Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makale



Katalog


«
»

an dersanesi YAYirMLARIIMI TERCİH EOİIMİZ ™t.kl«1Fİjo7S.TU ıFka6OTI. bVotoB Futı 14O.TL. > ISTCMEADMSJ: Z£Ha T«pkı bofcMı «tO, «NEMUNOT: «Wm İ M pou tanW I * .2) » M n (Mse GERÇEK BASARIIMIZ IÇIIM [ 53. Hl; MY1: 18929 umhuriyet Kurucmsu: TUNUS NADt 'ttMngers En Turquıe ^" ThBLecısjatıpn of Foreign Intestmen» tlage to Der Türkeı TÜRKJTTE'DE YABANCI SERMAYE MEVZUATI (AÇIKLAMAIJ VE UYGtfLAMAU) AVutAT İSMâİl HAKK1 AKIN Derlet Planlama TeşMlâU E s ö Uzmam tıtenıe Adresi: P K. 136 Tel: 28 66 63 Sirked ÎSTANBUL Fiyatı: 200 TL. 10 Il A 1977 PAUB fS N Üşafc'ta konuşan Ecevit, CHP iktidara gelirse «görevini savsaklayan kamu görevlilerini devlet kadrolannda tutmayacağını» söyledi. CHP halkla elele seçim güvenliğini sağlayacak,, TTŞAK CHP O m l Bafkm Btiletrt. Eoevit dün TJşakta düBcnleoen CHP açıtc bava toplanrısında yaptıgı konuşmada, «Dev letimıai, hallaımzı, çocuklanmızı, demokrasınnri eştayanın elınden kurtarmak ıçın erken seçıme gıdlyoruz» demıştır. Konuşmasında cinayeüer Te can guvenllgı konulanna da deftnen Eoevıt, haüun ve CHP'nm elele seçlm güvenliğbü saglaya Üç bakanın görev süresi bugün doluyor, Korutürk ; Başkanı dün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile görüştü Örek: ANKAR4 Seçimlerln venllenmesine karar vertlmesi üzevıt'm îçiylerı Bakanımn göninüste bagımsız defil, gerçekten \ "Viyana rlne Anayasa gerefınce gorcvlennden aynlacak olan Içışlen tarafsız kışılığe sahıp bın olması ıçın Cumhurbaskanının yetUlastırma ve Adalet Bakanlıklarma bugün atamalar vapılacaktır kı'enrı kull?nma';ı yolunda uyanda bulundugu bıldırümektedır Ote yandan. Cumhurbaşkanı Fahn Korutürk dun de Yuk Bu arada onceki gun Başbakan Sulevman Demırel \e CHP görüşmeJerî sek Seçın KuruM Başkar.ı Orhan Aydın'la bir goruşme yapmışGeoel Başlcanı Bulent Eeevıt'ın, Cumhurbaskanı Korutürk ıle tır. Cumhurbaşkanıiii Basm Muşavırlıgınden venlen bllglye goyaptıgı gortişmelerden sonra, seçim guvenlığını saglayacak ve r*, Yıiksek Seçırrı Kurulu Baskanı Aydm Cumhurbaşkanı Korubütün portjlce gtivenee verecek bir Içışlen Bakanmın buhmdaha mss beşbca gttneel sonm olmuçtur. CHP Genel Baskanı Eee(Devamı Sa. 9, Sü 5 de) başlamadan olu doğmuş bir girişîmdi,, Ümit GÜRTÜNA bildirhror Yalnız Uşak'da degıl, ikl buçuk yıldır yurdun her köşesınde sıvasal cmayetler ı^letılıyor. Başkent Ankara da seçım kararmm hemen ardından. resm: hımav« altındakı eşkıya, ojrencı yurtlannı, durakta beklıyen gençlen at«şli sıl&hlaria taradı Hükümet ve Başbakan, valnız aclzlllrten degıl kasıtiı olarak bu cınayetlere göz vumuyoılar Goz yummanın da otesınde ca nılen korurup kışkırtıyorlar îçı$len Bakanı, Uşak olavlan konusunda da Gazıantep •oplan tımızdan doner.lere yapılan sal dırılsr konusımcia da meclıs kür süsunden açıkça yalan sovledı Ba^bakan Demlreî'se tlzerînde bıle durmuyor bu «aıdınların,' cınayetlerın Zaten Demırel, daha sıvasete adımım atarken, kendi yandaî larını sılâhlanmaya ve sılâhl' evlerrv; kışkırtmıştı Dmden, ahlaktan mane^vattan soz edenler cenaz? torenlerınde bile cjıavet ışletivorlar Duşman ısgalı altındakı bır (Devamı Sa S. Su 1 de) ! KTFD Meclis Komandolar Pazarcık'ta silâhlı gösteri yaptı. istanbul'daki cenazetörenide olaylı geçti îstaabnl'ds ise BneeM gtin Orman Fakültesı'nde oldürulen öğrencinln c«naze torenıne katılan komandolar, Aksaray'da bayüerden topladıklan ilorlcl gazat« ve dergllen yakmışlar, bu gazete ve dergılen okuyanlara da laldırmışlardir. Komandolar bu eylemlen sırasında, yoredekl isyerlermden de zorla, makbuz karşılıgı para toplamışlardır. eağım bellrtml?tlr. Ecevıt, ozetle şunlan söylemlşUr «îktidan sılah zonıyla ele geçırmek ısteven eşkıvanın saldırısına ugTayan ve genoeclk evlâtlannı •nnren Uşaklılara başsaglıjı düeklenmi, geçmış olsun dıleklennu sunanm. (CnmhnrİTet Haber MerVerl) Komando eylemlen, yurdun çeşıtli bolgelerınde dün de surANKARA. (Cumhuriyet Burosn) mılç, Kahramanmaraş'ın PazarKıbns Turk Federe Devletı cık ilçestade ıkı gencın yaraUnması sonucu olay çıkaran bır Meclis Başkanı Osman örek Vı ' ana'dakı toplumlararası goruş | grup komando, silâhlı gostenleı vapmışlardır Bu arada îskenmelerden sonra Cumhuriyet e derun'da 17 vaçmdald lıse 6g\erdı£ı ozel demeçfp «Bız Vıja rencisi Vahıt Mutlıı'nun bîçaklana'dan Vıyana gortişmelennden narak öldlırulmesiyle ılgıh olab rşey beklemıvorduk Vıvana'ya (Dnamı Sa. », Su 4 de)l rak 5 komando tufaklanmıs*ır. Engin KARADENİZ PAZARCIK'TA Güvence ir hükmnet ortaklığı düşündnnz td. en çüçlü kanatlardan blrinln başı bu ortaklıfein Iflâs ettıgınl açıkça ilân et!>ın. lkı çun sonra da tıpış tıpı«ı rnecliae gelerek avnı hfikümeti omuzlayıp desteklesin. Bujrun TurkJye'de durnm bndur. MSr, seçimlerin öne alınnutma karşı Idi Normal sarenln dolmasına dört ay kala sandık bafma ^dilmevini istemİTordn. Bunn saçlamak uzere elinden gelen çabavi harcadı. Ortaklıjh bozanm dıye AP'Tİ korlrotmava çalıstı Erbakan Hoca el altmdan muhaltflerle pazarlık kapısı aravarak veni ortakbk denemelenne prljti. Bütün ç*baJar (arda etmerıp de seçimlerin 5 hazlranda yapılması k»»inle^ince de sınirlendi. düarnlediğt basm toplantısmda «AP. erken seçünlere karar vermekle ba hükumetin bittlğini resmen mçıklsdı» demi$tir. Hfikumet bıtmiştir ne dedemektir? Hâkümet yok demektir, deeil mi? Bunn bir parti G«ne! Başkanı ve Bashakan Yardımcısı sövlerse kamuoyu ortaklığuı derhal dafılmasinı beklemekte kuşkusuz haklı olnr. Ama Erbakan Hoca'nın çelişldIerl« doln, cıddiyetten yoksun, kimj zaman şakacı, kbni zaman numkçı klşilijinl iyi Unıyan bl7İm kaxnuoyumnz, onun bövle bir cirişinüni olası görmüvordu. MSP, hukümet ortakhfım bozrnavacaktı. Hatta Başbakaa hakkında verilen gensaru önerpeslnin gdndeme aunmasma bile, otanuna kstılmamak saretİTİe, karjı çıkacakö. Ne oldn* OtDruma katümamak îövle dursun, tum MSP'Hler meclise jeldiler re önerteye red oyn kullanarak, Genel BaşkanJarı ağzından bittiği ilân edilen hukümetın surup Ritm<>stnl sağladılar. Bu kez de, «hükiımete sahlp çıkıvoruz» dediler. Sanki var olmavan bir kuruluça sahlp çitalabilınniş gibi! tyte bu koşullar altında seçlm kampaajasına hazirlanıvoruz «e\jili okurlar' Ba^unrada VBTlığı kendi uveleri taraftndan yad «ınan bir bukumet var Bu bükütnetle seçım RÜvenlitinln verine getirilemeyeceKinl vine bu hukümetin bir bakanı meclis kursusunden açıksecık dıie getirmıştır. Oysa seçım guvenlıjfinin saçlajıamadığı bir ortamda eiurust seçlmlerden söı edebılmenın ne denli çuç olduğunu avnc» belirtmeje bilmeyiz gerek var nudır? Nasü yeneceğlı bu euçlufü? Her halde gu\enlik yok dıve seçunleri boykot etmevı düşunmeyeceçlz. Demokrasının ışlemesi seçimle olur. Özgurlük uuşmanlan balkı sındirmek. baskı altına almak ırin zaten uzun sür«llr bır teror bavasını varatmaya çalışmaktadırlar. Bunlarvn bir olçude olsnn başan ka zanmaları pelecejimut açısuıdaa bu\uk tehükelere yol açabüecekür. O halde, basta sayın Cumbnrbaşkanı, devletımizin kademe kademe namuslu yetkililerİDe, jfuvenlik kuvretlenne ağır g o revler diişmektedJr. Her an tetikte bulunulmalı, nereden çelırse geisüı zorbalık çinşımleri derbal etklsız kıluimaüdır. Bittiği şımdi kendi uytleri tarafudan Itiraf edılen hükümet, her zaman için doğal savdığımız bu gören çoktandır yeruıe petiremiyor, ya da setırmek istemivordu. Ama artık bıçak kemığe riavanmjştır. Tum demokratlk sruçler titiz bır dJkkatle olavlan i7İemek, yasa dışı her türlü devTiumleri onlemek uğruna ilfilileri uyannak, gerekirse zorlanvak durumundadırlar. En buvuk gmencemiz l^c vatandaşlaruı vurejrındeki hak \e ozçurlük sevpsıdır. O sevRinin yeterlnce Relışmedıği. jruçlenmediği ülkeierde dem krasi zaten postermelik bir kalıp olmaktan B GEZiDEN NOTLAR To Vima: "Türkiye Ege için iki yüzer plato kiralıyor,, ATÎNA (Cumhnriyet) Atına da vavımlanan To Vıma gazetesının Bonn rruhabırının bıldırdıgme gore Turkıye Ege denızındekı tartışma konusu olan bolgelerde petrol araştırmalan ^pnuk amacıyle bu konuda tanınan beş Alman fırması ıle gorüşmelenri surdurmektedır Aynı habere gore Hamburg daKi bır kaynak, Derrunex ve Daılman adlannı taşıyan ıkı Alman sırketının onerdıgı yuzer platolar ıçın ıstenllen kıra ücretı TUrkıve 'arafmdan kabul edılmıştır Bınncı Alman sırketının ytızer platosu «Pentagon 82» ıkıncı vüzer plato se «Transocean 4» adını taşımaktadır Her ikı \oizer plato halen Kuzev Denızmde çalışmaktadır Turkıye bunları \az ortalarmda kiTalama%ı ve aynı dbnemde oaş latacagı sısmık araştırmalannda kullanmavı planlamaKtadır To Vıma nm aym habennde, Bonn dak, yetkıh kaynakların Turkıve nın Alman hukumetının geçen sonbaharda Ege de vapılan araştırmalarda petrol bulun madıfını bıldırmesıne rafmen bu yüzer platolan kıralamakta dırettıg: de nne sarttlmeittedır Petrol çıkBOilfeck bazı bolgelerde ıse dennlık ço* (azla oldu gıından bunun i$letılmesınin çok pkha.hr» malolacatı bildınlmı$tır Uşaklılar yalnız değildi... UŞ *K <Eoevıt amcacıgım • djye bağırıyordu genç kadın Uşak gırışuıde. Kucagında çocugu vardı Ağlıyordu Ağlayan dıger bir tüşi de sağcılar tarafından eencecik yaşta okulda öldürülen Semiha'nın babası MPhmet Alı Akpnıar'dı. Ecevıt yaşü babayı Banaz'a az jtala otobüse aldı. Mehmet All Akpmar gozyaşlarmı tutamıj or, sesslz, sessız ağlıyordu. Akpınar' m gözyaşlan yaştan dolayı degıldı bu keı. Aipınar sanki az sonra U$akta öctbıün alınaoafını hıssetmışti. Ecevıt'ın deyimiyle «kahpelenn. bır süredır Ujak'ta kltlelere yonelttıklert öldurücü eylemler bu kez kıtlelerden yanıtını buluyordu Valısı, komandosu kendılerını «en büyük» sanarajı Uşaklıları yalnız sanmışlardı (Devanu S» 9, Su 3 de) Ermeni örgütlerinin eylem planlarına dikkat çekiliyor (Cumhuriyet) Intematıonal Herald Tnbune gazetesınde Unllı C J Sulzbergerın «Ermenilenn tehdıdı Tediuş ıçın venlen m.ıhlet» jaslıklı dunku yansında Ermeni tedhış orgutlerının bu geçe için planladıklannı açıkltıdıkları le Tıirk resmı şahsıyetlen ile kuruluşlannı hedef tutan kampanyaja degınnıektedır. «Gızlı Ermeni Ordusun aduıı taşıyan terorıst org^Umün daha once Calıfomıa Vbar.a Pans \p Bevrut'ta \e hatta Ankara üe tstanbul'da da ışlenen cma'vetlerı «o>dugünu» yazan Sulzberger, <Gızlı Ordusnun «Boldıkyan Komandosu»nun Vıvana «Kurken MeniKivan» komandosunun da Pans'tekı cınayetlen uzer ne aldıgını eklemektedır V.vana ve Pans cinayetlpnnden once gondenlen teodıt mektupları ı e bıldınlennın Pans teK. Ermenı derne^ ndekı yazı makıne sınde yazıldığuım Turk yetkılılennre belırfıTme^.nacı sonra polıs makamlannın da bu ddıayı doğnıladıklarmı eklejen Amerıkalı gazetecı ozetle şunlan eklemekteoır«Şımdı yenl tedhış dalgasının îrlandalıların 19:6 nasKalvası avaklanmasında (Deramı S». », Sö < de) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesınde, çarsamba gunu lısenin dagıljşı sırasında ogrencüer arasında çıkan sılahlı çatışmada Alı Başer, Akıf Bavarçelık adlı sağcı ogrencüerin tabancayla yaralanmasmdan sonra, oncekı gt.n ve gece komandolar sehırde o!ay çıkarmışlardır. Gece gruplar halınde ılçe merkezınde toplanan komandolar. bazı evlere ve Işverlenne dınamıt atmıslar, ılçede tarn bır teror havası estırnuşlerdır. Silâhlı kotnandoların (DeTamı Sa. 9. Sü. 7 de) Türkiye'deki faşist kadro da er geç halkına hesap verecek Lockheed,, için yeni adlar açıklanacak LOS ANGELES Amerıkan Şırket 1976 ylllık raporunda, <'Loc!cheed» uçak şırketı yonetı Washuıgton'dakı buyuk jurı ta nu, Federal Buyuk Jılrınm tah rafından hakkmda tankıkat ya kıkatının ortaya yeni rusvet skan pılmakta oldugunu açıklamıstır dalları çıkarabılecegmı ve bu olu Rapora gore, bu tahkıkat so şumunun şırketın mall durumu nunda dış ulkelere yapılmış olan nu daha da sarsabılecefını bıl ^enı nişvet ödemelerı ile \em dırerek, hıssedarlarlannı uyar adlan ortaya çıkacak'ır Bu rmşür. jenı açıklamalardan sonra şır ketın dış ulkelenien alacafı sı parişlerın butun butune azalma sı beklenmektecnr Bılmdığı gıbı Lockheed sırketmden ruş\e"" alanlann arasma Japonya'run eskı Başkanı Ka kueı Tanaka ile Hollanda Kra lıçesımn eşı Prens Bernard dahıl olmak üzere bir dızı unlu kişı kansmıştır Şırket yonetieılert rahkıkatı yu rutmekte olan Buyuk Jünye şırketın dış ülkelerde dağıttıgı rü^vetlerle ilgılı olarak yeni belgeler verdıklermı, bu bakımdan yakmda skandala kanşan yeni BEHiCE BORAN: «DEMOKRASiYi GELiŞTiRiP GÜÇLENDiRMEK TiP'iN GÜNCEL HEDEFiDiR» Türklye Işçı Partısi CTÎP) Genel Başkanı Behıca Boran, partı sının lööydan bu yana ılk kez katıldıgı seçımlerde işçı sı&ıfı ile eraekçı kltlelenn gerçek seslnı duyuracagını soylemıştır. TIP lıdennin dünfcd detned şoyledır «Bu seçlmlerın 19^3 geneî ve 1975 kısmi seçımlermden apayn ve çok önemh bır ozellığı var. Genış emekçı haik tatlelerınin oz gurluklerını, hak ve çıkarlarını tutarlı ve gerçekçı bıçımde savunan ışçı smıfımızm partısı 1969' dan bu yana ük kez seçünlere ka(Devanu Sa, 9, Sü. 1 de) • KARATAŞ'I GÖREVDEN ALAN KARARNAME TEKER TEKER BAKANLARA IMZALATTIRILIYOR ANKAR4, <ANK.A) Adale* Bakanı Muftüoğlu, TRT Genel Muduru Şaban Karataş'ı gorev den alan kararnamenın BakanJar arasmda gezdırılerek teker teker ımzalattınlmava başlandığını sov lemıs. «Ilk ımzayı ben bastım» demıştır Muftuoglu, ANKA Ajansına yap tığı açıklamada TRT Genel Mu düru Karataş'ı gorevden alan ka rarnamenm tum MSP'lı Bakanlar tarafından 'nra'snaığım lırtmış, «Kara"name3"' ımzalama yan Eakanlar hakkında ıcanunun emır ettığı ışlem japüacaktır» de mıştır O'e \andan TUM DER Genel Sekreterı Mıthat Gorkem d\ir. verdığı vazüı demeçte TRT'nın bu seçımler donemınde MC'nm ışgalınden kurtan'masmı, tarafsızlıguun saglanmasıru ıstenuştır GorKem ozeMe şoyle derruştır «Son olarak japılan surgunler konusunda denıetımız Danıstay'a açmış oldugu davalan kazanmış \e surgvm edılen lî TÜMDER uyesı hakkında yürutmeyı durdurma karan almmıytır. Danıştav kararlanna uyulnmsı ıçın TRTve avukatlaranız t«ra fından başvurulmuştur. Kararla rm uygulanmaması halmde gprek TRT Genel Mudurlugu v e ge rekse ışgalcı Şaban Karatajj hak kında maddı ve manevi tazminat davaları açılacaKtır » BAUKESİR Balıkeslr CHP örgutünıin oncülugunde dun duzenlenen «Yaşam nuiuku \e ıdaadlann açıklanacagTnı belırtrenın sorumluluğu», semınerı somışlerdır nunda, Prof. Dr. Bahri Savcı, Sıyasal gözlemciVer, Bujuk JuProJ Dr. Muammer Aksoy, Avunrun tahkıkatının bıtımlnden sonra a.ıklanacak yeni adların kat Nıyazi Agırnaslı, Yazar ve Ga dur.vada tekrar bomba etkjsı zetecı Mehmet Kemal. Tanju Cılızoglu, Samı Karaören, AvuKat ynpabıleceglnı bellrtmektedırler Bu arada mali durumu zaten Vedat Burcuoğlu, Avukat Nıhat (Devsmı Sa 9, SO. 3 de) Kosova ve CHP 11 Sekreteri Avu kat Turgut Inal'dan kurulu konnsyon, tarafından bır bildın hazırlanmıçtır. 20 bın taae basılacak olan ve Cumhurbaskanından başlıyarai rilrn vetkılılere gonderılecek olan bıldlnde, şoyle denılmektedir: «Ulkemızde Cumhurıyet kuruldugundan bu yana. eşine ras'lanmamıa bır insan kıyımı vardır. (Devamı Sa 9, Sü. 3 de) Yurdun çeşitli yerlertndeki trafik kazalarında 27 kişi öldü 29 kişi de yaralandı \ T4ZISIZ Yurdun çeşitH verîerinden dün mevdana gelen trafik kazalanEdfl 27 kişi olmüş, 29 kişi de çeşıtlı yerlennden varalanmıştır. İlk kaza Golcük yolunda olmuş ve Hılmı Eryığıt yonetımindeta 41 AP 2in plâkalı mmıbus ile Burnanettm Türker yonetımınde kl 16 EZ 581 plâkalı tanker hata lı sollama yüzunden çarpışmışîardır Kaza sonunda mmiDuste bulunanlardan Hayatı Şenturk Samı Bayraktar ve tanker şoforü Burhanettın Turker ölmuşler <Devamı Sa 9, Sü Ö da) TÜRK iş Yönetim Kurulu bir siyasi partinin desteklenmesi konusunu yarın görüşecek AXKARA, (ANKA) Türkîş Yonetom Kurulu yarın toplanarak seçımlerden once bır sıyası partinin desteklsnmesl ıçtn karar almava çaljşacaktır Tuzuk gereflnce y&netırn kurulunun bu karan uçte ıkl çogunlukla alması gerekmektedir. Yonetım kurulu ıçınde bu konuda Uçte ıkl çoğunlujjun bulunrnadığı bıldırılmektedır. Tüzüğe göre yonetım kuralunda bir sıyası parttam des teklenmesi yolunda karar alınamazsa olaganustu genel kurul toplanacai ve varıdan Cazla çogunlulüa desteklenecek siyasi partıvl saptayacakttr Erken seçım karannm aluunaS'ndan sonra TürkIs içınde tuziığun bu hüktlmler! ile ılglü üç | ayn gorüşun belirdıgı bildirılmektedır. Bu gonlşler şoyle behrtıİTiektedlr: 1 Sağ Sendıkalar : Turklş' (Dc\amı Sa. 9, Su 4 de) l Özal, yeniden tazminat ödemeye mahkum oldu AVKARA. (*NKA) Ankara 10. Aslıye Hukuk Mahkemesı, Damştay karannı uygulamavan Gıda, Tanm ve Hayvancılık Ba karı Korkut Ozal'ı, 10 bm lıra taTmırat ddeme\e mahkum etmıştır Bakan Korkut Ozal tarafîndan emeklıys sevkedılen Bakanlık Başmtişavirı ve Dış thşkıler Muduni Dr. Ismaıl Şener, bu Jşlem hakkında Danıştaya başvuraralc yunltmeyi durdurma karan almıştır. Bakanlık bu karan uygulamaymca, mahkeme ye başvuran Dr. Şener, Bakan özal'ı, 10 bın lıra tazmınata mah kOm ettırraıştır Bu arada. Danıştavda açılan ıptal davası da sonuçlanmış '•e emeıdıliK ışlemi ıptal edılmıştır Bakan Özal, yürutn'e"! durdjrma karanndan sonra, ıptal karannı da uygulamayjnca, Bakanlık Başmuşaviri, yenıden mahkemeve baçvurmuş(Dcvamı Sa. 9, So. 2 de) îzmir Kültür Sarayı yangını ile ilgili soruşturma sürüyor tür Saravına «sabotaj» vapılıp İZMtR, (CumhurİTet Eçe Bürosu) Dunjada 30 benzenrun 1 lun yaüilmadığı olasılığı uzennde du nılurken, ıncelemeler sıirdurul dugu bıldınlen ve dncekı gun oS, le saatlennde ansızm çıkan van mektedir. Bu arada, kesınlık Scazanma gında ust katları yararak «ıskı makla bırlıkte Konak'takı yapı let» durumuna gelen tzmır Kul Erbakan'ın vergi borcu adresi tesbit edilemediği için zaman aşımına uğramış ANKARA (ANKA) Şayıştay Üçuncu Daıresının verdlgı 68/ 209 sayılı bır kararda, MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın adresi bulunamadığı için vergi borcunun zamanaşımma uğradığı bıldırılmektedır Sayıştaş Genel Kurul karan ve Daıre kararlan ozetlennı topla van kıtabın 1976 bas. .sının 454 ürcü sayfasmda, Erbakan'm 1700 lıra tutan vergi borcunun, verp daıresı metnurlarına ödetılmesl gerektığı karar altma ahnmıştır. Karar aynen şojledir. «Hazmeve 1700 'ıra borçlu bulunan Necmettin Erbakan ın bu borcu adresı saptanamadı dıve zaman aşunına uğratılamaz. Zamanasımı suresı dolmadan önce adı geçen Istanbul Teknık Ünıversıtesınde öğretım Uyelıği ve Turkıve Odalar Bırlıgınde Genel Sekreteruk yapmıştır. Bu kışınm adresırun saptanamamış olması olanaksızdır bj nedenle ünıversltedekl aylığına hactz konularaK devlet alacağırun tahsü edümesi gerekır. ZamBDaşımına ugratılan 1700 lıraran sorumlu vergi dairesi mudunl ile bu daırenın tahsılat servısinl ıdare eden müdür yar dımcısından, mustereken ve mu teselsüen tahsılme, belgelerdeki tanhlenîe tahnfa' yapüması dolayısıyle Malıve Bakanlığuıa vazılmasına ve konunun cevap alınıncaya değm hükum dışı bıratalmasvnaj» NADÎR NADÎ njı ateş almasına yapılan kaynak ça^şmalanndan sıçrayan kıvılcımların, ıçerıdekı zıitlerın tutuşmasına neden oldugu gorusü Gazete kâğıdında de agırlık kazanan olasüıklar arasına gırmlştır. Yapımda çalı sübvansiyon şan ışçılenn teker teker ıf "'•>miktarının 300 rınm ahnmaya başlandıgını açıklayan yetkıhler «'hmalı gv Uenmilyon lirayı ler cezalannı çekeceklerdir. Ilk saptamalara gore, zarar 10 mılyonun us*une çıkmıştır» şeklınde bulduğu açıklandı (Drramı Sa. 9, Su 5 de) ANKA"A, (Cumhuriyet Burosu) Devletın gazete kâgıdıaa >aptığı subvan^yonla Türkıye'de yayınlanan gazetelere toplam 300 MUSTAFA nulyon lıra yardun sağladigı saptanmıştır. EKMEKÇi'nin Malıye BakarJıgı 5 etlrilıiennden alınan bılgıye gore, TUrkiye'de tSTANBUL yayarüarunakta olan gazetelenn kâgıtlan bır yandan SEKA tara NOTLARI fuıdan karşılanırken, dığer yandan da ıthalat yoluyla karşılanTAN ORAL'ın maktadır Geıek SFKA, gerek ıthalât yoluyla elde edılen gaze'e kâğıdının ortalama birleşık maÇıZGiSıYLE lıjetl ton basma 12 bin lınıya gelmektedır Devlet kağıdı gaze (7. Sayfada) (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog