Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞOAŞ YAYINLARI MAVİ ve KARA Sabahattin EYÜBOÛLU 14 YAZI EKLENMÎŞ OLARAK, YENÎ BASKIS1 ÇIKTI PÎYATI 25 LÎRA îsteme Adresl Çagdaş Yayınları Halkevi Sokak J9/41 Cagaloğlu İSTANBUL 53. YIL; SAYI: 18935 umhuriyet Kurucusu: rUNUS NADÎ 200 KURU} 16 NISAN 1977 CUMARTESI JS YAYINfAIİI AnaJöiuda vc Sosyalist Ulkelerde MELİH CKVDET ANDAY tıyatı 20 Hra Utem* adresı ÇAÛDAŞ YAYTNLARI Cağaloğlu Halkevl Sokak. No 39 41 Istanbul Ecevit: Türkîş CHP ile AP'yi aynı kefeye koyamaz ZONGULDAK CHP Genel Başkaru BUlent Ecevit, Zonguldak'ta halka hıtaben yaptığı k o nuşmada, işçller ve çalışanlur yaranna kurulmak ıstenen hak ça düzene karşı çıkan siyasal güçlprın başında AP'nın geldıgı nı soylemış, «Fakat ne Rarıptır ki bazı TÜRKİŞ jönetıcilerl CHP Ile AP'yi bir kefeye koymaya kalkışıyorlar demıştlr. Ecevit bu konuya ilışkın gbrüşlerini açıklarken şunları sovlemiştır «Buyük scrnıaye (.evrelerının, hatta daha çok vurguncu ve KO nıürllcU çevrelerin temsilclsi du rıımunda olan,, üstelık faşistlerın himayesıne sığınan bir partıyle, çalışanların haklannı ve yarannı herşeyin üstünde tutan bir partiyı bır kefeye koymaga kal kışan bir işçi sendikaları konfe dorasyonu, belli ki, kendi içinde onpmli sorunlarla ve çelişkilerle karşı karşıyadır Bız AP İle bır kefeye gırme yiz. Bir işçi sendikaları Ust ku nıluşunun bu ikl partiyi açısından bır kefeje koymağa kalkışmasını da, en tıafıf deyı mıyle, yadııgarız Haklarınm bı lincine varan işçllerın de bunu en 87 bizim kadar yadırgayacak lanna ınanırız » Turkiye'de bozuk dtlzenin srt mtirtlsunden kendilenni bır ol çüde kurtarabilen tek halk kesl mının ışçıler oldugunu, işçılerın bu duruma erışmesını de CHP' nln Sdğladıgını, dzglir ve güçlıl sendikacılığın 1%1 de CHP taıa fından geürıldıgıni anlatan Ece \ıt toplu sozleşmp ve grev hak IRII tanındığını belırterek «Ttir kiye de CHP nın gerçekleştırdıği bu haklar, başka demokratik Ul kelerde olduğundan daha genış tır » şeklinde konuşmuştur Ecevit, bUyuk sermaye çevre lerinin temsilcisi olan AP'nın es ki iktidar dönemmde bu haklara rağmen, İşçi ücretlerlnın fıyat artışlarınm gerisınde kaldığını (Devamı Sa. 11 ^u 7 de) Zonguldak'la konusan CHP hderi, partısının iktidar olması durumunda, kamu kuruluşlarındaki tüm çalışanların işçi statüsüne geçirileceğini ve işsizlik sigortası çıkarılacağını söyledi. CHP 8 ÎLDE KONTENJAN GÖSTERECEK, 4 ILDE DE MERKEZ YOKLAMASI YAPACAK AOAY YOKLAMALARINDA OY KULIANACAK DELEGELERıN LıSTESî YARIN AKŞAM ASKIDAN ıNDıRılECEK PARTıLER ADAY ADAYI lıSTELERıNı 18 NıSANDA YÜKSEK SEÇtM KURULUNA VERECEK. ANKARA, (ANKA) 1 mayıi ta yapılacak adav \oklamalaun da oy kullanatak partılı delrpe lıstelen yarın ak&am saat 17 de riskıdan ınecektıı Lıstelcrde adı bulunmayan partili delegeler, yıne bu saatc kadar ilçe sp çim kurullaıına başvurarak ıtı razda bulunabilocckİTdir Bu ta DİSK seçimlerde CHP'yi destekleme gerekçesini ayrıntılı olarak bugün açıklayacak DtSK seçimlerde CHP'yi destek leme nedenlerıni bugun kamuoyuna açıklayacağını bıldirmı^tır. 5 hazıranda yapıUcak se^ımler de CHP'yi destekleme nedenlerinı içeıen raporun DİSK Yürlitme Kurulunun onayından geçtiği bugün basına ve kamuoyuna açıklanacağı duyurulmuştur. Bılındiğı gibi, 21 ve 22 şubat 1977 tarihlennde toplanan DtSK Gcnel Yönetım Kurulu ılp Baş kanlık Konseyi 1977 seçimlennde DtSK'in gorüşunü şu açıklama ıle kamuoyuna duyurmuştu «Bugün ülkemızde ıktıdura en güçlu aday durumunda bulunan tek ilerlcl ve demokrasiden yana örgut olan CHP'yl 1977 genel seçimlerınde DISK'ın Genel Ku(Dcvamı Sa 11, SU 4 ıle) • Türkeş, AP ile işbirliği yapılmasının sözkonusu olmadığını MHP örgütüne bildirdi ANKAKA (Cumhnriyet BtiroRu) AP ile MHP'nln seçımlerde işbirlığı yapmosı yolunda Demırel ıle lıhkpş arasındaki goruşmenin başarısızlıkla sonuçlandığı öğrenılmıştır Gbrüşmede De mirel'ın AP lıstesınden MHP adaylarına kontenjan vermeyi önerdığı, buna kurşılık 'Iürkeşın bugUnkli hükümet protokolünde yer alan «seçim işbirliği yasası» nın çıkaıılması koşulunu one sür dtlgü belırlenmıştir. Öğrenildığine göre, Türkeş'e görüşme teklifi Demirel'den gelmiştır Demirel goruijme isteKini öne sürerken «hUkümet konulnrının» ele alınacağını bildirmiştır lkı partinın liderleri arasındaki Rorüşme başladıktan sonra Demirel'ın sözü «seçimlerde işbirliği» konusuna getirdiği ve «Bız ikl lider olarak prensipte anlaşalım. Konunun teferrüatını teşkilât ybnetleılerımız karara bağlasın» dediğı öğrenilmlştlr TUrkeş'in buna karşılık «Hangl koşullarda prensipte anlasacağız» diye sorduğu, Demirel'in de «Makul ölçüde sızın adaylannıza kontenjan tanıyabilinz. cevabını verdiğı belirlenmiştir. MHP Genel Merkez çevrelerin den alınan bilgıye göre MHP Genel Başkanı Ttirkeş'ın bunıın üzerinde bugünkü MC hükümetinln kuruluş protokolünde yer alan «mıllıyetçı partılpnn spçım işbirliği »ne ilışkln yasanın çıka rılacağı yolundakı vaadi hatırl.v(Devamı Sa. 11, Su 6 da) Demokrat Parti'nin 1950'den önce yürüttüğü yoksullukla mücadeleyi şimdi biz sürdürüyoruz 'Demokratik Sağ,, • ü? GENEl BA5KANI DEMıREl'ıN MECUSE HESAP VERMtDEN SEÇıME GıTTıGıNı BELıRIEREK, MıLLEI DE KENDıSıNıN HESABINI GORECEK GıBı GELıYOR BANA» DEDı. DP Parlamentoda yolsuzluklar konu iıında gerçekten başarılı bir savaş vprdı Mobılja ve I,ockheecl yolsuzluklaruıı en etkılı bıçımde kürsülere getiren DP nıll letvekıllerl oldu Görüşlerinı paylaşırsı nız pdylaşma7sını/ o ajrı konu fakat mücadelelerl gerçektpn başarılıjdı Parlamentoda, bır <,ok kez DP Kon ya Mılletvekılı özer ülçmen ıle tartış mışızdır Ona göre, yolsıuluk bır naınus soııınııydu Namuslu yönetıcıler geıse volsuzlukları onlprdı BPII ise şu «orüs deyim Yolsuzluklar duzemn tf nırlındeıı ve ışleyışınden çıkıyordu Ürnegın, şu mobılva \olsu7İııgııiKİaki nvı r«;ı ladesı» konusunu ele alınız Bu «vergı lades.» var oldukça, bir takım klşiler, bunu bir ve Ferruh Bozbeyli Uğw MUMCU rıhtpn sonra, llsteler kpslnleşmlş olaraktır Paıtıleıın aday adayı listeleri de 18 nısan tarıhlne kadar Yuk sek Seçını Kuruluna verilmiş ola caktır Partiler bu tarıhe kadır aday yoklamalarına katılacak a clay ariaylarının lıstelerını tesnıt edeceklerdır Ayrıca bu hstetfrle bıı lıkt^ meıke/ voklamas>ı yapılarak ve kontenjan kullanılaı ak ılleı de 18 nısan tarıhıne kadır \uksek Spçım Kuruluna ıcnl mış olaruktır CHP KONTENJAN İLIERİ CHP Genpl Yonetim Kurulu, kont/>n)an adayı gnsterılecek ıl lerı Ankara, Istanbul, Izmir Aduna, Çankırı, Denii'lt, P^skışelrr ve Samsun olarak belırlemiştır Kon lenjan adaylannın sayısı henllz kesinleşmemlştir Ancak bu sayının 12'yl geçmemesı beklenmek tedir CHP'nin ayrıca Doğu bdlgrsınde bazı illsrde merkez yoklaması yapacağı öğrenılnuştır. Bu illerm sayısı şimdüik döıdti geç(ücvamı Sa 11, Su 4 de) Buzdolabı ve çamaşır makinalarına yeniden zam yapıldı ANKARA (ANK\) Buzdolabı v e çamaşır makınası fıyat laıı na yeniden zam yapılmış ve zam lı fıyatlarm pazartesi gününden ıtibaren uygulanmasına başlana rağı ögrenilmiştir Arçelık çama şır makinalanna yapılacak olan zammın 250 lira, buzdolapların.ı yapılan zamlarm da 400 500 Hra arasında değlştiğı bildirılmektedır Tazartesi gününden itıbaren uygulanmaya başlanacak olan Arçelık bu?dolabı ve çamaşır makınaları fıyatlan şöyledır 401 litrelik 14 S ayak tek kapı lı buzdolabı fıyatı b i > « 5 ü lira ıken pazartesınden itıbaren 6 bm 400 lira, 12,5 ayak tek kapılı arçelık buzdolabı flyatı 5 bin 550 iken pazartesi gününden ittbaren t> oın lıradan satılacakür Arçelik çamaşır makinalarına İse 250 lira zam yapılmıştır vc 5 bin lıra olan çamaşır makınası fiyatları 5 bin 250 liraya yükselmiştir ll^ılıler yapılan zamlann kur ayurlam ılarından doğdURunu vo son zamanlarda dayanıklı tüketım mamulleri fıyatlarına 2 ayda hır ?,ım gelmeyp başladıgını ifade etmişlerdir Aıçelık buzdo(Devamı Sa 11, SU 4 de) kazanç kapısı olarak kullanacaklardır Bu kaçmılmazdır DP İle yolsuzlukların kavnağı Üzerinde anUşma olanağı yok, yok tab.ı kı Bm sag blri sol görüş Bu ıkı goruş., ıpmelınden bırbırıne karşı Neyse blz yıne Dozbeyll İle yaptığı mız soyleşıye donelım Bu geneı konulardan sonra, günrel soruniara gelıyoruz DP, Parlamentoda, gprçekten Cephe HUkümetıne karşı ba şarılı bir mulıalelet örneğı verdi özel llkle yolsuzluklar konusunu en iyl ışle \en paıtı Demokratik Partıydl Erken spçıme glderkPn, yolsuzluk dosyalarının sonucu ne olacaktı? Bunu sordum. An lattı «Bu yolsuzluk meselesl Demokratık Partı mücadelesinde önemlı bir yer tutuyor ÇünkU evvelâ, bir memleketin işlerl yoluna girmelı, yolundan dışarıya çıkmış olursa hayatından kımse emın riegıldır Madcnı kı. partıler mıllete hizmet içln ortaya çıkmışlardır Mak sat budur, sıyail partiler şirket değildır Yanl ortakları. kftr paylaşmak amacıyla biraraya gelmezler » Burada Bozbeyll'nln sözünü ıceslyorıım «Ama bazı partıler, şırket gibi çalışıyorlar» dlyorum GUlüyor «Evet» dıyor Sonra devam edıyor «Gelırlerse. kanuna aykırı bir teşek kül mpydana gelmış olur Oysa bızını memleketinuze hele şu Cephe HUktlme (Devamı Sa. 11, SU 1 de) Türkiye Gazeteciler Sendikasının hiç bir partiden kontenjan adaylığı istemediği açıklandı TUrklye Gazeteciler Sendikası (TGS) Merkez Yönetım Kurulu' nun dün İstanbul'da yaptığı toplantıda konuşan Genel Baş.kan Semıh Balcıoglu, TüıkIşın seçimlerde TUrk işçisinin etkinlı ğmı ortaja koyması ve Parlamen to çatısı altmda sesını duyurması içın daha fazla gecikmeden ka rarını açıklaması gerektiğıni soy lemiştir. Balcıoglu, TGS'nin hiçbir sıya sal partiden mılletvekılüğı seçım lerl içln kontenian adaylığı iste ml veya oneris,ınin olmadığını blldlrırken, «Heıhangl bır siyasal partiden gelecek kontenian aday lığını da kabul etmeypı.pgımı açıklamak tsterım» demıştlr. Seçimlere, kan, barut kokan yollardan, meydanların ve sokak (Devamı Sa 11, bu 4 de) C Fakir Baykurt son romanını Cumhurıyet için yazdı BıLıMi HALKIH HıZMETİNDE KULLANMAK ISTEYENLERıN ÇABALARI.» • YAYLA ıNSANININ YAJAMI, DEVLEI HALK DEĞGıN GÖRü^LERi KTÜ Rektörü Özel, göreve hükümetçe atandığı için Üniversitelerarası Kurul toplantısından çıkarıldı ANKARA (Cumhurivet Bürosu) Üniversitelerarası Kurul dün Ankara'da Ankara Üniversitesi Rektorü Prof Tahsin özgüg'un baskanhğmda toplanmıştır l'op lantıya 18 Unıversıtenin Rektorlerl ile her Universiteden ıkı temsılcı katılmıştır Toplantıya katılan KTÜ Rektörü Prof Alımet Özel'ın durumu tartışma konusu olmuş, seçimle gelmeyip hükiımetçe atanan bir Bektorün Ütııversıtelerarası Kurul toplantısına katılamayacağı karara bağlanmış tır. Karardan sonra, KTÜ ıü Ahmet özel toplantıyı terketmıştır. Üntversıtplerarası Kuıul toplantısmda daha sonra ODTÜ'deki du rum ele alınmış, Kurul, OD1Üde de 17">ü sayılı Ünıversıteler Ya sasının uygulanmasını ODTÜ'nün Özerk Ünıveısıte olmasını ıs temıştir Üniversitelerarası Kuıul'un çalışmaları bugün de sürecektır FiNLANDiYA ZiYARETiNi TAMAMLAYAN CUMHURBAŞKANI KORUTÜRK YURDA DONDU ANKARA Fınlandiya'ya yaptığı dört günluk resmi ziyaretl tamamlayan Cumhurbaşkanı Fah rı Korutürk ve beraberındekı Türk heyeti dün yurda donmuş tür. Helsinki'den saat 15 30'da Fınlandiya Cumhurbaşkanı Urho Kekkonen tarafından askerl torenle uğurlanan Cumhurbaşkanı Koruttlrk'ü getiren özel THY uçagı saat 18 50 de Esenboğa va (Devamı Sa. 11, Sü. S de) Yayla 8UGÜN 4. SAYFADA • ANADOLU YA ULA^INCA DEGıJENlER, KENDıNı 6ULAN VE YENİ BıR DOGRUUU ARAYANUR. Bu Köşeden KAÇ TÜMENİ VAR? ALTAN OYMEN Boran: «Seçim döneminin başlamasıyla silahlı saldırı ve cinayetler arttı» TİP Genel Başkanı Behice Boran A\ln veıdiRi ya^ılı demeçte, seçım döneminin başlamasından sonıa silahlı saldırı ve cınayetie nn arttığını bne sUrmUştür. Hükümtilıı bıii.1 olarak can f { U venlıgınm .ı«ıyı$.ln sağlanmasın da bııinci dcrecede sorumlu olrfiı Demiıel ın «V.ıtmdaşların bırbın ni inr itmenıpst» teınennıslnde bn lunmakla yehndığıni, AP lle CHPnın Bu konuda birblrlerını (De\amı Sa. 11, Sü. 3 de) Yargıca hakaretten mahkemeye verilen isciler tutuklandı KOCAEL! IS MAHKEMESı'NIN VEıKı KARARı ÜZERINE GÖSTERI YAPAN İŞÇILER YARGI KARARINA KARŞI GELMEKTEN YARGILANIYOR İZMİT (Cumlıuriypt) tpraş Rafinprisınde yetki uju nıazlığını DlfeK e bağlı Petkim îş lehlnp sonuçlandıran İş Mahkemesi Yargıcı Naım Cevat Karaca aleyhinde göstcn v VHptıklan gerekçesi le yargılanan Turk İş e Dağlı Pet rol îş Sendikası Kocaelı Şubesl Başkanı ile ikl İJÇİ dün tutuklanmıştır Kocaelı İş Mahkemesi, îpraş Rafinerisinde DtSK'e ban lı Petkim tş ile Turk tş'e baglı Petrol İş arasındaki vetkl uyuşmazlığını bir süre önce Pelkını İş lehine so nuçlandırınca Petrol îş Sendikasına bağlı işçiler, iş JP nnde direnlşe geçmişler ve çeşittl cöstpıılerde bulunmuşlardır İş Mahkemesi Vargıcı Naım Cevat Kaınra da goste rıde bulunanların pankart ve dövizlerindc kendısine haka(T>r\aını Sa 11, Su 5 tlc) MUSTAFA EKMEKÇi'nîn ANKARA NOTLARI Köy Enstitülerinin 37. kuruluş yıldönümü bugün kutlanıyor ANKARA, (Cumhurlyct Burosıı) Köy Enstltülerlnin kuruluşunun 37'inci yılı bugün bütün Türkıyede yapılacak toplantılarla kutlenacaktır Köy Enstıtülerı, bır yasa ile 17 nisan 1040 da kurulmuştu. TÖB DER Ankarn Şubest Ankara da kutlama programını ıki (Devamı Sa. 11, bü S da) TAN ORAL'ın ÇıZGıSiYLE (5. Sayfada) .TurkI>lıı (lesteci.ııl Iki partl arasında pazdia çıkarınış: Kim hlzp 11 nııllclvckllllfcl Ile 3 senatorlük \crlrse, Ve partlnln joııctinı kurulu üvrHklrrinin bcşte blrlrJ verirse, Vc de Iklldara crldİKİn de £5 bakanlıktan 5'lnl verır se, A>rııa bclcdlvelcrdrkl nıahallı id.ııclrrdekl başk.ın lıklannı üvcllklerln hcst>birinl \r kamu thtlsadı H' T Orkts Yönetlm Kıırulu'nuıı çogunlugu, vpbhııslcrl vonctlm kurulu ineHlılonnin bir hnlumunu \crlrse, Avrıca cl» Moclls'tc sıu culuklcr, komite uyellklerl, pıntuliolıın ust duzejlnde yer ve lıer «lcdiRimbl yapa ca&ınu soı vcrlrse... Ki/ nnıı (Irsteklcrlz. Ama bu pazara cdğırıi.in partilerdcn blrl scrmaycden vanaymı.ş . Hiç onrml yok . tlhan Selçuk'un dedlği glbl oıipmll «lan, «koltuk», «koltııkları blze kim verlrs?, Iıi7 onıı drstekleriz.. l!ır de ültlmalom(De\aını Sa 11, Sü 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog