Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 9 HABT 1977 anbul Belediyesi TRABZONFENERBAHÇE iGM'den OObin iiralık Tusum ^ybını edi Deniz SOM Beledıye Başkan Yardımcısı Mahrnut ıu Stadına serbest gınşlerın mufettışilması ıçın konunun Teftış Heyetme ıi açıklamıştır. Beden Terbıyesı Istantudurluğunun yasada behrtılen sayırun Î davetıye dağuması ve Futbol Fedeıanbul Euro Mudünı Remzı Tosyalıoglu' iışı serbest gırış kartvızıtlennı kullan uyle Istanbul Belediyesi uğradıgı raran bıyesı Genel Mudurluğu ve Istanbul tu luğunden istemıştır. N LİRALIK RtSUM KATBI ı«ın zabıtlar sonunda 1976 yılı ıçmde Istarbul Beledıyesinın 204 088,41 lıra rüsum kaybına uğradığı saptanmış ve bu zarar Beden Terb.yesı Teşkılâüna resmen teblıg edılerek rusum kaybımn odenmesı ıstenmıştır Beledıye, 1977 yıhnm iki ayı içinde de 11 karsılaşmada davetıye ve kartv.zıtler nedenıyle rasum kaybına yol açıldığını saptamıştır Bu 11 karşıIaşmada uğramlan zararın da onumUzdekı giınlerde teblığ edılmesı beklenmektedır. G. SARAY'DAN 182 BİX LİRA ÎSTENTlt Istanbul Beledıjesı a\nca Avrupa Kupa maçlaruıda Galatasaray Kulubunün yol sçtıgı toplarn 182.622, İiralık nısum kaybıru da SanKırmınh kulüpten ıstemıştır. Istanbul Eeledıyesinm Beden Terb'.yesi Genel Müdürluğü ve îstanbul Bolge Mudürlugune gonderdığı teblığatlara gore istenılen para Beledıye rusumları şoyledır tSTENtLEN RUSOILAR t hbamamcı Hesap Sayı No TL. No Tarih 219 82 o22 29. 9 976 6 25 3 04', 50 3384'4 213 10 10 976 6/12 402 50 3398'01 14 10 976 220 6/28 473 35 3398/04 27.10 976 212 6 10 3398'05 211 297 50 28.10 976 68 3384/05 100 1H«. 311.976 216 6'18 3398'07 8 881,12 3 11.976 217 6'21 3384/06 3 11.976 218 420,99 6'23 711976 214 3398 08 3 11*) 0*î 6 14 215 4 825,09 7.11 976 3384 07 6 16 • TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK RNAliKiH ÖTîKi 1976 yılı içinde tutulan zabıtlara göre, Belediye'nin uğradığı 200 bin MAÇLARI; GALATASARAY • ORDUSPOR VE KOCAELıSPOR GıRESUN ARA5INDA OYHANIYOR. BEŞıKTAJ • GOZTEPE 16 MARTTA KARSILASjYOfiLAR, TUrHye Kupasının çeyTek fmalındekı üç karşılaşma bugun oynanacaktır Beşıktaş • Gozepe karşılaşması ıse 16 man*a vapüacaknr Kuparun «Erken gelen fınalı» olarak nıtelenen maçmda Trabzonspor kendı sahasında FenerbaJıçe ı!e oynayacaktır Ord'ispor, Istarbul da Galatasa ray onüne çıkarken, Kocaelıspor da Izmıt'te Gı resurspor ıle karşılaşacaktır Maçlar saat 14 45 ue başlayacakttr TDABZONSPOR Turkıye Iigındekl şampıyonluk iddiasını yittren Fenerbahçe, tltm ağırlıgını Turk'ye Kupasına vermıştır. Ancak, eşlemede \ıg lıden Trabzonspor a duşmesı, fınal oynama olanagını bır hayıı tehlıkeye düsürmustür. Guçlu ekıp Trabzonspor da en az Turkıye Ligınde oldufu gıbı, Kupada da ıddıahdır Nevar kı BordoMavıli takım, son !ıg maçlannda başanlı futbol oynayamamakta, gol atmada guçluk çekmektedır Bunun yanısıra San Lâcnertlı takım pazar gunü Goztepe'yı Izmır'de venerek moralını bır haylı vukseltmıştır. Işte bugunku karşılaşma bu ıkı etien altında ojiıanacaktır GAUTASARAY • ORDUSPOR Geçen donemın Turkıye Kupası sahîbi Galatasaray, bu donem Kupadakı ilk maçını oynayacakt:r. Nevar kı SarıKırmızılı takım kotu bır donemınde bulunmaktadrr. Pazar gıinu kendı sahasında Altay'a yenılmesı ıle bır haylı bozulan morallerı ıle Ordupsor önune çıkacaktır. Orduspor ıse Beşıktaş'ı yenmenın verdığı moralle yukiudur. Bunun yanısıra Orduspor ıjı futbol oynayan taKimlardan bındır. Herşeye karşın, SanKırmızılılar kend: sahaiarında oynamanın ustunluğunu l^ullanarak, tur atlamayı rovanşa bırakmarna amacıjla oynayacaklardır. İiralık zararın yanısıra 1977'nin ilkiki ayı için de yeni bir tebligat yapılacak Bugun Turkiıe Kupasının çevrfk fınalinde Trsbznnspor'la karşüaşscak olan Fenerbahçe nın kozu mil, liderle SanLâcivertU Ukımın bır maçınd» EÖrurüyor Ce Serbestte 103, GrekoRomen'de 91 güreşçi, Türkiye Birinciliği için mindere çıktı Hilmi TÜBKAY Türkiye Serbest ve Greko Romen Gureş Bınncılıklen dun îstanbul ve Antalya'da başlaauştır Istanbul Bağlarbaşı Spor Salonu'nda başlayan Türkiye Greko Romen Gureş Bınncılıgı beklenen ılgıyı gormemiştır Ilk gunkü karşılasmalarda Demırsporlu ve Istanbul Gureş Ihtısas Kulubunün gureşçüen başanlı olmuşlardır. 91 sporcunun katıldığl karşılasmalarda kımı hakemler ozel ıçlerıni one surerek mınderde gorev aimaktan kaçınmışlardır. En ılgmç karşılaşma ıse 68 kı loda Erol Mutlu ıle Atılla Izbılır arasmdaki mucadelede geç mıştır. Mutlu sureklı mınder dı şına çıkmajı yegleymce uç ılıtar alarak dısfcalıfıye edılmıştır. Greko Bomen Bırıncılığı'nın fınallerı de bu akşam yapılacas tır. Derece alan gureşçılerle goz dolduranlar Avnıpa Bınncılıgı ıçın kampa alınacaklardır. Antalya'da yapılan Serbest Güreş Bınnclığı'nde ıse Avnıpa Kulupler Şampıyonu TOFAŞ SAS, Turkıye Kurumlararası Gureş Şampıj'onu MTA ve Sekerspor dan 103 güreşçının katılmasına karşın karşılaşmalan az sayıda sevırcı ızlemıştır Bugün sona erecek olan bınncıükte dereceye gıren gureşçılerle, teknık kışüerden olumlu not alan gureşçıler ılen bır tarıhte, Bursa'da yapılacak olan Avrupa Şampıyonası için kampa aurıacaklardır. KOCAEliSPOR GiRESUNSPM Turkıye Kupasının îkmcl Türkıye Ligl temsılcısı Kocaelıspor, kendi sahasmda Bırıncı Ligın puan sıralamasında sondan ıkıncı takımı ıle oynavacaktır. Kocaelıspor, ılk maçta ıyı blr sonuç ahp Gıresun'da yan fmale yukselme şansını arayacaktır. Karşılasmanm çekışmelı geçmesi beklenmektedır. Merkez Danışma Kurulu yarın TSYD'de toplanıyor Beden Terbıyesl Genel Mudurlüğü Merkez Dan'şma Kurulu, Federasyonların 1977 çalışma program ve butçelennı ıncelemek uzere, federas/on başkanlan ıle bırer yetkılılennın katılacaklan nır toplantı japacaktır Toplantı yarın TSYD Is*aı> bul lokalmde olacaktır. Şampiyon olabilmek için haftanın 7 günü 28 saat çalışmak şarttır,, DUNYA 1500 METRE ESKI REKORTMENI TAHZANYALI FıLBERT BAYı «HER ATLET K1M1 ABD Lı ATLETLER G1B1 MıLYONER DEĞıLDıR. ATLETıN YET1SMES1 1Ç1N GEREKEN MASRAFLARIN MENSUP OLOUĞU KULlıP VEYA FEDERASYONCA DAD!R.> NEW YORK, (Tassos VERGHİTSİS bUdtriyor) lrkçüık, Amenka Bırleşık Devletlennın çozumlenemeyen somnlarından bındır. Sıyah Amerıkalılar, bır çok yerde asağılanoıakta, ust duzeydekı yonetun kurumlarmda yer venlmemelttedır bu ınsanlara . Çoğu ker, oldUrülrnekte, dovulmektedırler Tum bu msanlık dışı davranışların yanı sıra, alkışlandıklan, kendılerı ıle gurur duyulduğu jerler de olmaktadır.. Omeğm Olımpıyatlar. «zencı»' lenn tum beyazlarca alkışlandıkları yerlerden bırıdır Ozellıkle atletızm ve boks dallannda fızık yapüarı ıle ustunluklennı dunjaja kauıtlaj'an bu ır.sanlar, uluslararası spor j a n ş malannda ABD'nın yuzunu gul durmekte bu ulkeye altm rnadal yalar kazandırmaktadırlar . Afnka'mn sıyah atletlerı de her nedense «Bejaz Amerıkalı lar» tarafından alkışlanmakta, •\\rupa terbıyesıne sahıp oluşla n buyuk bır senıpatı yaratmak tadır Yuksek oğrenımını ABD de yapan Tanzamalı Fılbert Ba jı Amenkalılar taralından çok senlen bır atlettır 1976 Montreal Olımpıyat Oyunları sonra smda ABD, Afrıka ve Avnıpa ulKelennın atletızmdekı durumları uzenne goruslerını aldığımız KİMLİK KARTI Haz "' l a y a n : Adnan AKGÜNEL OOENMESı GEREKMEKTEOıR. ORTA POR AMATORLUGbN KALMADIG! L'NLÜ ATLET, DEMOKRATıK ALMAN CUMHUR1YET1N1N BAŞARISI ıLE 1IG1L1 GORJ^LER1N1 SOYLE BEL1RT1YOR «SOSYALıST UIKELER SPORA DEGı^ıK ONEM VERıYORLAR D. ALM'N GENÇLERi; YAŞAMLARINI SPORA ADAMAKTADIRLAR. OLAGANUSTU D1S1PL1NU ÇALIŞMAL&R! VE ONLARA AıT G1ZL1 VE OZEL YONTEMLERı PARLAK SONUÇUR ALHALARINI SAGLIYOR. Olımpiyat Oyunlarına degişık sıstemlerle hazırlanacaktır Moskova da. 4iriks ülkelerinin ikinci bır hoykotu söz konusu olabilir mı? Yenı Zelanda yüründen ikln cı bır Afrıka boykotu olasılığı azalmaktadır. Yenı Zelanda'nın sıyası yaşamında değışıklık yapması zorunludur. Afnkada, koklen dısarda bulunan ırkçılık sorununun çozumlenecegını umıt edıyorum Afrika'da yeni atletlerin durumu nasıldır?. Gerek yurdumuzda, gerekse tum Afnka ulkelermde, her gun yeteneklı gençler yetışmektedır Modern tesısler yapılmak tadır Afnka'nın gençlen, Moskova'da kendılennı gösterecektır. Ihinva basını JuantoreBa'ra vılın sporcusu ünvanını vtrdi. Bu konuda ne duşünüyor sunuı" Bu soruyu buvuk bır dtkkatle >anıtlamam gerekır. Juan torena kuşkusuz dünyanın en buyuk atletıdır 1976 yüında ıkı ınanılmaz başarı saglayınca D«ıght Stones Mıke Boıt, Nadıa Comanecı ve Cornelıa Ender sureklı olarak dunya rekorlannı kırmaya yarışmışlardır Demokratik Alman Cumhuriveti nin basansı hakkuıda ne du"junüyorsunuı? Sosyalıst ulkeler spora değışık onem •vertrlerken, D. Alman Cıımhurıyetı gençlen, yaşamlarını spora adamaktadırlar Olağanustu dısıplınlı çalışmalan \e onlara aıt, pizli ve ozel yontemlen. oğretım sıstemmın değışık olması parlak sonuçlar ver mıştır. 1977 Duny» Atletizm Blrincilıği nr katüacak mısınız? 1977 Leıchtathletık Weltcup Dunya Atletızm Bırınalıği nın Ohmpıyat sonrasında buyuk or.emı vardır. Ben bu bınncılığe ABD'de hazırlanıyorum. Kanımca yenı dunya rekorlan kırılacaktır Sizce 1976 yılında spordm en uzucu olay nedir? Kuşkusuz, buyuk bır vetenek. vuksek ruhlu genç, Belçıka lı atlet Van Dame m kaza sonucu olmesıdır Dunja atletızminde amatör luk konusunda bir çok tartışmalar rardır. Bu konud» bir dijecefinlz \ar mıdır? Dunya ve Olımpıyat şampıyonu olabilmek ıçm haftanın 7 gunande 28 saat çalışmak zorun ludur Her atlet, kımı ABD atletîerı gıbı mılyoner çocuklan değıldır. Atletın yetışmesı ıçın gereken masraflann mensup olduğu kulup veya Federasyonca odenmesı gerekmektedır. Pur amatorltigun kalmadıgı ortadadır. MEHMET AKPINAR (Beşiktaş) Avusturya, Türkiye ile 17 nisanda oynayacağı maçın provasını bugün /yater'de Yunanistan ile 'apıyor \ İYAN ^ s 17 nisanda «Prater» S'adında Turkıje ı)< yapacagı Dunja Kupası eltnıe maçında 2î aylık bır sureden berı Avusturya \e Italya'da ka rnp yaparak hazırlanan Avasturya, bugun aynı »lidda, Yunanistan ı yenmek ıçın sahaya çıkacaktıı. Yunanistan maçı, Türkiye karşılasmasınm bır prcnası nrelıgınde ve Avusturya, geçen yıl Kavals 'da beklenmedıs bır sonuçla, o0 g'bı net jendığı iv"unarustan ı bu kez de farklı bır şekılde yenecek tol m ve pjçle. SON 9 MACIN JTLMLVL KAZANDILAK 1976'dak: mıllı ma^larda 5 yengı ve 4 yenılpı aîan 17 nısan'aaıcı raK'oımız Avusturya, 4'u miılı ^e ö'ı ozel. son 9 maç.'n tumunü kazanmış buluııuyor. SıyahBeyazlı mı 'h takmın en formda futbolcuları da, santrhaf Oberma;.er, hbero Persıdıs, orta saha oyuncusu Prehaska ve Pırkner. Ee Mılh maçlarda her zaınan klasmı kanıtlayan ve son ı&ı yılda Avusturja ran 25 golünden 13'ünu tek başına ka>deden, 15 nyüyonluk go! makınası Rapıdh Krankl'ı da hesatoa satmak gerek . Senekovıç. bugunku maçtan larklı yengn beklert'fru ve asıl amaç'armın 17 nısan'da Turkıye'jı \e 24 eylü'.de Demo^raHk Almanya*jı Prater'de ''"vırmek olduğuru, 1>'lınmıştır dunya 1500 metre eskl rekortmenının sorulanmıza verdıgı yanıtlar şoyledır \frika atletlerl bugün içln ne dururadadır? Bilinen nedenler dolayısı ıle Montreal Olımpjyat Oyunlanna katıimadılar. Ancak bır Olımpıyat kadar onemlı olan dunya bırıncılıgıne hazırlanıyorlar Afrika'da >abancı antrenorlere. atletizm teknisyenlerlne gerek&inım olmadıği soylenmektedır. Bu konuda ne dıjorsunur? Bagımsızlığımıza bır kaç vıl once kavuşmamıza karşın, yabancı ulkelerdekı uruversıteler den mezun olan Afnkalı değerlı antrenorlere sahıbız Katıldıkları her atletızm kurs \e sınaslarında yuksek başarılar elde et tıklerı ortadadır. Tanzanıa'da kesınlıkle yabancı antrenore geleksınme yoknır \BDjtletizmde haşanlı degil Bunun nedenlerini açıkla\abilir misiniz? Teknolojının kaydettıgı gehşme\a kalkınmakta olan ulke ler sporda da benımsedıkJerın den, nulusça buyuk ulan ulkelerın mutlaka başanlı olmalanm gerektıren bır şey joktur Kuba, başta Juantorena olmak uzere en canlı omektır. Yalnız şunu soyleyebılmm kl, ABD. Moskova Yüzme Federasyonunurt on yıl önce önerdiği sutopunda iki hakem, uygulanmaya başlandı Türk Yuzme Federasyonunun, sutopunda ıkı hakem kullanüması ıçın 1966 yılında yaptığı oner^, Uluslararası Yuzme Federasyonunca yapılan mcelemelerden sonra, bu yıldan mbaren uy gulanmaya başlanacaktır Bu konuda ılk onenyı 1966 yılında îs veç de yapılan Uluslararası Yuz. me Federasyonu toplantısmda Saffan Serım yapmıştı. Uluslararası Yuzme Federasyonu. yaptığı denemeler sonunda, Mavıs ayı başına dek uluslarara sı sutopu karşılaşmalarmda uygulanacağını, uluslann da kendi karşılaşmalarmda ısterierse uygulayacaklannı uye ulkelere bıldırmıştır Turk Yuzme Federas>onu da sutopu karşılaşmalann da uygulayacaktır. Üçüncü Lige geçme karşılaşmalarının adçekimi yapıldı AVK4RA Turkıye Üçuncu Lıgıne geçme karşılasmaları ıçın dun ad çekımı j'apılmıştır. üç gmp uzennde elerr.e iontemı ıle ovnanacak karşuaşmaların ılklerı 16 martta, rovanslan da 23 martta yapüacaktu:. Dort turda tamamlanacak olan Turkıye Üçun cu Lıgı'ne geçme karşılaşmalarının ılk turundakı uç grupta takımlar şovle eşleşmışlerdır. Istanbul Grubu: Haskoy Beylerbejı, Yeşıldırek Yedıkule, Davutpaşa Eyüp, Taksım Ferıkoy. Ankara Grubu: A Barbaros Mardınspor, Guaeşspor Hacettepe, Sıtespor FTT. Ege Grubu: Izmır Demırspor Kırşehırspor. Burdurspor Muğlaspor 1 KOSU: Favorı Devnm, Plase Fox*ropper. 2 KOSU Favorı: Mustafa Canbaz. Plaseler Mesut Şahlı, Surp>;z Belk's. 3 KOŞU Favorı. Murat, Plase: Accıpıter 4 KOŞU Favorı• Muhıttın, Plaseler Kızılcık Yamaha, Surpnz. Bolıvar. 5 KOŞU Favorı Perıhan, Plase An, Surpnz: Cıhan 6 KOSU Favorı Tulşad, Plaseler S:nn A"ilgan, Surpnz: Guiaen. lüksel ERÛÇ BASKETBOLDE 2. LiG'E DÜŞECEK İKİTAKIM, BiTiME UÇ HAFTA KALMASINA KARŞIN HENUZ BELiRLENMEDi Turkıve 1 Ba=;kefnol Lagımn bıtimıne uç hafta kalırasma karşm duşecek ekıpler henuz belırlenemedı. c Puan ce'\ennın onunda ver alan Aı kara nın Kolej ı, gectığıınız hafta zor da oisa kendı saha smda Ga itasara; ı \enmesmı bıldı. Şımdı butun umutlan bu lıatta Istanbul'da ojnavacakları Fenerbahçe maçma bagh Kolej bu karşıla;?ma ı kazandığı takaırde kume duşmekten kurtulacak O zaman S<»n Lacıvertlüer tehlıkelı bolgeye gı recek Son maçlannı da Sekerspor ıle deplâsınan ^a oynavacak Fererbançe Tehlıkeh bolgede bu!u nan dıger Ankara •akımianndan bu hafta DSÎ Spor Izvrrr dcp osmanınd^ Karşıyaka ıle oynarken ODTU kendı alanmda Galatasaray ıle karşılasacak Lıgdekı ton rraçlarını Sekerspor'u yenerek tamamlajan Sıy?h Be\azlılar lıgde ıkmcılıklenru garantıledı Bursa nın Totaş S\S takımı da Fenerbahçe yı \everek Kume duşmekıen kurtulda Ote vandan Seker<=por. Karşıvasa, ITU, Galatasaray ılk uçe gırıp Koıaç kupasmda Turkıye yı temEil e'mek ıçm savaşım verı>orlar, Haftarın bnşanlılan çoyle Haftanın hakemi: Husamettın TopuzoğlU, Aydemır hstL Haftanın takımı: Kolei. Haftanın besı. Omurden C>ekerspor\ Şadi (Karşıv<ka ı S a ^ <Kolej), Battall (Beşıktas), Zekı (ÎTUı BASRETBUL I Tl'RhtYE LtGI PL'AN DLRLMU A G B M P O Takımlar : T 4 1717 58 1963 18 22 Beşıktas 3 1726 1376 •il 16 11 Eczacıoaşı J> 1 , 1419 ".33 44 Sekerspor 1M4 44 8 1706 12 20 t T U S 1596 1626 U 1 20 Galatasaray n KarşıjEka n 11S 118 1417 1329 41 1496 1509 1î Tofaş SAS 8 2<t Fenerbahçe n Î644 1757 14 fi 15 1535 1724 21 Koleı .a 32 1433 1278 6 1 22 l<ı Yenışehır fi 13 1308 19 1445 31 DSt Spor 1450 5 15 1627 ' 0 20 O D T. Ü. Dogum jeri \e Urini: Bo\: Kılo: Kulubır Tahsilı. Bılctiei dil Ovnadıeı Ukımlar: E^ Ii Bekar Gocuklannm adı: Avlık kazancı: Nporda bıurüne dek kazandığı para: Spor dışı ujrraşı \e kazancı: Otosunan markası: En zor giınu: En mutlu jriinü: Fn heeendiği şarkıcı: En beğendiçi film vıldızı. En beğendıği ulkeEn besendiği politikacı: Fn beeendiği vemek: En becendiri spor. En bçeendiçi şev: Kaç kez mîlli oldn: tlk milli maçı. Fntbolcu olmasavdı ne olurdu: Dunvada en beğendiçi sporcu: Mllvoner olsavdı ne vapardı: Izmır 3 11 1949 179 72 Beşıktas Orta Yok Antalva, Gdztepe, Adanaspor, Beşıktaş Evlı Aslı 14 aylık 2 bm lıra 300 bm lıra Yok Yok Maç kaybettığımız gun E^lendığım gun Ajda Pekkan Alaın Delon Avusturya Ecevıt încık haslama Putbol Kızım Aslı însaat muteaîıhıti Gerd Mtüler Yoksullara yardım AT YARIŞLARI (n!u atlet goruşlerini I ilbert Bayı ABD munabirimiz Tassos anlatıjor.. >ergbUsi*e AMATÖRLERDE İKİ KARŞILAŞMA SAHA KOMİSERSİZ OYNANDI Yeşildirek ve 3 Darüşşafak yedinci hafta sonunda yenilmezlik ünvanlarını yitirdiler Cıımartesı gunu oynanan Kumkapı Zas î L S K ve Defterdar Istıklal karşııaşmalann c"a saha komıserlennın bulunmaması dıkkatı cekrruştır. 7. haftanın basanları şoyle olmuştuı (A) GRUBU : Haftanın Takımı: Iskenderpasa Haftanın Hakcmi: Aydın Omek Haftanın Karmasi: Tamer 'Is'â'înderpasa) Kadrı (Fethıye). Aykut 'K Gumruk), Aıtan (îskenderpaşa). Bedrı (îst. &por) Çağlar (Beylerbeyı), Dundar (Adalar), Cemal 'U.rga) Necdet (Levent), Banş (Boğazıçı), Kerım (Mimarsınan) (B> GRUBU : Haftanın Takımı: Defterdar Haftanın Hakemi: A îrfan Ada Haftanın Karması: Yusuf (Kuçukkcrv'» Rıdvatı (Defterdar) Izzet (S. Kulespor). Ahmet (Şışlıl, Nurettm (Anadolul Tdmer (Catalca), Mustafa, (Altınayi, Yakup (S K J lespc>r) Mehmet (tstıklâl), Mmas (Şışiı1 Kadri (Defterdar) <C) GRUBU : Haftanın Takımı: K Ayasofya H»ilanın Hakemi: Nebıl Okçuoğlu I'aftanın Karması: Goren (Haydarspori Ismet (ÎÜ.SK.), Serdar (U. Soğanlık), Vehbı (Kuçukpazar), Nurettın (Sılıvri) Melın (Saksrya), Ercüment (K Ayasofya), Suat (K. K Zara) Kubılay (Kuçukpazar), Menmet (.Sılnrı), Cetın (U. Soğanlık) (Dj GRUBU : Hartanın Takımı: Alemdar Haftanın Hakemi: Suleyman Şen Haftanın Karması: Halıl Kuruçeşme) Al7!.a"i (Kasımpasa), Ahmet (Sanyer), Nun 1 Kuruçeşme 1, Anf (Alemdar) Mehmet (Aiemdart Vehbı 'Gokspor), Coşkun 'Sehremınu Şukru (Alemdar), Adnan (Daruşşaf?.ka;. Eaık (Yeşildirek) <E) GRUBU : Haftanın Takımı: Selimiv» Haftanın Hakemi: Macıt Tumen Haftajın Ovuncusu: Yasar (Fatıh) Haftanın Karması: Yılmaz (Vardari Alımet (Selımıye), Vedat (Selırmye), Mustafa (Vefa). Aydın (Kanlıca) Ahmet (Çmrspor), Ar:f (Tarabya), Yurdanur (Vefa) Nedım (Tepefcaşı). Nefı <Vardar), Bulent (Selımıye) (D GRLBU : Haftanın Takımı: Alıbejkoy Haftanın Hakemi: Yalçın Dancı Hattanın Karması. Husejm (Guzelhısar) Mbstala (AlıbeykO"), Alı ( P T T ). Erdınç (Guolhısar) B Hasan (Emınonu) Turan (Altm orduı Suphı (Ay?ıldız), Mehmet (Kıreçburnu; Ruhi (Guzelhısar) Haluk (Haskoj.), Seıohattın (Alıbeykov./.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog