Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

22 NSAN 1977 Seçim... Seçim... Seçim... Seçim... Seçim... Seçim... Seçim... Seçim... Seçim... Seçim... Seçim... Seçim... AP ile CHP kurmayları karşı karşıya geldiler AP ve CHP'nln seçim kurmaylan, Yüksek Seclra Kurulunda bir araya geldiler AP'deld Necmettüı Cevheri ve îsmaü Hakta Tetmel, CHP'den de Ali Topuz ve îsmall Hakto Birler birblrleriyle el süaştüar. Karşılıklı başanlar dılediler. O sırada Cevnerl şöyle dedl «Şlır.dl o elınlzdeki dosyalan alıp kaçsam, CHP seçlmlere katüamaz, AP de t«k başına iktıdara g«lir.» Bırler'in cevabı şöyle oldu. «AP'rün lktidara gelme umudu, CHP'nm dosyalannı alıp kaçtnaya kaldıysa vay halınlze. îktıdar» gelecek olan partl öyle dosya falan toptırmaz Dosyalan sıkı sıkı tutuyonım, bu demektir kı, tek başınıza Uctidara gelme umudunuz elimin altmdadır » Demîrere inat olsıın dıye Iskenderun'da AP Genel BaşKanı Süleyman Demlrel hakkında CHP yanlısı bır gazete kampanya açmış. Kaınpanyada Demırel çeşvtlı yonlenyle elestirilmeye başlanmıs Bu arada dururndan haberdar olan AP Genel Başkanı bu gaze'e\ı da\a etmlş, bir mllyon Uralık da tazmınat daiası açmış Gazetemn sahıbı Nevns Bağırsakçı mahkum olacağını anlajmca CHP'den aday adaylığı içln başvurmuş Amacı parlamentoya gırıp «dokunulmazlık» sahıbı olarak mühtemel bir mahkumıyetten kurtulmakmış Şımdi CHP orgutundeki tüm delegeler Nevris Bagırsakçı rın önseçıml kazanması Içın büytlk bir yanşa gırmtşler Demirel'in bir CHP'hyı mahkum ettırmesine engel olmak amacıyla büyük çaba gosteriyorlarmış. Yüksek Seçim Kurulu, secmen kartlan ve bayram törenleri için bir karar yayınladı ANKARA (Cumhuriyet Bflrogn) Yülcsek S«çim Kıırulu, seçmen kartlannm dagıtumna ılı&lrin olarak, yayınladığı kararmda şöyle demlştir «10 r&ayıs salı gününden tıbaren seçmen kartls nnın yazımı işma başlanmasına, bu kartlann dagı tımırun da en geç 1 haziran günü seçmenlenn eline geçecek şekilde dağrtılmasına karar verilmıştir Yuksek Seçim Kurulu nun bu karan partı başkan lanna da bıldınlmıştır » Genel Yöoetim Kunüunea «veto» edümlş bayan aday adayı titrlyen sestyle ç&yla dedl telefonda Yeümime, babasından kalan blrkaç kuroşu da harcamıştım ö y l e koydum adaylıgımı. Şimdı ben ne yapacağım' Beni adaylık koymak içln yüreklendırenler, umut verenler kendüeri, Şuraya koş, dediler koştum, para topla dediler, onu da topladım. Memurdum, görevımden aynldnn Şımdl ben ne yapacağım? Çok ağır ve haksız bir lşleme uğradığına kusku yoktu aday adayının Aglamaya başladı. Ne diyebilırdlm? APde, Sadık Ferinçek, »day olmak lsteytnce SUleyman Bey, iyıden iyıye korktu mu? Sadık Pennçek, bagımsız adaylılc mı koyacsk Erzmcan'dan'. Kâmran înan"ı Mkadaslan, çöideki îsrafl askerlenne benzetiyorlar' Nerede rnayın yoktur acaba dlye, üç kez denedikten sonra ad> mını atıyor. Eski Demokratlann çoğu adaylık koymadılar Kovanlar da atlatüacakmış Örnegtn Samet Agaoglu . Bir eskl demokrata sordum: Eski DPTüerden 15 kadan aday oldu ama, öaurlen olmadı neden'' Onun nederüeri uzundur, öyle ayaktisttl an'afılamaz Bır kez, erken seçim b ı » pek jaramaz Yassıada'da bunun tartışması, «muhasebesı» uzun uzun yapıldı Bılnorsunuz, 1958'de yap:lacax seçımler, bır yıl öne aünrp 1957'de yapıldı Arkasından 27 Mayıs geldi! ¥•»uada'da 1957'de «erken seçim» yapmanın ytalı$ olduğu sonucuna vanldı' Bayar'm eskl DP'lılerle arası blraz şaker rengı mıymiş? Süleyman Bey'le ne kadar «U9 recekmış bakalım «Sosyalizm bayrağını mechse dikeceği» diye seçunlere kaülan TÎP na yapacak 7 Ankara'da günOn konulan bunlar Uğur Mumcu, CHP'yı şıradi fcaynıyan bir kazana benzetıyor. Nasıl fokur lokur ka^Tiıjor, gozlılyoruz. Konuşmalara, koşede, kıyıda ceIdçtirmelere kulak venyorum: Kadın kollan genel başkanı «N E »yi atîattüar, kontcnjan vçreceklerdi vermedıler. Karşısma il kadm kolu başkanı «S E »yı çıkardılar. EsM il başkanı «TİC »nin eşınln arası «R» hanımla çok ivıdır Bu bakımdan, «S^; » nin şansı, < N E ı den daha iyı dıyorlar. « P ö » n ü n dururmı ne oldu' «R» onu pek tutmazl Amma, belli olmar, aradan sıynlıp çıkabılir de. Sıras'a da fazla kontenjan koymuşlar cantm. tki milletrekiU bir senatör, bu kadan fazla, dedi bin Bir CHP'H söze kanştı Bız, bu seçtmde hıç savunmava düşmefc Istetnlyorua, hep saldında olacagızl Onun ıçın, bıze söz getirebilecek hıçbir çeyı üstlenmek ısMmiyoruz! Malatya'dan adaylık koyan eski TÖS avukatlanndan Cemal Başbay veto edildi Amasya' Ankara Notları hattin Babüroğlu 5 haziran seçimlerine glrmekteler. Onlardan boşalacak yere atamalann yapüması gerek. Ankara kulıslerinde bu sıra, Kemal Demlr" ta adı geçmeye başladı Kemal Demlr, Ba^anlıktan aynlıp garat» başlıklarma yenı geçmedi mı? CGP"nin zayıf olduğunu biliyorsun. Fey«loğlu bu, geleceğtal de d'lştlnür. Hazır, Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı varken, bir üyestni oradan parlamentoya sokmafc ister. Bunlar lnoe Doğrusu işlerin bu kadar Incesinl çok kımse hesaplıyamıyor Korutürk ne yapacai bakaİim, bu denlı Ince hesaplar karşısında? Kemal Satır nıye ıstiia ettı? Ya Ali thsan Göğüş' îç'.şleri Eakanı Sabahattrn Özbek Bey, y v nına Ankara Valıslnı de alıp, Belediye Başkanı Vedat Dalokay'a fittı geçenlerde Ankara Valısi Ue Vedat Beyın arası açılc TU açık Herkesler de Vedat'la u*raşıyor' Ankara'd» ejek etı satılıynrruş B r yetkılı Ankara'da eşek kesılıp sa'ümasından Belediye sorumludur deytace, Vedat yanıtı yapıjtırmış Ben eşeklere kanşmaml Yine geçen halta Köşk Gazınosunda, «Nolttayla Vırgul» çıftmln programında politikacıların hangi takımı tuttuklan söylerıyonnuş. Ecevıt, millt takımı, Demirel Ispart»epor'u, Fevz'oğlu Pastırmaspor'u tutar Dalokay da Bakırkoyspor'ludur. Bu sırada, programı iîlıyen ban genç knlar, oturdukları yerden, protestoya başlamışlar: Dalokay iç'n böyle diyemezsiniz, protesto edJyoruz Dalokay'a «deli» demek lsUyorsunuz, o delı değıldır1 Nokta VırgtU çıfti karşılık vermişler: Blz dell demek lstemedık, sadeee jak» yapıyoruz! Boyle şaka olmaı. Bız böyle blr jakay» lzin vermeyız1 Genç kızlar savunmuşlar Dalokay*ı Partl«1nin ydnetıcilerı, ileri gelenleriyse. Dalokay^ bir elıne geçırse „ Içişle'i Bakanı, Vedat Dalokay'a gitmiş dedlm. tçışlerı Bakanı, Uşak Vallsıni gbrevden aldı Bu gerçek'en Bakan adına olumlu bir şeydl. Fakat, Bakan tarafsızlığuu bir Dşak Vallslal gbrevden almakla gostermlş sayılamaz. önce adlan ışkencelere komando eylemlerine k v n ş m ı ş emnıvetçılerı faşo polislert yerlerinde tuttuktan sonra, bır VaMyı yertnden alsa ne olacak, almasa ne olacak? örneğın, îsparta"nın Üzerlnde de bir durrun Isparta Eğı'ım Enstıtusü ne komandoların attıkları dınamıt olayıan basına niye yansıtümadı Seyfi Öztürk'un oğlu nije îsparta'd» okuyor? En güvenceli yer orası diye mi? BAYVAHUR KUTLAHAUK Yüksek Seçjn Kurulu aynca aldıgı bir kar*rta geçım doneminde kutlanacak 23 nısan, 1 mayıs 19 mavıs ve 27 mayıs bayramlannın kutlanabileceğınl, bu bayramlann kutlanmasını yasaklayacak bir yasa hukmunün bulunmadığmı açıklamıştır Yuksek Seçim Kurulu kararmda seçim yasak lan doneminde «açılış, temel atma dahil torenler duzenleme yasaklanmıştır» denilroekte, çtfyle de\ixn edılmektedır «Seçim dbnemi ıçinde 23 nısan, 1 mayıg, 19 ma yıs 27 mayıs gıbi milh ' iyramlarda tdrerüer ter tıp edılemıyecegıne daır vasalard» bır hukiim mev cut aeğıldır. Ancak, torenlerde yapılacak konıışma larla venlecek demeçlerin 298 sayılı seçimlerm temel hükümîeri ve seçmen ktitükleri ile ılgllı yasa nin kapsamına gırıp gırmedigının saptanmasının takdır ve tayıni bunlan düzenlıyenlere ait bulunmaktadır > Yüksek Seçim Kurulu'nun bu karan Ü ve tlçe Seçim Kurullan'na gonderılmiştir. Mustafa EKMEKÇi BİLDİĞİMİZ ŞEYLER! nin Taşova ılçesının Ulukoy kasabası Belediye Başkanı Naci Eren de vetodan kurtulamadı. ^acı Eren, «Teu üzüldügüm şej% nedenıni soylemıjorlar vetonun» dedi. Nacı Eren, Erol Çe\ikçe ye yakınınış da, ondan veto edilmış soylentilere gore. Naci Eren'ın gozlen dolu doluydu. 12 yülık imamlıgı var. 11 nısand» da Belediye Başkanlıgı gorevıaden aynlmış Hem adaylıktan, hem başkanlıktan olmuş! Ankara'da Genel Merkez, aday adaylanna hayli tırpan atmak istemlş mıydı"' Farabı sokagı yonetıcılerinın kalasının içındeki, CHP"nin bır başına ıktıdar olmasından çok, parti içindekl iktidarlannı kurup peklştlrmek miydi? Blr CHPİİ şöyle dedı Ankara Beledıyesmden günde 330 lira alıp, işe uğramadan, sozde Genel Merkezde vuksek partıcilık numaralanna yatanlar mı CHP'yi bır başına ıktidara getırmeyi düşunecekler? Poh' Bülent B e y i de uyutmaya çalışıyorlar, bılesin! CHP've yülarca tkomünist» dedıkten sonra, CHP'j e geçene «Seni birinci sıradan gosterecegız» sözünün verilmesi de eleştinlıyor. MSP'den geçen, daha bır CGP den geçen de öyle, denlyorl CHP yöneücüerl, CGP den, MSP'den geçene soz verdik dıye, kuçük doğu ülenne kontenjana benzer uygulamalar yapmamalıymış. B u buyuk janlış olmuş Yarın, «mebus pazan» kurulursa, kimler dayanabılir bakalım? Aday adaylarının «Tetoslarla trrpanlanmasından sonra, onseçımlerde de yeni bır tırpanlamanın soz konusu olacagı soylentUert yaygın. Şımdıden «Naylon delegeler» sözü dolaşmaya başladı! Orta Anadolu ıllennden «N.ude, bir delege, kendüerıyle konuşmaya gelen bir aday adayını azarladı, kovdu' Delegenın ayaklanna kapan mış bir aday adajı, kovulrouş bır aday adayı, yarın obürgun seçıhp milletvekıU olsa ne çıkar, olmasa ne çıkar? Onseçımlenn bu duru mu, çok kımsenin ışine mî gelıyordu da, CHP' nin sozunu edıp gerçekleştıremedigi, adaylan halkın seçmesı gırışımi suya düştu? • • * Seçımleı bıter bıtınez, Cumhurbaşkam Koruturk'un atayacağı «kontenjan» senatdrlerine sıra gelecek Aslında kontenjan senatorlerinin atanma zamanlan ekım fılândır Fakat. partili ıki kontenjan senatörll Bahriye Üçok İle Selâ CHP'nin en genç bayan aday adayı Perihan Şaylan CHP'nın Istanbul aday adayı Avukat Perihan Şaylan, ılk partı gorevıni 1946 ve 1950 yıllannda CHP Beykoa Akbaba Ocak Başianı babasının seç menlerine dağıttığı ov pusulalannı yerlerine ulaşürmakla aldığını ıfade etmiştir Meslek sahıbı olup mesleğinl devam ettirea tek kadın aday olan Şaylan IstanbuTda adaylıgını koyan kadın aday adaylan arasında yaşı en kü çuk ve yıne aday adaylan arasmda erkekler de dahil parti ıçinde en fazla yerde gorev yapmış îstaa bullu bir aday adayıdır Avukat Şaylan delegelenne dagıttigı ve özgeçmişinı anlatan sağıtta < CHP'nın demokratık »ol gonlştf ıçinde 20 yıl parüm yaranna uğraş ver digıme inanıyorum Evlı ve bir çocuk annesıylm Serbest avukat olarak meslegırru devam ettınnek teyım. Ülkemizm kurtuluşun, özgürltikçU demokrasinin devammın CHP'nın Iktidara gelmesi ile mumkün olduğuna inanıyor, görev verirsenız mol letvekiUnU olarak da bu dogrultuda hisnet vermejl «maçlıyorum» demlştir. BANKER S232G2 272G33 • BANKER CENT (SÜHA CENT) • TELEFON. 223282 272633 27 49 98 • 4 VAKIF HAN, ASMA KATIN ÜZERÎNDEKÎ 1 KAT, NO 9 EAHÇEKAPI ISTANBUL • ÖZEL F n A T L \ R H TALEP ETTtĞIMtZ HtSSE SENETLERt. • YAPI VE KREDÎ BANKASI (Rakıpsız bır fıyatla talep ediyoruz ) • Y\PI VE KREDI BANKASI M U V A K K A T MAK CENT • AKÇtMENTO 100 adet (% 20 temettü tevzu edecek) • ALTAŞ 75 adet (% 15 temet^ t j tevzıi edecek.) • ANADOLU CAM 200 adet • BURSA ÇİMENTO 100 adet. • DEMIR rÖKÜM 100 adet. • DE\A HOLDING 50 adet. • ERC^N" HOLDÎNG 40 adet • ISTANBUL EANKASI 100 adet • FURSAN 100 adet • T TICARET BANKASI, 50 adet • T. GÜBRE FABRİKASI 100 adet • ÎZOC4M 50 adet. • KORUMA TARIM 100 adet, • KORDSA 100 adet. • NASAŞ 100 adet. • RABAK 20 adet. • S4RKUYSAN 100 adet. • S T J N T ^ 20 adet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BUZ (Rakıpsız bır f:yat la talep ediyoruz.) T GARANTI BANKASI T GARANTI BANKASI MUVAKKAT MAKBUZU T. IŞ BANKASI • SATIŞ4 SLNCLAN T1HMLLER: • ECZACIBAŞI Holding tahvili "o 18 faızli 200 bın TL (1 yıl sonra ıstenıldıği anda paraya çevrılebılır 1 • SAS\ tahiüı ' e 14 faızli 1 0 C bın TL lık (Üzerınde 3 kuponu yalmış olup yılda 2 kupon odu>or > • SATI%>\ SLNULAN SENELtK NET * 25 G E L I R GETIREN > T SINAI KALKINMA BANKASI T TICARET BANKASI ISTANBUL BANKASI AROMA BANDIRMA GUBBE ÇELİK HALAT ÇİMSA DÖKTAŞ EGE BİRACILIK EGE GÜBRE HEKTAŞ KARTONSAN KOÇ YATIRIM PA ZARLAMA KORDSA LASSA MEYSU OLMUK OTOSAN PLASTIFA'S RABAK SÎFAŞ • TALEP ETTÎĞİMİZ ŞtRKET VE DEVLET TAHVÎLLERt: % 18 'o 15 »i 14 faızli tum şirket tahvıllermi \e •> 11 îaizli tüm devlet tahvil 4 lenni gerçek borsa rayici üe talep ediyoruz. • TAS\RRUF BOVOSU ALIŞ FİYATLARnnZ: • 1967 : " . 73 • 1969 : % 61 • 1970 : '•, 54 • 1971 • % 50 • 1972 . «o 48 • Ayrvea buyuıj mıktArdakı bnnolara ozel fıyatlar ta:blk edılerek. prım bdenır • F\İZ KIPONT ALIŞ FtYATL%RIMIZ. • 1978 : % 82 • 1979 : «« 69 • 1980 . % 59 • 19«1 : '« 49 • 1982 • % 41 • SATIŞA SVNVLAN SENETLERt; T\S\RRtT BO\OL.\RI: • TAS^RRUF BONOSU 1969 ıhraçl. 250 000 TL'lık 160 000 TL \a • TAS^RRLT BONOSU 197» Araçlı 400 000 TL lık 208 000 TL ya • TASARRUF BONOSU 1971 ihraçlı 500 000 TL'lık 210 000 TL'ya • TAS4RRUF BONOSU 1972 ınraçlı 400 000 TL'lık 144 000 TL'va • FK1Z KUPONU 1980 100 000 TL lıs 64 000 TL ya • NOT Yukanda )iân edılen kıymetlerden ıstennen mıx'arlarda almabüır. • B\NKER CENT (SUHA CENT) • TELEFON. 223262 272633 27 49 98 • 4. VAKIF HAN, ASIIA KATTN UZERINDEKI 1. KAT, NO 9 EAHÇEKAPI TST\NBUL • • • • 25 İ27 57 32 22 36 441 • KASTELLtLER22 35 *4 27 25 86 27 57 32 TELEKS 23314 KAST TR BURSA 20369 TELEKS 32184 IZMIR 14 14 02 TELEKS: 52678 Sırkecı 4 Vakıf Hat Asma Kat. No 2325 ARAMLAN HİSSE SENETLERÎ • DÖKTAŞ • • • • • • AKSA OTOSAN AYGAZ ALPA EGE GÜBRE ERCİYES BİRACILIK RABAK KURUCU SARK DEĞIRMENLERİ ITTTHAT DEGIRMENCILIK YTONG SİEMENS OLMUK BAGFAŞ T DEMIR DÖKÜM KOÇ YATIRIM VE PAZARLAMA SIFAŞ DEVA HOLDING SINAÎ MALÎ TEŞEBBÜSLER AKBANK tSTANBUL BANKASI T TICARET BANKASI T İŞ BANKASI T ÎŞ BANKASI KURUCU GARANTI BANKASI GARANTI BANKASI RUÇHAN HAKKI YAPI VE KREDI BANKASI YAPI VE KREDI BANKASI RUÇHAN HAKKI TAT KONSERTTE KORDSA EGE BİRACILIK KARTONSAN AROMA LASSA PLASTIFAY ÇIMSA SARKUYSAX ÇELIK HALAT KAV ORMAN SANAYÎÎ PÎMAŞ ASLAN ESKIHIS^R ARADIGIMIZ T\HVtLLER: "» 10 FAIZLIDEN ' . 18 FAIZ LIYE KADAR GARANTILl VEYA GARANTISÎZ ŞİRKET T^HVILLERI BILUMUM DEVLET TAHVÎLLERİNIN ALIM VE SATIMINDA DA HIZMETINDEYİZ. SATILIK HtSSE SENETLERI: ÇÎNKUR 500 aciet (Kelepir fıyatla 1 IZOCAM 70 adet <"« 70 temettü kuponu uzerınde % 200 sermaye arttmmı yapacak.) MEYSL" 150 adet ( 20 temettü kuponu üzennde) POLYLEN 250 ade" V •> 20 temettu kuponu uzerınde ^ 35 "îermaye arttırımı vapacak) GARANTI BANKASI A3IL H I S S E ^oa ADET GARANTÎ BANKASI RÜÇHAN HAKKI 800 ADET HEKTAŞ 200 adet ^ 2(5 temettü odîyecek, "0 100 tezyit \apıyor ANADOLU CAM S^N^Yİt *W adet (îşletme kara geçmıştır 1 YAPI VE KREDI BANKASI 100 adet MENSUCAT SANTRAL Î'O adet (°« 10 temettu texzi edı vor) KOÇ HOLDING 100 ade* <~ 20 temettü tevzı edıyor. Men leketraızin en guçlu kurulu? • > NOBEL ÎLÂÇ SANAYlI 50 adet ÎLTAŞ ÎLÂÇ SANAYÎt 35 adet. Hisse Senedi ve Tahvil İlanları SARKUYSAN 250 adet (% 20 temettu dağıtıyor) ÇELIK HALAT 200 adet ("i 30 temettü tevzı edıyor) KORUMA TARIM* 100 adet f i 35 temettü verecek, p o 50 sermaye artırırnı japacak 1 ÇUKUROVA ELEKTRtK 2Sfi adet (2 majısta °4 25 temettü odeyecek 13 mayısta Danıştav yatınmı durdurma karan ahr sa ıhtıyatlarını hıssederlara boşaltacağına dair genel iOirulda ortaklara soz verılmiş tır Günun şartlarma gö r e prım yapabıleces yegâne hıs sedır ) S4TILIK TAHAİLLER: Tasarruflarınıza sağlam ve ermn bır gelır ka"nağı arı irsanıs sıze aşagıda sundugumuz portfojden ıstıfade edınız 700 000 TL lık °i 18 la Zıi 20 nısan 1978 tarıhınde ılk faızmı odıven 20 nısan 1979 tarıhmden ıtıbaren ışlemış fa zıv le bırlikte paraya donuşebılen DEVA HOLDING G\RA>TI SİNDE DEVSAN TAHVILI 1 000 TL sı 930 TL 500 ı300 TL IIK ^ 18 faıZii :6 arahk 19"7 tarıhınde ı'k ÎTZI nı odı>en 16 12 1978 tarıhınden ıtıbaren ışlemış fauıyle bırlık te paraya çevrılebııen DEVA HOLDING tahvılı 1 000. T L.' sı 980 TL 600 000 TLIık ^ 10 {SLZJİ OTOSAN TAHVILI 30 10 1Ö77 tarıhınde kupon odıjecek 1 000 TL'Sl 750 TL. 800 O O TL 'lık 'v 13 faızll O , GUMUŞSÜYU TAHVILI "51 7 1977 tanh<2de faız odu;.or 1 000 TL 'sı 1 000 TL 800 000 TL lık " 0 13 faız.ı ALTINYILDIZ TAH\'ÎLÎ 1 6 1977 tarıhınde faız \enyor 800 000 TL lık ° l'> fauîı ALTINYILDIZ TAm'ILt 11 11 I977'de faız \enyor. 1000 TL sı 920 TL KASTELLILER 22 36 44 27 25 R6 27 57 32 TELEKS 23314 KAST TR BURSA 20369 TELEKS 3C184 ÎZMÎR 14 14 02 TELEKS 52678 MERKEZ 4 VAKIF HAN ASMA KAT NO C325 SÎRKECİ ISTANBUL Asma Kat, No: 89 • HİSSE SENETLERİNİZÎ YÜKSEK FIYATLA ALIRIM, HtSSE SENETLERİNÎZÎ EN UYGUN BORSA RAYICt VE CUZt KARLA SATARIM. • MUESSESE VEYA ŞAHIS LARA AİT TAHVÎLLERİ EN UYGUN 5ARTLARLA FAZLA MENFAAT BEKLEME DEN DERHAL MUBAYAA EDERIM MÜESSESEME MURACAATTNIZDA YAPILMASI tCAP EDEN OPERASYONUN MÜMKÜN OLAN ÜN KISA ZAÎ *NDA YAPILACAĞINI BÎLMELİStNtZ. • TELEFCNLA VERDtGtNÎZ EMİRLERİ DERHAL YERINE GETİREBİLMEK VAZtFELERIMİZÎN EN ÖNEMLİStDIR. ARANILAN KIYMETLER YAPI VE KREDI BANKASI YAPI VE KREDI BANKASI RUÇHAN HAKKI GARANTI BANKASI GARANTt BANKASI RUÇHAN HAKKI T TICARET BANKASI ISTANBUL BANKASI AKBANK T İS BANKASI T. IS B4NKASI KtrRUCTI T SINAI KALKINMA BANKASI ODOKSAN SİFAS DEVA HOLDÎNG NASAS İZOCAÎ.1 SINAİ MALİ TEŞEBBÜSLER TAT KONSERVE RABAK RABAK KURUCU ŞARK DEGlRMENLERl ÎTTtHAT DEGtRMENCİLÎK YTONG TEZSAN T SÎEMENS OLMUK KORDSA BAGFAŞ EGE BÎRACILIfc AYGAZ AYDIN TEKSTÎL T DE\ÎÎR DÖKÜM SARKUYSAN KAV ORM*N SANAYtl KOÇ HOLDING OTOSAN SATILIK KIYMETLER EREĞLt DEMÎR ÇELtK 80 ade f "* l i temettü verdı ISTANBUL PORSELEN 10 aoet ıs'ıkbal ıçın UNIROYAL 75 ade^ c 1 18 75 ^ernettu odıyecek CUKUROV4 ELEKTRtK I V jın TL " 2i tp< p'ıu odiiece^ DÖKTAŞ 50 *ae* Istıkbal ıçm \atınm \API ve KREDI BANKASI hamıltne 40 adet MEYSU 200 000, % 20 temettü vereSİFAŞ 60 adet %25 temettu verecek. • MENSUCAT SANTRAL 25000,% 10 temettu venyor. • KARTONSAN 35 adet V» 35 temettü verecek • GÜBRE FABRİKALARI 150 bın TL. % 100 sermaye arttırımı ve V» 28 temettü venvor • \NADOL Cam Sanayü 500000. Bu yıl kârlı. • KORU\LA Tanm 100 adet % 35 temettü venyor °o 50 sermaye antuımı yapacak. • KOÇ Pazarlama 110 idet % 19 temettü verecei. • KOÇ Holdıns 45 adet % 20 temettu verecek. • BURSA Çimento 75 adet 1»tıkbal ıçın yatınm • BASTAS çimento 170 bin TL. tstıkbal içın • DEVA Holdıng hamılme 64 adet *i 20 temettü od»vor. • SANTRAL HOLDING 300 bin TL. lık • ÇİNKO KURŞUN 100 adet îstıkbal ıçın ystınm. • SARKUYSAN 150 adet. Bu jnl temettu vermesı beıtlenıyor • NOBEL îlaç Sanayü 65 adet nomınal fıjatla. • EGE BİRACILIK Rüçhan nak kı 100 adet • POLYLEN 100 adet % 35 sermaje artınvor S*TILIK TAHMLLER: • SANAYÎ KALKINMA BANKASI tahvili, 150 bm TL 'lık 1000 lırası 940 • SANAYÎ KALKINMA BANKASI ^ 18 faızh 40 bın TLIık • SANTEKS TAHVILt % 15 faizlı Eribank garantısınde 30 000 Bm lırası 9J0 • KARTALTEPE MENSUCAT % 14 faızli, eylül ayır.da faiz öduyor. Bın lırası 950 • DEVA Holdıng 180 bin TLIık % 18 faızlı 2 yıl sonra paraya çevrılebılır. • ALTINYILDIZ 140 bıa TLJlk % 15 faızli • GUMUŞSUYU Halüan 200 bin TL. "i 18 faizll • 1976 SAVUNMA tahvıli, 5 müjon lıralıit '» 11 faizli. • BANKER ZEKt 22 66 86 27 52 13 IZMÎR 13 62 21 • MERKEZ 4. Vakıf Han Asma Kat, No 89 Bahçekapı ' 9 • • • • • • YATIRIM Danıamanlıgı (Ocretsiz) PORTPÖY Idaresl PORTFOY Analızi HİSSE Senedi değerlendlrme etudlerl. ŞIRKETLEB Içın hisse senedı veya tahvil ıhracı «a ılgı li bütün hizmetler MEBAN ORTALAMASI ÖNCEKİ GÜN : 2492 BUGÜN : 2517 Değışım (TL) : + 25 Degışim (%) • + 1 ARTIŞ DÜŞUŞ Orsnı ARTAN 8 Hisse DÜŞEN : 6 Hisse SABtT 36 Hisse TOPLAM : 50 Hisse MEBAN YAYINLARJ Hisse Senedi Nedir? t^tmll Idtap, konusu hisse senedi, Nasü ne zaman ve nereden alınmalıdır. Fiyaö: s TL. Meban Sernuje Piyasası RıiltenJ. konusu Firma ve Setctör Raportan Ue fiyat açıklamalan Fiyatı: 10 TL. Yıllık Abone 120 TL. Vurtdısı Abone 240 TL. Bulten kvds blr yayınl»nır. Genel Dajıtan: MEBAN Abonman bedelleri Yapı ve Kredl Bankası Galats lstanhol Şubesi Resap N o s a 5000/50 ye rattnlabllir. I TAHVÎL NEDtB? Mebantn en son eflticl yayuu, tahviller konusunda ttım bilpiler kısa, san h ve pratlk blr şekilde açıklanmaktadır. Tahvü turleri. tahvillerbı noreden ve ne zaman »lnn ve satımlannın yapıldıBina, tahvUlerin vergl şartlan, Devlet tahvilleri ve difer bilfUer Ihtiv» edılmektedir. Fiyatı 15. TL. Genel Dağıtun: MEB A.Ş. • SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLEB • HÎSSE SENETLERI • ALARKO HOLDING 65 müyon sermayeU olup 1976 yüında % 17 temettü dagıtacak. • ARÇELÎK 150 mılyon sermaveli bır kuruluştur 1976 yılında 174 8 milyon kâr ettı <» 60 ~ temettu dagıtacak • TÜRK DEMIR DOKÜM :02 rıüyon sermayeli 1976 yılnda 27 9 m.lyon kâr ettı. ^ " 3 0 *e "îet'ü dagıtacak • riW 30 mılyon sermiiyelı 197(5 v hnda 17^ mıl>on kâr ettı c 25 temettü dağıtaca* • T.ÜBRE FABRtKALARI. Ser mavesra 200 mıîjondan . 1 m.lyona çıkarıyor 1976'da l " 1 müjon kir ettı. °o 28 temettü dagıtacak O ALTAŞ A Ş 30 rnıijon serma yeli 1976 yüında 13,4 mılyon kâr etü. V, 15 teraettü dagıtacak. AKSA A.Ş. 220 mllyon sermftyelı 1976 yüında 35,4 mılyon kâr etb. % 20 temettü dagıtacak. BAGFAŞ A Ş . 100 mılyon sepmayelı 1976 yüında 63 müyon TL. kâr ettL % 40 temettü dagıtacak. ÇELIK HALAT 54 milyon sermayeli 1978 yüında 4&J& milyon lira kâr etU. •» 30 temet/ tü dagıtacak KOÇ HOLDÎNG A.Ş Sermayesi 200 milyon TL. 1976 yüında 247 mllyon TL. kâr etü. »• 2U / temettu dagıtacak. KORUMA TARIM A.Ş. Senn»yesınl 70 müyon TL'dan 105 müyon TL'ya vükseitıyor. 1976 yılında 7 1 ^ mılyon TL. kâr etti. "o 35 temettü dagıtacak. MENSUCAT SANTRAL A ^ . 81 müyon sermayeli 1976 yüında 268 milyon TL. kâr etü. % 10 temettü dagıtacak. NASAŞ A Ş. 195 müyon sermayeli 1976 yüında 106.2 müyon TL. kâr etti. % 20 temettü dagıtacak. POLYLEN sermayesıni 85 mllyon hradan 115 mılyon liraya yukselterek, 1976 yüında %20 temettü dagıtacak. SARKUYSAN A Ş . 50 milyon TL. sermayeli 1978 yüında 25.3 müyon TL. kâr etti. •« 20 to/ mettü dagıtacak. TEZSAN A.Ş. Sermayesi 100 TL. kâr etti. ° « 20 «mettü ds/ gıtacak. ARANAN HtSSE SEisfETLEEI KARTONSAN EGE ENDÜSTRt SÎPAŞ DEVA PLASTÎFAY DÖKTAŞ KARSAN ÇÎMSA işKtra MEBAN MENKUL DEGERLER BANKERLIKVE FINANSMANAS G • KOÇ YATIRIM VE PAZABLAMA • RABAK • KİMSAN Rejenere Kauçuk • ANADOLTJ ÇÎMENTOLARI • LASSA • Her türlü yatuım kararlannızda sıze yarduncı ol&oümaK MEBAN'ın en önemll « M W . dır. • ADRES: Istlklil Cad. Odakule î ş Merkezl No: 286 Kat 17 Beyoflu/ISTANBUL TEL 44 28 36 45 17 68 43 09 32 45 64 20 Tel 442836451J65 • MERKEZ Isfk'al Cad Ods kule Iş Merkezı No 286 Kat 17 BejOglU'ISTANBUL • ANKARA Şubesi Gazı Mus'a fa Keraal BuUarı TSTAŞ Han No 8'10 Tel 25 29 82 • 17 42 66 Teleks 42332 T T T TR. • MEBAN ın sıze sundugu hizmetler • HİSSE SENEDÎ VEYA TAHVÎL ALIM SATIMI • ZEKI 27 5215 22 66 86 BANKER ZEKİ. ti. 66 86 27 52 n tZMİR: 13 82 21 MERKEI: 4 Vakıf Han C > • • • • HİSSE SENEDİ TAHVILÎ ALIM VE SATTM ÎŞLEBÎNÎZDE HİZMETÎNÎZDEYÎZ. Adres: 4. V&kıt Han Aama Kat. No: 15/17 Bahçekapı İST. Telefonlar: 22 39 65 36 59 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog