Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTE ADAYLARI yetenek IGtnelYETEllEK IHER HOHliDMi COZUIILÜ ve NIYAZI «I BütünKitapçılarfla CIKTI... Testleri i Ödemelı Isteme odresi. P.K.1O YenikttytST TEl.62W1 j Cumhuri 53. Tll; SAYI: 1M97 Kurucusu: rUNUS NADt Cumartesi'Pazor Gruplanmtz ddıroştur. Bekleroelİ oğrenciler içır PRESTİJSINIFI 14MART 200 KtttU) 9 M&RT 1977 472487 BTANBUl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafmdan MHP hakkmda soruşturma açıldı Turgut GÜKGÖR ANKARA, (Cumrrarivet Burosu) Cumhuriyet Başsavcüığınca Sıyasal Part.ler Yasasına aykın eylemlerde bulunduğu gerekçesıyle MHP hakkında re'sen soruşturma açılmıştır Sıyasi Partıîer Yasasının 108 maddesının verdığı ye'kı ye dayanarak Cumhuriyet Başsav cılığınca açılan soruşturraaya ılıskın olarak Istanbul Cumhuriyet Savcılıgından bılgı ıstenmişiır. ögrenıldığine stbre bir sure once Istanbul'da CHPIi Ahmet Agaoğlu'nu oldüren ve yakalandıklarında MHP h olduklanm soyieyen Reca; Özbek ve l'mıt Dcr.'î Kulluiun savcüıictakı ılade'.erı soruşturmaya neden olmaşt^r Cumrmnvet Başsavcüıgı Sıvasî Partıler Vasasmm 108 maddesm yerkıye dayanarak ayru yasa(Derunı S*. 9, Su. 3 de) Dünya Bankası veUluslararası Para Fonu tarafmdan hazırlanan raporda, Türkiye'nin ekonomik durumu eleştiriliyor AET Genel Sekreteri Emil Noel: " Katma Protokol değiştirilemez,, ANKAKA, (AN'KA) Başbakan Yardımcısı Necmettuî Erbakan, dün A\rupa Toplulutlar. Komısyonu Genel Sefcreten Emıl Noel ıle go mçmüştür. Erbakan, Avrupa Ekonomik Toplu luğu 11e Türkıye ılışkilerının mevcut Katma ProtOiOl nedenıyle Tıirkıye'nin aleyhıne ışledı*mi vo AET ıle ılışkilermin Türksye'nin kalkm masına engel oldia|urru sarunmuş. Katma Protokolde duzeltme yapümasını istemiştir. No«l ıse AET'nın ıstemlen revızyona haar olmadıfım, AET'nm ancak Turkıye'nın sanayıleşmesmde karşılaştığı güçluklerı gıdermeye yardımcı olabıleceğını soylemıştir. Noel, Türkiye tle AET ıüşıklenm âdıl ve eşvt olmayan esaslar Üzerınde olduğu ıddiasmı da kabul etmıştir. Noel, (Devamı Sa. 9, Sfi. 4 de) Dünya Bankası seçime kadar kredi vermeyecek ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) Dış proje kredılennı gorüşmek üzere Ankara'ya çağırılan Dunya Bankası heyetı, nîuslararası para fonu ıle bırlikte kısa sure önce hazırlanan b:r rapora dayanarak cTurkıye'nm artîk dış kredi alacak bır ulke olmaktan çıktıgı» volunda karar vermış ve seçımlere değm Türkıve've herhangı bır bıçım ya da mıktarda kredi vermekten vazgeçmışttr. TV'de Demirerin konuşmasmdan sonra Ecevit'ede program ayrıldı; Karataş'm son kıyımlarma karşı tepkiler sürüyor ANKARV (Cumhuriyet Bürosu) CHP G«nel Başkaru Bulent Ecevıt'm, Başbakan Suleyman Demırel'm televızyondakı konuşmasma cevap vermelc uzere yaptığı başvuru. TRT Genel Muduru tarafmdan kabul edılm.ştır. Onumuzdekı paıar akşamı saat 22 00'de jayırılanacak programda. Ecevıt Başbakan Demırel'ın aksı ne TRTden bır gorevhyle konuşacaktır. Demokratıic Partinln Sivas! Yayınlar Hakera Kuruluna yaptıgı başvuru ıse henuz vanıtlanmarnıştır. DP, 359 sayılı TRT Yasasının 11. matidesine dajanarak Sıyasi Yayınlar Hakem Kuruluna ba'jvurmuş, ve «Iktıdar konuştufuna gore, muhalelet partılennın de soz hakkı dogar» demıştır. TRT'nm Sıyası Yayınlar Hakem Kurulu Başkanlığıru yapars Prof. Buıent ÎJurı Esen, uzun bır sure once olmuştu. Kurulun ujelen arasında Prof. Muammer Aksoy ıle Prof Mümtaz Soysal da bulunmaktadır DP'nm Demırel'e yann ıçın TRT Genel Müdürluğune japtvgı başvurusu CHP'mn kmden farklı mtelıktedır. Ofrenıldığıne gore, Şaban Kara ta?, DP yoneticüer.r.e oaşvuraraK, baş%urulannı geri almaların: ıstemış, gen aldıkları taV.dırde kendılenne de program ayıracagını soylemıştır Ancak (Devamı Sa. y, SU. 'i üe) Talçm DOGAN Geçen hafta başında MSP tarafmdan kamuoyuna Dunya Bankası Baskanırun Ankara'ya çağırıldığı ve bu çağmnm v.alfe Bakanlığı'mn bılgıs; olmaksızın •\apıldı|ı yolunda ha>ıerler \a>ilmak \«tenmıştır Ancak. daha sonra Malıye Bakanîıfti'nln da anılan çağından haberdar olduju ortaya çıkmıştır Dunya Bankası Başkam Mc Namara çağınvı ger. çevirmış, buntınla bırlıkt« Ortadoğu Masası Sefı başkanlıgında bır heveti Ankara'ya gondernuştır Bundan b'r ay kadar once Dtm%a Bankası bır başka heyet gondermiş ve Turkiye'nMi ekonomik d'irumunu ortaya koyan WT rapor hazrrlanmasını ıstemışür, Aim tanhlerde Dünya Bankası dışmda, bır de uluslararası para fonu heyetı yıne Turkıye'ye ılışkın bır başka rapor hazıılamıştır. Her ıkı rapor da tumüvle teknık duzeyde hazırlanmış ve Turkıye'nın ıçınde bulunduğu ekonomık koşulları ortava koymayı amaçlamıştsr Raporda TÛTkıye (Deranu Sa. 9, Sü. 1 de) Tunç: "Türkîş'in siyasi partiler karşısındaki tavrı belirlenmeli,, ZONGIXD\K (\ılm*z OfMlŞBAŞ bHdirivor) Turk • H Yonetım Kurulunun ıkı gun surecek toplantısı dun başlamışrır Açış konuşmasmı yapan Genel Başkan Hahl Tunç. Turk I ş m sıyasal partılerle luşkılerjıı ve genel seçımlerdekı tavrı nı Yonetım Kurulu'nun en kısa surede belırlemesı gerektığı m belirtmış: ba konuda gorevlendmlen ozel komısyonun çalışmalarını tamam'.avamadıgını ancak Yonetım Kurulu'nun bu nunla bağh olmadığuıı. konuyu gonişerek bır sarar alabıleceğını soylemıştir Turk ekonormsımn gıderek. hukumetın ve devletm kontrolundan çıkıp ıç ve dı$ sermaye çevrelerımn denetımıne gırdıİSmı one suren HalU Tunç. «erken seçimm Turkıye'nin bugün ku ortamdan çıkışına çr.Hlm olabılecegınt») snvlemış. Yonetım Kurulu'nun bu konuda TurkIş'm tavrmı ssptamasıru ıstemıştır. Turk Iç Gpnel Baçkanı Tunc «Turkıye'nın bugun ıçmde bvılundufu en onemlı sorur, can ?uvenlığı oğretım otgurlugu ve ıDevamı s»». s, Su. 6 da) Moskova Radyosu: "Türkiye ile Sovyetler askeri işbirliği yapabilir MOSKOVA, (ANRA) Mosko%a Radjosu D^ışlerı îhsan Sabri Çağlayangıl'ın Sovystler Bırlığıne yapacagı gezı ıle ıUılı olarak yayınladıfeı yorumda, Turkıye ıle Sovyetler Bırlıgı arasında askeri alanda temaslann gelıştınlme'îinın mumkün olduğunu bıldırmıştır. Yorumda şoyie denılmısbr: «Turkıye'nın NATOva uye olduğu Sovyetler Bırlığı'nın de VARŞOVA Paktına uye oldugu halde, ıkı ülke, askeri alandaki temasların gelıştınlmesuu mumkün Eörmektetür » BasınYayın Genel Müdurlugünun bultenınde yer alan yorum metnınde, Çağlayangıl'ın Moskova'yı zıyaretinln Sovyet kamuoyunda memnunlukla karşılandığı haber verümektedlr Moskova Radyosunun pasar akşamı Turkçe yayınında yer alan yorumda ozetle şo\le dentlmektedır. «Buglın Sovyet basınmda Turtaye Cumhunyett Dışlşlen Ba kanı Ihsan Sabrı Çaglavangil'm Sovyet hükum«tmın davethsı olarak mart ortalarmda Sovyetler Bırhğını zıyaret edecegı bıldırılmıştır. Türkiye Dısış'erı Bakarının Sovyetler BirUğırü ııyaret edecegi haben Sovret kamuoyunda memnunlukla karşı(Dcvaraı S». 9, Sü. 4 de) ABD, Şilı'de Allende hükümetinin ytkılmasına katıldığı için pişmanlık duyduğunu açıkladı CENEVRE ABD. Bırlesmış MJlletler Insan Haklan Korrusyonunda, ŞıU eskı devlet rjaskanı Salvador Allende'nın yıkılrnası olayma katıldığı ıçm pişmanlık duyduğunu açıklamıştır. İsvıçre'mn Cenevre kentmde çalışrnalarını surduren komısyon da bır konuşma yapan Amerıka Bırleşık Devletlen temsılcısı Brady Tyson «pışmanlığımızı ıfa de etmemızın. ne kadar deTin olursa olsun. Şıh halkının son ıkı tD*\amı S*. 9, Su. b d») • Tİ K IR \\ YOHHİM KURUIU YAPÎI61 KONUJMfcDA HALIl TUNÇ SIYASl P&RTILERU \\\%\SX. VE ERKEN SEÇ1M KONUURİNOA BIR KARAR AUHMASI GEREKTİ6İNİ SOYLEOI • ÇAGlAYANGıl'ıN SOVYFILIR BıRlıOiKE YAPACAGI GEZı YE ılı^KıN BıR YORÜM VAPAN MÛSKOVA RAOYOSU. ZıYARElıN S0VYE1 KAMU OYUNDA MEMNUNıYETtE KAR5IIANDIGIHI BEliRlIi. CHP, MSP, DP asgari geçim indirîmini yükseltecek CHP Senatörü Aiacakaptan: "Almanya'daki Türk çocuklarının çoğunluğu okullarda geri zekalı çocuklar sınıfına almıyor,, ASKARA, (Cumhuriyet Burosıı) Almanya'da bır hal'alık gezıdsn donen CHP Genel Yonetım Kurulu u>esı Uğur Aiacakaptan ıle Semıh Eryıldız dun duzenledıkien basın toplantısında gezilen sırasında 27 şubat 1977 gunu akşamı Koln'de «Türkevısnde çıkan olaylan anlatrmçlar, Uğur Aiacakaptan Koln Savcısınm bır Başkomıser ve bır polıs vetkılısı ıle duzenlediği basın top lantısındı soyledık'ennı de gazetecılere aktarmı^tır. Bır Turk'un olumu ile sonuçlanan olayla (Dc\amı Sa. 9, Su. 4 de) Boran: ''CHP'den kontenjan değil, faşist tırmanışa karşı ortak savaş istedik,, ANKARA, (ANKA) CHP G* nel Baştanı Ece\nt, CHP Genel Sekreter yardımcıl&rındsn Hasan Işık ve Alî Topuz ıle TtP Genel Başkanı Behıce Boran ve Genel Sekreter Nınat Sargın arasında onceki akşam yapılan goruşmede, faşızme karşı savaşta genel ılkeler üzerlnde durulduğu \e kontenjan sorununa hıçbır şekıl de degınılmedığı bıldırılmeKte dır. TİP Genel Başkanı Behıce Boran'ın CHPden gelecek seçunlerle ilgılı bır paıarlık yapmadığı ve kontfinjan da ısteme dıgı belirtılmektedır. Behıce Boran bu konudakı yorumlara değmerek şoyle demıştır: «Turkıye I$çı Partısı'nden hıç bır uvenın şeklen de olsa CHP lıs tesınde aday gorulmesme olana* yoktur » TIP Genel Başkanı run Ecent ve dığer CHP yonetıcılerıne geîecek seçımlerde ı'ttıdarın faşı" (Devamı Sa. 9, Sü. S de) ASGARı GEÇıM iNDıRıMi YASA ÖNERilERi; OANIJMA KURULUHDA BUGıİH GÖRUSÜLECEK; CHP. MSP VE DP ASGARi GEÇıM ıNDıRıMıKıN ASGARı UCRET OÜIEYıHE GETıRilMESıNı ıSTîYORUR. AVKVRA. (ANKA) Asgan geçım ındınmı yasasının oncehkle gpruşulmesı bugun toplar.acak olan Mollet Meclısı Datiiâma Kurulu'noa ele alınacaktır DP grubu, konunun Meclisın ılk top lantısuıda ve ılk sırada goruşiil mesı ıçm bugun toplanacak Danışma Kurulu'n» onerıde bulunacagmı büdirn\ıştır. CHP % e MSP grup vetKilıleri de boyle bır teklılın gruplan taraîınclan aesteKleneoılecegmı kayaetmışlerdır. Ote yandan CHP, MSP ve DP gnıplannın ayrı ayn venlmış olan pek çok teklıl ve tasarıdan bırı uzennde anlasmasalar bJe. asgari geçım ındırımınm asgari ucret duzeyıne getınlmesi \onun de çaba gostereceklen acıklanmıştır. ANKA AJansı muhabmne asgan geçım Indınmı konusuada goruşlermı açıkla>an grup vetıiııilerı şunları soylerruşleTdır: Özer Ölçmen (DP) «Demokratık Partı, Danışma Kuraıu'naa asgan geçım vndırıminin ust sııaya alırunasını onereceKtır. Yarm Danışma Kurulu'na bu vonde oneri goturuyoruz. Hukunıet, programına aldığı halde konuju ıkı yıldır uyutmaktadır. Mıllet Mecüsı'ne gelen teklıflen de tasarı hazorlayacağı bahanesvyle ıkı yıldır erteletmıştır. Hukumetın getırdığı tasan da yetersızdır. Bugun J C lıra olan asgan geçım OO ınâınmı sevıyesı tasarıda 540 lıra%a çıkarılmaktadır. Kı. bunun hıç bır şey ıfade etmeyeceğı açık tır. MSP Genel Bask&m Erbakan da bu konuda oyun oynatnaktadır. Bir yandan 540 liraya ımza atmakta, dığer yandan gecm ındınmmı 3000 lıra yapacağmı so> le mektedır. Bıze gore en az asgan ücretten başlamalı ve buna bağlı olarak kademelenmeye gıdilmeUdır.» Şener Battal (MSPi «Assan s:eç:m ındınmı kanun teklıfımızın bır an once goruşulerek ^anunlaşması içm her turtu gayretı gostermekte kararlıjnz. D»nı$ma Kurulu'nda, boyle bır onen geltrse destekleriz. MSP grubu o.arak Meclis'tekl diger partilere mensup mıUetvekillerıne teklılırr.ızı desteklemelen ıçm oır onerıde bulunacagız Bıaım geçım ındınmi teklıfiınız dar gelirlı, esnal, ısçı ve memurlara asgan geçım mdırımı venyoruz adı altında. meseleyı yozlaştırıcı ve zayıilatıcı teklıflertiır. Bız asçarı ucretın vergı dışında kalmasını şart koşuyoruz. Bu konuda dıjter partılerle anlaşagımıza ınaruyoraz.» Çalışma Meclisi'nde işverenler, «Milli Ücret Konseyi» kurulmasını önerdi ANKARA ( \VKA) Ç&lışma Meclısvnvn dunku toplantısmöa ışverenlonn goruşlerını açıklayan Turkıye Iş^eren Sendıkalan Kon federasyonu Genel Sekreten Rafet Ibfahımoglu. «Mılli ucret Konseyi» kurulmasını onermıştır. tbrahımoglu «Ihtıyaç ıçınde bulunar bır ekonomıde ışçı ucretlennın ıuksek olmaması gerektığı gıbı, zengın öır ekonomıde de ışçılenn ıhtıvaç ıçmde bulunmaması tazımdır ı> demıştır. Al'mcı Çahsma Meclısınde bır konuçma japarı Dıjnnet Işlen (Deıamı Sa. 9. Sü. i de) AYN&, &YKA... SOYIE; KNDEH GÜZU KiH U K . . . Savcı Kemal Şimşek'i öldürenin kiralık katil olduğu öne sürüldü Be:.o|lu'nda Çıçek Pasau'nın UstuideKi Emek Kulüp'ı* oncek: sabaha Karşv Cumhunyet Savcısı Kemal Şımsek'ı arnadan vura'ak o'.duren NurJİla l ı Cırıa''.n kıralık bır katıl olduğu one su ralmestctiiT. Bu Köşeden Nfinni yavrum nmni... ALTAN ÖYMEN Bu Türkiye'de 100 mil var kilo\at saat elektrık uretilmektedir. 10 mıljar kilovat saat elehtrih ureten Ttirkive'nin Izmir'in Karaburnu'ndan. Kats'm Aralıgına kadar her kuvu ışıga kavuştnuştur. Aydrakk bir Türtdye'dır. Vkşatn olunca karanlı|ın ıçinde ka>bo!uıı giden bir Tiırkive değildır. Ak^am olunca her tarafı pırıldayan biT TÜTkiye'dir. 10ü milyar kilovat saat elektriği olan bir Türkiye demek, bu \ük Atatürk'ün Rbsteıdiği «tleri Batı memjeketlermin sewyesinjn btesine ulaşacaB.z» hedefine varmıs bıı Turtaye dir. îki ak?am önce televteyon lannı saat 22den sonra açan vatandaşlar. Başhskanıtı «Bu Türkiye» diye baslajıp «Sdyle bir Türkive'dir» dıre biten cümieler serishle karaılaşınca. iîiıı basını bılmıjorlarsa. haTİi şasurmş olacaklardır. Bu Türkiye, fukarelıkUB kurtulmuş bir Türkiye' dlr... Bu Turkıjr, molorunu kendi yapan bh Turkıve'dir. Bu Turkije uçak >a pan bir Turkhe dir... % AUah VUah? .eden babsednor acaba Sayin Baş bakan... dlye raerak clmjşlerse Işın aslını ancak ha>\ı sonra, konuşmamn daha ilcrideki bölümlerinde kesfedebllmişlerdir: Başbakan Demirel hanı Karadenizlinin: Farzettik onı ıledigi bır t *kı R ıbi gflecektpkı \e'\\ fanedereU \enı devimlc varsa>arak, oou anlatnordu. Anlatabilir tabil .. Herkes k e n d i m u hay>it e gucune gore selecekle ilgili batı tablolar çızip anlatabilir. Kuçuk çocuklara da nineleTİ: Se n bö>üreceksın Arabalann olacak Lşaklarm o\acak... Hizmetçilerm olacak.. Memlefeetin en jru7el lazını sen atacaksın.. di> e anlatirlar.. Iji de, konu bn değilflı <De\anu Sa. 9, Sü. 1 de) Maden iş: «Sermayenin ve MESS'in bugünkü tutumu sürdükçe, mücadelenin boyutları genişleyecek» DISK'e bağiı Maden • ts Sendskasımn Gorıen'de vapılan genel yonetım kurulu topiantısı sonun da \apılan açıklamaâa ışçı sınıfının, ekcnomık sıjasdl ve ıdeolojık alanlarda eksıfı olmavan kapıtaüst sırufla karşı karşıva bulunddgunun bılmcı ıçinde olduğu belırtılmış. ıçmde bulunmıklan koşuliar şoyle ozetlenrmştır «lî ıs yerımızde grev ve lokavt uygulamaları devam etmektedır. Bunlardan itası 1 vılını aşrmsür. Gonışmelerde ıs guvencesı, daha fazla dmtenme. 16 evlulde ısten Cikanlarak haklarnda kara hste d'izenlenen ıscuenn ;se lade \stem'.erı so^ın n!nava devam edı yor Mavıs 1977 sonurta kadar Erev sararı asılmı$ ve eörusmelerı bıt«cek ısverlenr.de cahşan üyelerınr.îin sav.sı 42 bme ulasa'" • «» < Sü. 2 d<?) J Doğan KATIRC1OĞLÜ Adının açıklanmasını ıstemiven bır polıs yetkıhsı, «Savcı Şımşek' ın oldurutmesır.e Istanbul'dakı tum kurnar oynatan kulupçuler karar verdi O da onu öldürdü» demekle vetmmıştır Katü onceki gün yakalandıktan sonra «Benı Savcı dovmuştu Öldurecek sandım Bunvm uzennp onu old\irdurn» şeklmde verdtgi (Devanu Sa. 9, Su. 6 da) Demirel, «Devlet Güvenlik Mahkemesi yasası seçimden önce çıkacak» dedi tZ>UR. (Cumlıurivet Efe Bürosu) Başbakan Suleyman De mlrel, Izmır'de yayımlanan Yenı Asır gazetesıne verdıği demeçte, Devlet Guvenlık Mahkemelen'nın 'DGM* seçımlerden once çı kacağmı so>lemıştıı Derrurel, erken seçım konusundakı gomsurü açıklarken de. bunun huku mettekı partılerın sorunu olmadığım savunmus. ılk adımın CHP'den gelmesı gerekuğı yolun dakı sa«m ymelemıştır. Başbakan Suleyman Demiıel, AP ıle CHP arasında çok büyük ayrıhkiaT olduğvınu. hıçbir alanda ışbırliğı umudunun bulunma dığmı belirtmış. Ece\it ıle goruş mekte hiçbır zarar gorrnedığırü bıldırmıştır. Demırel, îzmir de yayımlaran Yenı Asır gazetesıne verdıgı demeçte hukumetın yasama donemımn son bolumünde çıkarmavı duşur.duğu bellı baş(De>anu Sa. 9, Sü. Z de) Handan Otak davasında, cinayet masası şefinin polis gözetiminde getirilmesine karar verildi Cıbah Kız Ortaokulu ogTencısı Handan Otak'ı oldurdugu ıddıasıyla Ahmer Şahm admdakı oğrenciyı ıdam talebıyle yargıla van Istanbul 4 Ağır Ceza Mahkemesi duruşma'ara mahkemenın ısrarma rağmen tanık olarak gelmeyen Cınayet Masası Sefı Korkut Onder'ın polıs gozetımmde getirilmesine karar vermıstır Başkan Ismaıl Okay oy bırhgıyle alman bu karar somıcu îstanbul Emnıyet Mudürlugune bu nedenle «zata mahsus» yazın j'azılmasına ve gelecek dunış mada tanık Cınayet Masası Sefl'nın bulundurulmaması halınde kanunî ışlem yapılacağını bıidırmıştır. Soruşturmaya sonradan gıren ve bu da\"anın ıddıanamp^ırıe ımzasını atan CjmhuTiye* Sa"cısı TJgur Tonuk. Ankara'da 1 Agır Ceza Mahkeınesmde tanik (Desamı ba. y, Su. 2 de) .dUSTAFA EKMEKCi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'm ÇİZGİSİYLE (5. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog