Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI İNANÇTAN BİLİME Doç. DT. SIRRI AKINCI Fiyatı: 20 Lira îsteme Adresl: ÇAĞDAŞ YAYLNLARI Cağaloglu Halkevi Sofc No: 39 41 îstanbul u •¥• n u r 53. m ; SAlfl: 18933 Kurocuso: rUNUS NADt 200 KURBS fl# v» ona güvendiğim Için kabul ederek, görevime başlamıs bulunuyonım. îçeride huzurlu. dışa kar?ı güçlü olmamız için muhtaç olduğj, rnuz milll birlik ve beraberliğimizin temel şartını teşkil erien rrüi': iradenin tecellisini gölge düşürmeden saglamak için yüce milletimizden seçme ve seçilme hakkını kullanmasını rica ederken, sevgilerimi ömriimce ylireğimin derinlerinde kutsal bir emanet oiarak sakladıgım sevgili öğrencilerimizden de hocalık sıfatımla, fikır ve hislerin oluşturdugu her türlü kin ve çatışmayı bir kenara ata.ak beklenen sonuea yardımcı oîmalanrn diliyorum. Tarihinin her devrüıde ve dünyanın her yerinde hakkaniyet ve adaletle kullanılan devlet gücünün, her türlil kanun dışı eylemlerin hakkmdan gelmiş oldugu gerçeginden hareket edecek olan tdarecı arkadaşianmız ve prüvenlik kuvvetierimizin tam ve mutlak taralsızbk içinde kanunlan uygulayarak bu büyük lmtlhanı da bajan iie vereceklerinden şüphe etmiyonım. Adıl ve şefkali ve fakat kar.unlan harfiyen uygulamakta nsssas ve cesur olacağız. ÇAĞDAŞ YAYINXARI Ânadoluda ve ANDAT YAYINLARI : 41 t s t a n b u l » Özbek, görevlilerden "Tam ve mutlak tarafsızlık,, istedi AYKARA, (Cumhurryet Bnrosn) lçişleri Bakanı Sabahartin özbek dün Vaüliklere gönderdiği genelgede, idarecilerin ve güvenlik kuvvetlerinin «tam ve mutlak» bir tarafsızlık içinde görevieriın y&pmalannı lstemiş, «Herkese ve her kuruiuşa eşit muamele yrpılacaktır» demiştir. İçişleri Eakanı özbek'in Valiliklere gönderdiği genelge şöylecir: «Anayasamızın seçimlerde bir taraîsız parlamentere tevdiini eorunlu kıldığı İçişleri Bakanlığını, bir ferdi olmakla iftinar cttiğlın aziz milletimize hizmeti. şereflerin en büyügü oldugu ına.\cı Asla taraf tutmadan ve güvenlik fcmrvetlerimizin gerekll kanundan ve kendi varlıguıdan alacagı bilinerefc herkese ve her kuruluşa kesinlikle eşit muamele yapılacaktır. Sosyal hukuk devleti ve nitelikleri Anayasamızda açıkbila bcürtilmiş olan Cumhurıyet ilkelerinin idarecilerimize va gürenlilc kUTretlerünlı» yukledıği görevin. teşkilâtımızı tanhi sorumluluk içinde tuttugu blr an bile gözden uzak tutulmamalı ve bu ilkeleri çiğneyerek suç ialsyen kim olursa olsun müsamahasız takibe tabi tutulmalıdır. (Deramı Sa. 9, Sfl. 1 de) MSP, erken seçim kararı ile içtüzük değişikliğinin iptali için başvurdu ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) MSP «Erken Seçim» karan ile «îçtürük değişikliğı» karanrun iptali için dün Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Millet Meclisinde alınan ve seçimlertn 5 haziranda yapılmasını öngören karar ile içtüzugün 93'üncü maridesinde yapılan, erken seçim önergelerinin Danışma Kurulu'na gitmeden Anayasa Komisyonuna gönderilmesine ilişkin Meclis kararlamun iptalini isteyen MSP'nin başvurusu dün Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Anayasa Mahkemesi önümüzdeki günlerde MSP'nin başvurusunu incelemeye başlayacaktır. Bilindiği gibi. MSP Genel Ba?kam Necmettin Erbakan yaptıgı basın toplantılannda. iki Meclis karanrun da Anayasaya aykırı oldugunu öne sürmüs ve Anayasa Mahkemesine gideceklerini açıklamıştı. Çanakkale ve Kırklareli valileri AP'den aday olmak için istifa etti. AP'ye giren bağımsızlar da kontenjan adayı olacaklar CHP'ye başvuranların çoğu veto ediliyor ANKARA, (Cnmhnrtyet Bürosn) Seçim takvimi uyarmca düzenlenen parti seçmen kütükleri baMlı listeler haünde 4 nüsha olarak îlçe Seçim Kurulu Başkanlığana dün akşama kadar verilmiştır. Parti seçmen kütüklerıni yaı>sıtan ve «Delege listesi» olarak büinen listelenn birer nUshalarının bugün îlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile partilerm üg« binalannda askıya çıkanlacagı öfrenilmiştir. CHP ve AP yetkill kurullannda aday adaylarının durumlan görü ?ülmeye devam edilmektedir. AP den, Çanakkale Valisi Babür Ün?al ile Kırklareli Valisi Burhanet tin Çakır'm yoklamaya girmeiî için görevlerinden aynldıkları. önceki gün AP'ye giren bagımsız milletveklllerinin de kontenjan adaji olacakları ögrenilmiştir. öte jundan CHP Genel Yönetim Kurulu'nun önceki gün aralıksız seklz saat süren toplantısında aday adaylarının dunımu incelenmiştir. CHP Genel Yönetim Kurulu 18D0 eivarındaki aday adayımn durum larını incelemek için dün saaı 10da toplanmıştır. CHP'ye sızmalan önlemek amacıyla aday adaylardan büyük bir bölümünf.in «Veto» edileceği ögrenilmiştir. CHP G«nel YOnetlm Kurulunda beliren eğilime göre, başvuran anay adaylarının yansınm veto edilme si yolunda görüş bellrmiştir. Öte yandan CHP Ankara II Bas kam Teoman Köprülüler'in aday adayı olması nedeniyle, boşalan İl Başkanlığı görevine Çankaya îlçe Başkanı Ali Dinçer getırllmiştir. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Melen, Lockheed dosyasını, kovuşturmaya yer olmadığı kararını değiştirmesi için Savcıya iade etti AVKARA (ANKA) Milli Sa vunma Bakanı Ferit Melen, Lock heed yolsuzlugu ile ilgili olarak, Ger.Pikurmay Askeri Savcılığı'n ca verilen «Kovuşturmaya yer olmadîgı» karanmn yeniden göz den geçirilmesi için, kovuşturma dosyasını Genelkurmay Askeri Savcısı'na göndemıiştir. Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığı, Genelkur may Askeri Savcısı Hakim Albay îlhan Şener tarafından hazırlanan «Kovuşturmaya yer olmadığı» kararını inceleyerek, Genel kurmay Savcısı'nın yeterli ve g« rekli soruşturmaları tamamlamadan karar verdiği ve soruştur manın yeniden yapılması gerekti ği sonucuna ulaşmıştır. Hava Ha kim Albay îhsan Öcal tarafmdan verilen raporu inceleyen Milli Sa vunma Bakanı Melen, Genelkur may Askeri Savcısı Albay llhan Şener tarafından verilen «Kovus turmaya yer olmadîgı» kar&nmn yeniden gözden geçirilmesi ve ek sik sorusturmanm tamamlanması için, Askeri Savcı'ya yazılı « mir vermiştir. Teftiş Dairesi Baskanlıgı'nea hazırlanan raporda, Lockheed yolsuzlugu ile ilgili beigelerin Türkiye'y» gönderilmtsi amacıyla ABD Adalet Bakanlığı ile ya pılan anlaşmada, belgelenn ancak «Adli mercilere» verilmesi koşulunun yer aldığı. anlaşmada ki bu açıklıga ragmen, Başbakan (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) Transfer Derken X nfimflzdeM scçimlerde CHP' M nln tek b&^ırıa iktldar olsbUeceflnl olası KÖren kbnl poUtlka KÖzlemcileıinin bir kaygu*n var. Banlar şöyle diyorlan «Tfirürlüktekl seçim sistemimlz bir partinin tek basına lktidara gelebilmesin! füçlpştirmektedir. CHP 5 haziran seçimlerlni ucu ucuna kazamp Mrclls'te salt çoğmılufD tııtturabilse de btı, istlkrarlı bir hükfimet kunılmasına belkl gene yetmeyecefctir. ZİTS çıkar çerreJerinin haırkete ffçmeslvle bir kaç CHPTiyl partilerinden koparmak, böylece CHP'yi hükümet kuramaz, kursa bile Meclis'ten (fuven oyn alamaz duruma düjürmek her zaman beklenebllir. Bu takdirde seçimi yitiren böliik pörçük partilerin bir araya gelerek yeni bir Ceptae Hökümeti knrmaUınna ktm eaeel olabilir? Bir bunalundan kurtnlalım derken eskjsinden daba mğır bir başka bunaluna kapılmak istetniyorsak CHP'nin seçimleri salt çoğnnluğn epeyce asan bir farkla kazamnası gerekir. Yürurlükteki seçim sistemi l»e buna pek olanak vennemektedlrj» Politika gözlemcilerinl p larında haklı bulmamak füçtür. Parlamento aritmetlği bizde seçimden seçime değil, hatta aynı vasama döneminde sık sık değisikliğe uğramaktadir. Oaha çok Mşisel hesaplar yuzünden partisini bırakan, başka partiye geçen, or«la tutunamazsa bir b&şka parti ile Uişkl knran parlamcnterlerirnizin sayısı kayp verici düzeylere nlasmaktadır. Dunkü Cumhuriyet'te okudngumuz bir ANKA haberlne göre, 1973'den bucüne dek tam 91 parlamcnter parti değiştirmişttr. Önümüzdeki pünlerde bu sayının daha da arttığını duyarsak hiç şasmamabyızdır. Tabii Senatörleri ve Kontenjan Senatörlerini ayınrsanız 650 kişillk bir Parlamento içinde 100 kadar üyenin bir yasama dönemi boyunca o partiden o partiye transfer olması Parlamento ciddiliği Ue bağdaşmayan, kamuoyunu hiçe sayan korkonç bir sorumsuzluk ve umursamazhk belirtisidir. Halk dört yılda bir sandık başma çiderek oyunu kullanıyor. O oylar Ahmet'e, Mehmet'e değil, daba çok A partisine, B partisine verilmiş oylardır. Bir başka deyimle seçimi kazanan sayuı adayiar basanlannı ber şeyden önce partilerine borçludurlar. Bir seçim sonunda aldığı ovlan bir önceld seçime kjyasla % 23 oramnda arttırabilen bir parti haklı olarak büyiik bir atüım yapmış sayılmaktadır. Hal böyle iken bir yasama döneml içinde Parlaraento aritmetigini % 10"un üstünde bir değişikliğe uğratacak transferlerin anlamı nedir? Bu, doğrudan dosruya halkı ve demokratik sistcml arka plana atıp kişisîel kayplara öncelik tannnak değU midir? Boran, "Tüm partilerin seçim kampanyasının dayanağı komünizm propagandası oluyor,, dedi Türkije tşçi Partisi Genel Başkaru Behice Boran, dün bir demeç vererek, CHP ve AP dahil bütün diger partilerin seçim kam panyalannı, «Komünizm teh'.ikesi korkusu»na dayandırdıklannı savunmuştur. Avrupa'da Komünist Partisinin yasaklandığı tek ülke olarak Türkiye'nin kaldığıru belirten Boran'm demeci şöyledir: «Türkiye İsçi Partisi dışındakl tlim partiler, AP'si, CHP'si, dahil, seçim kampanyalanm korkıı üzerine dayandınyorlar. Hepsi. «Komüni2in tehlikesi> deyimiyle kendi icat ettikleri sözde bir tehlikeyi en iyi kendilerimn önleyeceğini ispat etme yanşındadırlar. Komünizmi anarşi ile özleştirip halk kitlelerinde korka yaratarak oy toplama hesabındadırlar. Kalka korkudan başka su(Devsmı Sa. 3, Sü. 7 de) "AP'den adaylık bekleyen yöneticilerTürkIş'in karar almasını geciktiriyor,, AVKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Türk îş Yönetim Kurulu'nun son toplantısı ve burada alınan kararlarla ilgili olarak dün bir basın toplantısı düzenleyen Harp İş Sendlkası Genel Başkarn Kenan Durukan. «Bu yöneticiler faşizmin tırmanışı karşısında patronlarla gizli itüfak içersindedirler» demiştir. îki gün süren Türk îş Yönetim Kurulu'nun bir özetini yapan Durukan, «Türk İş ya demokratik sol bir konfederasyon olacaktır, ya da bitip tükenecektir» şeklinde konuşmus, özetle şunlan soylemiştir: • Son Yönetim Kurulu toplantısı bir kez daha göstermiştir ki, Türk İş halkımızın ve işçi smıfımızın '9~'lerdeki istemlerine ters düşcn bir yönetid çoğunlugun güdümündedir. Bu yöneticiler, asgari geçim indirimi, faşizmin tırmamşı karşısında patronlarla gizli ittifak içers'ndedirler. Bu yöneticiler patronlar.n partisi AP'den kontenjan peçindedirler. Karar alınmasını, bu necienle engellemektedirler. Kalit Xarin Teksifli işçılere lokavt uygularken, açlığa terk ederken, Teknifin G43nel Başkanı Halit Narin'le AP'de siyasi güçbirliği içindedir. Bu yöneticiler patronlann partisi AP*nin TUrk tş içerisinde büinçli temsilcileridir. Demokratik sol sendika oiarak. örgüt örgüt kararlar almaktayız. Bu kararlan diger sendikalarm örgütlerine de eö tiirecegiz. îl kurultaylan düzenleyeceğiz. Türk îş adma karan artık Türlclşin eerçek gücü olan demokratik sol işçi çogunlugu verecektir. Demokratik sol isçi çoğurüuğu kendilerini yenilemeyen yöneticileri yenileyecektir. Türk İş, asü o zaman işçi sınıfımızın gerçek gücü olacaktır. Turk îş, ya demokratik sol bir konfederasyon olacak(Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Fakir Baykurt Yeni romanını Cumhuriyet için yazdı • KEKTli VE KÖYLÜNÜN SORUNL&RININ AYN! NOKTADA ODAKLANISU • TlM GL'VENCELERDEN YOKSUN YAYLA İNSANININ DRAMI... • BiR YAYLA KÖYÜNDE, KÖY INSANIYLA KENTliNiN BüTÜNLE$ME5i... • KÖY GERÇECiNi BiLiP ÇAİIJAK BıLiM ADAMLARI... • YENİ KUİAX AYDİNLARIN HAIK ANLAYIJI, KARANIIK ANADOLU'YU IJIIMA ÇABALARI... Anayasa Mahkemesi DGM'lerden gelen davaların 2. Ağır Cezalarda görülmesine ilişkin yasa maddesini iptal etti ANKARA, (Cumburiyet Biirosn) Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'run, DGM'lerden gelen davalflra Ikinci Ağır Ceza Mahke melerinin bakmalarına ilişkin ka rarına dayanarak olan kanun maddesini iptal etmiştir. Bu konuda, îstanbul Ağır Csza Mahkemesi Anayasa Mahkemesine başvurarak, Adalet Bakanlıgı uygulamasının iptalini is temlşti. DGMIerin kapatıldıktan sonra, Herald Tribune'de, Türkiye'deki Lockheed olayı ile ilgili bir mektup yayınlandı Kosta DAPONTE KORUTÜRK İLE KEKKONEN ARASINDA RESMÎ GÖRÜŞMELER BAŞLADI Oktav AKBAL HELStNKÎ Finlandiya'ya resmî bir gezi yapmakta olan Cumhurbaşkam Fahri Korutürk ile Finlandiya Cumhurbaşkam Ürho Kekkonen arasındaki resmî görüşmeler dün Cumhurbaskanlıgı Sarayında başlamıştır. Dün saat 11'de bir araya gelen iki Cumhurbaşkam bir süre görüşmüş, daha sonra heyetler halinde görüşmeler yrpılmıstır. Dışişleri Bakanlan Çağlayangil île Korhonea'in de bulundufu gö rüşmelerde, genel dünya sorunlannın yam r^ıra, ikili ilişkiler de ele almmıştır. (Devanu Sa. 9. Sü. 6 da) PARİS Dünkü İnternational Herald Tribune gazetesinin «Okurlann sütunu>nda çıkan bir mektupta, Ankara'daki Lockheed daruşmanı Nezih Dural'a. şirket tarafından odenen «Rüşvet» tutarınm tahkikat komisyonu rapo runda iddia edildiği gibi 876.000 r/urada görülrnekte olan davalar dolar defil, 634.781.64 dolar oldu Adalet Bakanlıgmın yasaya daya ğu öne sürülmektedir. narak düzenlediği bir kararla. cia va ağır cezalık ıse İkinci Agır Paris'ten R. F. Coniey imza'ı Ceza Mahkemelerine, asliye ce ; bu mektupta şöyle denilmektezahk ise İkinci Asliye Ceza Mah ; dir: kemelerine verilmiş ve davaların j «ABD Senato Alt Komitesi'nin duruşmalaruıa da başlanmıştır. I (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) Yayla CUMARTESİ GÜNÜ CUMHURİYET'TE YAHYA DEMiREL'i SAHTECiüKLE SUÇLAYAN 2 NAKLiYECi 200 BiNLiRALIK DAVA AÇTI ANKARA(ANKA) Sami Ka radayı ve Necati Düzgün adlannda iki nakliyeci. Yahya Demirel aleyhine yüzerbin lırahk tazminat davalan açarak, Yahya Demirel'in adlarma sahte fatura dü zenlediğini, bu fatuıalarda, kenâilerinin, Karadcnız Ereğlisi'ne mobilya taşımış gibi gösterüdiğini ileri sürmüşlerdir. Nakliyecilerden biri, sahibi bu lunduğu kamyona 16.9.1974 tarihinde işletme ruîısatı aldığını, oy sa Yahya Demirel'in mahkemelere sundugu belgelerde, 26.7.1974 tarihinde mobilya taşımış gibi gösterildiğini öne sürerek imzası nın taklit edildiğinı ve hiçbir zaman Yahya Demirel'in mobilyalannı taşımadığını bildirmiştir. Öteki nakliyeci ise. faturalann düzenlendigi tarihte, kamyonun Yenice'de orman idaresinde yük taşıdıgmı anlatarak. fatur&lann »ahte olduğunu bildirrniştir. • LOCKHEED FiRMASININ TlRKiYE TEMSiLCiSi, TÜRK PARASINI KORÜMA KANUNUNA AYXIRI HAREKEI ETTiGi iODiASIYLA YARGILANIYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Lockheed îirmasımn Türkiye Temsilcisi Kezih Dural diLn, Ankara Birinci Ağır C«za Mahkemesince yüz bin lira kefaieıle salıverilmiştir. Dural, Lockheed firmasından aldığı komisj'onlan jamanmda Türkiye'ye getirmediği gerekç^siyle 1567 sayıh Türk Parasmı Koruma Yasasma aykırı nareketten tutuklu olarak yargılanmaktaydı. Sanık avukatları dünkü duruşmada Amerika'dan özel olarak getırttikleri bir belgeyi mahkemeye sunmuşlar, mekt:ıp mahkemede okunmuştur. Sski Adalet Bakanı Müttüoğlu'na Amerika'dan gönderilen ve Amerikan Alt Komisyonu Dış îkonomik ilişkiler Baş Muşaviri Jerome I. Levinson imzasım taşıyan mektubun sonunda röj'le de.ıilmektedir: Seçim Güvenliği CLKEMtZ, siyasa] Iktidan elinde tutan azıniığin yönetiminde «seçim güvenligi» sorununun önem kazandığı bir seçim dönemi içiode bulunmaktadır. Her ne pahasına olursa olsun, iktidan elden bırakmamak amacma bağrlı olanlann, ağır bir seçim yenilgislne nğrama olasıbğınj ortadan kaldınnak için, ekonomik ve slyasal güçlere dayanarak, neler yapablleceklerl haklı olarak düşünülmektedir. İki yılı aşlan süredir ülkemizi Gumhnrlyet tarihinin en ağır bunalımlarına sürükleyenlerin, onur sorunu yapmadan «iktidarda seçime gltmek» Uıtkusundan vazgeçmemeleri, kuşkulan büsbütün arttırmaktadır. , seçim güvenllğint en sağlam gnvencelere bağlajan ulkelerin basında gelmektedir. Gerçekten Anayasamız, «Serbest, eşlt, pizli, tek derecell ırenel oy» Ukesinl açıklamakla kalmamıs. aeçürüerl bağımsu rargs organı Orhan APAYDIN nm ySnetlm! ve denetiraine bağlamışlır. «Seçinılfrin temel hiikümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki yasa* ile Milletvekili vc Cumburiyet Senatosu Seçim Vasalan, seçim güvenJiğini en yetkin bir biçimde sağlayıcı Jnırallan içermektedirler. Bu yasaların kurdnUan <Xargı organunn çüvencesi» ne bağlı sistera, 1950'den bu yana ülkemizde işlemektedir. Siyasal iktidarlardan gelen türlü baskılar, bn sistemle hüyiik ölçüde önlenebilmis. bneüne dek yapüan seçimlerin sonnçlan. örneğin »on Pakistan seçimlerinde oldugu Cibi, oylarla olusan iktidarlann mesruiyetlerine ÇÖIRP düşürücü valnnmalara yolaçmamıştır. Seçim ırüvenliırini en vetkin biçimde sağlavan sistem 1917 ernel spçimîerinde de i?lemektedlr. Buna karşın içinde buiunduçumuz genel seçim döneminde piivenlik sorunu (Devanu Sa. 9, Sü. 3 de) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇiZGiSİYLE (7. Sayîada) NADİR NADt (Devamı Sa. 9. Sfl. 6 da) Nezih Dural 100 bin lira «Lockheed'ce bay Dural'a yapümış ödemelere ilişkin bütün dokiimanlarm anında Alt Kokefaletle misyonca ABD Adalet Bakanlığına verilmiş olduğunu bildirmek isterim. Alt Komisyonda serbest Lockheed'in bay Duralia olan ılişkilerî hususunda ilâve hiçbir doküman bulunmamaktadır.» bırakıldı (Devamı Sa. 9. 8ü. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog