Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINXARI ZAMAN SENSIN OKTAY AKBAL FÎYATI 20 LÎR\ îstemc Adre«îi ÇAGDAŞ YAYINLARI Cağaloğlu Halkevi Sok. \ o : 39 41, İST. 53 THj SAYI: 18941 Ç I K T I umhur Kurucusu: 1TUNUS NADt 200 KURUŞ 22 NiSAN 1977 CUMA dırılmektedır Başbaianlık çevrelennaen edır.ılen bılgıye gore Ea kanlar Kurulu ıkı haftadır toplanarnadığı ıçın 200 kadar karam&me ımzaya. açık olarak beklemektedlr. öt« yandan erken seçim karannın almmasından sonra 5 gün İçınde Adalet, Içışleri ve ülaştırma Bakanları gorevleruıden çesilerek yerlenne yenılerl atanmış, aynca Tur.zm ve Tanıtma Bakanı ıle Sağhk ve Sos>al Yardım Bakanlan da ıstıfa etmışlerdır Baş bakan Sıileyman Demirel 10 nısan günü Adale: BaKanlığına Zevyat Baykara, îçışlerı Bakanlığına Sabahattın özbek, Ulaştınna Bakanlığına îbrahîTi AJ,SOJ'U atamış, aynı gun ist'fa eden Turızm ve Tanıtma Bakanı Lutfu Tokoğlu'nun jerıne de ülaştırma Bakanlığından cekılen Nahıt Menteşe'ji getırmıştır. Eakanlar Kurulunda bır gun içınde 4 uve değışmış 17 nısan gunü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demır de «ŞımdıLk faal sıyasi hayattan çekıleceğı» gerekçes yle Başbakana ıstıfa mektubunu gondermış, aynı gün yenne CGP Genel Sekreterı Vefa Tanır a'anmıştır. Koahsyon protokolunde yer alai ve mıllıyetçi cepheyi oluşturan s'vasal parhıer'n hd»ılennın salı gunU bır araya gelmesını ongoren hukum sadece bır kez uygulanmi'tır, Liderlenn salı günü toplanarai UNİVERSİTEYE GİRIÇTE ÖNCE DERSANELERİ yenı devreler klasık 5 MAYtS24 HAZIRAN modern 6 MAYIS24 HAZIRAN 3bey!er baruthankat 2 KONAK teı 122620 148872 IZMIRİ Bakanlar seçim bölgelerine gittiği için hükümet toplanamıyor *\KARA (Cumhnnvet Burosu) Başbakan Süleyman Demırel çağn yapmadığı ıçın seçım karannın alırunasmdan bu yana geçen süre içmde Bakanlar Kurulunun toplanamaüiğı belırlenmıştir Bakanlar Kurulu toplanamadığından 10 gun içınde degışen 5 Bakan d.ğer üyelerle tanışma olanağuu bulamamışlardır. Başbakan Demirel AP'nin seçim çaHşmaları nedeniyle zamarunın çok kasa bu bolümünü hükümet çalışmalarına ayırmaktadır Bu arada MC'nın btekı lıderlennın d© partılermm seçım çaüşmalanyla ılgılendıkleri, Bakanlann da kendı seçlm bölgelerine dağıldıkları bılperşembe gunlerı vaoJacak Bakanlar Kurulunun gündemini belirlemesı ongorulmesıne kajşılık bu goruşmeler gerçe&eşmemiştır. Bakanlann buyuk bır bolümünun Ankara dısına çıkarak kendi seçım bolgelerıne gıttıffieri, bu arada lıderlerin de partılennin seçun çalışmalanvla ılgılenmelennden oruru nliderler toplantısı» ve «Bakanlar Kunılu»run yapılamadığı öğrenılmıştir. Başbasan Süleyman Demırel'in 2 mayıs giınü seçım kampanyasmı Erzunım'da başlattıktan sonra 9 mayısta Londra'da yapılacak «zırve toplantısma» gıdecegı oğrenılmlştir. CHP; Türkİş'e verdiği cevapta yöneticileri eleştirdi ANKARA, (Comhuriyet Burosu) TUrklş'in, kosull&n ıle ilgıli olarak gönderdığl yazıya. verilen CHP cevabı açıkianmıstır CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt'ın imzasını taşayan cevapta, Tıirkıve'de bugünkü bütün demokratik işçı haklanrun CHP taraimdan sağlandığı, ancak, bunlardan bır bölümünün daha sonra gelen ıktıdarlar tarafından yozlaştrnldığı behrülmekte. ıktidara gelmesi halınde lşçüere verilecek yenl haklar sımlandıktan sonra, devamla şoyle deniünektedin (Deraım Sa. 9, SS. 4 de) AP, Türk İş'le aynı ilkelerde birleştiğini bildirdi ANKARA. <Cumhnrt\et Burosu) AP Genel Baskanlığının Türkts'ın başvurusuna verdığı cevapta, partırun Konfederasyon ıle aynı ilkelerde bırleştıgl ılen sünilmuştür. AP Genel Başkanı ve Başbakan Suleyman Demırerın ımzasım taşıyan yazıda, Anayasanın ve Sendıkalar Kanununun sendıkalann siyasi partılerle kuracaklan ilışkılenn sınırlandırüdığı hatırlatılarak, sendıkalann destekleme karan alacakları partınm seçımleri kavbetmesı halınde bu sendücalann da muhalefette kalmalan duru munun ortaya çıkacagı one surulmekte, (Deramı Sa. 9. Su 6 da) • «DEMOKRATiK QQ HAREKEÎ1NıN KENDi KARSIT! OIAN BıR P&RrsYE NASIl DESTEK OlABıLECEÖiNI ANUMAK BıLM i£iN IMKÂNS1ZDİR.»: DESTEKLEDıKlERi PARTıNıN MUHAIEFETTE KALMMI HALıNOE, SENDıKAlARIN DA MUHALEFEITE KAIACAĞI CEVAPTA ıLERı Türk İş Yönetim Kurulu nda istifa ve tartışmalar oldu (Cumhuriret Haber Merkezl) Turklş YoneUm Kurulu'nun blr sıyasi partayi destekleme konusunda dtfn yaptığı toplantıda tartışma çjkmıs, Genel Başkan vekıh Kemal özer Yonehm Ku rulu uyelığınden istifa etınis, bu arada Tek Gıda îş Sendikası Genel Başkam ve Yonetım Kurulu üyesı Ibrahim Denizcıer de kalp knzı geçirmıştır Turkîş Yönetim Kurulu blr partıyı destekleme konusunda dün de bir karara varamamış, gorüşmelere bugun devam edıleceğl bıldırümiştır. Turklş Yönetim Kurulu dun toplanmıs ye AP ve CHP'den gelen vanıtları incelemeje başla mıştır. Genel Başkan Halıl Tunç saat 10*da başlayan toplantıyı ge lenegm dışına çıkarak herhangı bır sunuş konuçması yapmadan açmış iki partıden gelen cevap metınlerıni gazetecılere dağıttır mıştır. Yönetim Kurulu toplantısının başlamasmdan kısa bır süre sonra, bır oncekı toplantının zabıtlan üzennde çıkan tartışma nedeniyla Genel Başkan Vekillennden ve Maden Federasvonu Başkanı Kemal Özer Genel Başkan Vekılhğınden ve Yonetım Kurulu ujelığınden ıstıfa etmıştır özer, Yonetım Kurulunun geçen toplan tısında partalerden cevap gelmesınden sonra olaganustu toplantı çagnsı vapılması ıçın karar alındığuıı belırtmış, Yürjtme Kuru lunun bazı uyeleri ile Yonetım ı Kurulundaki AP lı bılınen Sendı kacılar buna karşı çıkmışlardır Bunun U2erıne avnı zamanda Ma | (Devamı Sa 9, Su. 1 de)> 5 Anayasa Mahkemesi, MSP'nin, erken seçim kararının iptali isteğini reddetti; içtüzük degışıkhgı konusunu ele aldı Bahçelievler Lisesi öğrencilerine saldıran komandolar biröğrenciyi öldürdü, 3 yaralı var rencı Bahçelıe' !er L se»mden 400 nıetre uzaklık'a mudurun ıstu^asını ısteyen sloganlar atarker, kımhkleri saptanamayan, anca^ tanıklar tarafından komando ol duklan one surulen bır grup tarafından uzerlenne ateş açılmıştır Ateş sırasmda şakağından yara alan Osman Nacı Guven adlı lıse 6 Fen D oğrencısı nemen olmuştür Ölen oğrencının devrımcı oldugu bıldırümiştır Olay sırasmda Teoman Zorlu kamından, Nedım Kuçuk bacağmdan Atıf Turgut Şahın de kolundan kurşunla yaralanmıştır (Devamı Sa. 9. Sa 6 da) ANK\R\ (Mustafa EKMEK(Cumhnnvet Haber Merken) ÇÎ blldırivor) Anajasa Mahke Komandoların sılahlı saldırısı mesı, MSP'nın «Erken seçun» ka dun de surmuş Bahçehevler Lıranna >aptığı itırazı reddetmış ı sesı onunde pıeydana gelen olav da uzerlerıne yaylım ateşı açılan Anajasa Mahkemesı dun MSP' oğrencılerden bırı olmuş, bın nın hem seçunlerin erkene alın ağır 3 ogrencı de yaralanmıştır ması hem de içtüzuk degışıkhgı Oğrenıldığıne gore, saat 13 4V (Devsmı Sa. 9, Su Z de) de okuldan çıkan bır grup og ABD'NiN İZMİR BAŞKONSOLOSU EGE'DE PARTi ÖRGÜTLERİNİ DOLAŞARAK BiLGi TOPLUYOR Hikmet ÇBTiNKAYA M4NİSA Amenkan Başkonsolosu James D Moffett, Ege bolgesınde s'jasal partıleri dolaşarak 5 hazıran seçımlenvle jlgih bılgıler almakta, kendı dejı miyle politık havayı koklamaktadır Amerıkan Başkonsolosu James D Moffett oncekı gun Manısa'ya gıderek CHP ve AP ü merkezlennde ıl başkanları, yonetıcıler ve mılletvekıllenjle konuşmuş, 5 hazıran seçımlerinde ıkı buyük partırun ıktıdara gelıp gelemıyecekleri konusunda bılgı almıştır. 35 CA 030 plakalı beyaz renkte blr araçla saat 13.30'da CHP il merkezme gelen Amenkan Başkonsolosu James D. Moffett, il başkanı Av. Erdofan Yetençle goruşurken mılletveklli Hasan Zengm ıle dıger yoneticıler de hazır bulunmuştur. Amenkan Başkonsolosu ikl saat suren gorüşmede, CHP*nin Manısa'dan kaç mılletveklli çıkarab^eceğım, ıktıdara gelme olasılığının olup olmadığmı sormuştur. Bu arada, «MHP'yi Manisa'da nasıl goruyorsunuz'» sorusuna «çok zayıf» yanıtını alan Başkonsolos, «buna çok sevındırn» dıye karşüık vermıştır. CIA KONUSUNDA CHP'lı b.r yonetıcı Amenkan Baskonsolosuna, «Turtave'de sol bır ıktıdar ış başma gelırse CIA ne vapar» sorusunu sormustur. Başkonsolos bu sonıja aynen şu yanıtı vermıştır «CHP ^merıkanın dostudur. CM'run bazı ulkelerde operasyon lar yaptıjı doğrudur Ancak ope(Devamı Sa 9. Su. 4 üe) Carter yönetimi, TürkABD karşılıklı askeri yardım anlaşmasımn şimdilik onaylanmamasını istedi A8D HUKÜMETİ TÜRKIYE'YE YAtNIZCA 1978'DE 175 MIIYON DOLAR SILAH KREDISİ VERIIMESININ ONAYLANMASINI KONGRE'YE ONERDİ WASHtNGTON (\VK\) Carter vonetımı, ABD Kongresmde TuTkıye ıle ^BD arasın da geçen >ıl ımzalanmış bulu nan sa\iınma anlaşmasımn tas dıkı konusunda «Şımdılık» her hangı bır gmşımde bulunulma masını istemıştır ABD Temsücıler Meclısı Dışış lerı Komitesı «\\rua ve Ortadoğu Alt Komısyonu onunde yaptığı konuşmada ABD Dışış lerı Bakanlığı Musteşan Matt hew Nımetz bununla bırhkte Car'er j onetımının, Turkı>e ıle geçen marr ayuıda ımzalanmış bulunan anlaşmanın «llıte ola rak benımsendıgmı» belırtmış ve «U>gun b.r zamanda \e ge rekh koşulların ışığmda» anlaş manın yururlüğe konulabıleceğı nı behrtmıştır. Konuşmasında Başkan Car ter'm ozel termslcısı Chfîorti'un veni ^BD yonetımınm Kıbrıs so runu ve Turkıye Yunanıstan' la ılışkıler konusunda benımse jeceğı tutuma esas olmak uzere bır rapor hazırlamak gore vıvle Ankara, Atma ve Lefkoşe'de yaptığı temaslara ve edın dığı ızlenımlere atıfta bulunan Vımetz, ABD Hukumetının N \ TO'nun Guneydoğu kanaduıın sağlamlaştırıımasına buyuk bır onem verdığıni belırtmıştır. Clark Clüford'un zıyaretlerl sı rasında gerek Turkıye gerekse Yunanıstan'ın, ABD ile olan ihştalenni yeniden eski duzeyıne oturtmak ıçuı ısteklı bulunduğunu belırten ABD Dışışlerı Bakanlığı Musteşan, ABD Hukumetının de avnı arzuyu paylaş tığını soylemıştır Musteşar Matthew Nımetz, Türkiye'nın «Sağlam ve sadık» bır muttefiK olduğunu, KATO Uıkelerı içınde ittıfaka ABD'den sonra en buyuk sılahlı kuvvetleri tahsıs ettığmi, 500 bın kışı (Deranu Sa. 9. Su 3 de) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanmasına bugün saat 12'de başlanıyor AMvAR.\ Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bavramı, bugun saat 12 OC'den ıtiDaren, butun yurtta, dış temsılcıhkıenmızde ve Kib rıs Tark Federe De\let.'nde kut lanmaga başlanacaktır. Saat 12 00 de, butun yurrtakı Ataturk anıtianna torenlerle çelenkler konulacaktır Başkent An karada da saat 12 00 de Llus ve Lozan alanlarmdakı Ataturk anıtlarna, çeşıth kurımlarca hazırla nan çelenkler sonularak, saygı duruşunda bulunulacaktır. Butun vurttaıtı resmî daıreler İK'ısadi Devlet kuruluslan, bankalar, kurumlar ve otekı ozel ku (Oevamı i a 9, Su. 1 de) CHP, YURT DIŞINDAKİ ÎŞÇİLERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULUNACAĞINI BÎLDİRDİ SANDIKLARI KORUMAK ISTEYENLER ÇOĞALIYOR (BASIN) Savcılık Danıştay kararlarını uygulamayan Iş ve Sşçi Bulma Kurumu Müdürünün hapsini istedi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankara Savcılığı, Danıştay kararlarını uygulamıjan Iş ve İşçı Bulma Kuruma Genel Muduru Husevın Coşkun hakkında Anka ra Üçuncü Aslıye Ceaa Mahkemesı'nde dava açmıştır. Savcıhk, Danıştay kararlarını u.>gulamayan Genel Mudur Coşkun'un TCK'nun 2i0'ıncı maddesıne gore üç yıia kadar hapsını ıstemıstır. İş ve işçı Bulma Kurumu Genel Müdüru 24 ve 25 mayıs gunlen Danıştay kararlarını uvgulamamaktan ayn avı ıkı davadan yargılanacaktır Ankara Savcüığona, îş ve Işçi Bulma Kurumu'nda kıyıma uğrayan Bırsen Coşkun ıle Murtaza Tekten'ın avukatlan Cevdet Kozınoğlu ve Mehmet Çağlayan şıkâyette bulunmuşlar ve karnu da(Devamı Sa. 9, Su. 4 de) TA Z l S I Z Teksif'in grev kararına karşı Sümerbank da lokavt kararı aldı ANKAR4, (Cumhunyet Bnrosu) Sumerbank'da toplu ış sozleşmesı goruşmelerırde anlaşma ol maması uzenne ışçılerm baglı oldukları Tessıf Sendıkasımn al dıgı grev kararına sarşüık, Su merbank yonetıcılen de lokavt kararı almış ve karar oncekı gun sendıka genel merkezıne bıldınlmıştır SumerbanKla Teksıf Sendikası arasınaa uzun suredır devam etme^te olan toplu iş sozleşTiesi gorusmelennde anlaşmaja vaıla maması uzerıne Sendıka Sumerbanka bağlı butun ış>erlennde grev Ka'an alm'ş. karar geçtıgı rn z pazartesı gunu ışverene bılaınlmıştı Sendıkanm bu kararı uzerıne işveren de oncekı gun aynı se^ılde butun ışyerlennde lokavt kararı almışttr Teksıf Sendikası Başkanlar Ku rulu 25 nısan pazartesı gunu Ankara da toplanarak grevın oncelllc (Devamı Sa 9. Su 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, seçım kampanyasını pa zar gunu Balıkesır ve Kutahya' da yapacağı konuşmalarla surdurecektır Efcevıt'ın bu gezısı ıçın Balıkesır ve Eskışehır e gıtmek uzere ozel uçak kıralanacaktır. CHP Genel Başkanı ve beraberındekıler pazar sabahı ozel bır uçakla Bahkesır'e gıdecek, burada duzenlenecek mıtınge ka tüacaklardır. Mıtmgten sonra ozel uçak Bahkesırden havalanarak Eskışehır e geîecektır Ecevıt ve CHP heyetı Eskışehır'de seçım otobusune bmecek ve Kutahya'ja gıdecektır Ku tahya'da duzenlenecek mitıng ten sonra CHPIıler yıne otobusle Eskışehır'e gelecek, buradan ozel uçakla Ankara ya do neceklerdır (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Bu Köşeden SEÇİM GÜVENLIĞI ALTAN OYMEN eçim gnveıUlğİ, şimdi çok verde konuşulan konudur. Adalet Bakanı Zevyat Bavkara, bu konuda tek tek partı bderlerivle goruşujor. Içışleri Bakanı Sabahattuı Ozbek bunu sağlavacağuıa daır temınat venyor Gazeteler, ılgılilen goreve davet edı>or. Buna venlen onemın ne denl belU<iir: MC'nin kuruluçınla birlık te, duğmesine basılan bir makınanın harekete çeçme si gibı başlavıp hızlanan şid det ve cınayet olavlan, se çimler valdaşırken daha da hızlanmıştır. Önceki çun tstanbul'da iki kişı daha ol Barış Derneği faaliyete geçti; başkanlığa Dikerdem getirildi Bır sureden berı :unıluş hazırlıkları vapılmakta o an Barış Dernegı. jasal ışlemlerıni ta mamlajarak dun resmen faaiıyete geçmıştır i nısan 19T7 tarıhınde Istanbul Barosu konierans salonunda toplanan dernegm kurucuları ılk genel kurul toplantısma d°gın (Dcıamı ba. 'â, Su b da) APMHP İŞBİRLÎĞİ AP Genel Başkanı Demırei ın. MC koalisyomınıı oluşturan ortakları arasında, en çok MHP'den hoşnut kaldığı anlaşüıyor. Oysa, MHP, MC hukumetinln parlamentoda temsti gucu bakımından en zayıf ortağidır. 197i genel seçlmlerınde 450 taşıLk MUlet MecUsiode uç ttyelik elde edebilen bu partıye, sayısal guçsuzluğune karşın, hukumette Başbakan VardımcıMgıvle bırlıKte bır bakanltk \erilmıştır. Ancak bu kucuk ve suçsuz partinin «Komando» adı venlen askersel epıtimll vunscu guçlerinden, MC ıktıdarı doncmınde faşist tıvgulamalar ifin büvuk vararlar sağlandıp açıktır. Inlversıtelerde oğrenım hakln MC iktidanndan vana olmayan çcnçler içııı komando işçallerhle orladan kaldırılabılnııştır. llalkın istedığı gaze Orhan APAYDIN te, rtergl ve kitabı okuması anlamında basııı ozgurluğu, bu yasa dısı guçlerın baskısı.vla kısıtlanmıştır Yaşama hakkuun ruvenceleri bile, MC'den yana olmajanlar fçın komando CTlemlerıvle geçersu kılınnuştır. Bovlece Demirel, kendi orı^ıtuvle vapamadıgı vc>a vapmak istetnediği işlcri giirdurebılecek duzenlı bir cöcii, iktıdar ortagı MHP'de bulabılmektedır. Şımdı bu cuç. seçımlerde knllanüm?'î ıstenmektedır MHP seçtm işbirlığimn lcrnği ve kapsamının iki parti arasında ımzalanacak bır protnkolc bağlanacagı açıklanmaktadır Demirel e Rİire bu Işbırlıçi «Sandıktan çıkacak sonuçların doğru intikali» amacını taşıvacaktır. (Devamı ba 9, >u b dıl Vetolar bazı bağımsız adayiarın şansını arttırdı »Cumhnrıyet Haber Merktu) Muş takı bağmsız delegeler şevhlere karşı ortak cephe kurarak bırlıkte çalışma karan almışlardır Aday adajları arasında >orede e'kın şevhlerm ele geçırılmesıne vonelık mucadele ^vıden ıv.je kı zısmıştır ^day adaylarının bu t j r çalısmaları bağımsız delegelerce tepkı ıle karşılanmış, şe nlenn etkınlıklerme karsı orta< çalışma ve hareket etme kaıarı almışlardır Oncekı gun şevhlerm eUı.emed gı bafi'n:ılardar olu (Devamı Sa. 9, Su 2 de) S MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇıZGıSıYLE (5. savlada) duruldu îurdun çcşitli yerlerinde tabancah, bombab olaylar bırbırım ızlıyor Ru tırmanma, seçıme yaklasıldık^a daha da artacak ve seçım gnvenligini tebdıt edecek mı? Bu soruyu çok ktmse soruvorSoruva, \dalet Bakanın dan da, Içişleri Bakanından da oncc cevap vernresi Kereken kjşi ıse, Başbakan . «lcra»nın başı odur. \ma o, bu konuda ciddi bir trminat vermek şbvle dursan, seçımdeki oylann sayımı sırasmda MHP ile (Devanu Sa. 9. Su. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog