Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ TAYINLARI İNANÇTAN BİLİME Doç. Dr. SIRRI AKINCI Plyaü: 20 Llra îsteme Adresı: ÇAGDAŞ YAYTNLAR1 Cağaloglu Halkevı Sok. No: 39 • 41 Istanbul umhuriyet 53. TH; SAY1: 1W32 Kurucusu: YTJNUS NADÎ 200 KURtfŞ 13 NİSAN 1977 ÇARJAMBA leket aleyhıne bır netıce verir» demıştır. Turkıvc'nın, 1977 yıünda bır seçım fcavasms gırdgmi ve bu navanın, 5 hazırana kadar devam edeceçır.ı de sozlerıne ekleyen Cumhurbaşkanı Koruturk, konuşmasırda şunları soylemıştır. «Memleketten aynlırken, yurttaş'arıma edeceğım tavsıye. sıyasi partı liderlennın ve sıvasl partı lfde kadro'.arınm r seçım mucadel«sı ıt'banvla yaptık.arı hevecanlı kor.uşmalan sukune ;e, serinsanlılıkJa karşılamalan olacakt.r Bu konuşmalann heyecanına kapılarak, yuntaşlanmızm kendı komşulanyla, kendi köylüleriyle, kendi sehlrhlertyle, kendi vatandaslanyl?. hınçlaşmaya gırmelerı, snn derece memlek«t aleyhıne bır net^e verır. Çunku gorüvoruz ki, sıyasî partıler, seçım bıttıkten bir müddet «onra, şu veya bu şekılde. bır ortaklık içerısıne gırıp bırbırlerınm eUercnı sıkıyorlar \e ıktıdar olabılıyorlar. Bu ıtıbarla yurtraslarn b ı seç m mucadelesındekı havanın ıçer•=:nde. yekdığerine karsı vatandişlık bağıyla bağh olma duygusunu kaybetmplerı kentiı.erının ve m?mleketın aleyhıne olur. ÇAĞDAŞ ÎAY1NLAR1 MAVÎ ve KARA Sabahattin EYÜBOĞLU X YAZI EKLENMİŞ OLARAK, YESt 4 BASKISI ÇIKTI... FIYATI: 25 LİRA.. A*r«sı: Çagdaş Yayınlan Halkevl Sokak 39 41 Cağâlü*iu ISTANBUL Korutürk: Vatandaşlar seçim heyecanına kapılmasm,, Turttan aynlırken vatandaşlanma söylemek istediğlm en mühim nokta, bu seçım neyecanı ıçersınde sennkanlüıkla durumu muhakeme etmelen olaaktı » Fır.landıya Cumnuroaşkanı Kekkonenın 1971 yılında Turkiye"ye yaptıgı zıyareti ıade amacıyla, beraberınde, Dışışlen Bakanı Ihsan Sabrı Çagiayangu, Dışışlen Bakankğı yetkıhlerı, parlamenterler ve gazetecılerden oluşan bır heyetle Fınbndıya'ya gıdeceğıni kaydeden Cumhurbaşkanı Koruturk, daha sonra sozlermi şdyle surdtirmüstür (De\amı Sa. 9, Su. 7 de) ANKARA Cumhurbaşkanı Pahrl Korutürk, «Vatandaşl&nn, partl liderlennın ve sıyasi partı lıder kadrolannın, seçım mücadelesi dolayısıyla yapükları heyecar.li konuşmaları, sukunetle ve selinkanlılıkla karşüamalannı» ıstemıştır Cumhurbaşianı Korutürk. resmî bir zdyaret içın Finlandiya'ya gitmek üzey* Ankara'dan avrılmadan önce, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı konusmada. «Bu konuşmaların hevecanına k^pılarak vurttaslarımızın kendı komşulanyla. kendl koylülerivle, kendı şehıriıleriyle, kendı vatandaşianyla hınçlaşmaya gırmelerı son derece mera ! AP'nin Ankara, Istanbul ve Tzmir adaylarını merkez yoklaması ile saptaması yolunda beliren eğilim, Genel îdare Kurulunda karara bağlanacak MHP'nin AP listelerinden 30 kontenjan isteğinin reddedildiği, ancak konu ile ilgili görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. AP ve CGP büyük illerde aday yoklaması sorununa çözüm arıyor ANKARA, (Cumhuriyet B&ro<a) AP Genel İdare Kurulunun cumartesı gunu yapılacak topıartısında. Istanbul, Ankara ve Iznv.r'de Genel Merkez voklam<ısı yoluyla seçıme katılacak adavla nn behrlenmest konusunun eV rtışülecegı oğrenılmıştır. AP çavrelerınden ednılen bılgıye göe, MHP'nın de seçımlerde AP ile ortak llste n t « n adayian lçm kontenjan istedığı ancak bu 'tonuda kararm Genel İdare Kunılunca soz konusu oldugu ıfade edılmiştir. Başkent sıyasal k .Inde MHP'nm genel seçırr.ler ıçın AP'den 30 mılletvekılhğı ıstecUgrı. bu arada MHP Genel Başkenı Alpaslan Turkes'm de adaylıtını Adana yerlne Kavseri'den koymavı dusundugu volunda haber'.fr yoğunlaşmaktadır. AP Seçim lş lerı Başkan Yardımcısı Adnan Karakuçuk, MHP'nın ^tegı İle ılgılı haberlerın gerçek olmadı ğım belırtırken, «Üst düzevde yapılmış olab'.lecek boyle bır Uk lıf Genel tdare Kunılunda fönişülür» demektedır. MHP Adan» H 6rgütü 11« baa üça idare Irurullarmm Istıfa ederek MSP'ye geçmek ıçın gınşımde bulundıiıiiarı, bu tepkıye karşı Genel Başkan Alpaslan Ttlrkes'in ada;.Uk :çn Adana yer;ne Kaysen'yı •'Jşundugu bıldirilmektedır. HUZURSUIIUK YARATABİIİK Öte yandan AP Genel Ba;kan Yardımcısı ve TeşkilAt Basktmı Sadetttn Bılgıç'm, orgute kend: adamlarını yerleştınnek araac 1 • la Istanbul, Ankara ve Îzmır'd9 merkez yoklaması yapılmasını ıstedıgi belırtılmek'edır. AP Istanbul Teskılâtına kendme vakm bır kadroyu yerleştırmek Ar.ka ra il teşkılâtmdaki hizıpleşme"1 onlemek ve îzmır orgutü ile E%e bolgesıne hlkim olmak lsteyen Bilgiç'ın bu dustmcesmın cumartesı gunu yapılacak AP GeneJ idare Kurulu toplantısmda b.r karara bağlanacagı :fade edıiınen tedır. AP Genel Merkezlndeki ortam üç buyuk ilde merkes yok laması yapılması halinde, ıl 7önetıeılennm buyük tepkı gcsto(Derunı Sa. 9, Sü. 6 da) Maliye Bakanlığmm önerisi ıie AP'li belediyelere 112 milyon lıra daha verıldi ANKARA, (Cumhtııiyet Bürosn) Malıye Basanhgının gonderd.ğı Iısteye mgun oiarak îller Baııkası Yone'ım Kurulu AP'lı bs'cdıvelere geçen hafta verdığı 8î mıi yon lıraya ek olarak dım ae :i'J milyon 530 bm lira dağıtmıştır Malıye Bakanlıgı bundan bır sure once îller Bankasında bır «fon» kurduğunu bıldlrmış ve bu fonun yönetim kurulu tarafından beledıyelere dagılt. nasını istemlştır. Elde edı'.c^ bugı\e gore, Mahye Bakanlıgı ayr.; 7amanda «Yardım japılacak beledıyelerın» de lıstesını îller B^nkasına gondermış ve yonetııiı ^u rulunun anılan ksteje uygun cla rak parayı dagıtması ıstensırd» (Devamı Sa. 9. Sü. 7 de) YÜKSEK SECİM KURULU TSÎP İLE SDP'NİN SEÇÎMLERE KATILMA İSTEĞÎNİ REDDETTÎ ANKARA, (Cnmbnriyet Börosa) Yuksek Seçım Kurulu, 5 h&zıranda yapılacak seçımlere gırenuyen TSÎP ile SDP'nın yaptıklan ltlrazlan reddetmijtlr YUksek Seçım Kunılunun kararlan kes:n olup başka bır yere ıtırazda bulunamadığından TSİP ile SDP bu seçımlere katılamıyacaklardır. Tüksek Seçim Kurulu, seçima girecek parülerı açıklarken, TStP ile SDP'nın adlarını açıklamamış, bu partılerın seçımlere gıremeyış gerekçesı olarak da bu ıld partinm seçımlere altı av kala, 15 ıl' de llçeleriyle bırhkte orgütlenemedığı gösterilmıştir. TSİP ile SDP, Yüksek Seçım Kurulu'na itırazda bulunarak, îçişlen Bakanlığının yanlış bilgı verdıgını ılerı sürmüşlerdır. îtlrazlan lnceleyen YUksek Seçim Kurulu, ıtırazları yerınde bulmamıştır. Karar, onümuzdekı gtitüerde Resmi Gazetede yayınlanacaktır. Türkİş, bu kez de iki büyük partiye türlü şartlar koştu ANKARA, (Cumhnriyet Bürosa) Genel seçimlerde dest«klenecek sıyasal partıyı saptamak ıçın Turk îş Yönetım Kurulu'nun ıki gun süren toplantısmda dun de bır kaxar alınamamıştır. Ancak. destek ıçın ıki büyük partıden ıstenecek koşullar saptanmıştır. Bunlann 20 nisana Kadar vereceklerı cevaplar, 21 nısanda toplanacak Yönetım Kurulu'nda gozd«n geçirılecek, tekrar karar çıkmaması halınde bu toplantıdan 15 gtln sonra Genel Kurul toplantıya çagnlacaktır. Yonetlm Kumlu'ndan ve Genel Kurul'dan bir partinın desteklenmesi karannın çıkmaması halmde yem bir parti kunılması yonündekl öneri, Yonetım Kurulu'ndakı AP'lı sendikalarca olumlu karşılanmış, AP ve CHP'ye bıldırılecek destekleme şartlanna Genel E&şkan Halil Tunç, Yolîş Federasyonu Genel Başkanı Halıt Mısırlıoğlu, Petrol Iş Sendıkası Genel Başkanı Ismaıl Topkar ve Harp • lş Sendikası Genel Başkanı Kenan Durukan, TGS Temsılc'.sl Er(Drnunı Sa. 9, Su. 8 de) Madenİş Sendikası 40 bini aşkın işçi için greve hazırlanıyor (Cumhuriyet Haber Merkezi) Işverenlenn toplu söıleşme duzenıne getırmek ısteaıklen «ılkelerle» bağlantıh olarak DISK'e baglı MadenIş Sendikası ile Madenl Eşya Sanayıi Işverenlerı Sendikası arasındaki uyuşmazlık, 40 bının üzennde ısçıyi kapsıyacak bıçımde dügümlenince. Madenlş 40 bm ısçınin grevı için hazırhklara başlamıştır. îsçıleri bir tür genel greve hazırlamak Uzere, greve katılacak tıim isçılerı kapsıyacak bıçımde bolge toplantılan başlatılmıştır. Öncekı gün 14. bolge, dun 6. bdlgede yapılan ve bugiın 1 bolgede, yarın 4. bolgede, perşembe gunu 16. bolge, cuma gunü Izmit'te tekrarlanacak toplannlarda, greve katılacak tüm ışçılere, ujiışmazlıgın nedenleri, içınde bulunulan koşullar ve grevm nasıl yapılacağı aynntılı bıçimde açıklanacaktır. Madenlş Sendikası yonehcilert önümiizdeki hafta içinde bir basın toplantısı ıle durumu kamuoyuna açık(Devamı S». 9, Sü. 4 de) TDRK • lyİN CEVAP BEKÜDıGı JARTLAR, BAZı Y0KET1M KURULU OYELERINCE <OÜıÜ«K> OıARAK NITEıEHMSIıDı YOl • t5 BAJKANI HAlıT M1SIRLI0ĞLU, 800 KARAYOIU iJÇiSıNıN TAZMıNATLARIKIN YASA D1ŞI OIARAK ÖDENMEDiĞiN! SOYLEDi; AOANA'DA FIRIH ijÇiLERi GREVi SÜRÜYOR. Faik Türün bu kez Balıkesir AP listesinden milletvekili adayı . oluyor ANKARA, (Cumhnrlyet Bürosn) 12 Mart donemıııın Istanoul Sıkıyönetım Komulanı, emeklı Orgeneral Faık Türun, bu kez AP Balıkesir aday adayı olmak tlzere başvurmuştur. 1975 senato seçıtnleri sırasında Istanbul AP adayı olan ve CHPlı Prof. Besim Ustune: karşısında büyük bır yenılg.ye uğrayan Faık Turuniin, Balıkear'e bağh Burhanıye ılçesınde destek buldugu one sunılmestedır. Tunın'un, BahkesırMekı aday yoklamaları sırasında. eskJ parlamenterlenn yanı sıra Ziraa* Odalan Blrlığı Genel Sekreten Zekı YUceturkle de çelcşeceğı bıldirilmektedır. KOMANDOLARIN YARALADIĞI HACETTEPE ÖĞRENCISi SÜLEYMAN AKDAĞ DÜN ÖLDÜ (Cumhnriyet Hab*r Merkeıl) Hacettepe Unıversıtesıne geçen çarşamba gunu komandoların yaptığı baskmda ağır yaralanan Suleyman Akdağ dun olmuştur. Bu arada komandoların yurdurı çeşitlı kesımlennde saldırgan eylemleri dün de sürmüş, Ankara'da devrımci bir öğrenci sokakta kurşunlanırken, Emek Mahallesmde çıkan çatışmada bır ışçı ve ılç ögrencı yaralanmıştır. Uşak'ta Tıcaret Lısesı komandoların olav çıkarması urerıne suresız olarak kapatılmış, lıse oğrencılerını sılâhla tehdit ettığı bıldınlen bır komandonun evınde tabanca ve çok sayıda mermi ele geçırılmiştır. Bu arada, Kahramanmarasa bağlı Pazarcık ılçesınds komando saldırılarının yenıden yotunlaş*ıgı. Alevî yurttaşlann ev ve ısyerlerının kurşunlandığı bıldır.ımektedır. Ilçede teror havası est.ren komajıdolann bu eylemı >iiztınden. yurttaşlann sokaga çıka madıgı gelen haberler arastndadır. • Hacettepe Üniversıtesi ogren cı yurduna geçnğımız çarşamba gunu sağeı mılıtanlarm j Hptıkları sılâhlı baskın sırasında varala nan ve o günden bu yana komada olan Bıyolojı bolumü oğrencısi Suleyman Akdağ dün olmuştur. Akdağ, çarşamba sabahı ytırda açılan ates sırasır.da odasının penceresmden bakarken aldığı ıki kurçun yarası nedenıyle komaya gırmıs ve ıxı defa anıe (Demmı Sa. 9, Sü. 1 de) Bu Köşeden TEMMUZ 1975NİSAN 1977 ALTAN ÖYMEN mm anrlanan son «Mobil>a 1 4 dos>ası» da basüdı. Par* * lamenterlere dağıtıldı. Bojlece Vahja Demirel hakkmdaki dosyalar, tir kitaplık rafını dolduracak kadar oldu: Bir kitap Iki Maliye müfettişleri raporu . Iki Gümruk müfettişleri raponı . Bir Ticaret Bakanlığı müfettiş.lpri raooru Karadeniz Ereflisi Savcısı So• u^turma >oiiiarı Zor.guldak Mahkemesi zabıtları . Ve nihayet Meclis Komlsyonu raporu . Olay ilk defa ortava çıkıp da, Cumhuriyet"te yaymlandığı ve srkasınuan Isvicre \e Liechtenstein'dan alınan hdberier fcıriiııımı ko< dladığı sıralarda (Tcmmuzaçustos 19*5), Yahya Demirel: Bunlar yalandır. Yalan olduğu da vakında ortava çıkacaktır diye demeçler >er mişti. Onu hemen Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon izlemişti (12 Evlul 1975): Yalan, iftira Uc kişiler yıpraülarak sonuç alınmak istenivor thracatın bütön >psikalarının tetkildnden çıkan sonuç şudur: Ihracat nıuamPİeİPrinin usulüne uygun olarak vapıldığı, anılan belfelprin tanıam oldugu, fümriık çıkış beyannamelerinin mnntazam olduğu anlaşılmıştır Söz konusu firmalann me\cud olduğu anlaşılmıştır Firmaların sahıpleri arasında Şellefyan adında bir kişi bulunmamaktadır . vs.. Bakan bu söyledflderini daha, da ağır ithamlarla Cumhuriyet çazetesüıe gönderdiği tekzıp jazılarında tekrarlamış. Ancak mahkemeler, Yahva Demirene ilgili savunma yapmanın Maliye Bakanmın gorevı . nadığını gözönünde tutarak, bu tekziplerinin yayınlanması talebini kabul etmemişlerdir. Yahya Demirel de bu srada avukatı Tuğrul Toklucu eliyle, Cnmhuriyet'in ıki yazı işleri müdürü, bu sutunun iki yazan ve bu arada olayı doğrulayan Ticaret Bakanİıçı eski Müsteşarı Şeref Durujfönül hakkında tazminat davaları açmı?, bizdcn toplam olarak 1 mil>on 300 bin iira para istemişti. Bu davalar, davayı açan avukatuı devamlı uzatma girişimleriyle bugüne kadir geldi, aslında haklı olduğuna inanan davacı, kendisi ister durnşmarun bir an öne bitmesini . Cstelik kenc di iddiasına gSre mllyonu aşkın para alacak. Havır öyle olmadı. YahT.ı Demirel'in avukatı. huknk muhakemeleri usulünde ne kadar erteleme olanafı var(Devanu Sa. 9, Sü 4 dr) OLAVLARIN ARDINDAKİ KONYA VALiSi MSP ADAYI Bu arada, Konya Va'.isı Oktay Başer, MSP'den adaylıgını koyacaktır. Ikı kez hacca gıden (Dcvj.mı Sa. 9, .sü. 6 da) Demirel secim gezilerine 1 mayıstan sonra Erzurum'dan başlayacak ANKARA, (ANKA) AP Geı.tl Başkanı ve Basbakan SUeyrrıan Demırel'in 1 mayısta yapılacas aday yoklamalanndan sonra gezüerine başlayacağı ve ılk gezısını Ensurum'a yapacağı büdınlmıştır. Demirel, eski Basbakan Mende res zamanından kalan bır s^lene ğe uyarak ılk seçim konuşmasını Erzurum'da vapacaktır. Bu arada AP Propaganda ve Basın Burosu, partınin seçımler de kullanacağı sloganlan ıçeren bır «KılavuzBroşur» nazırlamıstır. Üzerınde halen çalışmalar va pılan kılavuz broşUrünün aynca, Demırel'm seçım gezılerınin pro£ rammı da ıçerdığı oğrenılmiîtır. AP bu seçımlerde kullanacağı sloganlan, Demırel'ın «Büjük Turkıye» esası ürennde hanrlamışır. Sloganlardan bazıları şoy ledır: «Milliyetcıler AP'de birleşir'zfl, «Barajlar Kralı Dem.rel» «Eaş(DeTUnı S». 9, Sü. 5 de> Milyon Dağıtımı.. m Iler Bankası, Maliye BakanI lığuun fönderdifi lisieiere * UTgnn olarak geçen hafta 85 milyon, bu hafta 112 milyon lirayı APİİ Belediyelere dafitmıştır. îller Bankası yönetim kurulu Svelerinden bazıları ba dağituna karsı çıkmışlardır. CHP'li binük kent belediyelerine karşı 111er Bankasının oiunı suz tutumu, kamuoyunda ötcden beri tartışmalara yol açmıştır. TürHye'nin büvük kentleri, CHP ve oy verdikleri için MC iktidannca cezava çarptırılmıştır. Cczaya çarptırılanlann başmda Turkıye nufusunun yaklaşık yur de 10'unu banndıran Istanbul gelmektedir. MC Hükümeti, Istanbul'un sorunlarına eğilmek şo%le dursun. Belcdije'de çalışan işçi ve memurlaruı aylıkiannı zamanında almalannı sağlıyacak Tardımlardan bile kaçınmış.tır. Bu tutum fcuskusıız devletin bütünlüğu ve >ansızlığı ilkesine ters düşmektedir. lster muhalefet partilerinin jönetiminde, ister iktidar partllerinin eünde bnlunsunlar. tüm belediyelere Hükömetin eşit biçimde destek ol GERÇEK ması, giiç koşnllar altında bulnnan kentlerin sorunlarmı çözumleme>e çalısması doğaldır. Ovsa MC Hükümeti: Istanbul. Ankara, Izmir gibi CHP'li BelediyeJeri JTUÇ dunıma düşürmek İçin bu kentlerin halkını cezalandırmak «•oluna sapmıştır. Jjimdi îller Bankasının olanaklannı. AP'lı Belediyelerin emrine ybnelterek seçim vatırımlarına girişmekteriir. lller Bankası öteden beri tartışmalara >ol açmış hir kurumdur. Bu bankanın direksivo••• (DeTamı Sa 9, Sü. 6 ıU) KAHVALTILIK MARGARİN FiYATINA 40 KURUŞ ZAM UYGULANIYOR Kahvaltılık margarinın kılo fıjatına 40 kuruş zam yapılmıştır. Zam gereğmce 15 hra 60 ku^uş o.an kahvslrılık margarmın f:yatı 16 lıraya yukselmıst'r. Zam kararaa şımdıye dek 250 gramlık ambalaılarda perakende 390 kuruşa sarıla*ı ınargarınlenn para ustu odenrsen \er:İTiesi ge reken 10 kuruşlann tedaviıl dsSerı kalmamasmın yolaçtıgı ılerı surulmuştur. Margarm uretıcılen verdıkler. bılgılerde uzun sureden berı zam alma gırışımlerı sonuçsuz kalırken para ustu odenmemesı yoluyla bakkallann kıloöa 40 k u n ş ek gelır elde ettıklerını, bu farl.ın artan malıyetler açısından uret;cıye geçmesnı onerdıklenr.ı b.ldırmışler ve bu alanda gerekli ızn'n almdığını so;.!emışicrdır Ote yandan Istanbul Bakkalîar Demeğı yonetıcılerı margannm bakkallara çok duşuk kâr m a r ı bıraktığını, urefıcılerm ıse kuciüc hesaplar peınde olduklarını ılerı surmüşlerdır. CHP ve Sosyalist Enternasyonal Prof. Dr. Muammer AKSOY'un POLİS. BASKINURDA 3 MİLYON LİRAİIK FATURASIZ MİL YAZI DıZiSi BUGuN DÖRDÖNCÜ SAYFADA Kaçak eşya satılan 11 Amerikan Pazan'nın sahibi tutuklandı ELE GEÇİRILDIĞİNİ BİLtMRDİ Tophar.e'dekı Amer.kan PazarTanna Malı Polıs'ın "yap*ığı baskın sonucu gozaltına ahnan 42 kışıden 25'ı, dun Adlıye'ye venlmış ve bunlardan, «Amenkan Pazarı» sahı bı ll'ı tutuklanarak Sağmalcılar Cezaevme gondenlmıştır. Baskmda 3 milyon lıra degerıncie kaçak eşva bulurmu<tur. Gumrük kapılarırdan yurda kaçak sokulan ve buyuk dov.z kavbına yol açan vabancı kaynakh pşyanm, bu pazarlarda çok pahalı satıldığı, bu yoldan halâm somurulduğu beîırtılmıştır. Elkonulan e?jradan hıç birınm îsturasının bu'.unmadığını belırten Malı Şube .Igıhlen, baskınların zaman zaman surdurulecegını bı'.dırmışlerdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog