Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

LA CUMHURIYET 9 MART 1977 Tfirk tebaasından C > reösvö 2 Mayer Sirçenski tarafmdan Ingiliz devleti aleyhine açılan dava diin Türk: İngıhz hakem mahkemesince neticelendı. Geçen rel sede mUddeı <3> davasını 'eşnh (4) eylemiş, müdrîeıı aleyh 151 îngiliz ajanı mukabelede bulunmuştu. Mahkeıne heyeti de dinledikten sonra evveli salahlyet (6) meselesine dair bir karar vermek için talık (7) etmişti. Çünkü Mayer. işgal '8) kuvvetleri tarafuıdan Kadıkövündeki sınemasının kiralandıjım, fakst kiranın verilmedığın: iddia edıyordu ve îngıltere hükümetinder! 194 lira istiyordu. Dün mahkeme heyeti reısi M. Hamberg'ın tahtı riyasetinde '9) ve Turk hakemı Memduh beyle İngihz hakem; Sir Grimston'dan mürekkep olarak teşekkül etti. Karar ittıfakIa (10) okundu. Lozan muahede Binln 77'nci maddesinin binncı ukrasınm hükiımlenne tevfiknn (11) mahkeme kendisinin bu daranın rüiyj'etine (12) salahiyyettar (13) olmadığına karar vermişti. Maite'ya nefiy edilen (14) Ahmet Emin bey, Türk İngiliz mahkemesine müracaat ederek (15) îngiltere devletı aleyhine zarar ve ziyan davası açmıştı. 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 9.3,1927 MALTA YARÂNININ (Ij MUHAKEMELERI Dün oCrendiğimize nazaran Irgıbz hükümetı mumaileyh:n C16' dava lay:hasına <1 > mukabıl la "7 yıha vermiştir. Bu layıhada Ai, met Emin beyın talepleri tetkm oiunuyor, ve hepsine karşı birer birer cevap veriliyordu. İngılız ler Hakem mahkemesinin bu gi bi davalan rüiyyete salahiyettaı olmadıkları noktasmda ısrar 1181 etmekts ve bühassa özellik le Lozan muahedesinin raevkıı menyyete (19) girdiği tarihten 12 ay mürurundan (20) sonra ikamei dava (2P edılmesinin r vafık <22i olamayacağını ileri sürmektedir'çr. N'etice ıtiban i!e bu davanın görülemeyeceği noktasına vanlmp.ktadır. • İngıliz Başvekili M. Baldvın, Kardif civannda müthiş blr iîazaya satme olan Marin namındaki kömür madeninı uyârei ederken tehlikelı bır taarruza (23ı ugramış. fakat beraberinde bu lunan Skotlandyard gizli polıs müfettişlerinden biri ile bir polis hafıyesinin eesaret ve mahareti (24 ı sayesinde tehlikeden kurtulmuştur. • Japonya'da Ozaka ve Kıyo toda liç defa devam eden şıd detli bir hareketi arz (25) hissedilmlştır. Zelzelenin şıddeti cereyanı elektrikiyyeyı katetmış (26) ve ahali sokaklara fırlamışrır. Hareketi arz 1925 senesi mayısmda vuku bulan zelzeleye muadil (27) olmuştur. Birçok şehırler tamamen veya kısmen harap ve yuzlerce kişi mahv ve telef (28) olmuşmr. Yaran: Dostlar, bir amaç u8runda bir araya gelenler (2) Tebaa: üyruk. (3) Müddeı: Davacı. (4) Teşrih: Açıklama. (5) Müddeii aleyh: Dara olunan. (6) Salahiyet: Yetki. (7) Talik: Erteleme. (8) İşgal: Elı altına alma. (9) Tahtı nyasetinde: Başkanlığmda. d0) Ittıfakla: Birleşme. '11) Tevfiitan Uyarak. (12) Rüiyet: Görülmek. '!3ı Salahıyettar Yetkilı. H4) Nefiy: Sürülmek. (15) Mürac^at Baş nırma. (16) Mumaileyh: Adı seçen. (17) Layıha: Tasan. (13) Israr: Ü«tünde durma. ıl9) Mevkıi meriyet: Yüriırluk. (20) Mürur: Geçmek. (21) Ikarnei dava: Dava açmak. (22) Muvafık: Uygun. (23) Taarruz: Saidırı. (34) Maharet: Becerikliük. (25) Hareketi arz: Deprem. (26) Cereyanı elektrıkıyjeyı Katetmış. Elektrık akımuıı kesmiş. (27) Muadil: Eştt. denk (28) Telef: Yok olma, yitırme. (V EĞITIMÖGRETIM rabzonda, Karadenız Teknlk Universıtesı (KTÜ) adı altmda bir unıversite 1955 yılında. 6394 iayılı yasa ile kağıt Uzennde kuruldu. KTÜ ancak 1963 yılında binasız. oğretim elemansız olarak bir tlkokulda ogretıme açılabıldi. Birkaç yıl sonra yeni yap'.lan ve halen ınşaatlan devam ermektp oUn, Trabzonun yaklaşık 3 km. kadar doğusunda yer alan keudı binalanna taşındı Bugun KTÜ de tnşaat, Makine, Elektrik. Jeolojı. Jeodezı. Orman, Fızik. Kımya Marematik gibi Bölümlerinde 35O0'ü aşkın ögrencı vardır. Yukarıdakı bölümlerde, 30 kadar doçent. 100 kadar doktara yapmış öğretim elemaru ve 100'ü aşkın doktora yapmamış asistan görev yapmaktadır. T TELEViZYON HAYVANLABIN BtLÎNMEYEN YÖNLERİ Çeşitli hayvanlann yaşamlanrun bilinmeyen yönlerinı konu alan belgesel dizinin YAŞAMDJ BEŞIĞİ adlı bölümıi yayınlanacak. Bu bölümde, okyanuslarda yaşayan ve mikroskobik büyuklükte olmalanr.a ragmen denizi zenginleştıren bazı canlılar konu ediliyor. 1S.05 ISSIZ ADA Çizgi film kahramanı Gilligan ve ar'jadaşlarının ıssız bir adadaki serüvenl°rini yansıtan çizgi film dızisinden bir bölüm daha yayınlanacak. 18.40 19.30 TÜRK HALK MÜZİĞt SOLÎSTLEB GEÇİDİ Izmir Televizyon Stüdyolarında hazırlanan bu Türk Halk Muziğı programına katılan sanatçılar ve surıarakîan türküler şunlar: Sevgı Bulut: San Kavun Dılımi. Sevgin Başaran: Sıgaranın Incesi, Süheyla Erhan: Yüksek Yüksek Tepelere Ev Yapmasınlar ve Rıza Konyalı: Aksuliye Yardım. 2fl.n0 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.35 HAYAT YOLL' nizmin ÎLGÎNÇ BELÎRTİLER adlı bölümü yayınlanacak. Çocukluğunda ağır bir kalb rahatsızlığı geçiren genç bir kızın evlenmesınde sakınca olup olmadıfı Dr. VVelby'e sorulur ve olumlu cevap alınır. Aucak, bütün testlerm genç kızın saghgının yerinde oldugunu göstermesıne rağrnen, genç kız her olaydan sonra kriz geçırmektedir.. HABER PROGRAM TRT Haber Merkezmin hazırlayacagı programda bir Rüncel konu ekranlara geliyor. 22.35 KLASÎK BATI MÜZtĞl 22.55 GÜNE BAKIŞ BULMACA 23456789 R A D Y O TRTI 05.00 05.05 06.00 06.02 06.30 07.00 07.02 07.07 07.30 07.40 09.00 09.02 10.00 10.01 10.21 11.00 11.01 Açılış ve program Türküler ve şarkılar Kısa haberler Günaydın Bölgesel günaydın Kısa haberler Köye haberler Bölgesel yayın Haberler Sabahtan sabaha Kısa haberler Kadın dünyası Kısa haberler Arkası yann Bölgesel yayın Kısa haberler Çocuk bahçesi 11.16 11.30 12.U0 12.05 12.10 12.55 13.00 13.15 13.30 14.32 15.00 15.(11 16.00 16.05 16.35 ÎR.45 17.00 17.02 18 00 N. Ersözden şarkılar Yabancı dıl dersı Bölge haberleri Reklâmlar Oğle üzeri RadyoTV prog. haberleri Haberler Oyun havaları Bölgesel yayın Halk ozanları Kısa haberler Sizlerle bırlıkte Bölge lıaberleri Yabancı dıl dersi Hafif müzik Çocuk bahçesi Kısa haberler Aksama dogru Bölgesel yayın 19 00 19.30 20.15 20.40 20.55 21.00 21.02 21.30 21.45 2.00 22.02 23.no 23.10 23.35 24.00 00.02 Haberler Bölgesel yayın Köy dağarcıgı F. Durular'dan türküler Çocuklar içın Kısa haberler Konulann içinden D. Balkan'dan şarîolar Türküler Kısa haberler Bölgesel yayın Haberler Amatör topluluklar Türküler. oyun havalan Kısa haberler Gece konseri SOLDAN SAGA : 1 Çabuk davranma ZOTU. 2 Cuma gunlerı mınareden okunan Tabıat olgusu. 3 Tersi savas Talyum'un sımgesı. 4 Köpek Yapım ısleri. 5 Tersi dpğersiz. aşagı Tersi ikı şeyı bırb.rinden ayır anlammda bir söz. 6 YPmin. 7 Çoğul ekı Kısa zaman. 8 Tersi ıskarnbüde bir kâgıt Olayların düzenlı araliKiarla yinelpnmesı nitehgi. q Balkanlarda başkent Fakat an larmnda bır söz. rt'KARIDAN AŞAGlYA : 1 Gemı kaınaralarım aydınlat mak ıçm güvertelerde açılan küçük kaporta. 2 Anadolu'da bir deprem koyu Ortakpazar' ır. fimgesi 3 Bır goz rengı Argoda açıkça anlamına gelpn bir söz. 4 Bile anlamında bır söz. 5 Askerlerın taşıdıgı su kabı. fi Bölgesel Nıkel'uı sımgesı. 7 Vilâyet Söz Talyum'un sımgesi. 8 Tasıt riizisi Bır sonı. 9 Üzerinde uyunan şey Su 'eskı dıl). DtTSTÎt BfLMACANIN ÇÖZVMÜ SOLDAN SAGA : 1 Kılermenı 2 Obur Otag 3 çA Kenar 4 Arkeçon 5 Kerkük Ma fi mS eM 7 As trsı 8 M»>spet Es ' Afto? !le. YUKARIDAN AŞiGlY\: 1 Koçakiama 2 Ibare seF 3 Lu krA ,<T 4 Erkek anO 5 egüM Es « MonoKsit 7 Etan 8 Xar Mesel 9 Ig Larruse Kuruluşunun amacı, kuruluş ,%'asasında da belirtildiği gibi ülfcenin gereksinm« ouydugıı yukseK düzeyde eğıtilmış insaıı gücü yetlştirmek i!e Türkiye'nin, özellikle Kuzey Dogu Anadolunun sosyal, kültürel, ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır diye özetlenebilir. Üniversitelerl yurt yüzeyıne yaymanın yararları ortadadır. Ancak plansız, programsız açılan kuruluşlar gibi KTÜ de sakat doğdu. Ne yazık ki bu sakatlık yıllar sürecek ve gelışip düze çıkmasını engelleyecektı. Anayasanın 120. maddesi «Ünıversiteler ancak devlet eliyle ve kanunla kurulur. Üniversıte özerk lige sahıp, kamu tüzel kişisidır.» der. Üniversıteler yasasında özerklik, en az ıkj fakültesmın her birinde belli sayıda (6> ögretım üyesınm olması İle belirlenmektedır. Bu koşul saglanamazsa ne olacaktır? Kolayı var: Üniversıte Milli Kitım Bakanlıgına bağlı olarak açılacak, ozerkük kazanana dek oyle kalacaktır. Bu uvgulama, özerk ünıversitelcnn yanında «Hükümetçi Ünıversıteler. dogurmaktadır. Özerk üniversıtelerin aydınlığından korkan sıyasal ıktidarlar. kendı denetımleri altmda ümversiteler oluşturmaktadırlar. Böylece. siyasal ıkrıdarlann boyundurugu altına giren yeni uıı:versiteler, bu boyunduruktan uygulanan çeşitli engellemelerle bir türlü kurtulamamaktadırlar, ozerk olamamaktadırlar. Bu uygulamayı canlı örneklerle yazın.ızm d:g?r bölümlerinde açıklıyoruz. Oysa yeni ünıversıteler. ya özerklik koşulları sağlanarsk öğrptime açılmalı, ya da özerk bir umvers:teyp bağlı olarak açılmalıdırlar. Özerk bır üniversıteye baglı olmak, sıyasal ıktıdarın boyundurugu altında olmaktan çok daha iyidir. Simdiki Milli Eğ;um Bakanının eğitim, öğretim ve ögretmenler konusundaki tutumu, anlayışı, kamuovunca yaygın olarak bUinmektcdır. Kısaca KTÜ Milli Egitütı Bakanlıgına bağlı olarak açıldı ve bugün de Bakanlığa bağh durumdadır. Şimdıye kadar siyasal iktıdarların Milli Eğitim Bakanları hep kendilermden yana kısilen seçerek KTÜ' ye rcktör olaraJc atadılar. Ozetle, 19671971 yıllarır.da. Menderes Hükümetinde kısa bir sure Milli Eğitim Bakanlıgı yapmış. siyasal pğiümi belh bir prof. rektör ola Karadeniz Teknik Üniversitesi özerkliğe kavuşmalı, siyasal iktidarların baskısından kurtarılmalı Dr. Bayram A. UZUNER rak atandj. 12 Mart ara rejlminde, Istanbul Ümversıtesinde Ataturk aleyhtan tutumu ile geniş tepki toplayan bir bayan prof. da çeşitli dolaplarla rektör olarac KTÜ'ye arandı. Ecevit Hükümeti zamanında emekli edilen bu j"aşlı bayan rektör, sonradan MHP'den senatör olmak için adaylıgını koydu ve halen MHP müfettışidlr. Bu bayan rektör zamanında KTÜ'de genış tahrlbatlar yapılmışür. Her baRımdan KTÜ1 de egemen kılınmak istenmiştir. Yapılan yasa dışı tayin ve işlemlerle birçok MHP yartlısı memur, uzman ve asistan ahnmıştır. KTÜ'de ilencı çevrelenn bu yasa dısı uygulamalara karşı kojma olanaklan. 12 Mart ara rejimi tarafından çoktan yokedilmiştl. O zamanlar Ulke demir yumrukla yönetiliyordu. Ecevit Hukılmeti bayın rektörü emekli etrikten sonra, KTÜ'ye yeni bır rektör atamak isteyince, KTÜdeki 2 3 rutucu yaşlı prof. tek yan 01155 Kısa haberler 0i 00 05 00 Gece yansi 19.30 19.45 20.15 20.30 21.00 21.15 21.45 22.02 23.00 23.15 TRT II 08.00 09.00 09.30 09.45 10.15 10.30 11.30 11.45 12.00 12.20 12.40 Gün baslıyor Olayların içinden Türküler Çarşambanın melodlleri Çarkılar Okul radyosu Türküler Şarkılar Hafıf müzık Yurttaslık borcumuz: Vergi TürkulerİT} dıli 13.00 Haberler 13.15 Hafif müzik 13.30 Olaylann içinden 14.15 Tarih defterı 14.35 Şarkılar ve saz sololan 15.01 Okul radyosu , ( : » . , 16.00 Türküler geçıdl lfi.20 Arkası yarın 16.40 Sarkılar 17.00 Konser saati 18.00 Anıtlar Renkler 1R.30 Çeşıtiı müzık Erkeklpr faslı Barok müzık Olayların içinden Türküler • Sanat derpsı Saz eserlen YayKur saati Hafif müizk Bir rnmanımız var OKURLARDAN Ders kitapları ve yazarları »lknkul procranılan, «Cnitelerin ijlenlM şınde. jırogramdakl ünitelere. konulaıa VP ünitelerin sırasuıa aynen uymak 7orun!u£u yoktur. Çrvrede rastlanmayan vpya okulda Incelenmesl mümkiin olmavan konular, işlenecck ünitpler dışında hırakılabilir. Pro;ramda gösterllmemiş olan. fakat çevre özelliği yönünden ele alınması cerpken konular. ünilelere eklenebilir veya yeni ünitelcr düzenlenebillr» dlvor (s. İS). Aynra. bu ilkeyi, birçok ke* vinelijor. Nitekim. 66. sayfada (2. tnadde), bir kp7. daha bellrtildfkten sonra. «öjrretmen, bunlar arasında SPrPkli cördü^ü değijikUği vapahilir» denilmektedir. tlkokul kitapiarı için vanşma açıldıgını duvuran. 11 (İ.1H73 pünlü ve 1748 sayılı «MilFi Eçritim Bakanlıgı Tebligler Dergisi»ndp. hıı vanşma ile flgili şartnamenin özcl bnlümünün A 2 maddesinde de «Pro)tramların prnel özelliği. vol go«tericl otmasıriır. Programdaki sıraya bağlı kalmadan. üniteler vP konulann birbiriyle olan bağltlığı sağlanmak şartıyle tertip \e düzeninde eerpkli dcsi.iklikler vapdabiMr. Ancak kiUplarda. koraılann işlenmeslnde, mtifredat knpsamına dikkal edilmelidir» denllmlşlir. Görülöyor ki. «Nasıl yasalann Anarasaya urjrun otması tartışma gotürmez btr kııral ise. drrs kilaplannın da öğrctdm prosramlarma uyjun olmssı. tartışma gnturınez hir kuraldır» blçlmlnde bir ön yargı ile >ola çıkmak. gerek ünitelerin. gprpksp konulann progTamdaki sıralannı değiştirmpvi, \nayasa\n değiştirmek veya depiştirmcjp pirişmek kadar biiyiik ve bağişlanmaz bir suç olarak görtnek ve RÖStermek. saşırtıcı bir ranılfrı nlarak ortaya çıkmaktadır. Sırası çelmişken. öğretinı ve öğrenim i>7.eiirlü«ünün tam olarak yerleştiği ülkelerclp basılı okul programı bulunmadığını VP neret"ipnin yıllık plânının program vprlne epçtiğini belirtmekte yanır rardır. Bizlpr, Cıımhııriyet dönemlnin ilk öğretmenleri. eriştiçimiz bu öztürlügü, riuraksamadan ve veterince kııllandık. Bunun. 197i'1erde vadırçandığını çörmek. an bir Reriyp dönüş ve hu nedenJe de iferçekten üziicüc'ür. tki arkadaşımla birliktp hazirladığım ve okullarda üç yıldan berl yararlanılan sosyal biİRİI" ders kitaplan, 1973 yılında açılan vanşma sonunda. btı yarışmaya katılan 29 kitap arasmdan, rofunJııJTUıu bakanhk tlışındaki öğretmenlerin oluşturduğu. özel bir jürice Incelenerek seçilmişiir. Dunım hu iken, söı konusn kitapları. 197« 1977 ders vıhnın ı?marlama kitaplan arasmda göstermeye kalkışmak, yalın bir yanügıdan ötedp. açık bir yanıltma glnsimi olur. t>ülerpk belirtirim ki. Etetn Ctük, yazısımn ilk tümcesiyle son paraerafıntla. bu duruma girmiştir. Şimdi de proRramda sıralanan finit^Iprlc kitaptaki ünite başlıklarun karşılaştıralım: Birind ünlte, programda «ilimiı ve bölgemiz». kitapU nasıl ve nerede yaşıyorui» baıjlıkları altmdadır. tlimiz ve bölgemlz. vaşadı^ıraa yer dejil midir re amaç, ya*adıgımıı verin doğal ve sosyal koşullaruıın ve o koşullar altında nasıl rasandıttnuı incelenmesi değll midir? Ikinci ünitpnin başlığı. profrramda «l'urdmnuzda bueunkü hayat», kitapta «Türkiye'de vaşayış ve sorunlanmız»dır. Bu iki ba^lık arasında nasıl bir aynlık sezilnıiştir? Öbör ünitelerin konularına geçmeden once, >Türk Tarihi>niD iki büyük açamasım anımsatmakta yarar vardır: Türk ülusanun Anadolu'ya yerleşmeden öncekl ta> rihl, ba topraklara yerleştikten sonraki urihi. Bunun fibi «Tiirkiye Tarihi.nin de iki büyük aşaması vardır: Yaşadjğunız bu ulkenin Tfirklerden öncekl tarihj ve Tfirklerin verleşmesinden sonraki taribi. TüA tarUıinio ve Türkiye tarihinın Ikinci aşamalannuı bir arada incelenmesi dogaldjr »e zorunludur. l'akat birinci aşamalar, tiimüyle birbirinden ajxıdır. Bu Dedenle «Tfirkiye'de bizlerden önce (dmier, nasıl yaşadtiar?< başlığı altında, proframın ve vanşma koşuUannın verdipi özgürlıiğe dayanılarak, bir ünite kunılmuş, programdaki 2. ünitenin C bölümünden üç madde ve üçüncü ünlte. ba yeni üniteye aktanlmıştır. Yine yeniden kurulan 4. üaitenin «Türklerin anarurdu. büvük göçlet ve sonuçlan» başlıği altında da pro^ranundakj 2. ünitenin 2. maddesiyle çok kısa ve bu vfiz den bağunsız ünite oluşturmasına olaıak bulunmayan. programın 4. ve S. ünlteleri verleştirilmiştir. Bu ayru zamanda konular arasındakl bağhlığın da pereğidlr. Eglttm ve ö^retlm Ukelerinden Mrt de, önce İçinde yaşadığunız zamanın, sonra da eeçmlş zamanın tncelenmesidir. Ba ilke 4. smıfiD sosyal blljfiler kitabında uyculanmış, yanJ yaşanılan yakin çe\Te, yöre, bölge ve sonunda bütün Türkiye. bugünkü durumu ve sorunlanyla taıutılnus. dalıa sonra da taş çaelanndan başlanarak, Türkierin .^nadolu'ya eeüşine dek iilkenin ve ulusumuzun UribJeri ayn ayn ele almmıstır. Bundan sonrası. 5. sınıfın konusuflur. Bu suııfta, Türklerin Anadoluya ve Balkan yarunadasına verleşmesi aşaması (Türk Osmanlı Imparatorluğu'nun Iraruluşıı). vükseU» dönem). düzenin bozulması (gerileme) ve çöküş dönemleri. en sonunda da Cumhurhet dönemiyle dp.vrimlerimiz aJınarak eünümüıe gelinmiştir. Böylece Türk vatanının ve Türk uJusunuu türlü yönleriyle incelenmesi sona ermiş, bundan sonra «yakından uzağa, görülpnden görülmeyene» Ukesi uyannca, yalan ülkelere. Eslddünya kıtalanna değinîlerek dünyaya toplu bakıs yapılnuş ve bo çerçeve içinde önemli uzak ülkeler söze konıı edinilmiştir. FERRUH SANIR :P no ülkesınden Yurttan sesler Haberlrr 23 30 Haberler 23.35 Solistlerden seçmeler 23 55 Pro.sram ve kapam; TRT 07.00 07.02 08.30 09.15 09.45 10.15 11.15 III n.45 Öğleye dogru Açilış ve program Güne başlarken Çarşamba konserl Bızden besteler Türküler ve oyun havalan Dıskoteğımizden Solistlerden seçme eserier Bu şarkı hangı makamdan ve saz soloian 13 15 Müzık şölenı 14.45 Ankara radyosu çoksesli korosu 15.00 Turk bestecilennden 16.00 Çağdaş müzik 16 30 Çeşith sololar 17.00 Bağlama takımı 17.3(1 Saz ve ses dünyamızdan 18.00 Senfonik müzık 19.00 Dünderı bugüne 12.45 senfoni orkestrası konseri 21.25 Müzikal ve operetlerden seçmeler 21.55 Türk düğünleri ve gelenekJen 22.15 Klasık Türk muztgi korosu 23.00 Ayın operası 24.00 Gece ve müzik 00 30 Oda muzıgı 01.00 Procram ve kapanış 20.00 C\ımhurbaçkanlıgı ECZANELER BAKIRKOY: Bılgıner ı Yakut Sok). Osmanıye (Osmanıye). Şıfa (Güngören). Eken (Kocasinanl, Onur 'Yeşılköyı. Yayla (Kanarya). Engin (Sefaköy), Pelin (Soguksu). Merter (Merter SitesU. BEŞİKTAŞ: Şıfa ıHas Fırm Cad.), Nursan (Gayrettepeı. Serkan (1 Levenf). Derebojoı (Ortakoy). Amaviıtköy ıArnavutköy). BEYOGLL': Çiğdem ılstiklâl Cad ı. Şıfa lAbdülhamıt Cad.>. Arzu 'Kazancı Ynkuşu Mey.) BEYKOZ: Betin ı.Fevzipaşa Cad.) EMİNÖNl'ı Park fDjvanynlu\ Üniversıte (Süleymaniye), Türkeli (KumkapO EYl'P: Eyüp Sultan (Kalenderhane Cad.). Levent 'Sılâhtar), Güner (Ramı). Zaioglu (Murat Mah >. Uluğbey (Esenleri, FATtH: Betül (Çarşamba). Çırçır (Haydar Cad.>, Çınarlı 'Halıcılar Cad.ı. Çagm 'Fındıkzade), Bilgin fTatüpınar Cad.). Yeni Şıfa (Samatya), Savaş (Ayvansarayi. G. O. PAŞA: Yıldıztabya «Yıldıztabya Cad.), Günüşen (Küçükköy). K.ADIKÖY: Murat fBaharive Cad.), Yeni Sağlık (Kusdıü Cad.) Can (Acıbadem), Çoşkun (Şaskın bakkaD, Aybars tGöztepe). N'eşem (Kızıltoprak), Hülya (Erenköy). KARAKÖY: Kuledibi (Modrese Sok.i KASL1IPAŞA: Derebopı ıDereboyu Cad.ı. Can (Haskoyı SAR1YER: Oktay 'Yeır.mahallei. Bizim Aj'ral (Tarabya), ŞIŞLÎ: Arzu 'Etfal Sok.\ Tansuğ (Kurtuluşi, Büyük Barbaros fNişantaşı). Burak (Hürnyct Mah.i, Ersan 'Gültepe\ Mehrnet çik (Çeliktepe). Ümit lEsentepei. Sanayi (Sanajn Mah.) ÜsküDAR: Gürol (Selmarupâk Cad.). Duvardibi (Selımiye). Merih (Toptaşı Cad.ı. Deniz ıKuzguncuk). Mine fümranıyei. ZEYTtNBURNU: Bayraktar (Telsizler Mah.) KAYIP Devle* Güzel Sanatlar Akademisinden aldıgım IETT kartım kimlik kartım ve vapur kartım İş Bankası Ziraat Bankası hesap rüzdanlarımı kaybettim. Hükümsüzdür. Sadullah Murat BAKIŞ KAYIP Nüfus ciizdanımı kaybettim HUkiimsüzdür. METE TIRMAN KAYIP Istanbul Tıp FaKült<»si ögrenci kamemi kaybettim Hükümsüzdür Mu?Ufa ORt'ÇOGLC SiNEMALAR BEYOCIU ANK.4RA (64168fi) Bu Adamlar Nereye Bakıyorlar Z. Alasya M. Akpınar. AS ( 476315) Çapkmlar Kralı R.F. ATLAS (440835) YUzde YUz Ölüm D. Carradine R.î. DÜNYA (490166) Skandal F. Nero R.t. EMEK (448439) Harreti Musa B. Lancaster R.I. FİTAŞ (49016fi) Sıyaü Kobra Eva Nera R.î. GAZİ (403525) Yaşamak Çabası R. Shşwoori R I. tNCt (404595) Hamza Daiar Osman Çalar S. Ahşık S Günerı. KENT (4T7762) Bu Gece Vakn E. Taylor R.I. KONAK (482606) Gizli Dnygu lar F. Nero J. O'Neil, ^..1 MELÜDİ (641S14) Etl Senın Kemığı Benım L. De Funes R.İ. MISTIK (461514) 1 Eva Nera. 2 Çmden Gelen Adam R.T. ÖZTJEM (666083) 1 Hmç C. Arkın. 2 Hamza Dalar Os man Çalar S. Alısık. RÜ1A (445457) 1 Kapıan Pençesı F. Hakan, 2 Beş Atış Yirmi Eeş A. Poyrazoğlu R. SES (452416) Kocamın 3ılmedıgi R.T. StTE (476947) Kötülük Yolları J. Sorel Ç. Michel R.î. StNEPOP (442422) tbret L. Gastoni R.T. \TENtMELEK (444289) Dolandırıcılar A. Quinn R.T. \tnil*RCAK (610191) 1 Hınç G. Arkın. 2 Hasıp İle Kasıp Z. Alasya R. BULVAR (213578) Hmç C. Arkın R HAKAN (234233) Hmç C. Arkın R. tPEK (222513) I Şahane Kızlar, 2 Silâhmı Sat Tabutunu Aİ RT. SUR (2366112) 1 Kanunun Yumruğu, 2 Şahane Kızlar RT. ŞAFAK (222513) Blof A. Ouınn RT. AKSARAT KADIKOT OCAK (363771) Hamza Dalar Osman Çalar S. Alışık S. Günerı REKS (360112) Hmç C. Arkın R. SÜRETÎA (3«I682) Akbabanın Üç Günü R. Redford RT. nYATROUR ALI PtlYRAZOCLO (49 S6 52) «Dur Konuşma. ^ o s SÖTİeme» cuma. cumarlesı pazaı 21.1i*. cumartesı Dazar .5.3li. «Delilsr Boşandı» S a a raı$aınba, persamba 21.15 '.aışamba 1820 ANYAAtAJMYA KUMI'ANVA (44 » 26 • Sınueirtlerı « S a f m Solum sobe» 6aiı, Perşembe 21.30 Çarşamoa. Cumartest Pazar 18.30 • 21^0 B^KIKKOV rîYATKOSU (71 5R 4H) «Şen DenizcUer» Paartesı h a n ç ner gün 21.30. pazar 18.30. BÎRLtK S^HNESt (48 53 46) Zençin Mutfaği» Perşembe, cuma 21.15. Cuma, cumartesl, pa" zar 18.15, cumartesi, pazar 15.15 (^CVRI. TtYATKOSU (A Krbtüak M. S e m M 25 01 78) «Işıklar Neden Karartü» Pazartesı narıç ner gün 21.15 cumartwsı oazar 18.15 21.15 DEVEKUŞU RABARE (44 46 75) «Yalan »ünva» Pazartesl harlc ner gün 21.30. carsamba, cumartesl Dazar 18.30 GRAFİKER ARIYORUZ Grafik sanarfardairemiz için tecrii beli grajiker a rtyon ız. Isteklilerin şalısen "Şişli, Abidei Hürriyet Caddesi, HasatSokak;No2, kat23,, adresine mesai saatleri içinde müracaatlan rica olunıtr. Müracaatla r gizli tııtı dacaktı r. MC'nin çağ dışı okulları B ajanstek REKLAMCIUK A.Ş. DEVLET TtYATRaSÜ (49 01 92) «Sevgılı Doktor:) Her gece 20.30 Çarşamba, cumartesi. pa7,ar. 15.00. DOSTLAR TİYATROSO (47 04 08) «Gun Donerken Salı, Çarşamba 21.30 Cuma 18.30. P * zar 15.30 \ «Bitmeyen Kavça» Çarşamba 13 30, Cuma 15.30. aP zar 12.00 «Kerem Gibi» Cu martesı 18.30. ti. ÜLKÜ • G. ÖZCAN (4S.K0 911 «Klme iveu Saü harc ne> eün 2î (i • Cumartesc oazar 16.0 cnim ıc benim gibi ilerici olao arkadaşlarıtn için yazıyorum. Ankara'ııııı en gerici semtlerüıden birlsi orada bulunan okullardan dolayı Besevler. Sitf ^Tirdundan dolayı da Dörtyoldur. E.S.Y.Ö.O. Gazi E.E. ve Aj.T.İ.A. ve Site yurdu cerlci güçlerle doldunılmuş ve silâhlandınlmış komando karargâhlarıdır Ben E.S.Y.Ö.O.na girmiştim. Okul açıldıktan sonra gerici güçler faaliyete çeçerek zorbalık yapmara basladıJar. Okul Türkeş ve Bozkurt resimleriyle dolduruldu. Beni kayıt yaptırdıfım Cumhuriyet ve Cebeci ynrdundan çıkmam için tehdit ettiler. Okula hlçbir ilerici yayın gtrmiynrdn. «SES» dergisini okuyan iki arkidaşı gözümüzün rinünde dövdüler. Ve okul idarpsi buna sejirci kaldı. Okulun toplantısı var diyerek arkadaşları topladılar ve fildrlerini zorla kabul ettirmeye çalıştılar. Herkes bu toplantılara gelmeve mecburdur. Gelmeyenler maddi ve manevi yönden cezalandın lacaktı. Okulda mar? sövlemek mecbnri Idi, kızlarl» llişki kurulmayacaktı. Kısacası tam bir dikta rejimi uyçularaak istiyorlardı. Bu okul 197576 döneminde iktidar tarafından örnek okul olarak seçilmişti. Ben buraya birbuçuk ay devara edebildinı. Bana vaptıklan baskı gün seçtikçe artıyordu. Bu durutn karşısuıda yaptıfmı masraflann karşılığında okuldan aynlmak zorunda kaldım. Ve bir seneml bosa feçirmeye mabk5mdum. Belki üniversıte çağmda çocugtı olmayan ana babalar bıınu anlsyamaz ama, olanlann su anda ne düşünriüklerini çok iyi bilivorum. Savın ana babalar »uçu sadece tlericllik olan hizler bu vatanın evlâtlan de411 miyiz? Bizlerin okumavs hakkı vok mü? Sizlerden isteRimJz bu faşist saldırılara karşı bilinçlenmenlz ve yannlann huzur ve refah dolu Türkiyesini knrmanızdır. KJ. NEVŞEHİR lı olarak KTÜ'nün özerk oldugunu ilân etti. Ömni kısa olan. yarım Hükümet olabılen Ecevit Hükümetı de bu durum karşısmda şaşırdı. Kıbrıs olaylan ile bir süre ugraştıktan sonra da. zaten ıstila etti. Milli Cephe Hükümetı kurulur kurulmaz gene Menderes Hükümetinde Milli Eğitim Bakanı olan, Sivas'tan AP senatörü olmak içın seçimlere gjren malum prof. tekrar rektör olarak atandı. Bu sefer 2 3 tutucu prof., MC Hükümeti zamanında KTÜ'nün özerk olmadıgını. Milli Eğitim Bakanlıgmın atama yapması gerektiğini Uân ediyordu. Şu anda AP egilünli olan rektör için bazı noktalara deginmek istiyoruz. Her şeyden önce, zamanınııı büyük bü bölümünü Trabzon dışında Ankara ve Istanoul'da geçırmektedir. Ailesini, çolukçocugunu Trabzon'a taşımamıştır. Öncekı dönemde ve simdiki dönemde de yaptıgımız istatistiklere göre bir ayın ancak beşte bırim TTabzon'da geçirmektedir. Bu ise en azmdan KTÜ'ye gönül vermemektir. Böylece işler yürümemeKte, yiizüstü kalmaktadır. Çogu zaman rektörlük, bütün dekanlıklar vekillik ile bir kişinin üzerinde toplanmaktadır. Bazen vekil uile bulunmamaktadır. Gelelim üniversitenin nasıl yönetilmls oldufuna ve şimdıki yönetüme biçünine. KTÜ 1963'te ögretime açıldıgı zaman, ÎTÜ den 23 yaşlı, birçok yönden tükenmiş, prof. kadrölanyla KTÜ'ye geldiler. Bunlardan biri, Teknik Okıü Ögretmenliğinden prof.'luga \ükseltüerek getirildi. Dekanlıklara da Bakanlık atama yaptıgı içın, trı prof.lar bazan hiç bir görev verilmeyarek pasü" olarnK bekletildiler, bazan da dekanlıklara atandılar. Bugüne kadar bö>!e gelındı. Bunlann yeni kurulmakta olan ünir \ ersitenin sorunlarını kavrayamayacağı. yet«rsiz ve ters düseceği belli idi. Nitekim de oyle oldu. Başlangıçta, KTÜ'de fakülte organlannı, üniversite organlannı olusrurac&k öğretim tiyesi yokru. îlk jnllania Istanbul ve Ankara'dan ögretirr. elemanlan bir veya iki haftada bir gelip ders rerip gıdiyorlardı. Bu uygulama çok sakıncalı ıdi. L'çak seferlenndeki aksamalar yaşamı altüst ediyordu. ögrenci 910 saat üst üste aynı dersi görmek zorunda kalıyordıı. Bu hem ögrenen için, hem de öğreten için çok yoruriı olııyordu öğretim eipmanı ogrencısine zaman ayıramıyordu. tlk yıllar ve i!k yıllan izleyen yıllarda alınan genç asıstanlar binbır güçlükle, büyuk bir bölümü yurt dışında olmak iizere doktora vaptılar Şu anda ders veren, efittm ve öğretimin agırlığını taşıyan bu doktora yapmış clemanlardır. Üniyersitelerde bir asistanm prof. olması ıçın 1520 yıl geçmesı gerekmextedir. Aynı 23 prof., nereye dayandığt belli olmayan bir biçimde ünlversite ve çeşitli fakültelerin organlarını olusturcıular ve oluşturmaktadır. Üniversite ve takültelerin toplam lO'dan fazla organını oluşturan bu synı 23 prof.'un ne kadar sakıncalı bir yönetim meydana getirdigi ortadadır. Geçen sene, Anayasa Mahkemesi KTÜ' nün ve Atatürk Üniversitesinin ozel kanunlarım yürürlukten kaldırdı. Yeni duruma göre KTÜ'nün Milli Egitim Bakanlıgınm boyunduruğundan kurtulup özerk bir üniversite olraası gerekmektedir. Çevirilen dolaplarla bugun de KTÜ özerk olmayan, Milli Eğitim Bakanlıgına bağlı bir üniversıte olarak tutulmaktadır. Bugünkü KTÜ Yönetimmin tutarsız uygulamalanm bazı somut örneklerle açıklamak ıstiyoruz. Üniversıteye MC yanlısı bir lise öğretmeni seçilip bulunarak genel sekreter yapüdı. Bılindığı gibi genel sekreter Universit«de idari örgütün bası oldugu ıçin genis yetkilerle donatılmıstır. KTÜ'jre yapılan memur tayirüennde hep MC sranlılar seçilip almmaktadır. Halen görev yapmakta olan yetenekli memurlar, pasif goreviere ıtilmekte; jerlenne eğitim durumlan bile elverişli olmayan yeteneksiz fakat MHP • AP yanlısı memurlar önemli mevkilere geürilmektedır. Bu şekılde olusan yönetimüı yanlılığı öğrencilere de yansımak tadır. örnck olarak, yönetmelige göre, y> netimine tüm öğrencilerın ve öğretim elemanlannın yansıması gereken KTÜ Spor Bırliği belli egilimde kişilere bilinçli olarak verilmiştlr. YUzbinlerc* liralık ödenegın biünen eylemlerde kullanıldığı yaygın oiarak söylerunektedir. Atama ile gelen dekanlar ilerici öğretlm elemarüarına basS: yapmakta, işlerını yokuşa sürmeîtte. engellernektedir. Ömes olarak 1977 Bütçesmde yenı kurulmakta olan Zetrun Mekaniği Laboratuvanna. b'i daldakı ilerici öğrerim elemanlanndan dolayı simdiki dekan tarafından tek kuruş ödenek koydurulmamıştır. Doktora ve araştırma ıçın yurt dışına gidenler» verılen burslar, ılerıcı öğretim elemanlanns verılmemek ıst«nmekte. yurt dışında doktora çahşması yapan ilencı öğreüra elemanlannın bursu kerfi olarak kesilmektedlr. Bunun gıbı uygulamalar, ömekler sayılmayacak kadar çoktur. Fakat belli egilimde olan lara yasa dışı bile olsa her türlü kolaylık gosteri Imektedir. Bütün bu yasa dışı uygulamalara karşı çıkan ve öğretim elemanlarmm büyük bır çogunluğunun üye olduğu Trabzon TUMÖD 'ün eleştirı ve başvurmaları dikkate almmamaktadır. Buna karşın, blr avuç ögretım elemEnırun üye olduğu KTÜ ÖYAR'n yönetim üzerinde büyük etkinliği bılinmektedır. Yasalara aykın olarak bu derneğe üniversite bınalanndan geniş bir yer dernek merkezı ve lokal oiarak kullamlma^ üzere verılmıştir. Üniversıte içinde en buyük huzursuzluk kaynaklarından birisidir bu yer. Bütün gırışimlere karşın yasa dışı olarak işgal edilen bu yer, geri alınmamaktadır. Bu arada bir noktaya da değinmek istıyoruz. Bugün KTÜ'de fıılen ders veren. ögretimin agırlığını omuzlarında tsşıyan genış bir doktora yapmış öğretim elemaııı 'ardır. Yürürlüktekı üniversite yasası bu gçnç ve genıs kitlenin bölıtm. fakülte ve üniversite organlanna katıimasını olanaksızlaştırnııştır. Bu son derece düşündürücüdür. Bütün yeni umversitelerde de göTiiiius boyledır veya böyle olacaktır. L'nıversite yasasını yapanlar bu sonuçtan utarç duymalıdırlar. Ömeğin bu satırlann yazan. askerliğinı yapmış. doktorasını yıjrt dışmda bıtırnıış. fiilen bırkaç ders ver?n birisi olarak ksndı bölümünde. fakültesm<ie veya üniıersıtede organlara, kurullara yjrüriükteki yasalara göre katılamamakradır. Genç kuşağın bu derece hor gönüdüğü, arka o'ana ıtıldıği belkl hıç bir uygar ülke y iur. Aynı kişi seçilip parlamentoya sırsoilme koşullarına sahiptır. Parlamentoya gırıp Başbakan olarak görevlendirilse Türkiye'yı yönetme sorumluluğu kendısine v?rılebiİ9cektlr de, ders verdiği, gorev yaptığı bölümde. fakıiltpne kurulkra gırmesı 5csalarla olenaKsızdır Bu ne hazin sonuçtur. Bu ülkede yıllarca genç kuşafa daîn çok soruml'iluk ve yetk; venlmesı söylenihp duruîmuştur Gen kalmıjık lşte bud'.ır. Hazırlanacak yenı yasalarda bu durumlar mutlaka dikkat3 alınmalıdır. KTÜ Anayasa Mahkpmesinin karanns uygun olarak deıiıai ozerk ılân Pdılmelidir. Seçimle gelmeyen, atama ile gelen rektör ve dekanlar ıstıfa etmeiiriırler. Yeni rektor ve dekanlar seçilmelı, kıırullar yasalar» göre oluşt'irulmalıdır. Böylece KTU siyasal ıktidarların ooyundunığundan. olumsuz etkilerinden kurtulmuş olacak, demokratık bir jönetımıe kendisuıı gelıstırip büyüjecektir. Aksı durumda, çevniecek dolaplarla bozuk yönetim sürgıt devam etUrilecektır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog