Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUEIYEr 8 MART 1 9 7 7 T EDI Şirket genel kurulları öncesinde, sermayepiyasasındaneler oluyor? Mart, şırkelerin genel kurul ayıdır. Bu açıdan «sermaye pivasası» olaraK adiancurdjğımız hisse senetlen ve »ırrul yatırımcılarımn beklsjışlerı Ue mart ayın yakından ılgılıdir Bu derlemede ser maye pıyasasında 1976 yüı içmdekı gelismelerı ve bekleyışlerı ver mek ıstıyoruz. Şırketlerın 1970 den itıbaren karşılastıklan en onemll sorunlar dan b:n ıç f:nansman sıkıntısı olmustur. Bunun sonucu 1970 yüında yarım mılyar l:ra, daha sonra da her yıl ortaiama olarak 12 mılyar lıra arasında tahvıl ve hisse s«nedı ıhraç edllmeye bajlan mıştır. Geçen yüa baktığımızda sırketlerın fonlarını esas o l a n k tahvıl öıraç ederer: dığer bır deyışls kısa donemli borçlanmalarla gerçei lestırdıklen gorülmektedır. Buada Merkez Eankasınm geçtığımıs yılın şubat ayı Içuıde çıkardığı teblığınde etkıli olduğu anlaşüm&ktadır. Sda konusu teblığde sırketlere casibe yaratmak içın tahvıl ihrac sUresi ıçınde tahvih yaalı değer (nontfnal)ın altında satıs o lanagı yaratünuşür. Ancak butün zorlamalara rağtnen tahvü ve hisse senetleri pıvasasuun geçtıtimiz yıl ıçınde beklenen canlıhğını göstennedığı anlaşalmaktadır. Çck dar blr kastaı dı&ında küçük tasamıf sahiplennm eski aianlara gayrımenkul ve altın aimaya yoneldıklen bıldırilmektedır. PiYASA KAR 04ĞIIIM ORANLARINDA 8ÜYÖK DEĞıSıKLiKLER BEKLEMiYOR; HıSSE SENEDı VE TAHViL PıYASASI DURGUN; ANCAK GAYRıMENKUl VE ALÎIH YEKıDEM ONEM KAZAHDI. tahvlllerde ılk sır*yı vin« «morm»l lhraçlı tahvüler» »imıstiT. Ancak bunun yanında çücarılan tebliğ doğrulîusunda Ihraçların '« 30'u «nomirtftlm altında» »aülmıçtır. Ancak bır tahvıl bır kaç nıtelığı bır den taşıyabUmektedlr. $irketler bu nedenle çeşıth ol&naJdan >an y a i a getırerek t a n r r u l sahıbl nezdınde «cazıbe» ya.ratrr.ayi çaV.ç mı$lardır. Tahvıl lhraç eden şirkrtlenn başmda • 33 Ue holdıng ve tıc*n » jirketler gelmektedır. Ancak pıyasaya yakın çevreler holdınglenr. daha çok vadesi gelen dövıze çevrilebılır naevdu&t besabından doğan borçlannı kspatmak İçm tahvll Ihraç ettıklenni lfade etmişler dlr. Ihraçlarda ikind s ı n y ı alan tekstıl İse tahvll lhraçlarına daha çok faturasu olarak yaptıgı gatışların karçıliğım göstermek ıçuı gıtmektedır. Yanl bu kesimde tahvıl ıhraçlan bünye içınde satamaktadır. KATN4K: M e b w Kâr dajhtnn oraaı (%) Hıç temettu dagırmsyan 129 2029 3039 40 ve ( + ) 1973 ŞIRHÎlRiN I I I DA&TIM OftANlARI 1ST4 12 t> 30 '« / 9 7 3 22,! 22,5 17,5 8 10 13 T 2 48 20 25 32^ 17Jİ «, 5.0 İN U7S 10 8 12 7 3 M % 25 20 30 17 5 1916 7,5 100 9 9 12 7 3 M •, 22,50 22,50 30 00 17 50 sında yoğjn ılgi konusu olan hisse senetlerı fijatlarının artmasının bır dıger nedeni, şırketlenn dağıtacaklan temettunun artacagı soylentılen olmuştur. Ancak geçen yıllardan yapılan saptamalar hısse senetlen pıvasasınd* kir dagıtım oranının bır artış gostermeksızın duruıriunu korudugunun ortaya çıkarmaıctadır Nıtekım Meban'ın saptamasına gore 40 ana. şıçketten °i22 sı hıç temettu dağıt0 mamış, °~ 22 sa 120 arasında ve /e30'u ° »2029 arasında kâr dagıtmışlardır DEVIET TAHViLi .. Ote yandan son yıllarda geniş reklam kampanyalan ile satışı durulan de\let tahnlennın ozeUude Anadolu'da büyuk satış olanağı buldagu b ldırılmektedır Bu arada bu tahvıllerın ner an paraya çevr.lebılmesı i e tem nat karşılıg' olarak gostenlebılmesı satısını artıran bır dıger neden olmaxtadır AncaX 1976 yılı tahvılleri de faız odenme suresınm lıılen utı yıla çıkanlmaâi bu tahvıllere olan ilgıh azaltmıştır. Geleneksel alım ve satımı olan gaynmenıtul ve alUn 1976 yılı içınde tekrar onem kazanmıstır IMP'nm altm satışlan nedenıyle tekrer onem kaîanan altm Turkıye'de ozelbkle sıjasî istıkrarsızlık sonucu 'lalk tarafmdan satın almdığı gorulnnektedır Ancak gayrımenkulun enflasyon nedeniyle buyuıc değenere ulasması %e aynca ahm \e satun vergılenne tabıl olması nedenıyle sınırh bır alım alanı ıçinde kalmaya devam etmısti 15 İN M İN STRMATÎ ABTIRIMIARI Geçüğunıa yü içüıde figinç bir diğer gelışim de sirketlerta çeşıtla nedenlerle senn&ve arttınmı yoluna gıtmıs olmalandır. özellıkle ıta bUyük bankada gonllen bu gelışımın ana nedeni, bankaların yonetınu konusunda. baslayan çekişmelendlr. Nıtekım bu durumu yorumlayan Meban; çırket sermayesınin büytik orand* arttınlarak kârlılığın düsurüldüğüırü veya bırkaç yıî üstüsts düşUJt kAr pavı dagıtılara'î hisse serıedinin liyatmın duşürulduğu, bunun sorracu 3"8tınmcımn bu hisseyı elden çücardığını kaydetmektedır. B J arada vapılan ön tahmlnler hisse «enetlerind* kâr dagıtunının 'teTiettu) bu yü geçmı» yıldan daha düşük olacatıru göstermeKtedır Geçsn Til sirketler, 1 5 mlly»r liralık tsfavil Oıracında bulunmuBlard'r 1975 p ' T d a ise ıhraç miktan 12 mllyar lıra idl. Geçmls yıllara gore «rekorı olarak nıtelendirümesıne rağmen tahvıllerln tütnunün satüamadığı anlasılmaktadır. 1976 yıh içınde ihrsç edilen fcet olarak sındanan 54 sirket arasında 16'sımn b r yıl tçuıde »ermaye arttırımı yoluna gıtmelen olmuştur Sermave arttınmma gı den »ırsetler ve arttırım oram s o j l e d r Anadolu Cam °il6, Aslan Çımento '^171, Baştas 'oöO Eczacıbası 0 Yatınm Holdıng "c50, Ege Biracıhk "100, Koruma Tanm nl00, O r C Lassa 'c50; Olmuk olOO. Rabak ol00, Sarsujsan ' 5 0 Tezsan »3U, 0 Transturk Ho!dıng il00, T. Demır Dokum »ol00. Sıemens "»177. Garanti Ban<îası ^ 8 7 ve Yapı Kred Bankası '«100. KAR DAGIT1M BEKLÎYİJIERİ... Mart avı lç nde baslayan şirket genel kurulları ıçmde hlssedarlar ıçın en onemlı olay k*r dafıtım oranınm ne olacagı ı^onusu gelmeırtedır. Bu arada bazı genel kurullann son derece tarışmah geçscegı i e şırketm geleceğı üzennde onemlı kararların alınabıleceğı ıfade edılmektedır Pıyasa çevrelsri kir dağitım oranlannda çoıc ufak oranlı değışıklıklerın olabıleceğını bu arada geçen yıllar kâr dağıtmavan şırketlerın ılgının devamını sağlamak ıçın kâı dagıtım kararı alabılecegı sovlemektedirler. SEKH&YE ARIIRIHIKOA KEDEHUR HİSSE 5MTIEBI PiYASASI Hisse seneUen plyasası senet ıhracmdan çok ıkıncıl pıvasa ola rak adlandınlan ihraç aonrası işlemler açısından onem sazarmıs ve canlılık daha. çok bu piyasaya kaynuçtır. Nitekım 1975 \ lında 70t mılyon lıra olan hisse senedi inracı 1976 yılı ı ç n d e 558 mıljon lıraya düşmuştür. Ancak butlın bunlara karşın bazı hısse senetler» ozellıVüe banka hısse senetlerl olaganüstü «rtijlar gostermıslerdır Hısse senetlerl piyasasını etkıleven bır dığer gel'şım de ana sır Sermaye artırımına gıdış nedenlerı arasmda. şırketlerın borç oz sermaye oranını duzeltme* ıstenelerı, yonetıme haKim olmak ıst.venlerı ekart* etmek ıçın yussek oranlı artışlar japılması. hısse senetlen fıyatlanmn artışma yol açılma* Istemesi gıbı nedenler jatmaktadır. Artış nederüen arasında şunlar da sayıltnaktadir • Bir şırketten zararları sermayesinm «020'sını tekabul ederse hıssedarlar tasf\e yoluna gıdeb Ur Artınrr karannda bj durum etkıU olmaktadır. • Sermaye artırımı yapıp artınmın senetîen o sırketm ba\ılenne satılmakta ve şırKet bu voldan fon 'afilamaK'adır 1 • Sirketler artırım s,onrası Sana^ Ba^anlıSindan öaha kolav tesvık belgesı alaoumektedır. ttancıl pıyasada ozellınle erreklıler, rantıje'ler ve Kadınlar ara (İHENTODA On tahminlere göre, çimento sektorunde kâr dağıtımının gecen vıhn gerıs.nde kalacagı, ılâçta durumunu koruyacağı ambalaj ış kolunda yuıcselecegı orman urunıennde de ambalaja benzer durumun oıacağı tarım ılâçlannın geçen vılkı %uksek oranın surdureceğı, teksı!de <âr dagıtımımn beklenmedıgı \e makme ve metal sanayinm \ukseK oranlı kâr dağıtımmda bulunacağı ıfade edılmektedır. Ymrgıtry Uyesı EVLiLiK Dr. MUSTAFA REŞİT UARAHASAH KABATA5 L SES >=IZ < OĞRETMEN1 CEMIL FENMAN İN İLA/E v« DEĞ1Ş1KL1KLER1 İLE ONİVERSİTELERARAS) SEÇME SINAVINA HAZIRLANMAK İCİN TÜRK MEMNI K « » l « EŞYA HüKUKü İŞIETMECİNİN ÜAVUTGÜNEYİN 13BÖLÜM /MODERNKLASİK» MUHASEBEEL KÎTABI Ut«nw e d m l . E$<ttm Yır'on P K. 331 *rk«d • İSTANBUL T»l: 2 7 « 0 1 CÖZÜMLÜ FİZtK PROBLEMLERİ UMVERSITELEREGIR1STEST SORU \eCE\APLARrvLAYENDES DUZE\LENDI Haydar Dümen TÜRK TOPLUMUNDA YAPILMI} EH tUYUK ARAJTIRMA EVLİUK KURUMUNA SOSYO • EKONOMiK BiR YAKIAJ1H. SAYIN riziH K3S m kakdemr fül yıyıncvi^dcm yjvuı »kak rv g özkan J Turhan Selçuk'un ÇıZGı ROHANININ OYKUSU 0N ARAJTIRMAMIZDA MATERYAL OIARAK KUllANILMI^TIR. 256 SAYfA | 30 î l . OOEMÎli İSTEME: P.K. 6 0 BEY061U İSTANBUL. DAĞITIM: I A 1 E } İSÇİ ŞINIFI 9 7 yıiügı 6 MihriBeiü Devrimci Hareketimkin Eleştirisi Ü9611971J SEMİH ÂLTAN • Egitimde Program Gehştırme • Dıktacı Tutum ve Demokrası • GönlUmce • Tecellı GÜL YAYINEVİ ANKARA PROF. DR SRAHATTiH ERTÜRK'ÜH ESERlERı • ANAIARIN. BASAlAtlN, ÇOCUKIARIN, GEHÇLERiN KiTABI • # Bu Çocuğa Sahip Olun. Bu Gence Sahıp Çıkın. YazanSalim Savcı GÜL YAYINEVÎ ANKARA 77'nin olay kitabı... Ç 1 K T I 20 TL. DAĞITIM: İSTANBUL • ANKARA • IZMIR DA6ITIMI: 6 l 0 k • Semih Altan * İÇYÜZÜ Politika ve iş dünyasının «büyük» insaniannın kirll tarihlni yansıtıyor bu roman, kirli yüzleri, kirli çanıaşırlan seriyor gozler bnune... Gunlük gelisim sırası Içinde ve lasa özetler halınde 1976 yüı içındeki grevler, direnışler, boykotlar ve tıim işçi eylemleri. îşçi sırufına üışkın çeşıtlı g.nşımler, yasal gelışmeler. 1976 yılı ışçi olaylanyla ilgili roportajlar, yorumlar, teblolar, karıkatür ve fotoğraflar. Ek, 1976 yıIında gazetelerde yaymlanan işçi sorunlanyla ilgıü yazüar bıbliyografyası. BUyük boy 396 sayta 50 ltra Isieme Adresl: GÖZLEM YAYTNLABI 38 kitle * Ocrinlcjen Bunalım vc Doğru Tutum * DİSK Eleftirisi sayı 150 * 8 Mort • Dünya Kadınlor GünQ *«Sol»Kanat Reviryoniıminin Eleştirisi P.K. 966 Karakör / tSTANBUl. Halk uyutma taktikleri • Bir banka yonetım salonunda Amerıkalı generalin onayıyla seçilen parti başkanı • Ulkeden kovulduktan sonra ulkenin Amerika ve uluslararası şırketlerle ılışkisini yuruten Ermenı milletvekili • Daha çok kâr içm faşiîm heveslıleri ve tasanlar • Devletı ele geçirme yolunda kanser engeli • Başkan adaylığından cl çektırmenin gizli yöntemleri • Kurmay'ın gız lı tasarıları • Ünıformamn altından çıkan milyonerler • Yeni bir partıye doğru. • Buyukler ve unlu bir oteldeki gundem: îktidara hi2la tırmanan Solcu'ya naaıl engel olunur? • Karanlıkta kalmış olaylar... Bir gazetecinin gizli yaşantılara inen nesteri, saracı bir 25. LiRA ifşaat roman. 20 TU REDHOUSE YAYINEVi sözlükler ÎNGÎLİZCE TÜRKÇE TURKÇE ÎNGtLtZCE KÜÇÜK TÜBKÇE ÎNGÎLÎZCE EL SÖZLÜGl) ÎNGÎLÎZCE TÜBKÇE TÜRKÇE INGİLÎZCK 160,200, Î5.50. îs^eme adresiANA Yayınlan, Babıili Cad. PAK Han, No: 16 Cağaloğlu Ist. (Kitapçılara « » 25 indlnmlı gönden " lır ) 2 kıtab istevenlenn karsılığında post* pulu göndermeleri n c a olunur. Oatıtım: îstanbul, Ankara, lzmır GE DA Birikim AYLIK SOSY4LİST KÜLTÜR 0ERGİ5İ İC YAZAR, DAHA ONCE; YıNE DEĞiJıK BıR AOU, POLıTıKA VE ı j DlNYASIMK DOLAPIARIS! AKIATAH BıR ROMAN YAYINUM1J. YALNIZ 1974 EYLLLLNOE 0H BAS'M YAPMI5TI. GENEL DAĞITIM ÎEKiN • SERHAI. ANKARA. 4 SAMı. IZMıR DATıC TEK SıPARıîlER ıÇıH UMUT YAKIHURI P.K. 928 • İSTANBUL MART 1977 • Ekonomizm konrjsnvemarksist tarihl gelişim teorisine bir baiıs I* • Smıf ve parti/R. Kossanda • Mistiftkasyon. partisi/M, Rubel doğa bilimleri dizisi GÖÇMEN KUŞLAR KUŞLAR1MIZ MEMEU HAYA'AKtAR ORMANLARIM1Z DAÖLAR1M1Z SEMENDER ve KURBAĞALARDÎIZ B \L1KLARIM1Z YDANLAR GOLLERIMÎ2 AILE SOFRAS1 (Yemek Kıtsbi) ıButun dıin>a mılletlennın vemek Ustelert) 10, 10, 15, 15, 15, 20,20, 30, 30,30, P.K. 538 SirkecitSTANBUL BurhanOğuz PROF. DR. KENAN BULUÎOGIU NUH İKİ KiTABI : aile serisi AÎLE ÇEVRESÎ KAD1N ERKEK ÎLÎSKİLERÎ KIŞANT.IT.IK EVLÎLİK 10, TUrkiye Halkının Teknikleri müesseseleri .inanç ve âdetleri rürkiye'nın küitürei envanteri 950 sayfa, 350 lıra Gtnel dağıtım: Batef Kamu Ekonomisine Giriş ÎÜMOYLE YENIDEN YAZILMI5 ıKıNO BASIUS. 570 + XIV SAYFA; 8 0 . LıRA HALKIN SElSt ZSOKvnt, zzz \ E M ÇARLAR1N 1976 İILINDA BO&\ZL\RIMIZDAN GEÇEN SAV\Ş OEMILLRIMN LlSTESl • Başvazj: HALKIN IMZASI Çağlayangıl ın Moskova da lıakım sınıf lann Rusya'ya teslımıj etının ıfadesı olarak ataca ğı ımza Ve halkın ımzası 1 •• ZIMBABVE (Rodezja> Husal Kurtuluş Sa * "aşınır. Onden ZtNL'j'u temsılen bır hejet AYDINLIK'ın davetlısı olarak Turkıyeje gelıjor + 8 MART DCNT* EMEKÇt KADINHR Gt, XV Ozan Şah TLRNA ve Emekçı Kadm larla Röportajlar çocuk kitapları dizisi 17,50 ALFABE İUTABIM (OKLTL ÖNCESt ÇOCUKLAR ÎÇÎN) aAZlRLAYAN: CAN GÖKNtL 8.50 KİRPI MASAU 7.50 BÜYtJK NEDIR 5,00 KEREM BAUKÇ1 Bu çocutt eserlerl okul önc«si ve yenl oKula baslayanlaı ıçın ü t i ı bir şetdlde ha23rlanmış. renkli otset baskıdıı. Bu kitapçılarda arayınız; REDHOüSE YAYINîVÎ Rızapaşa Yokusu No: 50 EminbnÜ îstanbul NÎŞANTAŞl : Akademi Denîz OSMANBEY : Sander Haset KıtabevlTide GALAT^SARAY: Sandeı KADIKÖY : Gençlık Kadıköy BEBEK : ValteT Kltabevl TUrkÜ ANKARA : Tarhan Kültür Merkez tZMİH : Yavua ÜUril GUndua Türk Vergi Sisterni KAPSAMI GENıJLETıLMıJ BEŞiNCi BASILIJ 726 + XXI! SAYFA ER KUND Temat Yaymları GENEl DAGITIM TtMAT; 27 75 33 KAVAKUDERE; GÜNEJ SOK, 6 / 2 • 4 BilimselTeknik Devrim Sosyalist Devrim KUND YAYINEVı Dağıtun. GEDA tSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog