Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

w ıll»r Cnce Ank&ra'da, dost olduğum bir Macar aıie vardı; bu aılenın çocuğu Turk okuluna gidıyor. Türk kültürü alıyordu. Bızde kültür deyince, nedense, hep savaş kahramanlıklan düşünulur ya, ışte o Macar çocuğu da Türklerin tanhtekl savas kahramanlîklannı oğrene bğrene oylesıne bır Türkçü kesılmıstı ki, evde anasma babasına, «BLz sızı şu şu savaşlarda yendık» demeye başladı. Babası da bır gun dayanarnamış «Ama Viyana onunden don gerı ettimz» demek zorunda kalmıstı oğ'una Hıç r.nutmam. Gene yıllar önce, Yahya Kemal ile Yunus Na« 1 arasmda «Viyana kuşatmaları ile CKmanlı ge1 nişlemesı» konusunda yazıh bir tartışma geçmıştt. Yunus Nadı, Osmanlı ordusunun ta Viyana onlerine dek uzanmasmı, bır gun nasıl olsa gerı donülecegine gdre, yanhş bulduğunu sdyluyor, Ya'ıya Kenıal ise, Osmanlı için doğal sınınn Estergon olduğu gorüşünü savunuyordu. Ben îlacarıstan'ı 2iyaretimde, Yahya Kemal'in bfüdttne uyarak Estergtm'dan ılen gitınemıştım. PJMHURİYH rr.aü ysm, Viyana kuşahnalannm yenflgi tle blttıgınm bılınmesıdır. Boyle bır olçdşturmeyı Avusturjalüar yapsalardı daha yennde olurdu dıyecegım, ama uygarca davranış buna elvermez. Bır spor karşılaşması, hıçbır zaman bır savaş İle olçuşturulercez. ona benzetilemez. Çunku bunlardan bınncısı dostlugu, ıkıncısı dusmanlığı sım geler. Uluslar arasında spor ılışkıierının bunca sıklaştırılması. çogaltılması, djnya kanşına, msanlığın kar(?eşlıgıne yararı olac2ğı ınancmın uygulama alanına geçmesı demektır Eger bız boyiesı yuce amaclı bır ısı. guce dayanarak dunya egemenlıgı kurma tutkusunu yansıtan, çok gerılerde kalmıs b>r savas o'avı ile bır mrmağa kalkarsak, yalnızca dunya gozunde çok yadırganacaıî bır cmnımda kalnıış olmaz. ulusal onurumuzu da yaralamış oluruz Işte yenıldık' Bunu tarıh, Turklerın uçuncü Vı>ana bozgunu dıye yazarsa hoşıımuza gıder mi? Yenseydık. geçmişteki iki Viyana kuşatmasmın ocünu aldık dıye ö\unecek mıydık' Spor coşkunluğu bu bi7im coş.tunluklanmızdan çok baska bır şeydır. Çeşı'h spor dallannda dünya çapında başanlara ermek ıstıyorsak, once bugunku spor anlayısımızı degıstırmemız gerekır Rahmeth Selım Sırrı Tarcan'dan dmlemıştım, Istanbul'dın Isveç'e ılk gımgınde, lâstık gıbı bır jımnastıkçl olan Selım Sırrı, oradakı oğıetmenlerın onunde pere"ieler atmış. oyle manfetler göstermış kı, adamlann ağzı bır karış açık kalmış Fakat sonra onu yanlarına çağırmışlar. «Sen kaç saat surekli olarak kıtap okuyabılırsm1'» Ğ\ye sormuşlar. Ben buraaa o kadanna gıtmek ıstemıyorum. garıp karşılanacagımı bılırım, ama sporcularıiuz o.zı tem^ıl e"ne'i sa\ında ol duklanna gore. onlan serderseçtl gıbı vet'.ştırmekten va7geçelım. sporıın bir uygarlık ısı oldugunu ıyi anlavalım ve başaulann ancak duzenlı çahsmalar sonunda elde ed.leceğıne kesın olarak manmayı ogrer.elım. Vıyana'da venseydık sporumuzun üstünluğu ile övunebılecek mıvdık' Sporurnuzu. bır azınlıSın kazanç, un hırsı olmaktan kurtanp, gençlığın eğıtımı amacma yoneltmelıvız 22 NİUK 1977, Y OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Sakmcalı AdayJar !.. ir değil, iki değil, uç degil; otuz üç değil; CHP G«nel Merkezi 92 ada> ada>ını \eto edince büyiik gürultü koptu. örgutun içi ne durumda bilemem; araa, dışarda çeşitli yorumiar yapüıyor. Bir gazetenın dediğine gore: Viyana, Gene Viyana Melih Cevdet ANDAY yelim eğlenceye düştükleri ya da Ulkede ahlâkın bozuldugu gıbı, ta.ınsızlık gıbı, her yenılgıden sonra kUil<inılan oasmakal:p nedenlere başvurulur. Bu basma kalıpları her gerıleyış doneml ıçın sırala>an oğrencı, okulda ıyı numara alıp sınıi geçer. Buraya gelırunce, konumuzun bızi düşündurecek >anı, bu nedenlerm hep sonuçlara gore seçılmesınde duğumlenmesıdır. Padışahlann zevk ve safaya daldıklan, ruşvetm, hırsızlığm, haksızlığın alıp yurudugu, genel olarak ahlâkın bozulduğu blr donemde, bır zafer kazanıldı diyelım, artık o bozuk duzenın hıç sözu edılmez Yahj oadısahlar kendı keyıflerıne kapanmamışlar "i\ciı ruşvet, hırsızlık haksızlık goklere çıkmarı s mıydı, anlâk bozulmamış mıydı, nasıl kazanı.dı bu zalef Kımse oraya vanasmaz; bu nedenler. ancak sıkışan tarıhçınm ışme yaramak ıçın vardır. MC hukumetmoe bu yıl yazdınlan tarih kıtaplarmda, Osmanlı tarıhındekı gerılemenm, «Mıllı Kultür\ımuz*>(ın sa\sanmasmdan oldugu ıleri surulıiyor Ne ımıs o cMılh Kultür». nasıl savsanmış1' Bu sonıların yamtları vok. Kısacası. bız tanhtekl zafprlerımızıı nedenlerını oldugu gıbi, yenügılerımızln nedenlerını de bılmeraişızdır. Bundan çıkarabiliriz W, ya$am blr talüı, bir rastlantı konusudur blzım ıçm Yerıgı coşturur, sevındınr, yenılgı iara kara duşundurur, ama ıkısı de gerçakten düşunmeye, nedenlerı bulmaya göttırmez bizi, olaylar arasında bır nedensellık ilışkısı bulunduğunu oğretmez. Nerden nereye atlayacafım, Mılli Futbol Tatamımız, bmlerce yureklendiricısı. Mehter Takımlan. nerdeyse dualar, naralar arasında bır gürültıi bir patırtı Viyana'ya uğurlanırken, jukarda tanhsel olaylar dolayısıyle uzerınde durduğum o kaderci toremizi düşünüyoraum ben; gıdecekler. yenerlerse Türk soyunun ustünlüğu aıkıslanacak. tumumuze bır bobjrlenmedır gelecek, yemlırlerse talıhsizlıkler uzerınde durulacak, suçlular aranacak, kımı hakemde bulacak suçu kımı yol yorgunluğunda, blr sure suspus sonra gene aynı oyku dıyordum kendı kendıme Oysa sporumuzun durumu, Mlllî Takım Vıyanaya gıtmeden de bıhnıyordu gereğınce. Hangı kaden, hangı talıhı denemek ıstemıştik'' «Ya kazanırsak » Yok mu ya' Bız birçok savaşlan da bu kafayla yitırmışizdır Dahası var; olağan bır spor karşılaşmasmı, niçin Osmanlüann Viyana kuşatması ile ölçuşturmeye kalktılc günlerce? Benzetmenin en anlaşü B CHP de Genel Merke? \etosu, partızan hesaplarla decil; parti^e sızmalan önlemek için işletilmiştir ÖrelUkle CHP dışındaki solun \e bdlucülerin aday listelerinde jer ahnalannı onlemek için bu operasjona çerek gorülmuştur. Acaba? Dunyanın çoğu verinde partl örçütünü ele eeçlrenler, kendiierine karsı gordukleriııi temızlejip sonra da vapttkları ışe bir kulp jakıştırıjorlar. Ama bu kez \eto edüenlere takılan kulp, ajnı zamanda adamlan jurnal etmekle eşanlamlı. Demeje getiriyorlar ki, CHP'de ada^lığa yanşan yüze jakın kişi. komunıst \e ajrılıkçıdır. Bu ağır suçlamanın kanıtlan \ar mı? Hem veto edilen 92 kisi CHP ujesi değil mı? 4dam partne u\e olurken i\i: öreü' için çalışıp çabalarkeu çok i>i. Yıllardan ben alın teri dokerkcn sırtını snazladijjımız kişiıe tam millehekiUiğine ada^hğını koyarkeu ne dijoruz: Yok arkadas, sen adav olamazsm... Neden? Her islemin bir nedenl olmalı. Eğer (gazetelerin yazaı» ğı çibi) \eto edilenier a*uı maşırı kisilerse, ulkeyi ortadan bolup ıkı\e ayıracaklarsa, konra konıünistiık japıp duzeni bo7acaklarsa ada\lık bır jana. bunları partidcn atmak gerekir. Onlar c!a çiderler. Kenriılerine göre bfilucü, komünist \e>a Maocu orsııtlerıni kurarlar ve calısırlar \nk \etn edilen kısılerın bır suçları \oksa. yapılan ışlcm dupeduz koltuk ka\<;asının yansımasıdır. Ru durumda sen kalk, hem adamldrı »elo et. hem de antiriemokratik jetıni>or eibi kişıleri jurnal et, lekelemeje çalış. Olmaz böyle şey .. Ama oluyor. Bu oluşun nedenlerl bellidir. Türkiye bngün fikir özgürlüğune kapalı bir ulkedir. Daha burju\a oz> gurlulderinden bile uzaktayız. Biraz ilerigeri konuştun raa «komünistlik» suçlaması bazırdır; Doğu'nun ezilmişliğinl dt> le getirdin mi «bolücua olup çıkarsın. Karanlıkta kanatlarını çırpar \arasalar. Jurnal göreneği, en ince ve Eorkemli buluslarla işletilir. Sömürcu çevreler CHP'yi (en başta Ece\it olmak üzere) ne\le sucluyorlar? cCHP sosyalisttir, konıunisttir, malımızı mülkümüzü elimizden alacak, hepinıizi Sibir\a'ya sürecek» demiyorlar mı? CHP'nin basmda iki ^anlı Demokles kılıcı var: Partinin bir vandan sermayo ile içlidışlı oldujıı sojlenir; dte vandan komünistlerle sıkıfıkı Demokratık sol bir jana; Türkive'de sos\allst partiler oteden bcri bır >an<lan revızvoıııstlık suclamasından çekinirler. öte vandan kıslcrtın ajanların sızmasından .. Fikir oz»ür]ÜKTİnden ^oksun \e faşizmin baskıları altında yaşayan bir toplumda bu durumu doğal saymak gerekir. Ülkemİ7 filcir özgürlüğü kosullarına kavuşuncaya dek bu keşmekeş surecektir. Ne var ki CHP, kendine karsı kullamlan Jurnalcılık vöntemlerıne kendi vapısında olanak sağlaniaktan kaçınmalıdır. Parti vipneticileri buna karsı clivehilirler ki: Biz fikir özırurlüğunden ve komunlstlerin yasal 5rgütleıunesinden vanavız. Ama biz komunist partisi değiliz. Kendi icıraızde bu eğilinılerı hoştdremeyiz. Fikir özfiırlüğünrien tana olmak başka şeydir, partinin ilkelerıni korumak baska şey .. Bilindiği Ribi Osmanlılar Vıyana'yı bır 1526' da, bır de 16P3'de olmak üzere ıkı kez kuşattılar, Ikısınde de başansızlığa uğradılar. 1683 Viyana kuşatması ile ılgılı, devleti alıyye teşrıfatçı başısı Ahmet Ağa'nm, «Viyana Kuşatması GünlüğJ» adı ile Millıyet Yayınlan Tarıh dizısınde baştınlan kitabı çok ılgınçtir, ordu ile birlikte asker alleleri de yola koyulur, bır kalabalık, bır gurultü, zaier daha Viyana onlerınde kazanılnuş gıbıdır. Yazar bu buyük seferin başanya ulaşacagına olan umudunu kiLşafma boyunca hıç yıtırmez Sadrazam Kara Mustafa Paşaya büyuk sajgısını hayranlıgını da. Gerçı Kara Mustafa Paşa basmı vermıştır yemlgiden öturu, ama bızım durıımu rnuza bakılırsa, yazık olmuştur adamcağıza, çunku bız o yenügi ile sürekli dvıtamüşüzdur. Viyana kentine karşı buyuk bır duşkünlütu »nüz vardır bızım; yenılmışız ama saşüacak şeydır, biz hep «Viyana kapılarına davanan Turkler» olduğumuru sovlenz, goğsumuzu kabarta kabarta. Kapıda kalmak yetmıştır bıze sar.ki Vıyana'dan Çatalca'ya dek donüşumuzun nedenlerı ÜZPrinde durulmaz hiç, durulsa da yonetıcilenn di Kuzeyde Türkseniz OKTAY AKBAL Evet Hayır «Nerde kalıyor insan haklan, çağdaş uyşrarhk, denıokrasi, Birleşmiş ^Hlletler, lıele hele daha murekkebi kurumamış Helsinki bildirisi.' diyc >azmıştııtı bir süre önce... îsveç TV'ciIerinin yurduiüurdan dışarı atümalan uzerıne... Ayıptı, çirkindi, yersizdi, janlıştı. tsteç'te yaşayan oğretmen Emin Tolunay uzun mektupta «Vaıılış Bir Isiem. başlıklı bu yazımdan bazı parçalar almıs. Sonra başına gelenleri bir bir, hem de çok guzel bir anlatımla o\kulcmiş . Tam da Flnlandiya ^Fzisınden dönüşte elime gcçu. Size de duiurmakta yarar gbrclum . Bir dostu Helsinki've çağırmış Tolunaj'ı. O da kalkmış Flnlandi>a>a gitmek uzcre kırmızı \apurlardan bınne bınmiş. önreki >ıl benrieboxle hir kırm.zı \apurla a\nı yolculuğu yapmıştım. «Bu vapurlarda içki \e her şey düşük fiyatla satılır ve yolcular, varacakları ycre varraaktan daha çok içki içmek için hinmis fribidirler bu vapurlara Ak?am saat alhda yola çıktık Stokholm'den. yann sabah dokuz otuzda Helsinki'deyiz . Iskandinav ulkeleri arasındaki sınır kapılan açıktır ve pasaport taşımak gcreksizdlr. Yolcular kontrol edllmez pumrük kapılarında. Dikkat, efer beyaz ve sanşınsan, bu böyle'.» Sabah vapur Helsinki limanına pirer. Yolcular inerler Bira sıra. Gümrük görevlisi pasaportunu ister, alır bakar önce pasaporta, bir de TolunaVa. esmer bır g e n c «V ıze yok, Turkler vizesiz giremezler Finlandiya'ja» der. İki yıl ohcey* kaflar vize gereksizdi kuxe> iılkelerinde. Isveç'te de, Flnlandiya'da da bovleydi. Nedense bır vıze ışleuu çıkardılar Türklerin başına: .Simdi geriye Stoktaoun'dekl Fin elçiliğine Ridip damga almam çerekirmiş'. Bir telefon edeyim Stokholm'deki Fin elçiliğine, der Toiunay. Ama Bakanlık karar verirmış \ize işlemi ıcın «Bıisımdan ter çıkmaya baslamıştı, kasketi hafif geriye ittim. Gümrfikçülerden bir tanesi başını dışan uzatıp «Ne kadar paran var?». Ne kadar ayıp böyle para sormak. Batı'da parasız ldmse var mı. Biraz dengeslz bolusmüşuz ama, bütün dunyanın parasını böKişmemiş miyiz? >Kaç sün kalacaksınız burada». Gümrükçüler dışan çıkıvorlar, "Giremezsiniz Finlandiya'ya. Bu aksam aynı \apurla gerije gondereceğiz Tolunay'ın Helsinki'deki Finli dostu bir şejler yapmaya çalışır. Gümrük kapılarında vize yapılamaz mı? Sonra, bir de sözleşme imzalanmıştı bu kentte, Helsinki sozleşmesi!.. Tolunay'ın başı lyice derde girmıştir artık. Aksam kalkacak vapura dek nerde kalacaktır? Bunu Un polisi saptayacaktır. Simdi kendisinden dinîe^elım mkmu: «Si^ıl gıjinmiş uç polis geliyor, gumrükçulerden aldıkları bır tntanakla, pasaportum ellerinde beni arabalarına bindiriyorlar \e beni nercje götüreceklerini Fınli dostuma so^lemekten kaçınıjorlar. Duvarlarla çevrili bır bahçe^e giriyor araba. Arka kapıdayız. Içerdeyiz. Valizimızi alıp açıyorlar. Ceplerimi boşaltıyorum, pantalon askımı \e bovun atkunı da alıyorlar. Öteberllerimin hepsi bir najlon torbanın ıçınde duruyor. Derin derin soluk alıyorum. Bir defterin iki a j n yaprağına imza atıyorum, biri eş^alanmı teslim cttim dıve, öleki de Finlandiya'dan «kendi isteçimlf» çekip gideceçim, dlye.» Tolunay, bir «Cumhuri\et» okurudur, 4 mart gunlü gazetede de benim «Yanlış Bir Islem başlıklı yazımı okumuştur, gazeteyi de yanına almıstır yolculukta. Kastlantı; j"3 da jazçının oyunu bu Kadar olur iste! «Nerde kalıvor insan haklan, çağdaş, ujgarlık, demokra^i, BJrleşmıs Milletler, hele hele murekkebi kurumamıs Helsinki bildirisi» diye mırüdanıjor... Sürdürelım okumjM: «Dısa'ıja çıkıp bir kaç metre ötedeki uzerınde Ko'.u olmayan bir kapının zilini çalıjoruz. Bir gardivan arıjor. Cen onden buvur ediliyorum. Gene adımı ilkokul bırınei sınıf harfleriyle deftere jazıyorlar. Adımın üstunde bir haşka ad daha var, bir Finli ve adlarımızın >anında bir numara. on bir». Bir günlüğüne hapise giriyor Tıırk öçretmeıı Suçu da Helsinki'ye vizesiz bir pasaportla selmek. Sınır kapısmda %i7e yaptırabileceğini düşünmek. bunu çok doîil bir islem sanmak . Ama sonuç hapishanedır, bır gunlüeüne de olsa hapis hapistir. Hem de sucsuz bir tutuklanmavla Tolunay uzun uzun yazmıs, basarılı bir öyku gibi .. Hflcre arkadaşı şişman bir Finli'dir. Derken bir de sarhoş (retirirler. Helsinki've \izesiz gelmek suçunu i«le\en Tolıınay bütün bir gunu hücrede geçirir, vapurun kalkma saatinde asnı işlemlerle. *ine yamnda polisierle, vine defterleri imzalavıp öteberisini çeri alarak Umanın yolnnu tutar, Vapurda parasız bir jolculuk, sonra Stokholm ~Koşa koşa kitaplıfa gidivorum \e elimde tsveççeye çe\.ilmiş Helsinki sozleşmesi ile dönütorum. Daha once bir kez okumuştum bu sözleşmeyi, ama bir kez daha hakkmı arayan bir insan olarak okumak istiyorum. Bir koltuğa oturuyorum, çok yorgunum. YapUabilecek hiç bir şer yok. ne korknnç.» Helsinki'den döner donmez bu jaşanmış öyküyü okudum. Ordayken de ilgililere bn vize isleminin neden nygulamaya konuldnğunu sormustuk. Türk işçüeri gelip kalıyorlarmıs. sorunlar çıkryormus. bu ^üzdenmis! Peki neden limanda, hava alanında \ize %apılamaz" Bulgaristan sımrda vize yapıvor belirli bir ücret karsıiığmda Dost Flnlandiya, karsilıkh en i^i ili<;kiler kurmak istediçimiz Finlandiya, Türklere bu kadarcık bir kola^lıçı nive tanımaz? Tolunav'ın acısını du'sdum ioimde. bevaz ve sanşın ohnamak. esmer ve siyah saçlı olmak; vani kuzey insanlanna benzemeyen bir yapıda olmak, suç mudur? îsveç TV'cilerini sınır dışı etmemiz üzerine yazdıçım yasıdan şu satırlan bir kez daha Unelemek isterim: •Dunya deBİşmiş. B. Milletler kurulmus, neler olmuş, en sonra da Helsinki'de sözleşme imzalanmıs, ama .• Ama değişmeyen şey ler de var. Yalnız bizde değil, her yerde . tşte bir ömeği. . G RA Fl KER MISINIZ? ~ıanılını/ r..et >~e hı'f'n yaş,am ovkınıız'i goru^lcrınızı \o ,>.tck erını^ı ,i\ rıntılı o'arrk \aziniz " P K 1 26o lstanbul" Cumnurlyet 3747) SOVYETV/O MEDEXPORT'un 400 mA. 145 KV. RÖNTGEN CİHAZLARI GELMIŞTİR. Çıft masa. Çıft tüp. Seriografi, Tomografı, Ayakta Tomografı tetkıklerine cevap verebılecek nitelikt» olup, en gelışmış rontgen cıhazlan ayarmdadır. Cihaz 1 50.000 TL.'smı aşkın yedeklerle birlikte verilir. SİPARİŞ KABUL EDİLİR. Muracaat: Umuml Mum«ssıl: MİKROOPTİK MÜESSESESİ Asmalı Mascit Sok. Kulluk Apt. 63/9 Gündüz T«l: 49 62 3 8 Q«ce T«l : 4 0 24 6 0 Telg : MikroOptik İBtanbul (Ilâncüık 806) 3740 • • • • • • » »# • • » • • #» • • • » «» • • • • • ••» # • •• • > »• • • ••« TEŞEKKÜR Eğın fKEVALÎYEi Mahkeme Reislenndcn merhum Malatya'lı Bekır Sıtkı Beyın eşı, ıyı msan, Annemız, Babaarmemiz, LÜLEBURGAZU lstanbul Devlet Senfoni Orkestrası OLAGAN'tSTÜ KONSERt Dünyaca Ünlıi Viyolonselıst Hatice, Tul un w^ ! Hanımefendının Urfa'tia ölumü ««loiayısıle bıazat ve teJefon, telgrafla başsağlıgı dileklerile acım:zı paylaşan, akraba, arkadaş ve dostlarıma teşekkurlenmızı sunanz. O Ğ Lü: NVRETTtN TULUN (Oımhuriyet: 3766) Bu sav, Ilk bakısta haklı çörüiebillr; ama 92 kişlvi veto Isleminde geçerli değildir. Bır partiye girip alt kesimde çahşırken hoş gorülen kişi, milletvekilUğine adaylığım koyduğu zaman sakmcalı ilan edilirse. orada koltuk kaygılan ağır basmış demektir. Hele bu kişilerin toplum önünde, komunısttlr. bolücüdür gibi suçlamalar altında kalması olacak is değildir. CHP bu konııda yetprll bir açıklama yanmak zorundadır. Eğer vapmazsa, yapamazsa; kendi kendlsini yaralamış \e suçlamış olur. Hançi kosullar altında olursa olsun, bir kalemde \uze >akın ki«;ivi aday listesindcn sliyermek kantarm topıı/unu kaçırmak anlamını ta«ır. Tiırcie nercde olursa olsun yönetiml eiine geçiren çevreler, <4»nıp dururken sıı veva bu kişiyi sakmcalı İlan ftmek yet* ^^^^^UgJ'ni kendinde görmemetl Asıi sakıncaü olan bu tur yöntemlere başvurmaktır. ANDRE NAVARRA Orkestra Şefl MiRCEA BASARAB "^2 Nısan 1977 Cuma Saat: 19.00 23 Nısan 1977 Cumartesi Saat: 15 30 Î.T.Ü. Maçka Maden Fakültesi Salonu PROGRAM A. DVORAK Vıyolensel Konçertosu 2. Senfoni (Basın 15447) 3728 İLÂN îmar ve îskân Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden Mulkıyetı Genel Mudurluğumuze aıt olup; aşağıda ılı, ılçesı, mevkıı, plan amacı ve pafta, ada, parsel numarası', yuzolçumu ile satış bedelı, müracaat tarıtu belırtılen gayrı. menkul arsa spekulasyonunu onlemek amacıyla tanzım satışı mahıyetmde olmak uzere, 1164 Sayılı Kanunun ve buna aıt yonetmelık hukumlerı gereğınce; lstanbul Imar Planında Beyoğlu yakası mahrukat depolan sahası olarak, tasdık edılmiş bulunduğundan Istajıbul'da tescılli Beyoğlu yakası mahrukatçılarına toptan satılacaktır. 1 Talıplerın en geç, belırtılen gun va saate kadar Arsa Ofısi Genel MUdürlügüne (Necatibey caddesi No: 51 Ankara) müracaat etmesı lâzundır Gerek postadakl vaki gecıkmeler gerekse bu ılândan önce OfısırrJze yapılmış müracaatlar dıkkate alınmayacaktır. 2 Talipler arasındaki bncelik sırası Ofısımızin Kanun ve Yonetmeliklenne gore tayın edılir. Aısalara eşıt oncelığe sahıp bırden fazla talıp olması halinde, noter huzurunda kura çekılecektır. 3 Alıcı, belirtüen satış bedelinl, Ofisin bıldıreceği tanhe kadar Genel MüdilrlügümUzün T. Emlâk Kredi Bankası Ankara Kızılay Şubesındekı vR6) no'lu veya TC. Zıraat Bankası Ankara Kızılay Şubesindeki 640 46 no lu hesabına yatıracak ve dekontunu Genel Müdurluğumüze gondereeektır Bu yukumluluğun bndınlecek süre ıçerısınde yerıne getınlmemesı hslınde, bundan sonraki sırada bulunan talıp, hak sahıbı olacaktır. 4 Arsayı satın alan tastıklı ımar planına uygun olarak, kanun ve yonetmelıkte göstenlen sure içerısınde ınşaat yapmak zorundadır. Buna uymayanlardan gayrımenkuller gerı alınır veya tazminat odemelerı ıstenır. Bu husns ayrıca tapu sicılıne şerh edılecektir. 5 Satışa çıkarılan gayrimenkTilleri Ofısımız tasmen veja tamamını satıp satmamakta serbesttir. Keyfıyet ıhtıyaç sahıplenne ilân olunur. ILI: ISTANBUL ÎLÇESI: ŞÎŞLI KÖYÜ AYAZAGA PLAN AMACI: BEYOĞLU YAKASI MAHRUKAT DEPOLARI ALANI TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ: 79.560 M2 TOPLAM SATIŞ BEDELI 29 835.000 TL. SON MÜRACAAT TARIHI: 9/5/1977 PAFTA NO: 4 ADA NO: 3 PARSEL NO: 19 (Basın 15469) 3753 I •••••»••••>••••••••••••#••••••••••••••••••• t A. A. SAYGüN TOPRAK MAHSULLERi OFiSi GENEL MÜDÜRLÜCÜNDEN GÜVEN TÜRK ANONİM SİGORTA ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ'nden ANKARA YENÎŞEHÎH Mıthatpaşa Caddesi Yenıbırlık Apt. 47 14'de ıkâmet eden bay YÜCEL ERDEM, şırketımiz nam ve hesabına yangın, naklıyat, kaza, makına montaj, makına kınlması ve hayat teklıüennı şırketımıze bıldırmeğe, mecburî mali mesulıyet (trafik) pohçesı tanzıme ve meskür ohçe bedellermi tahsil edıp, bedellerını şırkete gondermeje, Beyoğlu 4 NoterliğTnin 13 4 1977 tanh 10521 sayıl Vekâle^namesi ile yetk: verılmış olup, Ankara • Yenışehır (B) Acentakğına tayin edılmistlr. Keyfıjet Sıgoıta Şırketınm murakabesme dair 7397 sayılı Kanun hukumlen gereğunce ilân olunur. Yüksek Makına ve Yüksek Elektrik Mühendisı Alinacaktır Merkezae \e yatınmlarımıza aıt şantıyelerde çalıştınlmak üzere, 657 sayıh jasanın 4'B maddesme gore, sozleşme ile aşağıdaki şartlar dahılınde Yüksek Makına ve Yüksek Elektrik Muhendıslerı alınacaktır. 1) 657 sayılı yasanm 48. maddesındekı nıtelıkleri taşımak. 2> En az altı yıllık meslekî çalışması olmak ve Almanca veya Ingılızce lısana vakıf bulunmak (Almanca bılenler tercıh edılecektır > 31 40 yaşından buyuk olmamak gerekmektedır. Isteklılerm en geç 6 Mayıs 1977 gunü uıesaı bıtımıne kadar Ankara'da Bakanlıklar, Mılli Mudafaa caddesındeki Genel Mudurlük Fen Işlerı Şubemıze şahsen veya özgeçmışlerını belırtır bır dılekçeyle muracaatları rıca olunur. (Basuı 1S468) 3752 (Bıl reklam: 74 3762) BEDEN TERBiYESi ISTANBUL BÖLGE BASKANUGlNDAN ÎL N Deniz Motorıı Ahnacak 1 Bolgemiz Yelkerı A.ıanlığının ihtıyacı olan 1 adet (Fiberglass) yarım kamara siırat teknesı ve 1 adet dıştan takma motoru kapaîı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 4604,70 mt. boyunda 130140 mt enınde HP gücunde tekneye monte edılmıs vazıyette gereklı elemanlan ile birlikte komple tahmım bedelı 120 000. T L ve geçıoı temınat 4800. TL. sıdır. 3 Ihale, 6 mayıs 1977 cuma günu saat 14 OO'de Beden Terbıyesı Bolge Başkanlığının, Taksını SıraseHiler Caddesi numara 57'dekı bınasında toplanacak olan thale Konıısyonu huzurunda yapılacaktır. 4 Eksıltme şartnamesı ve dıger evraklar mesa! saatîen dahılınde Bolge Ihale Komısyonu Başkanlı*uıda görulebıiır. ö Eksıltmeye gırebilmek için ^ 4 geçıcı temınatı ihale saatınden 2 saat evvel Bolge Muhasıplıgine makbuz karşılığmda yatırmış olmalan gerekır. 6 Kurumumuz 2490 savılı kanuna 'abl olmayıp ihale>i ^apıp yapmamakta veya dıleüıgme yapmakta tamamen serbesttır. (Basın: 15482 3755) Alanya Belediye Saşkanlığındar 1 4.7.1977 gunü Alanya Beledıyesi park sahası ve malzemeler ihalesıne taîıp zuhur etmedığınden 2490 sayılı kanuna gore yenıden kapalı zarf usulıi arttırmaya konulmuştur 2 Parkın yıllık kıra bedeli 20.000. lıra olup 90.000 lira.ık malzemelerde dahıl cem'an muhammen tutarı 110 000 lıradır. Geçıcı tenr.natı 6 750 lıradır. 3 Yenı şartlar ve şartname Beledıyede gorulebilır. 4 Ihale 9 5 1977 pazartesı günü saat 10.00'da Beledıje Encumen Salonunda yapılacaktır. Şartnameye gore hazırlanacak teklıf mektuplarının ıhale gunu saat 9.00'a kadar E«ledıye Başkanlığın!) verılmesı şarttır. Postada \â.<ı gecıkmeler kabul edılmez. 5 Encumen thaleyı \erıp vermemekte serbesttır. (Basın: 15473/3754) Nevşehir Belediye Başkanlığından 1 Beledıyemlz E.S U. tşletmesi tarafından şehir İçi çalıştınlan otobüslere 67.500 lıra rr.uhammen bedelli 825x20 ebadmda 30 adet ıç ve dış lâstık ile yme şehır ıçi çalıştırılan 5 adet Fıat 662 mar^a otobus ıçın 262.1)00. hra muhammen bedelli parça alım ısi 2490 sayılı kanun hükümierı gerefınce kapalı zarl usulu ile eksıltmeye çıkarılmıştır. 2 Lâstıkier ıçın 4 625. lıra geç:cı temınat ve parçalar ıçın de 14 230. Lra geçıci temınat yatırılması mecburıdır. 3 Ihale L>s 4 1977 Perşembe günü saat 15.00'de Encumen huzurunda ıcra kılınacaktır. 4 Tahplılerın belırlı gunde saat 4 CO'e kadar teklif mektuplarını :hale komı^vonuna vermelerı gereklıdır. 5 Postada vaki gecıkmeler kabul edılmez. 6 Bu ışle ılgilı ge^js bılgı her gun mesaı saatleri dahıhr.de E S O. îşletmesı Müdürluğünden ve Oto Fen Memurluğundan aiınabıLr. (Basın 14714) 37'î »•» A C El £ YAPI KOOPER.\TİFTNDEN DUYVSÜ 773 sayılı yasa gereğı hak sahıbı oldukları saptanan 30 uyemıza aıt lıs:e. Daruşafaka Iş Hanı kat 4. Çemberlıtaş adrcsmdokı II Imar Mudurluğunde 25 4 1977 ue 1C 51977 tanhlerı arasır.da ılân sd:lecelıtır Sayın ujelerımıze duyurulur. Yönetim Kurulu SATILJK ARSA DUDUUU'DA n i : 25 84 31 • 25 84 30 (Cumhurıyet 37491 * »» »» • • • • • »•»• • • • • •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog