Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

UNIVERSİTEÂDAYLARİ 1 HER KONÜDAN CÖZÜMi İl UB AHIIf I AMâl 11 NİYAZI SİMŞEK'İN , Genel YETENEK » vSiıcrı ÇIKTI!.. ğ GENEL DAÖITIM: I SERHAT DAÖITIM £ ödemeli İsteme odresi: P.K.1O I YenlköyİST TEL.621471 J umhuriyet 53. Yil; SAYI: 18930 TİJ Wllt: PROBLZMLtffl İLE KİMYA HazırtıiMnlar: A.Bahattm SOYDAN OkiaııöZDİI. ~fiatv.BO.Tl. Kunıeusu: YÜNÜS NADt 2 0 0 KURUJ 11 NISAN 1977 PAZARTBi U. 94IBHTUİSTINIB1İ PK 1BIHWDW1I ISTmBUL f\mMl\U J Özbek İçişleri, Baykara Adalet, Aysoy da Ulaştırma Bakanı oldu BAŞBAKAN'IN İSTEGİYIE TOKOGLU İSTİFA ETTİ, TURİZM VE TANITMA BAKANLIGI'NA ESKI ULAŞTIRMA BAKANI MENTEtf ATANDI ANKARA, (ANKA) Seçim lpnn yenilenmesi karan Uzerınp. Anayasanın 109. maddesi Rpregın ce görevlerınden çpkılen üç Baka nın ypnne yapılan atamalar dun Bk!>aiTi belli olnıuş: MSP'lı Ada let Bakanı İsmaıl MuHuoğlu'nun yermo Konten.ıan Senatörü Zcyyat Baykara, MSP'li îçışleri Ba, kanı Oğuzhan AsiltUrk'ün yprıne Kontenian Senatorıi Prof. Sabahattin özbok, AP'li Ulaştırma Ba kanı Nahit Monteşe'nin yprine rip, Mardın Bagımsız Mılletvpkıli Ibrahim Aysoy atanmışlardır. Ulaştırma Bakanlığı'ndan ayrı lan Nahıt Menteşe'nln hüklunrt te kalmasını istcyen Başbakan Sülevrnan Demırpl, Turl7m ve Tanıtma Bakanı I.ütfi Tokoftlu' ndan ıstifa etmesıni rica ettnış, Tokoglu bu ısteftı yorıne Retirmış, Mpntpşe Turizm ve Tanıt (Devatnı Sa. 9. Sü. l d e ) f ( Demirel: Ok gibi fırlayıp iktidar koltuğuna oturacağım,, • AP GENEL MERKEZıNDE CELAL BAYAR'IN ADAYLlGl TARTIJIllYOR; AYDIN MENDERES'iN APYE YAKINDA GiRMESi BEKLENiYOR. durumları gözden geçirilmiştir. Genel merkezde kurulan bir komite, aday adaylannın durumlarını inceleyecek ve 16 nlsan cumartesl günü AP Genel tdare Kurulu bunları gorüşmek Urere yenırien toplanacaktır. AP'nın lıste si bu genel idare kurulu toplantısından sonra kesınlik kazanacak, 18 nisan günll de liste YUk»ek Seçim Kuruluna teshm edı(Devamı Sa. 9, SU. 2 de) Ecevit, «Demirel ile AP'nin sömürücü çevreler adına sürdürdüğü kavga, düzen değişikliğini önleme kavgasıdır» dedi İçişleri Bakanlığı, Valilere sandık kaçırmalarına karşı uyarıda bulundu ANKARA (Cumhurlyet Bflrosu) îçisleri. eski Bakanı Asıltürk, dün görevınm son gününde «Seçimlerm huzur ve güvenlık ıçınde yapılmasmı sağlamak amacıyla» valiliklere bir genelge Röndermlştir. Genelge özetle şöyledir: «1 Seçim zamamnda 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyuşU hürriyetl hakkında kanun hükümlerlnft cöre toplantı ve gösteri yüruylişü düzenlemek mümkündür. 171 sayılı kanumın 6. maddesi «Seçim zamamnda yapılacak propaganda toplantılarıyla ilgili ka nun hükümleri saklıdır» şeklındedir. Buna göre, propaganda toplantılarının 298. sayıh kanun, dığer toplantı ve gösterl yürüyüşlerı(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) "Bankacıhk ve kredi düzeni değişecektir,, SAMSUN (Cumhuriyet) CHP Genel Başkanı Ecevit, Samsun'da yaptığı konuşmada, ozellıkle ekonomik sorunlar tizerinde durmuş. kredl düzenimn bozuklugunun CHP Iktidarında duzeleceğını bıldırmis. «CHP. Türkiye'nin ekonomik dUzerüyie birlıkte bankacılık VP kredl düzenmi de değiştlrecektir» demıstir. Ecevit. özetle şöyle demiştir: «Cumhuriypt Halk Partisl iktldannın kuracağı düzen, ülkemızde yaygın sosyal adaletle birlıkte daha hızlı ekonomik kalkıntnayı da gerçekleştirecektır. Türkiye'de kaynaklann adaletsız dağılunı, aynı zamanda bu kaynaklann vertmsiz kullanılmasına da neden olmaktadır. Bunun en bellrgin örneği kredi dteeninde gorüiebılir. 1976 yılında toplam kredılerın ancak yüzdo Uç buçugu sanayıye, yıne yüzde Uç buçuğu esnaf ve sanatkâra ve ytlzde 211 tarım kpsımine verlllrken, büyük tuocarlar kredilerin yüzde fi9'unu almışlardır. Oysa ticaretın ekonoınıye katkısı yüzde 12'den ıbarettlr. Tarım kesimlnde çoğunlujtıı oluçturan küçük çiftçller, kişi başına ortalama ancak 1500 ifiOfl lıra kredi alabllirler. Bugün bu parayla Uretiml arttırıcı hlçblr yatınm yapma olanağı yoktur. (ienellıkle küçük çiftçıler, topraklarınj lşleyebilmek içm ihtiyaç duydukları parayı bıle daha çok terecilerden sağlarlar. Bankadan aldıkları kredi, tnfecıye borçlarınm faizini bile .karşılanıafta yetmez. ÜstPİik büvtik türcarlnrın geniş bir kesimi, bankalardan sag(Oevaını Sa. 9, t>ü. 4 de) ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) AP Genel Idare Kurulu toplantısında konuşan Genel Bafrkan Sülevman DPmırel, «Tek başına iktıdara geleceğız» şeklinde konıışmuş, «Ok gibı fırluyıp ıktıdar koltuğuna oturacağım» dıye cklcmiştlr. Öncekl gün yapılan ve dört iaat süren AP Genel îdare Kurulu toplanüsmda, illerin durumlarıyla başvuran aday adaylarırurı İki yabancı banka Türkiye'de şube açmak için başvurdıı ANKARA, (CumhurİTet Bürosu) îki ayrı yabancs bankanın Tıirkıjc'de şube açmak ısteğı ile Maliye Bafcınlığına başvurduğıı öğıpnılmiştır. Amerikan Wells Fnrgo Bank yanında merkezı Lukscmburg'da olduğu bildırıIrn Bank Of Crediı And Conımerc? İntemational S.A. isimll bankanın şube açmak istedigi belirtıiırken, anılan ikınci bankanın «TUrkıye ile OPEC ülkeleri arasındR malî VP tinart ilişkileri arttırmak» amacını taşıdıgı saptanmıştır Cephe hükUmetl İle blrlikte ynbancı bankaiarın Türkiye'de şubo açmak ıstekleri yoâaınlajırken, son olarak bunlara ikı yenl isto!c daha eklenmiştır. Bıınlardan ılki Amerikan baııkîilarmdan birl olan «Wells Fargo Bank N A.» dır. Adı geçen banka Maliye Bakıanlıftıni gbnderdiği yazıda kendi denevımlerını ozet(Devamı Sa. 9, Sti. 5 de) Suudi Arabistan, Doğru'nun ziyaret isteğini kabul etmedi ANKARA. (ANKA) Hukümehn AP ve MSP kanatlnrındakı surtü?melerin uluslarararası dıplomatik kurallara ters düşen durumlar yarattığı bıldırılmektedır. özellikle Ortadoğu Ulkeleriylp yapılan temr.slnrı MSP kanadı Dışlşlari Bakanlıgının dısırjrla yürütmek i«itemekte, Dışışlcrı Bakanı Çağlayangll'in ikili ıl'.şkileri gdrüşmek üzerc gıttifti ıllkelere mutlaka MSP'li Bnkanlar da Ritmektedır. Irak'a hem Dıçışler: Bakanı. hem de MSP'li Bakanlar fltmistir. Son olarak Dıçişleri Bakanı Çaglayanfil'd«n eonra MSP'li Sanavt Bakanı AbdUlkerim Doftnı da Suudl Arabistan'a sritmok Isteyincp Suudl Arabistan, Sannyı Bakanınm randevıı talebını olumsuz karşıladığı ve ortaya garıp bir durumun çıkMğı ögrenılmiîtir. Sanayi Ba(Devamı Sa. 9, Sü 4 de) GEZi NOTLAR! BANKAIARIN, TURKiYE'YE SAGLAYACAKLAR! YARARLARI BELiRTEN YAZILARININ BAJINDA «YENi BORÇ BULMA OLANAKIARI» YER ALIYOR. • MSP'Lİ BAKANIARIN AP'tıLERıN GiTTıGı ÜLKELERE GiTME EGıliMi YGZÜNDEN DOÛAN DURUM. DiPlOMATiK SKANDAL OLARAK YORUMLANIYO?. Miting alaııı çmhyordu: " 6 Haziran Ecevit Başbakan,, Turgut GÜNGÖR SAMSUN Gaziantep'ten başlayan ve 5 harirana dek sürecek olan .llalkın İktidar Yürüyü$U>ne dUn de Samsun'da devam edildi. <6 haziran Ecevit Basbakan», «Ilalkçı Ecevit». «Babamız Ecevit» sloganlanyla karçılanan Cîn» llderl BUlent Ecevit havaalanmdan miting alanına uzarıan altı kllometrelik yolu bir saatten fazla bir surede aşabildl. Samsun havaalanına btlyilk kalabalıklann, sevgi gösterilerinin yanıaıra bazı nöbetçi subayların da askerlerin CKP G«nel Başkamna içtenlikle selftm vermeleri (Devamı Sa. 9, Sü. « da) ERBAKAN: "CHP İLE AP HUKUK DUVARINI YIKINCA, ORTALIĞI MSP SELLERİ KAPLADI,, URFA (Cumhurlyet) MSP Genel Başkanı Neemettın Erbakan, seçim kampanyasını Urfa' da açmış, CHP ve AP'ye çahmık «iki parti bırleşerek, hukuk duvarlarını yıktılar. ortalıgı MSP sellen kapladı» demiştır. Krbakan dün Ankara'dan uçak la Gaziantep'e hareket etmiş, an cak alanın telsız cihazları arızalanınca uçağm Diyarbakır'a ınmesi gerekmıştır. eiaziantep'te Erbakan'ı bekleypn partilıler, «Kasıtlı olarak uçağın ındırılmediğini» öne sürerek alan gorevli lerınin üzerine yürümüşlerdir. Diyarbakır'dan Urfa'ya geçen Erbakan, AP ve CHP'nin erken seçim kararını. MSP'nin daha da güçlenmesinden korktukları ıçın aldıklarını ileri sürmüş. bu tııtumu Nemrut'un Hz. Ibrahim'ı yakmak içm yaktırdığı ateşe ben zeterek. «Nemrut'un ateşinden korkar mı tbrahim olan. Hodri meydan • demiştır. MSP'nin se çım otobüsünden lıalka hitap eden Erbakan şunları söylemiştir: • Çok şükür neyl vaad ettiysek onu yapmak nasip olmuştur. CHP ile bırlpşerek ]ç tüzügü, Anayasayı ayaklar altına aldılar. Hukuk duvarlanni yıktılar. Ancak bız seçımlerden sonra bu duvarları yapacağız. CIIP ile AP' nın üst üste mıras bmıktıkları ışsızlik, dış tıcaret açığı, materyalizm ve anarşizm gibi konula(Devamı Sa. !), Sü. (i da) fspanyol Komünist Partisi 40 yıl sonra yasallaştırıldı MADRtn îspanyol hükümetl 40 yıla yakın süredir yasaklanmış bulunan ve Franco dönemmde faaliyetlerinl yeraltında sürdüren Komünifıt Partisınin yasal laştırıldığını ilân etmiştir. Bllindiğl gibı Santiago Carlllo' nun başkanlığmdaki tspanyol Komünlst Partisi önümüzdekl aylarda yapılması beklenen parlamento seçimlerine katılabılmelc için hükümete resmen başvurmuştu. Madrid hükumett «nce bu bas vuruyu Anayasa Mahkemegına havale etmiş ancak mahkemenin yetkisızlık karan vermesi U zerine soruııu tekrar görüşmeye başlamıştır. yasallaştırma karanndan sonra bir açıklamada bulunan Konıünıst lider Santiago Carillo, bu kararın Suarez hukümetinln, demokrasiye dönü? isteğindeki 1çtenliğinin bir belirtısı oldugunu, partısinin yasallaşlamsı ile lspanya'da demokrasinın güçlenecegini söylemiştır. Muhalefet partileri, hükümet. Komünist Partisini yasallaştırma dıgı takdirde, parlamento seçim lerini boykot edeceklerlnl blldir mişlerdi. îspanyol Komünlst Pnrtisınm (Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) TiP lideri Boran, Güneydoğudaki «faşist terör»ü kınadı TUrkiye îsçi Partisl (TtP) Genel Başkanı Behice Boran, Tunreü'dekl bomba olaylanna ihşkin olarak verdiği demecinde tirnı baskı ve şiddet uygulamalarını kmamış, «Ülkenin büyük ve küçük kentlerinde uygulanan faşist terör, Doğu ve Güneydoğu illerinde daha da agır biçimda uygulanmaktadır. Bunun son örneklerl Mardin köylerlnde yer alan baskılar ve basına hiç yan(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) İş ve Işçi Bulma Kurumu Plasman Müdürlüğüne bir imamın atanacağı Öne suruluyor ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) İş ve Işçı Bulma Kurumu Genel Müdürlügünde plasman müdürü Nihat Taner, görevınden ahnarak Gaziantep Şube Müdur lügüne nakledilmıştır. Nihat Taner, on yıldan berl plasman müdtini olaral çalışmaktaydı. Nihat Taner'in yerıne Istanbul'dan (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) DEVLET TİYATROSU SANATÇILARI TRT'Yİ BOYKOT ETTİ; ÇOK SAYIDA PROGRAM AKSAYACAK ANKARA Devlet Tiyatrosu sanatçıları dün sabahtan başlaya rak TRT'nın tüm çaüşmalarını boykota karar vermişlerdır. TRT ile ilışkilerinin düzeltılmesi konusundakl çeşitll onerilerine bu güne değin yanıt alamayan sanat çılar bu karan almıijlar ve öncri ve uyanları dıkkate alınıncaya de ftın boykotlarını surdüreceklenni belirtmışlerdır. Devlet Tivatrosu sanatçılarımn bu karan özellikle TV'nın dış kaynaklı dizi filmlerınm yayımnı bir süre engelleyecektır. Ayrıca Devlet Tiyatrosu sanatçılarımn stınucu. oyuncu ve konuşmacı olarak yer aldıkları TV ovunları, yerlı belgeseller, çoruk program ları, eglence ve show programlan büyük oranda aksayacaktır. Devlet Tiyatrolarında Çalı?anlpr Derneği «DETÇA» tarafından karar bir duyuruyla TRT ve kamuoyuna açıklanmış ve istekler 5 madde halınde sıralanmıştır. Açıklamada 1973 yılından bu yana degiştınlmeyen bdemelerm yenıden gtinün koşullarına gore düzenlenmesı. kurumda görevlı sanatçıları koridorlarda bekle(Dfvamı Sa. 9. Sü. 4 rio) 0O0OH!.. Bozbeyli: "Seçim güvenliğini tehdit eden olaylar çoğalıyor,, ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) DP Genel Başkanı Ferruh Bo^beyll Çanakkale'de yaptığı konuşmada da seçim güvenlığı i/a rinde durmuş, «Seçımler adım adım yakiaşırken seçim güvenlıgini tehdit eden olaylar da gıderek çogalmakta ve şiddetini arttırmaktadır.» demiştır. DP basın bürosunun bıldirdiğıne göre, partislnin Çanakkale ıl kongreslnde konuşan Genel Başkan Bozbeyli özetle suniarı söylerruştir. «Kavga dışı kalmak lsteyen ıyı vatandaşlar şimdiden. oy verme Riinü doğabilecek korkulu olayların kavgasmı yaşamaktadır. Hlç bir tedbır düşünmeyen ve (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) • GÖZLEM UĞUR MUMCU Neyin Güvencesi?. Cinsel özgiirlüğü ahlâksızlık diye niteleyen Kontenjan Senatörü Adile Ayda «Cinsel eğitime karşıyım» dedi ANKARA «ANKA) Cumhurbaşkanlıftı Kontenjan Senatörü Adıle Ayda kadın ıçın cinsel öz pürlügün ahlâksızlık oldugunu iddıa etmiştir. Ayda, Yankı derpsinin sorularını vanıtlarken, cînsel eftıtiınp, de karşı oldugunu eoylemış, «BüvUk şaırimız Fuzuli. şayet erkek ile kadın arasındakı ftzikı ilişki konusunda egitim fförse ich İjeyla ile Mecnun adlı büyuk pserini asla yazamazdı» demiştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) OI.AYI.ARIN AKDINnAKİ GERÇEK spanyol HUkümetl 40 yıla yakın bir süredlr yasaklanınış bulunan ve Kraııro rejlmi dönpmlnrle çalışmasını yeraltında sürdürrn tspanyol Komünist Partisi (tKP)'nin hıından hövle yasal Rİivencelfr altında ctklnlijtine devaın cdcbileceğlni açıklamıstır. Ispanya ve Avrupa karnuoyu bu sonucu sağlamak Hin cpey •/*mandan brri seforber ounuslardı. 1KP lideri Santlajo Carlllo bir demeç vererek olajı, «Suarez hükümetinın demokrasiye dönüş ıstpîındekı ıptenlıftınin belırtisi» olarak ynrumlamıs ve «partisinln "asallığa kavuşmasının demokra Madrit Aııkara siyl güçlendıreceğini» hfllrtmistir İspanya'da çok partili Batı <lrmokraslsinin yıniden kurulmaiı ,>olundnki çabalnr h'ivlpce hlr >rnl asama.va varmıs bulunmakladır. Batı Avrupa'nın rkonomik ve niyaıtal kapsamı içfnde yrrinl almak İstcyen Madrid Hiikümrlinin billnçll kararıyla Batı dUnyasında Initünlrsmenln yenl bir adımı atılmı^tır. Bu adımla blrllkt* lld ferçe$in altıni venidrn çlzmek olanajb da doğmaktadır. Rirlnrl Kerç«k düsündttrficiitfttr. Bundan 40 sene kadar tince Upanya'da kanlı bir kardeş kavgasıyla knmünist lılmıştı. Vıllar TÜM DER, 141 ve 142'nin kaldırılmasını önerdi ANKARA, (Cumhıırivet TÜMDER Genel Ba^kanı Erhan Tezgör. Genel Vonetım Kurulunda seçımlerle 'lgili olaıak alman kararUrı açıkUmıs, «^Pçimlerde örgütümüz üvesı olsun, yada olmasın, tum mpmuriarı, (Devamı Sa. 9, Nü. 1 ılc), Î partisi knpaiç "İ^N.IMU yüzbinlerce ınsan biıblrini öldürmiistü. Amaç. komünist fikir \f akımlanıı tspanya'da btr daha dirllınemek üzere topraîa eömülmçsi ve vasaklanmasıydı. 40 yıl sonra bugün, dokülrn kanların hosunit aktığı anla^ılmıstir. Klkirkr, kanlı cylem ve baskılarla yok edlleml.vor. Orçmlstr, lv panyol toplumu, kardes kavpısina çldrcek yrrde özRİİrlüklcr ortarnında bir UTİajnıanın volunu tutabllseydl; ülkeyl harahrve çe+ • • (Devamı Sa. ». SU. 3 de) Miıııı ADAY YOKLAMALÂRI 11 MAYIS PAZAR GÜNÜNE ERTELENDi ANKARA MUletvekili Genel ve Cumhurlyet Senatosu «A» grubıı tiçte bir yenileme seçimlerine katılacak siyasi partılerin ilçe yonetim kunıllannın delege kütüklennl bugtn snat 17 OO'ye kadar ilçe seçim kurullarına vermeleri gerekmektedır. YUksek seçim kunılu'nun konu ra ilişkin bildirlsi söyledir : «Seçime katılmaya hak kaznnmıs olan sivasi partılerin ılçe (Devamı Sa. 9, Sü. S de) nceld Künlni cn/rtclcr tsrail Basbakanı îzak Rabin'in. bir ABD bankasında parası oldugu ortayu çıkınca, KOrevlnden istlfa cttİKini vc mllleUckill seçimlerine de katılmayacağuıı yazıyordu. Rabln, ola.vı «baslt hir hata» olarak nitelemis. anrak yine de politikadan ayrılacağını açıklamtstır. Çünkii tsrail yasalanna «ore, dış ülke bankalarında para bulundurmak yasaklanmıstır. Bu haberl okuyunca ne dUşündünüz? Dcnırk kl Haşbukanlar, haklarında böyle snçlamalar olunca jförevlcrinden ayrılmak glbl soylu davranışlarda hulıınahlliyorlar. DpmrU kl, başka ülkelerde böylc kurallar hcnüz etkinUklerinl yltirnıemlş. Böylesine suçlama olıınr.ı ABD Cumhıırhaşikanı İstlfa eder, Alman Ba^lıakam Istifa eder, Japon Baçbakanı istlfa eder, Israil Başhakanı istlfa cder. Kger Türkiye'de bir Başbakana istlfa gereğini hatırlatırsanız, yanıtı hazırdır: Pilâvdan dünenin kağısı kırıisın .. Pilhvdan dünenin kaşıgı kırıisın.. Bu arada kardc^lcrlmlre de milyonluk tesvik belgelerl verilsln . Kardeşler, yefcenler TIR filoları kursunlar, bankalardan kredl vc vergl iadesi alnınlar . Yeter kl kaşık kırılmasın Başbakan Sülrvmnn Demirel, bu gibi olaylara hlç aldırmaz. Bu hakımdan tanı bir «bagışıklık» sahibidfr Nc dersen de. hanırl belıceyl ortaya koyarsan koy, o, ne pilâv dan döner ne l'aşığını kırar... Işte böyle hir Babakanla seçlıtıp ırldlyorıız. Şlındl ço. Jhımuz yolsuzltık doüvalarını unuttuk bilr . Lockheed, mnhil.va.. Artık bunlar ıııuıtıılacak. TPU endl«!P. seclnı BÜırnliğldir. Demirel. savın Cumhurh»şkanına fldlp, bu konuria «guvencrı. vrrmis . Kim Inıınır buna? Şöyle serlnkanlı düsUnelim: (Devamı Sa. 9. Sü. 7 de) O
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog