Bugünden 1930'a 5,484,291 adet makaleKatalog


«
»

oamum 22 uu \m Carter, fazla akaryakıt tüketen Amerikalıların cezalandırılmasını öngören enerji programını Kongre'ye sundu WASHÎNGTON ABD m Jimmy Carter, fazla ak&ryakıt ya da doğal gaz tüketen AmenkaJüan malt açıdan cezalandır mavı amaçlayan iddıalı bir enerji programmı Kongre'yo sunmuştur Başkan Cater uı «oındugu yenı enerjt programı, ABD'de enerjı tuketımınde 1985 yılına dek yuzde 4 oranında orgorülen artısı yüzde 2 ye ındırmeyı. benzm rükenmını yüzde 10 oranında azalttnayı ve günluk petrol lthalatmı 8.5 mılvon vanlden 6 nulyon varıle düşürmevı arıaçlamaktadr Kongre'ye sunulan yenl enerji programının başlıca noktalan çovle ozetlenebılır % Petrol türevlerinın ttlketıml nl azaltmak amacıjla, büvük ototnobıller içın agır vergı konmns], otomobıllenn suratmın 88 kılornetne olarak sımrlandırılması re ABDdp üretılen petrole vergi konması % Doğal gaz ftyptlanmn arttınlması ve boylehkle ban sanavı kuruluşlarınm er.erji tuketıminde ucuz dogal gaz kullanmalan nın onlenmesı # Başka enerji kaynaklannın kullanılmasını teşvik amacıyla, petrol ve doğal gaz dışında enerji kullanımı ıçın yapılan yatı nmterda yüzde 10'a varan vergı iadesı # Yenl enerji kaynaklarmın gelıştınlmesı (Ömegin sentetık gaz uretırrunde komürden yararlanılması, uranyumun sengırleştmlmesı ve jeotermık enerii kaynaklannın araşttnlmasmda teşnk edıci vergi oıüemlerinın fclmması t Başkan Carter, yenl enerji prog raıru konusımda televızyonda bır konuşma yaparak Aaıerikan kamuoyuna bılgi vernustir Başkan Carter. ıktıdara gellşinden bu yana düzenledıgi ıkinci «Ocakbaşı Sovleşısl>mde mılyon larca televızyon seyırcısıne tasarrufun neden zorunlu oldugunu anlatmaya çalifirken, «$umı söylemek isterün kl sorun, ı^d gtv nullü tasarrufa bırakamayacagımız kadar geniştır ve zaman çok kısadır Bazı durumlarda, israfı azaltmak içın ceza vs tosıntılar zorunludur» demlştır Carter, amacının, «ABD'nin enerji gerek sınimıni en kısa yoldan k&rşüamak ve pe r rol alanında giderek artan dışa bağırtüılıgı Braltmai:» olduğunu belırtmiştır (Dış Habfrl« SerrM) Uluslararası Af Örgütü Rodezya'da idam cezası uygulamasının durdurulmasmı istedi LONDRA Af Örgütü Rodezya'da ıdam cezası uypulamasma bir son venlmesınl istemis ve îngılız hukUmetme, Rodezya soru nunun çözümüyle ılgılı olarak bundan sonra. yapvlacak gorüşmeler içın Rodezya' da ıdamlarjı durdurjlmasını on şart olarak one surmesı çagrüsında bulunnuştur tnsan Haklan Orgıitü, tngıltere Dışışlen Bakanı I>avıd Ocen'a bu yolda bır 'elgraî gondermıştir Orgutün bıl dirdıgıne gore son ıki vü 'çm de Rodezya'da 100 un uzennde msan asılarak ıdam edıl mışür Rodezva maıcamlan nısan 1975 ten bu yana da idamlardan sonra herhangi bir açıklama yapmamaktadır Uluslararası Af Örgiıtu, Rodezya da ıdam cezasının bır çok suç ıçın verılebıldıgıni ve ozel rcankemeler önunde cereyan ed^n gızlı duruşmalardan ıdam kararlarının alındıf n ı beîirtmektedır trjnltere l^ 1 ) e ıdam ceza sın; kaldırnıştır ve o zaman dan bu vana ası îan Smıth'm idam 'jyguİ8malanna karşıdır Sedat, Mısır'ın Ortadoğu sorunu için askeri hazırlık da yaptığını açıkladı KAHİRE Mısır Derlet Başkanı Enver Sedat, ülkeslnın Ortadoğu sorununa banş çı cıır yol ararken asker' hazırlıklan da sürdurdugıinu açuclamıştır Kahire Radyosunun bıldırdığine gore Arap Ülkelen Barolar Bırlıg: Yonetım Kuralu uvelenvle konuş rugn sırada bu açıklamayı ya pan Sedat «sıvasal çorum ararken asken hazırııklan da ıhmal etmemek ve bır asken çozüm zorunlugu ıle karşı karşna kalınabıleceğı ıhtımalıru gozdsn uzak tutmamak gerekır» demış''ir Arap uikelen arasındakı davanışmanın daha da guçlen dırılmesı gere*tıgıru de bıldıren Sedar Lıbva lıden Muammer Kaddalı'yı de adını bellrtmeden eleştırmıs ve «bazı Arap lıderlen hslâ bır ta kım a s m sioganlar atarak Arap dajamsmasını bozmaya Calışıvorlar Bu davranışlsr dan «akınmak gerekır» şeklm de konusmuştur. (Dış H»b«ler Serrlri) Dünyada Bugün Olumsuz Bir İstek ALi SiRMEN H Namibya'dan, bir okulun 120 öğrencisi Angola'ya kaçırıldı WİNI>HOEK (Vambiya) Bir gerilla grubu, Kambıya"nm kuze yındekı bır katolık misyon kolu nun 120 ogrencısını kaçırar&k An gola'ya gbtürmuştür Misyon yöneticıleri, muhtemelen «SW.\~O. (GUney Batı Afri ka Halkları Örgütü^ üresı olan genllalann misyon bınasını ku sattıklarını. telefon tellerını kes tüderini ve kendilenyle, misyon otultmdaJn 40'ı kız 120 ogrencıyi kamyona doldurarak Angols snu rına gotürdüklenru bildırmışlerdır Genllalar sırurda mısyonun >oneticısl uç raiııple okulun g«>nç hanım ogTetmenıru serbest bırakıp oğrencilerle bırl'kte An golava geçmışlerdır Mısyonda gore\lı ran^pler ve bgretmen genllalann kendılenne çok \y\ davrandıklannı ve tngı lızce ve Ovambo dılı konuştuk lannı belırtmışlerd'r BannLstan «Ovambo. ejaierl hü Itumi" Başkan' Hahıp Cornelıus Ndjoba 125 Afrıkah bğrencinın ?WAPO gerıüalannca \ngola'ya kaçınldıklannı fakat bunlardan 17 sının mısvona gen donmer' ba şardıgını bıldırmıçtır (a*) aziran « n Taklaştıkç» 1975 yannda Helsiaki'de toplanmıs olan 35 ulkenin gazetecüeri. vaarlan, avdınlan, uzmanlan ve diplomatlan arasında vognn bir trafik baçladı 19H yannın Uk avında, Belgrad'da vapümASi kararlaştınlnuş olan S5 ulkenin Dışişleri Bakanlan Konferansından önce, \vxupa Guvenlik ve Isbirllgi Konteransı ve Helslnki Nihai Bildirisinl ele aUn toplantılar dnsenlenmrkte 1977 hariranında 35 ulkenin Dısisleri Bakanlan, Hel»inkirien ikt vıl sonra elde edüen sonnçlan jtöıdtn geçlrecekler Lzun çalısmaiardan sonra oluşturulımıe bulunan Helsinki Nihal BUdirlsl. hem \orucu, yıprmtıcı, zaman zaman çekısmeü goruşmelerln girişimlerin sonncu, hem de yenl bir donemin, grlişmenin haşlanpcıdır \vrupa başkentlerinde, HeUinki btldlriiinde imzası bnlanan Amerıkan ve Kanadalılann da kstüaoğı toplantılar düzenlenırken, N4TO Baskomntanı Orgeneral Aleksandr HJU?. orjrutun gucunfi »rttırmak amacıvla. uve olkelerin Mvunma giderlerinde • • 5 bir artış mevdana setirilmestal önermişiir Aleksandr Halg'ın bu İJteği, zararlı. tehllkeli re r»gtladıgi donem bakımından tallhsizdır Helsınki Nihai BU* dırisi, detantın ilk evrensel blldirmdir. Büdiri her ne kadar. \vrupa Guvenligi ve Işblrliği Ue ilgih i»e de amı ramanda. \vrupada barısın Akdeniz'deki bansın vc duny» banşının avrümaz bir parçası oldujunu vurfrularaafct»dır ve N \TO'nun Atlantik ötesi Iki ulkeslnin de k»tümasıvla imzaianmıs bir mettndir Son zamanlarda Helsınki NUıal BUdlrisl'nin, uçunca •epet dıve adlandınlan uçuncü bolumunde yer almış oUn Insan Haklan Bolumu, çesltll Batı ulkelerince sık sık öne surulmektedir One gurülen savların Urtısma gotnrur yanları vardır. Bu tartışma konularına başka bir yazıda dönmek Istıyorum. \ma, savlann tartışma gdtürnr nıtelikta olduğunu sovlemek insan haklannın şu y» da bu ulkeye karşı tleri surulmemesi gerektiğini vurgulamak deffldir. ÇOK BÜYÜK KAYBIMIZ Okulumuzun 8 Fen D ögrencilertnden kıy uzun D kıymetll evlidımız; ÇOK BÜYÜK KAYBIMIZ Okulumuîun 6 Ten D ögrencılerınden kıymelı evlâdınııı, Bangladeş Cumhurbaşkanı istifa etti TENt DELHt • «Sama?ar» adîl Hind Haber \ıansı'nın blldırdı e^np gore Banglaaeş Cumhurbas kanı Savam ıstıfa etmıs ve veri n» sıkıyonetım komutanı General Zıyaurrahman geçmıtır Ajans Cumhurbaşkanı Sayam' ın «Sağlık nedenlennden dolavı» ıstıfa ettigını bıldırmektedır General Zıyaurrahman dun 61 leden «sonra ant ıçerek gorevfne başlamıstar (BJI ) NACI GÜVEN'in 21 nlsan 19T7 per?ernb« günü sılilüı bir saldın somıcunda öldürüîmestnın derin Üwtat\isu ıçersinde bulunmakrahmet dileriz. NACİ GÜVEN'in 21 nısan 1<>77 perşembe gtbıü süâhlı bir saldırı sonucunda oldurulmesının denn uzüntusü ıçerstnde bıılunmaktayır Kederlı aJesırun acısmı paylaşır. Naci'mize Tanndan rahmet dılerız. Oknl 411e Blrlifi re Konıma Tönetbn Ktırnllan Kederll aılesınln acısuu paylasır, Nacı'mlze Tanndan Helsınki Nihal Bildirisi'nin uç bolmnde topUnmış tüm hukumlcnnın, tum dlleklerinln gerçekleşmeai için (rtrlştmde bulunmak Iki buvuk dunra savsşının beşigi olan Avrupa da deUnt ortammda, görnş ve çıkar »ynlıkUnm saklı tutarak da olsa, harış lçlnde birUkto yasamanın Mflanması için zorunludur. Ancak Helsinki N'ihai BUdirisi, boltanlere aTnlnukls birlikte detanttn tum alanlardaki koşnllannı fcapsayu, banş içinde birlikte vasama düsunce«inln tümfinü içeren bb hutundur. BildiriTe hu açıdan bakıldığınd», ban çevrelerin bn metnin bir bölumunu abartdmı; bir biçimde vurgularken, obür bolumlerinl gormezlikten gelmeleri Belsinki dnşunresivle çelişen ve uzun çabalar sonunds b»slatılan snrecl tehlikeve «tokacak bir davraniş olsrak görülmektediı. Helslnki Nıhal Bildirisinin blrlnci sepet denen bölümunde. politik detanrı a«keri yumuşama ile tamamlam»nın kosullan da gosterilmiştir. Manerralaruı bellrli kosullarla daha onceden bıldırilmeslnden askeri hevetlenn karşılıklı gerilerine kadar bir diri onlemi getiren Helsinld N'ihaı Bildirisi Guv^n Getiricl Onlenüer Ve GtivenUk Ve Sllâhiızlanmanın Bazı Yonleri Hskkmdaki Belge bolumunde silâhsızlanmava hloklann askeri harcamal»ra ayırdıklan buvuk paralnnn azaltdmasına Ulşkin hukümler bulunmaktadır. tşte Orgeneral Aleksandr Haigin çasırtıcı ohnsyao bn çağnsı ne jazık ki, vukanda beUrtmeye çalıstıgımu nedenlerle zararlı. tehllkeli ve talihsizdlr. Eğer Helsinki Nihai Bildirisi'nin. olil belge olarık, losa bir sure «tonra tozlu raflarda kalmasını Utemiyorsak, bu duşunce dogrultu.suvU çeüçen isteklere karşı çıkmak zonmdavır. Helsinki Nihal Belgesi. özlemlrrin ve n>ranluklann dofurduğu bir metindir. B d e edilcn sonoçlar ne denll yetersiz görulor«e gorülsun, Flnlandlya başkentinde alınan kararlan gerçekleştlrme açısından göstertlen çab»lar umut yaratacak niteliktedir. Bu umudun filmemesi için, çab» gostennek bİT lnsanlık ve banş borcndur. Etyopya'da seferberlik ilanı için ön hazırlık yapıldığı bildiriliyor ADtSABABA Etyopya Derlet Başkanı'nın 12 rusan 1977 ta rüunde, halta, her an uyanık olmaga davet eden konuşmasından eonra, gazeteler. hukürnete yapılan para ve eşya bagışlan hakkında bılgı vermektedırler. Ev yopya'lı vurttaşlardan, ellerinde kı çadırlan kendılenne en yatan beledıyelere teslım etmelen ısten mıştır Ülkenın her tarafından askeri yönetıcılere gondenlen bağlılık ve sadakat mesajlannın giderek arttıgı bu arada. bırçok kentte, Sudan'ın Etyopya'ya karşı astoe n «tstılâ» harekâtını kuıaına gos t e n l e n düzenlendıgl belırtılmeictedır Sıyasal gnzlerrcıler. Etyopva' da yonetımı ellennde bulunduran askeri lıderlenn vakm gunlerde. ülke çapında askeri sefer berlık ılan edeceklennı ılen sur mektedırler Koylulerden oluşan Halk Mılıs Kuvvetlenrun. hazır kıta olarak bekledıklen kaydedı lırken. Başkent'e 130 kılometre u saklıkta oturan asker ve polıs emekhlerının bırsac gün içınde yenıden sılah başına çagnlacak ları ve ord\ınun kısa bır sure on ce gonüllulen sılah altına almış oldugu ıleri sürulmektedır (a.a ) Kırmızı ışıkta mutlaka durur. Başkalarma ters gelse bile. Ifeşil ışığı bekler. %6&ue**A w, Biİinçli. O,Renault kullanıyon | | = = TELEFON DEGÎŞlKLÎGl 31 NÎSAN 1977 PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTtBAREN TELEFONUMUZ OLAR4K DEĞtŞMÎŞTtK BÎLGÎLERÎNtZE ARZ OLUNTJB. 1 66 05 96[3hatJ TOPIU KONUT HOIDİNG (Cenajans 376T> S.S.K. SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI MERKEZi BAŞHEKiMLiĞiNDEN HAYDARABAD VE LAHOR'DA DA SOKAGA ÇIKMAYASAGI İLAN EDiLDi Î S H M A B A D Paklstan'ın tüm kentlenne yayılan gosterı ler surerken. hükumet Karaçı' den sonra Lahor ve Haydarabad'da da sokaga çıkma yasagı ilan etmıştır Laiıor ve Haydarabad dakı tüm resmı ve ozel ış yerlennın kapa tıldıgı ve ulaşımın durduruldugu blldınlmıştır Yayınlanan bıldın de sokaga çıkrna yasagına uvma yanların \urulacagi açıklanmıştır. (Hurda Otobüs Satılacaktır) 1 Merkez m:z hızmetındevken hurdaya aynlan ve halen merkezımızde bulunan bır adet otobus 4 mayıs 1977 çarçamba gunu saat ll'de kapalı zari usulü ile satılacaktır. 2 75 000 lıralık muhammen bedel üzermden saülacak otobus ıçın yeterı kadar geçıci temınat ıle kapslı a r f l a n n ıhale saatınden b:r saat evvel merkezımiz Satın Alma Komısjon Başkanlığına venlmesı veya posta ile gdmdertlmesi g«rekmektedır. 3 Komısyonumuz ıhaleyı yapıp yapmamakta veys dlledıgme vermekte serbesttir. tEasın 1545l"'3751) ÎLÂN TANOBA ERBAA BELEDiYE BAŞKANLlGlNDAN 1 Beledıyemız ıçın 2 (ıki) adet 22 kaşılık 0309 D M"rcedes Benz Mıdıbus almacaktır. 2 Muhammen bedeu 985 000, lıra olup geçicl teminau 43 150, lıradır. 3 Saün alma 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğınce kapalı zari ve eksıltme sureüyle yapılacaktır 4 Ihale 4,5 1977 çarşamba gunu saat 15'de Belediys Encümem huzurunda yapılacaktır 5 Inaleje gırecekler 1977 yılı vusesını havi Tlcaret Odası belgesını, temınat makburu veva mektubunu ve teklıf mektubuna eklemelen şarttır îhaleye gırecek şlrket ise bu belgelerden ayn olarak 2490 sayılı kanunun 31ınnl maddesı uyarınca dığer belgelennı, teklıf mektubuna ekleysceklerdır fi Bu ışe aıt şartname Belediye Muhasebesinde görülebılır ve ısteyenlere gondenlır. 7 Tekhf mektupları ıhale saatınden bir saat evveline kadar makbuz mukabılınde Belediye Başkanlığına verllaı»si mecbundır 8 Postada vaki gecikmeler Ue telgTafla yspılan müracaatlar dütsate alınmaz Moran 668) 3741 (Baein 1543" ZCHAL DINÇEJv üe OGüZ ALATLI Evlendıler 21 Nisan 1977 Eadıkor Renouh daha iyi otomobildir Cumaunyet: 3748
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog