar sonu cu ABD Atletızm Mıllı Tatarmna seçılrruş. Önce, Ohmpryatta koştnak üzere çagınlan Şevkı Koru' nun sonra ABD vatandaşı olmadığı larkedüerek oıur dılenmış tLK EESMİ MABATONA \ E B\LKA\ OYITVLARINA KATILAN ATIJETLERDEN BtRİ Tur'« maratonunun unutulmaz ısımlert arastna gırmesme neden olan olayları da anlattı Şevkı Koru. Türkıye'uekı ıllt resmı maratonu ve yurt dışında koşan ılk Turk maratoncusu olarak. Şöyle konuştu. «Turkıye'de maraton yarışması resmen. 1937 de başlamıştır. Atletızm Federasyonu Başkanı Vıldan Aşır Bey, o sene Ankara'da 25 kılometrelk bır jarış yaptı. Ben kazandım. Bır halta sonra 30 tılometTelik bır jarış daha yaptı Ona da kazandım. Sonra lstanbul'a gelindı. Burada 35 kılometrehk bır yanş koşuldu Rahmeth Ibrabom Kır ıle bırlıkte bıtırdık. O sene bızı tecrube olarai Bukreştekı Balkan Oyunlanna goturduler Ben dorduncu oıdum Ibrahım Kır oa altıncı oldu Boyleca llk maraton koşan Turk atleüen bızler olduK. 1938 d« de Balkan Oyunlan seçmesı ıçm lU kez Turkıye 5>ampııonası japılüı Bu >arışta ayakkabı vurdugu ıçın, terkettım Selım, soyadını şımdı hatırlaiamı \oreim, Turkıye Şampıonu olrnuştu Ama Bel grad'dakı Balkan Oyunlarına Selım ıle b.rhkte gıt us. Ben uçuncu oldum O, altıncı oldu » Şevkı Koru ıle vaptıgımız bu konuşmadan son ra bız pıstten aynldık ama o aynlnıadı, ofrencıiennin yanına koştu. SOVYET TAKIMIMN TEKMIX İDİMUR1 lOBâKOVSKİ VE BlüilEViÇ, BRÇHAU HAHEM RiON'U SUÇUURAK, KENOİLERİHİH Eİ8 PfHALTISINI VERMEDiKURıNi OHt SUftDÖLEft. MAUİM OMCE DİNAMO KİEV'İN TUR İTUTİCA6IHI SOYIEYEM U M F S U FUTIOl UIMAMLARl Di, iKi SOVYET THHiK ADAMIHIH OME SUHDUGİ) ıDDiAYI PAYUŞIYOftUR. Avropa Şamplyon Kulüpler Kupasırun Fınalıra 25 mayısta Roma"nın Olımpıyat Stadında oynayacak Lıverpool Ile Monchengladbacfc, Kupal'de Uk kez fınalıst oldular. İki takım da, daha onoelen UEFA Kupasuıöa iinale yukselmış ve Lıverpool 2, Monchengladbach da 1 kea çampl yonluğu kazanmışlardL Aslmda, fınale yukselen 6 takırrdan 5'ı daha oncelerı üç kupadan blrinde ya şampıyon olrnuş, ya da fırâli oynamış îlk kez finale yukselen tek taium ıse, tspanyatun Atletıco Bilbao'su. ATtırrtoo MADRİD, 9 DAKÎKADA Y1KIU)Î özcan Arkoç"un yardırncı çalıştırıcüıgım yaptığı Hamburg un başansı, bır bakıma mucıze Çun ku. en iyımser tutbol unnanlan bıle, ılk maçtakı 31lık ienılgıden sonra, Almanya Kupa Şampıyonuna en kuçük bir fmal şansı bıle tanımıyordu Oysa, Isveçlı Enkkson'un yonettığı «Volksparksdakl maçta Hamburg, îspanyol, Arjantuı, Brezılyalı yıîdıs lardan oluşan, kımlık kartındı Kıtalararası Kupa ve Avrupa Kı pa Gahpleri Kupası saferlerı d bulunan Atletıco Madnd i 9 Aı kikada Kaltz, Beunann ve Kelle m gollenyle yıkarak, tsrn anlı miyks bir mucızeyi gerçekleştı mesı, aslaıda bir îafer nıtelı taşımakta. özcan Arkoç'un ya dımcı çaüştıncıUgınt yaptı Hamburg'a, \tn.vo doğnısu., 12 MAÇTA 28 GOL tîç kupa run yarı îinallenndı 12 maçta toplam 28 gol atıldı bu gollerden 6suıda Lıverp (îngıltere), 5'inde Juventüa (1 ya), 4"unde Hamburg (Fedv Almanya) "un imzası var Ge Avrupa Şampıvon Kulüpler pası, gerekse Avrupa Kupa lıplert Kupası yarı îmaîler ilk ve rovanş maçlannda, yonunden eşitlik göze çarpı> DÜSSEU)ORFD\ GELtB 13,5 MİLYON LtRA DusseldorTun «Eheın» St da Monchengladbach'm Du Kiev'ı Bonhof ve Wit*kaı gollenyla 20 yenerek îmal sini aldıgı «Dev Maçsı ızleı bm seyırci, kulup kasa 1 mılyon 700 bm maTk (ya olarak 135 müvon lıra) t kj, bu Avrupa Kupalannu gelır rekorunu teştal etmı ALMANIARIN SAMPfEONlTJK PRtMt, m BİN LİRAMonchengladbach, îmale mesı dolayısıvle, tutbok 150 şer bın lıra pnm das mayısta Roma'da Lıve yapılacak ve TRT ekranla lecek «Buyuk Fınalndela prunl ıse, 25 bın mark İıra) olarak saptandı. Ne bu prımırı daha da artt sovlentıler arasında Basilevlç, Belçıkalı hakem Rion'u suçlayarak, kendılennln bır penaltısmı verrrvediklerlni öne sUrdüler Maçtan önce, Dinamo Kı tur atlay»caS«M »öyleyen t&rafsız uznuınlar da, aytu kanıda Yayın organlannda, «Monc hengladbach'ın şahan« tutbolu» «Borussıa Bayemin inukannını aldı», «Kupalarda Almanlar gıbı sl yok» şekündeki baîüklar dıkkfttt çekmekte Wtttkamp. M. Gladbach'» tur atlatsn kafa goliinü boyle aUrken, Sımoasea, Reako, Haanes T« Konkov poılsyonu ızliyor . (Radyofoto AP a a) Voleybol Mılli Takımımız îspanya'yı 31 yendı LARİSSA, (Antotu Odondelli bildınyor) Ba har Kuoası Voleybol Turnmasınaa MUlı Talomı mız Ispanva'yı 3 1 yenmıştır Takınunıız ük setı 13'15 yıtırmesıne karşuı otekı setlen 15 8, 15 13, 15'6 kasanarak sahaaan 3 1 galıp ayrümıştır Voleybol Mılh Takımınnz bu aişam da lsraıl ıle karşüaşacaktu lsraıl dun akşam Avusturya'yı 3 2 ;enmıştır TSYD, Velî Ballı'ya törenle ödül verecek Boston Maratonunda 3 kea yanşan atletlnuz ŞevU Koru Sevk, Koru ıle antrenorlukten ernekh olmasına karsın, kopamadığı, bırakamadığı pıst üzerinde kon ıştul: 1'347 jıanua ^BDde bu unan raülı sırw atİ3j ıcJarırrnzdan Zıja tTnu\ar, kenoisıru. Bos*on maratonuna çagınyor. Koru, ttan masraflannı kendı sağla5arak Boston'a gıdıyor ve maratona ka tılısor Yed ncı olıuor Burada 480 atlet ıçmde jedıncı olurken 1936 Oumpıyadı uçuncusu Korelı Nanı da geçı^or Şe\kı Koru, bu koşvda paTkuTurkışe Spor Yazarlan Demegı Amenıtada Boston Maratonunda çok ıyı bır derece üe ıkmcı olan mıllî atlet Velı Ballı ıçm bır toren duzenlemeye karar vennıştır Toren Istanbul Inonu Sta aında onumazdekı gunlerde bır buvuk maçm de% "s arasmöa \apuacak ve Dernek, Spor Yazarlan adına Velı Ballı ya bır odul %erecek ve şeret turu attıracaktır. Brezilya, Genç Milli Voleybol Takımı antrenörü Cahit Erdoğuş'a öneride bulundu \ oleybol Genç Mıllı Talcım antrenora Cahit Erdogu^, Brezılja'da çalışması ıçın oneri aldı gım sovlemıştır Cahıt Erdoguş, Brezılyalılann verdıgı bJgıye gore a\da ıkı bın dolar alacağıru sözlenne eklemıştır Galatasaray yeni bır Egitim BÜrosu kuracak ve bunun oaşına Turgay Benklıkurt'u getırecektır. Galatasaray yönetan karulunda Renklıkurt'la yapılan son görUşmede temel prensıplerde bır uyum sağlandığı açıklanmıştır. Proîesyonel îutbol dışmda kalan dallar Egıtım Burosunca hazırlanacak plan, program ıçersınde yoneülecektır. Uzun yıllar Beyoğlu Kasnun Galıp sokagmda bulunan Galatasaray Kulübu, yonetım kumlunuri aldıgı bir kararla AU Samı Yen Stadına taşınmıştır. Bır ay ıçersınde boşalan kulübün teıraya verileceğı soylenmektedır. Galatasaray, Riva'daki teslsin yapımına bu ayın ıçersınde başUyacâlsUr. Ingılız uzmanın hanrladıgı proje uygun gorulmuş re ilk planda Rıva"ya soyunma odalan, tutbol sahası, dmlenme yerieri ıle bazı açık ha\a sahalanıun yapüması ıçm karar alınrnıştır. G. Saray, yeni kuracağı Eğitim Bürosunun başına Renklikurt'u getıriyor AyyıidızHasköy maçından sonra seyirciler dövüştü ls*anbvl 2 Ama or Fu bol Lsg ının dun \nado lu Spor Sıtesı stadınoa ovnanan maçında seyırcı ler bırbırlerıne gırrnışlerdır Ayyıldız Hasköy maçırnn golsuz bıtımınde her ıkı takım taraftaTla rı arasında ka\ça ÇIKITIIŞ, ancak guvetılı* kuvvet len olayı buyumeden orüeroışlerdır. &LEMD&R GOttPOR 10 H^KEMLER Turan Şahın (5"», Ethem Kose (6), Haşon Gokalp (6 ı ALLMDAR. Hayrı (6) Tımur (51, Mustaia (4) Fethı (1), Ari '4 ı Oğ\ız (5), Mehmet, (6), Ahmet (5) ~ Necmı f 4) Sabn j) Erol (4), (Or han 1) Sukru (5> &OKSPOR Erhan ih) (Ceıtıal 6), Denız (7), Zafer (6), Fehrm (b) Omer (6), K Omer (6i Nedıra <7) Paysal (61, Hılmı (5), Vlvı (6), Yusuf 14), Fehmi ÖZGtLER TîPEB&Ş! BOZKURT : 40 H4KEKLEB Husejın Sa CO Ahmet Becedek tTı Cahıt Turtar 7) TEPEBASÎ Dogan (7) Varol (6), Şırzat (7), \buzer 16) Muıdat (6ı Azız (7) Selarnı (7), Aydın (7) "iaşar (7), Kernal (7), Terıdun BOZKURT Mehmet (4), Huseyın I (5) Asım (4> Huseyın (5), Muzafîer (5) Huseym II '5), Nezıh (6). Zekı (6), Necdet (5). Turgut (4), Erol (5) Metin ULCD\G Ote'<ı maçlarda Kuruçeşme Ozfatıh'ı 20, Tarab\a Fatıh'ı 21, Selımıye Kurtuluş'u 40, Ahbeykoy G Hısar'ı 10 Y Dırek Şehıeramı'ru 41 Vela B Spor'u 10, K. Bur nu A. Ordu'yu 20, Sarıyer K M Paşa'yı "ı,,.,, vardar'ı 21. Şüe P T T y ı O). Firnzan Tekü'in Paralı Askerlerl de \ iyana onlerinden eUeri boş donduler. Beraberliğe 25. gallbiyete 50 bin Uralık priralerle (Türk parasmın değeri bu kadar duşmuş de baberimiz yokmuy raeğer) ve uerdeyse ardına Mehter takıp, Merzifonlu'nun intikamını almak uzere yola çıkardığıraız tateırn. alabildip en iyi sonucu aüp, 10 yenilerek döndu. Şukru Gulesin ağabe>imiıı bıle şaşırtıp «Çocuklar bu moral »erme işinde bıraz ileri glttık» dedirten destanların verdığı ruh, 15 gun topa dokurunamamn stokladıgı enerjı, nıha>et 50 tane morluğun panlüsı vetmedı. Avusturya çok bü>ük takım olduğu içın tru?. Değîl tabîı.. Gordunüı ovnadıklsn futbolu.. Avusturya'nın bugün Avtnpa'daki yeri Malta, Luksemburg, Izlanda'nın >arım gömlek yukarısındadır, bır gomlek degil ienemedık Çunku jenemezdik. Bn ekıple yenemezdik. Ekip derken, valnızca sahaya çıkan adamlan kastettıglm sanümasın. Başbakan Sulejman Demırel den başlajıp, malzemeci Osman'a kadar herkesı ıçerivor bu ekıp lalı.. Sahada bıtkın bitkin dolaşan Gemıl, ne yapacağını bılmez Mpaslan, raklp lonetlere en gollük pasları vermek ıçm tırsat kollar gibî topa vuran Patıb bu işten ne kadar somrniu ise, 70'lik Firuzan Ağa'yı Turk Futbolunun başına atavan Demtrel de o kadat sorumlu tabiî. Balık baştan kokar demişler . 50 bin Ura vaadetmekle Avusturva'vı yenebilpceğimizi sanan bir başkanla yola çıkarsak, olacaği bu .. M*sallardaki ğibl Altt ay gider, sonra donfip, bir arpa boyu Herleyişîmize bakans. kalacak tşbaşında, Metln TÜTel d». Ikisi de gusın detnek bir çozum olabilir, ama gerçekçı desll Ikisı de kaldıgına göre ne •apıla'aılır? Ağanın bir se\ japacagı yok Gelelım Metın Turel e Turel şımdı sıkıntiTi anlattı Gelecek sezona kadar onunde olclukça zaman \ ar Coşkun Ozarı ntn içı geçmış adamlarım safdışı ederek. kendı takımını kurmasına jetecek bır zaman Sahava çıkardığı takırada Turgav ıle Engvnın dışında (o da halâ sonımsuzca rla\ ranışlanndan vazseçmış otğil. Hâlâ takımı 10 kisi bırakacak gerekslz şınvarıklıklar yapıjor) mucade Bunlar üzerinde ısrar nlye o halde? Türkiye'de bunlaruı yeruıe koyıcak adara >ok mu? Vanıtınız «Var» Ise, ne dumyonranuz? Yok lse, Arjantin hülyalanna yatmağa ne hakkımız var? O halde yapüacak iş, Metln Türel' in oldukça geniş bir kadro Ile kendl takımını kurma çabalanna çirlşrnesidir. Oldukça genişin uıerinde ısrarla duralım.. Metin Turel «M1U5 Taloma iskelet tnıruyorum» dıve Turk futbolunu iskelete çe^iren Coşkun öıan'nın ipl Ile Vnıynya inmekten vazgeçmeUdlr artık. ANKARA'DAN NOTLAR.. Paralı askerlerin dönüşü H m c a i • • • Ştmdl Avnstum'ya 1OTık venflSİ, bizimkllertn dilinde bsşan olarak vasıflarnlınlacağına pöre, yöneticl ekipte bir degişlkHk düşünmek guç. A|a da le etmek Isteyen ve sonuna kadar edebılen kaç Wşi vardı, b'um kadar yakından gormuştur elbet Ayaklarmda mecal olmavan Cemıl efendinln yapacağı bir atak, bır drıplınge, bu takımın gol şansı tcslım edılemeı, görmüş olması gerek. Tıpkı, riskli oyununu hala bırakmajan tribun cakası uğruna kalemıze rakiplerden daha tehlikeli olan Fatth'e delansın emniyet edlleıne\ eceğı gibi. AlpasUn, K. Mehmet'in bu takımda yapacaklan bir şev yok. Mkö se Necatl, kendi yerteri, Uberoda belkl blr şey vaparlar, ama orta saha ovuncusn olarak değerlennın sıfu oldui^ınu ber maçta ga^tertyorlar. Bugün Dogu Almanya Ue Malta'ya karşı uygulanacak taktık aynı degıldir. Taban tabana zıt olacak kıdar degildır Oyle olunca bu iki ratdbe karşı oynayacak takınüarın da çok farklı kurulması olağan değll mıdir? O.nek vereyim: Malta defanslann en katısuıı yapan bir Ukım. Avustur\a ve Doğu Almanya'dan sadece birer gol yediler. tzmir'de bizl de nerdeyse dufiımluyorlardı ki, Ozarı'nırj şansı imdadımıza yetiştt. tkl bahk golle dururan duıeltt'k. Bu kadar kapalı bir defansm ıçıne adam sokarak yerdeo a.'jraanın olanağı yok. Avustnrya vr DoEU Almanya'nın attığı ROİlerin kafa goUeri olduğunu da hahrlayalıjn. O halde, MslUVs karşı, Dünya Kupası flnallerl lçin büyuk olçude soz konusu »verajı saglavacak goUeri ancak sagdan ve soldan yapüacak ortalarla kata vurscak adaralarla aUbüiriz. Turkiyeae bbyle ı ü adam var, bugta . Gokmen ve Necmi. öyleyse koyacağra Gökmen ve Necmı'yı çilt santrfor . Açıklara da iyi top ortalayan iki adam.. Ali Kemal ve Buyiık Mehmet örneğin. Bu maçın antrenmanlannı da bun» göre yapacağız. Orta sahadaki lkilive uzaktan sert şut atabllen ve çok koşabılen iki adam koyacak. iki bekimizi de gene atak yapıp top ortalayabilfnlerden seçecegiz. Şimdi Malta mantıpna tam uygun bu takırala Doğu Almanva'nın onune çıkılırsa, araba Ue gol yiyeceğimlz normal defU mi? O halde Doğu ALman maçının tak> mmı, tersine sağlara bir delans ve kontratakta topu tek başına goturup gol atabilccek yetenekte ileri İki adamdan oluşturmak gerekmivor mu? Işte bunun lçin Turel'ln, artık tanıtnası gereken Takiplere karşı uvgulanacak taktfklerin adamlaruu içeren ş bir kadroya ihtiyacı var. Özan'nın «Adama takımda ver bulm»» gisteminln iflâs ettiğim Metin Turel kabul etrnell ve onun îzinden vurumekten vazgeçmeli. Bu taknnı Özarı çibi yönetecekse, Turefe ne gerek var. Aslı varken, nlye vekttle ufrasalnn Bir antrenör kişUiglni Millî Takımda ispat etmez. Kul&plerde ispat ederse Mlllî T^kimm başma geiîr. Biı hep aksini yapıyoraz nedense. Ama bu fır»at bugün Türel'in ellne peçmtş bulunuyor. Kendl idşiUğini ortaya kortna, ne değerâe adam olduğunu Ispatlama fırsatı. Türekliyse, Oıan*nın dümencisi olm»ktan vazgeçer Sahaya Metin Türel taknnı çıkaramayacaksa. bu Işten yol yıkiBken vaifeçsln'.. ispanya'daki Bc Tumuvasmda ismetTerzi de elendi S\RAGOSA Uspanya lararası Boks Tumu kı.o boksorjmuz Isme( elenmıstır Terz' \' rakıame 5 0 jenılau Bisiklet Millî Takımımız bu yarın Alman I Takımı ile ya Akdenız Turuna Bisiklet M.ÜÎ1 Takımı nşmaya katılacak Mıllı Takımı ıle buj Yalova Bursa ^ da ıkı etaplı b'r > caktır Bu yanşmaj Tak»mmız da katıl. Ali Kemal'e iki mac cezi \NKAR\ Me ralu, Trabzonsporl ıkı, Mersın îdmaı dat'a dört ve Burs a uç maçta oynam mıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog