Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUHHURlrET UrJdye'de işçiişveren ilişkilerinin iyiye dogru gıttiğı soylenilemez 1974 yılındalci boyutIarda olmamakla bıriikte, 19751976 yıllanr.da da grev ve lokavtlar sürüp gıtrnış, bu dunım üretirai büyük ölçüde afcsatmıştır. Gayri Safi Milll Hâsılar.ın hızla arttığı v. herkese milli geürden daha fazla pay düştüğü bir ülkede işçiişveren arasındaki ili.şküertn ücret ya da yan ödeır.e anlaşmazhkları nedeniyle çogalmasııjı normal saymak olanagı voktur. Bu nedenle anlaşmazlığın temeline inmek ve hangi taraiın tutumunun ?nlaşmazhklara neden o'dudugunu arasnrmak gerekir. fcretlerln millî ^elirden aidik'an pay gelir gruplanria göre duîük durumdadır. Ücretleı. üretime katîlsn emek verımlılığı nin altuıdadır 1966 yılından beri ücretler fiyatlann gerisin de kalmıştır Ücretlilerin rnilli geürden aldıkları pay azalmaktadır. 1970 yılından sonra reel ücrerlerde % 1 ile Tr 5.6 arasında azalış olmuştur. Raporun ortava koydugu sonuçlar yalnız bunlar değildir. Bur.un dışmda. vergı yükü dağılımının emsği ile geçmenlerın aleyhme kurulduğu. enilasyon oranmın artışmda. ıddiaiann tersine. ücret artışlarının pavı olmad:*ı. i«cinin üretim maliyeti içindeki payı ile katma deger paylannın hemen hiç deg'.şmedıği. enflasyonu toplu sözleşmeye dayandırmanın noksan noksan bir dejîerlendirme oldujju gerç?k)eı de be!ir*'lmi«ır Bu veriler. durumun işverenlerce abartıld:gmı ve söylenileniri ters'ne, ıs<;ı ucreıler: amşınm, toplam olarrk ele alındığı zaman. gereken düze v e ulaşamamiî bulundugımu anlairnsktadır. Gerçekten, 1970 yılı ile 1975 yılı arasında. Türkiye'de, kişi baŞ'.na düşen milli gehr artışı. işverenlerin yaptığı araştırma sonunda ücre'lerin artısı ıçin saptadıkları 289 rakamının çok üstündedir. 9 MARI 1971 T OLAYLAR VE GÖRÜŞLER UFUKSUZLUK.. ÎŞÇİLER, IŞVERENLER Ziya KAYLA Tilm gerçekleri yansıtmak için sözlenmıze şunları da eklemek zonınlugundayLz. Işverenlerin heps: düşünceler.ni bu biçimde açıkça ortaya koymamaktadırlar. Araiarında yaptıkları toplantılarda. bu konuda çok güzel sözler söyleyenler de vardır. Örnegin Oaalar Birliği Başkanı, oda ve borsa haşkanları toplanf.sı açış konuşmasında 'Biz hür teşebbüs mensuplan olarak, işçi kardeşlerırruzi en az kendimız kadar sevgi, saygı ve refaha lâyık görürüz.t (Ekonorr.ik imkârilarm elverdiğ: azarni ölçüler içinde emeğin hakkını almasını gönülden isteriz.ı diyerek işverenler ad:na bir özveri örneği göstermiştir. Ancak, •Anayasamizda yer alan grev ve lokavt mekanizmasının ıyi niyetle ve hür bir şekilde işletilmesi gerektigine» inandıklannı söyleyen işverer. temsilcileri, iş karar almaya gelince büsbütün başka şekilde davranmaktadırlar. Bu alandaki çelişkileri daha iyi görebilmeV: için İşveren Konfederasyonu'nıın 27 mayı«. ve 2S ağustos 1976 tarihlerinde düzen'.Pnen isveren toplantılanncia saptadıkîarı, toplu sözleşmelerde uyulacalc tlkelere bır göz atalım: Toplu i? sözleşmeleri işveren sendikaları tarafından yapılacaktır. İşveren sendikalarmda grev ve iokavî fonları kurulacak ve bu fon konfederasyonda tesıs edilecek merkezl ihtiyat fonu ile irtibatlandırüacaktır. İşverenlerin sevk ve idare hakkma müdahaleye müsaade edilmeyecektir. Sosyal yardımların genişletilmesine imkân tanınmayacakrır. Bu kadar katı ilkelerı ortaya atan işverenlerin. işçilerle anlaşmaktan çok. isteklerinl onlara zorla kabul ettirmek amacı ile davrandıgını düşünmek sanınm ki yanlış sayılmaz. Şımdiye kadar işçilerin haklannı gönül isteği ile değil. grev tehdidl altuıda vermiş olan ışverenlerin, bu aracı etkisiz hale getirmek için Onlem almalan başka nasıl yorumlanabilir? Ücretlerin yeterli olup olmadıgı, ya da yeterli ölçüde artınlmış bulunup bı'.unmadıgı konusunda basmda yayınlanan, televizyonda ilân eılilsn iop.u sozle>nıe KOV'"İ;'. a.a ti.iuvak oır soruca varmak bızı büjrü;< jwr.ti;;'rra d'.isürjr. Tek tek olayiara dayanarak, bir iilkede işçi sııııfının milli gelirden psyını tam oîarak aiıp almadıgma karar verrne oîar.a.âı yoktur. Ücretler, başlangıçta düşük tutulmuş ise. yüksek .ıranda zamlar yapılsa bile, eşitsizlik kolay kolay giderilemez. Ayrıca bu zamlarm, her gün artan haya: pahalıhgı i!e kısa bir sürede ortadan kalkacağını gözden uzak tutmamalıdır. Üzerinde durulması gereken bir başka nokta da ücret yukssldikçe, artan miktann aaîia büyük bir bölümunün vergi olarak alındığidır. l'30 liralık bır gündelik 200 liraya çıkarıldığı zarıan artan 100 liranın yakiaşık 40 lirası vergi olarak kesilmektedir. Kişisel gözlem'.erirr.izde biri alda*an bir başka durum vardır. Çevremize baktıgımız zaınar. pek çok kişinin, ya hiç bir iş görmeden ya da pek az çalışaralt yüklü ücretler aldıgını görmekteyiz. Bir çok kuruluşlara. politik amaçlarla işçiler yerîeştirilmekte. bunların çoğu kuruluş dışı işlerde çalıştınlmaktadır Zarr.anlannı bağh bulundukları kuruluşlarm ılerlemesınde kullanacak yerde, öbür dünyada mutlu bir yasama erişme't; için toplu ibadetle geçiren bir çok kimseler oldufunu duymaktarız. Bütün bunlar gerçek olmakla birlikte, işçilerin m;!li gelirden paylarını tam olarak almalan gerektiği ilkesine gölge düşürecek şeyler değildir. Bu g;bi olaylar ilkenin yanlışlıgıri] değil olsa olsa kötiiye kuilanıldıgını gösterir. Bu nedenle bireysel lözlemieri bir yana bırakarak, işçi ücretlerinin y? erü ohra olmadıgına toplu olarak bakmak gerekmekteöir. Bizi bu konuda aydınlatabilecek olan. basmda yayınlanmıs bir belge özeti vardır. Bu da Dördüncü Beş Yılhk Kalkınma Planı'na hazırhk olmak üzere olusturulan Çahşma Sorunlan Özel îhtisas Konıisyonu raponıdur. Bu raporda şu önemli gercekler sactanmış bulunmaktadır. D îşveren Görüşü tşverenlere göre, Türkiye'deki hayat paha.IiIıgınırı, yatırımlann yeteri kadar hızla yapılmamasınm tek sorumlusu işçilerd:r. Bu kesimın temsilcileri eüretün faaliyetin: a k s m c ı ve yatırım heveslerini yok edici boyutlara veran işçiişveren ilişkilerindeki olumsuz gslişmelerin mut laka örjlenmesi» gereküğine inanmaktedırlar. Bu düşünce ilk olarak 1975 yıll ekim ayında ortaya atılmıştır. İşveren çevrelen, bu tarihte, işçi ücretlerinin dondurulması konusunu ortaya atrruşlardır. Bu arada Sanayi Odaları, işçi ticretterinin dondurj'.masnrn tek başına bir anlam taşımayacagını ve bunun kira ve fiyat dondurulması ile birlikte uygulanmasını savunmuş Sonuç Kanımıza göre. işverenler, şimdiye kadar, ücret artışlan olayma yanhş açıdan bakmışlar dır. Buna karşı tepki göstermek. bu artışlan ahnacak kararlarla durdurmaya çalışmak yanhş bir tutumdur. Asıl üzerinde dunılması gereken sorun. zam isteklerinin neden ılen geldikleridir. Hayatın her gün biraz daha pahahlaştığı bır ülkede işçilerin zam istemesi nasıl önienebilir? Ote yandan. fiyatlann artışı başka ülkelerle olan ekonomik ilişkilerimız üzerinde olumsuz bir etk: yapmakta ve dış satışlarımızı güçleştirmektedir. Ticari iiişkiler kurdugumuz ülkelerde fiyat artışlan çok daha aşajn riüzeyde iken. bizde büyük oranlara yükselmesinin paramuın dış değerinı düşürmesin: doğal bir sonuç olarak görmek gerekir. Türk parasmın degerinin 1975, 1976 yillarında birçok kez detiştirilmesinin Türk lirasının dolara karşı olan paritesinin 1 Dolar = 13.5 TL.dan, 1 Dolar = 16.5 TL.na ve 1377'nın daha hemen başında 1730 TL na çıkanlmasının nedeni budur. Hayat pahalılıgını durdurmak için gerekli önlemier almmadıgı süreee paramınn değerinin düşüşü sürilp gidecektir. Bu nedenle işveren çevreleri. örgutlenerek işçilerin hakh isteklerine karşı koyaeaklan yerde, fiyat artışlanr.m önlenmesi için çalışmahdırlar. Birçok koşullarda ne kadar etkili olduğunu büdigimiz agırlıklarını. hükümet nezdinde bu amaçla kullanırlarsa, hem memleket hem de kendileri için daha yararlı bir iş 5apm:ş olurlar. tur. WI$ vılı kasım ayında, îşverenler Sendikası Başkanırun işçiiere her yıl yapılan zam furyasınm ne zamaıı duracaşının belli olmadığıru söyîemesi işçi çevrelerir.de büyük tepki yarstmış ve TurkIş Başkanı ücretlerin dondurulmasına rr.üssade edilemeyecpgini açıkça belirtmiştir. Bu düşünce ayrıhgı 1976 yılmda ortadan kalK mış değildir. İşvererlsrin iddialanna göre, ücretler fiystlardan daha hızlı artmaktadır. Bunu kanıtlamak üzere İşveren Konfederasyonunun 606.53 işçinin çalıştıgı 5T. işletmeyi kapsayacsk b:çımde yapîlar., 1P701975 yıüannı karşıiaşuran araştırma sonuçlan gösterilmektedîr. Bu sraştırmaya göre, Istanbul Geçım Endeksi 1370 vüında 100 kabul edilirse 1975te 235e çıktıgı halde, ücret artışı aynı dönemde 100'den 289'a Çikmıştır. ömekleme metodu ile yapılan bu araştırmaıun ne ölçüde gerçeklsri yansıtuğı belli degildir. Yalnız, işverenleroe bir noktanm unutultnuş olduğunu belirtmek zorunluğundayız. Işrilerin ücretlerinin yalnız hayat pahalılıgını karşıiayacak bir düzeyde artması yeterli sayılmaz. Kiilkmmakta olan bir tilkede, her yıl artan rnilli geürden işçilerin de pay almasmdan daha doğal bir şey yoktur. Milli s^lirin artan bölümunün sadece işverenler arasında bölüşülmesi gerektiğı, çagımızda savıınulabilecek bir düşünce değildir. Çağımızda da iyi veya kötü yönde büyüklük taslayanlar vardır. Söz gelimi eski Habeşistan Kralı Haile Selasiye ye «Krallar Kralı» denirdi. Neden? Etyopya. yoksui ve seri bir ülkeydi yine de seri kalmışlıktan kurtulamamıştır. Ecevit'e bazı çevreler <Kıbrıs Fatihi» dediler. Doğrusu Kıhns'a çıkma kararı büyük nitelikte bir olayı yansıtır. Ama Ecevit, belki kırk kez. f»tih emelleriniıı çağdışı olduğunu söylemiştir. Bana kalırsa «Karaoğlan» sıfatı Ecevife daha çok yakışıyor. Daha halkça bir anlamı vurguluyor. Demirel'e vaktiyle «Barajlar Kralı» diye hava basıldı. Akarsularındaki jrizli püciin yü2de 5'ini kullanamıyan bir ülkede Su İşleri Genel Miidürü'ne böyie ad takılır mı? Az gelişmiş ülkeierde takılıyor işte. Şimdi de Sfileyman beye «Büyük Türlriye'nin mimarı» diyenler var. Bu yakıştırma da pek gülünç deçil mi. Bir başka iilkeye uygnlaym: Giscard ri'Rstainî'e «büyük Fransa'nın mimarı» denir mi? Ariamı ertesi piin sokakta, basında. kahvehanede, çaıinoda tefe koysırlar. Büyüklük özentisî bizde büshütün jfülüııçleşiyor. Hem ^"iyaııa•da sokak süpüreceksin, Avrupa'nm ayak işlerini yapacaksın, hem Orta Asya'yı fethedeceksin: Hem Bulgaristan'dan eleklrik almak zorundasın. hem büyük Tiirkiye olacaksın: Hem dısa bağımlı cüce işletmclerin ülkesi >ayılacaksın. hem trilyonlarla kendini avutacaksııı. Ne tersine ı> lerdir bunlar. Zateıı büyüklük iddia.sı. küçüklük kompleksinden doğar. Gurur ve asağılık duyftusu, aynı ananııı karnından çıkmış ikizlerdir. Baküuz ldi Amin'e. söylediğinc cöre Dünyanın en büyük lideridir: tg»nda, İngiltere'yi dize getiren devlettir Her neyse, Demirel «Büyük Türkiye'nin miınan» diye bir simgenin peşindedir. Karataş televizyonunda bu amaca uyguıı bir de kurgu düzenlenmiş. yaymlanmıştır. Rakamlar, üstüne düşler mi istersiniz? 1992'de Italya'nın bueunkü durumuna grelecekmisiı, 2000 yılında Almanya'nııı buEünku durumıınu aşacakmışız: Büyük Türkiye olacakmışız. Aı );ellşmiş ülkelere özgü kaba bir propaganda Demirel'in her davranış ve deyişinde belirginleşiyor. Vaktiyle Menderes aynı görüntüyü yıratmaya çabalardı. 1950'lerin «Nurlu ufukları» 1970'lerin «Büyük Türkiye»»! olmuştur. Demirel, çağdışı bir kafayla kendi kendine ifelin çüvev olmaktadır. Komşularımıza bir göz atsa. söyledikierinin ne denli havada kaldığını anlaması işten değildir. Dünyadan soyutlanmış yaşıyoruz, 19'uncu yüzyılda Birinci Sanayi Derrimi (terçekleşti Bkt ı d a : Tiirkiye treni kaçırdı, çaçdaş uysarlık diizevinden gpride kaldı. 2«nci yüzyılda Batı'da İkiııci Sanayi Derrimi yaşanıyor: Bizim birincislnl gerçekleştirmemiz kuşkulu. Biz 2000 yılma vardığımız zaman dünya uygarlığı nereye ıılaşmış olacak düşünehiliyor muyuz? Soruya vamt verebilmek için birinci ve ikincl sanayi devrimlerinin ne olduklarını kısaca aniatmak gerekir. 1) Birinci saoayi devriminde insan eliııin yerini tutan makinelrrln toplumsal yaşamda yerini alması söz konusudur. Makinenin insan hayatına (rirmesi. tarihin büyük dönemeçlerinden birini ve büyük bir devrimi vurguiamaktadır. 2) tkinci sanayi devrimi ise insan beyninin işlevlerinl yapabilen makinelerin toplumsal vaşamda etkinliğini duyurmanı demektir. Otomasyon. elektronik. sibernetik fibi yeni kavramlar ve bilim dallanyla çağdaş uygarlık şimdi bu aşamaya geçmiştir Bağlı bulunduğumuz Batı kapitalizminin ileri toplumian, artik insanın beyinsfl işlevlerini yapabilecek makinelerı nretmeyi temel sanayileri için nnRÖrmüşlerdir. Sfiper endüstri aşanıası dedikjeri budur. insan elinin işlevlerini yapan makinelerin bazı üretim alanları da Türkiye gibi az gelişmişlere bırakılmıştır. Bilimsel ve teknolojik bakımdan Batı'ya sürekli hağımhhk içinde yaşayacak hir Türkiye. hu çidişle 2000 yılında ve daha sonraları bep az gelişmiş kalacaktır Kafalarımızm riarlıeı ufnksuzluğıtmuzu oluşturmakia, ufuksuzluk kısır poiitika palavralarını cecerli kılmaktadır. Bugün «büyök Türkiye» diyenler. dünyanın nerede olduğunu ya biimiyorlar. ya da bildikleri halde halktan jizlemeye çalışıyorlar Böyle Kİdersek 2000 yılında bize düşen büyüklük değil, yine uyduiuk olacaktır gibi ünya tarihinde görkemli krallar. y u n a n padişahlar. etkili liderler yetişmiştir. Gnneş Kral 14 üncü Lui, Fatih Snltan Mehmet, Büyük Petro, Kanuni Sultan Süleyman • Deprem Düşünceleri OKTAY AKBAL Eyet Hayır VEFAT Merhume Me'.ike Urgüp ile merhum Hayri Ürgüpün Oflu, Hasan Ürgüp'un Babası. Nazan Orhon'un agabeys:, Melike ve Sinan Orhon'un Dayıları, Enver Orhon'un Kayınbiraderi I ÖLÜM Denizcilik Bankası T.A.O. Camialtı Tersanesi eski tşletme Kâtibi ve iaşe amiri Kasımpaşa Gençlik Kulübü eski lutbolcu ve idarecilerinden CHP İstanbul îl İdare Kurulu Sosyal Komite üyesi CHP Beyoflu İlçe İdare Kurulu üyes: ve Kasımpaşa Bucak, Merkez Ocak Başkanlanndan İstanbul Iş.çi Sendikalar Birüğ: ve Türkiye Limandok Gemi Sanayi İşçileri Sendikası Merkez üyes: ve Şube Başkanlanndan Kasımpaşa Yoksullar Dernefi eski Başkanlanndan Kızüay ve Çocuk Esirgeme Kurumu üyelerinden tstanbul Eölgesi Saha Komserlerinden, Ç ini soba ranıyorda. Abşap e\ dıırmadan sallanmıstı. Ya soba devrilirse, diyc korkmuştum. Başka şey aklınta gelmemişti. Bir an sonra baham «Dcprem oldu» demişti. 193ö1erde bir akşamdı. Isunbul'da önemli bir deprem jreçirmi?tik. Sonra başka depremler de oldu bu kentte. Ama cuma akşamı yaşadığımız Rİbisi hiç olmadı. Insan birden aıılayıvrrir «deprem oldu» der. demez de birer sarsıntı... Oysa bu kez «deprem oluyor» dvdik, deprem sürdii, lıeplmiz o sarsıntınm içinde raşadık. .\e yapıiır böyle bir sarsıntıda? Bilinç yardım eder ml kişiye? Kaçmalı, nasıl, nerden, hem nereye? Ben pencereden baklım. arabası olanlar binip a^ıldılar azıcık uzağa. Lmut kesmişlerdi, canlarını kurtarmak her^eyden önemliy(li. Varsın eşyalar. anılar, bir ya«aınboyu edinilen nice nesne jnkılıp gitsin, can bu, en önemli şey, omı kurtarmak «terek... Önce bir çaresizlik sarar sizi. Merdivenlerden inmek. ya çökme ordan haşlarsa! Herkes bilir ilk yıkılan yer merdivendir. Perraz arasına jcirmek. bu da hep söylenen bir çaredir. >ie denli yararlı, etklli. bilinmez... Depremin en şiddetli duyulduğu yer Romanya olduğu anlaşıldı. Bükreş'te koca yapılar yerle bir olmuş. Depremin pünden kurtulmak friiç, ne denli saglam yapılar da kıırsanız. boş. İlk tahminlere göre birkaç bin olü varmış Bükreş'te. Aynı şiddette bir deprem Istanbul'da olsa hiç bir >apı ayakta kalamazmış. Düşünün ne olurdu dört milyonluk kentimiz? Hel e bunca ı,üruk çarık vapılarla dolu bir kent! Niye batı ülkelerindeki depremlerin en ajhrı blle b!zdeki en hafif deprem kadar zarar vermez, ölü vermez? Ordaki rapılann gerekli koşullara uvjun yapıldığından. elbet. Bizde beş bin, on bin, hatU daha da çok ölü verir depremlerin orta şiddette olanı. oralarıla ise en ağır depremin rerdipi öiü sayısı belli bir sınırı aşmaz. Baktım pencereden karanlıktaki yapüara, Deprem geçmişti, ama heyecan dinmemişti. Bir kez daha sallandık mı tamamdır halimiz. Çıksan «okağa. nereye çideceksin, kaçmak mı, nasıl? Arabalarına binenler de en çok bir saat sonra çeri geldiler. ¥»z»ı diyoruz, boyun eğiyoruz. Ne ıaman çelip bulur bizi ölüm? ¥azgid»n kurtulrruık zor, deriz. îenitlen çireriz erlerimize. »partımanlanmıza Işıklar yandı üst katlarrta. Sonra söndü bu ıştklar. Uyku herşeyin iıstöndedir. insan vücudıı, «inirleri dayanamar sürüp giden krizli bir yaşantıva. En büyük acılar bile bir iıısanı belirli bir zaman parçası içinde etldler. Karnı acsa, yiyecektir; uykusu varsa, uyuyacaktır; en korkunç olaylsr acılar lçlnden çıknuş da olsa. . Deprem yeniden olacak. diyor yetldJiler. Medense rincirleme oluyor bu depremler. Bir keıle bitmiyor, bir daha bir daha . Bilmem kaç dereceye dek dayanırmış IsUnhuldaki en sağlanı yapılar. O derecede bir depremin olup olnıayacagını nerden bileceğiz? Ne yspalım yani? Parklarda, alanlartla. kırlarda. tarlalarda çadır kurup günlerce gecelerce oralarda mı bekleşelim? Olmaz bu, kent yaşamı, toplum yaşamı bir akıstır. karşı konutmaz. Yaşamak, çalışmak. gündelik gidip selişi sürdürmek bir borçtur yerine çetirilen . Depremler gelir çeçer, ama insanoğlu bütiin bu korkulara karşın ayakta kalır, umuduyla, güveniyle, yüreklüiğiyle Daha doğrusu karşı koyamayacağıru bildiği bir büyük tehlike karşısındakj güçsüzlüğüyle .. Cuma çecesi. tam da deprem olurken. nice nice düşünce «reçti kafamdan. Kaçmak? O hiç şreçmedi. Bovnn eğmek mi bu? Bclki de. Bizi aşan bir sey karşısında eli kolu bağh kalmak nıı? Bilmem. Ne kapıya, ne merdivene, ne pencereye atılmak... İnsannğlu hep iyi şeylerden yana, umuttan, SÜvcnden Ta ki, tam teısl olsun, t s ki, kendini (elâketin, acının itinde bulsıın. O zaman dank eder kafasına bir şeyler.. Köyler, kasabalar. küçük kentler deprem karşısında eüçpöz. dayamksız. Nedeni de, yapılann gerekli sağlamiıkta olmayışı Bu depremi kolaybkla atlattlksa Istanbul daki yajııların Anadolu köylerindeki, kasabalanndaki gerekll yapını koKuliarına aykırı yapılmış evlerden daha sağlam olmasıdır. Bunun bir anlamı vardır. Davanıklı sağlam s^ivenilir konutlar yapacaksm önce. belirü depremlere dayanacak şü(;tc Dnğa bunu da aşkın bir deprem yaratırsa, o zaman diyecek yok! Ama biz gereken önlemleri. zamanında alalım. Klimizden geleni, gelebileni yapalım hiç değilse... llrr tteprctnden sonra insanın bu yeryüziindeki yazpısı üzerine düşünürü/.. Bunu düşünmcyenimiz yok gibidir. Yaşam denen şey nelerc baçh. ne incecik ipliklere... BelH de bu liir düşünceleri tluymanuz. anlamamız için doğa böyle depremleri veriyor insanlara Anlayın, duyun, şu yeryüzündeki geçici yaşamın jnizelliğini. Udını dlyor, gerekli gereksiz birhirinizi yemeyin, kendi elinizle dünyayı kendinize zindan etmeyin... Ne var ki insanoğlu, acılan da, sevinçlerini de hemen unutur. Ne yapacaksmız, insanın yapısı, bul Dr. Fikret ÜRGÜP Bu Dünyacîan Kurtuldu. Cenazesi < MART 1UT7 Çarşamba » günü ikindi namazı kıîmdıktan sonra Çengelköy'deki Aile mezarlığmda huzura kavuşacaktır. (Cumrıunyet: 230.>> Meşhur Beleşçi Hayri (GÜNÜŞEN) VEFAT Üyelerimizden. değerlı gazsteci arkadaşımız, I 7.3.1977 günü vefat etmiştir. Oenazesi (bufün) 9.3.1977 günü Kasımpaşa Camiikebir'den öfle namazm: müteakip kaldırlacaktır. Ojtlu: HALlTv G t N Ü Ş E V i Cumhurivet 2301 » «,.« t * Mustafa Niyazi ISPARTALI vefat etmistır Cpnazesı 9.3.1977 çarşamba srünü (Bl'GÜN) öğie namazını müteakıp, Nuruosmanıye Carrninden kaldırılarak. Zincırlıkuyu'daki ebedi istirahatgahına tevdi edıiecektir. Rahmetli arkadasımıza Tanndan maefiret. kederlı aılesine ve üyelerimize başsağl'.âı dilenz İMnumıınınımHiıııiMmııııııııııııııııııiMiımnfiıııııııııııımııııııı: Ist. Lv. A. (4) No: lu Sat. Al. Kom; Bşk. dan Sirkeci Demirkapı ASken ihtiyaç için 300 Kg. 12 N'o'lu (12 mm.l ÇtVÎ MOteahhit Nam ve hesabına satan alınacaktır. Tahmlni uatı 28 TL. Tahmini t u t a n 8400 TL. Kafi teminaö 13<W ' ı t . Açık eksiltmesı 30 mart 1977 çarşamba günü saat 10.00'da îstanbul Levazım A'ligi 4 No'lu Sat. Al. Kom. Bşkiıjuıda yapılacaktır. Evsaf ve şartamesi hergün Komisyormmu«î» göriüebilir. (Sayı: 36 Basın: 12935) 2304 I S Ş S AÇIK TEŞEKKÜR Geçirdigira ağır hastalığı aninda tpşhıs ederek. üstun bilimsel gücü ve insancıl yetenkleriyle tedavimi sürdürup, sağlıgıma kavuşmamı sağlayan Sayın } ~ = İ 2 = = ~ Prof. Dr. Melahat ONUL'a SÜrekli ilgi ve yardımlannı esirgemeyen Ankara Tıp Fakültesi İntaniye Kürsüsü Direktörii Sayıa | E GAZETECilER CEMiYEIİ (Cumhuriyet: 2299j Prof. Dr. Behiç ONUL'a Teşhis, tedavi ve tarılıllerde bü\ük ka'kılan olan Saym, | 3 Inşaat llıalesi Ilanı Milli Eğitim Bakanlıgı Sanayi Sevk ve îdare Enstitüsü ikmal inşaatı kapalı zarfla ve teklıf alma suretiyle ihaleye çıkarılnuştır. İşin ön keşil tutarı 4.809.1)52,29 Türk lirasıdır. îhale 16 mart 1977 çarşamba günü saat 15.00'de aşagıdakı adreste yapılacaktır. İsteklilerin: a) Tıcaret ve Sanayi Odası Belgesi, b) Bayındırlık Bakanhfı müteahrıitlik belgesi, c) Varsa irnza sirküleri ve yetki belgesi. d> Banka refcransı ve iş bitirme belgeleri, ile aşağıdakı adrese bizzat müracaat etmeleri ve yeterlilik belgesi ile ihale dosjalarını teslim almalan rica olunur. T.B.T.A.K Marmara Bilimsel ve Endüslriyel Araştırma Eastitüsü GEBZE (Easm: 12787,2289) 20000 Adet 40 Amper Komple Porselen Gardy Sigortası, 7500 Adet 100 Amper Komple Porselen Gardy Sigortası Satın Alınacaktır İ.E.T.T. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Yukanda yazılı porselen gardy sigortalan mektupla fiyat ve teklif isteme usulüyle ihaleye çıkartılmış olup şartnamede yazalı kanuni nisbctlere göre hesap edilecek teminata havi teklif mektupları 14.3.1977 pazartesi günü saat 15.00'e kadar Metrohan 4. katta bulunan Ticaret ve Levazım Müdürlüğü Elektrik ve Gaz Kısım Şefliğine elden verilecektir. 2 Bu işe ait Şartnameler Ticaret ve Levazun Müdürlügümüzden bedelsiz alınabilir. 3 Mühürlü numunelerde Ticaret ve Levazım Müdürlügümüzde göriüebilir. | E 2 Doç. Dr. Vasfi KAYNAR'a Hastaneden çıkıncaya dek, bir an bile ihtimamını esirgemeyen üstün insan Saym, = | | ^ ^ S = = E | ~ S ^ = = = Dr. Saniye ŞEN'e intaniye servijınin rtıger doktor. lıemsırc safllk görevlılerı ve emekçilenne yürek dolusu mınnet ve şükranlanrru sunuyorum. Yılmaz ALPASLAN Tekirdağ Milletvekili , (Cumhunyet: 2296) ^ııııııııııııııııııııııııııııııııiMifmıııııımııııuııımıııııııııııııııiMiıır DUYURU Edirne Tıp Fakültesi Dekanlığından Açık bulunan Şöför ve Odacı kadrolanna elpman annacaktır İsteklilerin 21 :U977 tarihine kadar :nüracaa'ları. IMAR ve İSKAN BAKANLIGI MESKEN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1) ürfa merkezde 300 konut inşaatı işi 775 sayıU kanun ve uygulama yönetmeliği hükümlerine göre kapaiı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2> İşin keşif bedeli (45.0OO.U00. ) Liradır 3) Eksiltme, Ankara'da Imar ve Iskân Bakanlıfı Mesken Genel Müdürlüğü (Necatibey Caddesi No: 35). îhale Komisyonu'nda 18/3/1977 (Cuma) günü saat 115.00) yapılacaktır. 4) Eksiitme şartnamesi ve diğer evrak tatil günieri hariç her gün mesai saatlen dahilınde Imar ve İskan Bakarüığı Mesken Genel Müdürlüğti. Konut Proje ve Uygulama Dairesi Başkanlığı'nda (Gazi Mustafa Kemal Bulvan, Turtes Han. Kat. lı jörülebilir. 5) Eksiltmeye girebilmek için istekiilerin; a) <1.3ti3.750.) LiralıK geçıcı teminatını. b) 1976 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesinl, O Müracaat dilekçeleri ile birlikte vereceklerı. eksiltme şartnamesinde belırtilen ve usulüne göre hazulannuş olan yapı araçları bıldirisıni, teknik personel bildirisini taahhüt bildirisini. sermaye ve kredı olanaJdarıru açmayan mali durum bildirisini, banka referansını, Bayandırhk Bakanlığı'ndan almış oldukları <B) grubundan en az keşif bedeli kadar. işin eksiltnıesıne gırebile ceklerini gösterir. Müteahhitl'k Karnesinin aslını ibraz sureti ile Irnar ve İskân Bakanlıgı Mesken Genel Müdürlügü Konut Proje ve Uygulama Daıresı Başkanlığı Belge Komisyonu'ndan alacakları yeterlık belgesini teklii mektupları ile birlikte zarl'a koymaları lâzımdır. ti) Istekliler teklif mektuplannı 18/3/1977 (Cuma) günü saat (14.00) kadar. makbuz karşılıgında thale Komisyonu Başkanlığma vereceklerdır. 7) Yeterlik Belgesi alınması ıçin son müracaat tarihl 1Ö/3/1977 (Çarşamba) günü mesaı saatı sonuna kadardır. K) Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vakı gecıkmeler dikkate ahnmavacaktu. 9) Idare Yeterlık Belsesı verıp vermemekte. vpya thaleyi yapıp vapmamakta serbesttir. Keyfıyet ilân olunur. ıBasın: 12708) 2276 (Basın: 12357) 2277 (Basın: 12TSL' rJS Hacettepe Üniversitesi Rektörlü|ünden 1 Asağıda nitelikleri belirîilen Genel İdare Hizrnetleri ve Vardımcı Kızmetlcr Sınıflanndaki kadrolırn 24.3.1t7'ı ],;rşrrır)f> g'irrj saat 15.00'de yapılacak yeterlik suıavı ile Teknik Hızmetler Sınıfında bulunan kadrolara ise 2S.ruo77 Pazartesi günü saat liiGO da yanş sınavı ile PERSONEL ALINACAKTIR. 2 Adaylar 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunundpki genel ve özel sarHarı ha:? olarak'aıdır. 3 İlgililerin 22.3.1P77 Salı giinü mesai sonuna kadar imtihanların yapılacüğı ver olan Personel Müöıir^hi^np Vüfuc TTüvy»^ Ofi'danlan ils birlikte 2 adet resımle müracaat ederek, aiacaklan iş isteme formunu doldurup sınava gıriş belgesı almak Usere aSTiı y^re vermeleri gerekmektedir. DUYUP.rLUR. Sınıfı Genel İdare Hizrnetleri Kadro Meraur, Sekreter, Oaktilo Sosyolog Teknik Hizmetler Şoför İnsaat Mühendıst Mühendis. Mimar îstatistilcçj Teknisyen Yardımcı Hizmetler Oto Teknisyenl Elektrikçj 15 6 8 8 12 14 14 Dereceni 914 Adet N Î T E L t K L E R t Yüksek Okul, Lise veya Ortsokul n«?;unu (Askprlifıııi yapmıs olmak ve Daktilo cilmek tercih sebebidirv Vüksek O!:ul veya Sosva! Bilim Di!lprınd?n mezun olmak. İlkokul mezunu. Asır vasıta veya Profrsvonel ^hliyetli, sskerü^ini v?pmış olrr.ak Ünivsrsit^mizin Beytene ve Kayseri Sant!y»lerinde çalıştırılmak üzere MühPtıdis veya Mimar. Iststistik Bftliimiindp vüksek îğiîtrh sormüş olmak. Sanat Enstitüsü Motor Bölümü Mezunu, askerliSini .vapmıs olmak. Orta Sanat Okulu 'Vlrziir.u. I&el vp BPnrir.li Motordan anlayan. a.«ksr!,Şını ••apmTş olmrk. tiK veya Ortaoku! mezunu. Oto elektnk tes:sa'ı. Donanımı ve aküniiiâtcründer. anlayan, askerligıni >apmış olmaV:. Atatürk Lniversitesi Rektörlüğünden Edebijat Fakültesi. Pransız Dili ve Edebiyat. Bölümtine dil sahasında 1416 Sayılı Kanuna göre doktora yapmıs bir asıstaıı alınscaktır. Tstekiilenn 6.4.1977 tarihınde yapılacak sınava katılabılmeipn için 2 fotoğraf ve Kısa hal tercümeleri ile birlikte 5.4.1977 tarihine kadar Dekanuga baş\oırmalan duyurulur. (Basın: 12827) 2282 12765.t!28S>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog