Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUHHURİm 22 NİUN 1977, PARİS, 20 (a.a.) Avrupanm vazlyetl (1) mahafili siyasiyede G) endiseler (3) tevlit etmektedlr (3). Times gazetesi başmatolesinde Tiran muahedesinia Arnavutluk Uzerlnde bir nevi îtalyan hlmayesi (4) tesls (51 etmekte olduğunu sureti katiyede (6) ret ve cerh (7) etmis ve îtalyarun tara hareketinl tenkit (8) etmiştır. Şikago Tribün gazetesinin Lond ra muhabiri de, Musolininin Cemiyeti Akvamın (9) tavassutunu (10) kabul edeceğini yaayor. Pöti Pariçyen ise îngütere Hariciye Nezaretinin îtalyaya vaziyetin kesbi vahamet (İO eylemesine müsaade etmeyeceğini, Musolininin Ingilis efkârı umumiyesi mu vacehesinde (12) vaziyetinin laafa düşecegtai anladığını bfldiriyor. Daily Mail gazetesinda Belgrad muhabiri de Yugoslavya bralı ile yaptığı mülâkatta (13) kıralın kendisine «Bız sulh halinde yaşa maktan baska bir şey isteyemecek kadar harpten acı çektik» dediğini anlatıyor. Eütün bunlann yanı sıra gelen teşka haberlerden biri de Gate •ahillermde Îtalyan donanması 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 22.4.1927 AVRUM BASİHI VE VUiYETI run büyük manevralar yapacagıdır. Alâkadarlar (14) Avrupanın durumunun oldukça tehlikeli olduğunda aynı flktrde bulunmaktadır. • Ticareti bahriyemiz (15) son günlerde fevkalâde (16) inkişaf (17) etmektedır. Mülî vapurlardan bazılan hariç limanlara esya tagımaya Daslamişlardır. • Sır Oliver Loog adınds bir Ingıliz âliml taşn arzın (19) bazı kararsızlıklar geçirmekta oldugunu söylemis ve arka axk8ya zelsele f20) lerin vuku bulacağını haber vermiştir. Hakikaten bundan evvel verdiği haberlerin hepsi de aynen çıkmıstır. Geçen sene Şill ve Arjanüni alt üst eden zelzele ve Teksası tahrip (21) eden, Fasla Cezayirde hasarat (22) yapan borayı önceden bildinnişti. # Şehremaneti (23) Teftiş heyeti rüsvet rneselelerini (24) tetkik ederek meydaca çıkannıstır. Ama bu defa alanlan değil verenleri yakalamıslar ve cezalanriırmıslardır. Bazı esnafın aralannda 120 lıra toplayarak Zabıtai belediye memurlanna haftalık vermekte oldukları tespit edilmistir. (25) ı D Variyet Dunım. ( 2) Mahafili siyasiye: Siyasal çevreler. ( 3) Endişeler tevlit etmek: Ta doturmak, korim nyandırmak, ( 4) Himaye: Koruma ksyrrm*. ( 5) Tesis: Kurmak. ( 6) Sureti katiyed*: Kestn olarak. ( 7) Ret ve cerh Kabul etmeytp geri çevirme. ( 8) Tarzı hareketini tenkit: Davranışını eleştirme. ( 9) Cemiyeti akvam: Birleşmis Mılletler. (10) Tavassut: Ara buluculuk. (11) Kesbı vahamet Korkulu bir! durum yaratmak. (12) Efkân umumiye muvacehesinde: Kamu oyu karşısında. (13) Mülâkat: Göruşme. '14) Alâkadar: Ilgilı. (15) Ticareti bahriye: Denis tica j retı. riç) Fevkalâde Olagan üstü. (17) Inkişaf. Genışlemek, (18) Nakil Taşırnak. ıl9) Kışrı arz: Yer kabugu. f20) Zelze'e: Deprem. <21 * Tahnp: Yıkmak (22) Hasar Kınp dokme. (23> Şehremaneti: Belediye. (24) Rüşvet. Memurun iş görmek için ış sahibınden aldıgı hak sız para. (25) Tesbit: Saptamak. SÎNEMA Sanat dergısuıin gıriştiği filmöyküsü yarısması blr süre önce sonuçlandı. JÜri üyelennin de açıklamalarında belirttiklert gıbı. umulanın ötesmde sonuçlar alınJı bu yarışmadan En azından yanm duzine çok ılgmç fılm oyküsj çılttı ortaya... Sınemayla yakuüıgı zaten bıliner. baa isımlerin yanısıra, yepyenı yetenekler kendins gostercL En azından. bu alanda belll bir ılgı bınkimınin bulundugu, küçük çabalar re özendirmelerle bu bırikimden yararlanılabüeceğı kanıtlanmış oldu. Şimdi bız bekiıyoruz. Yapımcılann bu ;se gösterecekleri ılgıyi bekliyoruz. Türk sinemasırun belinı büken bir senaryo ve senaryo yazan sorunu var ortada .. Bu, temelde, sinema sanatma aydın katkısını belirleyen bir sonın. Sinemaya aydın ka.kısı. «entellektüel katkı» yok denecek denll az Türkiye'de . Onun için yıllar yılı say.sı bir düzineyı astnamıs ayni kışilerin *îa;*mmden çıkan ayni oyküîeri art:k ez'oere bılircesine spyredıp duruyoruz smernada.. Hiç bir yenılık. hıç bir taze soluk esmiyor sinemamızda .. Hep ayni şeyler, hep ayni öykıüer. hep ayni kisiler! Bir artık bu durumun değışmesini istiyoruz. Bîz, artık, Erdoğan Tüna^l'iarm, Fuat Özluer'lenn. Safa önanarm. Sadık Şendil'lerin, Eülent Oran'lann ve dig e r ! e rinın, dünyanm hıç bir ülkesinde gorıilmedik derecede katkıda buJundukton si Atillâ DORSAT İşte yeni senaryocular, senaryolar.. yapımcılar, ne bekliyorsunuz? onlann dünyasını tanımaktan, onlann düayası smırlan içınde donenıp durmftktaa "bıktık. Yenilık ıst:yoruz bız. smemada taz« kan istiyoroz. bıze k»ndı dunyaiannı geürecek oları yepyenı kışıüslere gereksinms duyuyoruz t, sızier ne dersınız. sln°marri:nn Unlu japımcıları? Sizler de en az sö:nicü ettiğimiz senaryo yazarlanmız denli bu me« leğe yıllar yı'.ı gelıp oturmuş, smemayı kendi levkı. b:lgısı, külturü ve dunya KÖrüsü çerçevesmde b.çınılendırmış olan ünlü yapımcılanmız? Sızler de bu kan degisıkiıgı gereksınmes'.m duymuyor mıısunuz? Halkın, seyircinin yeni. yepyeni şeyler istedıginin farkında degıl mısıniz' Yaptıklarınızla, yaptırdıklannızla toplumun gıtgde ne derjı gerismde kaldığuıın biiinclndp değil mıs^ıız? Renkü dergılerin «artist yarışması»na gdsterdiğıniz ilginın blrazını da bu yeni senaryo»ara ve senario vazarlanna go *» spnız îena rru oîur? Sıaler, Hürrem ılrman lar. Irfan Ünar.ar, Türker ve Berker Inanoğlu'lar, Köseoflu' lar, Özer'ler ve dığarlen . Sanat dergislnin filmöyküsü yarışmasıyla ve sonuçlsnyla hiç ilgılendinız mı? Bu konııda somut birseyler yapacak mısınız? KamuorJ * ' * den bu konuda somut yanıtlar ve gırışsmler bekîiyor... TELEViZYON 18.10 ÇtZGÎ FtLM: Küçük seyirciler için haztrlanan çizgi filmler dizısınden bir böllim daha yavmlanacak. TÜRK HALK MtîZİGt BÎR SOLtST: ZO.00 ANTİKAC1 Fransız yazan Paul Fevalin aynı adlı eserinden televizyona uygulanan siırekli filmın sekizinci bölUmti yayınlanacak. Bu bölümde, elbise satıcısı Bay Bruneau, Maurice 11» Etienne'ye Andre olayımn detaylı bir açıklamasını yapar. Bu arada Barones de kaçmaktadır. Kontes Corona, Michel İle kar?üaşır ve ona Barones'in aanesl olduğunu söyler. HABERLER VE HAVA DCKUMU: 712ü KÜÇÜK EV: 22J0 AYIN KOVSER1: Televizyon Müzik ve Eglence Tayınlan Şubesınce hanrlanan Aym Konsen programmda bu kez GÖVÜL YAZAR iîlenecek. Selahattm tnal (Keman), îsmail Akdeniz (Viyolonsel), Akm özfcan (Tambur). Cengiz Dişçioğlu (Ut), Selâmi Bertug (Ney), Ekrem Vural (Ney), îhsaa özgen (Kemençe), tsmail Oytun (Klârnet). Ahmet Bigah (Klftrnet). Gültekm Aydogdu (Kanun), Ertan Yüksel (Plyano) ve Hüseyin îleri (Bitm Saz) sazlan eşüjinde GÖNÜL TAZAR programında şu eserieri suruyor: Gelse o şuh meehs« nazü tegafiil eylese. Ganvlan azade heman dünyada blr raeyhanedır, Bahann güllerl açtı yine mataundur bu gönlüm. Feryad ile yad eyler iken ben seni, Doymadım sana ajlanm. Bir bidise var can iJe canan arasında. dök Jftilfünü meydana gel, Sendemi hala esırt zülfı yar olmaktasın, Etme beyhude fidan vazgeç gJinül, Fesliyen ektim giü bittı, neyleyım ben böyle yari. AT>AN, ZTE. tstanbul Televizyonunca hazırlanan ve Halit Kıvanç'm sundugu bu yanşma progra.nuna yine dört yanşrnacı katılıyor. Yanşmacılara Genel Kültür, Aktuslite, Magazin ve Spcr konulannda sorular .loruluyor. Progranja aynca. konuk sanatçılar da katılıyor. 2350 GÜNE BAKIŞ: SOLDAN SAGA: 1 Bir şeklı büyüterek veya küçülterek kopya etmek için kullanılan kollu, eklemli bir tür cetvel 2 Yolculuk veya baska bir ıs için hazırlanan yıyecek En küçük toplum birimi 3 Bir Kus sesi Su (eskı dil) lm 4 Tersı oyunda yenen ve yenüen olmama halı Eklenti 5 Tersi kesme işme yarayan gereç 6 Dumamn yaladıgı yerde bırakögı kara leke Nıkel'in simgesi Hristiyan peygamberi 7 Bir cins doğan 8 Bir nota Bir uzunluk ölçüsti bırimi Bir nota 9 Sop Demir döküm. YfKARIDAN AŞAGIYA: 1 Çoktannlı din 2 Sallvermek Sebep, neden 3 Ter si konın anlamında bir soz 4 Ortasına sesli bir harf getirilirse yemek yeme gereksinimi duymayan anlamında bir söz belirir Orta Amerika'da bir kanal 5 Sıtmanın ılâcı olan bir alkolıt 6 Yelkenli gemilerde bir bolüm Bir emir 7 Tersi îridyum cismının simgesi Tersi yüz. çehre 8 Bügm Bir sıitat ekı 9 Uzay Karadeniz1 in kuzeyınde bir içdeniz. Dtinkü bulmacanm cözümfl: SOLDAN SAGA: • 1 Ozdeyıs 2 Dairna Aza r 3 Erk Saray 4 Miamı Ama 5 eF Anamai 6 Ak 7 îslım Kes 8 lane 9 esnE Anaç. YCKARIDAN AŞAGIYA: 1 Odemeli 2 Zarıf Sis S dıkA Alan 4 eM Makine 5 Yasın Me ü At 7 şaraM Kin 8 Zamane 9 Hayal Saç. nemadan. çerekü tpje'^kıir > . nnur bele*• lerini, buyük hıametlennı otiullennden maddîmanev! madalyaîarır.' aidıktan sonra artık scöşelerine çekılme'.er.n:. yerierinı biraz da yemlere. yenypnuere bırakmalarını diliyoruz. Onlar belkı yorjlmadılar, ama ba, ne denli zcngın re genıs de oisa, 1 23456789 HAFTANIN FÎLMLERÎ Beş Deli HongKong'dan Sevgilerle • (BON BAıSERS DE HONGKONG) 7 YÖNETMEN: YVA» CHıFFRE / OYUNCULAR: LES CHARLOTS. MiCKEY ROONEY. DAViD TOMLiNSON, JEANE MANSON / RENKLi FRANSIZ FiLMi (DÛMYA, KONAK) Konftan Sev^Uerle» fOmİDden Mr sahne.. RA DYO TRT 1 11.00 11.01 11.16 11.30 12.00 12.10 12.55 13.00 13.15 13.30 14.32 15.00 15.01 16.00 16.05 16.35 16.45 17.00 13i» 13.15 13.30 14.00 14.15 14.35 15.01 16.00 16J0 16.40 17.00 18.00 18.30 Kısa haberler Çocuk bahçesi Şarkılar Tabancı dil dersi (D Bolge haberlert öğle uaeri Radyo TV haberlerl Haberler Oyun havalart Bölgesel yaym Dilden dile Anadolu Kısa haberler Sizlerle birlikte Bölge haberlert Yabancı dil dersl Hafif müzik Çocuk bahçesi Kısa haberler Haberler Hafif müzlk TUrk Sanat Müziği Türküler Beri gel bansalrm Solistlerden seçmeler Okul rad.vosu Türküler geçidl Arkası yann Şarkılar Konser saati Din ve ahlâk konusması Yurttan sesler 17.02 18.00 19.00 19.30 30.15 20.40 20.55 21.00 21.02 21.17 22.00 22 02 22.17 22.35 23.00 23.10 00.55 01.00 19.00 19.30 19.45 30.15 2O.?n 21.00 21.45 22.02 23.00 23.15 23.30 23.55 23.55 Akşama doğru Bölgesel yaym Haberler Bölgesel yayın Köy dagarcığ: Şarkılar Çocuklar için Kısa haberler Silâhlı KuYvetleT Saati Ses ve saz dünyamızdan Kısa haberler Bölgesel yaym (II) Şarkılar Turk hafif muzigl Haberler Tatil gecesi Kısa haberler 05.00 Gece yansı 0S.00 Açılış ve program 05.05 Tdrküler, şarkılar. oyun bavalan 06.00 Kısa haberler 06.02 Günaydın 06.30 Kur'ânı Kerîm 07.00 Kısa haberler 07.02 Köye haberler 07.07 Bölgesel yaym 07 20 Haberler 07.40 Sabahtan sabaha 09.00 Kısa haberler 09.02 Kadın dünyası 10.00 Kısa haberler 10.01 Arkası yann 1051 Bölgesel yaym CENNETİN ÇOCUKLARI • Cennetin Çocuklan», bir Romao • Jülye+ uyarlamasıymış. Kuskusuz Shakespeare'in ruhu yerinde kıvranıp dururdu. bu «uyarlama»yı görseydj. Fılm, gerçekten de «düşman aileler» motifinden yola çıkıyor. Zengın Davud Aga ile kahyası Hasan, Davud"un kardeşı ve Hasan'ın oğlunun olümüyle sonuçlanan kanlı bir ask öyküsünden dolayı düşman olurlar. Yıllar sonra ıse, Davud'un kızırla Hasan'm diğer oğlu birbırlenne aşık olurlar, ancak Davud »#• bu açica kesinkes karşı çıkar, va . «Cennetin Çocuklan», gunümüz Türk vrp a=ınır, tnm kujurlarını. eksiklerini kendinde taşıyor Yine vasamıyan. klişeleşmiş ınsanlarm olusturduğıı, yalmzca bellı bir eylemın şematık geüşimınin gerektırdı^ı sahneleri ıçeren. bunun dısında hiç bir ır.san gerçekligi yakalı>"amayan bir sinema bu.. Filme dikkat ediniz. Ne Hasanla oflu Ahmet. ne Davud Ağayla kızı Zehra, ne de filmin «Romeo ile Juiıyet»i Ahmet ıle Zehra arasında. şöyle bellı bir insanca yakınlıgı getlren, bellı bır karakter boyutu veren hiç bır konuşma. dıyalog yok, Konusmalar, yalmzca ve jalmzca, öykunün şematık gelişımini saglamak için konmus, ışleysel konusmalar... Senaryocuyu da. yönetmeni de, 5apımcıyı da tek ilgilendiren şey şu: Asgari sürede bir fılmi (Fılm, bır saat 20 dakikada bitiyor) aksiyonu (eylemı) en ana çızgileriyle ortaya koyacak bıçımde çekip bıtirivermek, ve sinemadaki •haftasma» yetiştirmek. Sabırsız, «acul», ka pıp kaçan bır sinema bu.. «Oglan kızı sever, ki7 oğlanı.. Babası ıstemez, oğlun kızı kaçınr» eşprisi içinde anlatılan bır öykü.. Birde senaryoiar «tretman» aşamasmda kalıyor, ondan bir adım ileri gitmiyorsa. filmlere yaşayan insanlar, ruhbilimsel zenginlıkler, yasamsal boyutlar katılamıyorsa, acaba kabahatm çogu kimin? Suç. senaryo«•'ıdan vrinetr.ıene, varjımcıdan halâ «ilkel kişi» yerine konmayı kabullenen seyirciye, herkeste değil mı? «Cennetin Çocuklan». bunun rtışındî teknik açıdan özenle cekilmiş. belli bir sinemasal anlatımı tutturmus bir film.. Yal Yönermen degısUrmek, Charlots grubun» yaramamış. Claude Zidi'nin yönetıminde oelli bir güldürme düzeyıne erişen Fran sız Sinemasının bu şişirümis grubu. Y%ran Chiffre'in yönettıği son filmlerinde, o kadanru bile yapamıyorlar. «HongKong'dan Sevgilerle», bir James Bond ölmleri taşlaması olma savıyla yo'.a çıkıyor. Bunun için elverişli bır konu ve bir muazzam «gülüt» yakalanmış: lngiltere Kraliçesl, umutsuz bir «âşığı» tarafından kacmlıyor. Bunun duyulmamasını ısteyen Majestelennin întelıcana aervisı de Araçbrm&yı Fransızlara verryor. Fılmın ana gülütü ise, Elisabeth Il'ye gerçekten de çok benzeyen bir oyuncunun bulunup fılmde oynatılması!. Ancak tüm bu güldürü malzemesi. gerçek bir komedi kıvamına ulaîaraıyor. Belli bazı parlayışlann dışında. komik ögeyi yakalıyamıyan, soğuk bır fılm olur çıkıyor. Bu pahalı yapım, sonuç olarak, 30 yıl önceki filmlerinden arda kalan numaralarını yınelemeye çalısan iyicene yaşlanmış bir Micket Rooney'in görüntüsü denlı hüzün verict... TRT II 08.00 09.00 09.15 0950 10.00 10.30 11.30 11.45 12.00 12.20 12.40 Gün başhyor EabeTİer Hafif müzlk Küçük konseT Dcyişler ve ezgiler Okul radyoeu Türküler Şarkılar Hafif müzik Problemli çocuklar TTlülnn rljHrırİjn Haberler Çesitli müzik Küçük koro Barok mÜ7ik Hafif müzik Spor dergısi Türküler Yay Kur saatl Türkçe sözlü H. MUzlk Bir romammız var Haberler Türküler, oyun havalan Program ve kapanış YÖNETMEN: KARTAL TıBET / SENARYO: SADIK 5ENDİL / 6ÖRÜNTÜ: HÜSEYİN ÖZ^AHiN / MuZiK: MEliH KıBAR / OYUNCULAR: MGNıR OZJtUL. EKREM BORA. AHMET SEZEREL m ESEN ' RENKLı ARZU FiLM YAPIMI (SARAY, 5AN) TRT III 07.00 07.02 07 20 08.30 09.15 09.45 10.15 11.15 Açılış ve program Güne başlarken Sabah için Cuma konseri Bizden besteler Küçü koro Diskoteğimiîden Yurttan sesler 11.45 12.45 13.15 14.45 15.00 16 00 17.00 17.30 18.00 19.00 Ogleye dogru Bir solist konseri MUzik şöleni Çigan müzigi Türk bestecüerinden Müzik sohbetleri Türküler geçidi Erkekler toplulugu Müzik kutusu Sizin seçtiklermiz 20.00 20^0 21.00 21.30 21.45 22.30 23.00 24.00 00.30 01.00 SiNEMALAR MY061U ANKARA (64 16 86) Meryem vo Ogullan P. Girik (R) AS (47 63 15) Neretva Köprüsü Y. Brynner • S. Koscina (R1.) ATLAS (44 08 35) Gürleyen Yumruk H. Chin Heng (R.T. DÜNYA (49 01 66) Beç Dell Eong Kong'da Les Charlots B.Î. EMEK (44 84 39) Kassandra Geçidi • R. Harns S. Loren (E.I.) FtTAŞ (49 01 66) Kocamın Sevgilisi L. Buzzanco, G. Guida (H.T.) GAZt (40 36 25) Günah Ortaklan L. Castom (R.t.) İNCt (40 45 95) Penşan P. Saraş, M. Hekimoğlu (E). KENT (47 77 62) Kocamm Sevgilisi • L. Buzzanco, G. Gulda (R.T.) KONAK (48 26 06) Bes Oell Hong Kong'dan Sevgilerle • Les Charlots (R.F.) MELODİ (64 13 14) Içimizdeki Tehlike • F. Gasparri (Kİ.) MISTIK (46 15 14) 1 Skandal • F. Nero. 2 Babam ügruna • R. Benson (R.T.) OZLE.M (66 60 83) 1 Cennetin Çocuklan • M. Özkul 2 Adana ürfa Bankası M. özkul R. RÜYA (44 54 57) 1 Seks Fırtması M. Mutlu. 2 Şipşak Ba sanm • A. Okay (R) SES (45 24 16) O'nun Hikâyesl J. Manuel, M. Salemo (R.T.) SÎTE (47 69 47) Kalibre 38 • M. Bozzuffi, C. Andre (Rİ.) SÎNEPOP (44 24 22) GünahkSrlar D. Ray, R. Brooks (R.T.) YENt MELEK (44 42 89) Kalibre 38 • M. Bozzuffi C. Andre (R.T.) YU3rüRC4K (61 01 91) 1 Cennetin Çocuklan • E. Bora. 2 Hababam Smıfı Smıfta Kaldı M. özkul (R). KADIIÖY KAOIKÖY (37 15 97) ölümden Kaçarken T. Müian (R.1) OCAK (36 37 71» Perişan P. Savas M. Hekimoğlu (R.) REKS (36 01 12) Cennetin Çocuklan M. Özkul E. Bora (R.) SÜREYYA (3C 06 82) ölmek îsöyorum E. Taylor (R.t) ANTAMANYA KTJMPANTA (44 25 26 Sıraselvüer) «Safnn Solum Sobe» Salı, Persembe 21J0, Çarsamba, Cumartesl, Pasar 18^0 21.30 BAKIRKOT TİYATROSÜ (71 59 49) «Şen DenlzcUer» Pazartesl hariç her gun 2130, Pazar 18^0. ALt POYRAZOGLC (49 56 52) «Dur Konuşma Sus Söyleme» Cuma, Cumartesı, Pazar 21.15 Cumartesl, Pazar 15.30 «Deliler Bosandı» Salı, Çarsamba. Persembe 21.15. Çarsamba 18.30. BlRLtE SAHNES1 (48 53 4«) «Zengin Mutfaft» Perşembe, cuma 21.15, Cuma, Cumartesi. PaE&r 18.15, Cumartesi, Pazar, 15.15 ÇEVRE TTyATROSD (A. Er bulafe • M. Serezii (25 01 78) «Işıklar Neden Karardı* Pazar tesi hariç her gün 21.15 Cumartesi, Pazar 18.15 21.15. DEVEKUŞTJ KABERE (444675) cYalan Dunya» Pazartesi hariç her gün 2130 Çarsamba, Cumartesi, Pazar 18.15 DEVLET TIYATROSÜ (49 01 BAKIRKÖY: Canan (Ataköy), Yeni Osmaniye fOsmaniye), Mert (Bagcılar), Neşe (Kocasinan), Aytaç lYesiiyurtı. Yayla (Kanarya) llknur (Esenlerı, Umut iSefaköy). Yeni (Küçükçekmece). BEŞÎKT.\Ş: Meral (Kılıçali), Hekimoğlu (Dikilıtaş), Akgül • Akatlar), Ortaköy (Ortaköy), Arnavutköy (Amavutkdy). BEYOGLU: Tuğrul (Sıraselviler). Dikmen (Gümüşsuyu), Azim (Taksım). 92) «Faıilet Eczanesl» PaBEYKOZ: Sağhk (Pasabahçe) zartesi hariç her gün 20.30. Çar EMtNÖNÜ: Büyük (Sirkeci), samba, Cumartesi, Pazar 15.00 Istikamet (Çemberlitas), Vezneci OOSTLAR TİVATROSÜ (47 *4 ler (Şehzadebası). 08) «Gün üöuerken» Salı EYÜP: Türkay (Yusuf Muhlis Çarsarooa 2130 Cuma 1830. t'a Pasa Cad.), Numune (Silâhtar), zar 153U. •Bitmeyen Kavgs» ömür (Rami), Büyük (BayramÇarsamba 18.30. Cuma 15JU. «Ke pasaı. rem Glbi» Cumartesl 1850. EYÜP: Fuaf Baver (YavuzseG. LLKÜ . G. ÖZCAN (48 »0 lim), Yıldız (Halıcılar Cad.ı, Ke91) «Yalancınm Mumu» Sa lepir fÇapa), Nesrin (Fmdıkzalı hariç hergün 21.00 Cumartesl. de). Doğu (Ainmermer Cad.), Pazar. 16.00 Mülkiyeli 'Cibali). KADIKÖY İL TIYATROSO G. O. PAŞA: Sangöl (Sangöl (Tevflk Oelenbe) •Rllidl 8ootobüs durağı). Nur (Küçükköy) xuk« Salı oanç oet rtır n .T> KADIKÖY: Güven (Bahariye Cumanesı Pazar 18 30 Cad.), Gonül (Osmanağa), MısırKENT OYUNCÜLARI 46 35 89 lıoğlu (Misaki Milli Sok.). Bayel «Seneye Bu gün» Perşem(Ziverbey), Yalçm (Göztepe), Sabe, Cumartesi 21.15, Pazar vaş 'Suadiye), Etemefendi (Eren 18.15 «Bnzlar Çfizülmeden» köy). Çarsamba, Cuma 21.15. KASIMPAŞA: Karadlniz fBaNEJAT ÜYGUR (22 41 12) hariye Cad.). Dikilitaş (Hasköy). •Musdarip» CarşamOe oariç KARAKÖY: Sema (Galata • Lütıer gun 2130 • Cumartasl. oaleci Hendek Cad.) ZJJ 18.» SARIYER: Neşe 'îskele Cad.) Sanyer (Yenimahalle Cad.) N. SEREZLI T. AŞK1NEK ŞtŞLÎ: Şişli Altuf (EksercioğTİTATROSU ( « 48 59) «Basbalu Sok >. Sınan (Teşvüriye), Cikan Oluyornm Çarsamba 15J0. Persemöe, Cum» 21^0 «Pa han 'Halaskârgazi cad.), Bengü (Hürriyet Mah ). Yahya Kemal zartesi Şenlik Var» Cumartesi 'Gültepe), Nursel (Çeliktepe), 15.30 21.30. Pazar 18J0 • 213ü Merkez (Mecidiyeköy), Bilgi (SaSiKHfK r(Y4rR(II.ARI nayi Mah " > FATtH (26 53 80) «Fethnd t'SKt1>AR: Engül (Halk Cad.), ile trin. 21.00 Nilgün «Murat Reis Mah.). KuruHARBtYE (40 77 20) .Boznk çeşme (Fıstıkağacıt. Karadpniz Dözen» 21.00 ıToptaşı Cad ), Beylerbeyı (BeyKADIKÖY (36 31 21) «DelerbeyıV Zirin (Umraniye). mokrasl Gemisi 2100 ZEYTtNBURNU: Istasyon YeÜSKtDAR (33 03 !»7) «Dflradogan Mah ) Üin Yada Da\nü» 2100 Türküler ve oyun havalan Opera albümlennden Çagutuzın müziği Bir solistten türküler Türk yorumculan Lid saati Geceden geceye Gece ve müzik Caz ustalan Program ve kapanış ECZANELER nız bu acıdan da lıLmm en zayıf yeri. mür.ği, Melih Kıbar, aldıgı parayı hakketmek ıçın olacak, filmi süreklı müziğe boğmusMüzıklendlrilmemış sahne yok gibi.. Sanki Melih Kibar Kartal Tibet'in filmine fon müziği yazmamış, Kartal Tibet Kibar'ın müziğini resimlendirmiş. Kibar, Erol Evpn'e o güzelim şarkllan yazmasmın yanısıra eğer film müzikçisl olarak çalışmajn da sürdürecekse, biraz sinema seyretsin. çağdas sinemada fon müziğınm ne olup ne oimadıgmı kavramaya çabalasm .. «Cennetin Çocuklan», bu haliyle, toplumun gerçeklerinden uzak düşen. soyut bır 'zenginyoksul» aynmım sürdüren içenğiyle yeni bir «kaçıs sineması» ömegi.. Bir de o konusmalar.. Ahmetie Zehra'nm aynlmaya karar verdDtleri sahnede (aklımda kaldığı haliyle) şu konusmalara baJan: Zehra: Ben simdiye kadar hiç babamın sözünden çıkmadım'Ahmet; Ben de/ Zehra: öyleyse aynlalım/Ahmet: Evet.. Bu ıs buraya kadar.. Evrt, 1977 yılmda yapılan bir Romeo Jullet uyarlamasında kimse Shakespeare'in tumturaklı diliyle konusulsun demiyor . Ama bu kadan daU Sinematek'te bir Schlöndorff filmi Genç Alman sinemasının en önemli ydnetmenlerinden Volker Schlöndorff"un <tLe Coup de Grâce» isimli son filmi önümüzdeki persembe Sinematek göstcrilerinde sunulacak. Türkiye'de «Mıchael Kohlhass» ve Sinematek'te göstenlmıs olan «Genç Törless'm Şsşkınhğı» filmleriyle tanıdıgiT»» >"öneönen, dokuzuncu yapıtmı olusturan bu son fılmınde, yine belli bir tarihsel dekor önünde bir avuç ınsamn bireysel drammı anlatıyor. Dönem, Birincl Savaş'ın son ve Rus devriminin ilk günleridir. Sclöndorff, bu belirli dönemde, tarihsel bir satoda kapanıp kalan ıkı erkek. bir kadın arasındakı kışısel. ruhbilimsel ve siyasal ilişkileri ele alıyor. Konu, yönetmene bir kez daha ustası olduğu insancıl ira. delemeyı, egemen olan/olumun, sömüren/ sömürdlen diyalektiğine oturma fırsatı veriyor. Schlöndorffün sineması, çesitli kültürel köklerden beslenen. ince. duyarlı v« genis boyutlu bir sinema.. Bir Âlman Fransız ortakyapnm olarak çekilen «Le Coup de Grace>i sunmak üzere ise. Fransız Argos filme yapımevinin bir temsilcisi gelecek. Smematek, bu akşam Yapı Meslek Sinemasındaki gösteri dizisinde ise. Bulgar sinemasının son yıllardaki en basanlı yapımlanndan bıri kabul edilen «Gerçek ETv isımi! tcplum.ial taşiamayı sunuyor. Sinema T V Enstitüsü'nün ilk kez yapılan halka açık gösterileri ilgi görüyor Özgür DiCLELi Sinema TV Enstıtüsünün 1976 • 1977 mevsımi başmda Güzel Sanatlar Akademi s: salonlarında baslattığı film gösterileri, nisan ayında Yıldız'daki yeni yapısında sürdürulmektedir. tlk kez halka açık bıçımde duzenlenen film gösterileri, ilgi uyandırmıştır. Sinema sanatına ilgi duyan ve ülkemızde görme olanağmı bulamadığı fılmlerı izleme fırsatına kavuşan çesitli faküiM öğrencilerinin dışmda halkın da katıldığı gosterilerin büyük bölümünâ bıletsız gınlmektedir. Dört ayn dilde (Türk çe, Ingilızce. Fransızca, Almanca) yapılan gösterılerde konulu filmler, tek dilde bel gesel fılmiere ycre verilmekte, isteyena her ıkı türde fılm görebilme olanağı saglanmaktadır. Filmleri görme isteğinde bulunan herkese, Uye olmasalar bile, Sin«ma TV Enstitüsü gırişinde hemen bir kart doldurtulup geçicı üye kaydı yapılmaktadır. Öğrenciier 2,5 lıraya, halk ise 5 liraya modern b.r salonda ve lüks koltuklarda fılmı görebilme olanağına kavuşmaktadır. Sınema TV Enstitüsü Müdürü Sami Şekeroğlu bu konuda şöyle konuşmaktadır: « Sinema TV Enstitüsü'nün yeni yapısında düzenledığimiz film gösterilen, umulanın da üstünde büyük ilgi gördu Eazan tıklım tıklım dolu salonda yer bu labılmek büyük bır sorun yarafayor. Uzak ünıversite ve fakültelerden gelen öğrenci ier, çevre halkının gosterdiği bu olağanüs tü ilgi, bizi ilerisı için daha olumlu ça lışmalara yöneltecek nitehkte. Gösterüere biletsız girılebılmesı, konulu filmlere az bir ücret karşılığında halkın da alınma sı bu ilgtnın yayılmasma neden oldu. GP leoek yılki gösterileri, bu sonucun ışığı altmda düzenleme yoluna giderek daha zengın bir program haz'jlıyacafız. Gösteriler tatil gününün dışmda her gün yapılıyor. Uzun metraflı filmler her gün saat 14, 17, 29'da iiç se&nt oyauyor. Haftads • BflGESEL FİLMLER BiLEÎSiZ SEYREOiÜYOR. KONULU FilMLERi HALK 5 LiRAYA, ÖĞREMCilER İSE 2 İ LiRAYA GÖREBiliYOR. Erzurum Belediye Başkanhğından 1) Aşağıda keşif bedell, muvakkat termnatı, ıhale günü re saati belırtllen, işler ayn. ayn 2490 sayılı kanunun 31. maddesi uyannca kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlmıştır. 2) 1. ve 2. sıradaki ışlerin ihalestne iştirak etmek isteyenler en az ışin keşıf bedellert lcadar (C) grubu müteahhitlik kamesi, 1977 yılı tasdikb Ticaret Odası vesıkası ile birlikte l'nale gününden tiç gün öncesine kadar Belediye Baskanlıgma müracaat ederek yeteriik belgesi almaian sartttr. 3) Ihalelere İştirak etmek İsteyenler 2490 sayılı fcanunun 32. raaddesıne gdre nazırlayacaklan teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat evveline fcadar Eacümen Baskanlığına vermeleri lâzımdır. 4) TelgT&l ve posta ile müroıaüarda gecıkmeler kabul edilraez. îlftn olunuı. Sıra Kesif Mavakkat thale No: tsln Adı : Bedell: Temlnatı: Günfi Saati 1) Maksutefendi Mah. Cami bitişiğinde yaptırılacak olan yeraltl WT!. laçaatl 80JB37.77 TL. 6.082i» TL. 63.1977 15.45 2) MahaBebası tepe mezarlıkta yaptmlacak olan 30 adet dükkâo insaaü ljn0.000.00TL. 48.750.00 TL. 6.5.1977 1530 (Basın 15O70) 3745 AKSARAY BULVAB (21 35 78) Cennetin Çocuklan M. özkul E. Bora (R.) HAKAN (23 42 33) Cennetin Ço cuklan M. özkul E. Bora (R.) İPEK (22 25 13) 1 Çesme P. Tavfur 2 Hmç C. Ar tan MARMARA (22 38 60) 1 Dttayanm En Tatlı Kadını 2 Bes Deli Hong Kong'dEn Sevgilerle (R.T.) SrR (23 67 12) 1 Skandal F. Nero 2 Yunuslar (R.T.) ŞAFAK (22 25 13) 1 Kalibre 38 2 EsM Karyola (R.T.) (R.) Uç gün o film yineleniyor, ama herkesın görebilmesı ıçın bu kea seans saatlerı değıştiriliyor. Kısa metrajlı belgesel filmlerın gösterisme ıse biletsız gınliyor. Böylece Enstitümüz, sinema sanatının yayılması ve gelışmesi ışlevını yerine getırmiş oluyor. Sadece sinema salonu değil, ülkemizde bır eşi daha bulunmayan zengin sı nema kitaplığımız da tatil gunlerı dıçında ısteyenlere açık tutulmaktadır. Geçen yıl Avrupa'dan getirttiğimiz renkli televizyon yayın avgıtlanmızın da bugünlerde deneme yayınlanna başlaması gerekmektedır.» Devlet Sinema ve TV Enstitüsünün Barbaros Bulvarmda ve Grundig arkasındaki yeni bınasında baslattığı film gösterileri sürmektedir. Türk ve dunya slnemasının önemli bazı filmleriyle baslayan gosterilerin onümüzdeki günlerdeki programı şöyledır: Lütfi Akad / Diye*: 26 nisan 19.00 Orson Welles / Yurrtaş Kane. 26 ni?an 17 00 HG. Clouzot / Muüu Noeller: 26 nisan 14.00 28 nisan 17.00 Rostotsy / Sâkindi Oranın Şafaklan: 28 nisan 14.00 30 nisan 19.00 John Forri / Gazap Üzümleri: 28 nisan 19.00 30 nisan 14 00 Enstitünün yeni gösteri programı çerçevesinde stlrecek olan gösteriler için aynntıh bilgi, 66 39 31'den ögrenilmektedir. Devrimci kültür şenliği bugün edebiyat bölümüyle devam ediyor Devrımci Gençlik Derneklen Federas yonu'nca duzenlenen ve 20 nisanda basla yan Devrimci Kültür Şenliği'nin bugünkü programı edebiyata ve tiyatroya aynlnuş tır. Birlik Sahnesı'nde saat 14'de düzenle nen edebiyat gününde önce Asım Bezireı, Murat Belge, Tahir Abacı, Mehmet Ergün ve Erol Çankayanın konuşmacı ola rak katılacağı «Çağdas Edebıyatunızm So nınlan» forumu yapılacak, sonra A. Kadir, Can Yücfl. Ketrıal Özer. Tahir Abacı, Erol Çankaya ve Ozan Telb şiirlerinden örnekler sunacaklardır. Aynca Sadık Gürbüz tanınrmş şairlerin eserlerinden yaptı£ı best»leri sesîendirecektir. Günün ikinci programı tiyatroya aynlmıs olup aynı saatte Bayrampaşa'da TÜM DEB Tiyatrosu oyun sergüeyeoektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog