Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUKHURİYET 9 HABT 1977 Pakistan seçimlerinde Butto'nun Partisi Parlamento'da üçte iki çoğunluk sağladı İ8LAMABAD PsJdstan'da muhalefet partilerinin oluşturduğu ulusal ittifak grubuna karşı büyük bir zaîer kazanan Pakistan Halk Partisi, beş yılhk bir hianet dönemi için daha halkın desteğini sağlamıs bulunmaktadır. Oylann sajnmı sürerken, Halk Partisinden sandalyesini kaybeden tek kişi, Ulusal Meclis Baskanı olmuş; parti, 200 sandalyell meclistc üçte iki çoğunluğu şiıadiden sağlanuştır. Muhalefet şimdlye kadar 25 «andalye kazanmıştır. Oylar sayıldıkça bu sayının biraz daha artması beklenınektedir. Setdz hafta süren seçim k.ampanyası boyunca muhalefetın kalesi gözüyle bakılan Lahor'da iktidar partisi sekiz sandaJyeyi birden kazanarak tam bir basarı sajŞlannş. Clusal tttifakm Genel Sekreteri Refik Ahmed Bajva bi1« Ulusal Meclise girememiştir. Başbakan Butto kendi seçim bölgesinde de destek Rörmüş, Stad eyaletinde 43 miHetvekülifinden 32'sini partisi kazanmıştır. En kalabalık seçmen kitlesinln yaçadıfı Pencap'ta ise Pakistan Halk Partisi beklediginden • 8 KİJİNİN ÖLÜMÖ VE 1000'İ A$KIN İN5ANIN YARALANMASIYIA SONUÇIANAN SEÇiMlERiN ARDINDAN BiR AÇIKLAMA YAPAN MUHAIEFET UDERi. BAJBAKAN BUITO'YU SEÇiMLERE HitE KARI^IIRMAKIA. SUÇLAOI. ra.ii kenti olmuştur Güvenilir kaynaklara göre bu kentte çıkan olaylarda 5 kişi ölmüş, 500'ü askm insan da yaralanmıştır. Haydarabad'da ise iki kişinin öldügü, 200 kiştnin de yaralandığı gelen haberler arasındadır. Afga nistan smırına yakın Belucist&n bölgesinde yer alan Şaman kentindeki seçim büroları, Pathan Partisi tarattarlarmın saldırısma uğradığından, bu kentte oy verme islemi durdurulmuştur. Bü yük kentîerdeki şiddet olaylarma karsın. kırsal kesimlerde oy verme işlemi olaysız geçmiştir. Pakistan"da 1970 yılında yapv | lan son genel seçimlerde. seçmen ! lerin "o 58'inin sandık başır.a ; gitüğini hatırlatan yetkili çevre j ler, bu seçimlere katılma oram j mn çok daha yüfcsek o'duğunu • kaydetmişlerdir. ; (Dış Haberler Serrisi) 1 II Concorde,, uçağının New York'a inip inmeyeceğine ilişkin karar ertelendi • NEW YORK MAHKEMESıNiN, KARARINI VARIN AÇIKLAYACAĞI BELiRîiLMiJTi. GÖZLEMCilERE GORE AMERiKAN YETKiUERi, CONCORDEUN NEW YORK'A iNMESıKE İZiM VERMEOiKLERı ÎAKDiRDE ABD • FRANSA iLiŞKiLERi CiODi BıÇtMDE BOIULACAK. Politikada Sorunlar ERGUN BALCI Nükleer Tehlıke M | « % f | | c u ı n a r t ^ l rünkü projrrammda ABD fle SorI •» I vetler Birli^i'nde günde her hirl 10 milyon insanı iiidürebilecek fröçte 6 hidroiet» bombası yapıldığını bildirdi. Ne var ki dünyamızda bunun kadar. belki bundan <ta tehlikeli bir Erelişiru, niıklerr sa^ayiin küçük ulkelerde eiderek \a\gınlaşraasıdır. Petrolün giderek a?aldifi v* enerji buhranının kendinl her Eeçen RÜII daha gâçln biçimde dururduğu çağuraıda. nükleer ener.ji petrolün yertni alacak en elverişli kaynak olarak eöriilmektedlr. Ozellikle petrole sahip olrasysn bir dizt küc'ük ülkede bu vönde çalı^maUr TOfunl*îmaktadır. Ancak Eerçek şndur ki. çünümüzde küçük illketer (Sa nayileşnıpmis ülkeler) nükleer teknclo^ye önce eüvenlik kaygısıyia «ahip olmak istemektedirlcr. Diğer hir deyişle, nüklc*r hnmba vapabilme dijşü bu ülkelerin çojrunun planlannda on sırayı tutaT nörünmektedir. Bu gözlenı hsılen nükleer alanda çalısmalar yapan GüneT Kore'den. Güney Afrikays. VormoBi'dan. İsraH'e. HmAistan'dan. Pakistan'a re tran'dan Brezilya ile Arjantin'e kadar (ceçerlidir. Esrilimi bir dereceye kadar doğa4 karşılamak Kereklr. Köçiik ülVe. lıerşeyden önce küçüklük kompleksinden kurtulma ve ko.ndini ciiçlü hissetme Kereksinltnini duyar Bir aoda ^üzbinlerce ki$iyi ftldürebilfctk bir atnm bomhasına sahip olmak jerci ona bu aldatıcı (rüvrnllk duyıcnsunu )teç1cl hir sure için saelayacaktır. Ama rakibi olan ülkr de atom hoınbasını vaptıfcı laman hu güvenlik duyftusu kaybolarak verini tekrar temrldrki aksakliklara bırskacaktır. Atom bnmbası üzerinde çalısan küçük ülkelerin banlan ise dışta, Kittikleri emperyalist, y» da içtfki fasist politikalarını çüvence sltıns alma ka\^ısındadırlar Atom hombasıns sahip olduğuna ilişkin haberler eelen İsrail. kuşliusıız bu bombayi hir noktadan sonra OrtadOKu'da Izlediği zorlama politikasının eüvencesi olarak kabul etmefctedlr. Öte vandan atom bombasını pek vakında yapaca^ı hildiıiIpn ırkçı (iiinev Afrika re,jiminin de niı botnha ile çaç disi \parthaid politikası uysulamasına hirar daha raman kazandırma>n riüslediği hellidlr. Asya'da Ise Paki^tao. nnkleer silaha •salıir» Hindîstan'a kars» kendi nükleer sanaviini knrma çabasi icindedir. Büviiklük tutktijundan hir türlü kurtııtamavan Iran Sahı. niiklper san»»ir mlİTarlarca d«»laT ygtırırkcn. r.âlin Anırrika'nın iH askeri diktatörlüğti BreriİT» ilp Ar.tantin'de nökleer çalışmalar tidfTPk yojfcunlasmaM»dir. Prki hu dunımda «anavtlesınis büyük ülkelff ne yapmaktadırlar?. Kör htr kâr hırsıvla. Tangın» kbrükle jrittBektedlrler. GünümiirrJp hu olusumun iki bünik ömeü Fran»a ile Federal AlmanTa'dır. Fran«a Pakistan'la ceniş kapsamJı hir nüklwr anİ3şma lm?^lam!stır. Federal Almanya'nm ise Brerilya ile imzala riığı nükleer anlasma. tarihinin en hüyük tiraret anlavnasinı nlusturmaktadır. *î milyar dolariık (106 milyar lira dolaylarımld) bu anlaşma (terrğince Bonn hukümeti Brezilya'vs satacaRi S niiklerr reaktörün yanı sıra, bn ülkeye uranyumun zpncinlpştirilmpsi VP plutonvumun ayrılması knniılarmda da hilei rermeyi kabul Plmiştir. tranyıımun M>nçinlestirilmesi ile plton>Timun aynlmasının baska bir snlamı. bu islemleri eer«kleştirebilen ülkenln nükleer bomba yapma olanaftına kavusmasıdrr Diger hir deyisle Bati Alman kapttalirml Brezilva'r» para karsılıjında nükler bomha. daha A» kiitüsü nükleer homba rapmak için cfrekli tekıiolo.tİTİ sntmakta dır. ABP. daha nncr BreT.ilya vr tran İle yapmıs olduiu nüklper anlasmalarda ııranv.f.nun tencinlestirilmesi ile plutonvumun avnlması konıılarında bilgi Nfmieyi re«Jdetmişti Runun üzerinp Brerfly» Federal Almanya'y». tran da Fransa'ya vanasmıstır. ABQ Başkan Yarriımcım Walt«T Mondale in ocak »»nnda çıktiğı Avnıpa ve laponya Rdisi Mrasında. nüklfet tkaret sonınu Paris vp Bonn'da aynntıh blçimdp şorüşülmüştür Amerikan hasınında son zamaıüarda çıkan açıklamalardan. hu eörüşrrnlerin zaman zaman rergin hav» irinde geçtiçi vp Mondalp'in Giscard d'Estaing ile Hplmnt Şchmidfp nük leer anlaşmalardan vazeeçmeleri için oldukça afcır ba«kı anlaşümaktadır. *ncak hu haskrlar bir sonuç vermeniJştir. G*>riinüşe de voktur. Dünyamız. parayı veren her ülkenin nükleer homha «ahihi olahilereci bir rtrinrme çirmpkteriir. tn^anlifin ueki tphlikclrrin bclki pn hüyüğü de bndur. daha bir sonuç almıştır. Bu bolgede 112 sandalyeden 104'111111 kazanan iktidar partisi karsısmda muhalefet sadece 8 sandalye kazanabilmiştir. S kişinin ölumü. lOOO'ı . şkın insanın yaralanmasıyla sonuçlanan olaylı seçimlerle ilgili olarak bir açıklama yapan muhalefet liderl Mevlana Muftti Maîımud ise, Başbakan Zülfikar Ali Butto'yu seçimlere «hile kanstınnakla» suçlamıştır. Sîvil yönetimde düzenlenen bu Uk genel seçimlerde. siddet olaylarmm en yoğun oldugu yer Ka NEW YORK Fransız • lnpiliz ortak yapırrn «Concorde» uçağının New York'a inip inmeyeceğine ilişkin karar New York yetkiUleri tarafından ertelenrmstir. New York Mahkemesi, Concorde uçağına ilişkin karan yartn açıklayacaktı. Ancak İngiliz ve Arafat ile Ürdün kralı Hüseyin 7 yıl sonra biraraya geldiler Ürdün kralı Huseyin ile Pilıs 1 tin Kurtuluş Orgü'ü liderı Ara j Jaf 7 yıidan beri ılk kez dün bir i araya gelmiştir. Arap Alrika [ zlrvesinin sürdüğti Kahire'de 5a pılan ikili görusmeye Filistin i Kurtuluş örgütü Siyasal Eüro i baskanı Faruk Kaddumi de katılmıştır. | Görüşmede ele alınan konular hakkında açıklama yapılmamış; tır. 1970 eylülünde Ürdünde bu i lunan Filistin gerillalan ile Ür ) dün birlikleri arasında çıkan sa i vaş sonunda rüm Filistınlüer bu 1 ulkeden çıkanlmıştı. l Carter: İsrail'in savunulabilir sınırlara sahip olması sarttır. WASHtNGTON Besmî bir gezi r.edeniyle Amerika'da bulunan tsrail Başbakaru Izak Rabin. Baskan Carter ile görüşmüştür. Amerikan AP Ajansının haberine göre ABD Baskanı Carter îsrail Başbakanı Rabin'e Ortadogu barışı konusvındaki görüşlerini açıklarken. «Ortadogu'da kesin bir barışın ^•azeeçilmez koşullan arasında israil'in savunulabilir sınırlara sahip olması maddesi de vardır» demiştir. îsrail Başbakanı ise Faşkar, Carter'in yanından aynhrken gazetecilere ver digi demeçte. «Carter'den bu sözleri duyroak beni çok se\andirdi» demiştir. ABD Baskan Yardımcısı Walter Mondale, Dışişlen Bakanı Cynıs Vance ve Carter'in Ulusal Guvenltk Danışmanı Zbigniew Brzazinski'nin de katıldıkları toplantıda Cartcr, nl977 yilı. Ortadoguda nihai \*e kalıcı bir barışa dogru önemli bir adımı getirebiliT» derr.ij ve sözlerini şoyle sürdürmüştür: «Ben ABD Baskanı olarak kaldıkça. ülkslfrimız arasındakı dostluk hiç bir şekılde zayıflayamaz» (Dı» Haberler Serrlsi) Romanya'daki depremde çok sayıda aydın ve sanatçının öldüğü bildiriliyor B t K R E Ş Romanya'nm büyük kısmını tahrip eden 7.2 siddetindekı depremin kurbanlan arasında çok sayıda Romen sanatçı ve aydmı bulundugu bildirilmektedir. Öte yandan. enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Romanya'da filü sayısı bini aşmış, depremden ikinri derecede etkılenen Bulgaristan'da ise yuze yaklaşmıştır. Fransız hükümetlerinın ricaları uzerine mahkeme karannı ertelemiştir. «Concorde» uçağının New York'a inip inmeyecegi sorunu, ABD Fransa iüşkilerini ciddi biçımdr ?ehci:t eden bo\utlnra ulaş ır.ışur. New York yçtkiiileri, uçagın fazla gürültü yaptığı ve çevre sag hğını tehdi t ettiği gerekçesiyle New York kentine inmesine karşı çıkrnaktadırlar. Kararı kaygıyla bekleyen Paris hükünıeti ise uçağın !few York'a inmesine ızin verilrnedigi takdirde ABD Fransız iliskılerinm bozulsbileceğinı ifade ermiştir. Pans liu'ÂÜmetı bu amaçla son giinlerde \Yashington'a yaptı gı baskıyı yoğunlaştırırken. Cum hurbaşkanı Valery Giscard d'Estamg de üç gun önre Başkan Carter'le yaptığı te'.efon kor.uşrriasında bu konudakı kaygılanr.ı ıfade etmiştir. Ancak Başkan Carter ge ÇCTI hafra gErptecilerl? yaptıgı bir konuşmada. NPVV York Mahkeme s;nin alacagı karara müdahalp etme yetkisine sahip olrr.adığını belirtmişHr. Romanya hükümet: vaptığı res mi açıklamada depremde 1034 kişinin öldügünü. 6185 kısinin de yaralandıgını büdirmiştir. Depremden en çok etkilenen Bukreş'te okullar ve Ünıversıteler dün açılmıştır. Bükreş'tefeı yahancı çevreler, depremde birçok tanmmış Ro men sanatçı ve edebiyatçısının hayatlannı kaybettiklerıni, buna karsılık birinci derecedeki politikacılardan ö!en ya da yaralan?.n olmadıgını haber vermektedirler. sanatçılsr arasnıda romancı .\lexand?r tvashyouk, kadın sair Vrroni'Ka Poruınbaku. şan'öz Doına Badea ve ak'.br Toma Karadjo,1 bulunmaktadır. Gorglı tanıklan, korkunç dep rem sırasmda. <Rü7gâr gibi geç ti» fümin:n oynadıgı vp her ge ce rıkhm tıklım dolu olan bir sınema salonumın çöktügünü VP. bu kesiıısde henüz enkaz kaldırma çalışmaiarma başianmadıgın! hehrterek. sinemada yiızlerrp ki si bulunduğunu öne sürmuşlcrdır. Vivana'ya 'i'aîan haberlrre göre ise. Romanya'nm petrol ve sanayi rr.orkezı Ploe?>ı kentinde bir çok tesis tahrıp obnuş ya da ış]pmez haîe selmiştır. Petrol kuyuiarının bir kısmında faalıyetin tamamen durdugu bildirılmektedir. ElEJTiRilDi Kurfarma çalışnıalarına zaman zsmsn bizzat katılan Romanya Devlet Baskanı Nıcolae Ceausescu, yıkıntılar arasından, ıniltılerini duydugu penç bir kadmı biz7at çıkarmıştır. Çeausescu bu olaydan sonra. kıutJTTJria Rkiplertnı 5'içlamış ve çah$malar sira smda sjereken dıkkat ve özenın göst?nlmemesinden yakınmıştır. Cepusescu kurtarma çalışmalanrun Ustünkörü ve bürokrat'.k bir zıhniyeUe yapıldıgını Föylemiştir Fransa'da kaçakTürk işçisi çalıştıran işverenler mahkum oldu PARÎS. ıCumhuriyet) Frana n m güneyıncickı A:xenProvence mahkeınesı dün, ı^yerirrınrie Tür'siye'den kacaic oîarak ;eiirttikleri ışçilen çalıştıran ve kendilerinp duşük ücret veren ık; işvereni para VP ertp>:ne!ı »ıapıs rezasuia mahkum etmıçtir. • Durannp Concassajet şırketımn patronlanr.dan olan 43 yaşındakı Jean Paul Bernard 10 bir. frank 'yaklasık olarak 3 bın TL) G paTa cezasma VP. frtelemeli olarak aitı ay hapis cezasına çarptırılmışTir. Aynı şirketm ortagı olan 74 yasindaki babası Aime Bcrnard da benzeri cezalara çarptuılmıştır. •lean Paul Bprnard ayrıca kenriıler.ni Tür'K işçilen ariına dava eden sendika <CFnT' ile yardımlaşma demp§ine fi'sar bin frauk tsKnınat ödemeye dp mahkum.*di'miştir. • nısan 197fse sçılan fnı J avaV nın bu denli u?amasının ise Tiirk ısçilenni zor ourumda bıraktıgı ria senoika yetkiiileri tsrafından hatırlatılmıçtır. KA(AK I K ' TRAFİGİ O tarıhlerrip bir s:rup Turk iççisınin şikâyeti ü^erine açılan ko\ni5turmada. Türkiye tle Franja arasmda kaçak işçi tra{iği yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Türk ısçüeri. Türkiye'den Nurettin Gıivfn ve Mithat Aslan Bdtndaki kişilerin kendilerinden 10'ar bin Türk lirası alarak Fransa'ya göndprildıklerini açiÂİamışlardtr. yeni telefon santrahmız direkt numaralarımız Arap • Afrika zîrvesinde konuşan idi Amin: «Ulusiararası soruşturrna komisyonunun Uganda'ya gelmesine gerek yok» K.4HİRE Kahıre'de toplanan Arap • .\frika Zirvesmde Suudi Arabıstanın sürprız bir davranışla Alrika uikelerıne 1 milyar dolarlık yardım edeceği ni açıklamasırun yankılan sürer ke:ı zirvenin ikinci oturumu dün sabah Suriye Devle^ Baskanı Ha lız Esat'uı konusmasıyla açılınıştır. Bu arada Uganda Devlet baslıanj İdi Amın dün düzeniedigi basın toplantısında Anglıkan Başpıskoposu Jananı Luvum'un öiümüyle ilgiîi soruşturma yapmak için bir Ulusiararası komis yonun Uganda'ja geimesine izin vermiyeceğini söylemiş ve Başpiskoposun. bir traJik kazasında öldügünü tekrarlamıştır. (Cumhunyet: 2280) Idı Amin devarala: «Üliîemde katliam yo'stur. Hapıshanede de yalnız 16 kişi vardır, bunlar da yasaya göre yargılanacaktır» de miştir. İdi Amin iLonuşma5tnda ABD' ye şicidetie hücmn ederek şöy'ıe demişıir: «Amerikalıiar benim ü'.kemdc katliam yaptığımı Heri sürüyorlar. Kendi ;>rap:ıklanm düşünmüyorlar m:? Or.:ar kızıl derüileri öldürdüler. Küba'yı ıs tilâ ettiler. Vıetnamda. Hiroşıma'da öidürdükier: yüzbınierce ınsan ocların vicdanm: rahatsız e:miyor mu?» (Dış Haberler Servisi) (REPRO) REKLAMAJANSILTD Maya Sokak 9 Gayrettepe / Istanbul KoçHoldingA.S. İdare Meclisi Başkaıılıgından: Şırketimiz Ortaklar Genel Kuruiü, 1976 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gürtdsmi gbrüşüp karara bağlamak üzere olağan toplantısını, 30 Mart 1977 Çarşamba günü saat 16 30'da Istanbul, Taksim Divan Otelinde yapacaktır. Sayın ortakianmızın, bizzat veya bir temsilci vasüasıvla bu îoplantıdan en geç bir hafta önce şirketten giriş kartlanni alarak Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica edefiz. Temsilci gönderilmesi durumunda. usulune uygun olarak düzenlenmiş vekâletnamenin şirkete ibrazı gereklıdir. Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklara gönderilecek davet mektubu, giriş kartı hükmündedir. Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, hisselsrini şirkete teslim ederek giriş kartı alabilecekleri gibi. herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alınacak. teslim ediien hisse senetlerinin değer, adet ve numaralannı gösteren belge karşılığında, kendilerine giriş kartı verilir. Giriş kartı olmayanlann toplantıya katılmalarına kanunan imkân olmadıği, sayın ortaklanrnızm bilgilerine arz olunur. 1976 yılına ait bılanço, kâr ve zarar cetvelleri il© İdare Heyeti, denetçi raporları ve yıllık kazancın dağıtımı ile ilgili teklif. 14 Mart 1977 tarihinden itibaren şirketin idare merkezinda ortakların incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortakianmızın bilgilerine arz olunur. 1. Bajkanhk Dham stçinu. 2. 1976 yılı faaliyet re hesapları hakkmda tdare Mechsi ve murakıp raporlarıyla bilanço, kâr \e zarar hesabımn okunmosı, micakeresi vc karara bağlanması. 3. idare Meclisi üycleri \e murakıbın ibrası hakkında karar alınmas!. 4. idare Meclisinirı 1976 yılı kazanamn dağttttması ve dağıtım tarihi knnusıındaki teklifinin tasdiki veya değiştiriierck kabulü. 5. '977 yılı için murakıp re ycdeğınin seçimi. 6. idare Meclisi reisi ile üyelerinin ve murakıbın ücreılerinîn lespıti. 7. Tahvıl ihracı için İdare Meclmne yerki rerilme.ii. S. tdare Meclisi reis \e üyelerinin, Türk Ticaret Kanununun 334335. marfdelerinde yazth mtıamelelerr ifa cdebilmelerine izin veritmeft. 9. L'mumi Heycı tuıanağmı imzafanıak üzere Baskanlık Dnanına yelki verilmesi. IMAR VE ISKAN BAKANLIĞINA Istanbul II Imar Müdürlüğünden 17S Sayıh Gecşkonflvı Kan'imında belirtılen amaclards kullanıimak üzere. ÎSTANBUL ÎLt ÜSKÜDAR İT.CESt KÖYÜ ŞERÎFAI.I Cl^rLIuî mevkiınde bulunan ai'ag:cia yazılı taşınmaz mallann kamulastınlmasma, Basar.hğımızca karar verilnıış ^8*ı ve 122 sayılı Kanun rıükümlerine fiöre kıymet tak öirleri yaptınlmış olup. bu meblaglar aşağıda belirtilmiştir. Son ılân tarıhınden ıtıbaren 30 eiın ıçersınde namulastırma işlemlerine karşı itirazları o'.anlann Danıştay'da taüdir edilen p?del vp madcii natalara karşı taşınmaz malİErır. bulundugu niahal Asliye Hukuk Mahkemesi'nde. Imar ve İskan Bakanlığma ırafeîen tSTANBUL Munakemat Müdürlügü aleyhıne dava açı labüeceŞı; takdir edilen bedel üzerinden tapu terag muunelesi .rapuracaKların ÇEMBERL1TAŞ DARHSŞAFAK.^ SITESI K\T: 4de İl Irnar Müdüriüğüne müracaat etmelerr. kamulaştırma işlenıine ınrazı n!?.nlaT\n Sanvmi mücidet ıcinde malTtemeye mü racaat etmediği takdirde ve rizai ferağ işlemi yaptırmadJgı takd'.rcıe. 683ü sayılı Kanunun ıti ve 17. maddelcrıne göre, mahkeye başvurulacagı duyurulUT. Pafu No: Parsel No: Tamamınuı alanı 1 2 M Kamulaştınlan hisse miktan Takdir edflen Istimlik bedell M2 birlnt ftystı Tnplam Istimlak befleH , 3324 İKI.F.Bt vp HtSSF.l ERt : 2C5I1 Tamanıı 3 0 . TL. 607500. TL. Öltı MulHıs VarlüW1 'Sencer KOMAK Nevbare YAL.\Z Nebahat BKREKET Mediha DEMÎHKESE Abdürkadır K A Z A N C I O Ğ L U Rükzan TÜRKAN Aral BALCI Timuçin KAZANCIOGLU) 16ti5fW 1575/82944 30. TL. 94R60. T L . 25 =R32 MAÜKI.EIlt vp HtSSKlERt Ölü Muhlis Varislerl ^Soncer KOMAN Nevbare YALAZ Nebabat BEREKET Mediha DEMİRKESE Abdürkadır KAZANCIOGLU Rükzan TÜRKÂN Aral BALCI Timuçin KAZANCIOGLU) Ayşe Mualla AYSUN ömer Necatı VOLKAN Namık ŞCBEN Şahabet"in DURMUŞOGLU Muazzez ERTÜBK Ahmet RAMAZANOĞLULAHI Asil Alım Sa'ım tNSAAT LTD. ŞTI. îbrahim Hakkı UZUNOĞLU Seniha UZUNOĞLU Halil Mıthat ÖZ J Ü R Türkân OZGÜR Dikran KARAKAŞ Murat KARAKAŞ İstafan KEŞÇIOGLU Nunya KIT.TTCIYAN Efem DÎI.ER Ekrem TORUN Şahinik BABAV Nurettin YAPAR Ibrvıhın ORHAN v» Metin ONGUT Ahmet Hamdi KTRIMOĞLU Bfkir ALTAN lytrn PARMAKS1Z Musa Kftnm TOPCZ Ahmet Nacı KAYINKAYA Hasan Zühtü jENYUVA Tahsın Arsal A\TJKAT Taytıın EGtLLl. \f)T: Tasınmaz vukandaki taraflar arasında Mülkiye* yrir.ündn itirflzhdır. CBasın: 1287E23O0) Moskova, Tokyo'nun balıkçılık smırına ilişkin protestosunu reddetti TOKYO Tokyo hukümetinin Sovyetler Birhfrinin balıkçılık sınırlannı O'i mile çıkannas; iizerine verdiği protesto notas: Moskova taradndan reddedil mistir. Sovyetlerin Tokyo BiiyukelçiM Dınv.tn Polyanskı, laponya D:5 ı.«.ieri Bakan Yard'.mrısı Shoîı ?ato ilp söruşerek, Ulkesının Jnponya'nm protestosunu reddet'ı guu büdirmış ir. (Associated Press) Gündem :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog