Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 9 MART 1977 EGîTÎMÖGRETİM. ATATÜRK EĞİTİM'DE SÜRDÜRÜLEN FAŞİST GİRİŞİMLERDEN BİRKAÇ ÖRNEK!.. m stantnıl tirtısadi \e Tlcarî tlımler Akademısl¥ ne bağlı yuKsek okullannın bma sorunları, heı ™ geçen giin yenı açmazlara gırmeKteaır Kredı ve Yurtıar Kurumu, devnmcılenn bu lıındugu Sıte Yurdaru boşaltamajınca, Cağaloğlu Kız Yurdunu \ermekten iazgeç'.nce Gazetecılık ve Halkla Ilıskıler Yuksek Okula oğrenalen tumu ıle sokakta ka raışlardır Galatasarav Isle^mecılık YukseıC Okulunun bulunduğu han katı ıçın verılen oı\ımsnız rapordan sonra. bu bma pncak ust sınıflar ogrencüen ıçm açUabılmış, bır ncı sınıî açıkta kalmıştır Şışlı Sıyasal Bıhmler Yuksek Okulunun bulundugu yme nan katı sahıplerı. oğrencı olaylannm r tehlıkesım one su ereK, bu bınanın yangın merd' \enı vBpılmadan açılamıyacagı \olunda bır rapor almışlardır Akademı bu bıiayı da terketmemek \e oğrencılerı açıkta bırak'namak ıçın yangın merdıvenı mşaatını acele baslatmış ve Sışlı S^a sal Bılımıenn ıkınc oğrenım %'arı yüına başlaması 15 gun ertelenmıştır. Akademl Başkanı Prof Nıhat Sa^r, bına so runlamın her geçen gun daha ıçınden çıkılmaz bovu"ara ıılaçtığmı belırtere< Akademı ve b?*Iı yuksek okullarının bına sorunlarmı kokunden ortadan kaldıracak savısız gınşımlerının bugune kadar yetkılUer taralmdan ce\apsız bırataldıgından ve guç dunımda kaldıklanndan \akınmıştır. Prof Nıhat Savar, geçıcı çozum olarak bina sorunu olan okullar ıçın kıraliK ver aradıklannı, ancal< ucretı re adar vu .s°K tutarlarsa tutsunlar ozel bına sahıplenrLn, oğrenoı olaylannı gerekçe gostererek okul ıçın bma vermeye yanasmadıklanm anlatrrış, Her yerde ve her koşulda bına aradılc, gerektıgınde buıa saruplerlne adeta vahardık Fakat 1ırr^e okula b ra kıralaınak stemıyor. H&tta halen okullarırn^zm bulunduğu bı Ştikrân Yüksek okulların bina sorunu çözümlenemiyoı, GALATASARÂY IŞLETMECİLİK 1. SINIFI DAG1TIÜYOR. EK iNŞAAT YAPILAN ŞiŞLi SiYASAL GEÇ AÇILACAf BIRINCI SINIFLARIN D^Ğ^^LM^SINI PROTESTO KDEN GALATASAR\Y ISLETMECILIK OGRENCÎLERİ OLUM ORUCU BAŞLATTILAB. (FotogTaf \tılla ERYfKSEL) A tatürk Eğıtim Enstıtu=u MC ıkhciarnm oğretmen lıselennı fasıstleştırme gınşımlennde, en yogun Dasknann yoneltıl cügı kurumların başında gelme<tedır Ikı yıl ıçınde sayısız oğretım uyesının, doktora yapmış dalının uzmanlanmn gorevden uzaklaştmlması ve yerlenne bırıkı yıl lık faşıst eğılımlı oğretmenlenn getırılmesı •e yıne çok sayıda devnmcı ogrencmm dıv sıplin cezalan ıle uzaklaştırümaları vanın da. fıkra konusu olabılecek ılgınç baskı sahnelenne rastlanmaktadır . şubat salı akşamı Tarkçe bolumunan buluıduğu tamada eleKtrıkler ke"=ı!ır. O anda yonetun taratmdan butun bölümler boşaltılmış, sadece Turkçe bolumünöe ıkı sınıî bırakılmıştır öne süruldagune gore yıne yonetımın istemı ıle gorevli polısler de uzaklastınlır Ye 200 kışılık bır grup komando, demir çubuk ve zıncırlerle 3 B sınıfma bır saldın duzenlerler Saıaın sonunda 5 öğrencı agır varalanmış, hastareye kaldırmışlardır Ha^tanede saralı oğrencüen okulun bır vetkı1! vonetıcısı zıyaret eder ve olav tanığı oşrencılerın anlat tıklarına gore, yaralananlara lızuntusunıA bıldınrken şu cümlecıklerı kullamr «Vah vah sız uslu çocuklarsınız, sızı nrje dovduler. Bunlar 3/Cye saldıracaklardı. Boyle yanlışlık olur tnu'. » AA // na sahıplerı bıle bıri çıkartabıimek ıçin ellennden gelenı vap»yorlar Şışlı sıyasal olayı buna bır omektır » demıştr öte yandan bınanm kullanımı ıle ılgıli rapor, sınırh sayıda oğrencının okumasına olanak verdığı ve de bınncı sınıflan ıçm başka bır bina bu lun&madıfmdan Gala'asarav tşletmecıük Yiiksek Okjlu bınncı sınıf oğrencılerı, ıstemlenne bağlı olarak dığer yuksek okjllara dağmlnuşlardır Olayı okullarının \apati ma5i \olunda bır gırışun olarak değerlendıren oğrencıler ust sınıflarla bır lıkte ders yılı başmdan bu yana surdurd\üüen boykot yanınd» geçtıgımız pazar gunu cuna başlamışlardır Ancak okullann m&sını protesto ıçın Galatasaray Me> dır kurarak olum orucu başlatan oğren tarafından dAfıtılmış. çadırları sokulere cı soz altına alınmıştır. Anlaşmaya rağmen yurt verilmeyince Gazetecilik öğrencileri gene sokakta kaldı redı \e Yuriar Kurumu Genel Mudurîüğu, A'îademıyi 4 3 av sure>le o'aladıktan sonra ve ımzalanmış pro'okola. ras,men Cağalogiundaki Kız Yurdunun verilmeyecefmı bılcurmış^ır Ikmci oğrenım j a n vılında ogrenıme başlatılabıleceğı umulan Gazetecıhk \e Haîkla Ilıskıler Yuk sek Okulu oğrencılen, b r ders yılım kavbetme tehdldl altında yeniden sokakta ^alnıîlardır K B u öğrenim yılmda tum eğıtim ensütulenne olduğu gıbı, Ataturk Eğıtım Enstıtusüne de tıimü ıle ulktıcu oğrencıler alınmıştır. Ancak genç mılıtanlan vtv netecek Uderler gerek. Bu vonetıcıler «albay» rutbell deneyden çeçmış kıs'lerdr 1 Geçen yıl Türkçe bolumünü bıtırmış Şahm TTjrküm, Kırklareiı'ne oğretmen olarak atan mıştır. Oysa tüm oğrencılenn ve eorevli polıslenn de tarult olabıleceklen eıbı her gun ve gUnün her saatınde okuldadır. K B aşlangıçta kamuoyuna sağsol çatısmasında olmüş gıbi duyurulmak ıstenen, ancak olavla ılçıli vakalanan ılerıcı oğrencılenn sorgusuna dahı basrurulmadan, soz komısu çaüşmada vurulmadığı kanıtlanan ve Ulkücüakmcı çatışmasında vurulduğu sanılan Çeön Koçoğlunun kırkını doldurduğu gun b'r mevlıd okundu 3 subat gunU okulun panosuna asılan bır ılânla butun Cğrenciler camıde yapılan m e ^ d e katılmaya çağmldılar. Mevlıd saatı vaklaştığuıda okulu dolduran komandolar kızlıerkeklı bulsbıldıkleri bütün ögrencıleri zorla rnevbde gofürdüler Ancak camı\<=> gıdıldıkten sonra kızların başlanmn açuc ve kıyafetlennın uvgun olmadığı duş'inulerek gerl çevnldıler. Tabiî o gece öe b&renıro vapılmadi Bu durumun oğrencılerin devamına vazılıp yazılmadıgııu okul kavıtlanndan öğrenrnek gerek . îstanbul Ik f ısadı ve Tıcari Ilımler Akaden s' Başkanı Prof. Nıhar Savar Gaze'ecılık \e Halkla îlışkıler Yuksek Okulu ogTencılerının bmasız kal ması uzerıne 21 ekım tanh.nde Cağalog u K z Yurdunun Akadem^ve kıralanmas' ' oijrda pro'o kol ımzalandıgını ve Mılh Eğı'ım BaWanhgı ııe Kurum vone* m kurulunun l:at:ld gı ba karara karşm h'icrure kadar bınarın teslım eaılmedıgını hatırUtarak ozetle şu açıklamajı japmıştır «Bına sorumımuz ortaya çıktığında bıze Cagaloglu yurdunun venleceğı bıldınlmemış olsa ı dı, bugune kadar iyı kotu bır bma bulmava çalışırdık Ojsa bugun yarın teslım edılecek dıve 05 a landınldık Hıç olmazsa ıkıncı oğrenım \arı ' 1lmdan başlamak uzere Gazetecüık oj r enc'erı T ı ayrı bır oğrenım program'.amıştık. Şımdı çocu^lar yeniden sokakta kaldılar. Bu programın da üygulanması ölanagı kaîmadı Bu kadar cıddı bır gecikmeden sonra yeniden bına a a ak oğ'encı lere bır ders yılmı kaybettırebüır Bu nedenle Kre dı ve Yurtlar Kururmınun protokoiunp saaıs ka'arak Cagaloflu Kız Yurdunu bır an oıce boşaltarak bıze teslım etmelenm beklıyoruz Sıte \ jrdunun boşaltılamamış olması bır engel deŞı'.dır Ataturk Öğrencı Yurdunda boş yer doludur Kız og rencıler bu yurttakl boş bloklardan bınne taşına bılir. Aksi halde, Gazetecılık nğrencılennın sokakta kalmasından, Kurum ve Bakanlık sorumlu olacaktır.» Site Yurdu'nu kapatma girişimi öğrenciler dırenince sonuçsuz kaldı radl ve Yurtlar Kurumunun Sıte Yurdunu ^apatma gırışımı bu yurtta kalan öğrencüerın dıremşı sonucu gerçekleştırılememıştır ^ r e Yurdu ögrencıleri Kurum yonetımının sadece dıreiı=len karşısında bır adım g^rı çeıîildığını, fakat de^ımcı "iırtlann kapatılması gırısımiT.(?en CTOTI donn^ıyecegım one surmekte, K. .. o!a r a< Cağaloğlu Kız Yurdunun Mvademıve \erılmemesmi gostermektedırler Öğrenciler, ozette şu açıklamayr yapmışlardır «H*lep 3 0 ogîencıhk ^ç^ olan OO AtaturK Oğrencı Sıtesınde 1800 oğ rencı kalrraktadır Faşıstlerın elın de buhuıan R O ogrencıhk Edırne O kapı \urau resmı kajıtlarında ıse '00 oerencı ^oruln''ektpdır Ataturk Öğresıcı Sıtesınde boş butın bloklar \ardır Caâaloğlu Kız Oğrencı \nr dunda kalan oğrencüeı her zara^ın içın bu vurda almabüırler Fakat Kurum \on"tımmın amacı, okul suz kalan Ga«etpcılık oğrencılerıne bına bulmak değıl, bu gerekçejı on» surerek bır da\umcı jurdu boşalt tırmaktır. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda çalışan işçilere yoğun baskılar sürüyor ikğrenci yurtlarmda çalışan OleI l u j e s ı ışçıler. bır açiKİama yapa^ rak Kurum yonetıcılermdetı kaynaKlanan Iaşwt bastalarla karşı karşıva olduklanm bildirmışlerdır Çeşıth ıllerde \e çeşiüı oğrencı \urtlarinda gorev yapan ışçiler çalıştıklan jurtlarda sık sık tehdıt edıldiklerını ışten atılmakla korku tularak MISK'e bagh Turk Olevsen'e gırmeve zorlandıklannı. ajnCA bu sendiKaya gırmeyı kabul eden lere açıktan para venldığuü one sur muşlerdır MISK'e bağlı sendıkanın Erzu rum Konya \e Zonguldak'takı ko mando işgalı altında bulunan yurtlarda aldıgı jerklye dayanarak ım zalanan toplu sozleşme, Istanbul Adana ve Ankara'da Oleyıse uve işçilere de uygulanmak ıstenmıştır. Ancak 1040 ışçı aduıa sozleşnoe %et kısı bulvınan Oleyıs Adana Bolge (,a hşma \Ilidurlugu \e Istanbul'a gon denlen mufettışler raporlan ıle, bu sosleşmenın v%g:alanamıjacağı jo lurda karar atdırmıştır Oleyıs avnca Kredı \urtlar K ı rumunan anlaşmava yanaşmaması uzerıne hu uç ıldekı vurtlarda ça lışan ışçıler adına grev karan al mıştır FEN FAKÜLTESİ ÖGRENCILERİ ÖN LİSANS ÖĞRENIMINİ ELEŞTIRDÎLER Istanbul ÜnıversıteM Fen Fakultest'nde uyguianan on lısaıis oğrenımının a a smıilaraa eleme amacına •sonelıs oldJgu one surulmuştür. Fen Fasultesı ne on lısans ogre ıcısı ola rak aluran ogrencılerin ge.ecek gu\e"~ıcelerı olmadıgı ı^m her %ıl • en cen ^ır.v sına\ma gırerek sanslarını denemek zorunda kaldık larını belırten oğrencıler çoğu oğTet.m uves.nmde bu aksavan «ıstenıe karşı oidugunu ancak bır gınşırr.de bulurmadıklarmı bıldır mışlerdır MatematıK (ızık bıvolcı, yer bılırr.lerı, leofızık dallannda ıkı vıl ogrenım gorduk ten sonra ''sans ogrencısi oıarak ust s>mıf larda okuvabümenın belırlı bır not orala ması ıstedığını belırten oerencıler ozetle ŞJ 8ç klarnavı «apmi5İardır«Gerçek'e 4 sıllık Fen Pakultesı ıkı\e bo lunerek on lısans \e lı<ans aıve a\nlm st r Lısans re on l'sans oğrerejerının sajıları karşıîastın'dıgında on Usaasm sadece oğ rencılert eleTiek amacna1 \önel k oldj^ı sotnut olarak ortava çıka " ön 1 "=ans hnlj n j n u bıtiren BIT o s r e r c ı m topl ımda \a pacagı hıç bır şev \okhır Yıllan bos". nt Tiıstır Bmur somır bır ba^kn kan'ti unı tersıte g nş «mavındakı ti'J ömUmlen <aza nan o&rencılenn taban puanl?"idır 19"*1 ^~ı 1 na oranla 1977 \ı'ında bu bolurrler» "Ten o»rencilenn er djşuk puanlannua rt\ı^T\el°olmuştur 19"h da 427 o'an ci dusuk puan 1T7 vılînda 4no a du^Ti^tı r kı bu rta nn İT^anstan urrudunu kespn OSIFICIIPT n ha>; ka rükse'î oSren m dallarını seçm o ie <,aıış tıklarını karutl?maktadır » Boğaziçi Üniversitesi'nin Kadro Yasasının çıkmaması sorunlar yarattı S ekız ay önce geçış yasası Için tanınan sürenın dolmasından sonra, kadrolarla ılgıli vasası çıkarılamıyan Boğaziçi Unıversıtesjıde, oğretım uyelermın îulı ın'ıbaklan yapılmıştır Kuruluş yasası gereğtfice Ünıversı^eler Yasası kapsamma alınması gereken Boğaziçi Uruversıtesınde bu geçışı sağlıjacak \asa çıkarılmadığından çeşıtlı sorunlar ortaja çıkmıştır. Etem UTÜK Boğazıçı Ümversresı Rektoru Abdullah Kuran oğretım uvelennm kadrolarını çı^armaya ve dığer uruversıtelerde bulunmıyan rektorler ıçın 5 yılliK geçış suresı tanıyacak yasa tasarısmm ha len Meclıste bekledığmı belırterek «Bu yasa çık mış olsa ıdı oğretım uvelerımız rormal unıversı teler oğretım uyelen statusune gırmış olacaklar dı Ayrıca rektorler ıse kerdılerı ıçın tanınan 5 yıl ıçınde doçent olacaklanndan özel bır ıntıbak sıstemi ıçın de mağdur oİTiıyacaklardı Yasamız çıkmaymca, oğretım uye ve yardımcılannm sozleşmelı statülerıru surdurerek. Ünıversıte Personel Yasa" ia ıngıuı b c n d i " ucret îptıhaMarrı \ap tiıt Kadrolarımız olTiadığı ıçın odemeler kdtra butçe ne degıl bu y.l da Bal.anh^ îonandan 5a pılacaktır» demıştır BoŞaz çı Ünıvers *es iın kurı lus iasa«ı eeç ci surenm dolmasından sonra, ba unıversrenri ae dığer Unıversıtele< Yasası kaosamma alnma smı ongormuştar Ancas normal unuer>;ıtelerae olmıvan ozel .eKtorhık ı Anerıka npı b r tur ogre tm gorevhsı) kadrosa sorun olmuştur Lni'er<;ı tenın gırışımı ıle avncal klı darum b'r yıl daha uzatıimış, bu <=urede geçt^ımız yıl temmoz ayında sona errcıştır. Kamu oyunun Boğazıç ıçın de avrıcalıklı \a «^ gınsımlerme ^arşı ç^kraası uzenne hazırlanan ozel \asa tasarıları orada ^almış nDrmal un'\ers'teıere ıntıbaıcı «aginacak \a";a tasarısı da Meelısten çıkanlarna~n «tır Bıuıur sonucunda ı*s Boiazıçı Ünıversıtes'nde geçen tetımuz avından bu vana yasa d:şı bır durum orta\a çıkmıştır Sozleşmelı çahşan oğreum uyelerı, yururluk D ıs ülkelerde Turk çocuklarını Oıuran Turk ogTermeıler anayurda geldiKlennde ogretmeıhk götevı tenlmettte. oralarda geçen hıznnetlerın^n Uçte ısısı buradakı hızmetler ne eklenmektedır t a sat bunlar once vekı. olarak ça'.ıştınldıktan sonra staj.yer ofretmenlıge geçırıl \ mekte başarıları saptandıktan »ui.ıd d» >.. aslı nSretmen olara1 atanınaktadırlar • Bulgarıstan'da uzun Mllar Turk çocuklarını okuttuğumu belgeleıle kdnıılad.gım halde nıçm dogrudan aslı oğT"Vmenlıge değıl de once vek'l, sonra da sta1 ver ogretmenlığe geçırıld.ğımı, nıçuı oradakı h'zmetımın tamamı degıl de ug'e ı/ısınn b\ırada.t hifîwt ^UIP'^IP ?klpn dığını anlayamadım > dıve sorununu dıle getıren bır ba1 an ogretn ene uır dıger» Sukru Osmanoğlu şoyle yanıt venyor ten ka.lkm.ts olan eski yasalan kapsarrurda ve Unnerstte Personel Yasasının tanıdıgı naklardan varaılanamadan ucret almaja devam etmei zomnda kalmışlardır. Yenl bütçede ise kadro sorunu den sadece ücretler açısmdan oğretım üyerr.nın mağdurıyetı gıderılmış Ünıversıte Personel Yasasına gore ücret ıntıbakları yapılmıştır. Yurt dışından geler öğretmenler önce vekil, sonra stajiyer, daha sonra da as öğretmenliğe geçiriliyorlar «1974 yılmda bır tunst kafılesı ıle Turkıvs .'e geld:m Dıplomamı \e 8 yıl ogretmenliK vaptıgırnı kanıtlamaya varajacak olan belgelerımı getıremedım Yaptıgım oaş \uru uzenne An^ara Egıtım Enstıtusu \e Oğretmen Lısesınde ^erdığım smavla ılg.ll olarak Mıllı Egıtım Bakannğmm 4 hazıran 1976 gun ve söib savılı vazılan ıle, 4b 197b gun ve 278 sayılı Taüm \e Terbıye Kurulu kararına gore ıUoğretraen okullanmızı bıtırenıerın haklanndan yararlanırsınız. denıldı Bunun uzerıne Istanbul Ukokullarmdan bırınde raporlu bır oğretmenın yer.ne vekıl atandım Başarım saptanırsa stajıver oğretmenhğe geçrıleceğiT» Ilkoğretmen Okulunu Oitırenlenn naklarından yarar'.anırsın denıldığme gore, Turk'.vede doğyp bu o'suUarda okuvan meslekdaşlanm once vekıl oğretmen olaraıc mı goreve başhyorlar kı benı bovle bas lattılaı? . Yoksa saçum Bulgarıstan dan gelıp anayurduma sığınmış olmak mıdır7» Sema Yl'KSEL Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi'nin kuruluşu • stanbul'da denlzden de iyi bir şetalde yarariaI nabilmesı düşüncesıyle sahı! kenarına kurulmuş bır okul • Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lıseslı. Ancak sorunlan öğrenme açıldıği 1973 yılınuan berl süre gelmekte Okulun sorunlanna bT turlü çozüm getınlmemesı ojrencıler kadar velıler ıç;n de bır üzüntü kaynağı olmuş. Sorunlardan ükl 31 ekım 19"5'te tede de yayjnlanan bır kararname ile bulunduğu Mılli Eğıtim Bakanlığından da Tarım ve Hayvancuık Bakanlığına la başlamış O tanhe kadar okulun Resml Gazeokulun bağa alınarak Gıbajlanmasıvtura yatırım dört yıldır bitirılemiyor lan, açılış ve eğıtim programlan MUli Eğıtlm Bakarüıgı uzennde Ilgılılerın \erdiklen bılgüere go1e okula ılışkın jatınmlar kurumun M'llı Egr m Bakarüıgında mı, T a r m Basanhğında mı oldugjnun tara beUrlenemevışi nedenıvle yanm kalmış. Oylekı sahilde yapüması düşunulen atolyeler sadece p.anda kalmış Oğrencıler çalışmalarını sımflarda oluşturduklan atoljelerde sürduruyorlar. Yatılı o^lak yapılan okulda öğrenciler henuz okulun pansıjonlanndan da vararlanmış değıller. Ülkede orta ve alt kademede gemı adamı yeUştıncı hıçbır oğrenım kuruluşunun bulunmadığına değinen velıler ıse okulun Tarım Bakanlığında kalmasuıı bu eğıtim kurumunu euduk bıraktıracagını one surüyorlar ve «Bbyle b:r yanlış adım gehşkın b r teknolojıvi olduğu kadar geUşkm \e vofun bır bıhmspl çalışrnayı zorunlu kılan bu oğrenım daUnı, yuKsek okul \e ünıversıte düzeyınde bütünleşn.ekten de alıkoyacaktır» dıjorlar. Okulla ilgıli oîarak Japon hukümetı ile bır tek m'< vardım prograrm anlaşması bulunuyor Hazıran a'mda bu anlaşmanın sona ereceğmı de blaırei ılgılıler, banun da problemler saratacagını ıfade edı•iorlar. Bu yardımlarla ayakta durduğu soylenen meslek hsesinde, gelen araçlar lcullamlacak atolyeler bulunmadıgı ıçm depolarda belkı de çjrumeje terkedılmiş. B T başka sorun okulda açılamavan bolumîer 500 oğrencıli okulda Telsız ve ElekTık bölürrderi egrımlerını sürdurüyor Çeşıtlı engellemeler nede nıyle Matane bolümü ıse bır turlu açılamı\or Okuldaki tum bu sorunlara çozum beklıyen oğrencıler velüer ve ılgılıler, oğTetım kırumunun Mılli Eğıtim Bakanlığında kalmasının gerek ulke seTek okuyanlan açısmdan daha yararlı olab'lecegı 'özlerını vınelnorlar, ve bır an once onulun normal ru sürdürebılecegı anı duşUyorlsr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog