Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

«ERKEN ÖTEN HOROZ» Kemal Eayram Çukurkavak:rnın bu çttr ki'abında îkı lmç olayınm ilgınç oykusüyle, Kdy Enstıtulerının son donem'nden belgeler de var Behıce Boran. Rıfat Ugaz, Pakır BayJcurt, Hasan Huseyın, Ilhamı Soysal, Behzat Ay, Işık Yurtçu, Mehmet Bayrak, Suleyman Yagız, Selım llen, Halü Soyuer, Ismail Gençturk. Nalân Seçkın'ın yazılarıyla 2 bastası çıktı. Genel Dağıtım.GeDa îsteme: YenigUnAnkara 53. TU; SAT1: 18936 umhuriyet Rurucusu: rüNTJS NADÎ 200 KURUJ 17 HiSAM 1977 PÂZAR Iumda sermaye sımfının gittikçe arttınnaya çalıştığı sömürtıyu sınırlamak, boylece ışçı sınılmın daha ılen ekonomık ve toplumsal haklara kavuşmasını sağlamaktır. Anoak ekonomık savaşımla sağlanan haklar ozelhkle tekelcı işverenlenn aşırı kar nırsmm dogurduğu aşırı fıvat, vergı ve enflasyon artışı karşısmda anlarmnı yıtırmekted.r Ekonomık çıkarlan uzlaşmaz olan smıflar arasınaa banş ve ışbırlığını kesınlıkle reddeden DtSK, bu nedenle somuruyu sınırlama savaşımını somüruyu ortadan Kaldırma savaşımı doğrultusunda jurutur. DISK'e gore kapıtalızm ıle sosyalızm arasında üçüncü bir toplumsal düzen yoktur, sadece sosyalızme varmak ıçm her ülkenın koşullanna göre değısik ozelliMer gösteren aşamalar vardır. Somurunun ortadan kaldınlnası, ancak işçi sınııının dığer emekçı kıtlelerle bırhkte siyasal ıktıdar olmalanyla, yanı sıyasal ıktıdar savaşımı vermelenyle olanakJıdır. Bazı aşamalarrn vapılmas:nı gerektıren bu uzun yol uzermde atılan her adım O7unde sıyasal bır ar.lam taşır. Ornegm. ulkemızde buyuk sermaje sahıplerı sıyasal ıktsdarlan aracılığıyla emekçilenn ucret ar.ışı, daha Türkiye Gazeteciler Sendıkası Genel Başkanı Semıh Balcıoğlu dün duzenledığı ba sın toplantısında, Sendıka Merkez Yonetım Kurulunun seçımlerde CHP'yı destekle meye karar verdıgım açıkla mıstır Balcıoğlu, karann gerekçesını açıklarken Gazetecıler Sendıkasının bağlı bulundugu Türk îş ust yonetı mını de eleştırmış «Türkîş ust yonetıınının ışçi hareketı nın gucünu savsaklama ve yoz laştırma çabası boşa çıkacak tır» demıştır Turkîş'ın bır sıyasl partıyı destekleme olarak sunduğtı konunun aslında «TurkIş üst yonetımının ve aynı doğrultudakı bazı sendıka yonetıcılerının şu yada bu partıden kon tenjan adaylığı kapmaları gıbı kışısel çıkar çabası oldugunu» soyleyen Balcıoğlu «TGS bu gün ulkenın buyuk kesıtını a luşturan ve emeğı ıle geçınenlenn yaranna bır yonetımı sağlamaktan uzak boylesine (Devamı Sa. 11. Sfi 4 de) KIMYA Hazırlnjanlar, , ÂBahattin SÖYDAN OkianÖZDİl. P.I. DiSK: "CHP'yi demokrasiden yana olduğu için destekliyoruz,, (îstanbul Haber Servisl) DÎSK'in 19T7 genel seçımlerde CHP'yı destekleme kararırun gerekçesı dun kamuoyuna açıklanmıştır. Bu karar dogrultusunda hazırlanan raporda, «DISK'ın 1977 genel seçımlenne üışkın karan Konfederasyonumuzun ısrarla ızledığı demokratık sınıf ve kıtle sendıkacıhğı ıle aemokrası ve toplumsal üerlerre ıçın verdığı savaşımın gunumuz kosullarındakı er dogal bır gereğıdır» demlerek. CHP'nm desîeklenmesı kararırın gerekçelen şo.le açıklanmaktadır • «DÎSK'ın en bınncı gorevı, ıçınde yaşadıgımız kapıtaust topkısa çalışma suresi, kıdem tazmınatı artışı gıbl en bnemll ekonomık îEtemlerinı genletmek üzere jenı yem tasanlar çıkarmak ısüyorlar. Ayrıca emekçıler yaranna kazanılmış bazı yasalan değıştırmek ısüyorlar. Ya da DGM gıbı yasa tasanlan hazırlayaralc ılerıcı ışçıç ve halk hareketını ezmek ıçm fasıst gınşımlerde bulunuvorlar. Bu arada ık'ıdarda olrranm sağladığı guçle emekçıler uzermde somumyu ş:ddetlendırmek ve kârlarını arttırmak uzere devle: olanaklannı yağmalıyorlar. Sıjasal ıktıdann buyuk sermaye (Devamı Sa. 11, Sü. 1 de) «Gitgide eriyen AP, bu seçimlerde CHP ile değil, üçüncü parti durumundaki MSP ile çekişecektir. Ona bile tek başına gücü yetmeyeceğinden, MHP'nin sokak gücüne sığınmakta, faşistlerle işbirliği yapmaktadır.» Ecevit: CHP tek başına iktidara gelecektir,, DÜZCE CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, Batı Karadenız bdlgesınde gezısıne ve konuşrnalanna dun de Karadenız Ereğlısı ve Duzcede yaptıgı konuşmalarla devam etmış ve bu konıışmalarda bzellikle orman köylusunun sorunlan uzertade durarak, «Turkıye'nın bonık düzemnde orman koylülerl yoksul kalmakta, ama bır avuç orman ururüen aracısı, orman koylusunun eme£ınden servetler yapmaktaaır» demıştir Ecevit CHP'nm kuracağı dürende bu duruma son venleceğını de belırterek koylalere şovle seslenmıştır: «Turkıye'nJn bütün orman koylülerine, 50 gün sonra iktidara gelecek bır partırun, CHP'nır., bır yetkılısı olarak seslenıyo runr Oımanları IJT koruyunuz 5(i gun sonra kurıuacak halk ik •ıdarı ı!e ormanlann butun nı metleri sızın olacaktır » Ecevıt, Karadenıs Ereğlısl v« Düzce'de yaptıgı konuşmalarda ozetle şoyle demıştır «Sanavıde \e tarımda gehşme vı b'r arada hızlandırmağa kararlı olan Cumhuriyet Halk Par tısı işçıyle koyluyu de bir araaa kalkındıracaktır Işçının ve koylunun kalkınma sı, esnafın da kalkınması demektlr Çünkü işçınm ve kövlunün. o arada kamu gorevhlerının gelın yukseldjkçe esnafın da ka zancı artar Cumhunvet HaJk Partısı gelışme\T koyluden başlatırken, orman kovlusunu de refah volınıa çıkaracaktır Orman koylüsünu yoksulluktan kurtarmak, Turkıye'de ormanları konıvabılmenin ve gehş*Lirebılmenın de temel ko şuludur. Turkıye'nın bozuk duzenınde orman koylulen yok«ul kalmak ta, ama bir avuç orman urunlerı ararjsı, orman koylusunun emeğınden serveUer yapmaktadır (Devamı Sa. 11. Sb 1 de) Türkiye Gazeteciler Sendikası CHP'yi destekleme kararı aldı Sağhk Bakanlığmdan istıfa eden Demır, siyasi hayattan da çekileceğini açıkladı KEMAL DEMIR IN ISTIFA5IYLA BOJALAH SAĞLİK VE SOSYAl YARDIM BİKİHLIGI'HA, (GP GENEl »KRETERI DR. VEF& UHIR 4 U K D I . Bakanlıgı'na yme CGP'den Dr. Vefa Tanır atanmıştır. Sağlık ve Sosyal Yardam Bakai lığından ıstıfa ettığmı bır mektupla Basbakan Sülevman Demırcl'e bıldjren Dr. Kemal Demır daha sonra yaptıgı açıklamada, Bakanlıktan aynlmasuım nedenle rını şoyle anlatmıştır «U.'un yıllar parlamento Uyesi ve hukumet üyesı olarak yorucu şartlar ıçinde, bütün RücUm(Devamı Sa. 11, Sü 3 de) AVKARA, (Cumhunvet Bıirosu) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemal Demır, bakanlık gorcmden ıstıfa etmış \e .%aptıgı açıklamada Faal sıyası hayattan çekıleceguıı, 5 hazıran seçımlerinp katılmavacagım> bıldımı^tır Demır'ın ıstıfasıyla boşalan Saglık ve Sosyal Yardam Acele îşe.. S eçim günü vaklajtıkçs AP, Genel Başkamnın telöşlandıjj gorüluyor. Telâşlandıkçs da serinkuılüığtnı yitırip vanlış iavranışlarda bulunuyor. Bir fcaç jrun once «Ok gibi fırlararak iktidar koltuğuna oturacahm» demişti. Ertesi gün bir de baJrtık, seçimleri kazaıunava fucünun Tetmiycceği bllinciyle Dİacak, sağdan soldan destek aramaya kaltayor. Bayar'a başvuruyor. cBnyunm, istedifiniz llden sid liste ba^ aday gosterelim» diyor. Cevap: Ret. Bölükhaşı'ya gidiyor, propaganda konuşmalaruıda AP'ye yardınıcı olmasını diliyor. Cevap: Ret. Türkeşie konuşuyor, seçimJertle işbirliği öneriyor \e başına da bunun gerçeklcşeceğine değgln acele bir demeç veriyor. Cevap: Gene ret. CHP'li gençler, Düzce'de bir grubun saldırısına uğradı, Alçin tabancayla yaralandı DLZCE, (Cumhuriyet) CKP Genel Başkanı Bulent Ecevıt'ın gezılerıne katılan CHP GençUk Kolları uyelerı, dun Düzce'de saldınya uğramışlardır CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt'ın konuşması sırasmda bır grup «Tek yol devnm» dıye tem po tutunca. CHP Gençlık Kolları Genel Başkanı Zekı Alçın, bu sloganı soylemelerının CHP program ve ılkelenyle bağdaşma yacağını belırterek, susmalarıru ıstemıştır. Çevrelerının sanldığı nı goren grup, bunun üzenne susmuştur Bu arada CHP Genel Başkanı Ecevit, mikrofondan «CHP'li gorevhlere sesleniyorum. Bırakın bırşey yapmayın onları d ^ bız kurtaracağız. Tek yol devnm degıl, « k >ol halkın ıstedıgı ol(Devamı Sa. 11, Su. 1 de) AP'NİN TEK BAŞINA İKTİDARA GELMESİ İSTEĞI VAR, ANCAK BUNA PEK IHTİMAL VEREN DE YOK GİBİ Seçim öncesinde Iş çevreleri Hasan CEMAL Vehbl Koç, Sakıp Sabancı, Nejat Eczacıbaşı, Feyyaz Berker; Süleyman Demırel'ı Başbakanlıkta zıyaret edip neler konuşmuşlar? . Vehbi Koç'a Demırel, «Ankaralısınız Vehbi Bey, ama Ankara'yı unut tunuz» dıye sıtemde bulunmuş.. Acaba ne demek ıstemış'.. CGP ve DP İle bırleşme tasansına Demırel yanaşmamış mı?.. Neden' AP'nln. CGP ve MHP ıle bazı bolgelerde seçımsel ısbırlığı planı yürüyeces mıymış9 Bundan hangı ışadamlan umutluy muş' . Demırel «Ece*it'le tek bir konnda anlaşabilirım. O da valmzca ikJ partinin guçlenmesine yolaçabilecek bir seçim sistemi uzerlnde olan mu dıyormuş?. Ya Sanayı Odaları Birllgi Başkanı Şakıp Sabancı nın CHP üderı ıle Oran Sıtesınde yaptıgı sabah kahvaltısı.. TUSIAD Başkanı Fejyaz Berker'ın Ecevıt'le goruşmest CHP'ye karşı kamuoyunda bır ortak çıkışın seçtm onoesmde yapılmasını hangı Iş adamı ve sanayicıler bnermışler''. Sanayı Bakanhğmın kimı «tasarruflar» ırdan yakınan sanayıcilerden Erbakan, «vazüı belge, delil» mi Istemış?. MSP'yı AP lehine «eritme operasyonu» mu planlarmş'. Yoksa MSP'ye karşı kamuoyunda ortaklaşa bir vazıyet alış mı?. (Devamı Sa. 11, Sü 1 de) Yeniden DP Genel Başkanı seçı/en Bozbeyli "Demırel için Mecliste 40 tane dosya var ve bu adam Basbakan,, dedi ANKARA (Cnmhnriyet Bürosu) DP'nın 3. büyuk kongresı dün yapılmış ve Genel Başkanlıga yenıden Fernıh BozbeyU seçümıştır. AtaturK Spor Salonunun Gençlık ve Spor Bakanlıgınca cse çım jasağı» gerekçe gosterılerek verılmeyışı nedenıyle Golbaşı sınemasında japılan DP kongresı, geçen yıllardan daha kalabalık olmuştur DPIılenn buyuk ılgı gosterdıklen 3. buyuk kongreyı delegelenn buyuk bır bolumu konuşmalan salonun dışında sokakta ızlemıştır. «Mülısetçi Bozbeyli», «Mılliietçı tek lıder», «Güçlü Bozbeyli» sloganlanvla karşılanan DP Genel Başkanı ıçm kongre salonunun g.rış kapısında mahalli oyımlar oynanmış, halaylar çekılmış, davii! ve zurna çalmmıştır. Dıvan başkanlıgma Nığde mılletvekılı Mehmet Altınsov*un getınldıgı DP 3. buyuk kongresinde salonda >er alan ve seçimde kullarjlacagı bıldınlen, «Bolmeden, boldurtmeden, oldürtmeden huzura, refaha demokratık sag (Devamı Sa. 11, Su. 5 de) Bir parti başkanı bem ok gibi fırlayıp iktidara geleceğini söyler, bem de şuradan buradan destek aramn\a kalkarsa o başkan srtık ipin ucunu kaçırmış demefctir. AP Genel Başkanı kendine moral \ennek için ok glbi fırlamaktan söz edJyorsa, bn sözleri odasına kapanıp ajna kftrşısınd» sabah akşam tek basına bir çok kez yinelemesi belki daha etkili olurdu. Kamuoyuna açılmak, ayni zamanda dışandan yardun, destek araraakla bir sey değişmez, olsa olsa sözlerin kandıncı etkisi busbiitün zayıflar. AP Genel Başkanı, partisine destek saflamak için goze aldıgı girişimieri önceden ilân etmekle de bünık bir taktik yanılgısına düşrauştur. Her birinden nlumlu bir vanit almarian banlan açıklamanın âlemi var mı>dı? t'stellk, baş^ırulan Irişilerüı nıteliğini dıkkale alırsak, bunlar Süleyman beye evet deselerdi bıle seçimlerde AP'ye destek olmak şöyle dursun. terslne köstek otmaiarı daha büyuk bir olaüilıktl. Bavar >aktivle Bölükbaşı'ya kin tnhnuş, ona oy verdiği ferekçesivle Kırşehir halkından öç almava kalkmıştı. Yalnız Kırşehir halkı defil, bütün Türk ulusu bu yakışıksız antidemokratik davranışı bugün de unutmuş olamaz. Türkeş ise Bayar'ı devirip Yassıada'ya gönderen 27 Mayıi devriminin bas evlemciierinden biridir. Birbirlerine boylesiüe ters duşen üç politikarının .AP seçimlerı kazansm dîve Süleyman beye destek olmalarından ne umulurdu? Ama işte başka çaresi kalmamış olacak ki, AP Genel Başkanı her kapıyi çalmakta. denize riilşen yılana sarılır dediklert gibi kamnovunnn tep)d ile karsılayacağı giristmleTde bulnnınaktan bile kendinl alamamalrtadır. Hele MHP've rönelttiçi işbirli| i çagnsı, sanırız hepsinin üs ANKARA (ANKA) Basbakan Sulev man Demırel, geçen çarşamba gunu, Koç Holdıng Yonetım Kurulu Başkanvekı li Rahmı Koçia bır gonlşme yapmışrır. Başbakanın ıkametgahmda başlayıp ıkı saat on dakıka suren goruşme, Başbaka WASHİNGTON Bırleşık \menka Cumhurbaşkanı Jımmy Carter, oncekı gun Kongre'ye Kıbns konusunda sundu gu raporda, «Kıbns anîaşmazhğına taraî olanlar arasındakı goruş ayrılıkları henuz çok büyuktür. ancak 31 marttan 7 Süleyman Demırel, Rahmi Koç ile iki saati aşan bir görüşme yaptı nın diğer rande\nılanndakı usulun dışın da tutulmuş ve başına açıklanmamıştır Öte yandan, AP Genel Başkanının Koç grubundan bazı ıst«mlerde bulundu ğu yolunda soylentıler uzerme, bılgıs'.re başvurulan Koç Holdmg Halkl* Ilışkıler Muduru Sunuk Pasıner ANKA muhabırıne şunları soylemıştır«Rahmı Koç'un Başbakanla \ap*ıgı göruşme, olağan bır goruşmedir Bundan (De\amı Sa. 11. Sü. 1 dc) Carter Kongre'ye Kıbns için rapor sundu: "Görüş ayrılıkları henüz çok büyük,, nısana kadar Vıyana'da yapılan görüşmeler taraflara tutumlarmı aydınlatma fırsatı \ermıştır» demektedır. Yasaya gore, Kongre^e her ıkı ayda bır Kıbns konusunda bır rapor sunması gereken Başkan Carter, bu gonişmelerın 1974'ten ben ılk kez Kıbns'lı Turk \e Rumlara aralanndakı bellı başlı goruş ayrıhklanna yol açan sorunlarla ılgılı onenlerde bulunma fırsatı sağladığını belırt(Devamı Sa. 11. Sü 6 da) Halkevleri Genel Başkanı Yıldız; Emniyet Müdürlüğünde işkence yapılıyor,, dedi ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) Halkevleri Genel Başkanı Ahmet Yıldız dun duzenledığı basm toplanüsında, «Emnıyette işkence yogun biçımde yapılmaktadır. Bunun sayısız kanıtlan vardır. Toplumu işkence korkusu sarrnış tır» demış, Ankara'da uç halkevının kapatümasmı kınamıştır Yıldız, özetle şunları soylemıştır <>Ana5asamıza gore >an tutmaması gereken Içışlen Bakam gorevı aldıktan sonra saldınlar artarken, halkevı kapatmalar da hızlandı. Ikı gun ıçmde Dıkmen, Incırlı, Yenımahalle halkevlerı kapatıldı. Sayın Bakanın «Yan tutmıyacağınna ılışian sozlenru ıvedılikle Ankara Valısı yalanlamıştır. Işte «Seçim güvenlığı» de bunun ıçinde yatıyor Herhalde büemedığımız bır plân uygulanı yor. Başkent Valısının «Ben ka patayım, yasa arkadan gelsın) anlammdakı tutumu bu kez, «Ba kan ne derse desın, ben bıldjğımı yaparımna donuştu Herhalde saym Vall, sayın Bakandan daha yuksek bır yerden buyrun alıyor. Sayın bakana onerıyorum, arada bir Emnıyet Mudürluğune gıtsın, altıncı kata ugrasın. Gece giderse daha ıyı olur. Ugramazsa sorumluluğa ortak olacak. Açıkça soyleyebılırım kı işkence denılen (Deramı Sa. 11, Sü. S de) ECEViriH GEZISIKDEN NOTIAR: HALKIN BARIŞA SUSAMIŞUG1 TÜM MEYDANLARDA BELLi OLUYORDU Yıhnaz GÜMÜŞBAŞ Yurdun çeşıtlı yerlennde gıbı Zonguldak, Ereğlı ve Düzce'de de gorulen, dıkkatı çeken bmlerce kadmdı. Yaşlısı gencı, hastası sağlıklısı, çocuk lusu • çocuksuzu bınlercesı yoldaydı, meydanlardaydı. Koşuyor lardı, ağlıyorlardı, çıçekler atıyorlardı. Bılmem, dığer ulkelerde durum nedır ama, bizde, ülkemızde, kadınlanmız, erkeklen mızden daha erken ve daha sağ lıklı pohtıze oluyorlar. Bu onların guçlu sağduyularından \e analüdanndan kaynaklaruyor samrun. Tencereyi kavnatan, içı(Devamı Sa 11, Sü. 8 de) HATICE YILDIZ, NECAÎİ METIN'I, KENDÎSİNI TERKEniGİ IÇIN 0LDURDU6ÜKÜ SOYLIDİ CHP ve Onseçimler StTASAL partüerin yasama meclisleri için gösterecekleri adaylann saptanması Ht seçim di>neminin ılk aşaması sona erecektir. Aday olmak İçin bajvuranlann isiralerini içeren listeler parti lerin > etkili kurullarınca duzenlenerek pazartesi akşamına kadar Yiiksçk brçim Kuruluna verilmiş olacaktır. Adaylığa başvurraada ve parti içı ön seçimde uvçulanacak kurallar Sivasal Partiler Yasasıyla Seçim Yasalarmda belli edilmlstir. Siyasal partilerin yönetlm orçanları adaylann saptanmasuıda yasal kurallara uymak zorundadırlar. 648 sayılı Siyas! Partiler Yasasınm 33. maddest adav olabilme için gPrekH koşulları ilke olarak şöyle açıldamaktafiır: «RtR sivasi partiden aday olabOmek içm; aday Orhan APAYDIN' NADÎR XADİ (Devamı Sa. 11, Sü. 6 da adayımn aday olabilme ve adaylığını kazan dı|ı takdirue katuacağı seçimde seçilebilme yeterliğine sahlp bnlunması, a>rıca parti tuzük \t yönetmeliğinin belli ettiği şartlan haıı olması gereklidir.» l LKEMtZDE Siyasal Partiler Yasasıyla kurulan «On seçtm sistemi». TB>OI \e yere] yönetımler uyellkleri için adavlıklann saptanmasını rartiİTİn merkeı organlannın kesin takdırlerine bırakmamaktadır. Yasalann ve parti tüzüğti ile yönetmeliğinin belli ettiçi koşuilan tasıyan ber kişi ön seçim için bir siyasal partiden adav adaylığını kovabiJeccktlr. «Veto» sözeüğü ile açıklanan adavlıfın partınin vetkili jönetim organınca reddi. anc..k (De\amı Sa. 11, Su 1 de> Uluslararası Af Örgütü'nün Yunanistan'da İşkence RAPORUNUN ONEMLı BOLÜMLERı 3 SAYFADA . Ülkü Ocakları Izmir eskj Başkanı bir kadın tarafından öldürüldü BURSA (Feridun Evrenosoğlu)) Tanş'm Izmir Çığlı dekı ıplık fabrıkasmm Teknık Mudur Yardımcısı ve Llku Ocak ları tzmır Şubesı es'sı başkanı N'ecatı Met.n 132) dun saat 15 30 sıralannda Acar otelı ka fetaryasında sozlusu Celıle Su ves'm yanmda eskı sevgılısı olduğunu soyleyen Hatıce Yıl dız (28) tarafından tabancayla vurularak oldurulmuştur. Metm'ı olduren genç kadın, daha sonra t a bancasını şakağı na davayarak mtıhar etmek ıstemış. ancak tabanca tutukluk yapmca yetışen otel personelı taraiından onlenmıştır Mermos Pabnkası Kutüpha ne Şefı olan Ankara DTCF me zunu Hatıce Yıldız, polıse ver digı ifadede, Necatı Metm'ın, yedi ay öncesıne kadar Mennos fabrikasında ıplık bölurru şefi olarak çalıştığını, 5 vı'.dan bu yana da kendisı ıle kan/îoca hayatı yaşadığmı (Devamı Sa 11, Sü. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog