Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Anadolııda ve Sosyalist Ulkelerde MELİH CEVDET ANDAY Fiyatı 20 Lıra. îsteme adresı ÇAĞDAŞ Y\YTNXARI Cağalnğlu HaUeu Sokak No 3° 41 îs'a^bul umhuriyet 53. Yll; SAYI: 18938 Kurucusu: ÎUNTJS NADÎ 200 KURU} merkez \oklaması japacağını bıldırmıştır Yuksek Seçım Kunılu yet Kilüen, MHPnın bu bıçımdekı başvurusu konusunda tutanak duzenleraışlerdır. Seçım Yasasına gore seçıme gırecek bır partınm en az 15 ılae seçıme gırme zorunlalugu vardır MHP 15 ılde seçıme gırecegım Delırtmeden uç ılde on seçım vapacagını bıldırmekle yetındığnden bu darumda MHP'nın seçımlere katılması tartışmalıdır Siyasî çevrelerde bunun bır taktık ve ozellıkle AP ıle bırleşebılmek ıçın bahane olduğu belırtılmeKtedır Ote yandan MHP Genel Baskan Yardımcısı AU Fuat Eyupoğlu, AP ıle MHP'nın ortak seçıme gırmelennm ya da seçım ışbırlığı yap /nalarının soz konusu olmadığını, ancak bu ıkı partının «Sandık guvenlığı» konusunda ortak hareket edeceklennı soylemıştırEyuboglu AP ıle sandık guvenlığımn sağlanması konusunda an laşmava vardıl:lannı belırtmış, «Yakında bu konuda bır protokol ımzalavacagız» demıştır Eyuboglu bu konuda şunlan soylemışnr «Seç'mlerde pohtıkası partımıze >akm olan AP ıle bazı konular da anlaşma vaptık Bu anlaşmalarla ılgılı olarak yakında bır proto ÇAĞDAŞ YAYINLARI ZAMAN SENSIN OKTAY AKBAL FÎYAT1 20 LİRA tsteme Adresi: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Cağaloğlu Halkevi Sofc. No 39 41, IST Ç I K T l 19 NiS&N 1977 SALI MHP'NİN SEÇÎMLERE KATILMASI TEHLIKEYE GIRDİ (Mustafa (EKMEKÇt) MHP'nır. Yuksek Seçıra Kuru luna Seçım Yasası geregınce, zamanında adavl&rını \e kaç ılde seeıme gırecegını bıldırmedıgınden seçımlere katılması tehlıkeve gırmıştır Yuksek Seçjn Kurula nun bu konuda bır açıklama yapacağı bıldı rilnuş^ır MHP yonet'cılen aun Yuksek Seçım Kuruluna saat 17 sıralarm da. ge'erek \ıç uce on seçım japacagını ve bu ıllerın aday lıstesını r bıldırmış ancak kalan fi4 ılde merkez \oklama«ı vapacağını behr memıştır baat 19 dan sonra, jenı. bır lıstejıe gelen MHP, 64 ılde kol ımzalajacag z AP ıle anlaşıığımız konuların başında seçımde sandık guvenlığl. seçımlerde propaganda ya.pmak ve komunızme karşı ortak mücadele vermektir Bunun dışında ıkı partı arasında ortak seçıme gıt mefc veya ışbırhgı yapmak soz konusu değıld.r» Ö*e yandan. MHP Genel Sesreter Yardımcısı Necati Gultekın ise dun verdlğı demeçte, CHP Genel Başkam Bulent Ecevıt'ın ulke mızde tutarsızhğtn ve dengesızlığm sembolu durumuna geldığını, bu nedenle seçımde yenılgıye uğrayacağını one surmuştur. i CHP Tstanbul'dan 4, Ankara'dan 3 kontenjan kullanacak, 5 ilde ise merkez yoklaması yapacak. Merkez yoklamasına karşı çıkan 2 miiletvekili CHP'den istifa ederek bağımsız aday oldular. izmir'den 2 kontenjan kullanan AP'nin 12 ilde, MSP'nin 65, DP'nin ise tüm illerde merkez yoklaması yapacağı açıklandı CHP 15 ilde 23, AP 16 aday için kontenjan kullanacak ANKARA (Cvrmhuriyet Bürosu) 5 hazıran Mılletvekılı ve Cumhunyet Senatosu seçımlenyle ılpİJ olarak MHP dışındakl 7 par tı, aday adaylan lıstelerını dun akşam saat 17've kadar olan yasal suresı ıçınde Yüksek Seçım Kurulu Başkanlığına vermışlerdır DP, TBP ve TlP'ın tum illerde, adaylannı merkez yoklamasnla behrteceği anlaşümışhr CHP 23. AP ise 16 kontenjan gostermıştır Bu arada CHP Ağrı Miiletvekili Cemıl Erhan ıle, Sı ırt Mılletvekılı Abdulkenm Zı lan bu illerde merkez voklaması vapılması uzerıne partılerınd<>n ıstvfa eaereıc bağımsız adayhkla rını koymuşlardır CHP Genel Sekreter Yardjmcı !an Al: Topuz ve îsmaıl Hakkı Bırler, saat 16 40'da aday aday larının lıstelerını Yüksek Seçım Kurulu başkanhğına vermışlerdır CHP'nın mılletvekılı seçımı ıçın 15 ılde 23 kontenjan kullanacagı oğrenılmıştır Sstanbul' dan 4, Ankara'dan 3, Adana, îz mır ve Sıvas'tan 2'şer kontenjan kullanacak olan CHP'nın aynca Bahkesır, Bolu, Bursa, Çankırı, Esfcışehır, Hatay. Kaysen, Kon va, Malatya VB Samsun ılleraıden de bırer mılletvetallığı ıçın Kontenjan gostereceğı bıldırılmıştır CHP'nın mılletvekıU seçımı ıçm Ağn Bitlıs, Mardın Sı ırt ve Van ıllennde merkez yok laması yapacağı behrlenmıştır Cumhunyet Senatosu seçımı içın CHP îzmır, Manısa ve Sıvas ıllennden bırer kontenıan goste recek, aynca Büecık, Bolu ve Çankırı ıllennde de merkez yok laması yapacaktır. CHP'nın merkez yoklaması vap ması uzenne partılennden ıst. fa eden Snrt miiletvekili Abdul kenm Zılan ıle Ağrı mıllet\ekı (Devann Sa. 9, Sü. 4 de) Mobilya Soruşturma HazırJık Komisyonu raporu çoğunluk olmadığı için TBMM ortak toplantısmda ele alınamadı ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) TBMM bırteşık toplantısı dun Kemal Güven'ın başkanügında açılmış, çoğunluk olmadığından Başbakan Suleyman Demırel, Malıye Bakanı Yümaz Ergenekon ve Tıcaret Bakanı Halıl Ba şol haklarındakı mobUya soras turma hazırlık komısyoru ra (Devamı Sa 9, Su. 1 de) Zara'da CHP Gençlik lokali tahrip edildi; Ankara DMMA'da komandolar öğrencilere saldırdılar (Cumhurijrt Haber Merkp?i| Seçımlenn yaklaşmasıyla bırlıkte komandolann saldırılan aa yogunlaşmıştır Ikıncı ders \an >ılına dun oaşlajan Ankara Devlet Muher.dıslık ve Mımarlık Akademısınde olay çıKaran sagcı mıhtanlar devnmcı oğrencılerı derslere sokmamak ıstemışlerdır. Zara'da CHP Genç lık Kolian Ioks'i caidırıya '.Sr" mış ve tahr.p edılnuştır Is anbal da Vatan Muhendıslık YuXse^ Okuluna patlayıcı madde atılmış, bu nedenle dunkn saıavlar yaoı lamamıştır Yurdun çeşıtlı yerlennde, dun meydana gelen olaylar ve geııy meler şoyle olmuştur • Ankara DMMA'da sabah saat 08 30'da derslıklere gıren devnmcı oğrencıler, komandolann saldınsına ugraraışlardır. Ikıncı ders yan yılına başlayan Akademı'de saldınlann polısın gozlerı onunde surdurtılmesı dıkkatı çekmıştir Güvenhk kuvvetlennin saldından sonra olaya mudahale ettığl, bu mnüM. öevrimcı ogrencılen çoraplannın ıçine vanncaya kadar aramalanna karşın, komandolann kaçmalanna (Devamı Sa 9, Sü. 1 dr) İLLER BANKAS1 TARAFINDAN PARA YARDIMI YAPILAN 184 BELEDİYEDEN 150'SiNiN AP'Li OLDUĞU SAPTANDI ANKAR4, (Cumhurnet Burosu) V\er Bankası'nın Cephe Hukumetı dönemınde çoğu AP'lı beledıyelere toplam 393 mılyon h'a dağıttığı, bazı AP'li beledıjelere ikı ja üa uç kez dağıtımda bulunduğu saptanmıştır. Bu mıkta nn 405 mıljon lıraja yukseleceğı belırtümekteoır. Iller Bankası Yonetım Kurulu üyelennden Fıkn Kaya vazdıgı karşı oy yazısmda dağıtıma karşı çıkarken, da fıtırm «Guzukara bır partızanlık ornegı» olarak nıtelemış ve «Paralann Banka doner £on amacı dışında AP lı yonetıcılerın bulundu ğu beledıyelere» venldığını bıldır mıştır Elde edılen bılgılere gore, Iller Bankası Cephe Hukumetı ıktı dara geldıkten sonra ılk kez 9 eylul 1976 tarıhınde beledıyelere para dağıtmıştır. Anılan tarıhte 190 mılvon hra toplam 85 beledıyeye dagıtümıştır Buniardan 66 sı AP lı, 5'ı CHPlı, 3'u DPIı 3'u MSPIı ve 8 1 de bağımsız beledıveleraır. Bovlece 190 mılyon lıra dagıtılmış olmaktadır (De\amı Sa. 9, Sü 2 de) Uluslararası Af Örgütüne göre 141,142 ve 163. maddeler insan haklarına aykırı PARİS Merkesu Londra'da bulunan Uluslararası .M Örgutu, Turkıye hakkında hazırladığı 12 sayfalık broşurde. Turk Ceza Kanunundakı 141, 142 ve 163. maddelenn Bırleşmış Mılletler Teşkılâtı Insan Hakları Deklarasyonu ıle Avrupa Insan Haklan Konvansıyonuna avkın oldu ğunu belırtmıştır AI örgutü, yılrurlukteki yasaların, şıddet eylemlerme başvurmayan sıyasal muhalıflenn tutuklanması ıçm kullanüdığını ve 141 ıle 142 maddelerden mah kum edüenler arasında gazetecı, bılım adamı, yazar ve yayın cılann da bulundugunu ekleye rek, bu konuda kaygılannı açıklamıştır Istanbul Ünıversıtesi Hukuk Pakültesınden Doçent Server Tamlh'nın (Uygarlıklar Tanhı) kıtabuıdan dolayı 142 maddeye Kosta DAPONTE gore komunızmı teşvık ile suç landığına yer veren orgut rapo runda, Turkıye'dekı ıskence u>gulamalannın ise ozellıkle An kara Emnıyet SarajT ıle Gayret tepe'dekı Istanbul polıs merke zınde bır ahşkanlık halıne ge tırıldığı de one surulmektedır. ÖTgütün 12 sayfalık bu broşürunde, Demırel'ın başkanhgı al rmda kurulan bugunku koalıs yon hükumetmin ıktıdara geldı*ı gıinden beri, artan sıyasal cınayetlere de degımlmektedır «Bu cınayetlenn neofaşıst MHP orgütune bağlı sağcı komando gruplannın ışı oldugu yonunde kı kuşkular yok denecek kadar azdır» derulerek. oldtınüenlenn çoğunlugunun solcu ünıversite oğrencüeTİ olduğu da eklenmek tedır Turkıye hakkında lusa bügılere de ver verılen kıtapçıkta, bugunku sıyasal durum ozetlenmekte ve erken seçim kararının alınmasmdan once yazüdığı anlaşüan bolümlerde, yururluktekı yasalar hakkında bılgiler eklenerek 141/1, 142/1 ve 146 maddelerden almtılarla ornekler (Devanu Sa. 9, Sö. 3 de) îzmir eski Valisi Erbuğ'un yargılanmasına gerek görülmedi *NK.\RA, (Cumhuriyet Börosu) Danıştay îkınci Daıresı, îzmır'deki «Genel grev» uygulaması sırasında, cephe ıktıdannm baskılanna karşı çıkan tzmır eskı Valısı Orhan Erbuğ'un yargılanmasına yer olmad^ına karar vennıştır. Danıştay karan, Içıslen Bakanlığına gelmış. ancak bugune kadar tzmır eskı Valısı Ornan Erbuğ'a bıldınlmemıştır. Izmır'de 16 hariran 1975 tarlhinde cgenel uyan« nıtelığınde yapüan ve sekız saat suren genel grev uygulaması genış yankılar uyandırmış Cephe Iktıdan yonetıcılenyle bırlıkte, bazı ış çevrelen Ornan Erbuğ'a çatmışlardı Turkıye Işveren Sendıkalan Konlederasyonu Başkam Halıt Narin, o zamankı Izmır Valısı Or han Erbug'u suçlayarak gore^nden alınmasını ıstemıştı. MC hukumetı, İzmır e gonderdığı müfettışler henuz ıncelemelenne başlamadan ve Cumhurbaşkanının da onayı alınmadan \ahrun gorevınden alındığını TRT aracılığı ıle açıklamış, bunun uzerıne Valı Orhan Erbuğ bır açıklama yaparak istılasını vernuştl. Türkıye'de ılk kez uygulanan «Genel grev»ın olavsız sonuçlanmasını sağlayan Vah Orhan Erbuğ'un mahkemeye venlmesl de ıstenmış, ancak Danıştay 1tancı Daıresmın 1976/219700 de Idarı Daıreler Kurulu'nun 1976 2031 sayılı kararlan ile eskı valının mahkemeye ^erüıp yargılanmasına yer olmadığı karara bağlanmıştır. "Kıbrıs sorunu Sovyetler Birliği için daîma aktif bir konudurtr LEFKOŞE KiDrıs'ı zıvaret etmekte olan Sovyetler Bıruğı Dısışlerı Bakanlığı Avrupa Daıre sı Başkar.ı Vasılı Grubyakov dun adanın Turk kesımınae KTFD BaşKanı Rauf Denktaş ıle bır gorüşme yaprmstır 1 î saat suren goruşmeden son ra Denktaş'ın >anından ayrılan Grubyakov, gazeteeılerın sorula nnı Turkçe olaraıc janıtlamıs ve «Sovjetler Bırhgı'nın Kıbrıs soranunun çuzumune ıîışkın aktıf bır gıriMiru soz konusu mu' bıçı mmdeta soruya şu karsılığı ver mıştır rKıbns mese esı Sovye*ler Bırlıgı'nde daıma ak*ıf bir (Devamı Sa. 9, feu 6 da) Ali Poyrazoğlu, Nükhet Duru ve iki arkadaşı komünizm propagandası yaptıkları iddiasıyia bir süre gözaitında tutuldu Tıyatro ve bevaz perde sanatçısı Alı Poyrazoğlu, Nukhet Du ru, Korhan Abay ve Mehmet Teoman oncekı gece çalıştıkları gece kulübunden alınarak Emnıyet Müdürlılğune goturulmuşlerdır. Olay, polıse, japüan bır ıhbar üzenne meydana gelrmştir. Ihban yapanlar sanatçılann çalıştıkları kulupte vaptıklan gosten sırasında gosterdıklerı fotoğ raflarda komünizm propagandası yaptıklannı ıddıa etmışlerdır. Bunun üzenne 15 kişilık bır polıs ekıbı, kulupte tertıbat almışlardır. Ayrı ayn masalara oturan polıs etaplerı, oyunun bıtımuıden hemen sonra adı geçen sanatçılann ıfadelenni almışlar daha sonra Emnıyet Müdurluğune gdturmuşlerdır. GÖZLEM UOUR MUMCU ONBEŞ DEMOKRATiK KURULUŞ SEÇiMLER İÇİN BiLDiRi YAYIMLADI ANKARA, (Cumhunvet Burosu) Çagdaş Hukukçular Derneğı, TUMDER, TU11OD, TOB DER, TrTED, PIM IGD, TÜS DER, TIB IKD, DGDF, Halkevlerı \ e ATO Genel Başkanlan dun j'aptıkları ortak toplantıda, seçımler oncesı orgutlennın ortak goruş \e ıstemlerını saptamışlar dır 15 demokratık kuruluş adına daha sonra yapüan açıklama da, «Seçımlenn frr kurtuluş değıl, demokratık mucadelede sadece bır sıçrama tası» oldugu be lırtitmış ozetle soj,le defümıştır «1977 vılında yapılacak seçımlerın onemı ve Turkıye açısından anlamı hıç kuşkusuz yadsınamaz Ancak, seçım eşıttir kur tuluj bıçımınde bır jaklaşım me (Devanu Sa 3 Su. 7 de) Habercilik... B Lahey Adalet Divanı, Yunanistan'ın 3 aylık süre isteğini kabul etti P\RtS (Cumhu'ivet) lahev Yuksek Adalet Divanı, Yunanıs tanın Tuıkıje ıle olan Ege Kaa Sahanlıgı anlasmazlıgı konusunna Dıvan'ın vetkılerıne ılışkın muhtuasmı ' emek ıçın, kendı sıne tanınan su'enın 18 temmuz 1977'e kadar uç av uzatılması ıs tegını kabul ederek durumu aun bır bıldırı ıle aç^Kİamıştır Yunan <:tan bıi naıgı gıbı zeçen jıl Sısmık l'ın E°e öe\i araş'ırn^alan s'rssınoa "'s1 ulke aıasmdaJ^ı anlasTiazlıun fL.zulrnesı ırm Dvana başvurn'u^1"!: \dalet Dı vanı bırkaç ^un sJren toplartıj (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) 1 Sinema 1977 Atillâ DORSAY BU&ÜN 4. SAYF&Dâ ir kamu gorevllsi, kendislne yasalar gereğince kamıı sorevıni nasıl köriıye kullanır? Bunun çeşitU 6rneklen vardır. Bu örneklerin en belıırınJeTini, Cephe Hukumetı doncmınde yaşıyoruz. Gozüoüzden kaçtı mı blhnem? Lockheecl Lçak lapım Şirketüıin Turkne temsilcisı ve Altay Şirketi sahibi Nezih Dural. >iız bin llra kefalet karsıhğı salnerildi. TRT Nezih Dural'm Cezaevınden çıkış arunı goruntuvle saptayarak, ekranlara jacsıttı. Buna şaşıranlar oldu, kızanlar oldu . Saşırma>a \e kız rnava hiç bir neden yoktur. Lockheed O1»M, bır iki yıldır herkesi ilgllendirmektedir. TRT Haber Daıresı Baskanlığının böylesıne bir ola>ı adım adım izlemesi gerekir. «Fakat, TRT'nin bu konudakl habercıliği tek vanlıdır». Nezih Dural'ın salıveriunesine karar \erildıği çun, konuvla ilgili b>r başka haber daha vardr Millı Savunma Bakanı Ferıt Melen. Lockheed yolsuzluğu konusunda «ko\ uşturmaya jer oünadıği kararı» veren Genelkurmay Asken Savcüığı kararının \eniden srozden çecırttmesini istivordu. Bu haber, en az, \ezih Dural'ın salneıilme haberi kadar gunceldi ve bana sorarsanız, ondan da onemlivdi. TRT Haber Dairesi Başkanlırı. o çun ve ertesi ioın bıı konuva tek satır bile yer vermedı. Bövle olunca da, TRT izlevicisi »urttaşlar şovle dıışıındnler: Bak&anıza Nezih Dural tahliye oldu GenelkurmaT Savcısı da tdmsevı suçlu bulmadı. Oyleyse bu konuda sojlenenler dogru değil ealiba Yurttaşlar. buvük çoğunlukla, bu islerin perde arkasında nelerin olup bHtığini bilmerler. Dçvietin haberleşme jraçlanna inanırlar. Acaba yurttaşlar şunu bılijorlar mı'' IRT Haber Daıresi Baş anlıfuıda bir AP eski miUrtvekili oturmaktadır. Bu AP eski miUetveltili, Lockheed lçak \apım Sirketi Komisvoncusu Nezih Dural'ın Tfirkive'deki hazı islerinde komişvonculuk vapnuştır. Yani TRT Haber Dairesı Başkam. Lockheed Komisvonrasnnun Komisyoncu«udur. >ezih Dural, cezaevinden mi çıkıyor? Yolla TRT kame(Devanu Sa. 9, Su. 7 de) ZAYIFBİR KOAUSYONDAN ÇOK, GÜÇLÜ HÜKÜMETLERE İHTİYAC VAR,, CHP ıle AP'nin biT «koalisvon» da, ya aa en azından «asgarı musterekler»de bırleşmelen . Bır seçım oncesı donemde sanayıcı ve ış adamlanyla sohbetlenmızın ağırlık noktasını bu konu oluşturdu Meclıs antmetığınde «dramatik bir değişme» bekle meyenlerın, ya da bu olasüıgın gerçekleşmesı kaydıyla goruş açıklayanlann oneraıklen formul, bu oldu Istanbul Sanajı Odası Başkanı Nurullah Gezgın'm de goruşlerı pek farklı değıl «Zayıl koalisyonlardan çok, güçlu hükumetlere duvulan ıhtiyacu belırten Gezgın, goruşmemız sırasında şoyle konuştu. « 1973 seçimlennden bu yana yaşayageldiğımız sıyasal istikrarsızukda, partilerin duygusal davranışlannın da roliı var. 1977 secımlerinden sonra soz konusu duygusallığın egemen olmaması gerekır. Eger aynı parlamento aritmetiğı uç asağı beş yukarı yıne ortava çıkarsa, bu kez, AP ile CHP arasındaki duyçusal zıtlasma ortadan kalkmalıdır HırçınJık ortamınin *>on bulması gerekir. Bu halde, Halk Partlsi ile Adalet Partisi arasında bır koalisvon temennı edılebüir.« Halıt Nann'e sehnce . O, «Adalet Partisi neden yine gtlmesin» dıyenlerden Aynca, 1973 secımlerinden sonra Suleyman Demırel'ın, «millet bize muhalefet görevi verdi» deyıp çekılmesını, «siyasal gaf» olarak nıteleyenlerden bın. Işveren Konfedeıasyonu ıle Hur Teşebbus Konseyı'nın başkanlığını yapan Halıt (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) Seçim öncesinde iş çevreleri SERBEST BIRAK11DIIAR Hasan CEMAL OLAYLARIN ARDINDAKİ Kendısı ıle görüştuğumüz sanatçı AU Poyrazoğlu, «Bu davranış bır skandaldır Gostenlen fılmler, televızyonda şostenlen Bırincı Dünya Savaşına aıt fılmlerden alınmış sahnelerdır. Televızyonda gostenldığı zaman, (Devamı Sa. 9. Sü. 7 de) GERÇEK azetemizde birkaç giinden beri vayınlanan «Seçim Oncesinde îş Çevreleri» röportajı, ozel sektorün genel seçimler konusundakl etilimlerini yansıtıyor. Türldye ekonomisindeki yeri açısından ozel sektönin onemini yinelemeve gerek voktur. Zl Mayıs 1961den bu yana ülkemizde hem serraaye hem de emek çevrelerinin siyasal bilinçlentne volunda gelişmeleri hjzlı olmuştur. Iş adamlanmıı, içerde ve dışarda gittikçe yoğunlassn bir orgutlenmevi de başarmışlardır. 5 Hsdran seçimlerine do;ru yonelen toplumumuzda iş <,ewe Püf Noktası! değişmesi doğaldır. TSrMye'de sanavileşme akunı, yeni sosyal güçlerin oluşmasıns yol açmıştır. llkenin genis emekçi yığtoian, 19701et TuTkiye'sinde yönettme kahlma istekleriyle dohıdarlar, Halk. daha çok demokrasi, daha çok hak, ve daha iyi yaçarruı öılemleriyle doludur. Bu özlemler dünyar.ın her vanmda olduğu gibi sol siyasal partiieri eeUstirivor; ikttdara doğrn itiyor. Batı Avropa'nın çeşitU ulkelerinde geçmiş donemlerde vaşanan seruvenlerl • biraz dcfisik biçimde sa••• (Devamı Sa. 9, Su 6 da) G lerimizin herşeyden önce «sı>asal ıstiıcrar» kaygısı \e aranışı içinde bnlunduklan da anlaşılmaktadır. Öteden beri bu «istikrar» aranışuu çofu kişi CHP ile AP koalisvonunda gorür. Bu jröraş Turkive için yeni sayıunahdır. Çunku 1930lerde ve 1960'larda Turkive iki buyuk partinin davanışmasıyla vönetilirdi. O zamanlar birbirine esdeğerli sayılabilecek iki buyük partinin biri muhalefette seçenek olusturur; otekiM iktidarda ozel sektorü kollavan politikasıyU tutuculara gavence sağlardı. Ne var ki zamanla toplumlann
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog