Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

«ERKEN ÖTEN HOROZ» Kemal Eayram Çukurkavaklı'run bj şlır Mtabında: îkı hnç olayının ilginç öyküsüyle, Kby Enstıtulenmn son donernınden belgeler de var. Behıce Boran. Rıfat Ilgaz, Fakır Baykurt, Hasan Hüseyın, îlhami Soysal, Behz3t Ay, Işık Yurtçu, Mehmet Bayrak. Suleyman Yağız, Sehm îleri Halıl Soyuer, İsmaıl Gençtürk, Nalân Seçkın'ın yazüanyla 2. baskısı çürtı. Genel Dagrtım Ge Da îs»eme: YenıgünAnkara 53. Yll; SAYI; 18939 umhuriyet Kurucusu: rUNUS NADt 200 KURUJ Legıslatıon Portant lnvestissernents Etrangers £n Turquıe P The Legıslatıon of Foreign învestment în Turkey • Gesetzgebung ITber Dıe Auslaendiscb* Kapıralanlage tn Der Türkeı • TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYE MEVZUATI (AÇDCLAMALl VE UYGÜLAMALD AVUKAT ISMAIl HAKKI AKIN Devlet Planlama Teskılâtı Eski Uzmara tsteme Adresi: P K. 136 Tel: 28 65 63 Sırkecı ÎSTANBUL Kyatı: 200 TL. 20 NiUN 1977 ÇARŞAM8A Partilerde seçim mücadelesinin ilk aşaması sonuçlandı 1 MHP'nin geç başvurusu üzerine ortaya çıkan durumu görüşen Yüksek Seçim Kurulu, bu partinin bütün illerde seçime girebileceğini açıkladı. Bağımsız Ulaştırma Bakanı Ibrahim Aysoy'un AP Istanbul listesi 10. sırasında yer alacağı; CGP'li Sağlık Bakanı Vefa Tanır'ın AP'den Konya'da kontenjan adayı olacağı bildiriliyor. Vetolar CHP'de olayJara yol açtı ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) CHP'de baa aday sdaylanmn başvurulannın Genel Yonetım Kurulu tarafından tuzıiğe uygun bulunmayarak reddedılmesı uzenne genel merkezde bazı tartışmalar çıkmıştır Veto edıldıklenıu oğrenen bazı aday adaylan, dun sabahtan ıtıbaren CHP Genel Merkezıne gelerek Genel Yonetım Kurulu üyelen ıle zaman zaman tartışraışlardır. Bu arada Dıyarbakır CHP Milletvekıllerı Hasan Deger 11e Eahattm Karakoç genel merkezde bjrbırlerırun ustune yürumüş, yumraklaşmışlardır. Deger ile Karakoç'un kavgasını Genel Yonetım Kurulu uyelennden "oazılan yatıştırmak ısterken, ıkı mılletvekilm'n de tabancalarıru çektiklen ancak kullanmaya fırsat bulamadıklan gorülmuşrtlr. öğrenlldığıne gore Değer ile Karakoç Genel Ydnetim (Deraım Sa 11. S9. 7 de) CHP'de 92 aday adayı genel merkezce veto edildi DumhnriTet Haber Merkezi) HP'ye 131 mart tarıhlerı ara ia aday adaylıgı ıçın 1558 kın başvurduğu, bunlardan 59 n belgelennın eksık bulundu22'sinın partı üyesi olmadığı kçesıvle kabul edılmed'gı ve fcışirun veto edıldığı behrtılon seçımlere 1385 aday aday katılacagı belırlenmıstır. e yandan, NIHP'nın geç başıda bu1unması uzenne ortaya çıkan dunım, Yuksek Seçim Kurulu tarafından goruşulup karara baflanmış ve bu partınm 67 ılde de seçune gırebıleceğı bıldınlmış I Afiş asarken vurulan Sadık Canaslan'ın cesedi bilinmeyen kişilerce kaçırıldı, Mehmet Küçükdal Ise yoldan geçerken kurşunlanarak can verdi Gaziantep'te Lise Müdürünün evine atılan elbombası, müdürün babasının ölümüne yol açtı AKSARAY'DA VE KOCA MUSTAFA PAŞA'DA ÎKI ÖGRENCl ÖLDÜRÜLDÜ (Cumhurhet Haber Merkezi) YMrüJiı çeşrlı yerlerınde mevdana gelen olavlarda jme kan dokulmuş, Istanbul da ıkı ogrencı oldurulmuş. bır oşr ı de varalanmıştır Vatan Caddesınde Lunapark onunde Sultanahmet Tekn.K Lıses: ogrercısı Mehmet Kuçulcdai sılâhlı saldın sırasında; Kocamustafapaşa Istas vonu duvarlanna afi" asma'< >5 J te.en ITİA öğrencısı Sadık Can psıan da kimlıklen belırlenemeyen kjşılerin açtıgı ateş sonjnda ölmuşlerdir. SSK Samatva Hastanesıne kaldınlan Canaslan' m cesedi hastaneyı basan bır ? n p taraf'ndan kp^nl^ıjştır İkı ofrencmm oldurulmes. uzsrıne Emnıyet Muduru Nıhat Kaner, dun gece şube mudurlerıyle bır toplantı yapmıştır. Gazıantep'te ıse lıse mudüru nun evın» atılan el bombası, mu airJn babasmm olumüne yol açmıştır Hastanesmde teda\ı altma alın mıştır Bu arada olay yennde 7 mermı kovanı bulunmuştur Po lıs olen oğrencının sol goruşlu olduğunu açıklamışsa da, daha sonra değışık goruşler ortaya atıl mış ve komando olabılecefı one surülmüstür Bu arada gorgu tanıkları, çevrede komandolarm hakım olduğunu, bu yoredeıcı tum olayîarı onların çıkardıgm one surmüşlerdır Bazı gorgu a(Devamı Sa. 11. Sü. 4 dc) tır. CHP'DE DURUM CHP Genel Sekreter Yardımcılanndan Ismaıl Hakkı Bırler. dun duzentedığı basm toplantısmda 1977 seçımlen ıçın Ankara'dan Ilyas Seçkın, Sabahattın Se!ek. Rauf Kandemır. îçel'den Çetm Yılmaz, Smop'tan Yalçın Oguz, L'şaJc'tan Ahmet Yılmaz'ın mıllenekılı, Gazıantep'den Salıiı Tanyerı ıle Manısa'dan Dogai Barutçuoglu'nun senator olmalarma karşın basvuruda Ouhınma aık'anru açılrlamıştı*CHP ve kontenjan adaylığı ıçın mıllette kıh seçımlenne 43 Cumhurıvet Senatosu ıicte bır yenıleme seçim lerıne 6 basvurunun oldugunu be lırt^n Ismaıl Hakkı Bırler, Ankara, Istanbul, Izmır Beledıve Baskanl=nnın parlamenterlık. ıçın aday olmadıklanm bıldırmıştır. Bırler, başvurularaan kabul edjlmeyenlerın adlarmı açıklama lannın soz konusu olmavacağını soylemış parlamenterler arasın aa sadece Muş Mjlletvekılı Tekın Ilerı Dıkmen'ın bu kez Istanbuldan aday adap olduğunu, Hatay Mılletvekıli Mehmet Sonmez'ın aday yoklamasına katılmasırıın uvgun gorulmedıgını ıfade etmıştır CHP'mn mılletvekıli ««çırrı ıçın fi2 ılde adav. î ılde merk^z voklaması, Cuınhunyet Senatosu ıçın de 19 ılde adav. uç ılde merkez voklaması vapması kararlastırıl mı>tır. Mılletvekıllığ' ıçın Ağn Bıths Mardın Sıırt ve Van ulermde, Cumhurıyer Senatosu ıçın, (Deıamı Sa 11. Su 1 de) rürkiye'nin Ege görüşmeleri için pağrı yapacağı bildiriliyor DEMİREl'İN YUNAN DfŞIŞLERI BAKANINA EGE'YE III5KIN GORUŞME ÇAGRISINDA BULUNMASI IÇIN ÇAGLAYANGIL'İ GOREVLENDIROIGI BEIIRTİIIYOR. ANKARA, (ANK.A) Turkıye'run Ege kıta saharüığı gorüsmelennın başlaması içın Yunanıstan'a çağrıda bulunacağı ogrenılmıştır Başbakan Süle>Tnan Demırel ın talımatı ıle, Dışışlerı Bakanı îhsan Sabn Çaglayangıl'ın 27 nısanda Strasbourg'da Yunan Dışışlen Bakanı Dımıtnos Bıtsıos ıle yapacağı goruşmede bu teklıfı bizzat yapacağı belırtılmektedır. Baîbakan Süleyman Demlrel'ın seçımlerden dnce Türkıye'nın dış politika sorunlarına olumlu bır hareket getırmek amacı ıle boyle bır karar aldığı ve ÇağlayangıTı bu çağrıyı yapmakla gorevlendırdığı ıfade edılmektedır. Ege kıta sahanlıgı gorusmelennm başlaması ıçın Turtaye'nın Yunanıstan'a çağrıda bulunması Ankara'dakı sıyası çevrelerde çeşıtll yorumlara yolaçmıştır Bır sureden berı takara'da bulunan ve temaslannı surduren Turkıye'nın (De^amı Sa. 11. Sü. 7 de) Enerji projelerinin iç ve dıs finansmanı durdu MALıYE BAKANI ERGfNEKON CUMARTESı 6UNÜ AMERıKA'YA GıDEREK, DÜNYA BANKA5I VE ULUSIARARAS! PARA FONU HEYEHERıYLE GORÜJECEK ANKARA. (Cumhurijet Burosn) Ekonomi içln son deıece zorunlu olduğu bıldırılen ve bu nedenle oncehkîı p. ojeîer» adını alan enern santrallarının dovız Ralmaaığı gcrekçelenjle transferlerınm durdurulduğu saptanmıştır. Ote yandan Turjcıye mn ekonomık sorunjannı tartışmaK uzere Malı>e Bakanı Yılmaz Ergenekon başkanlığında bır hevetın cumartesı gunü Amerıka'ya gıderek Dunva Bankası ve uiuslararası Para Fonu Heyetlari ı)« gortijeceğı b'idı nimıştir. Kamu projelen lçınde b:ran önce bitinlmesi gerektı ğmden hareket edılerek ozellıkle enerji santrallanna «on celiKİı projeler» adı venlmışfr. Buna gore, anılan projeler ıç:n Nlerkez Bankasının her turlu olanaklan seferber edıl mekte ve bunlann ıhtıyaç.artr.m karşılanması on plâna çıkanlmaktadır Ancak, ılerı sunildütüne gore, bu önemlı (Devanı Sa. 11, Sü 2 de) AKURAY'DAKI CINAYET Seçim öncesinde iş çevreleri 9 Hasan CE31AL Aksaray'da \ atan Caddesi uze rınde bulunan Lunapark onunde<ı olay saat 19 sıralarında meydana gelmıştır Gorgu tanıkları na gore. parkuı yaKinındakı ıkı sokagı bırleştıren koşeden yoldan geçmekte olan oğrencılenn uzenne ateş açılmıştır Yaylun ateşı sırasında Sultanahmet Tek mk Lısesı ıkıncı sıruf oğrencısı Mehmet Küçükdal, sağ goğsune ısabet eden kurşunla agır yaralan jn:s, Çapa Hastanesı'ne kaldınhrken yolda olmuştur Öğrencıran cesedi daha sonra morga kal dırılmıştır Aynı olayda Vatan Lısesı bırincı sıruf oğrencısı Murat Güzel de boynundan tabanca kursunu ıle yaralanmış ve Çapa Rumların harita isteğine karşı Cuellar ve Onan, "Türklerin böyle bir *• g •• 1 * * 1 * * ^* *• yuKumluluğu yok,, dedi LEFKOŞE Kıbns Rum Yonetunı, toplumiararası gorusmelerın venı raundunda Tıirk tarafuıın toprak konusunda bır harıta sunması ve toprakla ılgılı goruşlennı masa basına yazılı belgelerle getırmesi İçın baskı yapmağa başlamıçtır. Bırleşnus MıJletler'e yakın tosy naklardan alınan bılgıye gore, Tasos Papadopulos, öncekı gun 5'edıncı raundun hazırhklanna başlajan oze» temslcı Perez De Cuellar a, gorusmelerın ozlu ve anlamlı olabümesı ıçın, TUrk tarafının harita ve toprak konusunda somut önerı getırmesinın şart olduğunu bıldırmıştır. Bu haber uzenne Kıbns'takı BM Özel Temsılcısı Perez De Cu allar ıle toplumlararaeı görusmelerdekı TUTK Temsılcısı Onan, dun Lefkoşe'de yaptıkları açıklamalarda Turk tarafının toprak konusunda harita ve onen sunmakla yukumlu olmadagını bıldırmışlerdır. Cuellar'la Onan bu açıklamayı dun sabah 11.30'dan, 12 30'a kadar suren bır toplantıdan sonra yapmışlardır. Cuellar, (Devamı Sa 11, Sü. 3 de) I Sermayenin önde gelenleri, «CHP programında bir belirsizlik var; iktidara gelirse altından ne çıkar» djyorlar.. çevreleri en çok CHP rogramı üstünde duruyor ıra hajll guncel olan bır u: Ecevıt rr.ı daha çok u bılır, Demırel m ı ' . Ikı televızyon konuşmaların nra bu tartısma ozelKkîe ştı. Bır bakıma gereksız jşma. Özellıkle Demırel" In «ekonomi bilpisi»nin Turkiye' yı getırmış olduğu nokta gozler onundeyken Ancak bız de konunun guncellığınden olacak, Sakıp Sabancı'ya buna benzer bır soru yoneltınekten kendımızı alamadık. Saban cı, gulerek şöyle demekle yetmdı « Bcn piyano çalamam, *en çalarsm lldmiz de a\nı anda tngilizce çalışmaja başlari7 sen üç ayda, ben ise üç yılda öğrcnebiliriz Bunutı gibi blr şey istc. Süleynuın Ber. maiematik olnımuş, mühendislik tahsıl ctmi? Hayatta kendini kanala koiarKen, bovle felrruş Rülent Bej avn yollardan rclmlş. Hsyata ba> larken kendini bambaşka kanala kovmuş. Ama sonra de£ismi?..j> Salcıp Sabancı, CHP"nın ekono mık konularda son zamanlarda ızleyegeldığı çızgıyı ıse şoyle degerlendırmekte « Bir govde te ıki kol rar. Govdenin >aşaması içın iki kolun çalışması lâzım. Bu ild koldan birı ozel sektör. diğer kamu sektoru Bu ikı knlun da ayiplan, eksıldîkleri jok mu? Var. T?da\i etmek, a>ıplan çıkanp alınak gerek. Ama kesmek değil . lirmibeş yıldır gelöiğimiz nokta mevdanda. Az degil. bir tıayli yol almışız Avıbını, eksiğini giderelim, ama kestneyelim. Son zamanlardd. son konuşmalarda, CHP'mn sanki bir kolu kesmek btivormuş çibi bir intiba edinijoruz. Bilmem yanlış mı?. » MECLİS VE SENATO TATILE GIRDI ANKARA (Cuntfıuriyet Burosu) Cumhurıyet Senatosu \e Mıllet Meclısı aun tatıle gırmışt'r Cumhunyet Senatosu Genel Ku rulu dun saat 15'de CHP'lı BaşKanvekıllennden Ergun Arsan'ın başkanl^ında toplanrmştır Arsan, salonda çoğunlugun aulundugunu bıldırerek oturumu EÇmış, bu sırada Grup Başkanvekıllerır'n ortak «Tatıl» onenlen oylanarak kaoul edılmıştır. MECLİS Turfa\e Sınl Havacılık Sendıkası (Has)m 3 gunden berı süren 13 genel ıl toplantısı onceta gun sabaha 'varşı ıçîanmış ve sendjkanın 10 yıllık Genel ^ar.ı Erdoğan Balcı başkanlıktan ajnlır Genel Kurula katılan 275 delege213'nun ovlannı sağlayan muhalefet gj lıderı kaptan pılot Zıhnı Bann oyla Genel Baskanlığa seçılnuş ÎZMfK. (Cumbnrivet Eee Burosu) Eağımsız Özgur Metal Iş Sendıkası seçımlerde CHP*yı destekleme karan almı?tır. Özgur Metal Iş Sendıkasmın olağanustu kongresmde destekleme kararı oy bırlığıvle alınmıştır Kongrede yapılan ıconuşmalarda tırmanan faşızrnm ve s.yası cmayetlerın durdurulması, ozgurlukçu bır Mıllet Meclısı dun saat I5 00'de Meclıs Başkanı Kemal Guven'm başkanîığında toplanmış. salonda 20 kadar uj'enın bdlunması, avnca Başkanlık Dıvanı katıplerırun dıvanda bulunmamaları nedenıyle Guven, bırleşıme bır saat ara vermıştır Bır saat sonra, oturumu yem den açan Kemal Guven. Anava(Devamı Sa 11, Sü. 6 da) Aksay: «Siret Konferansı'na VVallace Muhammed ile M. Ali de katılacak» ANKAR.A Devlet Bakanı Hasan Aksay, «Sıret Entemasyona: KonTeransı»nm 10 hazıran 1977 tanhınde Istanbul'da toplanacağını açıklamıstır. Aksay bu arada. VValIace Muhammed ve Mu hammed Alı'nın de konferansa katılacağuıı bıldırmıştır. Hasan Aksay, 10 mayıs 1977'de yaoılması kararlaştırılan ve hazırlıkları surdtırülen konferansın. seçımîenn one 3İmması sebebıvle 10 hazıran 1977 tanhıne ertelendığını kaydederek şunları sovlemıştır «Hz Muhammed'ın fSAS) ha ya*ı ve mesajının konu edinıleceğı konferansa, Islâm ulkelennın a.yanet ışlenru yurutmekle (Devsnu Sa. U, Sü. 6 da) OLAYLARIN ARDINDAKİ Referandum Hazlran seçimlerinin referandum nitelığine donuştuğu gittikçe daha agır basntn bir fıkir olarak toplum katlarında 5avgmlaşmaktadır. Bilindiği gıbı referandum lıerhangi bır kunuda haik o.vnna başvurmaktır. 1N77 senel seçimlerinin temel konusunu can gmenliği oluşturmakUdır. MC ikfldarı bu bakımdan tam bir karabasandır. tkı vıldan berı çeşıtli haskılarla birliktc sokaklarda insanlar oldürulmektedir. Cinavetler siyasal gerekçelerle işlenivor. Ilerıci bir gazetevi okumak bile idam hııkmıi için teterli savılabili\nr. Hkirleri yuıiınelen insanlara vaşam hakkı tanımayan bir iktidann varattığı karabasanı dağıtınak 5 baziran seçimlerivle olası mıdır? Iste herkesüı yanıt aradığı soru budur. AVA IŞ'TE ÇIMI ÜHALEFET \ZANDI ktıdar çnıbunun başKan adajı ıılot Munır Zıncırlı se 62 delegeden DV toplayaDilmıçtır avalş'ın Yeş!Ko\'dekı lokalınde vaGenel Kurul toplan'ısı çok eleKtnkhava ıçınde eeçmlş ve zaman zavumri!klasma\a varan kavs;alara s>ahmustur. Kavsalar salona alman em(De\amı Sa 11. Su. b Aa) ÖZGÜR METAL İŞ CHP'YI DESTEKLEME KARARI ALD! ortama geçmek ıçn CHP'mn desteklenmesınm gereklı oldagıj vurgulanmıştır. Konuşrr.acüar MC Hukumetnn son gun»erını vaşadığını belırterek seçımlerden sonra tek partı ıktıdarının kurulması ıç:n çahsmaiara başlayacaklarını soylemışlerdır. Dana sonra yapılan oylamada kong(Devanu Sa. 11. Sü. 2 de) GERÇEK ok\ıvabildiği bir Turkhe'dir amaçlanan... Bovle bir ulke kapsamı içinde buJunduğu Batı Avrupa ile uvum sagiayabilecektır. Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Orgtıtu, Turkiye için hazırladığı ^eni bir brosurde TCK'ndaki 141, 142 *e 163'üncu maddelcnn Birlesmis "Milletler Orçutö tnsan Hakları leklârasyonu ile Avrupa Insan Hakları Konvansivonuna a\kırı olduğunu belirtmiştir. A31M broşfirde Türkive'deki neofaşist örçötlerin cina>et ve baskı vönteınleriııden söz açıimaktadır. Batı Avrupa'da uiuslararası çeşitli kuruluşların. en başta Avrupa Konsevi ile Avrupa Ekonornik Topluluğu"nun Türld.vp'deiri a7 çok partili rejlmin öz(DevamıSa 11 Sıi 6 üa) 5 «DENEHMEMiŞLİK» Turıtıje mn Koç'tan sonra ı'cn c: bu^ jk holdmgı olan Hacı Ömer Sabancı Holdıng'ın Başkanı ooyle dıyor. Goruşmemızde Sakıp (Deıamı Sa. 11, Su. 7 de) CHP, AP, MSP aday adaylarının isimleri 7. ve 8. sayfalarımızda tlk babşta can güvenliil konusunun aydın çevresinı ilerılendirdlği sanılabilir. SHasa) fikjrleri rüzünden baskılarla karşı karşıya bulunanların ^enıs vıeınlan ilçilendlrmediRİ diışunulebilır. 1917 Ttirkije'sinde bu tıır sanı \e duşünceler aşılnuştır. Artık geniş halk vığınlan \e oncelikle emekçi kesimı, fikir ozjrürluğiivle demokratik vasamın somut koşullan arasındaki koprüleri kurmuşlardır. Tiırk tnplumu 5 haziran 1977 seçiınlen\le ya fikir özgiirlütiinun çevrrsindeki duvariarı nkacak; \a da tıirn acılarıvla vasadıği Iki vılın koşullarını daha ağir biçımde sineye çekmek ıonmd.1 kalacaktır. tnsanların oldurülme, sürülme, cezalandınlına. hapsedilme korkusn olmadao istediğl gazetevi, derRivi, kitabı MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇıZGiSiYLE (5. sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog