Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

arıdersanest YAY1MLARIIMI TERCİH EOİIMİZ Çör&nfi modem mztematik lise 1 FUu 75.TL. 2) Mttfem (ırar uyıubmaJıı natrmitîkfuikkimya'FaO 10O.T 3) Oa«ilMtuy»ıhmall,e<JH>iyıturihcoiııfy»Fiao6aTl. 4)* Kîasüi (6ze:lj, ç&2ânlef test uyfubfflaiı) • biyoloji Futı 14O.TL. S) ÇSzimfi Gend Ycttnek Rao 100.TL. ISTEMEADRESİ: Z.G»k*p Cıd Inlcıbp Sol T?f>iw irttJdcrdt %10; kftapçıiva %25 inöirim y^fftr. ONEMLİ NOT: ttata 5rw pom hmls) H, W , I H n i gBnfcnnlen khıp (8nd<rO«kttr. GERÇEK BASAHIIMIZ İÇİINi 53. ılL; JAYI: 18934 umhuriyet Kuracusu: nJXUS NADÎ 200 KtfRUS Yönetim Kurulu toplantısını terkeden Genel Başkan Tunç*un, salondan aynlırken, kendisüıe karşı çıkanlara. «olaganüstü kongreyi toplama karannı siz almazsanız ben bu çagnyı yapanm» dediğı ve daha sonra bu doğrultuda girişimlerde bulunduğu ögrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak dün YolIş Federasyonu Genel Başkanı Halit Mısırlıoğlu, «Alman karar Türkîş'i küçük düşürücü nitelik tedir. Türkîş'in 24 ilkesinden başka destekleme için bir koşul öne sürülerr.ez. Bunun ötesi koltuk kavgasına gjrenı demiştir. Ortak hareket etmenin çoktan berl fkl parü arasında çörüşülen bir konu olduğunu bellrten AP Genel Başkanı Söleyman Demlrel «.MHP olmadan bir hükömetin ayakta dnnnası cesur ve davramnMi müıııkiın değfldir» ifven MHP Uderi tAYINLARI Anadoluda ve Sosyalist ÜJkelerde MELiH CEVDET ANDAY Fîyatı 20 Lira. Isteme adresi: ÇAGDAŞ YAYINLARI Cagaloflu Halkevi Sokak. No: 3941 Istar.bul ( 5 NtSAM 1977 CUMA Ecevit, Türkİş yöneticilerinin görüşme isteğini reddetti ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Türklş'in genel seçimlerds destekleyeceğı siyasal partiyi saptamadan önce, bu destegin kural, koşul ve biçimini belirleyen yönetim kurulu karar metrü, AP ve CHP Genel Başkanlıklanna göuderilmiştir. Metne illşik sunuş yazısın, Yönetim Kurulu çoğunluğunun görüşlerine katılmayan Genel Başkan Halil Tunç Imzslamamıştır. Mektubun altında Genel Başkan vekillerinden Madentş Sendikası Genel Başkanı Kemal Özer ile Genel Sekreter Sadık Şide'nin imzalanrun bulunduğu saptanmıştır. Bu arada, ANKA'nın haberine göre Türkİş Genel Sekreteri Sa dık Şide ve Kemal özer'in EceviHe görüşmek istedikleri, ancak bu isteğin Türkİş Genel Başkanından gelmediği ve dolayısıyla protokole uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği bildirümiştir. Türkîş Yönetim Kurulunda, iki siyasi partiye verilecek destekleme kural ve koşullannın blr bildiri ile kamuoyuna açıklanması karara bağlanmışken, bu açıklama bugüne kadar yapılmamıştır. Buna, Genel Başkan Tunç ile Yürütıne Kurulu'nım diğer üyeleri ve Genel Başkan Vekilleri arasındaki görüş aynhklannm yolaçtıgı sanılmaktadır Turkîşin Yönetim Kurulu"nda kabul edüerek AP ve CHP O nel Başkanlıklanna gönderilen destekleme koşuilan arasında, Türktş'in Bakanlar Kunılu'nda yüzde 20 oranında temsilinin de bulundugu saptanmıştır. Buna göre, Türklş'in destekleyeceği parti, tek başına ya da bir koalisyon içinde iktidara gelmesi halinde, hükümetin 5 bakanını Türkîş'in göstereceği adaylar arasında seçecektir. Aynca desteklenecek parti tüzük re programmı, Türkİş'in istekleri do»rultusunda değiştirecek. kabul edilen istekler bir protokole bağlanarak siyasi parti tarafmdan kajnuoyuna açıklanacaktır. "AP ile MHP sokaktaki işbirliğini şimdi sandıkta da sürdürmek istiyorlar,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başka nı Bülent Ecevit. dün verdiği yazıh demeçte «AP ile MHP'nin yıllardır sokakta yaptıkları işbirliğini sandıkta da sürdürmenin yollanm aradıklanru» öne sürmüş, «bu duromda AP*ye verilecek her oy, faşizmin ve yıllardır işlenen siyasal cinayetlerin desteklenmesi anlamına gelmektedir.> demiştir. Ecevit demecinde şu görüşlere yer vermiştir: «AP ile MHP yıllardır sokakta yaptıklan işbirliğini şimdi sandıkta da siirdürmenin yolunu anyorlar. Seçimde iş(Devamı Sa. 9. Sü. ~ de) karariı riirkes Demirerin MHP ile işbirliği önerisini Türkeş kabul etmedi (Cumhurlyet Haber Merkeri) AVKARA Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, AP MHP işbirliğini isterken, MHP buna karşı çıkmıştır. *,IHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, partisinin hiçbir partiyle işbirüsi yapmayacagını açıklamış, AP Genel Başkanı Demirel ise, «Seçünîerde AP ile MHP"nin müşterek hareket etmesinin iki parü wasmda çoktan beri görüşülen bir konu olduğunu» söylemiştir. Alpaslan Türkeş dün verdiği demeçte, <5 haziran seçimlerint de Türkiye'nin kader çizgisinin yeniden çizilecegini» belirtmiş, «MHP olmadan bir hükümeün ayakta durması. cesur ve kararlı bir icraat yapmas! artık mümkün defildir. MHP 67 ilde seçim lere katılmaktadır. Bazı gazetelerde yer alan, bir partiyle işbirliği yapacağımız yolundaki haberler asılsızdır. O halde 67 ildeki bütün milliyetçller görev basına.. 5 hazirana kadar gecegündüz uyumadan, dinlenmeden, mu kaddes vazifelerimiz için seferberlik ilân ediyorum. Bu seferberliğin adı göntil seferberliğidir» demiştir MHP Genel Başkan Yardımcısı Eyüpoğîu ise, bu konuda ANKA muhabirine şunlan söylemiştir: «MHP 67 ild« seçimlere girecek ör. Adaylanmız partiye toaşvurularını yapıyorlar. Bu başvunnalar her ilde artıyor. MHP şu anda hiçbir parti ile işbirliği yapmayı düşünmüyor. Seçimlere müstakilen gireceğiz. Basında çıkan bazı partilerle işbirliği yapacağımız şeklindeki haberler seçimde aynı lisfeden girecegimiz anlamıns Belmemelidir. Bu olsâ olsa seçim sırasmda birbirimizi yıpratmamak seklinde arüaşüabilir.» AP Genel Başkanı Demirel dün Başbakanlık konutunda yaptığı çalışmadan sonra Anadolu Ajansı muhabirinin bir sorusu üze(D«r«nu Sa. 9, Sü. 2 de) Karataş hakkında Memuriyeti işgal,,den dava açan Ankara Savcılığı, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Savcılığı. TRT Genel Müdürlüğü'nü haksız olarak işgal ettiği iddiasıyle, Şaban Kara taş hakkında dün, Ankara Asliy e Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açmıştır. Savcılık TCK' nun 252'nci maddesine ayion ha reket ettiği iddiasıyle Karataş'ın 3 aydan 2 yıla kadar hapis ceza sı ile cezalandınlmasını istemiş tir. Yargıtay Ceza Daireleri'nin Ka rataş'la ilgili genel kurul kararı Ankara Savcılığı'na gelmiştir. Ga zetemizde kısa bir süre öncs ya ymlanan Yargıtay karan, Danış tay kararlannın uygulanması. Şaban Karataş'ın genel müdürlük sıfatımn bu Danıştay karan na göre ortadpn kalktığı yolundaydı. Yargıtay ceza genel kuru lu karan Ankara savcılıgına gelince, bunun ışığında Ankara savcılığı. Karataş hakkında kamu davası açmıştır. Şaban Karataş'ın duruşmasına yakmda başlanacağı sanılmaktadır. Parti merkezlerinde aralıksız süren toplantılarda aday yoklaması ve kontenjan adayları konusu gözden geçiriliyor (Cumhuriyet Bürosu) 1 mayıs günü yapılacak aday yoklamasında oy kullanacalc parti seçmen kütüklerinin birer nüs hası dün ilçe seçim kurulu başkaıüıgı ile partilerin ilçe binalannda askıya çıkarümıştır. Deiege listesi adı da verilen parti seçmen kütüklerinin 18 nisan akşamı saat 17'ye kadar ilçe seçim kurulu başkanlığı ile partilerin ilçe binalarında askıda kalacağı bu süre içinde belirlenen yanlışlara ilişkin itirazlann da 19 20 nisan günü ilçe seçim kurullarınca incelenerek karara baglanacağı ögrenilmiştir. Partilerin genel merkezlerinde, dün genel başkanlann katılmasıyla genel yönetim, genel idare kurulları, başkanlık divanlan ile parti divanı toplantılan yapümıştır. Bu toplantüarda aday adaylannm durumlarırun incelen diği, kontenjanların saptandığı, merkez yoklaması yapüacak illere ilişkin kararlann almdıgı ögrenilmiştir. 1977 seçimleri için MSP nin adaylanndan 250 milyon lira topladığı, bunun teberru olarak almdığı belirtilmiştir. Seçim sloganlan için siyasal partilerde çalışmalann henüz bitirilmediği, geçen seçim dönem(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Bozbeyli: "Solu uınacı gibi göstermek yaıılıştır,, DP GENEL BAJKANI FERRUH BOZBEYli, «YERALTI VE YERtSTÜ ZENGiNUKLERiMiZ MiLLEIiMiZiN KONTRO 'Demokratik Sağ,, ve Ferruh Bozbeyli LUNDA OLMALI, YABANC1UR 1ARAHNDAK SOMJRJLMEMELi. DiYOR. Türkiy«'de oldum olası, sagcılarla. solcular arasında en azından bir «diyalog kopukluğu» var. Katılık bir çoğumuzun duygu ve düşüncelerine yerleşmiştir. Demokrasi, çeşitli düşüncelerin, birarada, hoştrörii içinde yaşatılmasını gerektirmez mi? öyledir. öyledir amma, nedense bu hoşgörüyü silip atınışız çoğumuz. Demofcratik Parti Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli ile konuşurken bunlan düşünüyordum. Bozbeyli. partisinin savunduğu sağcı görüçü «demokratik sağ» olarak niteliror ve şunlan anlatıyor: «Efendim, bu sag ve sol kavramları, bidayette önemli sayümayacak bir olaydan başlamıştır. Pakat zaman içinde, giderek, sol ve sağ kavramlan. bir siyasi görüşe âlem olmuştur. Türkiye'de uzun bir süre hem solu, hem de sagı tarif etme imtiyazı solculann elındeydi. Solcular hem solu tarit ederlerdi, hem de sagı tarif ederlerdi. Böylece bir folcu gözüyle sagı tarif etmek, herhalde, güzel bir resim tasfir etmek olmuyordu. Mümkün mertebe sağı umacı gibi göstermeye muvaffak olmuşlardı.» (Devamı S». 9, Sfl. 4 de) Genelkurmay Askerî Savcısı, Melen'în yazıh emri üzerine Lockheed soruşturmasını genişletiyor ANKARA, (ANKA) Lockheed yolsuzlugu konusunda bir sure önce «Kovuşturmaya yer oimadıgı kararı» veren Genellnınnay Askeri Savcısı Albay İlhan Şenel. Milll Sa^unma Bakanı Ferit Melen'in yazılı emri tizertne. soruşturmayı genişletmeye başiamıçtır. Millî Savunma Eakanı Perit Melen, Genelkurmay Askeri Savcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararmı, Yargıç Albay İhsan öcal başkanlığmdaki Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığma inceletmiş ve bu kurulca verilen rapor üzerine, soruşturmanın genişletilmesi için askerî savcıya «mir venniştir. Askeri Savcı îlhan Şenel, bu emir uzerihe, bilgisine başvurulacak kişileri saptayarak, bu kâşiler adına davetiyeler çıkarmıştır. 353 sayılı Askerî Mahkemeier Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasasmm III. maddesi. Millf Savunma Bakanma. kovuşturmaya yer olmadığı kararlanna karşı, «kamu davası açılması» veya *ko vuşturmaya devam olunması» içtn emir verme yetkisi tanımaktadır. Melen. teftiş kurulu raporunu inceledikten sonra, soruşturmanın sürdürülmesine isarar verilmesini istemiştır. Bilindiği gibi, TBMM Araştır(Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) Konuk: "Tüm demokratik kurumlarım oluşturan KTFD, dünyada en küçük demokrasidir,, (tstanbul Haber Serrisi) îstanbul'a gelen Kıbns Türk Federe Devleti Başkanı Nejat Konuk, Gazetecüer Cemiyeti'nde düzerüediği basm toplantısmda, KTFD'nin kuruluşunun ikinci yümdaki siyasal, sosyal ve ekonomik durumu konusunda bilgi vermiş ve «Fiilen kuru'an bir devlette bulunması gereken tüm demokratik kurumlan oluşturan KTFD, dünyanın en küçük demokrasisidir denilebilir. demişür. Konuşmasımn ilk bölümünde, KTFD'nin kuruluşundan bu yana meydana gelen siyasa! gelişmeleri özetleyen Nejat Konuk, Kıbnslı Rum liderleri, Kıbns (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) üğıır MUMCU Bozbeyli, DP'yl demokratik sağuı temsücisl olarak Ummlıyor Fakir Baykurt yeni romanmı Cumhuriyet için yazdı • KORUTÜRK, BUGÜN FiNLANDiYA'DAN YURDA DÖNÜYOR Ofctav AKBAL HASTAŞ GENEL KURULUNDA BAYKAM ORTAKLAR TARAFINDAN SERT BIÇİMDE SUCLANDI • İLK HALKA AÇIK ŞİRKET OIAN, 55 BİN ORTAKLI HASTAŞ'IN İKİ YILDIR ERTELENEN GENEL KURUL TOPLANTISINDA (tstanbui Haber Servisi) Türkiye'nin Uk halka açık şirketi olarak kurulan Hastaş'uı ka der kongresi olarak nitelendinien genel kurulu tartışmalı bir hava içinde yapılmış ve ortaklar şirket yöneticilerini, «halka açılan Uk kazık» diye protesto eder ken. Suphi Baykamı «Ortak p?. ralanm çalmakla» suçlamışlardır. Bu arada kongrede Suphi Baykam'ı temsile gelenlerin «koman do» olduklan ileri sürülmüştür. Hastaş'ın iki yıldır erteienen songresi önceki gün 500 kadar ortağın iştirakiyle yapılmıştır. Duvarlara «Halka açılan kapı Hastaş» pankartlannm asıldığı genel kurul salonuna giren yöne tim kurulu başkanı Suphi Baykam ortakların protestosu ile karşılaşmışör. Bu arada genel kurul başlamadan ortaklar ile yönetim kurulu arasında şiddetli (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) ÇESJTU OLAYLAR ÇIKTI. SAHÎE VEKÂLETNAME KULLANILD1ĞI SAPTANDI HELSİNKİ Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Finlandiya'yı ziyarerinin üçüncü gününde dün, Lappeenranta'ya gitmiş, ban sanayi tesıslerini gezmiştir. Başkent Helsinki'den dün sabah özel bir uçakla Lappeenranta'ya geçen Cumhurbaşkanı, ilk olarak Fin uçak sanayi tesislertrü gezmiştir. Cumhurbaşkanı. Fin yapısı bir «Leko 70» tipi uçak üzerinde incelemelerde bulunmuştur. Korutürk daha sonra, Şehir Kütüphanesini gezerek, baa kitaplar armagan etmiştir. Cumhurbaşkanı daha sonra, karayolu ile Lappeenranta'ıun yaBCRSA, (Cumhuriyet) Tülk kınlarmdaki îmatra kentine gideparasının değerinde son yapüaö rek, buradaki «Ovako» çelik tesisayarlama ncdeoiyle Renault otomobiilerinin tüm modellerlae, lerini gezmiştir. Korutürlr, bura3'er bm lira zam yapılmıştır. daki gezisi sırasınüa bir de iokiYerd fiyatlar Sanayi ve Tekno 1 manter film seyretmıştir. Ch'ako loji Bakanlığınca onaylanmıştır. | çelik tesislerinde tetiplenerı brifingten sonra Cumhurb.i^kanı Bu ayarlamadan sonra Renault onuruna, Kyml ejaletl ^alisi ile TL tipl 105 bin liradan, Renault eşi tar»findan bir oğle yarr.sjl ve» Station tipi 112 bin liradan, He nault TS İse 115 bin liradan s & nlmiştlr. (Oevuu Sa. Q SC 7 de) , Yayla • HALKLA BÜTÜNLEP, KENDiLERiNi HALKA ADAYAN AYDINIAR VE HALKIN YOKSUUUĞUfJA S/Rf ÇEViREN AYDINLAR... • BÜYlK KENTLERDEN DAĞ KÖYLERiNE GiDEN GENÇ ÖĞRENCiLER VE BiüM ADAMLARI... • YOZLAŞMIŞ BÜROKRATURIN BENCil DÜNYASINA KAR5I YENİ KUJAK AYOINLARIN BA^KALDIRISI.. Renault otomobilierinin tüm tiplerine yeniden 3'er bin lira zam yapıldı OLAYLARIN ARD1NDAKİ APMHP İşbirliği eçim günfi yaklastıkça, siyasal partiler güçlerini artırmak için çeşitli olanaklar srıyorlar. Bu arada sol veya sağ kanattaU partilerin işbirliği yollannı araştırınalan doğaldır. Nitekim bir sfire önce sol kanatta bulunan TBP ve TtP Ue, CHP arasında temaslar yapılmıştı. Ne var ki, görüsmeler, demokratik rejimm korunması İçin gerıkli dayanısmarun suıırlan içinde ka! dı. Şîmdl AP ile MHP arannda Isbirliğinin göruşmeleri .vapümaktadır. En aşağı bir aydan berl bu GERÇEK lerdir? Bu sorunlara henür ç5züm bulunmuş değildir. Hesap şudur: MHP küçük bir partidir. Bu partinin oylan AP'nln oylanvla birleşirse, geçerli seçim sistenıinde sonuca büyük etki yapabilir. Kujkusuz bir açıdan. AP ile MHP arasındaki İşbirliği girişimicrini doğal saymak gerekir. Ne var ki, işblrlijtinin niteliği üzerinde düsuciümelidir. CHP üe solundaki partiler arasında «demok ratik rejimin korunması ve geliş• • • (Deramı Sa. 9, Sü. t da) > GAZETECi KARiKATÜRiST YALÇIN ÇETiN VEFAT ETTi Uzun süreden beri rahıtFiz olan gazeteci • karikatürist Yalçın Çetın dün veiat etmiştir. 1934 yıhnda İstanbul'da doğan Çetin, DGSA'de okumuş, ilk karikatürlerini 1947 yUında yayın i a mıştır. 1960 yihnda Gazeteciler Cemiyeti karikatür dalında binn (Devamı Sa. 9, Sü. S de) S YARIN CUMHURİYETTE konudald ilişktlerin iki parti arasında gelişöğl söyleniyor; AP fle MHP'nin seçmenlerini tabanda blrlejtlrmek iyin formüller aramyordu. Vasal koşullar böyle bir birleşime kolayuk sağlamıyorlar. MHP'li miUetvekili adaylan, AP listelerinde bağnnsız olarak mı yer alacaUardir? Yoksa tümü de AP'ye katılıp listelerde rerlerini aldıktan sonra, seçim ertesinde istifa ederek yeniden MHP'ye mi geçeceklerdir? Bu biçimde davraruşın «muvazaa» nitelijinl çeşitli kuruluş ve seçmenler nasü değeriendirecel:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog