Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makale



Katalog


«
»

an dersanesi YAYIMLABII^1 TERCİH EOİNİZ T) Ç » < * » B m o < k m n u t « M 1 ( k l " * 1 F a O ' * • " 3 | Moden, (t«t uyıubnul" raı»mjtlk*Wc~kimy»)nMı 100.TLİ 31 OKK, m uyfubmalı atebıyıtarHtcotnfftfmlO t I 4) Klmk (ln«tlı. (61*1*. « « uHUİKlnJıJ ccöır |»0HMtrifo*tjiTy»| bıyafo,, Fıttı 140 TL. 5) ç«6miüGo«JVem>ritFa«1(»Tt. İSTEM£ ADRtSl Z GJUoip Cjd Inkıhp Solaîı S«3» KaAy/Anbn Toplu »»kferte * 1 0 , luopçılm»25 m*nm yjptür. BNEMLİ NOT: GEPCEK 0AŞARIIMIZ İÇİN 53. Ylt; SAYI: 18921 umhuriyet Kumcusu: YOTUS NADÎ 200 KURliJ naMan konusunda açiilamalarda bulunmuştur Bu arada Sanayı ve Teknolojı Bakanı Abdülkerım Doğru ıle Gıda • Tanm ve Havvancılık Bakanı Korkut Özal da konuşmak istemişlerdır AncaK Başkan Kema! Guven ıçturuk uyaruıca bır bırleşımde ıkı baka na soz veremıyeceguıi bıîdirerek. sunuşlara geçmıştır. Bu arada MSP'hler engelleme yapmak ve zaman kazanmak ıçın 60 kadar arastırma dnergesım Mechs Başkanına verrmşlerdır. (Devamı Sa. 9, Sa 1 de) İnKÜffTUUUKIİ: 2 NI5AN 1977 CUMARIÎ5I H t B rHfflHİlISTMHl n M KJİKT« isımyı fUlllllİRI I Mobilya Komisyonu Başkanı basın toplantısında, Meclis'te, MSP'nin engellemesi sonucu ıçtuzuk değışıklığı dun de goruşulemedı AVKARA. (Camhnrlret BOrostı) Mıllet Meclısı'nde, CHP'nln hazırladlgı ıçtüzük değişıküğı önergesı. MSP ve DP'nın en(jellemeleri nedenıyle dün de gorüşulememiştır. Meclıs, pazartesl gtlnü sast 15'de yeniden toplanacaktır. Kemal Güven"ın Başk&rüjğrnda dün saat 15'de toplanan llıllet Mecüsı'nde ad ofcunarak yapüan yoJriamada çoğunluğun anlaşüması üzerıne, gönişmel«re geçllmi? ve MSPIılenn engellemesi de başlaıruştır. Oturumeta önce Çahşma Bakanı Sevfcet Kazan s<5z alarak, kıdem tazmı yolsuzluğun kesin olarak saptandtğını söyledi Lockheed Komisyonu Demirel ve Melen'i sorumlu buldu ANKARA, (Cmnhuriyet Büroso) Lockheed uçak şırkeünden ya pılan alımlara iiuirrn yolsuzluk iddlalanru lnceleyen MıUet Meo lisl komısyommun çalıştnalannı tam&mladığı ve Başbakan Süley man Demirel ile Mılli Savuruna Bakam Ferit Melen'i sorumlu bularak haklannda soru?tunna açılmasını lstediğl açıklanmıstır. Komisyonun dun yaptığı toplaatıdan sonra kabul edılen rapora ilişkın bılgı veren başkan Yümaz Alpaslan, raporda Genel Kürmay Başkanı Orgeneral Semih Sanear ve Genel Kurmay Askeri savcısı haklansda da «yetlnli asken mercılerde soruşturma açılması gerektigı» gorüşunup benunsendığıni bıldirmıştır Bu arada Mobılva ihracatında yolsuzluk japıidıgına ılışkın ıddıaları lnceleyen TBMM Sorustunna HazJrlık Konusyonu baskanı Mehmet Altrmşredıoglu ds bir basın toplantısı aüzenleverek «yolsuzluğun kesm olarak saptandığını» ve Başbakan Demirel. Malıye Bakanı Yümaz Ergene kon ve Tıcaret Bakanı Halıl Baş ol hakkmda soruşturma açılması gerektığı kan&atıne vanldığını soylenu?tır. Çalışmalanru bitıren Lockheed Ruşvet Komisyonu Başkanı Yılmaz Alpaslan dün duzenledığı basın toplantısmda P 104 S uçaklannın Iklnci partı ahrrunda «Buyük nisvetlenn yendiginm saptandıgmm» ve bu nedenle de Başbakan Suleyman Demırel, Mılli Savunma Bakanı Fent Melen hak lannda «Soruşturma açılmasının gerektığıne» karar verıldıgını açıklamjştır. Yılmaz Alpaslan Komısyon Başkanı olarak dün şu açıklamayı yapmıştır «Bır yılı aşkın suredır aralıksır çalışan Komısyonumuz bu su re ıçmde hukumetın ve bazı as kerî çevrelerın değışık engelleme lenne karşı Locsheed ruşvet ola >ını aydınlığa çıkarmıştır. Rapor da F 104 S uçaklannm ıkmcı parfısmın alımında buyuk ruşvetlerın yendıgı saptanmıştır. Her (Deramı Sa. 9. Sü 4 de) Kıbns Türk kesiminden 3 kasaba ve 81 köy isteyen Rumlar anayasal kurııluşa ilişkin Türk planmı reddetti VtTANA Kıbns Rum >öne tımı Vıyana goruşmelennın dünku oturumunda Kıbns'takı Ana'•aral kuruluşa llişkjn Türk plar.ını reddederken venı ısteklerde bulunmuştur. Kıbns Rum planına göre. Rum lar Kıbns Turk kesımınden • kasaba ve 81 koy ıstemektedır ler. Kıbns Rumlannın istedif ka (Devamı Sa. 9. Sü 5 de) Van Gölü ekspresini soyan silahlı beş kişi 2,5 milyon lira alarak kaçtı ANKARA, (Cnmburlyet Büro^u) Yol boyundakı demıryolu ışçı ve memurlarırun maaşlannı goruren Van Golü Ekspresı. dun saat 11 sıralarında, Kayaş lstasjonunu sekız kılometre geçtıkttn sonra, sılâhlı beş kışı tarafın dan soyulmuş, soj'guncular 2 mıl yon 518 bın ürayı alarak kaç mıslardır Van Golü Ekspresme Kayaş îs tasyonundan yolcu gıbı bınen sıfthlı kısüer. daha sonra trenlıı furgon kıssnına gırraışlerdır. Lalahan Istasyonuna beş kıloroetra kala dort sılâhlı soyguncu ırndar Jcolunu çekerek trenı durdurmuş, ardmdan paralann bulunduğu vagona gırmışler ve polis memu nı Cahıt Tuş'u bağlayıp zarars'z hale getırmışlerdır Çifte tabancalı oldugu bıldırılen dort soy yucu. bu kez tren personelı ve dığer emnryet gorevhsı dokuss kışıyı tehdıt ederek ^andakı vago na sokmuşlar ve trenı hareket ettınruşlerdır Soyguncular, by sırada goıyaşartıcı bomba kullan mışlardır. Soyguncular. tehdıt ettıklen konduktor Yusuf Bal'm uzennde kasa köidını bulamavırca vanlanndakı demir tester'>= '. le kasa kılıdmı keserek b>r torba ıçınde bulunan paralan almışlardu Dort kışı daha sonra 5 arkadas(Devaını Sa. 9, Sü. 6 da) MSP ile DP seçimi engellemek ve AP'siz bir hükümet kurmak için CHP'nin desteğini sağlamaya çahşıyor • ERKEN SEÇİM KONUSUNDA ENDİŞEYE DÜJTÜĞÖHO BELIRTEN DEMİKL CHP'NİN TUTÜMUNU EIÇTIRDİ nln de desteğini sağlamaya çalıştığı bildınlmektedır. Ö'.e yandan Başbakan Süleyman Dernırel, dun Cumimrbaşkam İle vaptıftı haftalık görtı^.^eden sonra gazetecüerin sorulanm yanıtlarken, CHP yı suçlamış ve erken seçım konusımda endişelı olduğunu soylemıştır. ANKA Ajansı'nın habenne g&re, DP ve MSP'mn erken seçıml engelleme çabaları, Başbakan Demırel'ı ıstıfaya zorlamak ve başka bır hukümet oluşturmak ıstıkametlne yonelnuştır. Meclıs te içtuzuk değışıklığıyle ılgılı engellemelerın onumuzdekı gunlerde de devam edeceğı soylenmektedır. Erken seçım kararı S nısan tarıhme kadar alınamazsa seçımlerın 12 hazıranda jmpüabtleceğı, 12 nısan sah günune kadar alınamaaığı t^kdırde ıse tereddutlenn artacağı bıldınlmektedır. Temmuz başında bır seçım yaz tatıh yurunden şehırlerın boşalması \e çıftçılenn tarlaya çıkması nedenıyle katıhna oranını yuzde 40 azaltacağı ıçın hıçbır partı ıstememektedır. O zaman seçımlenn ekımde yapılması kaçınılmaz eoru'ımektedi'. Ikı buyuk partı hazaran seçımını gerçekleştırmeye çahşırken, DP ve MSP de engel.eme çabalannı surdurmette. ve CHP' nın de desteğışv almai uzere yogun temaslar yapmaktadır. M&P' lı Bakaulardan Korkut O^ai, DP' h Hasan Korktnazcan, ve CHP Genei Se^reter Yardjmcısı îsraaıl Hakkı Bırier'ın uçlu bır goruşme yaptıkları, ayııea DPCHP, MSPCHP arasmda j'uksek duzeyde temaslar oldugu bıldırıîmekîedır (Oevamı Sa. 9. Sü 7 de) (Cnmhurlyet Haker Merkezi) ANKARA DP Te MSP. erken seçımt engellemek içın çabalannı sUrdürmekte bu arada AP's'z bır hükianet kurmak içın CHP' DP, Demirel hakkmda gensoru önergesi verdi ÖNERGESİNtN ' GEREKCEÎINDE, UH VE MAl 6UVENÜĞİ, E6ITIM OZGURIUĞÜ KİIMA0I6I UVVNÜlUrOP. ANKARA, (Cumhurivet Burosu) DP Gru bu Başbakan Suieyman Demırel hakkmda hazırladıjn gensoru önergesını Meclıs Başkanlığına vermıştır DP Grubu adma grup başkanvekıh Ozer Ölçmen. gensoru onergesıne gerekçe olarak ulkede can \e mal guvenlığı. eğıtım ozgur]ugu ve »elecek güvencesı kalmadıgını bıldırmiş, DP Grubu olarak mılh ıradenm huzurlu bır ortamda yeniden tecellısme f;rsat hazırlamak ıçın kendı kendısme guvenmeyen ve guvenme muhtaç oldugıı raeclısien ı? goremez ılin eden bu hukiımetın sıyası sorumluluğunu on Komandolar İzmir'de afiş asan işçiyi öldürdüler ANKARA'DAKİ PATUKAIARDA BIR KIŞI OLDU. SIRIK AP IIÇE BAJKAHI IIE FIMAÜ'DA CHP LİLERE 5AIDIRAN AP'ULE» 7UIUKUH0I (Cumhurivet Haber Merkeri) Komando lann saldırgaıı eylemlerı yıne bır can* malolmuş, izmir'de afış asan bır ışçı, komandolar tarafmdan kurşun vagmuruna tutularak o'.duruimüştur Ankara'nın Yıldıztepe mahallesmdP gece meydana gelen patlamada bır kışi olmuş, 2 kışı de ağır yaraîanmıştır Bu arada Ankara'da 5 vere patlayıcı madde a*ılmıştır Istaubul'da vurtlar arası sılâhlı çatışmadan sonra goraltına alınan 459 ogrencıden 388'ı sorgulan yapıldıktan sonra serbest bırakılnuştır. (Devamı S». », Sö 1 de) YENi SEÇiMDE MiLLETVEKiLi SAYISI BAZI iLLERDE AZALIRKEN iSTANBUL'DA 6, ANKARA'DA 3, iZMiR.ADANA. HATAY VE iÇEL'DE iSE BiRER ARTACAK (Cumhurivet Haber Merkezi) Devlet Istatıstık Enstıtusunün 1975 sayunının kasın sonuçlannı bıldırmesı uzerme 1977 milletvekıli Genel Seçimlerınde ıllerm çıkaracağı mfiletvekılt savısmm 13 ılde azalacağı, altı ılde ıse artacağı hffiaplanmıştır. Çikaracagı mılletvekılı sayısında bırer ataima olacak ıller. Afyon, Burdur, Çinakkale, Ço mm, Erzurum, Eskışehır, Gıresun. Gümushane, Kastamonu, Muğla, Ordu, Sakaı^a ve Sıvas'tır Mılletvekıii sayısında artış olacak ıller de çunlardır: Auana (li, Ankara (3), Hatay (Devamı S«. 9, Su 7 de) Amerika'mn Ankara Büyükelçisi Wîlliam Macomber, Başkan Carter'in yeni yönetimi tarafmdan gorevden alınıyor ANKARA. (Cumhuriyet Bnrosul ABD'run Ankara Buyufcelçısi WUlıam Macomber'in onum«i2dekı ay başlarında başka bır goreve atanacağı behrtılmışur. Ruyuielçı Macomber'in yenne Mıami Unıversıtea Rektoru Dr. Henry Kıng Stanford'un getuılecegı sozlen çıknuşsa da, ABÜ'nin Buyukelçılık yetkllılen atanıa konusunda berbangı bır bügı veremeyeceklennı belırterek, .BugüAN'KARA Danıştay Başkanı nni sazetelerde vavınlandığı ü ne kadar Ankara'ya kımın ataîsmaıl Hakkı ülgen. Başbakan zere Bag Kur Genel Muduru U nacağı resmen henuz belli olCLGEN. Suleyman Demırel'e bır mek:up nal Yaltınk, Danıştav Başkanlığı mamıştır» demışlerdır. gondererek, BagKur Gene! Ma na gonderdığı b,r jazı ıle KTaş DEMıREl'E i mayıs 1973'ten ben Ankara' £ duru Cnal Yaltırık ıie Tıcaiet raya hangı artlar'.a memur ta da Büvukelçı olarak oıüunan GONDEROıGi Bakanlığı Musteşarı Agâh Oktay yın edılebıleceğı ve hangı memu Wıllıam Maoomber'ın de iereye Guner hakkmda ışlem yapılmanın nereve tayın oîunabıjeceg; > YAZIDA. sını ıstemıştır. konusunda mutalâa ıstemış \e BAG • KUR «Bu konuda ış'arda bulunulması Anadolu Ajansı muhabınnm bğ hahnde nizmetlen yurutmemn Petrol üreten rendığıne gore, Danıştay Başkaı GENEL MÜDÜRU ıLE mumkun ola'oüecefınnı ı/ade etUl^en'ın, Easbakana Konderdıeı DIE BASKANININ Arap mıştı bu mektııpta, «Bağ Kur Genel Mudunl ve Tıcaret Bakanlıgı Danıştay Başkanı îsmaıl Hasta SıYASAL ülkelerinden Musteşarınm devlet memurıyetı Ulge.ı'ın Başbakan Demırel'e gon NlfELIKTE ıle bağdaşmajan sıyasi nıtelıkte derdığı me<t*ııpta Rs& Knr Genel davranıslarda bulunduklan» one Mudurunun bu yaz:sı yanında, DAVRANDiKLARtNI surulmustur. T'caret Bakanlığı Musteşan A Çağlayangil: BELıRIfı gâh Oktav Guner'ın de bır fcoHatırlanscagı jribı 2^ mart tanuşması sırasmda «ArjajTisa Mah «Türkiye kemesı ve Danıstav'm malum çev relere hızmet ettığı» yolundala petrolsüz ba^ı beyanlan hatırlatılmıştır. kalmayacak» Oğrenıldığme gore, Danıştav Başkanı Ulgen basın organların ANKARA, (ANKA) Petrol da genış tartışmalara yolaçan L'reten Arap ulkelerınm onde geeylemde hirlpşmerj soze alan da jrfiçlenen bp Mlâhı, MSP İki her ıkı beyanm, «Üst kademeierlenlerı olan Suudı Arabıstan, Kude çahşan kamıı gorevhlerirun MSP ile DP, gensoru onerı;clerı\ vouliı kullanabılır. Hem erkcn veyt \e Bırleşık Arap Emırükleyasalara aıkırı bır d? rsmîi» ole hem erken seçim Uonusunun scçımı seciktirmck için engelle(Devamı *<a. 9, Su 7 de) rıne yaptığı gezıden donen DışışMecliste konu^ulmasını seciktı me \jpdrak ortasını gnç duruma lerı Bakanı fhsan Sabrı Çağla rebilecek engelleme jonteTilerini dusjurebilir: hem de DP'nin \eryangıl. geasmın amacuıın petuygula>ahilır|pr; hem de CHP'nin dıgı gensoruNa katılarak Başbarol kaynaklarınm çeşıtlendırılmeıran'da deprem katkrsıvla hükütnetı dusürebilir kanı duşürrbilir. si olduğunu söylemıştır. ler. AP'nuı erk^n spçun konusunda can ve mal OPEC fıyatlarıyla Turkıye'nın okumasma i\edilikle Niteldm bu yolda blr ad/m atıl me\ılan odemeye hazır oldugu fıyatlarm mfj, DP Meclis Başkanlığına bir ••evet» di»en CHP'nin elindeki ^e kaybına yoiaçtı ahenkleştırılmesı yolunda raesagensoru önergesi vermistir. f>er nı silah da iki »onltidıir: CHP. fe kaydedıldığıni behrten Çağıaçelrte gensoru önergesinin Mec hem DP \e MSP ile eylern biriıTAHR\N Iran ın T vangıl, «Turkıje petrolsuz kalma lis grupları adma »erilmesi zo ğine eirerek gınsoru önergeleri dıın hasara ve can ka\oına yol\acaktir» demiştır. runiuğu da yoktur. t n az 10 mil lonlpminden vararlanabilir: hem açan bır deprem olmuştur. Ttırkıye"; e Bırleşık Arap EnıırleUekilinin ımzasnla gensoru <\e \P ıle erken seçim yolunda Rıchter olçeğıne gore 1 sıdhııtunleşerek MSP'yi köşeye sıkış detındekı depremde olenlerm Ke lıklerme aıt özel bır uçakla do önerçesi duzenlenebilir. Anayasdnen Dışislerı Bakanı. Kuveyt'ın tırabiür. nın oS'uncu madde^ıne çore Rcn sm sayısı naSkmda dun ^ece vaTurkıye'ye afışe fıyatlardan ıh f ; sonı önergelerinin Meclis Genei (.erccktr a*ıl köşeve sıkışan m ı çelışkılı naberler ahnm'sar. \acı kadar petrol saglayacajn ve Kunılunda eörüşıilmesi. ött\ 'f Dpmırel'rtir Efer (Daha önceden Ajanslar Benderabbas ^entırde od^me kolaylıklan gosterecsgı ivedi bir yonleme bağlanmıştıı nnlemlerini duşunmemişse), er 167 kışının olduğunu ve burjk şrxl:ndekı ortak bıldırıde jer ken seçıme vıınelmekle kendısml çapta hasar meyclana geldıfıni Özetle MSP'nin eline azunsj" alan «odeme kolaylıklanna» krexor riurunu duşürduğu sövlenebıldırmıslerdır mıyacak sılâh'ar geçmiştir. \I* dılı satışın da dahıl olup olmadıbılir. * * • nin erken seçim kararı sonucun Iran'în îrınfT ındp 22 martîı da gı volundaki bır soruya, «Odeme a',nı şıddette bır deprem olmuş, kolaylıkîan ıbaresı vetennce raS2 KIŞI olmuştü. (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Adalet Bakanı, Karataş hakkmda tahkikatın sürdüğünü açıkladı (CumlmriTet H»b*r Merkert» Adalet Bakanı MSP'lı tsmaıl Mü/tıioğlu. CHP Adana Senatonı Kemal Sanıbrahımoglu'nun yazılı »oru onergesıne verdiğı cevapta, Ankara Savcılıgınm Karataşla ılgılı ıhbarlan mceiemekte olduğunu. sonucun alınmasıcdan sonra yasal gereklenn yerlne geünlecegıni bıldırmiştır. Karataş, Danıştay'ın kendısı halünndaki tashıh ı karar ıstemıru reddettiğı sırada ıkı günluk bır Eskışehır gezısme gitmısrır Karataş'a Eskişehır'de gazetecıler, ıstıfasıvla ılgili soylentıler Uıenne n« dıyeceğinı sorduklarmda «tstifa etmedım ve etmeyı de düşünmuyorum Çıkanlan soylentılerm anıacı benı yıpra*maktır.» dermşrır Karataş. Eslaşebır'de blr yansıtıcıyı hizmete açacafc, bır süre önce kendısıne, «fıtık» arnelıratı yapan doktora muayene olacaktır MSP Genel Başkan Ysrdımcısı Cumalıoğlu ıse, «Hukıimet ta3 karar beklıyordu Bu red {Devamı Sa. 9, Sü. 1 dr) Danıştay Başkanı, Yaltırık ve Güner hakkmda işlem yapılmasını istedî atanacagı henüz belll olrnamiîtır. Macomber ABD Anayasasına uygan olarak. diger tüm büvıtkelçıler gibı venı Başkar. jtoreve başlayınca ıstıfa etmış ve bu istıfa Carter tarafmdan kabuJ edılmişür. GÖZLEM UÛUR MUMCU Kuşkıılar Artıyor.. dönen Bayrampasa cezaevi eski şavcısını Adalet Bakanı müşavirliğe atadı ftstanbul Haber Senısi) Bırbırını ızleyen fırarlar nede nıyle gorevden alınan Bayrampaşa Ceza ve TutuKevı Savcısı Mustafa Uçkan MSP'lı Alalet Bakanı îsmaı) Hakkı Muftıioğlu tarafından Ankara'da Bakanlık Muşavırlıgıne atanmıştır (Devamı Sa. • . Su 3 de) > OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Satranç Oyunu MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇıZGıSiYLE (5. Sayfada) arlamentodakı iki buyıık par> ti, haziran'da setım konusuoda anlaşmışlardır. Meclisi0 bıiyuk çoğunlufu bir konu üzerinde tam anlaşmaja rarırsa, kuşkusuz bütun engellemelen aşnrak anıaca tılaşmak kolaylaşır. Detnirel'In erken "seçım çaçrısına CHP «e\et» demiştir. Bu bakımdan AP'nın CHP'ye direcek bir sözü artık yokttır. Ne var kı Demırel erken serim konusunda CilPje yakınlastıkça, kabinenm en bıiyük ortaği MSP' dpn uzaklaşmaktadır. Bu uzaklaşraanm sirasal sonuçlan neler olabilir? MSP"nln elinde mane\ra olarsklan vardlr. Bu olanaklar erken secim konusunda Meclis karan çıkarmak ıçin onümuzde çok ax bir snre kalmasımlan doğmaktadır. Demirel e karsı ortak P ockheed rolsndoğn, yeniden üginç nHelikleri kazanıvor. Dün Cumhurlyette okudusunuz haber, Lockheed Şlrketince Türkiye'ye Mtılan F194S nçaklarının, «Ordrance CorparaHon» adlı çirket taralmdan rurtave've daha ucuı fivata satılmak iMendiğini. ancak. Lockheed'in vaptıjı baskılardan sonra. Ordrane Corparation şirketinin, satıstan vszpeçmek zorunda kaldıfını ortaya kovmafctadır. Lockheed olayı, çok uluslu sirketlerin çarpışma alanlarmdan sadece bir tanesidlr. Oyle sanıvorum ki, Lockheed uçak yapım şirketimn asıi büyuk amacı, Türkiye'de uçak sanayiini kurmaktır. Kavjtanın temelinde. bu amac yafmakUdır Basında «Lockheed Komisyonu* olarak adlanduılan kamu alımlanndaki yolsuzluklan inceleyen \rastırma Komlsyonu Başkanı CHP MiDerveJüli Yılmaz Alparslan, Londra'da, Ordrance Corparatiou şirketl temsilcisiyle vaptığı gonişmeleri tutanağa bağlamıştır. TutanakJardan öfrenijoruz ki, bu şirket, uçağıo tanesini 3^50.000 dnlara satmak için Türk Hava Kuv\etleri ile eörüşmeye başlamıstır. Sirket uçak satımında. avrıca 100.000.000 dolariık bir «kredl tekll/i» verdiklerini de açıklamaktadır. Ordrance Corparation Şirketi temsiJcisl Siıhanı Şevketln bu konuda süvledJklerini reniden birlikte okuyalun: Bildiciniz gibi. Türk Ha*a Kuvvetlenne vaptiRimK htı teklif, Ha'va Ku»veünlıce. Lockhecd'ln TiirK.ve temsllcisine sııdırılmış. o da Anıerika'daki racrkezlerine blldlrmiştir. Dünyanın en buvuk flrmalarıııdan blri olan Lockheed bize büyiıK bankılar vapmav« başlaıruştır. lıstelik ucak satıslannda Mafia metodlan tatbik ediidi£inden, Avrupa'da o senelerdf, bu satışlarla ilgili olarak dort kisi katledUmisti. Her an. ııcıu teklifimiz sebebiyle başımıza bır brli geleccği duşuncesiyle bu işten çekUmeyi münasip jördük. » L (Devamt Sa. 9, Sü 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog