Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

IİT1 CUMHURİfET 8 MART 1977 BAŞ MAKALE Henüz umumı harbın fecaatlerl (1) ıınutulmamış ve felaketlennden de kurrulmamış olan şım dıki nesıl (2) zarfında ve bu ne sıl tarafından hakıkı ve hakım bır sebebi (3) olmadıkça yeni bır barbe ginşılebıleceğıne ıhtı mal verünemekle beraber ikıde bır yıne harp sozlennı ışıtm°k ten hali (4) kalmıyoruz Dahıll harp (5) içinde yüzden Çınde hancı bır harbın dahı arıfesmde (6) gıbi sayıldığııruz günleri yaçamaktayız Çın vakayumn dahi verdığı hıddetle îngıltere nın Sovyetler ıttıhadına gdnderdıgi şiddetlı blr nota ve onun cevabı hâlâ butun aunyada münakasa mevzuudur (7) Ispanya Tancayı Istıyor, Italva durdugum >erde patlajacagım dıyor Almanya Ben havalısının bır an evvel tahlıye (8) olunduğunu gormege müştak ve mutehassırdir (9) Rusva Ba sarabya'dan vaz geçemıyecegını açıkça söylemekte daımdır Yugoslavya Tıran muahedesmın verdıgt asabüıkten halâ bıhuzurdur (10) Amerika bır taraftan Niyakaragova da haklıniyetıru ı damede dıfer tarafta Meksıka ya karşı sert ve abus bır çehre (11) mühafazasına devam edıvor Cenubi Amenkadakl Ların hü kümetlen tarafından Ştmalı A merıka'ya karşı bır nevl bırlık temınının ilk tohumlan ahlmı<! tır Hulasa (15) bütün dünyada bır nevı rahatsızlık var Ba u mumi rahatsızlık içinde bunalan efkâr zaman zaman edılen portakal llînon tla (28) da vardır pbl em 50 Y!L ONCE CUMHURiYET 8.3 1927 YENİ BıR HARP «Acaba nereden patlak verecek'» dıye endışe ızhanndan (12) 1 kendısını men edemıyor Acaoa hasokaten yem bır harbın zuhu ru ih'ımali var mı' Sovvetler it f ıhadı Cumhurıietı reısi Rikof (Harp çıkacak ama bu sene degıl) demiş Bu sene değıl de ne zaınan' B«lkı gelecek sene bel kl bbllr sene belkı müstakbe! senelerın (13) bırınde zuhuru ıh tımali olan bır harbı ıstıkbale st mak, onun tehukesını van yan va indırmek demek olur Cünku «ene zuhur t14 etmevecek bır harp gelecek sene dp znhur et meyebüir Bu itıbarla RıkoTun kehanetı daha zıjade temınatrfar sayıl«a veıdır Hulasa (15) bızce bıitun dunyayı ve hususıle Avrupa vı uanstıracak fıılı bır harp ıhtımalı çok zayıftır Yıne de raılletler her ıh tımale ka^şi nazır bulunmaktan geri kalmıvorlar ki bunlar ıhti yatl tedbırlerdir (16) sozlen bi iHTıMAU tırmfk ıç.n sütten ajfcn yandıgı cıhe*le vogurtu ufleyereıt yıven Turkierın dahı bu hakıkat*°n ga fıl '17) olmadiıîları ılave oluna bılir YUNUS \ * D İ Aldıgımız mevsuk (19) malu mata nazaran Turk Rus tıcaret muahed°sı muzakeratının uza ması uzeme nuddetı şubat so n >nda hıtama (20) eren muvak ıvat (21) tıcarpt muahedensme^ı bır ay ıçın temdıt (22) edılmış tır Bu «uretlp muahedesıne Şah (23) keşıde edıldikten «onra ım za/a kadar geçecek müddet zar fında musebatı ıktısadıye ı24ı haleldar (2*i) olna\acaktır Mu vakkaf ıtılafnamerun temdıdı u zenne Rus hukum°ti nart RM ıçınde Rusva ya dort yuz bın 1 rahk ıthalata musa?de eden bır lısteyı hükümetımıze tevm et mıştır Lıstede muhtehf eşva m» yanında geçen «enp şubatı ıprda sında Rusya ya ıthalleri men' S ö z 1o k Fecaat çok acıklı Nesil kuşak Sebep neden Halı kalmıyor gerl kalmı r vo ( 5) Dahıll harp iç savaş ( 6 ı Arıfe bır gun önce ( 7) Münakaşa mevzuu tartısma konusu ( 8) Tahlıye boşaltnıa salıver me, serbest bırakma ( 9) Muştak \e mütehassır Özlemış (ı0) Bı huzur tedırgın (11) Abu' çehre \sık surat (12 ı Endışe ızhan taslanmak (13) Musta<oel seneler gelecsk \illar (14) Zuhur ı~p%rtana çıkmak ' l i Hulasa Özetle (16)îhtı%atı redbır sakınmalık 1") Gafı! Oljp bıfenlerden ha bersi7 18) Ilave ek ı9) Mevsuk Belgeye davanan, ınanıhr (20) Hıtama eren son bulan (21) Muvakkat geçici (22) Temdıt ıızatrna (23) Sah kesıdp etmek dofnılu gunu belırten bır ışaret kov mak (24) Münasebatt ıktısadlye EkonoTiık ıhskıler (2i) Ha'eldar olmak bozulmak (2fi) Temdıt uzrtma (27) Tevdı' sunmak (28) Emtıa eşyalar mallar ( ( ( ( 1) 2) 1) 4) Masallanla «ÖlumİPiden ölürr begen » dl\e sorulur «Kırk fatır mı KırK satır mı?» dıy= AMİıra k»sürre bogazlanma kazıklanma vanı<ara Mmdı çafırrızda ka nık«adığımız bır otum turu le karşuıvoruz Bir olü vatıvor Vordular Kursıın \<tra«ı Bir karanfil elhi açmiî almnda tstanbul da Revant me> danında Nânm Örtülü Faşizm Dr thsan t'NLÜER TELE V i Z Y O N M48 BIR BELGESEL Programda ver alan belgesel flmin adı ÜÇUŞ Pılm de, onbeşıncı yılzyılda kuş l a n n kanat hareketlerinı lnceleyen Leonardo Da Vincı'nın tasarısından günu müze kadar gelı$en uçma araçlan ve insanlann sı nırsız uçraa istegl konu edılıyor ÇOCUKLARIN SEStNBEN Televızyon Çocuk Yayınlan Şubesı'nce hazırlanan programda piyanoda, mtl zık uzmanı Dr Erdoğan Okvay ve koro yonetment Bukıve Okyay eşlığınde çocuk korosu tlhan U«Î manbaş'ın GÜTTEŞ ÇIKTI AY ÇIKTI adlı şarlosını ekran başındakl kuçük se yırcılere oğretiyor Prog r a m d a ayrıca bır program once oğretılen BÎR SEN SÖYLE B t R DE BEN adlı türkıi tekrar edılıyor 19 30 DEVtZ ÇOCUKLARI Dızının SATRANÇ TAKIMI adh serüvenl ızlenecek Bu bohimde Tım ıle Rod Denız Fenen cıvannda bir gezıntıye çıkarlar 20 00 H\BFRLER VE HA\A DITIUAIU 20.35 SEVtMLt U L E Dızının EVÎ'ÎN ÎLK MÜS T E R t S t adlı guldurusü va yınlanacak Eve, <onunda bır reklam bıiro^jnda bır ış bulur Partronu O na reklamcılık sanatı konu s j n d a bazı bılgıler v e n r Ancak patronunun ban rPn.lamlar dolavısnla başı derde gırer 2105 TI'RK SANAT MÜZtGt BtR SOLİST Programda Ankara Rad \o«u Turk Sanat Müzığı sohstı MÜLKIYE TOPER ızlenecek Sanatçınrn suna cagı eserler şunlar GÖ'N LÜMLE OTURDÜM DA HÜZÜNLEVDIM O YERDE ANLATAMAM BU AŞ KIN HIKAYESÎKÎ AL SAZINI SEN SEVGÎLTM ŞEN HEVESİNLE BtR T TATLI NA^ÎE^ E KÖLE OL MAK DÎLEGÎM BÜLBUL VE GEZERStN ÇUKTJR O\'ADA FİNCANI TA5TAN OYARLAR ve KA RANFÎL OYLUM OYLUM 21.35 TEIE\tZYOXDA i F R L t StNETVIA Yonetmenlığıni Türker înanoğlu nun yaptıgı ve başrollennı Fılız Akın ıle Edız Hun'un paylaştıkları SABAH YILDIZI adlı yer lı fılm \avinlanacak Fılm de once babasını, ^onra da annesmı kaybeden ve e\h olmadıgı halde bır ta kım en*'ıka;arla evli goeıı KPn genç bır kızın oyküsj vansıtılıvor 23 05 GÜNE BAKIŞ BULMACA Can Yticel Yuran Cuntasının bır ög rencm avlanıasını nasıl anlatnor b'r gazetede çıkan fotograia bakarak Tankın tepe^inrte bir ^ nnan zabiti Başında mıgfer Sırtında hir monteomeri Faştem adma çekmis luverl TeM7İe aldısı Aırerlkanca bır siparıs u^erıne Doğrultmu? makınp"îinl \ u n n o r resmrn Hem dp n7cne bp/pn* Damatlık fotngrafını çpke Teknik Inıverslte n?renci«i Hristo ıle Husevuıi Kepdı rr»zan k<= >dısıne faşıstle'ce vurulan Lorca şıınnde iBıçak lanma»vı anlatıjordu 1 23456789 1905 RADYO TRTI ^çılıs program ve kısa haberler 05 06 Turkuler şarkılar ve oyun havalan 06 00 Kısa haberler 06 02 05 00 11 00 1101 1116 11 30 12 00 12 10 12 55 Kısa haberler Çocuk bahçesi Turk halk oyunlan Yabancı dıl ders (I) Bolge haberlerı Ögle üzen Radyo ve televızjon 19 00 19 30 20 15 20 40 20 55 2100 2102 063e OT/JO 07 07 07 07 09 09 02 07 30 40 00 02 09 22 09 40 10 00 10 01 10 21 Kısa haberler Koye haberler Bolgesel yayın Haberler Sabahtan s?baha Kısa haberler Üç kıtada soylenlr türkülerımız Türkçe sozlü hafif müzık Çevre sorunları Kısa haberler Arkası j a n n Bolgesel vavın 13|5 14 32 1^00 15 01 lfiOO 16 05 16.35 16 45 17 00 17 02 18 00 Beraber ve solo şarkılar Kısa haberler Sızlerle bırlıkte Bolge haberlerı Yabancı dıl dersl Hafıf müzık Çocuk bahçesi Kısa haberler Akşama doğru Bolgesel vayın Olavlann ıçınden Şarkılar Tunzmın ge'ırdıklerl Türküler ve oyun havalan Okul radyosu Şarkılar Arkası yann Turklller geçidl Konser saatı Geleneklenmız goreneklerımız Yurttan ses!»r PT'ICPW»T topliılugu 22 00 22 02 22 22 22 35 21» 00 2.3 10 2 5 40 24 00 00(12 Haberler Bolgesel yayın Koy dagarcıgı Türküler Çocuklar Için Kısa haberler Kemal Oncan Yüksel Kjp den şaf Jolar^ n w i k magfcın "*"" . Kısa haberler Botgesel yayın TurkJİer Cpşıtlı müzık Haberler Beraber VP solo şarkılar Kısa haberler Dunva korolarınaan seçn^eler Hafıf m izık 00.55 Kısa haberler 01 00 05 00 Gee van«ı 19 19 19 20 20 00 30 45 1) 30 Haberler Çeşıtlı müzık Bır solıst konserl Barok müzık OlaVıarın ıçınden Radv o tıvatro^u TRTII 08 00 09 00 0930 09 45 10 00 10 30 1130 12 00 12 20 12 40 13 00 13 15 Gün başlıyor Olaylann ıçınden Türıculer Şarkılar Mazık muzık muzık Okul radjosu Türküler geçıdJ Hafıf muzık Sağ'ığunız Dunja folkloründen Habeıler Hafıf muzık 14 00 14 15 14.35 16 00 16 20 1640 17 00 18 00 1R30 ısoı 21 i 22 23 23 23 0? Yav Kur saatt 00 Hafıf müzık 15 Bır romanımız var 30 Haberler Soıi«tİPrdpn ^"çrre\"T P>graTi \e k?caiı« 5alıdan salıva Halk ozanlan geçnor Muzıkten esıntıler Bır solıstten turıtüler \çıklamalı kla^ık Yorn Solodan orkestraya Avın operası Gece ve mtizik Ei^i muzıgın ustalan Pr^gTam ve kapanı? 73n 23 i 19 20 20 21 21 22 23 24 00 f0 00 30 15 30 00 00 00 30 SOLD*N 1 Eskıden eczacılıkta kulla nılmış oıan rarmızı renklı bır kıl çesıd 2 Fazla vemel' Padıçah çadırı 3 Tersı ve mek \einp gpreksjıimı du an Bır şevın sınırını mejdana ge tıren çızgı 4 Yosunlarla eğrel t otlarının dı«ılık organı 5 Tersı ASj a da bır kent Su ıe<ikı d.l) 6 Tersı Samar yum un sımge<;ı Tersı bır hayvan se«ı 7 Bır kurk hav vanı Kalıt^al 8 Dayanak Turk muz g nde durak lsare tı 9 \rgoda ojnaş anlammda bır şe'iır Bağlaç I YUKARIDAN AŞAGlYV 1 Destan methıye 2 B r duşunce amatan bır veva öır Kaç cumle k soz Tersı eskı den Osmarlı erkeklennın ba»ıan A j gıj dıkıerı başlıc 3 £nr sıfal e*ı Tersı suvolu TelÜ nra<ım seslı b r narf «et r ı l d f ı t n d p ıç ne su konulan <ap 4 Sozunde duran nsrt anlamında kullanılır soz Ter sı tasdik eî anlamında bır emır = Ter?ı jır ı=ım Türk rnü ı 7i£ınde durak ışaretı 6 Kım \aaa b r iıleş k tunı 7 3'r ^'mva^al madde 8 B r m e ™ Iarpt alınacak soz 9 • * ormede kuKanılan araç Dokıınurr DI NKt BLX>L4C4MN ÇOZl Ml SOLDAN SAG4 1 îkrcımlı 2 Lora Sa I* 3 Mn Sakla 4 Italva mB î La Nı 6 Emı ne lcK 7 Vıra 8 açrıF Kor 9 Tos anıtA >TKARIDAN 4ŞAOIYA ı îlmne At Kont Miço 3 ıC Alı rS 4 Rastlantı 5 Ay Pa 6 Issan 7 Mal ıl'kî 8 'ıaM eroy 9 t* T ara. Hançer Gınvor vöreğe ''aban demirf toprafa çirer (T rM Etime saplanıann onu Guguk devıetı temel fıak ve nürnvetlen koruma vasası anavasa nızamıni koru ma vasa?ı VP tum cınave'lere kapalı c) nave'ler masası sadecp hakkııı haklandıfı defıl ırr^ınlann da ha^landıg1 Kabrı«tan devlptı Yerlı MT«SOI INTt lerın boy attığı RomulU'Oe Romus Blı sabah erkcn Oagda duşunnrlprken Rastladıiar varrnlu bir dfjl trarda. Tıavnıları vnrdıılar Ana kur d an sııtmle Karınlarıru bir temiz doyurdular Sonra pidlp Roma vı knrdular Kurdular ama tkl adaniH Dar geldi Roma. % e blr aksam Bılmeden seçtt dlre şehrin sınır taşını Çeldnce kopardı RO>rtLÜS Kardesi R O ^ S un hasuiı Ule bovle Taranta Bahıı Guınus yaldulı kitaplarda vazılı bu: Temellnde Romanın Dlsl kurt suhnle rtolu knvalar ve bir avuç kardeş kanı var î f alvan faşlzmınln ünl ı kuramcıların dan Gentile'je gore ozgurluk demeî ku' vrt demekt) Darunzıo ı^e kuvvet amaçlan gerçekleştıren amaçtır anordu Devlet elbette ki kuviete davanmaktajdı Tarı^sel olgular gostermektedir kl DEVLET tum smıflı toplumlarda dogmus, gıaerek farklıla^mış bır aygıt varu somurüleıılert yoneten bır cıhaz halıne gelmıştır Devlet sadcce yonetımle ugraşır ve bunun ıçın de ZORA BAŞVTJRARAK bo yun eğdırme amacıjla yetıştınlmış bir msan grubuna vanı POLITIKACILARA üıtı>aç duyar Zabıta toplum ve coplum p o lısı hapıshaneler ve bır jandan da eğıtım, basm radyo ve Ş R T gıbı uyuşturucu maddelerı de devlet, ınsanlara boyun eğdınsi araç olarak uygular Devlet. demek kı hababam ve vayanam sınıflan arasındakı geçımMzlıklerın bır ürünu Yokıstan va Kabrıstan devletlennde de\letin kaba kuvvetı ne denlı guçlu olsa da Mne veterlı değıldır halka boyun egdlrmek ıçın ÇUnkü tum devrlmler göstermıştır kı Bütün dev nmler «sılahlı adamlardan kurulan ozel bırlıklerle» ««ılahianmış halkın organlzasvonu» arasındakı ilışkı problemını ortaya kovmustur Tum buyük devrımler göstermışr r kı «devlet saaece fızıksel guce kaba ku\vete adam oldürmeye dayandığı za man ar?dakı savaş kıia zamanda sonuçlanmak'a ve sonuç somurulen sınıftan yana olmaı<tadın) Terslne devlet gucünün halkın bı kısmı tarafından desteklendiğl hallerde <jm ışin uzun ve sonu şüpheli savaşlara vird^ını gosterivor Bunun ıçln SOMÜP l CT Î ER DEVLET ı kendılennden vana viıce bır varlık gıbi göstenrler Devlete karşı kamuovunda btr kcrku uyandırırlar Bugun egemen ^mıfın sınıfsal bir savaştan zlvade hıçbır norm ıle kayıtlı olmaksmn KAB^ KUVVETE başvurdufunu ÎNS\N OLDURDÜCUNÜ gormektevız Durum gostermektedir kl kamuovn vampırlesen egemen çevrelerden yana olmayacaktır bu savaşta Bılınçlenen Kamuovuna «adam oldurmenın» «kamuoyıı yaranna» oldugun'j vutturmak olanaksızlaşmıstır Tarıh A« Havvam m dedigmi yazıyor Ovada her lalenın teni Bır padışahın kanıjla beslenlr BİR KÎTAP, BİR SORUN TARıHı. T I M ıKTıSATÇILAR B RlıGt YAYINiARI 1976 332 S 20 H Yt'tlÛI. alan vp bu evrlrrın genpl sel şmc çızgislnı açıklamava çal'şan araştırmalar roplumsal bılmlerin tum otekı dallarındakı araştır maları kat ka' asmış dıırumda Bunun ne deni açık Araşnrıcının en çok ıçınde ya şadııiı ropluma ılgi duvması hem doğal, hem de saglıklı blr egılını \ncak toplum «al evrım sürecmı gTPİdr açıklamajı amaç lavan çalışmalann ar*ık jeternce >apıl mış oldugu ve bu alanda çaba harcam3 nın gereksızleştıği gdrüşure kahlmak olanak>iiz Bununla bırhkte eldeii bulgu lar duzey! ıçmde nir 'ıkanma noktasına gelındığı de doğru Artık ou taıhı venı den yazmak ıçın ven) bulgulara ve ozel tarıh vazımlarına ihtıyaç var , Turkıve de ne bovlp bjlsuları orta'*a çikaracak, ne de bu bulgulardan kalkara>c toplumsal gerçejın bır vonunu açıklava cak çalışmalan orgutleven ozerk araştır ma kurumlanmız henüz yok denecek ka dar az Zaten ozerklıgı meşrulaşmış bır araştırma Runımunun, hele topıumsal bı lımler alanında varlıgı duzenle açıkça çelışırdl Bu tür çalışmalan gerçe<deştırebı lecek olanlar da bu ıhf vacı vetennce dtıv muvor olsalar eerek Sendıkalar eğı'ım fonlanm «tUKe'ememe» sıkıntısı Içınde ler Ünivprsıtplerımİ7 ı«e henuz aftırlıkla • toplunsal uyumluluğL,r' keşfi (ızpnnde çalışıvorlar «Sınıf> katpgori"=ıni kavram lar hazppıpnn<s dahıl etmıs!er n bır bn! ı mü de bu tür çalışrralsr tvatan kur ar ma edebiyatı> olarak jorumluyor, Atillâ AKSOY «TuRKıYE ıJÇı SINIFI MÜCAOELELERı .TURKıYE tŞÇı SINIFI 1976 YAYINIARI BOY) 50 I L SEVGı VE ABDUILAH OZKAN GCZıEM 1977 384 S t B U ı l h «Bıl m«el t»ri saU hulgular'a vetın me%ıp bu bulrulaı fırarlı oır sıstemle bütunleştırmpje ' o n e l e i eorıdır » Başka bır dejışle bulgular ancak reorıvle butun leştırildıklpnnde hır anlam karanabılırler Bu gerçegı çommİprrMe gorunumlerle >e tınen danevı vatasıma karşı venlen ıdp olojüt mucaaelenı ı tcmel onprmolpnndpn bın Ancak bu «ozlprden bulgıJann orta\a çıkarılma^ına vonelık ça ışmalann onpmlı olmadıgı anlamı çıkarılmamalı Ar.>îine a i caK bu bulgulara \onen. çalışmalann gp lişmes'jle teorının gelışebı'ece* anlaşılma lı Avnca bilınmelı kl reorlen bjndan on larca yıl oncekı gehşTip düze\lerı ıçınde jıneleyıp d ırmak "iureklı o,arsk karmaşı<t la^an, dallanıp budajvlpnan VP \erı'en°n gerçek karşısında zavıf auşmemıze vol aça cakrır Toplum<sal bılıripr alanında bu rur ça lışmalar son nllarda vo*unlaştı özell kl» Türk toplumunun tarnsel evrımmı konu lerden yahtılmıs bilımin bir ?ekâ oyunundan farkı kalmajacağmı unutarak Bu durumda tekil çaoalara daha umın bT sure bel baglamak zonında>ız Tüm I' f ı«atçılar Bırlı|i ve Örltsn lann çalışmaları tekıl gınşımlenn ıkı basanlı örnefını oluşturuyor Afıea* amagları farklı Ç3 lışmalar bunlar Bın dogrudan Turkıve ışçı sınıfırun tarıh'nı jazmayı amaçlarken, ıkıncısı bu tarıh yazımı ıçm 1976 yılma ılış kın duzenlı vpn toplamavı gorev edınmıj ve gelecek vıllarda «^nıden hazırlanacafını müjdelıvor bıze Aslında her ıkı çalışmayı da basanıı kılan venlenrun zengınlıgr zaten Ayrıca işçi memur ayın mından Sosyal S gortaların kesıntılenne kadpr varan pratık bılgıler ıçerme<:ı sulla^ nım alanlannı da genışietıyor \ncak tum tKtlsatçılar Bırlıg n!n arastırması, bır fcez daha «sosjalıst» tarıh va zımınm olamavacaSını «madderı» tanh r» 7imının olabılecefını hatırlatmavı gerekli k'hyor Arastırmanm başarısına golge vuran etmenlerın başında bu aVTimın vapılmamış oluşu gelıvor Genış bır bıblıjogTaf\a deneme'ivle zpn£rinle"îtfrılmiş basmdan derlenen makaleler ve roportailarla bır okuma ıcoiaı hg1 ii "saftlanmış olan «1976 Y'llıgıımda ıse oncpî1 Mİlara ılışkın b'r >i ?erın bu'unmavışı l°76nın karsılaştırmalı b r deŞerlerriinlm°^ı olanağmdan voksun bırakıvor bız' \ma her ıkı çahsTia da b'in dan bovlp 'scı «ınıfı tanhırm \32inini kola%'a='ırrrıak aç'^ından ttufeK ı^at nıdu mertlıs bozuldu» red rtecek kadar başan TRT III 07 00 07 02 07 30 08.30 0915 0945 Açılıs ve prograra Gune başlarken Sabaiı ıçın salı konsen B zden b°«*p °r Yurttan sesler kadırüar topiuıi gu 10 15 DıSKO*egımızden Şarkılar ve sojlpdlklerl 1115 11 12 13 14 15 4S Ofleve do*ru 45 Klasık eserler geçidl 15 Muzık şolenı 45 Bır sohstten türküler 00 Türk bestecılennden ısoo Kon«erlerden seçmeler 17 00 Tu^kuler ve o\iın haralan 17 30 Gonül telimızl titretenler 18 00 Yüzyıllar boyu müzlk ECZANELER BAKIRKOT Haîat CtnclrlO, ''ağliK (Osmanı>e> Karadenız (Bahçrlıevlpr) Europa (Kocası nan> Avtaç (Yeşılyurt) Atalay ıKanarva), Merkez (Sefakoy) Sa nem (Gennet Mah ), Bengı (Mer ter Sıtesı) BEŞÎKTAS Serpıl (Barbaros Bıüvan) Alev Dıkılıtaş), Arzu fEtıler), Çınar <Ortakov>, tnsel (Dereboyu Cad ) BE1OGLI Istıklâl (Istıklâl O d ), Sıraselvıler (Sıraselvıler Cad ), Kutlav rYenışehır) BEYKOZ Iksır (Paşabahçe'» EMINÖNl» Merkez (Sırkecı) Sağlık (GediKpaça), Esnaf (Su levmanıye) Başaran (Nışanca) EYtjP Raşar (Camı ı Kebır rad t Gur^ov (^lıbp^ KOVU) U mıt (Ramı Buuk (Bavrampa şa) FATtH Bans ı Ed^rrlekapO Kenr 'Iffaue Cad ) «erpıl <Fın dıkzade) Merk"z AksarsT.1 M° ı (Cerrp'ıpaşa Bi'ol (Kuçuk mi'tafapaşa) G o PAS>4 Baâlarba^ı (Bag larbaş Cad Y»nı Hurn\e* (Ku çukro^ ı KABIKÖ'İ Guven fPaharıye Cad 1 Gon ü (Osmaia£=ı) Mısır ' n^lu (Mısaki Mılli Sok ) Dalran ' Fenen nlu) Çatalçeşme (Bağdat Cad ) Fbru 'GoTtepp) Efsun KARAKOî Merke? Cad ) KASnfPAŞA Şafak (Kızılay Mey) Haskoi (Ha«koj Iskele Cad > SARIYER Içık (Ortaçeşme Cad), Nese <lskel<= Cad) ŞlŞLl Fimda (Şışlı Camıi kar çi'i), Şahın (Kurtuluş) Altın (Nı şan'aşı) Ha\3 f (Çaglavan* Or 'aba%Tr Şıfa (GulteDe), Çel ktepe <Çehktep°1 Koçalp (Esentepa> Çırren (Sanayı Mah ) ISKtD^R I.event (Ü<=kudar MP\ ), Çıçekçı (Harenı), Taşhan ' ^ı^tıksSacı) Şenav 'ÇengeİKoy) Falk ıtmra^ııe) 7FYTINBÎ R M Sum»r Sıh lıat fSuncr M?h ) K*YIP IETT $»bekemı kay bettım Huirumsuzdur Cemal OMÜR Cumhıırıvpt 2255 SANAT DÜNYASI ORDU KULTUR VE SANAT FESTiVALi HAZIRUKLARI ORDU (MEM) Yur çapında ilglyle karşılanan ve ^ek 7 kez duzenlenen Geleneksel Ordn Kultur ve Sanat Festıva'ının tekrar vapılması ıçın Ordtı Valısı M Zekı Demırkan g nşımled» bulunmuştur Or du Valı«ının yaptığ' açıklanaya göre, Or du nun kulturel ve ekoiomık gınşımlenT tanıtan kultur ı« sanat {»stıvallerıne >eni den naşıanacaKfır Valı Demırkan bu konuda llgıll kuru luş ve kışılerle goruşmeler yaptıktan son ra festıvaloı kesın tanhıni sapta\acak ve hazırlıklara baslanaca'fr Ote ' andan ^czon başından berl T"abzon Kult ır Sa^a ı noi ber ay bır hafta degışlk temslller veren Dpvleıt Tıvatrosu Ordu Valısı M Zekı Demırkan uı vaptığı gınşımlerden sonra her ay Ordu ya g»ıe rek oyunlarını sunaoaktır Mart avı sonundan ıtıbaren Trabzon s Relecek olan Devlet Tıvatrosu sanatçıları oyunlannı Beledıve Tıyatrosunda sahnele yecektır iLLUZYON DENEYLERi Fılarmonl Dernegı'nın Teşvıkıjedsid b'rasında 9 mart çarşamba saa* 19 00 da muzıkçı Muhıt'ın Sadak Illuzvon aenejlenn gostereceıtt r oı m SiNEMALAR BEYOGIU (64168B) Bu Viamlar Nereye Bakı>orlar Z Alasy^a M ^kpınar AS ( 47631Î) Çapsınlar Kralı RF ATL4S (440835) \uzde Yuz 6lum D Carradıne R 1 DL^Y* (490166) Skandal F NTero R I EMEK (448439) Hazreti Mjsa B Lanca'^r R I FÎTAS (49011)6) Sıvah Kobra Eva Nara R I G4.ZI (403625) Yaşamak Çab^ sı R S*ıgwood R I tNCt (404595) Hamza Dalar OSTI? Çalar S Alışık ö Gjren KEM (477T62) Bır Gece Vaütı E T3. l O r RI KONAK (4«260b) G.zll DujgU lar F \Ten J O Neıl 1 1 MELOnt (641314) Etı Sen n Kerr pı Benım L De Funes Rî MI«TIK (46İOİ4) 1 E"* Nera 2 Ç nden Gelen Adam RT ÖZLFM (666083) 1 Hmç C Arkın 2 rfamza Dalar Os mar Çal?r S AIISIK AKSARAT B İ L \ \ R (213578) Hmç C Arkın R H*K.*N (2Î4233) Hmç C Arkın R ÎPEK (222513) 1 Şahav Kız lar, 2 Sılah'nı Sat Tabutunu Al RT SUR (2'?66712) 1 Kanunun Yumruğu, 2 Şahane Kızlar RT Ş*F\K (232513) Bloi A Ouınn RT KADIKOt OCAK (363771) Hamra Dalar O^man Çalar S Mışık S Gunen REhS (360112) Hmç C Arkın P StTlF1Y4 (360682) \kbab=min Üç Gu'ıı R Redford RT TiVATROLAR ALI IHVKAZOGLl (41 56 52) «Dur Konuşnıa •us Sövlerne» cuma Coimar'esı pazar 21 15 cumarteM oazar 5 3IJ .Delil'T Boşandı» Saa "a jamoa p^r $amba 2115 '.arsamba 18 30 DEVEKUŞl) KABARE (44 4« 75) «Yalan Uınya» pazartesı hanc heT gün 21JO çarşamba cumartesı pazar 18.30 DOSTLAR TtîATROSÜ (47 M 08) «GUn Donerken Sa'ı Çarşamba 21 30 Curra 18 30 P i < zar 15 30 «Bıtmeien Kavga> Çarşamba 18 30 Cuma 15 30, aP zar 12 00 «Kerem Gıbı» Cu mprtesı 18 30 <ı t)LKÜ G ÖZCAN (4*ı J 1 C» 91) «Kıme Nlvet» ^ u narç her gun 2100 Cumartes. oa zar 16 0 K.4DIKÖT tL TtYArfO«t' (Tevfik Gelenbe) «Küldl 8orak» Salı nanç ner "Uı i' 3 Gumartosı Pazar 18.30 KENT OYUNCDLAR1 (4S 8 i = 85) «Buzlar Cozulmeden» Çarşamba cuma 21 15 «Sasak Elma» Çarşamba 15 00 per şembe 2115 cumartesl 18)5 21 l > «Katır Tırnağı» Pazar 1D00 18 İD ELEŞTiRME UZERiNE BiR SOYLEŞi Eleştinnerı Atılâ OzkKimlı bugun «aat l'30da Avı^turja Kultur Ofısı nde .Turkıye'de Edebıyat Eleştırısınm Taıhçe^ı. Gunumüzdekı DurjTiu ve çeş:th «iorunlar!» konulu bır soyleşı sunacak Sovleşı ko nuşmacının vapacağı bır gın>!ten sonra hazır bulunanlarla koruşmacı arasında bır •ar*ışma bıçrmmde duze^lenrJlıştJ^ «OLıVER TVViST» FiLMi GOSTERıLECEK Ingıliz Kultılr h e y t ı nın Istanbul Galatasaraj dakı merıcezınde 9 mar* çarşamba saat 18 00 de Davıd Lunın vonPttıgı ve başrolunu Alec Ga nnes n ovnadığı «Olııer Twıst. fılmi so^terılecektır Char e1; Dıctıkens ın v nı adlı unlü romanından alman fılmd» 19 vuzjıl Londra« naakı vok^ulluk ve SUÇIUIUK temalan ışlenmeMedır OLUM SEVGILI EJ1M VE 8A8AMIZ C UVCI5I 20000 Adet 40 Amper Komple Porselen Gardy Sigortası 7500 Adet 100 Amper KompSe Porselen Gardy Sigortası Satın Alınacaktır ROA (44.M57) 1 Kapıar Pe^çesı F Hakan 2 Beş A 1 5 Y.rmı F<*$ A PoırazogİJ R "SES |i i'41h) Kocamın l ı l ı e dıgı R T SITF (47İ947) KotUlU< Yo a J Sorel C Mıchel P î StrvFPOP (M2422) Tbret I Gastorı R T YEMMELEK (4442*3) Dnan dırıcılar A CJııınn R T YVVIURCAK (610191) 1 Hmç C Arkın 2 Hasıp tle SES\7 UYGUR (22 « 12) Mıızdarip» Carsamo» IBT*Ç ner gün 21 ÜJ • CumafBSl. pa İHT 18 30 (44 2S 28 Sıraselvflerı N SEREZLt T A*K1NER Holnm »obe» Salı Persembe llYATROhD (48 «8 W) «Faxar 21^0 (,ar*amba Cumartesl, Pa tp<!i Sjenlık rar» Cuma Gu zar 18 30 213V Tiartesl Pazar 21^0 Juıaarte'it B4HIKhOV ltVMRl»SO (71 15 30 Pazar 18JO «Basbakan i") 49) «Şen nenızcıler» Pa Ol ı t n " . n ı "ar'^aıoa 15 20 zarîe" haıç IIPI eün 2130, pa »• " ' "« ^1 3U zar 18 30 İEHiR HYATROIARI BİRLÎK SAKVESİ (4S 53 4b F\TIH (26 53 80) <=abafl3t> Zençin ^hıtfajp. Perşerrbp 1 nr cuma 21 lo Cuma cumartest pnH\RBtYE (40 77 20) <Hol', zar 18 15, c ımartes pazar 15 15 noa Docvasi) 21 M CfcAR* rtVAlKUSL (A İ T K\DIKO\ (3fi 31 21) «Oyun bulak M \erezU a 01 IX) • Işıklar ^eden Karardı» Pazar> 1ı ok» ISKUDAR f13 03 »7) «Kırauzı tesı hanç her gün 21 15 cumarü»«I . n i T i r 1» H ?1 1 «ı Gullem 21 00 KEMAL ŞiMŞEK'i KAYBETTIK BlTUN DOSTLARININ SAJI SAĞOÜUH VE ÇOCUKLARI CENAZE 3 3 197" salı tkmdı namazını mu*Paıcıp Şışlı Camıı nden kaidıılacaktır 1. E. T. T. GENEL MÜDÜRLÜCÜNÜEN ,J 1 Yuıtanda vazıli porselen gardv «ıgortaları mekmp la fıat VP tekl'f ısteme usulujle ıhaleve çıkarılmış olup şartnamede vazılı Karun nısbetlere gore hesap edılecek terrına'a havı tekl f mektupları 14 31177 pazartesı guiı. <a 3 lifvıp Kadar Metrohan 4 Katta b ılunan Tıcaret ve sJt Levazırı Mudurl ığu Eleitrık ve Gaz Kısım Şeflısıne elden venlecektır n Bu ışp aıt Şar*nampler Tıcare f ve Le azım Mudurlugjnden bedpl'iz alınabıhr HEDEF. DEV BİR OtNtZ GLCC TtRK DONANMA VAKFINA YAPACAfilMZ YARDIMLARLA BT, HEDEFF tLA§4BtLIRtZ 3 Muhurlü numunelerde lüfiımüzde gonılebılır fıcare" ve Levazım Mjdıir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog