Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CUMH.RIYET 9 MARÎ ( 9 7 7 Hisse Senedi ve Tahvil îlanları MEBAN BAMERLJKve FİNANSMANAS. TeM4 2836451765 9 MERKEZ IsUkJü Cad Od<t kuie Is merkesı No: 388 Kat: 17 Beyoglu ISTANBUL 9 ANKARA ŞÜBESI Adres: Gaa Mustafa Kemal Bulvan ı Ankara Tel: 25 29 83 17 42 56 Telefcs 43332 TTATR 9 HISSE SENEDI VEYA TAHVIL ALIM SATIMI: 9 PORTFOY IDARESI 9 PORTFOY ANALIZI 9 HISSE SENEDI DEGERLENDIRME ETÜDLERI ŞIRKETLER İÇIN HISSE SENEDI VEYA TAHVIL 1HRAC1 ILE ILGİU BÜTÜN HI2METLER 9 MEBAN ORTALAMASI Oncekl Gün 2358 Bugün 2415 De^ısım (TL) + 57 Defrstm cz) 9 HRTIŞ DCŞÜŞ Artan • 20 Hısse Dusen : 3 Hıssa Sabıt : 37 Hısse Toplam : 50 Hıssa BANKER CEHT 85 32S2 37S633 • BANKER CENT • TELEFON: ll 3. 62 27 26 33 27 49 98 • 4 \ 1KIF HAV, 4SM* KATIN UZERIVDEKİ I K*T VO: 9 BAHÇEK*PI tSTAVBlL • PÎYASANIN ÜZERÎNDEKİ FIYATLARLA TALEP ETTİGlMIZ HİSSE SENETLERI 9 T GARANTI BANKASI ıR^Kipsız bır fıyatla talep ediioruz ) 9 T GARANTI BANKASI ruçhan hakkı (Rakıpsız bır fıratla talep edıyonus.) 9 YA.'l ve KREDİ BAN KA&I vOzel fıya'la alıvo raz ) 9 YAPI ve KRSDİ BANKASI ı uçharj /ıakkı (Ozel fıvtla alıvoruz > 9 T. IS BANKASI 9 T MNAI KALKINMA BANKASI 9 T. TtCABET BANKASI 9 ISTANBUL BANKASI 9 AKSA 9 ALTAS 9 ANADOLÜ CAM 9 BA.NDIRMA GUBRE 9 ÇEL1K HALAT 9 CIMSA 9 DK\A HOLDÎNG 9 DOKTAS 9 EG^ BIRACILIK 9 EGE OCBRE 9 FL'RSAN 9 HEKTAS 9 T GUBRE FABRİKALARI 9 İZOCAM 9 KARTONSAN 9 KAV 9 KO( YATIBIM PAZARLAMA 9 KORDSA 9 L.AS&A 9 MEYSU 9 NASAS 9 OLMUK 9 OTOSA.V 9 PİMA& 9 RABAK 9 RABAK RÜÇHAN HAKKI 9 BANKER . ZEKI 27 5213 22 66 86 BANKJSH ^Jt,Kl 3 96 80 27 52 13 IZMIR: 13 83 21 9 MERKEZ: 4 Valtıî Han Asma Kat No. « a 9 HISS.E SENETLEHINÎZI YUKSEK PIYATLA ALIRtM, H Î S S E SENETLERINIZI EN tTYGÜN BORSA RAYÎCİ VE CUZÎ KARLA SATARIM 9 MUESSESE VEYA ŞAHISLAHA AH 1 AÜVILLERI EN tAGUN ŞARTLARLA FAZLA MENFAAT BEKLEMEDEN DERHAL ^fUBAYAA EDEHIM MÜESSESEME MÜRACAATINti'DA TAPILMAS1 İCAP E33EN UPERASYONDN MTTMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA VAPILA CA0IN1 BILAİELISINIZ VERDICINI/ 9 rELEFONLA EMIRLERÎ DERHAL YEK! NE GETIREBILMEK VAZt FELERIMİZIN EN ONEH4U SIDIR. 9 ARANILAN KTYMETLER: 9 XAP1 VTi: KREDI BANKASI 9 VAP1 VE KREDI BANKASI RüÇHAN HAKKI 9 GARANTI BANKASI 9 GARANT1 BANKASI RUCHAN HAKKJ 9 1 rlCARET BANKASI 9 ÎSTA.VBÎ7L BANKASI 9 AKBANK 9 I ! $ BANKASI 9 T I ? BANKASI KfRUCÜ 9 r MNAt KALKINMA 8ANKASI 9 ODOKSAN 9 SIFA3 9 DEVA HOLDTNG 9 NASAŞ 9 rZOCAM 9 SINA1 MALt rEŞEBBÜSLER 9 TA7 KONSB3RVE 9 RABAK 9 RABAK KtTRDCD 9 SARK DEÖIRMENLEKI 9 ITlIHAT DECtRMENCttiB 9 YTONG [27 57 32 22 36 44 KASTELL1LER: 33 36 44 | 27 25 m 27 57 32 m 5fi < ! M TELEKS 23314 KAST TR ! BURSA: 20369 TELEKS 32184 , 32184 J IZMIR: 14 14 03 TELEKS: j 52678 ı MERKEZ: 4 Vakıı Han Asma I Kat No 23 2^ Sırkeci ISTANBCL OZEL F1Y4TL4RLA TALEr ETTffitMtZ HİSSE SEVET LERt: GARANTÎ BANKASÎ TJrsruladıSirnif fıva' çek bor^a raviddır > C'ARANTt BANKASI Rrjchan nakki ( mız (ıvar eercek borsa ra nrıdır > YAPI ve KREDÎ BANKASI Y4P1 re KREDI BANKASI Rucfıan HskJcı T. TİCARET BANKASI ISTA.VBUL BANKASI AKBANK r IS BANKASI r 1$ BANKASI KL'Rt'CÜ ODOKSAN SIFAŞ DLVA HOLDt.NG NASAŞ İZOCAM SINA1 MAL! rESEBBL'SLER TAT KONSERV'E RABAK RABAK KURCCU SARK DEGIRMENCILIK ITTIHAT DECfR\rENClLÎK YTONü TEZSAN T MEMENS KORXI5A EGE BIRACILTK BAGFAŞ AYDIN rEKSTIL T. DEMIR DOKt"M SARKLTbAN KAV ORMAN *A.NAYII KOÇ YATIRIM VE P.4ZARLAMA OTO&AN ALTIN YUNL'S TESISLERI Ankara Notları: Mustafa EKMEKÇI SEÇMEN AVI, AYI AVINA BENZEMEZ.. Ktii'ür Bakart R;fkt Danışrrun. bır vabdncı konuguv.d Konya da Meviâna muzes'.nı daha başka «apıtlan gszerken, onları gezdıren kıiauız habıre anlatısorrnu? SelçukJular so^le yaptı, Selçuklu lar boyle yaprı Se'.ıki'ilar o yi!îara3 . Rı/to Daıuşmari Âilavoıztın kulagına egılrruş, soyle aemif Hep Seiçuklulan an.atrna, bıraz da Türklerden anJat' Kul'iır Bakanı J.IÎKI Bey konsprd?'» m:f Konser bO}"unoa Bakan gozunu sımD8İ çalar.a dıkmıs h:r turlu ayıramı.c mu? Sonunda «a.anamayjp jarurtdaJo yettalısıne sormuş Kaç lira avlık alıvor bu' Kım efendım. nangısınl ı^arf buyurdonuz' Carum şu tencere kapagına benwr ıla jeyı bırbirme vurarj rar ya o . Yanm saattır gozlüyorum, uç defa vurdu o kadar Ne alıyor ou ayda'' Aaa, Ekmekç1 bunu yaz «^nxara No*Ian»njn çatısını çatma riar, ba7i arkadaşlanma anlatînm B'J bır okur mektubmsa okjrum Yankıları m, tepkılenni alma\a cahşınrn. Aslında Roraanya deprernını vazmayı düsünuvor dum. Günej'Dogu depremı oldu#unda na«ü kıvrandık. yaRdu Bır başka ulkPd» de benzer: olunca, avrıı bıçimde ıljılen mek gerekir . Eeee*. daJia daha nası!sın«? dıyg geçmedı herbaiae bu ıkı saat Ögrenebıldığım, Ecevıt m tıüeri »ardı zaman zaman Çok raaat konu?uyordu. Toplantıda CHPden Hasan Esat Ijıic :!s Ah Topuz da \ardılar, onlar hemen hemen n:ç konaşmadılar N:hat Sargın da oy'e. Uzun urun Ecevıt konuştu. Garetecılere snvledıklenyle de bırleşnrerek bT sonuç çıkarmıya çahşırsam, Ece\.t seçımlerden jonra aa. karagucun yanı fasızmta sorun n^naâtan çıkmıvacağı kanısında Bır de, Eehıce Boran ın meitubuj ıa TIP Genei Kurulu kararlannı, CHP Genel Yonetım Kuruluna gotürecek, buradan çııcacak sonueı TÎP e de bır yazıyia bıldırecPk'i Behıce Boran, Anlaradan memnun olmalı. Suleyman Bey. TV'deki son sıyle. TRT'yı nasıl partızanca Jcullanabiiecegın;n belırgın omeğını verdı. SüJeymaa Bejın ba asiwda son değjl. belkı ılk konusması seçım oncesuıde. Bunu» arkası geieces. «Sen bana şunu sorrnuş ol, ben de sans Karşılii verejnıri'> dıyebilecex «na>ion» gazetecı rm yok Türklye'de. Havadan, cıvacan «jrular Bellı. ışte blle b:> japıyorlar Mefn Toker. oonları daba u»uca yapardı çırakları beceremıyorlir... Süleyman Bey. cıddı bır yuz talunmıjM. Seçrrrene gıdıyordu soyledıkJen, boru mu' Bununla «ericen seçım» kampanyasinı baslaüyordu ışte. Tartışmavı b«?latmftlt ıstıyordu. Şoyle konuşâuıı, boyle konujsun, bır saat on dakıka TV'rurı aynasınds gorundü Cıvaoglu ıle Suleyman Beyın tepeleri tam bır çeliçlclydı Binnin »«çları, yaglı, bnysntınlı, oburu çıplait. îlıyeıüenn çogıı, partizanlıgın bu derecesınd«n Uliliah deyıp T\T'yı kapBdı.. Suleyman Bey. beH> can havljyle. »on bır çırpınışla. elanden gelenı yaprrtAk »tıyor Besleme basına ne mı oluyor' Eee*. cephe olınazsa Avrupalarda tam tur atar^1 Tıngır eleK. tıngır saç, boş kafaylan kımler kısa surede raılyonıan vurabüiı? TRT'den namuslu Dırkaç gazetecıyı daha surmuşıer. Ssiçuk Alıan Van'». Ahmet Tıimel Erzunım'a sl'rulmi?ler THT'run ıkı haber mUdur yardımcısı Aydın Soyssl tle Altan A»ar uzman kadrosuna aitnmışlar. A>can Gınthoglu ıle ılgılı DanLştay kararını da uygulamıyorlar. ÎJT mi? Suleyman Bey'ın TV'deki konusmasından nereye geldım .. Suleyrnan Bey'ın soy!edxklerirun h:çbınne ınanmadırn. Soramaz, sorsbılse Metın Toker'ın çıragı şunu da sorardı Efendim, Baîbakanlıgın kapısından çı>\arken. «Hukümetta halledemıyecetı bır şev voktur. V a r » aklınıza gelen blr se;1 soylejan, naltedivereyım» dedmız. Şu eınajetlen onlemeyı düjunuyor musunuz? Yahut bır başka soru: AP Genel Başfeanlıgına adaylıgınızı kovdugunuzda Mason Dernefjnden «Derneğımızle bır ıhşıği yofetur» dıy» belge getırdınız mı, getirrnedunz mı'' TX"de tepesme dcfın kızaran SUleyman Bey'ı ızlemek noş olurdu dogrusu . \1rchs tu'analîları çoktandır eiımdev dı. butçe k'orusmeiennm b;r bolumunu \3yınl?dım Son gunu CHP'lı Veli Bakırlı ran konuşmasını da \erniek isterdim Ama, geçtı derken, Sulevman Bey, T\* ko nuşrnasıyle gunoel duruma getırdı yenidea Veh BakırU (Manısa^ Bu bufrp sovgundan yana olanlan koruvan ksfaiar ve eller tarafından ortaklaşa haarlanıp, Turkiye Buyuk Mıllet Mecüslne f tınlmıştır Bu butçe veremedıklen hesa ları mahkemeyi kubra>a bırakmaic ıstey< lerın burçesıdır. Bu butçe. emekçmı mpmurun, ttlm namuslu ve durust yuı taşların çalınan lokmalarının . (AP sıral rından guniltüler) Ba?kan öayın Tosyalı nc» edeyın rıca edı\orum efendim. \reh Baktrlı (Devamla) Buyük »e: maje çevrelenne peşkeş çekumeslnı sa^ layanlann bütçesıdjr. (AP sıralarında gurultuler) Turk Sılahn Kuvvetleri Kıbrıs Barı, HareKâtı sırasuıda Kıbrts'a çıkarken, bı nncı gun 52 şehlt vermıştır. Demırel hu kumetının Turkıye'j'e fBşızmı getımıe ha rekâtı sırasmda şehıt edjlen gençlenmuan sayısı ıse yuzlen çokt«n aşraıştır. (AP sıraJarından gurultuler CHP sıralarından «bravo» seslerı, alkışlar) Cephecılenn fasızmı getirme harekâtı Türklje sınırlan ıçuıde sürdurüJUrken, Demıreruı yegen ve kardeşleri de Kıbns'a bırıncı sunta çıkarma harekâtıru tamarnlamışlardır. (CHP sıralarından «bravo» seslerl AP sıralarından gurultuler) Başkan Rıca ediyorum efendim. rtca edıjorum mudahale etmeyınıg efendim. Velı Batarlı ^Devamla) îçlnde saçı bıtmedık yetımın hakkt bulunnn devletm müyonlarıru cebıne indirmlslerdir . Bütçe, devlette anarsı yaratarak 7 yasındakı yavrulann üa«nne acıması. kur$un sıkaraıc. koşe bssındaki esnaftan zorla haraç aiarak. devlet daırelerim ışgal ettirerek, iktidan sandıXsı e!e geçirmeyı amaçlayanlann ve onlann yandaslannın büfçesıdır Bu btıtçe, Türk halkmı pertl rosetlerlne gorf yınıflandırantfc ruşvetı adam k»yırmayı Koylere kadar gotürerüenn. »hlâki değerleri >ozlaştırBnlann bütçesıdar Kadir Ozpak (UjaJO Bastır Velı. bastır Başkan Efendim, rıc» ediyorum, rtca ediyorum. mudahale etmeyınız Velı BaJcırlı (Devamla) Bu bütçe. vgJanı, nyayı, sörden donmeyi Turk polırıka hayatına sokanların, mıllet ıle temsUcılenrur; arasını açmaya çalısarak. demokratiK parlamenter retimın temelme dınamıt koyanlann bütçesıdır Bu butçe. Mlllet Meclısi kondorl*rında mılletvekılı pararlan kuranların büt çesıdır (AP sıralanndan guruitüler) Bu bıitçe demokratık parlamenter renmın venne faşumi getirraeyl amaçlıyanlann butçesıdır . Sır hıç ayı a n nasıl «pılır, gordünü2 rau' Ben gormpdım, dınledım. A\iyı svUmak içın önce çınl çıplak tar adam bulmak gerekırmıs Ayj, çıplaic adamı gorunce utanır saklanır, kaçarmış Cıplak adam yakla^tıkva, ınıne, inın taaa koşssme sıgınır. olmazsa dıjan fırlarmış A\cılar da çıplak tarafından ko\alanan ayıvı vumrlarmış. Şımdılerde çıplak adam bulmak havlı zorla^mıs Ayı svlanacak dbye anadan dogma sovunmuyormuş kımse. Bunun uzenne .karpıt lambası tutmak gıbı yon temier denemevs başiamıslar Nerden nere\e şeldırr. konumunın an avıyle ne ılgîsı var' Olsa olsa seçmen a\ny]e ı.gısı olabıiır. Cephe ışbaşma geldı sclelı, msan a\T sürup gıdıvor ıste Ne der rruş. daflarda aç kurtlar: It rtı, bıt etı Ille bır ın«a«n etıti. Seçımlerde de, simdı oldugu gıtj: herkes canını kurtarmıya batoıah, karagüce yaru faşızme karşı durmaOı.. MEBAN 1IHısse senedi nedır? Isîm Ü kıtap, konusu hısse sened) nasU ne zaman ve nereden alrnmalıdır Fiyab: S TL. 3) \leban Sermaye Pıvasasa Bülteru, konusunu fırma ve sefctör raporlan lle PÎYAT AÇIKLAMALARI, Pivab 5 TL Yüllk abone 120 TL. Yurt dısı abone yıJJUs 24u TT, Bülten ayda ö:r yayinlanır. Genej Dagıtım MEBAN MENKUL DEGERLER BAN KERLIK VE F1NANSMAN 9 .VtEBAN'IN SlZE SUNDDĞD KIYMETLEK. 9 AROMA faermayesı 4ö rrulyon Uradır. Jü75 yılinda 4* 16 temettü dagıtmıştır 9 I^sfjEMKNS • ASLAN ESKIHISAR 306.8 rrul SIîAS 9 OLMUK yon «60118X611 çımento sekSüJ.'TA 9 KURDbA tdrtlnüD en eslci kuruluslann9 BAGFAŞ dandıı. 9 £.ÜE BIRACIIIK 9 ÇIMSA iau rnjlyon sermayell 9 TALEP ETTlĞIMIZ SİBKET çımento seKtonine bağlj oır VE DE\'LET TAHVİLLERİ. AYD/N 1"BKSTIL 9 HEKTAŞ Su mılyon sermaye.! 9 • IS % 15 % 14 ', 13 '> I DEMTR DOKÜM 1875 yıluıda % 37, 93 lemettu Te 12 f« 10 faız'ı Earantıiı flagıtmıstır veya garantısa tum şırket KAV ORMAN SANAYtl SABANCI HOLDING kurulutaivıllerıru ve % 11 faızlı uim KOÇ HOLD1NO sudur. ^ devlet tahvıllenm ^grçeK oorOTOSAN > utnSRB FABP.IKALAKI 3OİJ at, ^ a rayıcı B* saun alıyoruz. S A H U K IOTMETLEB: mtiyoo sermayeu şırket <^(f X^SABRl^ i^ONOSU AISŞ PIMAS 100 «det bu yıl fsi 'ü H'35 temettü dâ&tmıstır. FTVATLAR1MIZ: pnm vapabılır MENSUCA1 SANTRAL 81 nJ 9 1976 ra 73 GÜBRS. fabrtkalan 10 adet yoo sermayelı 1875 ilınaa 9 1959 '. 61 t 28 temettu verebılır "4 25 ternettu dagıttı. 9 1970 U 54 GOODYEAB 20 adet bu n l KORDMA TAR1M 70 mtlyon % 50 R.MII temettu verecek sertaayelı, 1975 yütnda w 35 9 1971 9 1972 '* 48 IİNÎROYAL 300 bın TL. JıJc bu temettü dagîtmıştır. 9 Ayrıca buyuk milrtardaki bovıl temettü verecek PİMAS 50 mılyon «ermayeu no'ara ozel fıyalar tatbtfc KORDSA 100 adet ıstıkbal içın .975 vuında %14 hemettu daedılerex pnm ödenır ratınm *ıtnuştır 9 FAtZ KUPONU ALIS CINKO KÜRŞÜN 100 adet İZOCAM 11 mılyon 250 bın FIYATLARIMI2. ıstıkbai içlu Tatınm. sermayeli olup 1, 200 oranın^ARKirySAN ıbv acte'.. Bu yu 9 197» «« 82 da sermaye arttıruruna karar temp:tü rsrmeaı oekleniycr. 9 197V ", 69 serılmışır. % 70 temettu dagıÇELIK HALAT IW adet Da 9 1980 "i 59 tacaktır na ytikseic tetnettu 9 1981 % 49 KORDSA 150 mılyon sermaYTONG 10 »d »'• 9 198. "t 41 yelı bır Sabancı Holduıg suru 9 SATIS* SÜNÜLAN lusudur. KIYMTTLEB: AJKUYSAN 150 rrulyon ser• ÇLTCUROVA ELEKTBÎK 2no 9 OLMTJK 75 adet nayeli bır kuruluştur. adeı •• S~li> temertü % 9 KORUMA TARIM 80 »det "EZSAN 100 mslyon serma> 'X oeiırstt hisse C> 50 sermaye arttınmı keeü bır kurulustur 1975"t« • NOSEL tlAç Ssnajn 85 «det sınleştı * 35 temettü t*vai « 20 temettü dagîtmı$or. nom;na) fıyatla edeoek \ eşıtlt şırket % 141518 ta!s• EGE BIRACHJK RU;rtar) najt 9 SARKUYSAN 75 adet (Bu vıl •anvıl en lo 100 adet. ılk enıettü tevzıatıru yapaRANA.V HISSE SFV • KAV 1U0 »det. cak ) ARANTI BANKASI • BORL'SAN 70 adet (tiemto9 LASSA 30 adet (Sermaye art GE ENDÜSTR1 setırmziD «D güçiU kuroiuşl*tıriTi) ratbıkHt) tamamlanıvor ) GE GÜBRE nnaandır ) 9 T. GÜBRE FABRİKALARI âO ABTONSAN • MENSOCAT 8ANTRAL 100 adet ı^ 31. 25 temettu Mvzıı EVA ettı ) «d«t (H 35 ««netto tvra e^ »GFAŞ 9 PIMAS 75 ad«t mıjar.) 9 EGE BIRACILIK B0 adet 9 KORtTMA rARIM 40 u9et fH 9 KOÇ YATIRIVI VE PAZAR55 temettti t«T« etnılşuı Ser LAMA 190 adet maye artunmı yapacatmr.) ıBAK 9 UEVA HOLDİNG 50 «det ' 197*î temetttl kuponu üz» • POLYLEN 100 adet * 35 s«rASTIFA? msye artınyor. nndedır ) • VATIHIM PAZARLAMA C 9 DEV4 HOLDING TAHVtLt • BURSA ÇIMENTO 35 bln llraSA 800 noo TL.'llk C ı 18 faızlı lık bu <nl datoa vüKsek temetC HOLDING tu beklenıyor. I vı! sonra tslemıs faizı ile bırlıktp parsya cevrilebılır ) S411LIH TAHVlLLbR: 9 10 000 000 TL. lılc ». 11 faulı DNG Î97h SAVUNMA BORCLAN60U bın rLTık 2 yıi sortra patVSTTRK HOLDÎrTO MASI TAHVtLt raya çevnlebüeceıc ştrket gartirltl yatır.m sararlan9 BANKER CENT rantılı labvü, 1000. TL'sı (a stze yardımcı oiahü 9 TELEON Zt 32 62 920. TL. MEB*N"LD en oneml! II 2h 2.) ~ 27 4y 98 • UITMU^UYÜ HalıİHı tafıvrn cıdır | < . \ 4KIF HAN. ASMA KATIN H 15 falzll 30 frnı TL 1ıit 1ES Istıklâl Cflu Odafcu IZER1NDEKİ 1 KAT VO: 9 • 1976 SAV^TNMA taBTiJl, & «nlls merlcen N'o 2Rf Kat 17 BAHCLKAP1 İSTAA'BCL yoo Uralık H II taızil • BANKKR ZEKI: JU S6 «6 77 U 13 IZMİR 13 83 21 • VIERK£Z. 4. Vafcıl Han Kac, No: 80 İSTANBDL ^iarmara Belediye Başkanlığından devreye gırmıştır. Istıkbal | ıçın en emın yatırımdjr. Her j zaman bulunmayacak toplu j bır mıktar ) j 9 EGE BIRACILIK 100 adet | (Memleketımızm Bıra Sana j yıınde onder kuruluşu. 1976 I faalıyet devresı başarılı geç ' mıştır.) NOBEL ÎLAÇ SANAYII 50 1 adet ıKelepır fıyatla satışa arz ) eoıyor:z ) K.ARADENIZ BAKIRLARI 10(1 adet (Kelepır fıyatıa satışa arz edıyoruz.) VATAN KONSERVE 150 adet (Transturk Holdıng kontrol ve ıstışareslne geçmiştır. Bu vıl atak yapabilır. Kelepir fıvatla ) ASLAN ESKIHISAR 100 ade' ıÇımento Sana>nuıde memleke tımızın ılK kuruluşu. Tevsı faalıyetı başarılı geçmeStedır.) BORUSAN 100 adet rCıro yonunden rekor bır düzeydedır. ' » 5 8 temefu tevzı etmıştır. Her zaman bulunmayacak bır rıısse senedıdır.) NASAS 250 adet (Mevzuunda Turkıvenın te<i ve ;.egâne kuruluju. «o 25 temettu tevzı edeceğı duvurulmakfadır ) SAriLlK 1AHVILIEK1 ILAS tUIİORLZ: Tasarrufianna yılda net 'n2ü gplır ara\aniara tırsat Pu}TJx bır kum.usun garantlsmde vın« auyuk eır kuruluşa an o:ar tsnvılier ıKJ Vıi sonra ;ş!em:s faıri', ie 0'r J.'.cte Darava doneb'>pcekt;r 10DO. IX'sı <O) TL'dan 10 01»" 1*01) rL.'lık vem bır part! dafıa ;s*!faden!?e sun duk KASTELLILER. n J6 44 Jl £> Sh 27 57 J? ^8 aö ri TELEKS 23314 KAST TR BUPSA. TEL 2()36y TfcLEKS 32184 IZMIR. 14 14 03 MERKEZ. 4 Vakıf Han Asraa | Kat No 2'i 2ö Ssrkecı j 9 Sayın msse wned1 saiııpıerı | sahıp oldugunuz kıymetın satışını dusunduğünuz zaman Boran'la Ecevıt'ın ?oru>tneleri ılgınç muessesemıze muracaatınız oimalıydî. Kapı onındekı açıklamaları dı menfaatınue oıaraktır. jında, ıçerdekt goru«melerı üzer.nde dtır9 Fıyatlarda gerçek oorsa kuru msk isterdim Ankara va bu gelışmde Bemüştenje ?erçe<c anlamda ftız hıce Boranla çok ^ısa bır göruşme olamet ,ntıe«sesemi7in degışmez nağ:nı buidum. Rıraı yorgun gıbıydı, prensıbıaır 5ATILIF DEÛMlLERt N P oluyor kardeşım, dedl 12 Mart Î L A N EDtYORUZ donemınde bırbırımızden jtalıba daha sık # KftıBlNtAŞ 1 » adet c » 35 haber alıyorduk. sermaye artırımı ^apıjor^ 9 MENSUCAT SANTRAL JPO Gerçekten oyle^dı «Anlcars Votlan» o adet < c 100 sermaye artırırru nın çoğiı ıçerdekıler, DU arada 'BPhifajapması çok muhtemeldır rum> \'aalanyla bır çeşıt «cezaevı no'laTeitstıl Sanayımızm en guçlu n»na donerdı. Bırlıkte oğle yernegı yedık. Bır ara şoyie dedı 9 POLYLEN 100 adet (% 35 ser ! Bız sosyaİJTmin dogruitusunaan maye artınmı yapıyor) [ çaflrnamava çalışınz EUm.zdekı dümenı 9 KORUMA TARIM 100 adet , dogru tutmaya bakarı^ Dalgalar, fırtına(8« 50 sermaye a r ı n m ı yap [ lar olur. O volundan jaîmaa, sabırla yoması muhtenıel) luna devam eder. 9 BAGFAŞ K ) adet (»o 35 teX Ecerrtle gortişme>rınden sonra, kamettu beklenıyor ı I 9 UNIROYAL 15(1 adet Cîfi miı ! pıda gazetecilere sov!e demijtf: Seçım pazaragı yapmaya gelmedıt:. yon ksr elde etmış oldugu og Bız, meseievi bır ov arıtmetıfı olarak gorrenılmıştır ) ınuyorjz. Memlekefe fasırrrun bır tırma9 S.4RKÜYSAN 100 adet CElek mşı olayı vardır Anrı demokratık uygulatrolıtık Bakır Sdnajnnın en maJar, baskılar. s:v?sal emayetler varnır. guçlu kjıuljşlarındaa. '« 25 Bu durum ksrşısmda faş:rmın tırmantemettu tevzı edeceğı duyurul masını engellıyebı:me«.. durdurabııme< majttaalr ) ıçın. demoltrasıyî gelıstıreoılmek, koru^a 9 GOOD YEAR 50 adet <Asgarı bılmek ıçin neler yapııabılır' Esas, ternei "a 20 temettu tevzı edeceğı duvurulmaktadırJ | sorun budur. Bunu goru?fuk, görüşme ya9 ÇINKUR J u ü adet (Işletmeı rarlı o'.muştur . O Ecevn de $oyle dedı sazetecılere: Her ıkl partının ekonomjk ve sosyal gorılşlen arasında h:ç kuşîcusuz bazı aynlıklar vardır. Fa<at onerah olan hpr ıkı partının de kendı amaçiarına. ozg: lükçü demokrasıyj ?uçIend:rereJc ve ozgurlukçu demokrasının ^oşalları ıçınde varmıva çalışmak konusunda 'am bır karsr ıılık ıçınde bulunmaianaır. Ozgürlukçü demokrası ancaJc bu gereks:nmeyı duyan partılenn başîca konulardakı gorü^len ne <a dar ayn olursa olsun davanıçma tçınae buIunmaJanyle yaşr.aoılır ve gelışebıiır.. Gorüşme ıçerd» ıkı saat sürmuş. Oldukça uzun bir süre .. DENIZ KUVVETLERİ KOMUTANLIGI Sfvır Hıdrografı ve Oîinografı Dalresl Baskanlıemdan bjldınlmıştır. OUVURU EGO GENEL MÜDURLÜGUNDEN Denizcilere 14 Sayıfı Bildiri ISTANBUL BOĞAZI SALACAK İLE SARAYBURNU ARASI îstanbu! Bogazı Sarayburnunds 41 derece 01 dakıica f M ?an:ya Kuzev 28 derece 59 dakıka 14 sanıve Dogu mevcı ıle 41 derece 01 da^ıka 2d saruye Kuzev. 2y derece W dak:ka 27 sanıve Dofu me. kıınaekı Salacas ara>ını bırieşf.ren hat uzerındekı degijJr: meskılerde 10 mar: 1977 tanftınden 31 mart 1978 tanhıne kadar geçeces sure ıçers.nde ve gun ışığ'.nda sjaltı bcru doseme caiısmaları vapılacaktır. Başlanjnçts denız dıb: kazı re <;onda» vapıiacaf: "lerlkı tarıhlerde, sual'i ım.âıtı. kılavuz • > çekılmesı ve su bo<! rusu doşenmesı s:bı çslısmalar ı!e boifaz 'r.ifı»ınde yapılabılecek trafık KjsıiJ.'naıarı avrıca ı!ân edıiet«ktır Çalısmalarda kepçeh rarak gfmısı 53 TieTe ooyıında, 21 me'rp ei.nde. portakaı "engınüe boyai! jıap çalışma '.erındp sab,t auıacak şekılde rienurlı ve manevracign ârız oiacaktır. Kepçelı taras geiTunın bordasında topak tajıma $atı. romorkor. dalgıç motoru, aras*;rma motoru ıle fcnlged* pmnıyetı saflanıa* uzere surat ve 2 adeî de mııhafaza botu bulunacaktır. Gece suresınop çaiışma mevknnde ssdfrp «pçelı tarak gemısı kalacaktır Çaltşmalar ı,e ıigıiı nj'tin tekne\" gece ıe gunduz uluslararası ısare'lerı ta^ıvacaklar. ayrıca ^epcelı t«rs>c îemısinde radar refiektora sıs düdligu. rfampara ve pro;e .tor Buİjnacaktır. Bu bölgeden j^«< PS olan genrlertn oarı re m»l rjvpn !'£' bakımındar tara^ STmsnnn 201) m p ' « açıgrırıaıı çaiısmaları akS8tmav*caK sekUde ağır volla sevretmeier; ve uluslararası ısaretler ta«ıvsn rnjhafaza motorlarının ujTnalan oneml«! SJNAVLA MEMLR ALINACAKTIR 1 GtRIŞ sr.N4VI\A ISTEKLt OL*NXARD* AU\Sh LAS KOŞLTLAB ŞL'VLARDIR. a) W7 savılı Devlet Msmurlan Yasasının 48 maddesın de >azılı koşuJlan taşımak. b> Kolej merunu oimak, o Sınavın yapıldıgı gunde 25 yaşını doldunnamjş oulunmak, riı Çok ıyı derecede Ingılızce bılmek, e) Bayan olmak 2 ISTENEN BELGELEH: Idareden sağlanacak «Iş Isteme Formu» ıhsığınde nufus cuzdanı. dıpioma \e oır adet fotoğrai 3 GIRIŞ SIN.AVI\4 BAŞVIRMA St'RESl: :7 3 1977 gunu saat i7 30'a kadar sınava gırıj oplgesi almak uz^re Kuruluşumuz Orluk tşlen Mudıırlugu nATAMA IŞLERI ŞEFLIÛINE) basvTjnjlmahdır 4 M N U J N SAPILACAGl ÎER VE ZA.MAM. Yazılı sınav 18 31977 gunu saat 14 00 de Genrl Mudur lukte \apılacaktır. Yazılı sırmda 6 ya da daha yııkan nor aıanlar yazılı «uıar sırasır.da duyurulacak \er ve zamanda sozlu ve goruşraekormşma sınavma aimaraklardir 5 VTAMV Gms smaviannda başanlı oianlann ada\ meraur olarak ararnaları vaoılacak ve Kuruluşumuzda «Sekreter» olarak çaliştınlacaklardır Ilgılıiere 857 «ayılı Yasa hükıimlen uy?nnca ayhk fk ramıye ve her n ! Bak^nlar Kuru'unca saptanacak mılctarlar uz»rındpn ısn nrieme oceıiscekfır. =îe,eaı\em.?!n Sos'aı ^aion Inşaatı 249(1 sayılı Kan'jnun '.aaâezıne gore yapnrılacaictır îesıl öedPİı 14ti(KX), lıra oiup, geçıci teminat 855<J. ır InsJe ) f 3 1H77 gunu mümkun oiTiadı^ı takdırde 11 ı J477 çunu saat 15 (Ki rie ^aoıJacaKtır roje ve sartnanıesı Beledıyede gorulebıHr pklıf mpktuplannın ajnı gun ve saat 14 00'e kadar resı ılân olunur ı Basın 12517) 2274 Sınırlı *>nrumlu l'çaksa^ar Yapı hooperatJfi Tasffre Kurulu Baskanlı/rından : Kooperaıtımizan vılhk oiağan genpl xunıl topJantısı asagıda vazılı srundeme gore. 3'Nisan/ 1977 Pazar gunü saat 13 30 aa Bınncı Levent'te ve Mıgros magazası karsısındakı Cıt Dujün Salonunda yapılacaktır. Savın uvelerımıın toplantıva katılnıalan onemle rıca olunur. Tasfive Kurulu Ba^kanr Mphmet t ,NAL G Ü \ D E M : 1 Açılış ve saygı dunıju 2 Konçre dıvam seçımı 3 Tes iıve Kurulu çalısma raporu ve bılançalann okunması 4 De netçj raporunun okumrası 5 Raporlar u/erınds sousmeiPi. 6 KDoperat'.fın tsshie«ı ile Hgılı konular hakkmda go'j*. meıeı 7 1977 yıl bütcesının poru^ulmesı ve kabulu. 8 D.îekler ve kaparuş. (Oımhurjyet 2295) o u r Ü »u ILÂN Istanbul Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından 975 1975 264 '•*hğ rlaj^cân MüstaJa ÖZDAMAR Is anbuJ, FenP!yo!u, Hatboju sokak Apt No ö'i Daıre 13 scidij Banka<;] A Ş. vekıli Amkar Sefık KpelclioS ıfıntiars riavalı Mustaia Oîdarnar alcyhıne açılan lîa«ımn ramlan durusması sırasında K'nin IT^Î 'ncl nıaddesıne ?OTP î(475fn Iıra bak.ve 41 y>1 itı lıra ıcra ma=ranan ıe Kclemcp he«ap .144 .'0 lıa m.itıkem<* ma<=rpflfın ,ckunu <*1 721 fl> iıprt) g'ln ıcınıip riavirı Ansciolu F.rka5;! ^ Ş 'n<> oden°\a mirîeîrp jpne^'"'' öepo eCılrv**ı Bk«ı •pk'ird" K?r?ır VPPIPI cîı lusu«ıınd3 nepo kararı ^PBliB edıl%p flppo kararmır» ılin^n îrras'r]!) karar '.prılmışfır ar ^ercğınrp ücıo ^arırı te7kpıpsı ılân olunur (Basın 1745; 2238 K.4VIP Nufus Hü\ıyef Cvzdarımı kaybe'tım Hukumsuzdıir. ; «rlman K4YIP Sebe'cemı pasomu Kred! kartımı • Yurt kartımı kav be'tım J (Basın 12757) 22^4 KAUP KMIP $
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog