Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURim 22 NI5AH 1977. 30. Turkiye Daktilografl Şampiyonası finalleri bugün Tics. ref Odasinda yapılaeakür. Flnal yarışmasına, 43 11de yapılan elemelerl kazanan ve 51'1 mekanık. 9'u elektrikli makıne lle yan?acak 60 yarışmacının katılacağı bıldırllmlştir. Bu yanşmacılardan 30'u gençler, 22' sl tecrübelılpr ve S'ı de şampıyonlsr kategorisınde mUcadele edecek, 30 dakikalık aürat lle 10 daklkalık lıatasız yazı yazma bö lümlerindekl derecelerlne göre sınıf landı rı lacaktı r. Rotterdam'da 24 temmuz tArihinde yapılacak olan 1977 IKİnya Daktilografi Şampiyonasına katılarak Türk Milll Takımının elemanlan bu flnaller sonundft alaoakları derecelere göre belirlenecektlr. Tllrk yanşmacılar, DUnya Şamplyonasında bugüne kadar toplam olarak dokuz, dünya rekoru kırmış, 16 kişiıel ve 4 tskım blrlnciliğl elde etmi?lerdir. Türkiye Daktilografi Şampiyonası finalleri bugün yapılacak içişleri Bakanlığı bağış toplayanlara karşı halkı uyardı ANKARA (Cumhııriyet Büroau) Içlşlerl Bakanj Sabahattln öz bek, bazı kuruluslara bağh olduklannı iddla eden klşllerln jtruplar halınde PV ve işyerlerlni dolaşarak bağlı oldukları ttr ptltler adına para yardımı top lamalarının yasalara aykırı olduğunu bellrtmlş ve vatandaşlarm bunları en yakın polis merkezlerljıo haber vormelerlnl lstemiştlr. îçlşleri Eakanı özbek'ın konuya ılışkin dün yaptı ğı açıklama şoyledır «Bazı kuruluslara baglı olduk larını lddia eden şahıslarm kuçuk gruplar halındp, evlere ve lşyerlerine gıderek kanunlara aykırı bivımde para yardımı ls teğınde buluııdukları oftrenilmiş tir. Yardım toplama nizamnameslne aykıdı dilşen bıı gibi ha rpketler karşısında vatandaşlan rruzın, «zellıkle yapacaklan yar dımların, yasalara aykırı girlşimlerm desteklpnmesı içln har canma ıhtimRİınl de dikkate a larak, pn yakın emnıyet blrllk lerinl durumdan haberdar etme leri hususu kamuoyuna saygıy la duyunılıır » Danıştay kararına rağmen ÇayKur yönetim kurulu üretici temsilcisi göreve döndürülmüyor ANKARA, (Cumhuriret Bürosu) 140 bin çay uretlcisınin Çay • Kur Yonetim Kurulundakl tem silcisl Kemal Giinaydın'ın Gllmrük ve Tekel Bakanı Orhan üztrak tarafından gorevınden alınma sından sonra, Danıştay Dâvâ Dalrelerl Kurulu, temsilcislnin gürevıne donmesıne karar varmış, ancak Danıştay kararı Bakan öztrak'ça uyjrulanmamıştır. tktldara geldıkten sonra sürdtl SOYADI DEGtŞtMt Ankara ill, Çankaya ilçesl, Tepedk koyü cilt 093/01, sayfa 24, kütük 19 da nüfus sicıllne Kayıtlı bulunan (Sağar) soyadım Yenimahalle 2. Asliye Hukuk Mahkemesının 24 3 1977 gunlü ve 1977/ 318 1R7 sayılı kararı ile SAuLAM olarak deği?tirilmlştir. llan olunur. Nazlf SAGAR Cumhurlyet: 3761 rülen kıyımlar ÇayKur Kurumunda da gerçekleşmlş ve 140 bin çay Ureticlsınln ÇayKur Yönetim Kurulundakl tsmsilelsl Kemal GUnaydın görevlnden almmıştır. Bunun üzerlne GUnaydın Danıştaya başvurmıış, Danıştay yürütmeyl durdurma kararı vermiytlr. ÇayKur Danıştay kararının kaldırılması istrmıylo Danış taya başvurmuj, ancak Dâva DaIrelerl Kurulu karannda ısrar ederek, Uretlcl temsilcislnin Yn netlm Kurulu Uyelıftıne donmftM yönünde lkincl kez karar vermiştlr. Danıştayın bu kararından sonra, dunımun hukuksal açıdan beUrglnllk kazanmasına karşm, Bakan Öztrak kararı uygulamamakta dlrenml? ve ÇayKur Yunetlm Kurulu 140 bin Ureticlnın temsilcislnden yoksun olarak toplanlılarını sUrdUrmUştür. POLiS DERNEGi KURUCUSU ERMENEK'E SÜRÜLDÜ KONYA, (Cıımlıurijct) Polıs Demeğl, Konya tem«Uclsl girlşımci kurul buşkanı Canık Odabaşı, vil&yetçe müteferrlka kamkolıındhkt Rorevınden almarik, hıç bır sebep gösterllmeden Ermenek ılçcsıne stırülmlıştılr. Ikl yıl lçlnde 4 kez gorev yerı d"£ıştırılen Canık Odabaşı, Polis Derıifftı Konya şubesinin kurulu? çalışmalan lçin gorev almış ve bu Kirişimlerinden dolnyı vilâyetçe hiç bir sebep Kosterılmpden Ermenek ilçesln» »UrgUıı edllmiştır. Konya'da bulunduğu süro içlnde, tarafsız blr jekildfl görev yaptığını bıldıren, Canık Odabaşı, bu haksız glrişimden dolayı, Danıştay'a bafvuracağım bellrtmlştlr. SahosındoKı boçluju dolduran esert mmtfrt •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••a a. şevket tezel KIASİKTÜRKMÜZİĞİ İKTÜ ANTOLOJİSİ (Şarkı Formu) • B«lg««el 0 900 Ffcılmlş e'îer 0 Blrlncl hamur kflflıt # Cn dojru gufteler % 3f7 clltll SSOsayfa Ankara daflılım GulYa\ınRVI FİATI : 1?5TL. l/mırdaflıtım Cunduz Kıtob"vl ödnmelı ıslemo odresl \ K ı t a p c ı l a r a Indırımlı gondsrılır. P I\. J04 1STANBUL J SANAT DERGİSİ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••I llllllllllll 11. •••••••••••••• ÇOCUKLAR İÇİN 23 Nisan "Çocuk Bayramı" dotayıstyla Sanat Dergısl bu sayısmd3 "çocuklar içın sanat" konusuna ağırlık veriyor. Adn^n Bınyazar (Çocuk edebıyatı), Tan Oral (Çocuk yaymiarında resımlame), Haluk Şahın (Çncuk ve TV) ve Erdal uz'ün (Bologna Çocuk Kıtapları Fuan) Ostüne yazıları. Oiku Tamer'le Türkiya'de çocuk yayınları üzerıne yapılan bir konuşma. »YALÇIN ÇETİNbuyük kaybı Türk karikatürünün Kaba kuvvetin yasa sayıldığı bir düzenin romanı roman / 25 lira ZORIU GUNIER ANNA SEGHERS e.L DOCTOROVV ŞIVAIME KURD ErebŞemo KURTÇOBAN yayınları SOSYAL EMPERYALIZM 5ORUNU VE KEMAl 12.50 TL TİRKIYE'DE MAOCU AKIM BURKAY, 2. BASKI Çağdışı zorbalıklara kafa tutanların destanını tüyleriniz ürpererek okuyacaksınız. roman / 30 lira YEDİHCİŞAFAK ELIZABETH KATA Mllli MESELE VE DOĞUDA FEODAUZM A$İRET C. AIADA6, 15 Tl. KURILER CİLT 1 • ÖMER POLAT Madaralı Roman Ödülü'nün bu yılkı sahıbı Prof Cavıt Orhan Tütengıcin haaırladığı yılın ed"bıyat Incelemesının Ikınci bölümu "Okuyucu beğenısı neye dayanıyor''" Haftanın Yazısı'n* Ceyhun Atuf Kansu yazdı: "EIYazısı" İfî BAIiL NlKITiH 25 TL YENi ÇIKTI • 25 TL. İJTEME AÛRftl: İ)IZDARIYE SOK. NO. 8 / 8 ÇEMBERLıTAJ ISTANBUL GENEL DAĞITIM: TAN • DAĞITIM Yoksulluk içinde ezilenlerin acılannı okurken siz de yaşıyorsunuz. ^ yA'*<î 0 SABAH BASKAYDI roman / 20 lira ' ••••••a ••••••• 228. sayısı 14 sayfa 500 kuru» ••••••• Avukat NECATi ERDEM JEAN LAFITTE'in romanı Türkçe'de ilk defa SUÇ VE İKTÎDAR F I Y A T I : 12,5 Tl. tsteme adresi : P.K. 324 Kızılay ANKARA , U BİZİMDİR Dağıtım.GEDA ODA YAYINLARI PK57İstanbul ZAFER Bozukdüzen toplumlarda aile dengesizliklerini başanyla anlatan dev eser roman / 30 lira Genel dağıtım : Piyerloti Cad. 39/50, Çemberlitaş îstanbul Tel: 26 7153 îstanbul Dağıtım: Ferhan Bozkurt, Ankara Dağıtım Aydın Sami, Ege Dağıtım: Datic • AIIEDE OIMEK JUDITH GUEST • • • • •••• •••• •••• •••• yöntticinin dergi/i ISTANBUL ÛNIVERSİTC8İ İJLETME FAKÛLTESİ IŞLETME IKTISADI ENSTITUSU DERGİSİ Değer Yayınları Yöncüm 4 . SAYÎSI ÇIKTI AirUÂHHAN sabırsızlıkla beklenen şiir kitabı özgürlükçü ve insancı bir toplumculuğun şıirleri "meraklısı icin notlar ve ekler;ıile... siir ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• • •••••' 3Ayda bir yaymlanır. 3 0 T . L . GENEL DAĞITIM : M 1 L H Y E TO A Ğ t T I M LIÖŞIİ : T Ü R K O C A Ğ I CADDESİ BASIN SARAYI C A Ğ A L O Ğ L U ISTANBUL 1IÖYLEKİK [AJJÜÇUNCÜ DUNYA YAYINLARI Andreas PAPANDREU Tıp Talebelerine Duyuru Her tıp talebealnln ve bUtıln doktorların el altında bulunduracaklan tek kltap ÖTEKİ KİTAPLARI YASAK SEVİŞMEK 15 TL BEN SANA MECBURUM 20 TL DUVAR 2OTL NAMLUNUN UCUNDAKİ DEMOKRASİ Yunan OrtaSol hdcri, bu dev kıtabında, Yunan laîlzmini tarihsel ve ckonoinık kokonlenyle, iç ve dış dayanaklarıyla ser&ılıyor. Ayrıca Sosyal Demokratların başansızlık nedcnlerlni, Sag'm ve CÎA'nın oyunlannı, «Megalo İdca»nm dofiuş ve yıkılışını Yunan OrtaSolu gozüyle Kıbrıs sorununu ve ABD'nin Doğu Akdeniz'dpkt planlarmı bllinmeyen yonlerıyle anlatıyor. 495 sayfa, 40 Lira P.K. 497 Slrkeci îstanbul Genel Dagıtım: TÜRDA TIP ANSiKLOPEDiSI Hastalıkl.ırda Sebep, belirtl, sUre, tedavl ve korunma yolları ılmi şekılde ele alınınıştır. Ya7arı J A C Brown BUtun kıtapçılarcla Genel Dağıtım. BATEŞ A Ş. ŞEKER HASTALIĞI IIAVEU IKİNCİ BASKI Doç. Dr. N t H A T B O S T A N C I Yenlden görden geçlrılmış, DİABET VE ŞtŞMANLIK. DtABETLİNtN BESLENMESİ bolümlerl genlşletılmış; KOLESTEBOL ÎLE İL&ILI Lıpoprotein bölümü eltlenml? ve tıabi deyımler Türlcçeleştırılmıştır. Odemell Isteme: P.K. 57 Dağıtım: B A T E Ş Fatih Îstanbul TUTUKLUNUN GÜNLÜĞÜ11 TL roman KURTLAR SOFRASIiKi C.LT4OTL BIÇAGIN UCU AO TL SIRTLAN PAYI25 TL deneme/anı SATIŞI REKOR KIRAN KİTAP sosyalizm için yazılar (politikafelsefesanat) 20 lira dağıtım: bilgi, cemmay bertolt brecht BILGI YAYINFVİ TUNALIHILMI C.942 KAVAKLIDERE ANKARA FAŞİZMİN AYAK SESLERİ 25 TL HANGİ SOL 25 TL HANGİBATI i 5 T L HANGİ SEKS 2OTL romanı Türkçe'de ilk defa HOVVARD FAST'ın I TUM GENEL YETENEK ı ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI YURTTAŞTOM PAİNE Dağıtım üfcDA ODA YAYINLARI R K. 57 istanbul Odemeli isteme adresi: ARITAS DERSANESİ , Ordu cad. 288/3 AksarayJST. Tel: 22 22 2 3 2 2 8 8 25 lOOliradır. 4. BASKI 4*96 sayfa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog