Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

• SahiM: Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazetecilık T.A.Ş. CUlMHL'RtYET İSTANBLL adına NAlJİR NADİ TELGR.AF ve MEKTUP adresı: • Genel Yayın Müdürü OKTAY KLRTBÖKE Posta Kutusu IstanbuJ No: İ46 • Sorumiu Yazı tşlen Müdürü UT'N I)ZBA\RAK • Basan ve Yayan: CUMHLRİYET Matbaacıljk ve TELEFON : 28 »7 03 Gazetecilik T.A.Ş. Cağaloğlu, Haikev; SOK No: 3941 (Beş Hat) AHLAK EDER TAAHHÜT • Bİ'ROLAR : Ankara Atatürk Bulvan Yer.er Apt. Yenişehir Tel.: 17 58 68 25 57 :ıl • İZMtR Halit Ztya Bulvan No. 6.3, Kat 3 Tel.: 13 VI :ÎÜ 12 47 IW • ADANA Atatürk Caddesı Ugurıu Pasaj Tel: 14330 13Î31 C U M H U R İ Y EYMA11 o T^ ABOVE ve ILİN Aylar Vi 6 3 1 YurtİÇl: 720 360 180 60 Vurtdısı: 1170 585 29İ.50 07.50 Ülke graplarına ve ağırlığma göre uçak farkı okuyucu tarafmdan aynca ödenir... Başhk (Maktu) . 2 3 ve 9. sayfa <su^..iiiı) 4, 5, 6. 7. sayfa ı.santımi) Ötüm. Mevlid. Teşekkiir '5 santimi) N'işan. Nikâh. Evlenme Doğum Yayın Hayatı (kelimesi) Ka'iD ıkelimesi) 750 Lira 0U » 160 » 400 » • 300 » ı 4, » r 3, » ' 9 MART 197! İmsak Güneş Ofle 4.40 6.21 12.24 İkindi Aksam Yatsı 15.40 18.09 19.39 TAKV i M Dünya Bankası (Baştarafı l. sayıada) ekonomisine ilişkin özetle şu bilgiler yer almaktadır: «Türkiye'de Hyatlar giderek büyük bir hızla yükselmektedir. Fiyat artışlarmı önlemek tçin gösterilen çabalar yetersiz kalmaktadır. Fiyatîardaki artışlar bu yıl daha da artacaktır. Bu yöndeki eğilim oldukça güçlüdür. Öte yandan, çeşitli yatınm proJeler; ele alınmış durumdadır. Yatırımlann arttığı söylenmekte ve yeni yeni projelere gidiidiği belirtilmekle birlikte, bu projelerın yürtitülmesinde etkin davramlmamaktadır. Etkin davranılmaması. projelerin açıklandt ğı gibi izlenememesı yatırımların diismesine yol açmaktadır. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de dış ödemeler dengesindeki açıklardır. Dış ticaret açığım kapatmak için Türkiye Kükiimeti kısa vadeii borçlanma yoluna gitmiştir. Bu, ekonominin olumsuz gidişine yeni olumsuzluklar eklemiştir. Döviz rezervlerindeki azalışlan önlemek smacıyla Dövize Çevrilebilir Mev duat hesapları artınlmıştır. Ancak. bunlann kısa vadeii olması, \adplerinin bir yıldan az olması döviz hareketlerinin saglıksız işlernesiyle sonuçlanmıştır.» Özetlenen bu rapora dayanarak Dünya Bankası oltışturduğu kararda. «Türkiye'ye artık kredi verilemez. sor.ucıına varmıştır. Ancak. yine Dünya Bankası yetkiliîeri bir ülke için bu denli ağır blr karara vannamn ekonomik sonuçlar.ndan çok, siyasal sonuçlan üzerinde durmuş ve Türkiye ile ılişkilenni yürütmek için seÇimleri beklemeyi yeglemiştır. TV'de KREDi KONUSU GÖRirjULMUYOR Ankara'da görüşmelerde bulunmakta olan Dünya Bankası heyeti. ellerindeki bu rapor ve Baskan Mc Namara'dan aldıkları talimat gere*i. •Türkiye ile şimdiük hiçbir dış kredi konusunda» gönişmek istememek'edirler. Yapılan görüşmeler daha çok Türkiye'nin genel ekonomik durumuna ilişkindir. Yeni kredi açmak Dünya Bankası (arafından seçimlere değin kesinlıkie ertelenirken, şu anda yürütülmekte olan pro.ielerle ilgili her iki rapor da tümüyle teknik düzeyde hazır'.armış ve Türkiye'nin içinde bulımdııgı: ekonomik kosıılları ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışma (Baştarafı 1. sayfada) Başkanı Süleyman Ateş de ücret birliginin «ilâhi adaletin gereği» oldugunu öne sürmüştür. UVEREN GÖRÜJİJ Ibrahlmoğlu Türkiye'de çalışma iıayaıının denge ve huzurunu bozan anlasmazhkların temelinde genellıkle sağlıklı bir ücret poliükasını bulunmayışının yaitığını belirtmiş bunun da, «sendikal gruplan, devlet memu ru sendıkasız işçüer tarım alamnda çalışanlar esnai ve sanatl^âriar karşısında mutlu azuıiık halıne getirmektedir.» demişîir. Ibrahimoğlu, asgari ücret ve toplu sozleşmeler konusunda görüşierir.i açıkladıktan sonra, milli ücret politikasının saptanıp uj'fiılanmasının zamanınm geldıgine inandıklannı belirtmiş. şöyle demiştir: « Ucret artışlarının gaynsafi milli gelirdeki gelişme oranlanna paralel kümması sağlanmalıdır. Toplu sözleşmelerle seyyanen ücret zammı yerıne vasıflı iş gücür.ün ve verimlilığın taşvik edilmesini sağlayan bir sistem uygulanmalıdır. Ücret zarr.rr.ı tesbitleri tercihen y;l da bir kez ve bütün çahşanları kapsayîcak şekilde yapılmalıdır. Sosyal yardımlar ücret yapısını bozan sının aşmamalıdır. Kamu ile özel sek'.ör toplu sözleşmeleri arasında ücret ve sosyal yar dnn dengesi sağlanmalıdır.» (Başlarafı 1. «ayfada) DP'üîer bunu kabul etmemişDünya Bankası heyetl, <Erbalerdir. kan'm çağırısı nedemyle Ar.kara' Öte yandan. TGS Ankara Şuya geld:klerı> ızlenimini orîadan kaldırmak amacıyia Malive Ba besi Başkanı Ümır Gürtuna ile Parlamento Muhabirlerı Derr.eğı kanlıgı, Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. ülaştırrna Bnkan Başkanı Rafet Ger.ç, dün verdikler: yazılı demeçlerde, Şaban K^iıgı. Ticaret Bakanlığı yetkılilerataş'ın bir an önce görevden ariyle de »orüşmelerde bulvınacaklınmasmı ve kıyıma uğrayıp zolardır. revden sürü'.en arkadaşlannın es Öte yandan. Dtir.ya Barıkası heyeti Ankars'ya gelmeden önce ki yerlerine getirilmesini is:°mişlerdir, Merkez Bankası Başkanı Cafer Parlanıenfo Muhabirler: Dcrr.e Tayyar Sadıklar, Amerika ve Avrupa'nın değişik ülkelerine onbes ği Başkanı Rafet Ger.ç. TRT'de ça lışanların hak ve hukukunu •> •> Rün kadar süren bir gezı yapmıştır. Gezi sırasmda, çeşitli ö rumak üzere dernek yönecimince Danı?tay'a başvıırm^k üzerr zel bankalar'.a ^örüsmeler yapan ?erekli çalışmalara en kısa süteMerkez Bank'î.sı Başkar.ı. bankaların Türkiye'ye borç verme nla de geçileceğir.i belirterek ize*le şunları söylemiştir: naklarını araştırmıştır. «TRT'de bir süreden beri devam eden y?.sa dı^ı baskılar. • > :! • ' ceki gün yeni bir boyut kazn'"1.mış çoğunlufunu üyelei'imz^i (Baştarafı 1. Savfatla) teşki! ettiği görevl: arkadaşlan h yasalar konusunda şöyle derrnz kıyıma uğramıştır. miştir: Parlamen'o MuhaDirleri Derne «Devlet Güvenlik Mahkemeleri' ği olarak bu baskılara karsı o i nin yenıden kuruiması ve polis tün basın kuruiuşlannı ve rtevuzife ve selâhıyetlerı kanununmokratık kuruhışlan yasa dısı da japılması gereken degişiklikGenel Müdür Şabsn Karata;'; ler, üniversite kanunıında vapıprotesto etmere çağırıyoruz.» lan değışık'.ikler. dernekler kanunımda yapılan değişiklikTGS Ankara Şubes: Bı?<r.ı ler. Btmlar belli başlı güveniik Ümit Gürtuna da TRT'dekı )t:ile ilgili yasalardır. İkinci grup yımları protesto ederek ozetle yasalar sosyal yasalardır. Saghk şu demecı vermistir: sigortası yasası bunlann b3şm«Bugünkü TRT Vönetim! ışbada selir.şma geldiği yünden bu yana tarafsızlık ilkesini basın ozgürluSüleyman Demirel. erken seçım konusunda, AP'nm yetkıl: organ ğüne saygı ilkesini en asgari dülarınm bu konuyu gorüşmedığ: zeyde bile uygulamamaktadır. TRT'nin tarafsızlıgmı savunan n:. erken seçim.n pariamentova faşist zihniyete prim vermeyenı yansîmadığıru söylemiş, APIi TRT emekç;ler:r.e karşı planiı Milletvekili Süls'.ir.an Çagîar'ın bir kıyım sürdürmektedir. imzaya actıjı önprsesinin ise kesin olmadığım, resmi bir nitelik Yasal olnıadığı konusunda bataşımadıgını bel:rrn:iştır. ğımsız yargı organlarmın göıüş bırîiğine variıkları bugünku TRT yönetlmi son giinlerinı y^şamanın verdigi nınçîa daha b.r saidırganlaşnııştır.» (Başlararı 1. sayfada) Öte yandan Ankara 9. Asliye olarak alınan ifadesmce olaym Ceza Mahkemesinde dün DP nin soruşturmasında Cinayet Masabaşvurusu üzerine savcılıkça sı detektifîerinin isran üzerine TRT yöneticilerinden Hami Tezkendisinin görevlendirildiğini, kan ve Tayyar Şafak haklarında Beyoğlu Emniyet Â:nirliğınin açılan davanın ilk duruşması ya üst katındaki duvarlan süngerle pılmıştır. Savcılık davayı açarkaplı özel sorgıjlama yerînde ge ken, TRT Genel Müdürü Karace gündüz süre.ı sor?u!ama sotaş'ın haberlerin yayınlanmasmnunda sanığın sjçunu kabul etda etkisi olmadıgı gerekçesiyle mek zorunda ka^dığım, bu sorKarataş hakkmda dava açılması gulama sırasmda öldürülen Han na gerek görmemiştır. Ancak dünkü duruşmaya gelen DP Gedan Otak'ın 30 40 ebadmda bünel Başkan Yardımcısı Cevat Öıı yütüimüş kanh cinayet fotoğraf der yargıca «Eğer Şaban Ka.n.lar;nı:ı gösterildığini ve Ceza taş, Genei mudür ise. TRT kanu Muhakemeleri L'sul Yasasınuı nunun ilgili macidesıne göre, dısına çıkılarak sorgulamada TRT'yi yonetmekıen sorumlupsikiyatrist ile bir pş:koloğ bulundurıılduğunu anlatmış ve ilî: dur. Onun hakkmda da dava açılmalıdır.» demiştir. kez böyle bir yöntem uygulandığını söylemiştır. Cevat Önder ayrıca, Şaban Karataş hakkmda Danıştay kararla Sa\unma avukatlarından Kerı bulunduğunu da hatırlatnııs, mal Kumkıımoglu, Uğur Tönük' «Burada TCK'nun 252/1. fıkrası ün okunan bu :fadesinden sonna gore durumun kendisine tebra «Yasalara göre savcı'nın çalıhgine gerek yoktur. Üa\aya saşacağı polisleri seçmek yasal nık olarak Şaban Karataş'ın da hakkıdır. Cinayet Masası detekkatılması zorunludur». şeklinde tifîerinin kendı yontemlerine go konuşmuştur. re savcı seçmcsi ise GMtV.Y.' na aykıncrmtdemrştir.*^* ~ •• ;LYaras, Cevat Önder'in isteği Maftkeitfe'"' Aı?S:am: '"tsrhail' <ie ügiH olaraV: savcılık görüşü nü sormuş, savcı da Cevat ÖnOkay duruşmaya miidaJıil olader'in görüşüne katılmıştır. Yar rak katılan Handan Otak'ın angıç. davaya Karataş'ın da dair.l nesi Sevinç Otak ile babası Saedilmesi için soruşturmanm geit Otak'a fazla konu^tukları ve nışletilmesini kararlaştırmış ve müdahalede bulunduklan neduruşmayı bir başka güne bırak deniyle ihtarda bulunmuş mıştır. «Usule göre yargılama yapıyoTRT Seçim Kurulu'nun Genel ruz. Usul dışı yargılama yapılaMüdür Şaban Karataş rıaklcnda cak olursa bir d3va 20 yılda son uzun bir süreden ben ka;i.r alabulmaz» demiştir. maması TRT'de ıç bunahmın çıd Müdabil avukatı «Kanımızca detlerunesine yol açmıstır. ANKA' katil Ahmet Şahindir» diye konin bildirdigine göre, TRT H^ı4 ışması üjerine sanık Ahmet ber Dairesi, Başbakan Deaıırcl'm Şahin ilk kez ayağa fıriayarak pazar günü TV'de l,j saat süEen katil filân değilim» dıye reyie konuşturulnıasindan sonra bağırmıştır. karişmı^, bazı müdürlenı 1 b j AET Genel Sekreteri flBD (Baştarafı 1. sayfada) yıl içinde yaşadığı terör deneyi ve acıları gidermeye kaikısı oımayacağını biliyoruz» demiştir. Amerikah temsilci, konuşması sı rasında «Amerikan halkı bu girişimden sorumiu olanları seçimierde leddetmıştir» demış. ancak süzkor.usu sorumluları açıkça be lirtmemiştiı. Tvson'ın Şili ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar. komisyondaki Şilı ve Uruguay temsilcilennin tepkisine yol açmıştır. Top lantıda gözlemci olarak bıılunan Şili temsilcisi yaptıgı konuşmada. «biz Yietnam gibi ABD'nin hatalarının kıırbanı olmak istemiyomz» ve «Latin Amerika'nın yeni bir Çin Hindi olmasına rıza göstermeyecegiz» demiştir. Amerikan temsilcisi Tyson. ül kesinin. Şili'dekı Allende Hükümetini >ikma girişimine katılmış olmaktan büyük bir üzüntü duydugunu kaydettikten sonra U ruguay'da servet edinme yöntem lerini eleştirmişti. Urugııay tem silcisi, komisyona kendisini «Şi li'nin ve Latin Amerika'nın a\oı katı olarak» takdim ettikten son ra, ABD'nin Güney Amerika ülkelerinrieki yönetimlere müdaha lesini kınadıgını büdîrmiştir. Öte yandan BM İnsan Hakları Komisyonu da Şili'de Allande yönetimine kanh b:çimde son veren darbeden sonra kıırıılan askeri yöneumm ülkede insan haklarının çiğnenmesini ve işkencevi kurumiaştırmasını kınayan bir karar tasarısı hazırlamıştır. Karar tasarısı bu°ür. oylanacaktır. (Dış Haberler Servisi) Demireî Handan Oîak Ei'bakan'ın konuşmasını yanıtıarken ılerı sürülen iddiaları kaool etmediğinı belirtmiş, şöyle demiştir: «Türkiye'ye geldigime memnunum. Ekonomilerüı reknbete a^ık oir şekilde kuruiması gerekir. Bu çerçevede öngörülen hususiar da rekabete açık bır ekonomı kuNoel. AET'nin Katma Protoko rulmasını nızlandıracak bir rutelunun dokuz üye üikenin parla lik taşunaktadır. tiıraz evvel Türmentosu tarafından kabul edilkiye iie AET ilişkilerinın yenıden mesi nedeniyie degiştinlmesine gözden geçirilmesi gereküginı ıınkân bulunmadıömı da kaydet söylediniz. Bu görüşmeyi ikımiz miştir. ıçm de gayet açık olan ssaslatBaşbakan Yardımrıst Krba'.aa dan lıareket ederek başlatnıaiıyız. N'oele Türkiye'nin AET'den tsAET ile Türkiye arasında <ı iiişteklerini şöyle bildirmiştir: kilerin gayri adil ve eşıt oimayan «Türkiye ile AET ilişkılerin: esaslar üzerinde oldugu ıdcuausıdüzerJe.ven "•jelgelerin içerisinde nı kabul edemem. Bızı birbırıbugünkü dar kalıplardan dolay; mize bağlayan a.nlaşmal3rın rebir takım büyük haksızhklr.: bu vizyonıı üzerinde de raünakaîalıınmaktadır. Eu belgelerrte aza ya oaşiamamızı Kao.u eosn.ii. mî denkli«i sağlamak zorırı!:. Topluluk bu revızyona hazır dedur. ğiiaır. Çünkü yürürlükte olan Türkiye'nin sanayileşmesi bu anlaşmalar ve özellikle katma güııkü şartlar içerisinde zarar protokol AET üyesi doiuz uUegönnektpdir. Bu nedenle yer.ı nin parlamentosu taral'ından kabir düzen'.emeye zaruret duyulbul edilmiştir. Buna karşılık gcmuştur. Bu düzenlemeye giderçen aralık ayında dostuınuz Çagken AET'den derhal düzfltil: esi layangil'e de söylediğim gibi, geraken bazı hususlan bi'.d:. Topluluk sanayi > geıışmenızde ğiz. Bu komılar ana hatlanyia. karşı karşıya bulunauğunuz buzı ; sanayi ve tnnrni p * »TT'nm I:ıs güçlukleri gidermek için aiınması t'Sı ihracat imkân'.finmızı "eli?gereken tedbirler üzerinde çahş; tirmek konusudur. Özel t3hdit e nıaya hazırdır. Halen bildıginız rin kaldîrılmasmı isteyecefiz. gibi toplulukla Türkiye arasında Bug^e kadar istedîk!er:miz:n sanayi mailarmda topioluk yuyerine se'irilmesi Konusunda r.ünden bütün gümrükier v ^ konAET hiçbir vecibe hissi ıvtenjanlar kaldırılmış bulıınmakmsmısnr. Bu Türk rmlletıni ren tadır. Nitekjm geçen yıl Türkıye' cide etmi^Mr.» nin sanayi malları ihracatında büyük bir artış olmuştur. İki NOEL'iN KONUSMASI tarafın da ithalat ve ihracatında Avrjpa Topluluklan Komisyo bir dengesizlik vardır. Ancak Tür nu Genel Sekreteri Enııl Noel, k:ye sanayileşmesini yeni kuran bir ülkedır ve bu dengesizlik normaldir. Şıınu da kabul ediyorut, katma protokol uygulamaiindan ve özellikle 12 yıllık Uste uygula(Baştarafı 1. Savfaıla) masından doğan bazı güçlukieriİİSİİİ olarak Kölr. Savrısı. «Olay niz olabilir. Mevcut sanayilerın Türkiye'dek: hjkümet partilerinden birine mensup sağcı unsur korun:nası ve dogacak sanayıierin kurulması yönünden güÇiüklar taraCındijı yaraııhnı.ştır» deleriniz olabilir. Söylediğ.miz gibi mıstir. bunları olay olay ele alıp gtıçlükUğur Alacakaptan basm toplan lerir.ıze çare'.er bulmaya hazırız. tısında yurt dışmda bıılunan bir Ama bu güçiülderin ne oldugumilyon seçmenin oy k'.ıllanm.k nu öğrenmek istiyoruz. Sizin hüistediğinı bunun seçimlerdeki kümetinizle tartışmak İstiyoruz, siyasi yelpazeyi büyük ölçüde etBu güçlükierm nereden çıktığıkiiey^cek bir ağırlık taşıdıgını nı öğrenmek istiyoruz. Ve bunbelirtmiş. lil yaşmdaki gençlerin ları ortaya çıkardıktan sonra natoy kullanmnlannın da °iircel bir ta serekırse katma protokolü de sorun haline gelcli?ini sözlerine aşacak, yani Türk hükümetinin de eklemiştir. istediğinden iierı tedbirler almaAlacakaptiin. «Almanya'daki ve ya hazırız. Türkiye'nin ge'.işme diğer ülkelerdeki işçilerirr.iz ülke halinde bıılunan üçüncü dünya lerinden kopmus d?ğillerdir. So ülkeleri ile yapaoağı anlaşmalara runlarının bir çözüme bağlanma gelince. bu konuda katma prorosını istemektedirler» demiş, Al kol anlasmasını tıpki Türkiye manya'dakı Türk çocuklarınm gibi tefsir ediyoruz ve edeceğız. eğitiminin büyük bir yara halin Tiirkiye'nin bu ülkelerle istedifi de durdugunu belirterek bunlann şpkilde anlaşma yapmasında hiç eğitimi için şönderilen öşretmpnbır mahzur görmüyoruz. Türkiye lerin öâretm?n!ik aörevıni yap ile iktisEdi ve tirari aianda işbirmadıklannı sagcı barı p?rtilerüı liği yapılmasına hazırız.» mılitanl!klarmı yaptıklannı, daha önce işçı olarak gitmış bazı AET Komisyonu Emile Noel., ö|retmenlerin daha çok ise yaradığmı sözlerine eklemiştir. A dün öğleden sor.ra D'.şişleri Bakanı İhsan Sabri Çaglayangil ile lacakaptan. «Türk çocuklarımn çogu Alman ukuliai'inda gari ze bir görüşme yapmıştır. Çağlayanv kâlı çocuklar sınıfına alınmak gıi N oel görüşniesinde. AET nezdindeki Daimi Temsilcımiz Bü tadırlar. Bu konunun öaeminı yükelçi Tevfik Saraçoğlu da bubeürtmeye yeter. Almanyi'da t i r lunmuştur. bakıma ail?lerindeıı de kopmtış bir kuşak >etişmektedir. Alman ca'yı da Türkçevı de bilrr<e':ıektedir bu çocuklar. Bunrn üzerine eğilmek gerekir» şeklinde konuşmuştur. (Baştarafı 1. sayfada) Türkiye ile AET ülkeleri arasındaki tıcare'ir. Türkiye aleyhıne oldnğıınu kabul etmiş, ancak bunun. Türki}'e'nin veni yeni sa nayileşen bir üike olması nedeniyle doğal oldııjur.u belirtmiş Ninni yavrum ninni.:: (Baştarafı 1. sayfada) ki.. Progranı televizyoııun çocuk saatiııe peıi nıasalı olarak desil, gecc 22'den sonıaki aatir.e «11177 bütçtsi üıerinde malâkat» nlarak konıılımıştu. Sıınaıı gazeteci arkadas ıla. açış sorusuııda bunları ..üylcdi. liaşlıakandan 1!»77 hülçesi üzeıiııdeki yor;ımlarını rica etli Biz, de ıııerak ediyonluk. Acaba Başhakan. bir haita önce .Mali>e Bakauınm s«ziinü etıisi giiçliikler üzerinde. dış ticarel açığının baş Uonıiürücü hızla artması üzerinde. DÇM krrtii lerinin nasıl (ideneceği konusunda. bütçe>ie birlikte kararlaşan yüzde (j'lık de\a lüasyon konusunda ne söylevecek.. Memur maaşlannin 12 ka'.sayıva çıkarılmasıııa AP'nin ııiçin itiraz ettiğini nasıl anlatacak?. Biit çe lıaroamaiarı konusunda Maliye Kakanıyla >ISP arasmdaki çatısmayı nasıl «izah» edecek.. divc. Ilayır.. Bunlar üzerine ne bir sorıı gcidi, ne de bir cevap.. \arsa, yoksa 1983 1995. . 21)05... Peki nasıl ulaşacağız, o lıe dflıerc'.'.. SöyleUigi gibi 2N I yılında bugünkü Al( X manya'nın durumuna?. Sorunun tevabı. Başbaka nin sözleriyle birlikte çözlerinden de aıilaşılıyor: Deınirel'i yeniden Başbakan yapıp 2000 yılına kadar orada t'tarsak ulaşacağız.. iyi ama. adam olacak çocuk daha ünceden belluür derler.. Sa.iın Demirel'in Başbakanlık yaptığı ya da hükünıpip ortak olduğu yıl lar 10 y111 aşıyor. Bu on yı lın bir hesahı kitabı var. KpiKİisinin sıralactığı «faıi zettik oni» rakamlanna clpğil. milletlerarası ekononıik küruhışlann istatistlklerine (iavanan hesabı, kitabı... Dünya Bankası atlasına göre Demirel'in Başbakan. ya da hükümete ortak olduSu 1!Nİ.">19::t yıllan arasmda TürUiye'nin. fert başına düsen sayrisafi millî hasılasındaki nrtalama biiyiinıe hızı yüzde 4 4.. Bizim çibi çelişmekte olan iilkflpr arasınrta örneein Yıınaııistsn'da 7,6 . İsrail'ıle (İ.7 İran'da 7.4 Portekiz' ele Sf Tunus'ta 4.9 Yu.l soslavya'da 4.5... Arnavulluk' ta Î.I '.. Gerçi Suriye gibi. Fas gihi. Toço gibi selişmekte olan ülkelprdc cplisnıiş iilkelerin hirkaçındaki başka şartlar altında vavaşlamış büyiimp lıızlün bizden blraz seridp ama. komşıımıız Yunanistan'ın ve Avrupa'nm «itpki ııcıındakl bpnıerimiz Portekiz'in yanında kaplumba£.< hızıyla sklivonız. Bu hızla mı ulaştıracak Sayın DemirPİ bizi Almanya* nin bıısünkii seviyesine?. Efendim 1923"te şu kadar ortaokul vardı... Bufiin hu kadar var... 1923"te şu kadar elektrik üretiyoruz... Bugün bu kadar uretıyuruz... Eee ne olmuş?. Artmış... Büyük kısmı da zatıalinizin devıi iktidarında degil, Atatürk döneminde, Inönü döneminde artmış, sizin döııeminizde de tabii a r l n u ş ama, mesele o değil ki .. Sen o arttşı sağlarken, başkası ne kadar artış sağlamıs... Sen 4.4 adını atarken, senin yanındaki kaç adım atmış.. Mesele o... Sen 4,4 adım atarken. yanındaki ~ıji adını atıyorsa, ben h u l ı gidlrorum diyemezsin.. Geri kauyorum diyebillrsin... Böyle geri kala kala da, b ı ı a k a l ı r n g t n ü n birinde bugiinkü Almanya'ya ulaşmayı. bugünkü Yıınanistana ulaşnıak bile hayal haline^ i geliyor. " "''* 19ÎC bütçe konuşrnasında ayrıntılarıyla, 19~î bütçe konuşmasında da özetle Ece\it. bu karşılaştırmayı yaptı. Demirel'in iktidart d.menıinde elektrik iiretimi artışı ne kadar olmuş... Bulearistan'da ne kadar olmuş... Karavolu vapırrunda Türkiye ne kadar ilerlemis... Yııgoslavya ne k3dar ilerlemiş... CHP Senatörü Tunç 1. savfarta) (Baştararı demokrasinın bunalımıdır» demvştır. Halil Tunç konuşrnasında, dördüncü 5 yıllık pian için işçi kuruluşlarının da görüşünün aiınmasını ıstemiş. Çalışma Bakanlığı'nca hazırlanan kıdem taz, minatı fon tasansı nedeniyie hükümeti suçlayarak şunları söylemiştir: «Bu tasan Işçiyi tedirgin etmiştır. Ancak şurası bilinmelidir kı, kazanılmış hakları geri götürmeye ve işçi yaranna aykın bir karar almaya kimsenin gücü yetmeyecektir.» Tunç. asgari ücretlerin günün kosullarma göre ve memıır maaşlanndaki artışların da dıkka te alınarak yeniden düzenleneceğini belirtmiş, asgari geçim mdirimi konusunun gecikmeden çözümlenmesini istemiştir. Türkİş Yönetim Kurulu'nun toplantısı iki gün sürecektir. Hepsinde Türkiyedeki Ilerleme. ötekilerden daha az oluvor. Sonuç olarak Türkiye, onlara före tlerlemiyor.. Geride kalıyor.. Bu sonucu yaratan da 2000 yılında bufrünkü Almanya'ya ulaşmaktan söz eden Demirel.. 2600 yılında bugünkü Almanya'nm seviyesine varılmaz değil, varılır.. Ama bıınun için yüı şartın gerçeJileşmesi jerekiyorsa. bu ?artların birincisi, Türkiye'yi yönetecek hükümetlerin haşıııda ve içinde sayın Demirerden başkalarının bulunmasıdır. Sayın Demirel, ne yapabilecekse, ycteneği neyse, 10 yıllık başbakanlık döneminde göstermiştir. Bu dönemde başka alanda. cinavetler ve rezaletler alanında. 12 martlar alamnda fi'ırdüklerimiz bir yana. ekonomi alamnda da gordü^ümüz, işte. benzerlerinin ;ıanında gerileyen bir Türkiye'dir. Yeniden Başbakan olmak istiyor ama. mimarlık biirosuna girmek için başvuran mimara da önce: Şimdlye kadar hanei binajn yaptın diye sorarlar. Adam: Efendim ben hani o birkaç ytl önce çöken bina var ya onn vaptım.. Sonra şinıd! etrafına kalas dayavarak lutuyoruz, o biııavı da bon vaptım.. Ama asıl bundan sonra kendimi s" s terip gökdelenler yapacajjım, köşkler vapacaçım, saravlar yapacağim riese.. Bnyarunnz beypfpnril Kİri basmimar yaptık diye Işe mi alırlar.. Yoksa: Siz adresiniri verin de blı slri ıranz.. deylp, nazikane k a p m mı gösterir'er? Madenİş (Baştarafı 1. Savfada) caktır. Sermayenin ve örs'itleri MESS'in bugünkü tutumu devam ettikçe. önümüzdeki günlerde mü cadelenin boyutları genişleyecektir. Ateş daha büyük yanabüır. SermayenLn işçilere karşı başla* tıgı kesldn sınıf '.nücadelesirun ve demokratik kazanımlara yöne len saldınlanmn karşılanması işçilenr. mücadeleye hazır olmalarır.a bajlırür» Açıklamanıı bir başka bölümünde ise. TİP'e ağır suçlamalar yoneltilerek, işçi smıfının TÎP'i kend: partisi olarak kabul etmeyeceği ve şrüven duymayacağı öne sürülmüstür Taksimde 25 şubat gecesi öldürülen dansöz Sedef Incınir. katilleri olarak gözaltına alınan Meral Durazer ve Zeki Şahin ile Ali Gezer adındaki şahısların bu ci(Baştarafı 1. Sayfada) nayetten başka 29 olaym failleri lanmıştır. Sovyet vurttaşları bu olduğu polisçe açıklanmıştır. ziyarele sağlamlaşmakta olan Emniyet 2. Şube Müdürlüğü DİP" • " • Metı SovyetTürk iyi komsuluğunun ye Ağır Suç Masasınm yaptıgı açıkla met Kıhnç. yaptıgı konu?mada, ni bir belirnsi. iki iılkenin !>3r mada i9 ile 2 yaşlarında olan 2 iki tarafla elverişli işbirliğini iler Türk Iş'in toplantıya katılma sanıklarm soygun nedeniyie cı Bu arada TRT Haber Müdürj de de geliştirmek aznıinm beliryışımn iki nedeni bulunduğunu nayeti işledikleri bildirilmiştir. AP eski miUetvekili Hami Tez tisi olarak bakıyorlar. Sovyetler öne surmiK «Birincisi DİSK Müşteri olarak bindikleri taksikan'ın gazetecilik yaptığı sırada, Birliği ile Tıirkiye arasındaki karşısmda çaŞdaş görüsiinün bu leri soygunda kullanmak için şokomisyonculukla gelir sağladığı iyi ilişkilerin uzun bir tarihi ve lunmayışı. iklncisi ise Demirel'ı, förlerinı tehdit ederek arabalayolundaki haberler üzerine bır 1 saglanı bir temeli var. Ulusal ortağ . MSP'yi guç duru:na dürını aldıkları ileri sürülen sanıkgrup gazereci. dün bır diîekçeyle Kurtuluş Savaşmda Atatürk'ün şii:'" •••• . ; J a yardımcı ollar soygun sırasında yedi kişiyi Basm Yaym Genel Müdürlügü'ns Türk halkına yardım çagrısır.a de yaıalamışlardır. basvurmuşlar. Tezkan'm basın Savcı Şimşek'in katili daha ön olumlu bir cevap vermiş olan ce de adam öldürmekten tutukGenellikle pavyon kadınlarının • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • kartının iptalini istemiştir. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Sovyet devletinin kurucusu L«lanmış ve af kanunu nedeniyie dönüşlerinde konsomatris k«dınnin'in, Türkiye'yle iyi komşuluk serbest bırakılmıştı. ilişkilerine ne büyük bır önem lan soydukları ve yaraladıklan • saptannnştır. Samklar bu arada veıdigi iyice bilînnıektedir. Kınnarhanede öldürülen Es.d• • dört de sabahçı büfejT silah zoşehir Cumhuriyet Savcı Yaıcîım(Baştarafı 1. Savfada) «Bu işbirliği siyasi. pkonomik, ruyîa soymuşlardır. cısı Kemal Şimşek'in cenazesi • nin «Siyasi Partilerin kapatLİraa ticari ve kültürel alanlan kap• Doktor Saim Bengisarp'ın kul dün Şişli Camıinde ikindi namasayarak. devletlerarası ilişkilerin sı ile ilgili hükümler» başlığı ile tstinye'de zından sonra ypılan dini törenb:ışka yönlerine yansımaktadır. landığı otomobilinin yer aian 4. kısmındaki rnaddeler den sonra topraga verilmi?;ir. | Türkiye NATO'ya üye olduğu, yolunu kesen sanıklar doktoru uyarınca MHP hakkmda re'sen tabanca ile tehdit ederek soymuş Cenaze törenine maktülün rakınSovyetler Birliğ'i de VARŞOVA soruşturma açmıştır. lar ve arkalarından yetismemesi lan, savcı ve yargıç arkadaşlaPaktma üye olduğu halde iki ülCumhuriyet Başsavcılığının soiçin de otomobilinin Ustiklerini rıyla, gazeteeiler ve kulüp sahipke askeri alandaki temaslarm • ruşturma dosyasını Siyasi Parr. geliştırilmesini olası bulmakta patlatmışlardı. leri katîlmıştır. ler Yasasmın 111. maddesinin dır. Helsinki Konferansımn son üçüncü bendine göre hazırladıgı. beigesi uyarınca bir grup yükbu ne denle Istanbul Cumhuriye: sek rütbeli Türk subayı bir yıl Savcıhğından sıyasi niteiik taş:önce Kafkasya'da yapılan Sovyan öldürme olayına aöı karışan • yet asker! manevrasmda gözlemlarm MHP ile ilgıleri hakkmda ci olarak hazır bıılunmuştur. îki bilgi isteaiği öğrenilmiştır. Sorüikenin silâhlı güçlerinin temgu hâkiminin yerkileri içınde cos Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü • silcileri arasmda başka temaslar ya)T hazırlayacak olan Cumhuri da kurulmuştur. Yeni bir savaş Ç.rketimız Hissedarları Alelâde Umumi Heyetinin 1 Adana DSt. VL Eölge Müdürlüfü hudutlan Içerlstnde yet Eaşsavcıüğının yeterli delilletehlikesinin giderilmesini amaç2Z Z 1977 günü saat ltUiO'da Anadolu Çimentoları T.A.Ş' bıılunan (Aşagı Ceyhan • Andırın projesı Andırm ovari saptaması halinde MHP'nin ka • layan barışsever Sovyet politikanin Kü'ta; Yunııs'taki Bürolannda toplanacağını bildirir, sası sulaması ve taşlur teaislerl inşaatı) işi kapalı zar£ patılması istemi ile Anayasa Mah sının Türkiye'de gittikçe artan • vın h:riea;ırlarımızın hu toplantıya katıhnasını rıca ederiz. usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. kemesine re'sen başvurabüeceğ: bir anlayışla tanındığını biliyo2 İnşaatın muhamn.en keşif bedeli <124.ouo.000.) TL. 19TT ış;ilma ait K.iruluş Biiânçosu ile Idare Meclisi de yasada öngörülmüştür. ruz. Silâhlanma yarışında yer • olup, geçicı »mmatı f3.733.75u. ) TL dır ve Murakıp Raporlan 10 3 1977 gününder. itibaren ŞhketiAhmet Ağaoğlu'nıın öldüriilmealma ve silâhsızlanma alamnda 3 Müteahhitlikçe bu :şte kulîanılmak üzere ış proğramın.izin Karaköy Bankalar Caddesi Banka Komerçiyale Han • bir sıra önlemlerin uygulanmasısinden sonra yakalanan Recai Öz• na uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette: ö.'ci k3tıaki merkezinde hissedarlarımızın tetkikine amade nı öngören So\yet girişimleri bek ve Ümit Deniz Kulluk'un sav 2 adet Ekskavatör (1,5 yd3), 1 adet YıkamaEleme tebulundıırr.iacakîır. • cıhktaki ifadelerir.de MHPli ol tüm dünya halkları çıkarına, bu sisi, 1 adet Skreyper, 2 adet Dozer (D8>, 4 adet Keç:arada Türk halkınm çıkanna da Unıu:r.! Keyet Top^arjısmda kendilerir.i temsil ettireduklarını söylemelerinden sonra aya*ı Silındir »e çeSucısi, 1 adet Greyder, 4 adet Komp uygun gelmektedir.» cek sr.y:n pay sahiplenmızden vekHİetnarr.elerini toplantı MHP Istanbul İl Başkanı bir baresör ve kafi miktarda Betonıyer, Vibratör, Kamyon, yerindekı j;örev!ılere tc>plan:ı saatinden önce tevdi etmelesın toplantısı düzenleyerek olaya Öte yandan. kısa adı RCD oArazöz, Motopomp, ve iüzumlu diğer ekipman bulunrini rica ederiz. adı karışanlarla ilgileri olmad.ğılan bölgesel kalkınma için işbirdurulacaktır • nı öne sürmüştür. liği örgütünün genişletilmesi ve 4 İhale 22.3.1977 Salı günü saat (15) de Yücetepe Manal(. l N D E M : kapsamının belirlennîesı için geiesi İsmet İnönü Bulvan ANKARA, DSİ. t'roje ve İnçen yıl nisan ayında îzmir'de lı !?76 y.lına ait îdare Meclisi ve Murakıp raponınun şaat Dairesi Başkanhğı katmda toplanacak olan DSİ. • yapılan zirve toplantısında alman otjnması ve tasvibi. Merkez Eksiltme Komisyonu tarafmdan kapaîı zarf • • karar uyannca hazırlanan «İz2> Ayr.ı yıla ait kuruluş bilânçosunun tetkik ve tasvi(Baştarah 1. sayfada) usulü ile yapılacaktar. bi iie İdare Meclisi Azaları ve Murakıbın Ibrası. tırmanışlarını kesmek amacıyia mir antlaşması»nın bu hafta so5 îhale tasansı ve eklerl (1000.> TL. mukabilinde i. • 31 İdare Meclisi azalarının seçımi ve ödeneklerinın • ortak bir platformda savaş öner nunda Tahran'da imzalanacağı maddede yazılı adresten 4.3.1977 tarihrnden itibaren açıklanmıştır. tsibitı. diği. hatta ortak bir program ya temüı edilebilir. Dışişleri Bakanlığı EnformasA> :O77 işyılı için Murakıbın seçimi ve ödeneğinin pılmasını istediği bildirilmekteG Isteklı şaius veya şirketlerln DSt. Proie ve İnşaat Daiyon Genel Müdürlügünden yapıtayıni. dır. CHP'nin faşızme karşı güç resi Başkanlıgına 14.3.1977 giinü saat (17>'re kadar bır lan açıklamaya göre, Dışişleri .î.ı Ticaret KanunT'nun 334 ve 335'inci maddelerıne bırligini olumlu karşılamakla birdilekçe ile müracaat ederek ihaleye ıştırak oelgesi ıs• Bakanı İhsan Sabri Çağlsyangü, gt>re îdare Meclisi Reis ve Azalanna şirketle muamelikte, savaş platfnrmunu kendisıtemeleri ve bu dilekçeye aşagıdakı vesikalan eklemebu anlaşmajT imzalamak. îran ve '..>ıj« bulunmalon ıçm izın verilmesi. nin yaratacağı belirtilmektedir. leri lâzimdlr. Pakistan yetkilıleriyle temaslarfiı Ganel Kurul zübtının Başkanlık Divam'nca imzaBu konu Yönetim Kurulu topa) Bayındırlılc F.akanlığından alınmış Müreahhitlık da bulunmak üzere 11 mart culanmas: için yerki verilmesi. lantısmda ayrıntılı biçimde görükarnesl aslı (A) grubundan en az < 2 . O . U . ) 1 4U OO O ma siinü Tflhran's gidecektir. şülerek. TİP yöneticilen ile yeru > • • •• » • • • • • • • • • • • » •• • • • • • • • Cağlayansil, 13 ınartta Türkiyeden temas kurulacağı öğrenilmiş »•••• •••• ye dönecektir. (Aiantür: 8021) 2271 tir. yüzden yönetıcilerı eleştırüıce görevden alındıkları anlaşıimıştır. Haber Dairesi ıçır.Jt;kı ba?ı müdürler, yöneticilen, «TRT'yi Demirel'e sattınız, TRT urafsızlıgını tümüyie yitırdı ve KJŞUÜsiz hale geldi» şeklinde eieştırmişlerdır. Bu toplantıdan 1520 dakika sonra TRT 2. Haber Müdürü Altan Aşar. yardımcısı Aydın Soysal ve TV Kaber Dairesı Müdür Yardımcısı Çetin Çeki görevlerinden alınmıştır. MHP'NİN ORGUHERi Basın toplantısında gazsteciiere Almanya'da yayınlar.an bazı bildirilerin fotokopilerini de dağıtan Alacakaptan, Anayasa Mahkemesine Aimanya'daki örgütlerini kapattıgını bıldıren MHP'nin bu örgütîerinın çah.şmalarını siır dürdüğünü, adını anmaksızm kapalı bir biçimde anlatmış, fotokopi'eri basma vermekle yetinmiştir. Dansöz inci'nin öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alman üç kişinin 29 olaym daha faili oldukları açıklandı Moskova (BaşUrafı 1. Sayfada) ifadeyi dün de tekrar etmiştır. Ancak polis ve savcılık Katilin ifadesinin bır senaryo olduçunda üiriaşmektedirler . Nitekim Emniye! İkinci Şube Müdürü Yılmaz Çapın Katıie «Ben bu senaryoyu beğenmedim» demıstir Olayın soruşturmasına cinayetin işlendiği andan itibaren el ko yan savcı Rifat Aktürk, dün cinayet masası tarafından kendisl ne teslim edılen katilin sorgusunu yapraış. ve «Kasten adam öldürrnek ve ruhsatsız sılah taşımak» iddiasıyla Nöbetçi Sulh Ce za Mahkemesine sevk etmiştir. Nöbetçi Mahkeme sanığı tutukla yarak cezaevine göndermiştir. Ci nayetin işlendiğı anda Emek Kıı lübünde bulunanlar, anında verdıkjeri ifadelerinde sanık Nurullah Çınar'm savcı Kemal Şimşek kulübün müdüriyet odasmda telefonla konuşma yaparken gel diğini. kolundaki pardesüsünün altında sakladığı tabancasını ateş Ieyerek onu öldürdüğünü ve daha sonra hiç bir şey olmamış gi bi kulüpten çıkıp gittiğini ifade etmiştir. Oysa sanık polise verdigi ifadesinde ise, savcı Kemal Şimşek ile arasının açık olduğu nu ve kulüpteki karşılaşma sıra sında savcının kendisine yumruk salladığını ve bu nedenle tabancasını ateşleyerek onu öldürdüğünü anlatmıştır. Yapılan otopsi sonucunda, verilen rapor da savcı Kemal Şimşek'in arkasından ateş edilerek \uruldugunu belirt miştir. Savcı Kemal İnşaat Malzemesi Satış İlanı Fasfiye Memurluğundan Adana İncirlik Havaalanı sol girişindeki inşaat »ahasında bıılunan aşagıda cins ve mıktarı yazılı ir.şa2t malzemeleri 11.3/1977 günü saat 14.00'de şantıye bınasında açık artuma suretiyle satüacsktır. Malzemenin cinsi: 2Ox20x40'lık özel surette imal edilmiş 300 dozlu, m2 30 kg. rr.ukavem?t!i beton briket. 20x20x20 yukandaki vasıfları haiz 20x10x40 aynı vasıfları haiz, Söndürülmüş kireç Miktarı Tahmini bedeli 528.000 adet 60.000 » 145.000 » 200 ton atlecü 1.95 TL. » 1.10 » » 1.10 » kg. .10 » Karçim Kartal Çimento ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İdare Meclisinden Cumhuriyet 1 Bıriketler aO.OOOlık partiler halinde satılacaktır. 2 Her partinin ihalesine iştirak edebilmek için 10.000 TL. nakdı temınatın tasfıye memurluguna makbuz mukabili yatırılınası gerekir. 3 Tasfi>e Memurluğu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4 Ugilenenİ2rin gerekli bilgi almak üzere 11 3 1977 gün. saat 9.00'dan itibaren şantıye binasında Tasfiye Memurluğuna başvurmalan ve ihaleye katümaları ilân olunıır. TASFÎYE M (And reklam: 851 2303) T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlıgı TL. l;k. b) Sugüne kadar ikmâl ettiğl ve halen taahhüdü altmdî. buiunan ışlerm hangi kuruluşa raahhüt edıidığı, i:gşif bedeileri, ikmâi tarihlen ve yapılan ış beae;terı, c) 3. maddede ıstenılen makme ve teçhızatın Kendıs:ne ait oldugunu tevsik eden vesıkalar, veya kırdıyacak ise. kıralayan şahıs veya lınnadan alınmış Noterden tasdikli taahiıütname ile makıne ve teçhizatın kiralayana ait oldugunu tevsik eden vesıkalar ve ış programına uygun olarak şantiyede hazır hulunduracağına dair usulü reçhile tanzim edilmiş taahhütname. d> Teknık personel beyannamesı ve küıt teknik personelin biyografisı. e) Bankadan alınmış Banka KredJ durjmunu göstenr belgeler İstekliler. ıştlrak belgesl alıp aimadıklarını 1S.3.1977 sabahırjdan itibaren DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi BaşKanlığı'na müracaat ederek öğrenebiürler. 14.3.1977 günü saat (17)'ye kadar ihale tasansı ve eklerini almamış o'.anlara iştirak belgesi verilmez. İhaleye iş'irak etmek isteyen şahıs veya şirkerîenn texlif zarf'annı 22.3.1977 Salı günü saar (14.45>'e kadar 4. maddede oelırtilen adreste DSÎ Merkez Eksiltme Komisyonu Başkanııgı'na makbuz mukabilinde teslim etrae'.en sarttır. reigrafls yapıiacak müracaatlar ve postada vâki geor kabul edılmez. (Basın; 1256b) 227? Boran 7 8 9 t 10
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog