Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Vehbi Koç kişilerle kurumların kazanç ve vergilerinî kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi Komandolar, /\nKara ren CUMHtRtVET H4BER nrdun çeşıtlı ;,erlerındekı oğretım kurumlarrada olaylar dun de surrnüş Eskışehır'de komandolar, arkadaşları Yılmaz Keskmdermrcı'nın oldurolmesımn bır.nci yıh otan dvn evleme gsçerek, 'um okulları ışgaV etmışierdır. ODTÜ de ıse derslere gırmeyeT devnmcı oğren cıler bır frünluk bovkotlarırı su'durrrmş'erdır Bu arada Istanoul Ankara ve Izmır'de dün çeş.tlı yerlere patlayıcı maddeler atılmıs can kaybı Oımamıştır Ote vandan yuksak osretım kurumlanndak: şıddet olaylannı ve bu olaylara karşı alınacak onlemlerı gomşmek üzere, t'mversıtelerarası Kurul 11 mart curna aunu toplannya çağnlmıştır. fSKI^K'R'DE KOMANDO IŞGALI Eskışehır de Kınıya Yuksek Okulunda 8 mart 1976'da mevdana gelen çatısmada oldurulen Eğıtım Ensrnusu ogrer.cısı Vılmaz Keskmdemır'ın anısına dun kenttekı turn enstıtu a.kademı ve vuk«îçk okullar, komandolar tarafından ısgal edılmıştır CHP Merkez Ilçe Başkanı Samı Yavlalı, okullann aun «Komando denılen sıyaset eskıyalannnca ışgal edıldığmı soyleyerek olayı kmamış «Bevm jiKanmış sozde mıllıyetcılerın kentımızde ortaya koydjkîan bugunkü (dunkuı eylemler \atandasın can ve mal gMvenhğını tehdıt ettığı pıbı, eğıtım ve ogret^m O2gurlugunu de kokunden sarsmaktadır» demıştır Komandolann kenttekı eylemı surerken, Eczacılık ve Kımya Mur»?naıslığı Yuksek Okulu onunde, guvenlık kuvretlerınce vapılan aramada Kım j a son sınıfıfndan Mehmet Kılıç'ın uzenr.de ateşe hazır duıumda bır tabanca bulunmuştur. Kılıç, adlıveye sevkedllmıştır. Bu arada oğrencı Keskmdemır'm oldurulmesındîn bır pıi sonra Eskışefur'de komandolann gınçtıklerı kanursuz sılâhlı s^ldın olaylanndan sanık MHP ve flku Ocakh 22 kışının >argılanmasma dun \*ır Ceza Mahkeriesuıdf devam edılmıştir. Sanıklar arasmda Ulku Ocakları eskı Baş Y ODTÜ'de boykot sürerken Rektör Tan öğretim takviminde değişiklik yaptı SBF, havanın gergin olduğu gerekçesiyle 11 marta kadar kapatıldı İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve Gemlik'te patlamalar oldu A nkara Ticare* Odası yönetvm kurulu aV cügı btr Kararla omek verg: rmute.teiı f ve başarıîı ıhraca çı üyelerıne duo torenle birer plâket rermistır. En yuksek oranda vergi bdeyen raUV.el lef olarak gosterüen ış adamı Vehbı Koç, torende yaptığı konuçmada, kuromlar ı'e kışılenn kazançlan ıle odedıklen versf.Ie nnın kamuoyuna daha yaygın b.r öiçmde açıklanmasını ıstemıştır. Bu arada vergı mukellefı her vatandasm bu yurfumlülugurni eksıkslz yenne getırmesımn demo<ratık Teiımin geleceğı ıçtn ternel koşuLîarriia brri olduğunu belırten Koç. vergılerln kamuoyuna açıklanmasınds. önctiluk eden Istanbul Sanayı Odasını ovmüstur. Ote yandan, «Kazandığun her 100 hraran 73 Urasıru vergı olarak mlan devlet en buyuk ortağımdır» dıyen Koç; geiır ve v*rgılerın kamuoyuna açıklanmasıy'.a faz a vergı ödeyen kışi ve şırketlenn devlet ;le kamuoyunda ıtıbar goreceğıni sovlemiştir. Ankara Ticaret Odasınca en faıla rerg! odedıklerı ıçın omek vergi tnaKeliefı olaras ödullendırılenler şoyledir. Vehbı Koç, Rahml Koç, Faruic Yaîçın Şevket Cambol, Ayduk Koray, Banattırs Go ren, Ahmet Karamancı. Al&eddın Cecelı, M Kemal Dedeman. Mevlut Harnzaoğlu. Öte yandan odüllendtrılen racatçılar şoyledın bajanlı ıh kanı Alı Batman da bulunmaktadır Mahkeme, MHP II II Başkanı Lutiı Şenol'un sabıka durumunu mceledıkten sonra o gunku oıayın gorgu tamkların&an jandarma vuzbaşısı Bekır Kok, uz man çavuş Yasar Altmtaş, Recep D'olgergıl, Do gan Uzun>ol \e Mustafa Inal'ı dınlsm.ştır Tar.ık lar, savcıhkta verdıklerı ıîadelen ekrar'ayarak, gosterıcıler arasında Habcş Pekmez ıle Husamet tın Onancı adlı komandolan teshıs ettıklerını bıldırrruçtır Mahkeme bı ısırdarma us' ÇIVII<=J ıle bır polısı dınlen>ak uzere duruşmayı ertelerruşUr. İSTANBÜL'DAKI P&TLAMA Kadıkov Çıfteha\ uzlar semtındekı Turkıye îş Bankası şubesme 20 30 sıralannda patlayıcı madde atılmışUr Yorede heyecan yaratan patlama banka şubesının camları ıle bazı evlerın camlann kıntma sına >ol açmıştır Patla>ıcı maddenın dınamıt olabı lecegı bıldınlmıştır. r ANKARA VE IZMIRDE PATIAMALAR Izmır Ege Buıomıu &ırın>er Hatk Dayanışma Deme*me kımhklen behrlenemeyen kışıler tarajından oncekı gece patlayıcı madde atüdığını bıldırmıştır. Pa lama, dernek kapısmm pencerelermın \e ıçerdekı eşvalar ıle çevredekı ban bır.aların c&nüarının kırılmasına yol açmıştır. Manısa Gençlık ve Kultur Dernefıne de. dun sabaha karşı 02 30 da patlayıcı madde atılmış, lokal hasara uğraraıştır. Ankara da ıse dun çeşıth yerlerde patlamalar meydana gelmışür. GençbK Caddesı, Gazı Ma hallesı. Talat Paşa Bulvarı, Tunzm Tıcatet Yuksek Okulu \e Ataturk Orman Çıftlığındekı patîamalarda can kavbı olmazken, bazı kışıler hafıf şekılde yaralanmısla^dır. Bu arada patlamaiann oldugu yerlerde, bazı bmalann camları kırılmısBur>;a'.a bağlı Gemlık ılçesı Kaymakarru Namık Kahvecıoğlu'nun oturduğu lojmanın bahçesıne dınamıt atılmıştır. Dınamıtm etkısıyle camlar ve e\ın kapısı kjnlmıştır Kaymakamın evıne daha ön cede patlavıcı madde atılmışn ÜNIVERSITaERARASI KURÜl Î0PUM1Y0R Yuksek oğretım kummlarındakı şıddet olaylarını ve bu olaylara karşı alınacak önlemlen gorusmek üzere Umversıtelerarası Kurulun 11 mart cuma gunu olaganustu toplantıya çağırıldığı açık lanmıştır. Bursa muhabırımızın bıldırdığıne gsre, un versı'elerarası kurul baskanlıgmın olağanustu top'.anu çagrsı Bursa Uruversıtesı ReKtörl'i|üne »elm^şnr r Sosyalizme Geçişin Ulusal Yolları LUly MARCOU (Le Monde Diplomatique) A Tohum îslah ve üretme A Ş , Bılas lr şaat ve Sanayı A Ş , Hasan Arslai Muam mer Gozlulu ve haleflen, Aytekıa Tokaiı. Pamuk ipliği ihraç fiyatmın yükseltilmesi küçük işletmeleri olumsuz etkileyecek Pamuk rplıfti ihracatında uygulanan baz fıyatın 2 44 dolardan 2.59 dolara yukselul mesınm modern olmayan ışietmelerın ıhra catjnı olumsuz yonde etkıleyecegı beUrol mıştır Ihracatçı bırhklen jonetıcılerı b j durumu doğrularruslar, ancak modem ol mayan ışletmelerde uretılen ıphğm toplam ınracat ıçındekı payının çok kuçuk olduğu nu belırerek, bunun «ıhmıü edılebılecegını» soylemışlerdır. Baz Hyatın yükseltilmesi lizerine, çpğu kuçuK olçe.<te uretıtn yapan ve donanımları modern olmayan pamuk ıplıği fabrıkatorlen karann kendi ihracat olanaklarım olurr.suz vonde etkıleyecsgıru beliTtmektedırler Karan aian ıhracatçı bırlıkîermde senellıkîe buyuk ve modern ışletmelerın temsılcılenmn etkın olduklannı ılerı suren fabrıkatorler, kendı urettıklerı ıplığın kalıte bakımmdan modern ışletmelerde üretılenler kadar ıvi olmadığını, ancak bu tıp :pak ıçın de Avrupa pı>asasında talep ol duğunu belırtmektedmer Geneihkle gorunmeîen yerlerde kul'.amlan dokumalar ıçın kul'ar.ılan aaha duşuk kalıteh ıplığın Av rv>pa pı>asasında jaklaşık olarak 2 20 dolardan alıcı buldugunu behrten fabnkatorler, baz fıvatın vj*seltılmesiyîe AET'nın verdığı muhnranın vukunün tkuçuklere yaklendığını» ılerı surmektedırler. (ANKA) jağıda çexirisinl »ereceğimiı vannın ust IMŞIIRI ise «Kskı hır tartışma^a )fetirilen jeni oğeler.» • •erçeklen de tartışraa oldukça eski. N> var ki Çın So\\et tartışmasuıın janında, kendilerınin benimsememelcrıne kırşııı «EuroKomunizm» adı ıcrılen Ital \*n, Fransi2, Ispamol komunist partilerınin ReUştirtlikleri tezler, konıiMi guncclleştırdi. Bu tartışmaların önemlı odak noktalanndan biri de Sov>ct modeiinin merkeıci nlteliği sonucu hurokrasinın kemikleşmesine, dış etkenlertn de itmesnle İ5Çİ Mnıfi diktatorcasıntn giderek partinin ust > onetlcilerinin diktatoryasına donuçmesinc vol açtıgı iddiası. Sov\et modeliyle ılfilı çeşıtU değeTİenriırıneler \apılciı. bu değerlendirmelere Kar>ı çeşıtli tepkiler geldi. En önemlilcri bu niodelı u\gulamada aşma. diııeltnıp s'ı rıyimJeri. Bu giri?1mlerin birincisi. Yugo^lav deneyi, Sovvet modeiinin sağından dolaıınor. Oteki, Sovyel modelini soluuclan a?maja çalışan bir dcnev, Çın kultfir devrıml. Bır de yenı tutumlarıyla kendi ulkelerindeki Sosvalist Partilerin sağına kartnava başlavan Euro Komiınizm. Her biri otekini. sapmayla snçluyor. tnkemizde ise toplum hsvatınrta kısa %»y\lacak bir sııre Için evrensel toplum vasaistriBin vuıında. kapma forraulltr, bzsmakalıp çöıümler ve papağaııca sloganlar »' nı dpğerdemuş gıbi gorühiyor. Bir raodflın, toplum koşullarına ters riiıştukleri (iranda dene\in kopvacılarının içindr yaşadıkları 7ararları dokunuvor ilerici guçlerin butunune, Fran«i>ı Siv»s»l Bilımler Kurnmu Mıllctlerarası tlişkiler \raştıriwa Merkfiı l\esı J.ITXY M\RCOlj'nun LE MONDE DIPLOMATTQLE, ocak 1977 satısında çiKan a>asıdakı »azisı vos\ali7me geiıs ile iltıli çaçımmn tartısmasına llalk Dfmokrasıleri ile Sovvetler Birliçi iliikilen acisından ışık tuttnası bakımından ilgi çekıyor " Ulusal yollarına ilişkin tartışmalar 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra başladı,, *YUGOSIAV KOMüNıST PARTıSıNıN KOMUNFORM'DAN ATILI5 TARıHı OLAK 19A8 HA ZıRANINÛAN SOHRA, ULUSAL Y01URD4K SOZ EDıLMEZ OL:U BÜNIAR SAPK1NLİK 5A YILMAYA 8A5LAHOI VE TEK MOOtl. BA$KA BıR DEYİ5LE SOVYEI DENEYı KUTSALLAJ TIRIIDI.» Murat SARICA dP sosyal.zme geçış olanagı yeni olmadığına göre Kanapa'mn sorusu haklıdır Geneilıkle «çok merkezlıhk» kavramını ve sosyalizme geçış yollarının çOKİuğu savmt Stalın sonrası doneme, ozeliiKİe Sov\et Komurust Partisı'nın 20. kongresınden son ra açılan donum noktasına bağlarlar Oysa ulusal yollar konusundakı tartışmalar Ikıncı Dunya Savası'ndan hemen sonra başlarnış. asağı yukarı Yugoslavj'a'nın ayrılmasına kadar suntıuştur. Tıto ıle cıkan çatışma da bır donum noktasıdır. Yugoslav Komunıst Partisı'nın Komınform'dan atılış tarıhı olan 1948 hazıranından sonra, ulusal yollardan soz edılmez oldu, bunlar sapkmlık sayılmaya baslandı ve tek model, başka bır deyışle Sovyet sosyalizme geçış deneyi kutsallaştınldı. Oi'sa hemen savas sonrasında mılletlerarası koşullar, ulusal \ollar kavramınm gelıstırümesme elverıslıvdı Maur^ce Thorez 1946 kasımında, George Dımıtrov 1947 başlannda, Yugoslav Komunıst Partısı \onetıcüerı kendı devrımien &o>unca, Sovyet ıdeoloRİarı da 1943 1947 yılları arasınaa kuramsal çahsmalarmda \e sıvasal soylevlennde. Rus BolşeviKİerı nın ızledıgı vollardan zonmlu olaras farklı bıçımde. banşçı vollardan sosyalizme geçebılmenır. olanagından sozedıyoılaıdı. SOGUK SAVAJ «Soâus Savas», mılletlerarasıı komunıst harplte tm *umu\le kaaullendığı sanUan bu yonelışm uyutulmasma rol açtı. Gerçekten, 1947'run martında Truman Doktrınl. hazıran 1947'de Marshall Planı, eylul 1947 'öe Komıntorm'un kurulmasıyla sotnutlaşan. vollann çeşıtlıuğı eğılımını zayıflatacak aır komunıst tepkısme ^ol açtı. Yme de. Komınform'un kurulmasıvla Tıto ıle ılışkılerm kesılmesı arasında ka^n donenıde bıle larklı yollar ve uVusiann ozgurluğu konusuna degınmeler, komunıst soyle^ lerden eksık olmadı Fransız Komunıst Partısı nın 1947 \ılının ekımmdekı Merkez Komıtesı Toplantısında Tnorez. îtalyan Komunıst Partisı'nın 194S ocak ayındakı altıncı genel kongresmde Toglıattı ' e o donemde vaptığı konuşmalarda Tıto, bj coru^e ovguierını surduruyarlardı Ne var kı. «Soguk Savaşmr. tıroıanma doneminde ortaya çıkan Sovvet Yugoslav çatışması bptı <omunıst pdrtılermm kendı ulusal ortamlarmda kendılermı savunmak uzere gerılemelerıne, mılletlerarası planda da, dene\len, tarıhı orausu ve yuce çe>resmde daha SIKI bır keretlenme sonucunu doK ı an komunıst hareketın tek bır butun halmde Ti ııaeııvle tapma konusu halıne gelen Sovyetler'm b.r'esmesınde ımonolıthısme) guçlenrneje ;ol açtı. ODKJ'DE BOYKOT SURUYOR ODTU de rektorun istıfasını isteyen ögreneiler dan de aerslere gırmeyerek bır gıiruuk bovkotlannı surdurmuşlerdır. Okula gelen oğTencıler dersîere gırmeyerek ODTU'nün bahçeıer.n oe dolasmışlar, oğle saatlermde de çeşıtlı slogan lar soyleyerek Re^tor Hasan Tan'm ıstıla etmesıni :stemışlerdır. Rektor Tan'm da ODTÜ Ünıversi'e Konseyıne danışmadan «takvım degışıklıgirf vaptığı ve dan yaymladsğı bır büdınyle bunu aç'klad»ğı oğrenılmıştır. Tan taraîından yapila197g77 akaaenuk takvım deî>sıMı5ındî 1 öo nem derslerınm 11 mart günu kesıleceğı. 14 marta aa aone.n sonu sına\laruıın başlajaeağı, 26 mart gunu de donermn sona ereceğı gosterılmıştır. ODTÜ'de ıancı donem ıçm kajıtlann 12 nısanda baslayacağı, 18 nısanda derslere geçılecegı. 1 tem muzda da der^lerın kesıleceğı Rektor Tan taraIından açıklantnıştır. JDTÜMSEH OIAYI Ote yandan ODTU de çahşan 2 bın lşçiden 1700 kadaımın Sosyal Iş Sencukastna bağlı olma sına \e toplu sozieşme yetkısınm Sosyal • I? Sen dıkasında bulunmasma karşın, rektor Tan ıle OD TUMSEN başkanı Kutluay Çelık'm toplu ış sozies mesı masasma o'urarak ışçılere yuzde 35 dolayHi da zam vBpmasj tepkıye yol açmıştır. OgTenıldığine gore, Kutluay ÇelUs, îşçüere «sızı aşı yaptırmava gotureceğım» dıyerek resiur luıc bınasına getınmş, daha sonra da reütöre «ıs çıler sızı tebr.k etmeye geldıîer» demıştır. Bu olayın hemen arkasından ışçılerin tepkisı uzenne rektor Tan ı'.e sendıka başkanı Çehk «katsayının 12'>e çıkması ıle meydana gelen vuzde 35 lık maaş artışlarını ışçıve yansıtmak» uzere masaya otararak anlaşma ımzalamışlardır. SBF KAPAÎIID! bBF. dekanhk tarafından havamn gergin ol ması nedenıyle 11 Mar: a kadar kapatılmıştır SBF de subat ajmdan l>erı normal ogretım japılamamakta. okul süre^lı olarak tat»l edılmektedır. KOMANDOIAR ASISIAMLARI ÎEHOlî ETTI Tum Unıvers.te A<ademı ve Yukses Okul Ası<!tanları Bırliii <TU1L\S> bır açıkıama vaparak, Ankara Fen FakuKesı'nde komandolann uç Bî'<=tara saldırarak kendılenru tehdıt ettıklerını bıldırm.şt.r. Aııkara Cnıversıtesı Fen Fakultesı Faiıilte Ku rulu da olayı tıaayarak bazı ofrencılenn, memıır larm, asıstanların ve oçretım eorevııier:nm dovulmesme kadar u aşan bu olayları nefret ve eselle karşıladığını belırtmış su acıklamaı vapmıştır «Bu olajlar karsısmda fakultem.zm ışlerl.^i \e uyeıenmn gorevlennı vapBb '.melermm, yalnız fan.ultemızın a^bıleceg' onlemıpne on'.enemıyereğır.ı, gere.ib guvenlık onlemlennın ılgılılerce alır» ması aerektıg.nı belırtır \e bu olaUan. Fakare Kurulu olarak şıddetle kınad.ğımızı kamuorır.a du\"ururj7 BASKILAR VE PROTESTOLAR ECZ\ DER Yoietrn Kuılu ad'na oır SÇIK lama \apan Natıye Kay:n, Ankara E""zacıli FanJİ tesınde derslere g'rmek :steaık'f r.1.!, ancak v ' r gıup tarafınaan u?erler.ne tabanca ıle ateş aç'Ia rax kantm camlarının kırılaıgını bıldırmıştır. Sosyal'st Genclw B"l ğı Genel Sekretsr: Mete Alpsar da, MC'nın artıdeno'cratık uygulama a rı sonucu Ankara ''alıîıgı'nce derneğm Kapa'ı arak vonetıcılen hak'<'Pda soruşturma açıldığu.ı bıldırmışt.r A'psar. MC nın son g:nşımler.nı p v " testo etmek ve kapa'ılan derriekîenn açılmati.v sağîamak uzerp Ger<ç So<svahst DerçiM taraîından bu*Lin ' urt safhında ımza kanıpanyası açıldıg.m sojlemış.r. YENi TiP B.R DEMOKRASiDEN... Ban^ ve So«val:zm Sorunları nergi'i'nde î>ezso Nemes (11 ıle Yenı Frarısa Dergıs nde Jean Kar.apa <2< arasindakı polemu, Doğu Avrupa'da ık'ıdardakı komunıst part.lenyle bazı kapı talıst Avrupa ulke'.erınm komunıst partîlerı arasmdakı strateu ve sı>asal program tartışmalaTiııı tamamlayıcı r.ıtelık'e Hazıran 1976 BerUn Kor.feransı ve Koaferans oncesı hazırlık çalışmalan da bu tarıışma konusunan onem nı kısmen de olsa ortaya l:o;"uvor. Fransır Komunıst Partisı'nın proletarva dıktatoryası Kavramından \azgeçmesı, <îimı liomunnt parf lerı arasindakı çatışmalara vol açan nedenlerden, J. Kanapa'mn deyunıyle «tartışrna konularından» bındır Macanstan da s:\asal .ktıdaTin nı•ehğı konuiunda. sava<ı he;nen ız.e^en Macar (ieney.ne değınen D Nemes \\ ıupa nın Sovyet etkı$ı a'tına gıren otekı bo'.aelennde oldjsu mcı 1947 Macar Komıınıs'len n n de «Halk Demokrasısı'mn, proletana dıkta'orj'ası olmadan sosvaVzme goturen jol olabılereğm » du^andUNÎerını hatırlatıyor ve «va'smm bu gorusu çuruttuğu.» so nucuna varı; or. Bu tanhsel hati'laimavı soron'inde tu'arac Kanapa, deney.n \adeM .!e ılgıu şu soruvu sormakîadır. ıÇe\re< \II?M1 once olsv'ar Macarıv tan'da bo^lc gec,t.gı :ç'n \a~m '.e her \erde ris ayru bıçımde mı geçeceKtır0» Ulusal koşullar ıçınDogu Avrupa rejımlen «HaU Demokrasılerı>nden once, yenı tıp demokrası ya da yenı demoKrası olarak adlandırılıvorlardı. Bu rejımlenn ülc k ıramsal tanımlannı ozellıkle So\yet kuramcıları vermeyı denedıler Yenı rejımler kuramının babası sayılan Eugene \ arga ılk yorumunda bır tanımlama tasıağı verme^tedır: Yenı tıp demokras: cierken, feodal kalıntıların buyuk toprak sahiDİıgının ortadan kalktıgı, uretım araçlarınuı ozel mulkiyetınm surdugu endustn. ulaştırma \e kredı alanlanndaki buvjk ışletmelenn ıse devletleştırıldığı \e De\letm kendısmtn ve elındekı baskı aygıtmm tekelci burjuvazının çıkarlarmı değıl, kır ve kert emekçılennın çıkarlannı savundugu bır ulkenın durumunu anlıyoruz.» Varga soz konusu rejimlenn yeni 3'onlerıne cîıkkatı çekerken onlan lenınızmın gehştirilmiş bıçımı olarak degerlendınyor: «Bu devletlenn sosjal orgusu şımdiye kadar tanıdıklarımızdan butunuyle farklı, msanlık tanhınde j'epyenı bır deney. Eurjuva dıktatdrlüğu değıl, ama proletarja dıstatorluğu de değıl » Bu yargırun, Varga'nın kuramının en ılgtnç yanı oluşu dışmda, Yugoslav avrılışmdan sonra, Doğu Avrupa rejımlerıne başka kuramsal \e sıyasal temeüer aranmaya başiarıdığında, en koklu bıçımde revızj'ona uğrayacak olan yanı olaugunu da behrtelım. O>sa o donemde soz konusu reıımlenn geçıcı, aracı nıtehklermm ne kapıtalızm, ne sosyalizm ozellıkle uzerme basıldı Nıtekım çeşıtlı ıncelemelerde zaman zaman bu tutuma rastlayabılırız. Bu reiımlen yaratan tanhsel ko?ullara gehnce, bunlar anlamlı bır sıralamaya tabı tutuldular: 0 Egemen sınıflann fasızmle ışbırlığı sonutrunda ıtıbarlarını jıtırmelerı, (5) Fasızme karşı aırenmede komunıst partılennm oncu ve yonetıcı rolu, Q) Bu ulkelerın So\yetîer Bırlığı'nden sağiadıklan moral, dıpiomatık ve ekonomık destek. Gorulduğu gıbı Sovyet Rusya nın rolu ancak uçuncu bira\ ı almaktadır Oysa ılerıkj değerlendırmelerde bu rol on plana ahnacakur. EKONOMiK PIAHDA Ekonomık planda bu rejımlerde devletm nıtelıği ıkı onemlı değışıme uğradı Ekonomık devrım olarak kabul edıler ve uretım araçlarının onemh bır bolumunu devletın ele geçırmesıne yol açan ulasallaştırmalar ve feoöal kahrtılann ortaoan kaldırılması ıçm gınşılen toprak dağıtımı. Topraklarin yoj^sul ve orta Koylulenn çıkanna usgtın bır bıçımde bo'unmesmm ve dağıtılrr>asımn oneraınp değınen Varga, bu konuda Bela Kun'un Macar Cumhurıyetı denevını hatırlatıvor. «Bır oncekı asamavı atlayabıleceklenru sanarak, toprak dagıîarak koylulenn toprak susuzluğunu gıdermek yenne, elkoydukları buyuk topraklan SOVKhoz'a çevıren Macar komunıstlennın 1919'da dustuklen yanılgı bu kez tekrarlanmadı.» Ancak bu, kısa bır soluk alma donemı oldu. Bır yıl sonra, Dogu Avrupa ulkelenne tarıîım verdığı dersler un>ıtularak yukardan buyrukla, Sovyet modeh kollektıf'eştırme uygulamasma geçıldı. (1) Deısö N'emes Macar Komtini^t Partisî'nin idrologlarmdan nıridir. 1950 nlından başlavarak, merkezi Bükreş'le bulundağu sıralarda Kominformda Macar Komunıst Partisı'nin surekll delegrelieini vapmıştır (î) Fransız Komunıst Parti«i üjesi, düşünur. Sheraton'da %% Bir Yaz Gecesi Rüyası,, yaşandı 1977 yaz modasında herşey "alışılmışın,, dışında PEKŞEN u \\l Istanbul Mods Fe«hvah yapılmadı. Ovsa harsınılarımız her yıl vınslenen bu gosterıve geıçe^ten alı=rrışlardı Bu juzden unlu b:r modaevmm Sheraton otelmde duzenledıgı defıle bu^uk ılgı gordu. «B:r jaz ger°sı nıyasıı> adını taşıyan Vakko dpfılesıırie aslında hanımlanmız bıraz duş kiTiKlığ'na uğradılar 22 \rfbancı mankenın sunduğu < snow ı ço1: başanlı ıdı ama, gıysıter alısılmışın epe\ dı«îinda*dı Bo>!e b:r moda «tum s;ardrobun degıştırıîmesı gıbı bır ?orunluk da getırdığmder. ;a't hanımla'ın dsgıl, erkeklenn de rahatmı ka çırdı. Cünku 1977 vazında moda «gerçekle dus arasında b'.r kopru» olacaktı duzenîey^cüere gore, ıMe sm'.r. ne zaman tanımayan. uzaktan, jakmdan, dun\anın dort bır bucağından renkleı, ç^zgüer, ozeMıkler taşıvart bir guzelım du?» Ve altı çızılerek şu satırlar belirlenıyordu: «•Rjyalar mod2%la gerçeMeşıyor bu >az » BU MiHi, BAŞKA MiNi 1 » 7 yazının sürprlz yenıhgt olarak «mmi ete<7 {e donuş» behrtılıyor. «Ancak. bu rrunı. başka mıru. Geçmıs yıllann seksı mınısıyle ılsrssı yok. Bu vaz mını kıyafetler bıle çocuksu bır masumıvetle kadmca bır çekınl;|xn karması olacak • > Nayıl m ı ' Bu da şovle açıklamyor• Bcücr: OjTik, sımsıkı bele oturmus lann vanısıra, eogsun altına dek Mikselen, ya da kalçava kavan belter. DekolteleT: Comert. Omuzlara doğrj açılan genıç jakalar, mcecık askılı gunduz ve gece modellen, omuz\arı tumuyle açık bıraxan elbıseler >a da bele doğru bıçak gıbı men soluk kesıcı dekolteıer. Ftekler: Alabıldığıne genış, buzguier, plıseler, kat 'a.dt Kumaşlar: PamukluUnn altm yıh Kumaş kumaş gıoı değıl, çıçek bahçesı gıbı olacak. r.enkJer: Sıcacık. akse=uarlar Çılgmca. Ayak larda ıncecık afkılı, yuksek okçelı ıskarpınler » Dunyanın dort bır yamndan gelmıs matıken hanımlarır sunduğu delıle bu sojlenenlen dogrulu>or. Erkekler ıçm gerçekten r.eles kesıcı Hanımların da herhalde bu gıvsılerı satm almaja gıttık!ennden nefeslerı Tîesılecek. Türk Metal ile MESS ilk grup sözleşmesini imzaladı'ar MESS ıle Tu'k Metal Senci, is arasında Is'an bul da U.Î grup sozleşmesı ımzalaınııstır A tacenı Esva Srina; ı Is Kolunda 8 iş yerua kap'iyau grup sozleşmesınae bırmcı yıl \çm 675 hıa îÂincı vıl ıçın ^•R lî'a ucret zsmmı aıınnv.>. kıdem tazmmatında ı=;e 30 gunde anlaşmaya vanlmi;tır Bontsan Bonı San Borasan isUKbal, KenmçsIIK Ya'.cup KffeîıoŞiU demır çeKme, IsTiaıl Erdog ra d°T,ır çehk Tortaş Torçeiık ^e Demır San . Kar tal Demır Çel,1: ış yerlennı kapsıvan grup sdzlev mc^nae ajnca 3 maa ıkram.je \e bazı sosyal ha,\lar ahnmıştır. B ERKEKLER DE UNUTUIMİDI Vakko defılesmde sunulan erkek gıynleri üç kelımevle ozet]en.\or «Raha', hafıf ı>ımser» 1330 yapımı Amenkan fılmlerınde gorulen u<rt tarafı potur şalvar karışımı paçası dar elbıseler bunlar. C«ketlerın omuzları genış ve bol Defıleu ızleyen çok az savıda erkek pek etkılenmıyor bu gostenden «Kovlu stılı» adı venlen bu modanm tutması sımdıhk olanaksız goruluyor Detıleden sonra verılen kokteylde konuştugumuz erkek mankenler bu modanıi Avrupa'da da henuz başlarr,adı>trıı ancak bır ıkı yıl ıçmde alışılacağını soy lujorlar. Yakko defılesınde her sey var «alısılmışın» dışmda. Yaz modasına temel olarak «rahatlık» alınmış «Gomlek kadar hafıf ceketler» ve yaz gunu gıvümesı onen'en sıyah kıunaşlar «Alışılagelmış kurallara ınat» olsua dıye seçılmış tum bunlaT. «Ama modanın seregi bu moda venihkler peçinde koşmak demak, başan alışı.mısı değ^l de, ahşılmamışı DENE'vrEK» dıyor V'akkocular «Denemek» yenne «Riyojrmek» dense daha yennde olurdu glbı jeliyor bıze. «Tüm gardrobu boşalttın p yeni'erim sattn aldırmak ve gıydınnek» m > öanın serçek amacı bu ol*a gsrek,. Meslek kuruluşlarında kıyım sürüyor \ \ h \ P t \ . ( ( v m h u m t t Burosu) MC tarafından demo^ratıs lcunıluşlara kar^ı gırışılen baskılara jenılerı ekîenmış. Inşaat Mubendıslen Odası Yonet.m Kurulu l've^ı ıle. tum Ormancıhk Persrrslı De r ' cgı Gerel Sekrerer \e Mali Sekreterı kijirra ugramışlardır TMMOB In«iat 'Uui.enrî'SİPn Odası ; en vonetım kı rulu u\esı Alı Aslaııdoğan Bajındrh'i BakP'ihSı Teknı'; Dane Bas^can ığından al'narak Nıgce Bavındırlık Mudurluğune suruln.uştur Tjın Ormar ılık Personelı Demefı bır açıklama \apatak, Cenel T Sekretçr ^bdullah Soner'ın Gıresuna, tvulı s.3kre er Meh'net Yığıt'ın Art\nn'a a'nca ıkı tem«''cı u'e I«.maıl Gençturk ıle CenKiz Tulbek sn ae Errarum a surulduklennı bı'.dır J°7T mnıiasi tiim gardropları ıse yaramaz getiıiyor. hale YARIN: SOZU EDilMEYEN HEYDi! mıstır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog