Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Sahibi: Cumhurlyet Matbaacılıi re Gazetecilik TVŞ. adına NADİR NADt Genel Yayın Müdiirü OKTAÎ KURTBÖKE ı Sorumlu Yan tşlen Müdürü CETİN OZBAYRAK » Basan ve Yayan: CUMHURİYET Matbascüık ve Gazet*cilik T.A.Ş. Cagaloglu, Halkevi Sofc. No: 3941 CUMHURİYET İSTANBUL TELGRAF ve MEKTUP adresi: Posta Kutusu îstanbul No: 246 TELEFON : 28 (Beş Hat) 03 YASASINA TAAHHÜT EDEB • BÜROLAR : Ankara Atatürk Bulvan Yener Apt. Yer.işehir Tel.: 17 58 66 25 57 01 • ÎZMÎR Halit Ziya Bulvan No. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 3a 12 47 09 • ADANA Atatürk Caddesi Ugurlu Pasaj Tel: 14550 19731 Ülke gmplanna ve ağırlığına göre uçak farkı okuyucu tarafmdan aynca ödenir... A B O N E ve ÎLÂN Aylar 12 6 3 1 Yurtiçi: 720 360 180 60 '•L;rtd;sı: 117u 535 292.50 97.50 Başlık (Maktu) 2 3 ve 9. sayfa (santimi) 4. 5, 6. 7. sayfa (santimi) Ö!üm. Mevlıd reşekkür (5 santimi) Nışan. Nikâh, Evlenme. Doğum Yayın Hayatı (kelimesi) Kai'iD 'keiimesi) 750 Llra 300 » 160 » t!!0 » 300 > 4, » 3, » 8 MART Imsak Günes 4.41 6.22 îkindl Akşam 15.39 18.08 TAKViM V'l Ögle 12.25 Yatsı 19.38 KOMANDOLAR (Baştarafı 1. sayfada) bir işçi de ayağından yaralanıruştır. İTIA'daki komando saldır.sı saat 10.00 sularında ikinci der» te «Toplumların Gelişmesi» konusu işlenirken meydana »elmiş tir. Dersin asistam Tamer Işgüder öğrencılere konuyla ilişkin bir soru yöneltmiş, soruyu yanıtlayan ögrenci toplumların geçirdigi evrimi sıralarken sıra «Sosyalist topluma» geldiğinde ÛOirmndolann sopalı saldansına uğramıştır. Daha sonra sınıfın arka sıralarmda oturan komandolar zincir, sopa ve demir çubuklarla öğrencilere s>aldırrmşlardır. Bu arada pani.ie kapılan öğrenciler komandolann küfürlü sopalı saldırıları karşısın da kaçarlarken okul kantininden çıkan komandoların saldınlarına hedef olmuşlardır. Bu saldırıiar sırasında Kamer Demir, Erkan Kurtancıoğlu, Mehmet Özgen, Derya Yalazken, Şükrü Erkan ve Handan Yorulmaz adlı ögrenciler çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmışlardır. Öğrenciler daha sonra birer haftalık rapor almışlardır. Olaydan sonra polis 18 kişiyi lfadesini almak için Alemdar karakoluna götürmüştür. 12'si komando, 6'sı yaralı öğrencilerden olan grubun ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevkedilecekleri bildirilmiştir. Olayın bitiminden sonra okul ftfcrencileri derste meydana gelen komando saldınsını kınamak amac.yla okul önünde bir süre pro testo gösterisinde bulunmuşlar, daha sonra dağılmışlardır. NUKUK FAKİKTESİ lamıştır. Aydmhkevler L:sesind§ okuyan ve bacağmdan ya3'.anan Şahin Yurdagül ile göğsündcn yaralanan Turhan Tur.Tit SSK hastanesinde tedavi altına ılmmışlardır. NAZİUİ'DE Naailli Öğretmen Lisesinde bir grup öğrenci ilerici gazeteler okudukları gerekçesiyie komandoların saîdmsma uğramışlardır. Okul lokalini basan komandolar ilerici gazetelerı okuyanların ülerlerine zincir, muşta ve bıçakla saldırmışlardır. Olaylar sırasmda II' öğrenci çeşitli yerlerinden yaralanmıs ve tedavi altına ahnmışlardır. Olaya Cumhuriyet Savcılığı e! kovnıuştur. KONYA'DA 4 şubatta Başbaksn Demirel tarafmdan öğrerume açılan Konya Selçuk Üniversitesinde dün öğleyin çıkan taşlı, sopalı çarışmada 5 öğrenci yarnlanmıştır. MALATYA'DA Siyasi Polis Selim Acar'ın tabancayla ağır yaralanmasından sonra, polis seri baskınlara girişmiştir. Bu baskır.lar sırasında Malatya yolu üzerindeki bir evin bodrum katında polis çok sayıda yasaklanmış sol yayın. bildiriler, aiişler, bomba. dinamıt kapsülü, dinamit, bir adet uzun menzilli otomatik tüfek, ııyku rulumları ele eeçirmi.ş. ancak evde kirr««vi bulamamıştır. Boran ile (BaşUran 1. sayfada) TÎP Genel Ba^kanı Boran ile TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın saat 17'de CHP Genel Merkezine Komando işgali nedeniyle devgelerek Ecevit tarafmdan kabul rimci öğrencilerın derslere giremediği Îstanbul Hukuk Fakülte edilmişlerdir. Ecevit gönismeden önce, Boran ile Genel Sekreter sinde dün de olaylar çıkmış ve komandolar derslere girmek is Sargın'ın parrilerinin 1. kongreteyen devrimci öğrencilerin üze sinde aldıkları kararlan göndererek, görüşme isteğinde bulundukrine saldırmışlardır. Ancak olaylannı bildirmiş, «Kendilerini Geda yaralanan ve gözalüna alınan nei Merkezimizde karşılamaktan olmamıştır. ve görüşmekten memnunluk duDün derslere glrebilmek amayuyoruz» demiştir. cıyla okula gelen öğrenciler, oTÎP Genel Başkanı Boran da kul içinde toplu halde bekleyen Ecevit'e •Görüsme istegimizi kakomandolarla karşılaşnuşlardır. bul ettiginiz içuı size teşekkür Bu arada şebeke kontrolünde ederiz. Kanaatımizce karşı karşıbgleden sonra dersleri olan öğ ya görüşmekte her zaman yarar rencilerin okula sokulmamasına var» demiştir. karşın komandolann böyle bir TİP Genel Sekreteri Nihat Sarayırım gözetilmeksizin içerl alıngın ile CHP Genel Sekreter Yardıklan görülmüştür. Toplu halde dımcısı Hasan Esat Işık'ın da kabulunan komandolar, polisin aratüdıgı Ecevit Boran görüşmesi lanndan çekilmesini de istemişlerdir. Bunun üzerine 3040 ki iki saat kadar sürmüştür. Ecevit görüşmeden sonra. özgürlükçü şilik bir devrimci öğrencl Hukuk demokrasiyi savunmaya kararlı Fakültesi dekanına başvurarak olduklarım söylemiş, Boran'la sa sebeke kontrolünün ayırım gözetilmeksizin yapılmasım ve can gü çim konusunu görüşmediklerini venliklerinin sağlanmasım iste belirterek şunları söylemiştir: «TİP'in değerli Başkanı ve Gemiştir. Öğrenciler dekanlıktan çıktıklan sırada ise komandola nel Sekreteri ile çok yararlı bir nn sopalı saldınsına uğramışlar görüsme yaptık. Bu yararlı görüşmede biz, Tür dır. DevTimci ögrenciler saldından sonra polis taraîmdan okul kiyenin demokratik gelişmesi ba dan dışatı çıkartılmışlardır. Da »kımından öneuıli de olsa ancak ha sonra da komandolar kendi ""bir a^amft olaö seçimler üzerinde durjaadık. Tiirkiye'de demokrasilıkierinden dağılnaışlardır. Olaydan sonra Hulcuk Fakül nin gelişmesi ve demokratik retesi Dekanlığı ögrenlme bir gün jim içinde ilerici hareketlerin gelügüne ara vermiş, Hukuk Fa liştirilmesi. varhklarmı sürdürcktiltesi de bu karara uyarak bir bilmeleri bakımından gereklı ko»ullar üzerinde durduk. gün kapatma karan almıştır. Her iki partinin ekonomik ve Devrimci Hukukçular Demeği •osyal görüşleri arasında hiç kuş ıdına yapı'.an açıklamada da okusuz bazı aynlıklar vardır. Fakul idaresi ve okulda görevll gtlkat önemli olan her iki partinin venllk kuvvetleri taraf tutmalcla de kendi amaçlarma, özgürlükçü suçlanmı?, «Biz mUcadelemizl demokrasiyi güçlendireıek ve özyılmadan. kararhlıkla sürdürecegiirlükçü demokrasinin koşullp.rı jflz. Bizim en meşru hakkımız oiçinde varmaya çahşmak konulan «öğrenim hakkı» hiç blr fasunda tam bir kararhhk içinde îist güç tarafmdan gasbedilemibulunmalandır. Özg'jrlükçü deyecektir.» denmiştir. mokrasi ancak bu gereksinmeyi duyan partilerin başka konularYILDIZ'DA daki görüşmeleri ne kadar ayn Yıldız Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu'nda da komando olursa olsun dayanışms içinde bu lunmalarıyla yasayabilır ve gelilann saldınsına uğrayan Ahmet şebllir. Çölkaya adlı öğrenci yaralanmı?CHP ile TİP'de faşizm tehliketır. Polis olayla ilgili olarak kosinin önlenmesi. demokrasiye kar mando oldukları bıldirilen üç kişı her türlü tehiikenin önlenmeşiyi gözaltına almıştır. si ve özgürlükçü demokrasinin Dün sabah meydana gelen olay kazanması da saldırganlar çelik coplar kul daha çok gerçeklik bakımından bu anlamda dayanışlanrnışlardır. Daha sonra araya giren polis Ibrahim Tıkız, Mev malarını sürdurecefinden hiç kuş kum yoktur.» lüt Karataş ve Hayrettin Terzi TİP Genel Başkanı Boran bir adlı kişileri gözaltına almıjtır. •eçim pazarhğı için CHP'5e gelOkul idaresi yaptıkları açıklamalarda okulu kapatmaya bir ne mediklerini ifade ederek şunlan den olmadığını, öğrenimin sür soylemiştir: «Bu kesinlikle böyle değildir. dü^ünü bildirmişlerdir. Biz. buraya memleketin, demokKADIKÖY MÜHENDİSÜK'TE rasinin geliştirilmesi. demokratik Kadıköy Mimarlık Mühendis hak ve özgürlükleruı korunması lik Yüksek Okulunda da dün sa v« geliştirilmesi sorununu jorüşmek, bu konuda neler yapılabilır bah devrimeiler ve komandolar onu görüşmek üzere geldik. arasmda meydana gelen sürtüşBüiün konuşma o düzeyde cemelerden ötürü havarun gerginreyan etmiştir. Zaten sorunu leşmesi üzerine okulda bir gün böyle koyduğumuzu kongrenıizde öğrenime ara verilmiştir. yaptığım konuşmada belirttim. Eiâzığ Iktisadi ve Ticari İlimKongre kararlannda da bu belir ler Akademisi öğrencisi Cemal tilmiştir. CHP'nin saym BaşkanıSüer Kanarya serntinde bazı kina yaîdığım mektupta da meseşilerin silâhlı saldınsına uğramış le böyle konmustur. tır. Kurşun yağmuruna tutulan Biz, meseleyi sadece bir oy ögrenci hafif biçimde yaralanmış aritmetiği olarak görmüyoruz. tır. Yine Kanar\'a semtinde AdMemlekette faşizmin bir tırrr.anan Özkan adındaki öğrenci de nışı olayı vardır. Antidemokra:ik bilirareyen kişilerce bıçaklanmışuygulamalar, baskılar, »iyasal citır. Öğrenci hastaneye kaldırılnayetler vardır. Bu durunı karşımış ve müşahede altına ahnmışsmda faşizmin tırmanmasını entır. gelleyebilmek. durdurabilmek ANKARA'DA SAIDIRIIAR için neler yapılabilır esas temel sorun budur. Bunu görüştük. GöAnkara DMMA ve Yüksek Okuluna giden öğrenciler dün de rüsme yarar'.ı olmuştur.» bir grup komandonun saldınsıflE ALINAN KONULAR na uğranv.şlardır. Olaylar sıraEcevit Boran görüşmesinde sında 4 öğrenci yaralanmıs 6 öğdemokrasinin geieceği açısırdan renci ise polis tarafmdan Közal CHP ve TİP'in izleyeceği ortsk tına altnmıştır. strateji konusunun ele ahncüçı ADMMA öfrencileri can güöğrenilmiştir. Görüşmede, MCvenîikleri olmadıgı gerekçesiyie nin lşbasma gelmesinden sonra toplu halde okula gelmişler anülkede demokrasinin içine (Jüşülu cak okulun bahçesine s;:rd!k r;n rtildügü durum, buna karşı dede üst kat pencerelerinden üzermokratik güçler ile soldaki siyalertne taşlar yağmaya rışlamışsal partilerin ne yapabilecekelri tır. Bu arada 4 öğrenci ceşıtli ele alınmıştır. Özellikle derr.okra jerler:nden yara'anmıştır. Öğsinin geliştirilmesi için CHP'nin Tenciler daha sonra yapt:l<lirı iktidara gelmesi halinde 141 ve açıklamada yakaîannda numara142. maddelerin kaldırılması yoları bulıınmayan nolisl<r •• ,ınlunda daha önce alınan karan r dan coplandıklannı bild.!rm' TÎP yöneticilerine bildirilmiştir. Öte yandan Boran'ın CHP'nin ik üir. Aydmlıkevlerde de bir TTUD tidara gelmesi halinde grnel srev hakkı verilmesini. referandunı ya koır."!' >un ii"de£ :özetm:v:sizin etrafa ateş açmaları sonun pılmasmı. iş yasasmda yer alan 13 ve 17. maddelerin kaldınlmasıda Turhan Turgut ve Sr' i ııır nı istediği öğrenilmiştir. İş yasadagül'ün tabancayla yaralandıksının 13 vel7. maddelerinde işçileları bildirilmiştir. ri:. işveren tarafından tazminaü Aydırülkevler'deki Türk ts ödenerek ve tazminatsız işten çıbloklarmda bulunan KSaisko kooperatifi» önünde mevrtnna • kanlmaları koşullari öngörülmek tedir. len olaydan ?;onra polis .' .nlıkevler Ülkü Ocaklanna kayıtlı KAYIP Askeri kimlik karolduğu öne suriüen X>ampr,tm Yıldız'ı yakalayarak gözaltına al tımı kaybettim. Hükümsüzdür. T»v?»r ERGÎN mıç aynca adı Yılmaz olan b ; r (Cumhuriyet: 3249) tft Oraklr/ı da aramaya bas Sayfada) (Baştarafı 1. Savfarial BOZBEYIİ öte yandan Demokratik Parti Genel Başk^n Yardımcısı Cevat Önder, DP tüzel sişiüği adına Parti Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli'ye vekâleten TRT Siyasi Yayınlar Hake.îı Kuruluna baş\iirarak Başbakan Süleyman Demirel'in önceki gece televizyonda bütçe ile ilgili konuşmasma cevap vermek üzere cevap hakkı talebinde bulunmuştur. DP Grup Başkanvekıli Özer Ölçmen de bir basın toplantısı düzenleyerek Başbakan Demirel' in TRT Kanununu çiğneyerek haksız, kanunsuz ve tarafgir şekilde kendi şahsımn, AP'nin ve hükümetin propagandasmı yaptıgını söylemiş. ıÜstelik söylediklerinin hiç biri gerçek rakamlara ve siyasal gerçeğe uynumaktadıi'» demiştir. DP Genel Ba^kan Yardımcısı Cevat Önder Anayasada «Her türlü TRT yayınlan tarafsızlık esaslarına göre yapılır» hükmünün yer aldığını, TRT Kanunun'da da «HüUümetin bıldirı ve konuşmalannda siyasi parti gruplanna cevap hakkı tanınması, açık oturumlarda Anayasaya aykın olmayan karşıt görüşlerin oturuma ka tılmaları» maddelerinin bulundu. ğunu belirterek öze !e şöyle demiştir: «Üstelik madem ki Başbakan için Hacı Ali Demirel'in arkadaşı olan bir firmamn EMA'nm İstanbul temsilcisi olan Demirel yanlısı bir gazeten;n Genel Yayın Müdürü ekrana çıkanldı, biz de bir basın mensubunun çıkmasır.ı istpyeceğiz.» Demirel'in * (Baştarafı 1. Sayfada) 1000'i aştığını belirten iyi haber alan kcjnaklar, enkaz kaldırma çalışmaları sona erdiğinde bu saymın 40OC''e çıkmasınm beklendigini kaydetmişlerdir. Bu arada, evsiz kalanların sayısırun 8LI bine ulaştıgı bildirılmıştir. BtLgaristan'da ise ölenlerin sayısı 50'ye çıkmıştır. Ploeşti'deki petrol tesisleri ile 195 fabrikanın depremden ve onu izleyen yangınlardan büyük hasar gördüğüne dikkati çeken Batılı diplomatlar, Romanya ekono:nisir.in bu deprem nedeniyle büyük zarar gördüğii göruşünd" birlesmektedirler. Roman Komün.s: Partisi'nin yayın or»anı • Scintela>ya göre, depreınde ur lusal nüklee araştırma merkezi. Bükre.ş ür.: .ersitesi bilgisayar merkezi ve büyük önem taşıdığı beürîilen kimya araştırma tesisleri kullanılamayacak duruma geimiştir. Görgü tamklan. başker.t sokaklarmda onbinlerce kişinin sesbizce kurtarma çahşmaiarım seyrettiklerini ve Bükreş'ın: dep remcîeıı bütünüyle yıkılan ya da duvarlan temelden çatıya des yerlerinden kurtularak çarpılan binalarıyla, savaşta bombalarımış bir kent görünümünde ^!duğunu söylemişlerdir. Romanya Devlet Radyosu, evsiz kalanlan. yikılan evlerimn bulunduğu yeri gösteren belge'.erle birlikte resmi makamlara baş vurmaya çağırmaktadır. Kentte musluklardan akan paslı suyun içümesinin sakmcalı olduğunu belirten radyo, başkente kamyonla:ia maden SU>T.I taşındıgını ve bu suyun içilınesini duyıırmaktadır. Bu arada Birleşmiş Millef'.er'in deprem ve doğal a'etlerle ilgili kuruluşu UNDRO'ya göre Roman\a yabancı ülke'.erin deprem den zarar gören'.ere yardım etmesi için çağrıda bulunmuştur. Romanya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletier araçıhğıyla yabancı ülkelerden tıbbi araçİ3r, sü'tozu, cankurraran araba'arı ve binalarm yspısının dayanıklılık derecesini ölçen araçlar istemektedir. LNDRO RomF.nyn'nın i? v rîni de:hül dünya üikelerine iletmiş Romanya'da depremden " tir. AED yetkilileri, 12.000 kişinin 12 gün süreyle tedavisine yetecek ölçüde anr.biyotik. 5000 kişiye on gün süreyle yetecek antiseptik ve anestetik maddeler ve 5000 kişilik sargı bezi gondermeye hazır olduklarım telefonla Birleşmiş Milletier yetkililerıne bildirmişlerdir. İngiltere Romanya'ya ilk partide 20.000 sterlinlik, (yakiaşık G O Ü TL'sn ilâç ve tıbb: araç OO O . göndereceğini açıklamıştır. Yardım malzemesini götiirecek :!k uçak yarın Romanya'ya hareket edecektir. OLAYLARl>f ARDINDAKİ GERÇEK (Bi.şt.irafı 1. sayfada) nının kesinleşmiş kararlanyla o makamın sahibi değildir, işgalclsiriir. Nasü oluyor bu? Anayasal blr devlet düzeninde, bir kimse yasalara dayanmadan birisinl nasıl işgal edebilir? F.ğer bir hukuk devletinde yaşasavdık, bu sorunun yanıtını vermek olanağı kuşkusuz bulıınamazdı. Ne vazık ki bugün TRT (ienel Müdürü Şaban Karataş'ı koltııçunda lutan kuvvet. hukuk değil hukuksuztuk, yasa değil kaıuınsuzluktıır. Bu «fiili durum» sürdükçe, ülkedeki anarşiye hakarak şaşnıak da yersizciir. Btıgünkü hükümet. «Cumhuriveti knrumaktan, devletin gücünden, ttevleti korumaktan ve kurtarnıaktan> söz armak lıakkma da sahip değilıiir. Çüııkü yasaları riüneyen, >üksek mahkeme kararlarım diıılemeyen. Danıştay'ı ve Yargıtay'ıyla drvletin riiksek karar orşanlarını yok sayan bizzat hükümrttir. Böyle bir hükünıetin güvenirliği kalmadığı gibi, (levletin dirlik ve düzeni, toplunıun jrüvenlİRİ de bu nitrlikte hir hiikümetle sağlanamaz. 8uş;ün Türkiye Curahurij etinde yasalar ve varçı kararlan feçerli olsa, TRT Genel Müdürü Şahan Karatas hir eiin bile yerin«le kalamazdı. Karataş'ın kanadına kııvvet verenlerin devletimizi çicnedikleri apankdr. Çünkü Türkive Cumhuriveti devleti: Bir araya (reüp Baksnlar Kurulıın'i hile olıışturamayaıı koalisyon lıükümetinrten ibaret drtildir. Bir devlet, tüm orfanlarıyla devletleşir. Ömrü bol olsıın. eski Cumhurbaşkanı Bayar, «Her kuş, Uanadına nereden kııvvet ReldİRİni bilmeli» demişti. Anlaşılan TRT Genel Müdürü, her kuş sibi bir kuş dcçil. Bövlesiııe Anka kuşu denir. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sarfada) y n arabasmı, üçyüzu aşkın araba lılemekteydi. Çerre il ve ilçelerden gelen partililer, Bozbeyli ve arkadaşlaı» na gereekteıı sıcak ilgi gösteriyorlardı. Bunlan görüno» kendi kenctime sordum: Acaba DP eriyor mu?... DP erimiyor. belki de güçleniyor. Herkes biliyor ki, parti büyük bir sarsıntı geçirdi. Fakat bu aarsuıtı atlahlmış. n.ırtide ılerlenme ve toparlanma başlanuş. Bu gözle töriilüyor. Koıijsıejf katılan partllüeri Izledim. Sonra aralanna karışarak, oıılarla konuştum. Bir solcu gazeteci olarak, DP seçniîrnleriyle rahatça konuşuyordum. Onlar da solcular hakkındaki sörüşlerini açık seçik söylüyorlardı. Tartışıyorduk. Acaba, MHP ve AP kongrelerinde, bu rahatlıkla konuşabilir miydinı?. Hiç süphesiz konuşamazdun. Türkiye'de. sağ ile sol arasında, hiç oimazsa, bu uygarca hoşgörü nrtanıııu oluşturmaktan ürkenler, korkanlar var. Ferruh Bozbeyli, yaptığı konuşmada, yoIsiLZİuklardan, soygundan ve cinavetlerden söı ettl. Sonra, sözü partisinden •yrıhınlara getirdi. Bu konudaki yonımu çok llginç: Ben partiden •Bir çivt bile sökemeıler» demisttm. Tauıinıışım. Söktüler. Ama. çlvi söküJnrken eğiiir. Sonra hiç bir yerı tutmaz... (ierçekten bu konu önemlidir. Diyelim M, Kouya milletvekili Necati Kalaycıoğlu, DP'den aynlıp, AP'ye geçti. Dün DP milletvekili o!arak gittiği köylerden, bugün nasü AP'ye oy isteyecektir?. AP'ye oy isterken, e*ki konuşmalarım hatırlayıp, yüzüne vuranlar olmayacak mıdır? Bir Rasim Çinisli, kaç DP o>unu. AP'ye getirecektir? Bir Saml Aslan, peşinrie kaç oyu sürükieyecektir?... Bunun için, AP nylannı hesap etnıek için, DP'den gelen milletvekili sayısını pek ciddiye almamak gerekir. Önünıüzdeld seçimde partilerin çıkaracağı oylan he•aplarken. DP'nin erldijri varsayımına dayanmak, sanınm, son derece yanıltıeı olacaktır. Amasya ve Çorum kongrelerinden sonra Aydın Kongresl de, DP'nin erimediğini, tersine çiiçlendiğini anlatan önemli belirtilerden biridir. Dfmokratik Partinin siyasal görüşlerinl bir yana, bırakalım, fakat Parlamentoda, Demirel'e karsı çok etkin blr savaş vertlikleri, herkesçe kabuUenilmelidir. Aydın konnrresinde. Boıbeyli ne zaman Demirel'iıı adını ağzin» alsa, delegeler tnplu olariA şu yanıtı veriyordo: Kalırolns;.. Eğer secim alanlarında da aynı hava yaşanırsa. Dcınokratik Pariinin, esld oylarını toplaması hiç de «sürpriz» saTilnıaınalıdır... BULGARİSTAH'DA öte yandan Yugoslav Tanjug Ajansı, Sofya'daki resmi bir kaynağa dayanarak, geçen cuma günü meydana gelen ve Avrupa'nm bir çok ülkesini. özellikie de Romanya'yı etkileyen depremin Bul»aristan'da 50 kişinin ölümüne yol açtığını bildirmiştir. Aians, ölenlerin 47'sinin ülkenin kuzeyindeki Svistova kentinden oiduğunu belirtmiştir. (Dış Haberler Servisi) o Asgari geçim (Baştarafı 1. savfada) de fttifak ettikleri az maddeli teklif ve tasanlara ayıracaktır. Danışma Kurulu. önümüzdrki günîerde toplanarak özel bir gün dem saptayacak ve haftanın ou bir süniük top'.arıtılanr.da özel gündeme giren teklif ve tesanlar görüşü:^re";"ir. ÜÇÜNCÜ SIRADA Asşari geçim ındirimi yasa tasansı ve tekîifleri gündsrr.in üçüncü sırasmda bulunmaktadır. İlk toplantısında hükümet yckiîilerini Genel Kunıl salonunda buhmmaması neder.iyle evtele:m:s olan tasarı ve teklifierin görüjülmesi için hükürr.e* ve''.uüleri bundan sonraki top!antılsrda aranmı>Tf?.krır. Ancak. Mil'.et Meclisi şrüi(i?miide su an da gnrüşülmasine ba>=!anmış ve yanm kaîmış oîan iki yasa btılunmaktadır. Belcdiye gelırleri teklifi ile mtıhtarlara maaş bağlanmasım öngören tasarının °ı>rüşülmesinin tamamlanmastnd:=n "npmen sonn "iindPT1:". ilk sırasma asgari geçim Indirimi tasarı ve feklifipri aelecektir. . ^ . (Baştarafı I. Sayfada) mr.l.v.ı sonunda. 6 yıl 8'er ay hap:s cezasma çarptırılmışlardır. Ayrıca, tutuksuz olarak yarTilınan polis memurları Ekrem Ergün iile Kcnan Turgııt haklarındaki tutuklama karan kaldırılnııştır. Duruşmadan sonra, öldürülen gencın yakınlan Koraiser Şiıkrü Topkara'nm üzerine caldı^mşIr.r. kıyasıya düvmüşlerd^r. Mahküm oian polis memurları. !:oıni fere «Asıl krıtil ser.sinn diye bağ:rır.ii='.ardır. Bu arada öldurıilen gencin yakınlan ve çevrede toplanan halkla poü^ler ara.mda çıkan çatışrr.a da kavgaya dönnıüş ve ancak takviye nolis ekiplerinin gelişinden sonra oastırabilmiştir. ÖIÇMEN'İN DEMİREL'E CEVABI DP Grup Başkanvekıli Özer ölçmer. de basın toplannsı düzenleyerek özetle şoyle konuşmu.ştur: «TRT kanunları çiğneyip hükümetin ve AP'nin propaganda aracı haüne getinlmiştir. Başbakan şahsımn, partisinin ve hükümetin propagandasmı yapmıştır. Başbakan 2030 yıl sonraki hayaü rakamlan belirtıp bugünün gerçeklerini saklamaya çalışmış, üniversiteleri anlatmıç. kaçının aç'.k olabildiğini söylememiştir. Kendi döneminde kaç kış.nir. kursun lanıp öldUrüldiiğünü soylernemiştir. Türk parasının alıın gücü ve iş yapnıa gücü küçülmüşken Başbakan rakp.nı salatssı sunmuştur. Üstelik meclisin kendıne göre çıkardığı kar.ur.lara da sahiplenerek parlamemoya saygısızlık etmiştir.» TUNÇ (Baştarafı 1. Sayfada) Saat 10'da çalışmalarına başlaj'îTı ö. Çalışma Meclisi'ne çağrıiı Konfederasyoniardan D İ S K, HAK İŞ, ÜLKE IŞ iie, İşveren Sencükaları Kontederasyonu Temsijcüeri ve Bakanlık görevlilerı kalılmışlaıdır. M1SK de açık lr.madığı bir gerekçe ile Çalışma Meciisı'ne gelmeniiştir. Çalışma Meclisi'ııde DİSK'i. Genel Başkanvekili Mehmet Kıiınç ile Feiımı Işıkiar lemsil etmiştir. cak yönetim kurulunda bir partiyi destekleme konusunun gorüşülebileceğirj. kendisir.m de bu konularla ilgili olarak bir açıkiaraa yapacağım belırtır.ış, «Türkîş. CHP'nin solundakı partilerle >.İS? ve MHP'yi destekleyrmPî. Br.nu şimdiden açıklayabilirima demıstır. Pamuk (Raştarafı 1. savfada) nırken, yenı duruında, yüzds 15 eklenmesı kararlaştırılmış ve bu yolla ıhraç fıyatlarının daha da yukselrr:e<;i sağlanmıştır Bir sanığı 4. Plamn (Baştarafı 1. sayfada) tarafmdan sunulan bu ilkeler Başbakan Süleyman Deıınreı tarafmdan da aynen onaylarimıştır. İki gün önce dördüncü beş plllk kalkın;na planı stratejisını oluşturmak üzere toplanan Yuksek Planlama Kuıulu ıYPK)'na, Erbakan tarafından ortaya atılarak Devlet Pianlama Teşkiiâtmca üzerinde çahşılan onbir yenı ılke sunulmuştur. İlkeler 1973 1982 yıllan arasmda, dördüncü beş yıllık kalkınnıa plan döneminde, ekonominin ve buna bağlı olarak yenı örgütlenmenin ana hatlarım belirlemektedir. Anılan ilkeler şuniardır: «,T> Istihdam meselesi: Türkiye'de 3.5 milyorı kişiye Önü'.i'.üzdeki dönemde iş bulmak gerekmektedir. Bunlara ne olursa. olsun iş bulmalıyız. îstihdam prog ramîarı yapmalıyız. Bu Hitler metodudur. O taş kırdırdı, yol yaptırdı. Biz asgari ücret î.eviyesinde, insanlan ormanda ç.aİıştıracağız. Tarımda çalıştıracağız. îstihdam projjramlan yaparak işsizliği böyle halledeceğiz. (2) Gayri safi milli hasıla düşüktür. Sanayide ve tarımda büyiik bir uretim se'erberligı yapılacak ve Türkiye'nin düşük gayri safi mii:i hasılası 19S2 yılında ilk on ülke arasında yer alacaktır. Şu anda Türkiye bu bakımdan dünyada 25. sırada bulunmaktadır. (5) Üretimde yatınm mallanna, ağır sanayi mallanna öncelik verilecektir. Yatırım mallarından sonra ara mallanna da gereken önem verilecektir. (i) Saglıklı ekonomiye glriş: Sağlıklı bir ekonomi kurmak için faizin kaldırılması lâzımdır. Özel likle sosyal fonlardan faiz ahnmayacaktır. Gerek esnaîa verilen kredılerden. gerek tarıma verilen kredilerden, gerek.ve Sosyal Sigorta Kürumu, Emekli Sandığı, BağKur kredılerinden laız alınmayacaktır. (S) Zümrevi dengesizlik giderllecek. Üretimi yapanlar gerçekte işçi, köylü. memur, sanayici, esnaf ve tüccardır. Üretimi en adil şekilde dağıtmak lâzımdır. Bunun için de, işçinin karm dojuncaya kadar asgarî ücret verilecektir. (£) Coğratl dengesizlik kalkacak. (7) Dış ticaret açığı: Dış ticaret açığı Türkire'nin en önenıli meselesidir. İthalatihracat farkı giderek büyümektedir. Bu açıgı kapatmak .ihracatı arttırmak için sanayi üretimini arttırmak ve bu üretimin ihracatını sağlamak gerekir. Bundan dolayı da, sauayide girdi fiyatlan dıs rekabeti sağlıyacak şekilde ucuzlatüacaktır. (8) Teknik Erkanı Harbiyeye sahip bir üretim yapılacaktır. Başka deyimle, sanayide yatınm malı, ara malı Üretimi vapacak teknolojiler geüştlrilecektir. (?) Müstemleke tipı kalkınmadan lider tipi kalkınma sistemine geçilecektir. (İ5) Mevzuat engelleri ortadan kaldınlacaktır. <Jî) Materyalist toplumdan manevi kalkınmaya ağırlık v^ren bir toplum dürer.lne .eeçllecek.» f Ö e yandan. dördüncü beş yıllık kalkınma planı için yüzde 10 kalkınma hızı saptar.ması cephe hükümetince istenmiş ve ekonomik büyüklüklerin buna göre dü zenlenmesı yönür.de DPT'ye görev veri'miştir. Yiizde 10'lıık kalkınma hızına ulaşılrr.ssı. :çm pl<ie pdilen gelirin ortalama yüzde 50'sinin tasarruf edümesı gerekmektedlr. NOEl ANKARA'DA Dün akşam Ankara'ya gelen AET Genel Sekreteri E. Noel bujiün Başbakan Yardımcısı Erbr.kan ile Ortakpazar Türkiye ilişkileri üzerinde bir görüşme yapacaktır. Emiie Noel aynca ö£ leden sonra Dışişlerı Bakanı Iiısan Sabri Çağ'layangil ile de görüşecektir. Dışişleri Bakanlığında dün sabah da Ortakpazar Türkiye masası şefi Caporale ile bir görüşme yapılnııştır. Öte yandan, sanayicilerin Ankara'cia vaptıklan »oplantılarda bakar.hk yetkililerinin son ana ka dar vergı ladessnde degişiklık yapmamak üzere dırend'ikleri öğ renilmiştir. Ancak alınan karar sonunda bakanlıkta Brüksel toplantısma vergi iadesini yüzde 10 oranînda indırilmesı ilke olarak kabr.l edilmıştir. Pamuk ipliği sanayicilerini teın sil eden altı kisilik heyet Halıt N3rin başkanlıgmda perşembe giinü Brüksel'e hareket edecektir. Le Mcnde'un (Baştarafı 1. sayfada) nır topluma. kişilere karşı duyu lan sorumluiukla belirlenmeiidir. Basının bir bütün o'.arak topluma karşı sürurnluIukİHrı \rardır. Örneğin Georges Pompidou'nun kanser olci.ıgunu Le Mondi l.î ay önce bildi<;i haide sakl'ımıştır. Oysa bir Amerıkah gaz.eteci bunu öğrenince (biz bilsek yayınlardıkı şeklinde konuşmuşfi'.r. Bu sorumlulukları, toplumu olgun olırıaya. tartışmaya. fikir düzeyini yükseltmeye yönelik sorum luluklar olarak özetleyebihriz. Ve basın îartışmasız özgür olmahdır. Özgür bir basın iyi ya da kötü olabilir. ama özgür olmayan bir basın kötüdür.» (Raştarafı 1. sayfada) 2P8 say.lı seçımierin temel lıükümleri ve seçmen kütükleri yasasında seçmen kütüklerinin yazımı için herhr.nsi bir süre belirtilmemi.ştir. Yüksek Seçim Kurulu. aldığı kararlarla bu süreyi l^eîirlemektedir. Yasanın 33'iincü maddesi, seçmen kütüğünüıı nasıl yanlacağmı belirımektedir. Ote yandan ANKA Ajansımn hp.oerine giire 17 mart tarihleri arasında yeniden düzenlenen seçmen kütükleri 1922 mart tarihleri arasında rmıhtarhklarda askıya çıkarılacaktır. Bu tarihler arasmda seçmen kütüklerine kaydecülnıemiş olan seçmen'er sandık listelerinde adiarını bulamactıkfcırı. takdirde muhtarhktan p.la cakları belge ı'.e birlikte 22 mart salı günü saat 17.00'ye kadar İIçe Seçim Kurulu Başkanhklarına başvurarak kendilerini kaydettirebüeceklerdir. Yürürlü'.îte bulunan Seçim Yasasma göre 30 r.isan 1977 tarihine kadar 21 yasını dolduranlar seçmen sayılnıaktadır. CHP'nin Kahire'deki İKV'NiN GÖRÜJU îktisad: Kalkınma Vaklı <ÎKV) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vural Savaş dün yaptığı açıklamada, Türkiye ile AET arasında Katma Protokolun yeniden görüşülmesincie tanm ürünlerinin de Ankara Anlaşması doğrultusunda gümrük bıriiğı içine alınmasım istemiştir. Savaş, Kaîrna Protokolün tanm ürünleri yönünden Ankara Anlaşmasma aykırı olduğunu belirterek şun'.arı söylemiştir: «Ankara Aniaşması tanm ürün lerinin de giımrük birliği kapsamına alınmasım öngördüğü halde katma protokol buna uymamıştır. Tanm ürünlerinin gümrük birliği dışmda bırakılnıası, Türkiye • AET ilişkilerıni denyesiz ve Türkiye'nin aleyhine işler hale geimiştir. Bugün tarım tavizleri diye AET'nin kapısmda bek'.ememızin nedeni budur. Burıun için Katma Protokol yeniden düzenlenirken tanm ürünleri de Ankara Anlaşması'na uygun olarak mutlaka gümrük birliği rejimi içine ahnmalıdır.» ODTÜ'de (Baştarafı l. sayfada) ODTÜ'deki bu gelişrr.eler karşısında bu defa da «ögrencilerin sömestr kaybetmelerini önleme» görüntüsü ile Rektörün okuiu ey lül ayma kadar kapatmayı düşün düğü ileri süıüimektedir. Bu durumda öğrencilerin sadece bir so nıestr değil, bir yıl kayıpları olacağı da büdirilmektedir. Rektörün rr.uhtemelen Bnlimtlzdeki günîerde Müteve'.li Heyeti ile yapacağı görüşmeden sonra ve öğrencilerin boykotunun sürmesi haiinde ODTÜ'yü «yaz tatiline soktuğunu» açıklayabileceği iddia edilmektedır MÜHTEMEl GEliŞMELER (Baştarafı 1. savfada) Gültekin Gazıüglu şunları söylemiştir: «18 yıllık ögretmen, Hopa Şubemizüyesi Vural Ural, 5.3.1977 gtuıü faşistler tarafmdan başır.a demirle vurulmak suretiyle öldürülmüştür. Böylece MC döneminde katledilen TÖB DER üjesi öğretmenlerin sayısı 9'a yükselmiştir. önceki cinayetlerde olduğu gibi. muhtemelen bu cinayette de katiller bulunmayacak, ve korunacaktır. MC iktidan işçilere, köylülere, öğrencilere ve öğretmenlere zulüm kan ve gözyaşı getirmiştir. MC iktidan, cinayet şebekelerini yaratmış, kollamış ve büyütmüştür. Bu dönemde demokratlann, yurtseverlerin, devrimcilerin can güvenliği kalmamıştır. Hemen her giin, tekelci sermayenin kanlı diktatoryası, faşizmi yerleştirme provaları yapılmaktadır. Bu durumdan ve olaylardan sorumlu olanlarm büyük bir pişkinlikle TOBDER'e saldırması, onu yasa dışı bir örgüt olarak göstermek istemesi, insan haklarma saygısıylığuı kanıtıdır.» TÖB DER Türk Iş Genel Başkanı, Halil (Bıştiirafı 1. savfada) Tunç. Çalişma Meclisi baslamariri açıklamıştır. dan önce Genel Merkezde, YöZirvenin açılışına kadar Arap'netım Kurulu üyelerinin de hazır larlar Afrikalılar arasmda yarbulundukları bir basın toplantısı yapmıştır. «Bı:gün birçuk konu dım konusunda görüş aynlığı bulunmaktaydı. Zirve konferansmın larda olduğu gijı ti. Çaiışma Mec hazırhklannı yapmak için daha İ15İ de araacından saptırılarak be lirli bir çevrenin arzularına.cev^tp. önce Kahire'de toplanan Arap ve verecek ve bu çevrelefinTj'zlem' "AfrikaDişîjîeri Bakanları konleri istikametinde karr.uoyu oluş feransda Afrika ülkeleri petrol turmak amacına yönelik bir mü üreten Arap ülkelerini, Afrika'essese halıne getırümek isten dakl kalkınma projelerinin germektedir» dıyeıı Tuııç, Meclisin çek!eştirilm?si için yaptıklar: ma tek bir gündem nıadüesijle top 1: yardırr.ı yılda S O milyon dolar u lanmasının da kasıtlı olduğunu, dan 2 milyar dolara çıkarmalarıişçi ücretleri aieyhinde ve işve nı istemisier. ancak petrolcü Arenler lehinde bir hava yaratmak rap ülkeleri bu miktarı çok buliçin bu yola şidiidiğmi one sür muşlardır. Mısır Devlet Başmiış. devamla şöyle demiştir: kanı Enver Sedat tarafından açılan Zirve Konferansına, Afrifca «Son zamanlartla Bakaniar. her ülkelerinden 40, Arap üîkelerinfırsattan yararlanarak özel sekd?n de 20 olmak üzere. toplam töre teminat verme. hizmet arz olarak 60 devlet ya da hükümet etme ve kolaylık sağlama yanşıbaşfcmı iıatılmıştır. Konferansa na girmişlerdir. aynca, aralannda Filistin Kur6. Çalışma Meclisi de bu yantuluş örgütü (FKÖ)'r.ün de buşır. yeni bir halkasını teşkil etlund'.ığu 20 kadar Arap ve Afrika mektedır. Işveıenlerle hükümet ülkeleri kurtuluş örgütleri kayetkiiilerinin bir araya geldikletıinuşlardır. ı. bir yemekte tezgâhlanmış ve Enver Sedat konuşmasır.da ülgerçek amacı özenle gizlenmek kesinin Afrika kurtuluş hareketister.mesine ragmcn bir soru ülerıne 1 milyon doiar veıeoeğmi zerine Çalışma Fakanı tarafmdan açıklanmıştır. Bakan 4 i 1977 gü açıklamış emperyalist devletlerin nü yaptığı basın toplanîısında Aî'rika'da yeni cephe açma peşinbir soru üzerine (ürrerlerin başı de koşarken, Ortadoju'da da Fiboş yükselmesir.e devletin izin listin halkınm ır.eşru haklannı vermeyeceğini ı söyleyerek suç ensellediklerini belirtmiştir. tistü yakalanmış ve 6. Çalışma Konferansa katılan Airika ülkeMeclisi toplantısının gerçek aleri devlet başkaniarı arasında macını ortaya koymuştur.» Tunç soruları cevaplandırırken en büyük ilgiyi toplayanlardan de, bugün Zonguldak'ta toplana bir tanesinin L'ganda Devlet Başkanı İdi Amin oiduâu fcildiriimektedir. Konferansa mareşal KAYIP îstanbul Umum Si üniforması ve madalyaları ile gelen İdi Amin basın mensuplarıgortadan aldığım 210055 numaralı Hayat Sigortası poliçemi kaybet ıun teker teker eilerini sıkmıştır. tim. Hükümsüzdür. Sabri ÖZAKAR (Dış Haherler S Savcı (Baştarafı 1. sayfada) Polis tarafından yapılan araştırmada. Kemal Şimşek'in cebinden 70.250 lira para çvknğı bildirilmiştir. Olaydan hemen sonra firar eden Nurullah Çınar dün öğleden sonra polis tarafmdan bulunmuş ve Emniyet 2. Şube MüdürlügUnde gözaltına alınmıştır. Sanık Nurullah Çınar 2. Şube müdürlüğünde verdiği ifadesinde, «Kemal Şimşek be:ıi dövdü, onun için silâhımı çekerek onu öldürdüm" demiştir. Ancak Nurullah Çınar'ın dövüldüğünü iddia etnıesine karşın lıiçbir dövülıııe izi taşımadığı ilgiliierce belirtilmiştir. Kemal Şimşek. aslı görevi bulunan Eskişehir Cumhuriyet Savcı Yarclırncıliğmdan, çocuklartnın rahatsızlıgı nedeniyle İstanbul'a geçici görevle verilmiş ve 4 yıl kadar btırada görev yapmı=tır. Önce Eyüp Savcı Yardımcıhgına verilen ve burada bir süre görev yapar) Çimşek Hayaü Haliç cinayetinde polisin sanıklara baskı ysptjğını belirtmestnden sonıa İ.'.tanbul Adliyesine al'.nrcış, b;r süre sonra yine Eyün Cumhuriyet Savcı Yardımcılığmda gö revlendirilmişir. Kema! Şimşek, bu görevindeyken Sağmalcılar cezaevi isyanında, gazetecüeri bilirkişi olarak cezaevine snktuju ve hasar tespiti yaptırclığı gerekçesiyie Bakar.hkça tekrar asli görevi olan Eskişehir Cumhuriyet Savcı Ynrd'.ıncıl'.ğina verilmiştir. Adliye çevrelerinde Sımşek, ssnık sorsrularını poliss bırakmayıp bizzat yapan Savcı olarak taninmıstı. İNŞAAT İLANI Hayrabokı Mahdut Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatlfi Başkanlığından 1 Kooperatifimizin Hayrabolu'da yaptırrcağı Küç;ık Sanayi Si.esi in^aatı, Baymdırhk Bakanlığı 1976 bınm fiyatlarma °.« İU • 30 arası zamlı olarak ıhaieye çtkarılmıştır. 2 Işın birinci keşif bedeli 46.782.385.27 TL.dir. 3 Işin geçici temınatı 1.417.221,00 TL.d;r. 4 İhRle 17 3,1977 Perşembe günü saat 15.00'de Hayraboltı Feledn? toplant: salonur.da yap:lacaktır. 5 Istekliierın teklif veıebilmesı için I4.3. 1077 i',;zaıtesi jrünü saat 17.0C''ye kadar: a) B grubıından en az keşıf bedeli kadar B.'.yncinlık BakanlığınĞan alınmış müteahhiıiik karııesı, b ı Plan ve teçhızat bildirisinı, ci Teknik personei bildirisini, d.ı Taahhüt bildirisinı, e) Mali durum bildirisini, i) Banka referans mektubunu Tekirdsğ Baymrt.Mİık Müdürlügıine vererrk Beige KonıİEyonıırıdsn iştirak belşresi almaları. fi 3. nıaddedeki seçici tenıinatı vermelcri. 7 1977 yılı vizeîi Ticaret Ocası vesikasım ihr'1? e;:n?leri gerekir. 8 Teklil zarfları 17/3/1977 Perşsmbe günü saat 14.We kadar rtıakbıız mukabilinde Ij.ale Komisyıouna te'iim edüecektır. 9 Posta gecikmeleri ve telgraf!?. mü.Kcant'.ar itab'il edılmez. 10 Ihalc dosyası Hayrabolu Belediye binası hitişijHndek] Kooperatif markezinde tetkik edüip im2."!rnaraktır. 11 Sözleşmenin noterce tcscil, damea resimleri. a^kpr ailelerine ysrd'm. tel'âliye ve ri;?»er tüm thr.le masrafları filân bedeli hgriç) alıcıya aitt.ir. 12 Kooperatif 2"90 sayılı kanıma tabi olmavıp. ihaleyi :;apıp yapmamakta veya diledi*ine yapnıokta serbesttir. Cıunhuriyet 2248) DÜZELTME 3 mart 1977 tarihli nüshamızm beşinci sayfasında yayımlanan 2085 no.lu Genel Kurul Toplantısı ilâmnda firma adı noksan vazılmıştır. Doğnısu Dekorplast Plastik ve Döşemelik Kumaş Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Düzeltiriz. (Cumhuriyet: 2260) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Alüminyum Sülfat Satılacaktır 1 Ihtiyaç fazlası ithal malı 60 ton alüminyum sülfat kapalı zarfla teklif alma usulüne göre satılacaktır. 2 İhale 1U.30.1977 giinü saat 15.00'dedir. 3 Iştirak için geçici teminat 8.000. TL.dır. 4 Tekliflerin en geç :hale gün ve saatine ksdar komisyon başkanhfma verilmesl şarttır. Postadaki gecikmeler nazara ahnmaz. 5 Şartnamesi Satınalma Müdürlüğünden bedcisiz temin edüebılir. 6 Üniversıte satışı yapıp yaprnamakta serbesttir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog