Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

OÖRT CUMHURIYET 9 M4R! 1 9 7 7 ARKADAŞAMIZ TURHAM SaÇUK, 1ZN1N1N BıR BÖLUMÜMO RE&MLı DUYURURUL KULIANMAYA BAŞUO1GIHDAH. A8DULCANBAZ» VERDıĞıMıZı, OKURURIMİZA ROMANINA BıR SÜRE ARA Dış Tasarruflar ve Halk Şirketleri BujrUnkü duıumlan gerel çev resıyle behnılen halk şırketler nın onemh sorunları aşa^nav eıbı sıralaııabılecektır 0 Proıe ve on hazırlık •sorumı Yurd dışındakı halk şirketleri nın onemlı sorunu yaunm fıkr. nın ortaTa atı ışı 'Şırket Kurul1. şuı ıle fıılen vatınma geçıs aıa sındakı "îurenın, alışılmışın usrun de uzun o'.rnasıdır Bu açıdan e< '> plınınca, dordancu Mİın sonur da ısletmeye açılabılen projeıer naşanlı savümaktadırlar Övle k oazan aju yorede daha a*ık da\ ratıan 01 kaç ozel kışının halk şırkpt.'den çoIj; daha once ber zer bır projevı gerçeileştınver dıklerıne tanık olunabumektedır Yatınmlann sıerçekleştırılmp ^urelenrın azsrnpsı va'ırım mâ l'^etlerını onemlı oranda a r ' r makta topbian pp.ralann âtıl kalması \a ı'k h»\es'enn kırı.ma «ı sonucunu dı gurma/vtadır Al manva da k ıu.u^ ıçm «srmaye toplama çır şımıne geçıien şırker l?r ara«ında »onlanan paravla r° ' apaca'ıtli'inı bı'meri'kİP'ı Içın paravı yenıden ortak adavlanna dcğıtaıların da oulundugu sap*anmıştır &A$ARtS!ZLIKLAR Bu şırke'lmn \atırımlan ger ç»kleç*.rmplpnnın gecr<rre'!i ve .)aşan«i7ii.ilarında. f zıhı'.tp rs poriar; ve pro*p hırmetlerındekı Pk"=ıkliKİPnn rol ı nuvu'< olma'< tadır Bır araştırma «.apsamına r.ren k\ırul\ı«isnn " • 1' a koru lanrı ^*esadnfe1^() seçTi^şlsr. ''27' y. kuru'uşunn tamaml?aıktan «orri \atırım ıfnulanr: değıştırm'"iler, ' 22'sı va'ırım konulan nı tifaretn: \ao'"ikl?.rı ma'ın L.re'ırrını \oredfn uzak rutma ka%gusundan psınlenece<lerı dor jal o an b^lcp^el «tucca ı>îara danışmıçlar ^ 23 ü de konu seçunmd» hıç bır kışı va da kururtıa danışma g^regını bıle du;Tnamışlardır Bu şırket'enn oro'e :ht;j&çıannm sıderılmesıne Alman Fed»ral EkonomiK Isbırlıgı BakanlıSınca vapıldığı eıbı. bazı vabancı fırmalsr yolnvla vardımcı olma çabaları. kuçuk proıelenn o.> Rsrronomık rakamlsn gerektırmesı \f Tur.me'ye akması rrııh temel fır.aısal kayr.aklann ısraf edılmesı ıle *onuçlanmak*a ve her yonden ulusal ekonomı sçı sından rasvonelhk ükelenylp baj dasmamak'adır Bu vabancı fır •nalar araştırmalanr.da eere1lı'kle kend' danısmanlık fonkT.orla rmı pekıştırecek VP Kendılprne halk şırketlermın. dısardakı rl?nıjma merkezlıfcı odevınm \enlme^ını sagla\acak turden onenlere ozel agırKk vermektedırler Flnansal TC iylrtmeclHk vapılan: Dısardakı ialk şırketlertnın bugtınku vapılarıvla ulusal ekonomı açısından Türkiye'nın ıhtı' aç duvduğu turde < orellıkle va Hrım mallan» sanayılennı kura bılpc°k ve buvuk olçeklı verH fırmalarla bıle rekâbet edebılerek frjceı ^oksun, riaha çok tuk f ' m «anavılenne plverışlı bır «crmave vapısına sahıp bulunduk ları ^aptanmaktadır Vıcak va kın p»çm.ştekı pehşım bu gerpl jorümımu ge'ide bırakmıs pbidır Bu gune kadar \urddijmda Kurulan halx sırke'lennın genel roplamında serm?velen :o mılvonu asanlann payı *" 20 "yı bulmazken, onumuzdpkı vl 4V mılI1 \onluk vatırımlannı ışletmeve a bu tur «ırkeIere ras'lanaKİR SIHIRLI ProiPİpTinı serçekleştınp ı?lef mpıe açılan 13 şlrketten uretıme Keçenlerı go7 onunde tutulunca, bunlarm sağladıklan karların sı nırlı olduğu ve hele 1975 vilı ıtı T barıvle nıçoırnm kâr dagı madı ^ı anlaşılmaktadır Fakat kaDa;ı te genışletme egılımlerı •(onun aen ışîermeye açılmış hemen bu% Prof. Dr. Ali Sait YÜKSEL Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca YAŞAR KEMAL Kanncalar bununl* da fc*lma<lıl»r kr; ıcastmaıun esnshğınde rrerthgınde coşup sene fıller gıbı bal ozu çıç«k ozü bugda> ozu de ıstedıler. Fıller sulranı bütun ouruan c^uvurca gens çıleden ç>kıp icuplere bmd., jmutsuzl ıga düçup bagırdı «Bu kanncalar ıslah olmayacak. olmaya cakıar Bemm de zaten olmemı ıstıyorlar > Ulukepez soze gırıp «Aman sultanım, am&n sultanım, dıngın le,» dıye telâşlandı Sultanm gozlen yuvalanndan dışanya ı.ğramış boyıın da»rarları sışmıstl «Anlamıyor musun, hudhudler ba?ı bu karıncalar delırmjsier Kudurmujlar bunlar. Oçen yıl onlara demedım rru kı ben kardesım. karınniar kannca. fıller fiîdır Aaah bu nankor.er !çın ne ksdar da borazan. ne «adar da televizvon smema. gazete kıtap yayım \aptırmıst3m. N> kaı kafa varatıkJar bunlar be' Ne kas kafa Ftl olmavacaklar. Bak hudhud kardeşım, bu ekmeksızler. ben onlann mîlyarlarcasmt beslamıvor muyum ben olmasam ben onları çalıştirmasam, ben onlara vıyecek \ermesem oniar onrekı gıbı gene açlık'an kırtaeana donmei'ler mı" Ekmeklenni kesıyorom onlann, hakahm ne bok vnscklcr • «\man sultarıım, amar sultanun. dıngınle.» dıye telâşlandı «Olamaz1 > dıve baöırdı sult?n «Olamaı1 Yıl?mn o?şır.' kucıikken e7«f?jçsın Bunlar boyie kıç Ka^ırnata alışırlarsa şımdJden, çi«tücltrm sklîr» gelemez «u.t&nım Yasam suyunu sans bulaeaklar sultanım Ssmn o.ebılecegın akıllanna selse suı'anıtr beıkı senın olumunu ıstevebı.ırler Sen onlann go rdnde bır tanrı gıoı olnm'iuzsun suU&nım i Sultan hudhddler başının bu sorlenne se\inçten dolup taşarak guldu «Demek benırn de oWbılecefım hıç atallanna Eeımr or hah ha^ph'» rGelemez sultanım onlara gore ;>u gokler, dağlar. denızler, suiar nasıl olumsuzse koca man filler dp oylesıne olumsuzdur > • > «Hah ha^ah o\ leve» s mdı su kıç kaşıma ısını ne \apahm1' Csmek benım olebllecegı mı akılları kejsmıjor ha Guzel «rurel. çoic Eiı«l Topal demırcı de, vağsa eğer, benim nVceâme 'nannaz, defı. m.' öfe<ı larmızı sakal'ar da oyle mı'» «Örle su tar.ım » «Ne jfiızel' Benı oinvz hıç o'.nı»? sanırorlar hs. butün kanncalar, ku^lar bocekler, oyle mı°» «Öyle sult«nım Şımdı i&na bır onenm vaı sMİtacım > «SÖYIS hudrmdler haşı. vıgıt yurekh akıllı k»rdeşım «en olm2san ben bu dunyada ben tek b*s:ma re vapardım, <;oyle'» «^uî'ariT! kannralara \ar ya dokunma^a l:m Onlarn kfndılerın. fıl sajmrJarı, fılljr îrbi aarrann.aîarı. fı'.lere ovs'jnmelen ıvı Btrrvş'ıkiennı, nr»icl»nnın Mi'<enmi<liftîn<. ıçlennın çurumuş'ıi&ınu icaiT"» br<îk>ldi"in bır y«râtık(ır, fı.lere ojKunmelen orüaruı *um duçler hirlrştiriiip p<tralar toplaııuor anu (Fotograf: Ara GtLES) ALMANYA'OA KURUIU5 ıÇıN SERMAfE Î O P I A M İ G ı ^ 1 • YATIRIMLARIN 6ERÇEKLE$TıRiLME SÜRElERıl.ıN B:R YANDAN YATIRIM MAüYETLERNı ÜZATIRK EN YANDAN TOPLANAN PARAURIN ÂTIL KALMASI VE HEVESLER'N KIRILMA5! S(WUCUNU DOĞUR'JYOR. DE T ıK L MıNE HEÇtLEN 5RKEIIER ARASüDA TOPIASAH PARAY LA NE YAPACAKL4RINI BıLMFD K' ERı CıN Pİ9AYI YTKı DEN ORTAK ADAYURINA DAGITANLİRIN DA BUL'JNDüSU SAPÎANOI Şirketin kuruluşu ile fiilen yatıııma geçiş arasındaki süre çok uzun oluyor tıin h^lk şlrke'lcnnde olumlu bır gelışım saptanabılm?kt«dır «Ba şarııı» olarak r.ıtelendjrılebılecek bu şırketlerın yapılan ure'ım : apılabıleceK uretım oran açısm dan, sozeehmı Iş B r Sente'Jc n geçen vıllarda ' • 100 IUK Turk ^an K?gıua "975 tpi ' R , Elek O *ro Mekanı&te 11971ı r» 60 lı< gelışımîer ızlenebılmıştır O'e \andan Sermaye I«nh 1 dam oranı açı«mdar. uretım» ?eç mış olan (Tur<ctur, tş Bır, Turk Batı Almarna'da bır ı^çı aılesi. Nasıl Usatruf yapmalı?.. (Fotnpaf. \ra GLLER) lra dolajmda bir rakama ulaşılmak gerekır kı, bu da vıne yur* dlşında kurulan şırketlenn ışyerı mâlıyetlennın epeyce al'indaciır. 0 Özellikle krrdi sorunlan: Duşunulebılecegı gıbı. bj sırketlerın tencl guçliıklerı fmans man \p kredı alanlarınaa gnrul mektedır Bu şırketler 2ç:«mdan ıkıİETi senış çp". renm ılstısını çe keoılme ve or'axlara Tiirfci'p"d» ış\en %!!idea?bılmp bakımmdan bır jandan proiPİerını buyuk tutma 7orunluiîıınu âırTialan ot» vand=.n ' jrd d.^ınt.an.1 bırev'ın bu tar ışler ıçın a^ırabılece*ı tasaırufun s'n'rımn çasıtlı p»d?n lprie çok dar olnıajinas<\ır Son r?. da, ış >erı nıalneM uı surJ go 7Mılmpıvsi7 r, tek ort.ığın alabı lecegı azanıi pav sa>ısı snır'ardı rıldıgı ıçın fmarsai oiana<l?nn \rrpr«i7 <p'dıgı errçegı. proıenln ujgulanı? oş?ma<;"^c^ bırcienbıre r 1 karşm çiKU" n"> • r "î YARIN: ÇOZUM ONERilERi BİZ HAZIR YIYICI OLDUK. ONLAR ORTADAN KALKARSA BİZ ACIMIZDAN ÖLÜRÜZ çek O7ii '«temege eonra da benm tahtımı, ke'ıpm: ı^'pr.e' Bjn ar ba alçak Kanncalar ıslin o nıayaıaklaı hep^'Jiı hemen oldurmclıy.7 » «n;auipriPM «uUanın ııNeucı olduremevız'> «Cı.nku sultanım, bız .TÎIK oniar olmajınca bu djııjaoa vneceğım'zı çıkaıamayız. B.z nazır \ vıcı oldıık Oıılar ortadan ıcalkarM b'z de dc.mızdan oluruz» tBvımı hıç du^u>merr.ı$tım» dedı sulran. «Ovlejsp Msprekleri'iı keserejım bun'ann. tsm ceçen jıUı gıbı Topa! kanncadan ne «Hıç hır haber vok «jltanırn gıden sanca kar'ncalaraan bır te<cı b:le donmedı Geçen \ı.kı g bı •nec<;Kİennı de kesfmeyız bunİ8rın kesmpmeiiMz sultanımız» <>\e oldu acaoa bcniT ^ı?ı', benım becenklı san«alanrr.? •» • «Bu ıca zar'en onlaraan bır haber çıkmaııası h?\ıa ahmet desıl g:bım» gelıvor. sulrarın^ız \îeraktsr olııyonım Oluvorum da hıç bır haber alamıvorum Ne oldu acaba s<>.nraJ?.ri!Tiıza'') «Işte bımu hıç beSenmedım hudhudler baçı Sırrdıve k»dar onlardan bır haoer gelmeh\dı, desıl mı"3 Dsmek kı guç dururadalar On ara hıç bır \ardım da yapamayız degıl mı"« «Yapan?"? sultar.'mı verlerın bılmıvoruz T^oal n.arınca ovıe bır ypre çekılmış'ı Kı bııtıın hııdhürtlpr.mle '•nu runlçrce aradım o.a hularradm 1 y «Qana bır sev soractj'm hadnüdler başı > ı B115U' sulîanını » < Bu kar.rca kullarım rervüztınün hfr bır <prındei Çıçekler çıçek (ohumlan, ağaçıar asraç tohunı'an getınp dünyanın guzel buyulu h'« bahçesını ba.na v<ıptı]ar. degıl mı"3 Ne ı«tpd;msp, her DT ısteğımı yenne gıîfird;)fr, dejıl mı J i uGetndıler ^u'tanım r ^ j l e ^ e l>ana \işam « nunıı nıcn d. \J r'iırad'lpr oer.nn olumumu ısttyorlar onlsr, def! r ı r .Sen:n oiebılscejın 0 kadar icılçueUk vaözelUktenni yıtirdıkJerıni gostenr B»>n or!arın bu duruma gîlmelerınden çok kıvançlı, rnutluyum Her şeye karşın sana bıle karşı geleret kendılpr.nı fı' •sa'malannı artık onlann kıvarrjpte kadar bır daha karmcahklsrını anımsayamajacaklarını, kıyamete kadar da senıiı kıülugunu suraureceklerını kannlar. Bızım de butuıi ıstedığırrıu ou değıl m'vd'' On0 lara fıloeyı bunun ıçm ogretmedık mı Onlara bunun :çın kendılerını, ozleıını, karıncalklarını unutsır'ar d've dailarr agarıaıa vollaT» bellere btınun ıçın borazanlar koymadık m ı ' Insanlardan relevızvonu. radyoyu .sazetevı, romanı, sınemau burun ıçın Plmadık m ı ' Onları karınca oldukları eskı eunlerı akıl'.af rına hıç gelmesm dıye onları ootan agır 0 ıslere koşmadık mı Işte karmralar bızım ıstîdıgımızden de çabuk. ustelık ae fıl gıbı değıl de karınca kadar fıl oldular » Sultanı bu ^ozler gene knanca «e"re garketTi şıı and? jaşam suyu geldı dese'.er ancak bu kadar sevınebılırdı. «I51, çok ıyı. Sevındım Ist.pdığım bu\du. Borazftnları, televızyonu. radyovu, gazetelerı, hepsmı hemen çahstıralım Ve durmadan kıç kaşımanın erdemı ustune ko'usahm Kıç kasımanın erdemı ustune. jj7İeıcs. bırJerce fılm ç«\Tilsın oylevse Her gece karınralara sosterılsm Hem kıçlarını kasısmıar, hem Ae fılım seyretsınler » «Bu «on darbedır karıncalann kannral'klarma, suitanım Bır dana bundan sonra hıç bır karınca, karınca sozcuğunu ağzına bıle almavacaktır » «Gel» dedi sultan cgel uhıkeDez kardeşım, karıncalanmın ınsanlardan damla damla çalarak. bana fıçılar doldurduklan mor şarapt»n ıçıp esrikleşelım, Bugtfn bızlm en giızel gunumüz » Bsbilın asma hîhçelennden de euzel sarayın has bahçesınde snltanla ulukepez ık^ır mor, ^aldızlı altın ışıltılı şarabı ıç(DEV*V VAR1 san Turtzm TMrksan Kâgıt. TUrk san Isçı Emegı Savran Elektro MekaniK, Kırşenır • Kenansarav, Eksta?) şırketlermın toplam yatınm tu'arları ve yaratılan ışyerı sayıları gozonunde tutuldujnnda bır ışyen mahverinin 100 000 lıra rıvarmda oldugj hesaoıanmac'a dır Ovsa I Piân donermnde avnı malı%et Türkı;.e s'andardı ola rak î2100 lııa rıvannria ıaı \e bu gundp pnfla«von oranlan da hesaba KatıKa bu konuda 70 I^o VEFATLAR iÇiN nocalar re dua nanJardan tnütesekkll eenaM merasım «tıbımız Dir <• * leforüa emnnııdedır. Ga*» le ılanı ve ıunum muamel»t ıçın arn blr Ucret alınmaz Cenaze ışlennı tşletmerruz derunre eder an sün tennızı pa'Iaşıri7 ISUM (ENAZ! IJURI 40 68 86 4? 20 0* N U I : Bu ün muame»«lp! lîiermeve aıt olmak uz«re vurt ıçı ve yım dısındAn vurda cenaze nakil vapılır Gunlin her «aatlnde emn f TiFFANY GARTH BİO SOCUNUNUZ OLDUâU / O ZA/H^U ICumhunyet. 2273) IStM DLZELTVIESI Nüfjs kaydında Rjvayet Goksel olan adım Is'anbul 2'1 AsUe Hukuk Hâkımlıgı rm Esas 1976 4226. karar 977 8 > sayı ve 26 1 1977 gunlu < kararı ıle N'P>=rın Goksel olaraıc degıştınlmıştır. Nesrin Cum/ıurıvet 2201 Oktay Cumhur AKKENT linekoloç (>pr Dr ŞışL K^l^skârgazı Cad 371 379 ~ 7M n* HACETTEPE ÜNiVERSiTESi TIP FAKÜLTESi DEKANLIĞINDAN *ışağıda :smı yazı'an Fanıltemız Bilım Dalına \?pmak uzere ıhtısas Sınav Ertelenmesi Işysn Ümranive'de bulunan PTT Elektron,* HabprlfŞT.» Chazları Lâbora*uar ve FabriKa Mudurluğunde 14"l'<"7 pazartesı gur.u vapılacak olan Tesısatçı Yardımcısı »ınau İS 4 1977 pazsnesı gunu saat 9 00 da 'apılacaktr Fazıa b.ıgı 3> İ2 12 20 Xo lu le.efman s.nalvlv ^Bâîın l?»v7 2!90 Asistanlar Alınacaktır K4YIP IFTT Se^aha Kar tımı kSMj»'''.".! H'iKum^u^nur 383S Mıı^tafa GE^REK tj*e<lılern muracaat form'arını son müracaat günu olan «ı.iâvaan b.r pun onces.rp kariar Tıp Fakültesi Personel Bu o«;una tesllm etmelen gerek:r Du\'jruluı Psıkıyitrı Buım Dalı 2î 1 107" • Basın 12781 2286i tTH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog