Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

TAKTNDA ÇIKIYOR HATIRALAR Bahrljre Xazın ve Dordüncü Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın Ittihat ve Ter&kJd dön#mins, Blrincı Dünya Savaçı'nda Fthstiıj Cephesl üsttine anılan. ftyaö 30 llra îsteme adresl Çağda? Yayınlan Cağ»loğlu Hslkevi Sok. No: 3941 îstanbul Güncellığıni Yıtırmeyen Konu umhuriyet 53. YIl; SAY1: 18931 Kurucustı: TTJNUS XADÎ 200 42 NtUN 1977 MU »oi, Ecevit ctıma sabahı Ankara'dan arnl»cak ve Devrek Çaycuma voluyla afcşam «aatlennde Zonguldak'a varacaktır Zonguldak'ta saat 17 3O'da halka hıtaben konuşacak olan Ecevit geceyı kendı seçım bolgesi olan Zonguldak'ta geçırecektır Ecevit r» berabenndekiler cumartesi sa(Devanu Sa 9. Sü 6 ds) ÇAĞDAŞ FAYTNLARI MAYINLI TOPRAKLAR ÜZERINDE FİKRET OTYAM HT4Ü : 20 TL tSTEME ADREîsJ: Çagdaş Yayınlan, Sofc 39/« CfcğatogJu • tSTAKBÜL Halkerl îçişleri Bakanı Özbek, Adalet Bakanı Baykara ve Ulaştırma Bakanı Aysoy dün görevlerine başladılar. Ecevit, cumaya Zonguldak'ta pazara Edirne'de konuşuyor ANKARA, (Cumhurivet Burosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit seçım gezısın»» bu hafta da Zonguldak ve Edirne'de yapacag konuşmalarla devam edecektır CHP Genei Başianı Ecevit kendi seçım boigesı olan Zonguldak'da cuma, Edirne'de de pazar gunti konufacaktır. CHP Genel Merkezlnden altnan bügiye Özbek, "Tarafsızlığım lâfta değildir,, dedi AVKARA, (Cummıriyet Bdroau) Yenı îçışlen Bakanı Prof. Sabahattın özbek, Adalet Bakanı Zevyat Baykara ve Ulaştırma Bakanı îbrahım Aysov, dun gorevlenne başlamışlardır MSPTı Adalet Bakanı îsmaıl Müftüoglu g> revı devre gelmemıştlr Eski Içışlerı Bakanı Oguzhan Asıltlırk, sabahleyın Bakanlığa pelerek gorevı yenne gelen Prof. Sabahattın özbek'e teslim etmişHr. Asfltürk bu arada. Bakanlık Müsteşan ıle Müsteşar Yardımnlannı re Genel Mudurlerı ile Emnıyet Mtktürü ve Jandarma Genel Komutan Vekılını de yenl Bakana tanıştjrmıştır Içıslen BaJcanlığı personelıne kısa bır konuşma vapan Prof ^abahattm öîbek. îçıslen Bakan lığı persoraslme şunları so\!emıştır «Tarafsız bir bakan olarak geldim Tarafsırbgım !âft« Sızden mutlak anlamda taraf sızlık bekliyorum Esasen btm dan da şuphem yok tçl?leri Bakanlığının ÇOK güzıde ıkı kolu o'an jandarma ve emnıvet ku" vetlen sarpsmde memieketi seçımlere kadar hadısesız goturecegımıze emınım » Içışlen Bakanı daha sonra teb r:klerı kabul etınış, Bakanı ılk ziyaret eden kabine üyelerl arasında Devlet Bafcanı Çeyfl ÖBtürk bulunmuştur Gorevınden ajTilan e^kı tçışle n Bakanı Ofuzhan Asıinlrk de ICişJen Bakanhgınm vuksek de reeeiı memurlannı makamlannda zıvaref edereJc «A!lahaısmarladık> demıştır DP G«nfl Başkan Yardımcısı Faruk 5ukan îçışlen Bakanlıgn aan partızan valılerın d»ğutınl(Devsmı Sa. 9, Su 4 de) îller Bankası AP'Ji belediyelere yardıma başladı; "1977 yıh ek yatınm projeleri,, adlı bir yeni program yaymJandı AVKARA, (Cumlmrlyet Bürosu) Iller Bankasmm seçımler once sinde APlı beledıvelere «Defışık jatınmlarda KuIIanılmak» gerek çesnie eecen hafta içmde 85 miı yon 250 bın lıra gonderdıfı bıld' nimektedır Il'er Bankası Yone tım Kurulu venıden toplana rak yme AP'lı belednelere 112 mıl>on 550 trn lıra gondermek ıs temıj, ancax Kunıl Uyeiermden Sa. 9, Sü 1 de) Economist: "Viyanafda Kıbrıs Türk ve Rum taraflarma VValdheim ve ABD tarafından baskı yapıldı,, LONDR.4 îngıltere'de yayınlanan «The Economist» dergısin de yer alan Kıbrıs konusundata jonımda Vıyana'dakı toplumlar arası gonışmelerde ıkı topluma <la azlasmaları ıçın perde gerısmden BM Genel Sekreten Kurt Waidheım, ABD ve A;Tupa tarafından baskı rapıldığı \e gerek TürK, gerekse Rum tarafının ABD'yı (Devamı Sa. 9, Sa. 7 de) Erbakan'm İtalya'da imzaladığı 1 milyar dolarhk anlaşmayı hükümet onaylamadı AVKARA, (Cumhoriyet Burosn) MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettın Erbakan'ın 1977 başında îtalja'ya yap tığı gezı sırasında Itaiyanl&rla imzaladığı bir milyar dolarlık e konomık anlaşmartın Cephe ttı kumetı tarafmdan onaylanma dığı ogrenılmıştır Anlasmanın MıIIî Savunma Bakanı Fent Melen tarafmdan ımzalanmadığı ve bu nedenle hükümetten geçm» dığı ılen surulmektedır Degışık ekonomık konularda ılışkı kurmak ve bu arada kredı olanaklannı araştırmak amacıy la Başbakan Yardıması Erbakan bnndan bırltaç ay once Ital5 a ya bır gen duzenlemıştır. Gezısı sırasında çeşıtlı îtalyan sanavı kuruluşlanyla goruşmelerde bulunan Erbakan, daha sonra îtalyan hükümetı ile de göruşmuş ve Türkıye'ye bır milyar do lar tutannda kredı venlmesıni ongoren bır anJaşma ımzalamış tır Imzalanan anlaşma MSP'lılerce onemli bır propaganda aracı haline getınlmlş ve Erbakan TRT Televızyonunda konuj a ılışkın açıklamalarda bulunmuştur Ancak, al'nan bılgno ;^p, Erbakan'm ttalyanlarla u ^alamış (Devamı Sa 9. Su. 6 da) elal Ba>ar'ın adavlığı <öz konusu ediliyor. Sulevman Bev rivaretine gidecek, elıni opecek ve AP üstesinde Istanbul'dan, l a da Bursa'dan kontenjan adaylıçını kabul bururmasını nca edecekmn. Gırisim gerçekleşır mi, eerçekJeştnez mi, bilmivoruz ama, konunun kamuovuna tansıması ber halde Bavar'm adavlıjra evet demesi kojuluna bsğhdır. Akst takdlrde, ejter şündive kadar irerçekleşniedl lse prişim örtbaa edllecek, uyutıdaoak, blç yapıinuuni9 vanavılacaktir. l ltjşal Kartulu^ Savaşı haşlarv pcından 1960 vılma felene dek Olâl Bavar pohtfka vasamımızda olumlu oluımuz ısler çormü?, adJ Cumhurivet tarihımize kanşmış bır taşıdir. %tatürk*un desteğini kazanması. onun yaıunda Başbakanlık çörevinı üstlenmesi Bavar ıçın büvuk bir talth olmuştur. 10 Kasım'ı ırleven Keçi? dönernincleki temklnli totnmu ile ülkemize yaratrlı bir hlzmette bulunduğu da bır gerçektlr. \ e yazık ki, o sıindrn hu yana Bavar'ın kişıliçine olumlu bir not vertnek olasUığı voktur. Belkı tsmet Pasa'nm güttuKÜ acımasız kın belkı daha çok Ataturkçııluğün ozunfi ka\ra%acak bir kultur aşamasına varamamjş olması yuzundcn, Bavar yoltınu şişırmış % daima tutue cular, hatta kar?ı devrimciler safında ver almış. onlara var> drmcı olmuştur. Deraokrat Par« y ı ülkemizde liberal duşuncenln relişip verleşmesi içln kurdnğunu söylemek de frfiçtür. Çuriku hem daha nnce Ataturk döneminde devletçillfe Sncelik tatnyan bir poliükanın uvfulaTicüan arasmda Rorfv almı?, hem de 1950 »eçimlenni kazandıktan sonra DP"nin fitUkçe m t a n k vurattugü antidetnokratik poütıkava jeşîl ışık y»kmakta bir sakınca görmemlçtir. Biz o zamanlar Bsvar'ın bu tottımnntı Ismet Pasa lobisme ronıyor ve onn eUmizden eeldijtinice nvannava çalışıvordnk. Araa buçun artık tsmet P a » yok. Böyle olduğıı halde, bakıyomz Barar gene tutucnlann re saScüann vanında bir sun juna, bir «run buna el öpturerek, hâlâ Atatfirkçüluçun özune ters bir poHtikavı surdnrmeve çahşıyor. Bir ara BoîbrvU'nin DP ginl konnnavı ustlenmiş. ıleri vaşına karşm İS'İ seçimlerind* bu parfiri desteklemek uzere propacsnda ırezilerlııe çıkmıştı. Sonra cavdj. AP've dondu ve DemokraUk Parti'mn Parlamento içlnde buvuk ölçıide kan kaybına uğramasına neden oldn. Ac»b» bu kez AP've bir yararı dokunacak mı dersinir? Kontenjan adavlıgını kabul ederse BaTar'm lıste bası olarak Istanbnl'dan da, Bursa'd»n da, baçka her hançi bir verden de seçilmesi doğ^ldır. Ölumunden sonra Ismet Pa5adan hâ!â oc almak istiyorsa kendisine adaylığını Malatyadan kovmasını sabk veririz. Oradan da rahat seçilir. Ama Meclis'e çinp ne yapacanv «27 Mayıs'ta beni düşiirmustünuz, iste bakın tuillet seçti alnunra akiTİa gene greldlm» mi diyecek? BUJIU demek için ml AFden kontenjan adavlığını kabul bururacak?.. öyle ıse, haddimlz olmayarak hatırlatabm: Tarih, kimi insanlann »lnına »yle hazin \e kara çizsfler çeker kı, hıç bır puç onlan kanmava vetmcz. Celil Ba>ar \!atiirku de. Atatfirkçuluçu de hic anlavattıanu» polıtikacılarımızdan biridir. EUne bu^uk fırsatlar ceçtiçi halde vararlanamimış, hem ulusa hem rejime \a?ık etnü?tir. Sımdı Parlamento'va rirse ne çıkar. gırmrse nc çıkar?.. Bayar Sorunu C DP'den istifa eden Nazım Baş ile bağımsız milletvekilleri Dağdaş, Imer ve Okur AP'ye girdiler A.VKAR4. (Cumhorivet Bfirosu) îçel DP Mületvekıli Nazım Baş ile Konva Bagımsız Milletvekilleri Bahrı Dagdaş, Kuoılay îmer ve Zonguldak Baâunsiî Mületvekıli Mehmet Zekı CUur AP'ye gırmlşlerdır. Partısmden ıstıiasını yazılı olarak, AP'ye gırışını de Meclıs Basın Bürosunda şıfahen açıklayan Nazım Baş, DP Genel başkanlıgma verdıgı dılekçede stıta nedenlennı şoyle açıüamıştır • Kurucusu bulundugum DP' den üçbuçuk yılhk mılletvekı.hğınl, benı seçenlenn duşündugu ve ıstedığl gıbı safcı demokratık • mıllıyetçı dusuncede şerefle vüruttum. Fakat DP vonetıcıleriyle sıyasi dılşuncede goruş aynhğim nedenjyle DPden jstıfa edivonım » Nâzını Ba$, MC'nln kaıruluşunda partisının karanna rağmen huicıunete kırmızı oy rermemış ve MCnın yanında yer almıştı • Cumhurbaşkanı Fahri Korııtürk bugün Finlandiya'ya gidiyor A.N'KARA. (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkam Fahn Koruturk bugua Fınlandıya Devlet Başkanı Kekonnen'n resmı davetlısı olarak Helsınta'ye gıdecektır Cumhurbaşk»n] Koruturk ve eçl ile bırlıkte Dışışlen Bakanı thsan Sabn Çağlayangıl Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreten Buvıiıcelçı Fua* Bayramoğlu Dıs şleri Baicanh*ı Genel Sekreten Sıyasi Işler Daımı Delege sı Buyukelçı Ercüment Yavuzalp Protoko] Genel Müdünı Buvukelçı Ali Bınkaya. Enformasvon Genel Müdüru Kasan Uner, tkıll Ekonomık tlıskıler Genel Mıjdüm Behıc Hazer de Fmlandıja'ya gıde<ek hevette yer alacaıclardır Hevetre avnca Cıımhurbasıtanınm Danışmanları, Ya<erlen ile 25 kijıl k basuı grubu da bulunmaktadır. (Devsmı Sa. ». Sü 5 de) Ankara ve Tstanbul'da iki banka daha siJahlı kişilerce sovuldu CIMHTJRİYET HABER MERKEZt Ankara'da Osmanlı Bankası Meşrutıyet Şubesı ile Istanbul'da Turk Tıcaret Bankası Kurtuluş Şubesı dün sıl>~ kışüer tarafmdan soyulmuştur Soygunlarda Ankara'da 16 400. Istanbul'da da 3 bın ltra alan kımlığı belırsız kışıler kaçmayı başarmışlardır Osmanlı Bankası Meşrutıyet Suöesı'ne gı ren esmer uzun bojiu soyguncu, vezneye yak laşıp «Bu b r sovgıındur Öldürurum, parala n venn» dıyerek \eznedan sılahla tebdıt et mıştır Kımiıgı belırlenem«ven soyyunrti. reznodar Gazı Özdenur'den 19 400 Jıravı aidıktan sonra hızla bankavı terketmıştır Veznedar Ozdemır olaydan sonr* soyguncunu ı KOsa'ttı< cfn^e gırdıgını, sılahını çektikten sonra paralan istedigın) behrterek, •Paralan ceketmın ceblne doldurdu ve daha (Deramı Sa 9, Sö 6 da) • HElSıNKfDE YÂPILACAK GORUŞMELERDE OZELLıKLE ıKTıSADı KONULAR UZERıNDE DURUUCAGI VE YATIRIMLARIK' ELE AIINACA6I BılDıRılıYOR • BAJKENÎTE OSMANll 6ANKASI MEJRUriYET JUBESINOEN 16 400 ISTANBUl'DA DA TURK IICAREI BANKASI KURTULU5 JUBESINOEN 3 BIN LIRA ALAN SİLAHLI KIJILER KAÇTI İ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BIÇAKLANDI, ELAZIĞ'DA İKİ ÖĞ AYÖD BAŞKANI TABANCAYLA AĞIR YARALANDI (CumhnriTet Haber Merkezı) Yurdun çeşıtlı yorelennde ojav lar dun de surmuş, Elazığ DMMA oğretım gore\ lılermdei Yaloı Talatay ile Serafettın Yavuz ıkı kışının saldınsına ugrajaraıt bı çaKİanrmştır Ankara'da ıse An kara Yüksek Oğremn Dernegı (4YÖD) Başkanı Necdet Bozkurt tabancayla karnından ajtır bıçın de yaralanmıştır îstanbul'da da devnmcı oğrencılenn ıçınde bulunduğu Beledıye otobıisu, bır grup komando tarafmda.T faşJan mış. çıkan çatışmada ıkı ogren <i kyrşunla jaralanarak tedaM " altma alınmıştır Polıs 55 kışı\ı gozaltına almıştır Cerrahpaşa Tıp Fakultesı dun yenıden 3 gun kapatümışt.r ODTU SEN Başkanı Kutlay Çelık m, dun unıversıtede b.r genç tara fından salaınva uğravarak ;,a~a lanaıgı % arabasır.m tahrıp edıl e dıgi bıldırılrmştır Yurdun çeşıtlı verlerınde dun meydana gelen olavlar ve gelış meler şoyledır • Elazığ Devlet Mımarlık \e Muhendislık Akademısi ogretrn gorevlilennden Yalçın Talatay ı e Mmanca Okutmanı Şeraîetfn Yavuz DMMA lojmanlan brnın den geçerken kımlıklen saptana mavan ıki kışmın saldınsına ug ramışlardır Saldırganlar ıta og retım gorevlısını çeşıtlı yerlennden bıçakladıktan sonra kaçmış lardır. Talatav ile Yavuz Elazıg Dev let Hastanesır.e kaldınlarak teciavı altma alınmışlardır • Hacettepe Unıversıtesi Oğ rencı Yurdunda dun duzenlenen fonımda, ogrencıler arasında tar tışma çıtonıştır Kısa zamanda tartışmanın buyumesı olaylara yolaçrmş, bu sırada Ankara Yuk (Dtnamı Sa. 9, Sa 1 de) ABD Başkanı Carter: 'Sovyet balıkçıiık gemisine el konulma emrini ben verdim, GEORG1A ABD Jjruny Carter, Amenkan kı>ı ko ruma muhafızlarınca bır Sov>et balıiçı gemısme el konulması ıçın kendısının emır verdığuıı açıklamıştır Başkan Car»«r düzen'edığı ba sın toplantısında. oır Sov \et balıkçı jçemısme el konuıd'j ^unu Sovyetler Bırlıgı'nın Was hıngton Buvükelçıligıne *ıabet olarak ıletıidigıni belırtmışt r. ABD Kıyı Koruma muhafızlpn dort gun once ızın verıldıŞı.nc'en daha fazla balık avladığı geıekCesıyıe ıçınde 93 mıiretteba'ı bu lunan bır Soyvet balıkçı gemısı ce el ko^rnuştu «TiP'iN SEÇiME KATILMASIYLA iŞÇi SINIFI, SESiNi DAHA GUR BiÇiMDE DÜYURACAK. Turtaye I ş p Partısı <TIP) Merkeı Yonetlm Kurulu uç gün suren toplantıst sonunda bır bıldıri yayınlamıştır. Genel Sekreter Nıhat Sargm'ın açıkladıgı bıldınde, «TlP'ın seçunlere katılmasnla sosyalızm muradelesmın oldugu gıbı bağıınsızlık ve demoKrası mucadelesınm de kararlı, tutarlı öncüsu olan lşçı nmfımız sesınl dogrudan ve çok daha gur bıçımde duyurmaktadır» denilmıştır. TTP Aîerkez Yonetun Kurulunun bıldırısl ozetle şöyledır: «Turinye lşçı Partısı bu seçlmlere katılmaktadır. Boylece ışçı ve emekçüenn gerçes çıkarlanmn parlamento ıçınde de savu(Devunı Sa 9, Sü 3 de) • ZONGOJJ1K, (NUıat CAN bfldiıiyor) Hayalı mobılya ıhrac ettiklen gerekçesıyle ^argılanan Başbakan Suleyman Demırel m jeğenı Yahya Kemal Dem.rel ve arkadaşlannın dumçmalanna dan Zonguldak Agır Cera Mahkemesı'nde aevam edılmıştır. Yargıç îrfan Kılıç baskanlığındaki mahiemede, oeşıtli yerlere yaalan yazılara gelen cevaplar okurunuştur. Bu arada bazı yerlere tamk ifadelerl lçta yaa AVKARA, (ANKA) Saban Ka^ataş hakkında Daoıştay Dava Daırelen Kuruljnun tashıhı karar talebımn reddıne llışkm karan dün elden Başbakaniıga teblıf ed.lmıştır Basbakanlığa ve Ismaıl Cem Ipesçrnın a'.ii'catı Doğan Tar\ere elden tebhğ edılen kararm IIK kez Dava Dalrelerı Genel Kumlunda oy brlığı ile almdıgı oğTenibnıstır. Damştay Da\a Dalrelen Kurulu'nun verdıgl 1712.1976 gün ve 1976 297 sayılı Türkİş'te, parti destekleme konusunda dün de sonuc alınamadı ANKARA, (Cumhuriyet Bnro*u) Türk Iş Yonetım Kunı'u dun Ankara'da olaganüstü olarak top lanmış, 5 hazıranda yapılacak ge nel seçnnlerde orgutun bır sıya sai partıyi desteklemesı konasu nu goruşmeye başlamıştır An cak, dtinkü goruşmeierden br sonuç almamamış, toplantıya bu gun devam edümesıne karar ve rılnııstir. Yonetım Kurulu'nun bugun saat 10'da başlayacak ıkın rı oturumunda uvelerm verdıkle rı çeşıtlı onergeler tartışılaraJt oy lanacaktır. Bunlardan bınsmde Turk îş Genel Kurulunun 5 ma j ı s t a olağanustu olarak toplan ması istenmektedır. Dun saat 10'da Genel Merkezde toplanan Yonetım Kurulunu kısa bır konuşmayla açan TürkIş Genel Başkanı Kahl Tonç, alınacak kararm onemır.e değmmış, geçöğımız jnl nısan ayında vapılan büyuk kongrede kabul edılen tuzük hukmunıl hatırlatarak, ydnetım kurulunun bu toplantısında bır karar almanın zorunlu olduğunu belırtmıştır (Denmı Sa. 9, Sö 3 de) IKINCI o u r Bu arada oncek» gun de «Anta nas Snechkus» adlı Sovyet balık cı gemısme de Mantucket adası mn guney dofasunda avlamrken Amerıkan sahıl koruma muhafiz (Devanu Sa. 9. Su. 2 de) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI YAHYA DEMiREL VE ARKADASLARININ DURUŞMALARINA ZONGULDAKTA DEVAM EDiLDi Jan taljnatlara cevap gelmedığmden, bunlann beklenmes.ne karar verılmışttr Dtıruşmaya sanıkJardan Mehmet Çağ lı, Osman Guçlu ile Karadenız Eregisı îşadam arınaan Selâhattm özbırıncı gelmışlerdır Dığer sanıklar Yahya Demlrel \e Ökkeş Yukseîıci duruşmada bulunmamışlardır Sanık Yahya Demlrel'ın avııka'lan ile Gümruk ve Tekel Bakanlığı ve hazıne (Deranu Sa 9, Sü b da) KARATAŞ'LA İLGİLİ TASHiHi KARAR İSTEĞİNİN REDDi OÜN TEBLİĞ EDİLDİ Şaban Karatas'ın TPT Genel Mudurlugune atanmasma ı!ışk»n Bakanlar KuruJu kararının ıptalı hakktndakı karann duzeltıüncsi ıçin Başbakanlığa japtıfı şıKâyet bundan bır sure once karara bağ lanmıştı. Danıştay Da^a Daırelen Kuru lu Damştay yasasındakı yazılı sebeplerden hıç bınne uymadıgı gerekçesıyie Başbakanlıfm başvurusunu ovbırlığı ıle redaetmış, aynca Başbakanlığı 50 lıra para (Deramı Sa 9. Su 7 de) TAN ORAL'ın ÇiZGıSİYLE (5 Sayfada) Bu Köşeden SEÇİM TAHMİNLERİ ALTAN ÖYMEN Bazılan dlyor ki, kalababkUr bir şry Uade etmez.. Ecevit in toplantüanna katılanların sayısı 58 bın nufuslu şfhırlcrde bile 100 bıni aşıyormuş.. Ba ynzbinlerin tamanuna jakınının Ecevit'i sadece sevretmevıp heyecanla alkısladıği, gaze t« {ototTzflanndan bile bel1 olaronnuş.. Bonlar bir se 1 çim röslergesi olamaz.. Anketler?. Şimdı kamuo\u araştınna ktıruluşu olarak, gazeteler bazı anketler vapiTor. Bonlann M nok nuçlan Kelmeve başladı. 19*5 senato seçimlerinde vüz de 43 nn üstüne çıkan CHP oylanıun en az bir 4 • 5 puan daha artacagına işaret eclıjorlar. Ama bazılanna %o re. bunJar da bir fostergc olamaz CHP 19*3 seçımleruide tuzde 33^S oranla 185 mılleUekilı çıkarmıştı. «19*5 senato seçımleri bütün yurt ta yapıisaydı > denilerek, o seçimJerde aldjğı juzde 43,4'luk sonucun çetirecefi milletveldlınm hesabı var: 210 212 Bunun ürenne NUnbul. Ankara gibı CHP' nın kuvvetli oldugu buyuK ıllrrin miUetvekıH sayılan arttı. Onu da fözonunde lu tan hesaplar \ar: 215 2lu Aynca bunlar CHP'nin (Dev»mı Sa. 9, Su 4 da ADAY YOKLAMALAR! 1 MAYISTA YÂPILACAK AVKARA. (Cumhuriyet Bfirosu) Aday yoklaması 1 mayıs pazar gunü yapılacaktır Anadolu Ajansmın oncekı gun gaaetelere geçtığı «adav yoklamalan 11 mayıs pazar gunüne ertelendı» şelc lındeki haber dogrulanmanııstır. YUksek seçlm bununla ı'srlı bıldlnsı, aday yoklamalanmn 1 mayıs pazax çunu 5apnacR«ı vo lundadır öte yandan partıler orse^ırn delege lıstelennı ılçe seçım K V rulu baskanlüüanna \ann (13 nısan çarşamba srtfnui saat j.7 00'ye kadar vereceklerdiT Seçıme katılacak mılletvekıîl»rmın gorevlertnden yarın aynlma (Deraanı Sa, 9, Sü 5 de) Saganak yagış, alçak semtlerde su baskınlarına yol açtı (Cumhurivet Haber Merkeıi) Ona A\rupa'dar. gelen so fıık \e >agısiı hasa yurtian Duyuk bır bolumunu e*kısı al tına alırken, sağanak hahnde M yağış Îstanbul da yaşamı felce u|ratmıstır îstanbul \e dolaylarında er ken saatlerde baslayan b rlıkte ısı da onemli duşınuşrur AralıX.ı olarak de vam eden jagmur, çu^ur sem' l«rd« su baskınlarına yol aç auf, cadde ve sokaklar bır go halıne gelmıştır Bazı semtler ae ıse evlenn bodrum katları ıı sular basmıştır Bu arad ı rafilc de aksamış araçlar jol arda kalmıştır. Yollann ka ;sn oluşu nedemyle çevre >oîu ıne Kazhçeşmede ÇOK sa\ıaa araç kaza yapmıştır 163 ara smda Ma.ımutpasa ve F.mıno r.ü çevres r r le^ ^onaKİar S M baskınlannfl ugradığından halk saat lerce aukkan ve kal ıi'im kenarıannda mahsur calmıs ır Yeşukoy Meteorolojı jetlalıle (Derajnı Sa. 9, Sü. 2 de) DiSK ESKi GENEL SEKRETERi GUZELCE, OLÜMÜNÜN BiRiNCi YILINDA ANILDI (Îstanbul Haber Servisi) DtSK Genel Se»creten îbrahım Guzelce blumunün bınncı yıldonumunde dun duzenlenen torenlp arılmıştır. Dün Topkapı Çamlııc mezarlığında DISK tarafmdan duzenlenen torende Ihrahım Guzelce'nın yasam boyjnca sendıkai savaşmda aKtı£ olarak yer (Devamı Sa. % Sü. 7 de) NADİR NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog