Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ç I K T I ZAMAN SENSİN OKTAY AKBAt 53. YU; SâYI: 18940 FtYATI: 20 LÎRA tsteme Adresi: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Cafaloçln Halkevi Sok. No: 39/41, tST. umhuriy Kurucnstı: rUNTJS NADt 200 KURUJ nemoğlu, Abdüimecıt Yalçın'dır. Elzığ'dakl CHP'lüer, APTilerin kanşıklıgından yararlanarak milletvekilligini garantiiemişken sevilen 6 aday adaymın genel kezce veto edilmelerine bir arüam veremediklerini belirtnüşlerdir. CHP Konya Milletvekili aday adaylarmdan DİSK Genel Baçkan eski yardımcısı Vural YUdınmoflu'nun adaylıgınm vetosu tepkilere neden olmuştıır. Yıldınmoğlu"nun aday adayiığınm vetosu üzerine çok sayıda çiftçi ve köylü telgraflarla turumu protesto etmişlerdir. Çumradan 12 köy halkı, bu tutumun büyük ölçüde oy kaybına yol UNIVERSİTEYE HAZ1RLIK SON DEVRE KURSLARI ( ModernKlosik ) fflerkezdersanesiının 27 NİSAN sınavgünü 30 MAYIS sınavgünü (SabahveÖğle) Mithafpaso Cad\ No.17 Beyartt Tel.274092 CHP ve AP'deki vetolar örgütlerde tepki ile karşılandi sırasma Ali Rıza Sepöoglu'nun r% Uçüncü mraya da Hakkı Kütük'ün alındığının bildlrilmesi partiyl karLştırmıştır. Ancak Septloflu ile Kütük, İlçe Seçlm Kuruluna ba^vurarak lstlfalannı vermişlerdir. CHP'den aday adaylığı için baçruran Avnkat Sinan özrlirk, Avukat Haydar Aksu, çiftçi Fazü üğur, Avukat Sacit Kelekçi, öğretmen Ali Bahşi ve Avukat Mehmet Altmtaş'ın veto edilmeleri de CHP Elâzığ örgütünde tepkilere yolaçmıştır. Vetolardan sonra aday adayı olanlar Atillâ Atillâ. Celâl Ertuf, Nurhak Güler, Mehmet Güneri, Mustafa Kutlu, Ziya Okubay, Necati Özkan, Paik öztiirk, Orhan Seaçabilecegıni ifaöe etmiştir. Muğia'da da CHP aday adaylarından beşi genel merkezce veto edilmiştir. Genel Merkezce Yüksek Seçim Kuruluna verilen listede, sday adaylıgı ücretlerini yatırdıkian halde adları bulımmayanlar Erol Temellcuran (Avukat). Maksut Doğan fEgitimci), Ali Kaymak füzman öğretmen). Hüssyin Ülkü (Harita kadasrro mühendisimerkez İlçe Başkanı), Bahattin Uyar dır. CHP örgütü durumu görü#müş vetolarm Muğla Milletvekili Ali Döğerü'mn baskısıyla gerçek(Devamı Ss. 9, Sü. 3 de) (CUMHCRÎYET HABER MERKEZt) Partl genel merkezlerinin aday adaylannı vetolamaianna tepkiler sünnektedir. Elâzığ'da AP Genel Merkerinca miUet«killigi aday adayı listelelerinin merkez yoklaması lle belirlenmesi örgüt kademelerinde tepki uyandırmıs, Palu ilçesinde partüiler AP tabelasını indirerek tepkilerini eyleme dönüştürmüşlerdir. AP Genel Merkezinden önceki gün telefonla Elftzığ ll Başkanlı(ma aday adayı listesinln birinci sırasma Rasim Küçükel'in, ikinci Başbakan'a tarihsiz bir istifa mektubu veren Karataş'm AP'den aday gösterileceği bildiriliyor ANKARA, (Cunıhuriyet Bürosu) TRT Genel Müdürü Şaban Karataş'm 1 mayıstan önce, yürürlüğe konulmak üzere tarıhsiz bir istifa mektubunu BaşbaKan Sü MSP'de, genel merkeze karşı 14 millet vekilinin aday olmaması ile başlavan bunalım yoğunlaşıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MSP'de genel merkez tarafından Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday adayı listelerinde. adları bulunan 14 milletvekili, Ge nel Başkan Necmettin Erbakan'a gönderdıkleri mektupta. aday olmajacaklarmı ve «şimdihk siya(Devamı Sa. 9. Sü. 6 da)' Adalet Bakanı Baykara ile CHP Genef Başkanı Ecevit; seçim güvenliği sorununu goruştu ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanı Zeyyac Baykara seçimlerin güvenlik içinde yapılması ve bu konuda alınan tedbirlere ıliskin siyasi parti liderleriyle görüşmeler \apacagını bildir , miştir. Zeyyat Baykara önceki ! gün AP Genel Baskanı ve Başba(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) • ATATLRK ÜNiVERSiTESi YURDUNDA MSPİİ ÖĞMNCilER GÜVENLİK KUVVETLERiNf KARŞI UZUN SÜRE DiRENOi; ERZURUM VAÜSİ MTTB VE AKINCILAR DERNEĞİ'Nİ KAPAÜl • ÖNCEKİ GÜN ÖLDÜRfllEN SADIK CANASUN'IN CENAZESi ARKA0A5URJ TARAFINDAN M0R6A VERiLDi; MEHMET KOÇOKDAL'IN CENAZESI DiYARBAIOR'A Sadık Canaslan'm srfcadaşlan ftnceld gfin kaçrrdıklan cenmwryi tesUra ettller. Erzurum'da 132 MSP'li genç gözaltına alındı (Cumhuriyet Haber Merkezi) Yurdun çeşitli yerlerindeki l;omando eylemleri ve çatışmalar dün de sürmüş bu arada Er7urum'da poiis ve jandarmayla çatışan 132 MSP'li öğrenci gözaitına ahnmışlardır. Ö*e yandan iki gündür kayıp olan Sadık Canaslan'ın cenazesi dün öğrenciler tarafından morga getirilerek tesiım edilmiştir. Önceki gün akşam öldürtilen Mehmet Küçükdal isa ailesi tarafindan Diyarbakır'a götürülmüçtür. Erzurum Atatürk Oniversitesi yurtlannda önceki gece sabaha kadar MSPli gençlerle polis ve jandarmalar arasında çatışma olmuj, sabah 03.00'de yurda giren polis ve jandarma 132 MSP'li öğrenci>T yakalayarak gözaltına almıştır. Bir süreden beri Atatürk Üniversitesi yurtlannda kalmakta olan MHP ve MSP'li öğrenciler arasmdaki olaylar sonunda MHP' liler önçekl gece MSP U bir öjren ciyi yaralaymca. birinci lcatta kal makta olan MSP'li ögrencüer dışmdakl komandolan içeriye sokmamışlardır. Olay polise yarısıyınca yurtlann boşalülması ıstsn miş ancak MSP egüimli ve MTTB üyesi öğrencüer polise bomba, çok sayıda dinamit lokumu v« patlayıcı madde atarsk cevap vermişlerdir. Bütün uyanlara karşın MSP'liler eylemlerini surdürünce bir jandarma komando taburu olay yerine gelmiştir. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Birinci Basamak ria.v adaylan açıklandı re bir hukukçuımızun «maskaralık» diye ntteledigi ön seçim mekanizmasının ük basamağuıa adım atüdı. Genel Merkezce veto edilenler, liderlerin tutumundan yalanıp adaylıklarını geri alanlar, partilerinden çekilip bağımsız olarak «eçlrae katümaya hazurlananlar, dahası birbirlerine kızıp yumruklaşanlar var. İlk Uasanıak bu. Kuşkusuz bu kadarla kaltnayacak. Ön seçim günü ReJene dek he r ilde, ber ilçede aynı partüıin üyeleri, yani aynı politikanın savunucuları, daha açte bir deyimle ayıu yolua yoicuları arasında kıyasıya bir savaşun sürüp gidecek. Karsılıklı ağza alınmaz savlar ortava atılacak, kıran kırana bir suçlaın» karapanyasına girişilecek, delegeleri etkilemek için türlü ovunlara başvurulacak. Sonra bunun adına «hjzmet vanşı» denecck. Ön seçimlerin bitmesiyle «maskaralık» sona ere«.e>i mi? Hayır. Aday listelerini açıkJamakla görevli Genel Merhezin kontenjan yetkisi var va, uygıın görülen ycrlerde o da kuUanıiacak. Liste ba.şına tepeden iıune getirilen bir kontenjan adayı arkadakilerdcn biç dejılse bir bölümünü Genel Merkeze karşı kızgınlığa ya da küskünlüğe iteleyecek. A leyman Demirel'e verdiği ögrenilmiştir. Başbakan Süleyman Dfcın.rei'ın çağnsı üzerine Şaban Karataş, dün Çankaya'daki BaşbakarliK Konutuna gitmiş, daha sonra ysp tığı açıklamada, «Hakkımda görevden alımnamı gerektıren karamame 30 nisana kadar çısarılmazsa, istifa etmiş olacağım» demiştir. Gorüşmede Demirel, TRT Genel Müdürü Karataş'a AP'den 5 hazlran seçimleri için Konya veya Erzurum'dan adaylıK öner miştir. AP çevrelerinden ed ; rılçn bılgıye göre, Karataş bu or.eriyi plunalu karşılanuş, Erzurum'dan kontenjandan gösterilmesi ya da merkez yoklaması yapılac&jc Kon ya'da liste başı olması nalinde TRT Genel Müdürlüğü gorevinden aynlacağuu söylemişoır. Demirel ile yaptığı gorüşmede Karataş'ın 1 mayıstaki önseçimler öncesinde TRT Genel Müdürlügü görevinden aynlmasının dogra olacağım. aynca Erzumm'dan kontenjan gösterilmesiıün daha yararlı olacağını söylediği de beİirtilmiştir. Öğrenildiğine göre. Demirel dün öğleden sonra. Özel Kalem Müdürü aracılıgl ile Karataş'ı Başbakanlık konutuna çağırmıştır. Karataş geldikten sonra Demirel cGörevden alınmasına llişkin kararname hazırlandığını» soyleyerek, AP'den milletvekili ol mayı düşünüp düşünmediğini sor muştur. Karataş'ın bu öneriye olumlu cevap verdiği ve «Görev den almmamı gerektiren kararname 30 nisana kadar çıkmazsa (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) i t Program tek başına önemli sayılmaz önemli olan pratiktir, uygulamadır,, Seçim öncesinde iş çevreleri Hasan CEMAL CHP'nin bir programı var... Bu programın da bir belirsizliği, bir denenmemişliği... Iktidar olurss, bunun altmdan sonra ne çıkar?.. Kuş mu, cıvciv mi?... Bu tavrm iş çevrelerindeki yaygınlığına tanık oldugumuzu daha önce rie beUrtmiştik Oysa yazılı metinler ortadaydı.. CHP liderinin konuşmalan da öyle... Ama iş çevrelerinde edındigimiz izlenim öyle oldu: «Yazılı olaııa değil, olmayana; söylenene değil, söylenmeyene bak!..« Kamuoyunda hayli tanınmış bir sanayici, adının geçirilmemesi ricasıyla, bu konuda bize şunları söyledı: « tienel hava olarak yeni CHP program], öncekllere oranla daha az rahatsız edici. 1969 Seçim Bildirgesi'yle. 1973 Ak Günler Bildirgesi'nde bzel sektörun tümüyle inkâr edildlği (ribl bir hava vardı. Meselâ Ak Günlerde kaç tanc (tekelci sermaye) lafı geçiyorsa oturup altlarını hirer hirer çizmiştim .. Bunun fibi sloj^anlar yeni progrramda terk edilmiş fÖ7Üküvor. Ama büyük aile şirketlerini, büyük işlctmeleri kasteden ibarelerin bir yana bırakılmaM. kuşkuları tümüyle ortadan kaldırnııvor tabiatıyla. Bu arada özel sektör arka plana atılıp, önemi azaltüıyor havası yeni programda da görülüyor. Ancak şunu belirtmeliyim: Tek başına program önemli sayılamaz. önemli olan pratiktir, uygulamadır. Lypulamada ekonomi ve özel sfktör için olumsuz gelişmeler ortava çıkabilir.. » CHP'nip kendi dışındaki sol'la ilişkileri... Bu da iş çevreîerinde bir «rahatsızlıkı: unsuru mu? .. Tiirk Sanayici ve İş Adamları Derneğı ITÜSİADJ Yönetim Kurulu üyesi Ali Koçman (DeTamı Sa. 9, Sü. 4 de) MHP'den MSP'ye geçen Serdengeçtı, "MHP'li gençler sandıktan değil namludan çıkma telkini altında,, dedi ANKARA MHP eski Genel Başkan Yardımcılanndan ve Antalya eski Milletvekili Osman Yüksel Serdengeçti, MHP'den ayrılarak dün MSP'ye girmiştir. Serdengeçti MHP'den ayrıhş nedenlerini açıklarken, «Bu partide gençler sandıktan çıkma yerina namludan çıkroa telkini altında tutulrr.aktadır» demiştir. Serdengeçti şunları söylemıştır: «Beni MHP'den uzaklaş:ıran en büyük amil, gençlerimizin sokaklarda vurulmasıdır. Bu parti yöneticilerinin, bu âunim karşısında alâkasız kalışlandır. Yüz(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Adaylar belli olunca da artık hrr şev bitmiş olacak. Liste başlannria yer alan sayın adaylar kendilrrini seçimden önce seçilmiş sayabilirler. Liste sonuna kalanlar da, tek başına iktidara gelmesi tunulan bir partiden de olsalar taühlerine küsmekle yetinmelidirler. Ülkemize ne denli yararlı, scçmenlerin ne denli sevdiği kişiler olsalar da onlar için yapılacak bir şry yoktur artık. Dalıa doğrusu onlar için yapılacak bir şey yoktur ama, onlaruı yapacağı hir <jey vardır: Parti disiplini ve parti ilkeleri uğruna vatan, millet, sakarya» diyerek peşin pcşin yitirdiklcri seçimi kendi listelerinin kazanması için 5 hazirana dcğin mahalle mahalle. ev ev dolaşarak propaganda yapmak, seçmen yurtfaşlardan oy toplamaya çaüşmak. Llkemiz koşullarına hiç uymayan bu ön seçira mekanizmasının deçiştirümesi gerefi iizerinde çok duruldu. Milyonlarca seçnıeni bir kaç bin delegenin buyruğu doğrultusunda oy kullanmaya zorlamanın vanlışlıijinı hemen bütiin partiler onaylamış buluııuyordu. Ayrıca Genel Merkezin veto hakkının smırlanması. bu konııda yerel parti örgütlerine daha geniş yetkiler tamnması, ön seçimlerin tiim partililere açık olması, hiç değilse delege sayısının kişisel oyunlara olanak bırakmayacak ölçüde arttırılması üstüne yıllardır çeşitli düşünceler ileri sürülraüştü. Ne var ki bugüne dek bu konu bir türlü parlanıentoda r!e alınıp incelennıek fırsatı bulunamamıştır. Seçimler sonuçlamp da Meclisler çahşmaya başladı rnı. partilerimiz birbirlerine düşmekten kendilerini kurtaramamakta, ön seçirn döneminde sürdiirdüklerj yakışıksız savaşımı bir başka açıdan parlamento çatısı altına *ktarma!ctadırlar. Bakalım. 5 hanrandan sonra durum düzelecek mi? AP ve CHP Türkİş'in koşulları konusundaki cevaplarını bildirdiler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP ve AP, Türk İş Yönetim Kurulu'nun bir siyasi partinin desteklemnesi konusunda bnerdi ği koşullara dün cevap vermişler dir. AP'nin Türk İş'in istediği koşullann büyük bir bölümünü kabul ettigi bildirilmiştir. CHP' nin Türk Iş'e verdigi cevap ise bugün açıklanacaktır. Öte yandan, Türk İş Yönetim Kurulu bugün yeniden toplanarak 5 Ha ziran Genel Seçimlerinde destek lenecek siyasi parti konusunu ge len cevapiar ışığında görüşmeye devam edecektir. Tunç'a verilen 30 sayfalık AP yanıtmda Genel Başkan Süleyman Demirel'in imzası bulunmak tadır. Öğrenildiğine göre AP Türk İş'e yüzde 5 oranında milletveki li ve senatör kontenjanı vermeyi kabul etmiştir. AP'nin yanıtın da aynca, Bakanlık konusunun iktidara geldikten sonra düşunü leceğinin de belirtildiği bildirilmektedir. KTFD'DE KONUK'UN YENÎ BÎR HÜKÜMET OLUŞTURMAK AMACIYLA İSTÎFA EDECEĞİ BİLDIRİLÎYOR YAHYA DEMİREL'ÎN FATURALARIN'A GÖRE MOEILYALARI ERf:GLtTE GÖTÜREN TAŞITLAR ARASINDA BİSÎKLET DE VAR. EASIN DiE'deki 600 komando anket için yurda dağıtıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) Hizmet, ulaştırma, imalât inşaat kesimlerinâe işyen sayısını sap'amak gerekçesiyle Devlet îstatistik Enstitüsü t&ra'mdan düzenlenen «temel sanayi anketi» için dışaroan yaklaşıi 600 ko(Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) r A z mz Elbistan'da rüşvet suçundan 5 polis tutuklandı ELBİSTAN (K. MARAŞ) El bistan'da dün rüşvet aldıkları id diası ile, 5 polis tutuklanmıştır. Rahmi Özdemir, Cemal Meşeli, Hasan Dönmez, Mahmut Gedik ve Halil Çayer adlı polisler. tabanca ile yakaladıkları Cemal Budak adlı çiftçiyi 5 bin lira rüş vet alarak sahvermekle suçlanmaktadır. (a.a.) BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNÜ 3 BİN İŞÇJ PROTESTO ETTİ PİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na üye 3 bin işçi, Bölge Çalışma Müdürlüğünün, ÎETT ve Belediye'deki yetki uyuşmazlığı konusunda yanlı davrandığını ileri sürerek dün Bölge Çalışma Müdürlüğü önünde protesto gösterisi yapmışlardır. İşçiler Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün, Türk • İş'e bağlı Genel İş'in üye fişlerini bir ay içinde inceledigini. oysa DİSK'e bağiı Genel • İş'inkileri 4 aydır incelemeyip başvuruları yanıtsız bıraktığıru ileri sürmüşlerdir. Öte yandan 3213 isçinin çalıştıgl Bursa Merinos fabrikasında ve 960 isçinin çalıştı ğı Gebze Nasaş tesislerinde grev kararı alınmıştır. RENAULT 47 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ ANKAKA OYAK Koordinasyon Kurıılu toplantısmda, OYAK • Renaulı Otomobil Fabrikalan A.Ş.'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu üyesi Prof. Ali Bozer, fabrikanın 1976 >almda 47 milyon lira zarar ettiğini, bunun nedenlerinin başmda, tevsi kararnamesinin çok geç çıkanlmasmın yanı sıra, döviz sıkıntısı, Türk parBsının değerindeki degişmeler, yan sanayıdeki artış ve hükümetçe fiyat zamlannın zamar.ında verilmemesi geldiğini söylemiştir. (Cıunlmrlyet Haber Merkezi) LEFKOŞE Kıbns Türk Federe Devleti'nde Nejat Konuk Başkanlıgındaki hükümet içinde Egitim Bakanı'nm istUa isteği ve 1977 bütçe yasası nedeniyle bir bunahmın başladığı bildırilmektedir. Başbakan Nejat Konuk'un bu iki konuda karar vermek durumunda kaldığı ve bu konuda alacağı kararlann, gerek kendisini gerekse partisini; Kıbns Türk kamuoyu ve muhalefet karşısınöa yıpratabilecegi belirtilmektedir. KTFD Eğitim ve Öğretım Bakanı Dr. Derviş Eroğlu, Ulusal Bir lik Parnsı'nin sag kanadı ile derin görüş ayrılıklanna düştüğü için istifa etmek istemiştir. Partınin sol kanadınm ise, bu istiîa (Devaraı Sa. 9, Sü. 6 da) GÖZLEM UÛUR MUMCU «Sovyetler, Ege'de Türk tezine daha çok yakınlık duyuyor» Ingiltere'de yayınlanan «ThF Guardian» gazetesinin Atıni nıuhabiri, geçen haita Yunan başkentinde yapılan Sovyet Yunan görüşmelerinde iki taraf arasında Yunanhlann iddia ettıği :?ekilde büyük bir j'akla.jım sağlanamadığım bildirmiştir. (Devamı Sa. 9. Sü 8 de) Dost Acı SövJer.. YERli İMALAÎ ORANI ttİZDE 81'E ÇIKARIIACAK 1976'nm Renault için mutlu bir yıl ol(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Genel Yönetim Kurulu. geceli çimdüzlü çalışar a i > 5 ha ' ziran seçimleri için, ön seçimlere girecek aday adaylarını saptamıştır. Bu ralışmalar sonunda. ban partilllerin adaylık başvurulan reddedilmfştir. Adına «Veto» deyin ya da bunun yerine bir başka ad hulun, sonuç değişmez: Bazı partililerin aday olmaları, parti yönetimince uygun görülmemiştir. Adaylıkları reddedilenler arasında iki milletvekilinin bulunuşu da oldukça şaşlrtıcı olmuştur. Diyelîm ki. bu mületvekiUeri parti suçu Işlemlşler ve böylece CHP listelerinden aday olma niteliklerini yitirmişlerdir. Bu varsavıtn dnftruvsa, ister istemez, akıllara bazı sorular takilmaktadır. Bu milletvekilleriııin «veto» edttmeleri(Devmı 5. sayfada) NADİR NADI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog