Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

an dersanesi YAYIIMLARIIMI TERCİH EDİNİZ m»t»mckfizıkldnTyı)Fatı t r t I f Fh 2) 3) Czrtlt 100,Tt.l I *fawİCTEMEADRESİ: ZCgtateOJ. Inldhı SnfaHfaaıK~i~lL*L ONBMUNOT: GERÇEK BAŞARIMZ İÇİIM 53. Hl; UYI: 18937 umhuriyet Kurucusu: rUNUS NADt 2 0 0 KURUJ llstesi konusunda Genel Başkan EcevJt son sdzü söyleyecektir Bildırılaığıne gore Ecevıt, Genel Yonetım Kuruluna ılkelerı bıldırmış, Genel Yonetım Kurulu bunun uzerme elemeyı japmıştır 12 mart donermnde, CHP'run hukumetten çekılrae karan aldığı zaman, bu Karara ujmajan bır eskı bakan ıle, bır eskı Meclıs Başkan Veldh, bır eskı ıdare amırı hakkmda kesın karan Ecent'ın verecegi soj lenmektedır CHP de ıkı mılletvekılımn «Veto» edıldıklenre üışkın sojlentıler çıkmış ıkı konunun da Genel Başkana bırakıldıgı ılen sunılmuştür. ÜNİVERSİ7EYE HAZIRÜK SON DEVRE KURSLARI (ModernKlosık ) 27 NİSAN sınav günü 30 MAYIS sınav gunü (ScbahveÖğle) Mithotposo Cad No 17 Beyazıt Tel 274092 18 NISAN 1977 PAZARTESI Aday adayı listeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu'na veriliyor AMKARA (Cumhmlyot Bftnm) Seçinüere katüacak siyasal rtüer, ön seçimlere gtrecek adsy adaylannı bugun saat 17 00'ye ka <lar Yüksek Seçim Kuruluna vereceklerdır. Verüecek aday "adayı J "~ L "' " yer alacak olanlar, «Vetoulardan kurtulmuş olanlar Bundan baaka, yine seçimlere katüacak styasal partıler bugun « a t 17 0Cye kadar hangi illeri merkez yoklamasına ayırdıkların:, blr «m hangi 11den kaç ldşıllk kontenjan kullanacaklannı Yuksek Seçim Knrulvma bUdıreceklerdlr. AP Genel îdare Kurulu öncekl gun ve dün aday adaylannın da rumurm mcelemış, pek az sayıda aday adavı veto edılmıştır AP Antalya mılletvekılı ve AP Genel Sekreter Yardımcısı Ihsan Ataov, An talya'dan adaylıgını koyan kardeşını veto ettırmıştır Bu, Genel İda re Kurulunda espme yol açmıştır AP'de avrıca Istanbul'dan aday adayı olan bır eczacı bayan da veto edürmştır Bır çok eskı DP'lı AP lıstesınden aday olmaktadır Wasnıngton buyukelçısı Melıh Esen bel In de AP'de kontenjan olarak gostenleceğı so\ lenmektedır CHP'de lse, Genel Yonetlm Kurulu'ndan geçen aday adaylan öt« yandan MSP'nin adav adaylan Çankaya slnemasında duzenlenen bır topıantıda açıklanrnıştır. MSP Genel Başkan Yardımcısı Recaı Kutan tarafından adlan okunan aday adaylan tete tek ayaga kalkarak kendüerını tanıtmışlaraır. MSP'lı aday adaylannın çoğunlugunu ılahıvatcı, muhendıs \e tuccarin oluşturduğu gorulmektedır. Bayındırlık Bakanlığı Musteşan Muammer Dolmacırun Ispartadan adaylıgını koydugu toplantıda behrtılmışUr. Dolmacı, salondakılera Suleymaa Demırel'ın <*" kuvvetlı ve korkulu rakıbı» dıye tanıtılraış(De\anu Sa. 9, Su 8 de) • Edirne'de konuşan CHP lideri: «5 haziran seçimleriyle çok uluslu sermaye çevreleri ve işbirlikçilerinin dönemi sona dedi • Ecevit: «Gerçek milliyetçilik, yabancı baskısına karşı ülke yararını, dış sömürüye karşı haikı koruyabilmekle tıaşlar.» erecek» Yahya DemireFin faturalarma göre, mobilyaları Ereğli'ye ötü götüren taşıtlar arasmda bisiklet de var • HAYALi MOBıLYA KONUSUNDA DEMıRtl VE ıKı BAKANI SORL'KLU B'J LAN S0RU5TURM& HAZ1RLIK KOMISYONUNUN RAPORU BUGLJN ÇO 6UNLUK 01UR5A TBMM ORTAK ÎOPLANÎISINDA EIE ALINACAK. lık Komısyonu'nun raporu goru şülecektır. TBMM bırleşık toplantısında, Komısvon çoğunluğunun ıstegıne uyularak «Soruşturma Komısyonu» üjrulması goruşu benımsendığı takdırde, D°mırel, Ergenekon ve Başol haklarır.da bu kez «TBMM Soruşturma Komısjonu» oluşturulacak, bu komısyon da ılk Komısyon gıbı Başbakan ıle ıkı bakanı sorumlu gorurse, başbakan ıle ıkı bakanın Yuce Dıvan'a gondenlıp gondenlmemelerı konusu TBMM'de ovlanacaktır. Sonıştiırma Komısyonu. Başbakan ve Bakanların ıfadelermı ala büecegı gıbı, kendısının veya Alt Komısyonlann Başkentten başka yerlere gıtmemesme karar vere bılecektır Komısyon, 8na3'asanın 17'ıncı maddesıne gore «Herhan gı bır şahsı tanık veya büırkışı sıfatıyle dınîemek yeüasme de sahıptır. 17'mcı madderun son fıkrası şoyledır «Komısyon Ceza Mahkemelert (Devamı Sa. 9, Su. 2 de) "Madeni ve petrolü devlet işletip değerlendirecek,., Ecevit, tarihi Selimı>e Camımın mejdanırjda 100 bini aşkın yurttaş topluluğu onunde konuşurken.. EDÎRM2 CHP Genel Bas gerçek milliyetçiler Iktıdara geiekanı Bülent Ecevit dun partısının cektır E>aha guçlü, daha bağım Edirne'de duzenledıgı açık hava sız bır Turkıye doğacaktır Banş toplantısında japtığı konuşmada, ıçınde ozgur bır toplum yaşamı MC ıktıdannın dış polıtı.casını başla\acaktır Türkıye'de Bır a ve dış Turklerle ılgılı tutumunu \uç vurgııncunun, karaborsacmın eleştırmış. bu çizgıdekı bır iıctı sahte ıhracatçmın, yağ ıthalatçısı dann mıilıyetçı olamayacagtm be nm ja da çokuluslu sermaye Ürterek, «5 haziran seçimleriyle çevrelerıyle yerU işbırlıkçılennın degıl tümüyle Türk halkının kal kındığı hakça bır gelışme donemı açılacaktır ulkerrızde» demıştır CHP Genel Başkanı Ecevıt'ın Edirne'de yaplığı konuşma ozetle şovledır «Yunanıstan Ege'nm denız va*a ğmda \e sularında, hatta Ege nın gogunde egemenhğını ılân ederken, geçmlşteki Adalet Partlsi hukumetlen sessız kalrmş, bu du ruma boyun eğmışlerdı Turkıye nm Egedekı haklar nı aramaga ancak 1974 de Cumlrırıı et Halk Partısı Hukunr>tı oaşla nııştır Sahte milliyetçiler, «Yabancılar dan ızm alınmadıkça Turk koylü sune haşhaş ektıremezsınız» der ken, Cumhurıyet Halk Partısı ulkemızde haşhaş ekımırı başlat mıştır Haşhaş ekımmı başlatu ken de, ınsan sağlıjını, koruma^ uzere aldığı etkın onlemlerle bu tjn dun\ada Turkreje sajgm lık kazandırmıştır. Mıilıyetçı geçınenler yıllardır (Fotograf ARA GULER) AVKAR*, (Cumhunjet Burosu) mılletımızı cephelere bolup ıç sa TBMM Bırleşık torı'antısı buvaşa ve faşızme doğru surukler gıın saat 15 00'de yapılacak, çoken, Kıbns Turklerım ıse ı^tırao gunluk «ağlanırsa, Başbakan Su larıjla başbaşa bıratarken, Cam levman Dfnırel Malnp Bakanı hurıvet Halk Partısı 197i ae miiı T l Yılmaz Ersenekon ıle Tıcaret Ba hırlığımızı sağlamlaşti mı ;tır kanı Halıl Basol haklarında «Ha Turkıve'ye de Kıbns Turklcrıne jalı rrobııya ıhracı» ıle ılgılı ola de barış \e ozgurluc ge'ırmışti1" (De\amı Sa. 9, Su. 4 de) rak kurulan Soruşturma Hazır Komandolar Çine CHP ve TÖBDER binalarını tahrip etti, çıkan olaylarda oğrencı oldu 3 kişi yaralandı ÇİNE, (Tevfik AKB1S bUdirl yor) Aydın'ın Ç.ne ılçesınde komandolar CHP ılçe bınası Ile TÖB DER şubesını basarak tahnp etıruşler, bu arada çıkan olavlarda Meslek Lısesı ıkıncı sınıf ogrencısi Şaban Bozkurt dlmus, 3 kışı de yaralnrmıştır Ogrenıldığme gore, Çme Ülku Ocaklan şubesırun genel kurulu Içın Kaymakamlık'tan ızm almadan toplanan komanüolar, kor. grerun bıtmesınden sonra slogan lar sciylejerek, CHP ılçe bmasını basmışlardır Baskın sırasmda CHP ılçe bınasının tum camları sandalyeler ve televizjon komandolar tarafından kınlmıs'ır Bu radakı olay sırasmda CHP Genç lık Lokalımn çal'stırıcısı Ahmet Çağlar ağır bıçımae yaıalanmıştır Bu olav surerken, avrıca AP lokah onunden geçen ılencı genç ler de komandolar tarafından do vülmuş*ur. Sa. 9 Sü. 4 de) # ECEVÎT'ÎN GEZİStNDEN tZLENİMLER Türkler: "CHP'nin mitinglerine DİSK üyeleri katılmalıdır,, •? v Seçimlerin, can güvenliği referandumu olacağı, pankart ve sloganlarda simgelendi Kenan MORTAN CHP lideri Ecevıt'ın başlattığı erken seçım kampanyası dun de Trakya gezısıyle surmuştür. Daha oncelerı Antep'te ktıçuk «f letmelerın sorunlan, Samsun'aS kredı \e bankacılık, Zonguldak' ta sendıkal konulara değinen E cevıt, Trakva konuşmalarmda ağırlığı ayçıçeğıne ayırdı Ecevnt, yağ tekellenne ve ıthalatçıları na şıddetle çattığı konuşmaların da, «Artık yağ ıthalatçılannın devn gıdecek, avçıçeğı uretıcılerı (Devamı Sa. 9, Su 6 da) • DISK GENEl ÎEMSıLCılER MKLıSı TOPLAHTISINDA KONU$AN GENEl BAJKAK KEMAL TÜRKLER YONETıM KURULUNUN ALDIĞI KARARI. «IHANET BELGESı. DISK GENEL BAŞKANI. TEMSILCILER MECLISÎ NDEKI KONTJŞMASINDA, TfRK IŞ ÜYESt IŞÇİ \ r E SENDIKALARI 1 MAYIS'A KATILMAYA ÇAĞIRDI OLARAK NıTElEDı. TURK 15 DISK Genel Temsilciler Meclısi Toplantısı dun Spor ve Sergı Sarayında yapılmıştır. Toplantıda yaklaşan 1 Mayıs gostenlen ıle, DISK'ın 1977 Genel Seçımlerlnde CHP'yı desteklerre karannm uygulanmasına ılışkin konular goruşulmuştur Toplantıda DISK e bag lı 27 sendıkanın temsücılen ıle 5 bıne yakın sendıkalann lşyen temsücılen CHP Parlamenterlennden Metın Tuzun, Vahıt Çalın, Alı Nejat Olçen, Dogan öztunç, Engın Unsal hazır buıunmuşlardır Toplantıda kısa bır KOnaşma yapan DISK Genel Başkanı Kemal Turkler, TURKÎS Yonetim Kurulunun al ni'ş olduÇu karan eleştırmış, demokrasiden \ana olan herkesı % TÜRKİŞ uyesı ışçı e \e sendıkaları 1 Majıs'a katılmaya çağırmıştır Toplantıda ışjerı temsılcılen de soz almıs, konulara üışkın düşuncelenni soylemışler, «Ilen Demokratlk duzenın kunüması ıçın CHP'yı desteklemeye evet, DÎSK'ı CHPlıleştırmeve hayır » demışlerdır. DISK Genel Başkanı Kemal Türkler topîantıda japtığı konuşmada 1973 seçımlerinın artık büvuk sermaye sahlplennm tek bır partıyle sivasal iktldar olamayacagını ortaya çıkarttığını ıîade etmiş, CHP'yi destekieme karannın, ışçi sınıfınm devnmci bılıml ışıgı al(Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Halkevleri Genel Başkanı Ozbek: «Taraflı ölduğü şüphesini yaratmış zabıta görevlileri başka yere atanacak» AD*\A, (Cumhurivet GOnev tllerı Burnstı) Oncekı gun şeh nmıze gelere< ılk \ahler toplantısını >apan %enı Içışlerı Bakanı Prof Dr Sabahattm Özbek, seçım guvenlıgınm sağlanması konusunda çok dıkkatlı davranılmasını onermış ve valılerden «Taraflı olduğu konusunCi ««jvresîr, de şüpheler yaratmiî îabıta arrJr ve memurlarının derhal tespıt edılerek suratle gorev yerlennı defıştırmesmı» ıstemiştır. Özbek, ozetle şu komışmayı japmıştır «Seçım donemı Içensınde ıdare ve zabıtanın değıl taraflı da\(De%»ıru Sa 9, Su. 1 dc) GÖZLEM UOUR MUMCU Lockheed §ölgesi. Demirel MHP'ye Çağrısım yineledi ve «Sonra barışalım derseniz iş işten geçer» dedi ANKAR4, (Cumhurivet Bürosu) Erzurum Bağımsız Mılletvekılı Rasım Cınıslj dun duzenlenen bır torenle AP'ye gırmıştır. Rasım Cınıslı'nm katılmasıyla AP'nın Mıllet Meclısındekı sandalje sayısı 170'e yukselmıştır AP Genel Merkezınde yapılan törende Rasım Cınısb ıle bırlıkte Adnan Menderes"ın oğıu Aydın Menderes ve Emm Üçok da bu partıye katılmıştır. AP Genel Başkanı ve Başbakan Puleyrnan Demirel torende \aptı ğı konuşmada yenj bır hesarjlaşma donemiTn başladığmı sojlemiş "Bu hesaplajma mıllıjetçilcrle komüruzmı tehlike sayaıaytolır ve rnHra düfmanlan ir». (Der«mı Sa. 8, »ü. 7 da) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇıZGiSİYLE (7. Sayfada) llli Savunma Bakanı Ferit Melen, seçimlere birbnçnk ay kala, Lockheed yolsuzlağu ıle ılgıll olarak Genelkurraay Askerî Savcılığı tarafından \erilen «ko\usturmaya yer olmadığı kararı»mn yenıden gozden geçınlmesi ıçin jazılı emir vermiştir. 353 sayılı Askerı Mahkemeler Kuruluş \e Vargılama Usulü Yasasınin 3. maddesi MUlî Savunma Bakanına, Genelkarmav Askerî Savcısınca \erilen kovuşturmaya yer olmadığı karannı kaldırarak. Karau davası açüması ya da kovuşturmanm grenişletilmesı karannı vcrme yetkisl tanımaktadır. Yasa maddesinin ba boliimu aynen şovledır: Millî Sanınma Bakanı sonışturmaya devam edilmesl veya kama davası açüması bususlannda askerî savcıya emir verebillr. Kamn davasuun açüması husnsunda verilecek emir üzerine askerî savcı, soruşturma yapmaksızın iddianamc Ue kamu davası açar .. Melen, Genellnırmay askerî sa\cısı jargıç Albay tlhan Şenel'e, Lockheed yolsuzluğu konusunda kamu davası açması için emir vermiş değıldır. Verilen emir, \asadakı tanun ıle «soruşturmaya devam edilmesi» karandır. Genelkurmay Savcısı, yeniien bır soruştnrma yaparak bUgi le belge toplayacaktır. Toplanan bu bilgl ve belgeden sonra, Genelkunnav Savcısı, yenlden kovnşturmaya yer olmadığı kararı \ erebüecektır. Millî Savunma Bakanı Ferit Melen. çok partill dflzenlmizin demirbaş polllikacılanndan bindir. 3ngune kadar Maliye Bakanlığı, Basbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı yapmıstır. Fakat ne çare ki, Lockheed yolsuriuğu ortaya atılınca, blrblrini tutnıaz demeçler vermiştir. Melen'ın. Lockheed vols"î!tt|u ortaya atüdıgınds verdiği ilk demeç şovldl (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) M İşverenler meclis aritmetiğinde ^dramatik,, bir değişme beklemiyor ve çözümüCHPAP koalisyonunda görüyorlar Adalet Partısının 5 haziran seçımlerınde tek başına hukumet kurabılecek bır çoğunluğa sahıp olabıleceğıne ınananların sayısı, «çok çok az» demıştık. Iş çevrclerınde esen hava genellıkle bu doğrultuda. Az da olsa aksl kanıda olanlann, yalnızca, «neden olmasın'?.» dıyebıldıklerme tanık olduk AP, tek başına ıktıdar neden olamasındı'. Bır kere Demirel, yenıden ıkı jülık bır başoakanlık donemı yaşamıştı Ustelık bu donemds DP'yı de erıtmıştı. MSP'nin de artik buyumesmın smınna geîdığı açıktı. Tabanında da AP' ye kaymalar vardı Sonra «boIünme»nın de, koalısyonlann da bır ışe yaramadığı kamoyundn artık gorulmuştu. O halde yenı den bır AP ıktıdarı neden olmasınd.1». Batılıların «wlshful thlnldne» deaı.jlen bır şey vardır îsteklen, özlemlerl gerçeklerın jennp lcoymak anlamında kullamiır. Ama aslmda sbyleyen de pe's byle soyledığıne ınanmaz Işte, AP' nın yenıden ıktıdara gelebılecegı kanısında olanlann da, bu hava (Devamı Sa 9, Sü. 1 de) Köy Enstitülerinin yeniden açılmasıni istedi ANKARA (Cumhnrivrt BÜTOSU> Koy Enstıtulenmn kuruluşunun 37. yıldonumı. dun butun Turkıye'de duzenlenen torenlerle kutlanmıştır. Ankara'dakı kutlama gunıi nedenıyle TOB • DER Ankara Şubes. ıle HaİKevı ortaklaşa bır toplantı duzenle'nıştır Hasanoğlan Halkevmde yapılan toplantıda ko nuşan Halkevleri Genel Başkanı Ahmet Yıldız «Koy Enstıtulsrı yenı ınsaru koyde yetiştmyordu. Karşı devrımcıler onan ıçın karşısında oldular» demış, Koy Enstulennın yenıden açılmasinı ıstemiştır TOB . DER Genel Başkanı Gultekın Gazıoflu da. Koy Enstıtulenmn amacmın koydekı uretım b^çırmnı değıştırmek olduğijnu soviemıştır M Rauf Inan ıse, Koy Enstı'ulerımn nasıl karuldu gunu ve anılarını anlatmıştır Akşam da Makma Muhendıslen Odasmda Koj Enstıtulerı ıle ılgılı bır toplantı duzenlenmıştır. Seçim öncesinde iş çevreleri Hasan CEMAL OLAYLARIN ARDrNDAKİ Bir Yıldönümü öv Enstitülerinin 37'lncl kuruluş yıldöoumu dun butun yurtta torenlerle kutlandı. Kuskusnz bu kutlama resmi bır nitelik taşımıyordu. Bugünkü siyasal iktidann Koy En^tıtulerı fikrine karşı olduğu, hatta Koy Enstitülenru modası geçrruş bir deyimle^ «komunist ju\alan» olmakla suçladığı bilınmektedir. IVIC ik'ıdarının nlu^al bayramların çoğuia karşı soğuk ve Isteksiz kaldığı da bir gerçektir. SozgeHra! 27 Mavıs AnayaM ve özfüılük BajTamı AP lçln K «ıkıntıiı blr olavdır. Cumhurivet Bavramım da M5>P nın içtenlıkle kutladığı sojlenemez Durum boyleyken Koj Enstitülerinin kuruluş \ıldonumunu anma yolunda Hukumetten ya da Milli Eğitım Bakanlığından elbette beklenecek birşey voktur. Buna karşılık 17 nisan, 37 yıldan beri her sene auılıyor Bu uzun süreli olav, hem şaşırtıcı, hem duşun»iurucudur. Salt bu olaya bakara1 Koy Enstitülerinin onemlni anlamak olasıdır. Köy ^nstitiılerintn niteligi ko nusnnda çok şev yanlmıştır, «Üretım içınde cgithn» kuralmı benimsemiş öğretim kuruınlanydı EnstıtuleT; tek parti jönetiminirt ilcrici çevreleri ebvle kurulmnş; başU Tonçuç olmak uzere bir avuç devrimci oğretrnenin ozverisiyle gelişmişlerdı. Ne jazık kı tkinci Dunja Sa\aşuıdan sonra azgmlaşan \c dış destekler bnlduğu ıçin guçlenen karşı clevrira e^lemi, Köv Enstitnlerlm jok etti; bu guzel girişim ya*•• (Devamı Sa. 9, Sü 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog