Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

C'JMH'JRlm C HMT 1977 Hisse Senedi ve Tahvil İlanları BANKER . ZEKI 27 5213 22 66 86 • BA.NKİ.H ZEKI: £1 66 88 71 52 13 İZMIR: 13 82 21 • MERKEZ: 4 Vaml Han Asma Kat, No. ft9 • HÎSSE SENETLERÎNÎZÎ YÜKSEK FÎYATLA AURIM, HlSSE SENETLERÎNÎZİ EN OYGÜN BORSA RAYİCI VE CÜZÎ KARLA SATARIM. • 5JÜESSESE VEYA ŞAHISLARA AIT TAHVÎLLERİ EN OYGtrN ŞARTLARLA FAZLA MENFAAT BEKLEMEDEN DERHAL MÜBAYAA EDSRIM ^fÜESSESEME MÜRACAATINIZDA YAPIL. MASI ICAP EDEN OPERA3YONUN MtTMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAGINI BILMELÎStNÎZ. • TELEFONLA VERDİGÎNIZ EMIRLERI DERHAL YERÎKE GETtREBlLMEK VAZÎFELERİIÖZİN EN ÖNEMUStDtR. • ARANILAN KTYMETLER: • ÎAPI VE KREDÎ BANKASI • YAPI VE KREDÎ BANKASI RÜÇHAN HAKKI GARANTÎ BANKASI GARANTÎ BANKASI RÜÇHAN HAKKI 1. T1CARE1 BANKASI ÎSTANBtTL BANKASI AKBANK T. ÎŞ BANKASI T. ÎŞ BANKASI KFRCCO T. SINAÎ KALKINMA BANKASI ÖDOKSAN SlPAŞ DEVA HOLDİNO NASAŞ ÎZOCAM SINAI MALÎ TE5EBBÜSLEH TAT KONSERVE RABAK RABAK KTTRÜCD 3ARK DEGIRMENLERÎ tTTÎHAT DEGÎHMENCÎLÎK rEZSAN r. SIEMENS OLMUK. • • • • • • • • • • 9 • • • • • • • • • • • • • • • KÜRDSA BAGFAŞ EGL BtRACILnC AYÜAZ AYD1N rEKö'IIL T. DEMIR DOKtîM SARKtTYSAN KAV ORMAN SANAYÖ KOÇ HOLDING OTOSAN SA'l UJK KTYMETLER: PIMAS 100 adet bu pl lyı pnm yapabilir GUBR5, fabrıkaları 10 adet '"c 28 temettü verebılir. GOODYEAR 20 adet bu yti avnı teraettü verecek. UNIROYAL 200 bın TL. hk bu yıl temettü verecek KORDSA 100 adet ıstıkbal lçın yatmm. ÇÎNKO KTTRSTTN 100 adet tstıkbal ıçın vatınm SARKUYSAN 1 U aaet Bu yu 5 temettu vermesl beklenıyor. ÇELÎK HAIAT 100 adet. D* ha yuk<ek temettti bekleniyor YTO\ r ; ın aa •. 25 tetnettO vermesı beklenlvor ÇUKUROVA ELEKTRİK 200 adet •* 37,£ temeıtu veraı ve v» 30 belirsu tnsse dagııacaK NOBEL tlaç Sanayl «5 adet oomınal tiyatla. BGE BlRACn.TK Rüçhan na* fcı 100 adet KAV 1U0 «det. BOPDSAN 70 adet (MemlBKetıraızıo an rJçlU fcuruluslanndandır ) MENSÜCAT SANTRAL 100 adet (H 25 temettU tavö «t HAVAİŞ DELEGE SEÇIMLERİNİ MUHALEFET BİRLİĞİ BÜYÜK BİR FARKLA KAZANDI 16 17 rusanda yapılacak Ha\a îş Sendıkası Kongresı ıçm yapılan delege seçımlennı Genel Merkeze karşı o.an Muhalefer Bırlığı buyuk bır farkla kazanrmştır 1 Marfa yapnan delege seçımlerı sonuçlarına gore THY ışyerlennın yurt ıçı ve yurt dışı urıuelerınden kongre%e K»tllacak 269 delegeden 213'u muhalefet grubunun hstesınde yer almakradır. Hava Iş Sendlkası'nın ısbaşır.da.u yoneMnıra destekl»'. en Lstelerden ı&e yalnızca 46 kışı. kongrede delege o.abılmek ıçır. ye'erl; ovu toplayabılmı$.erdır Seçımlere rr.avı rer.klı Hs'eler le gıren muhalefet g:uou THYnın ı * ış un.tesı ıle tum yurt ;çı * ve vurt dışı burolarında desteklerurKen, şımdıkı sendıka başkanı Erdoğan Balcı'nın bevaz 1 «e sı ancak 3 unıtede '.arlık gosıe rebıl.Ti^îır eonunda lnterconrınen*al otelinde yapılan TALPA ıSı\ıl Havacılık Sendıkası» toplantısı ıçın 130 bın lıra Hava Iş Send:kası kasasından odenmıstir Ru. <«endjka tuzuiune a\ıcırı bır tufunv dur» demıştır. I ASiLTÜRK, TRAFİK YASA TASARÎSININ ÖNE ALINMASI iÇiN ÇAĞRI YAPTI A.VKARA, (CumhariT^t Burosn) Içı«len Bakanı Oguzhan AsıltuT* dün yaptığı açıklamada, Meclıs gundemınde bulunan Trafık kanun tasansının 6n sıralara ah"rv'«ı •• ^ 'TJl't "lec^• l'S! Ba^kari'ifına bayruruda bulundu*unu bıldırmıştır. Trafık kanunu tadıl tasan» nın Millet Meclisi Danı;ır,a Kurulu^ca eoru*ulecek ta<:?''T «ra5inda 17 sırafla ver 8İdı?ırı hanrlsran Içı«1sr' Bskün;. »«arınn b'i donpm ıçmde Genel Ku nılda g o r u U l m ı n ı aŞl d goru'Ulmp«ını macıyla 4 mart günü İRAFIK KAZAlAIOA ICİSLERİ BAKAN!, 1976 DA OLENIERİN SAVISIttlN 7 BINİ BULDUĞUNÜ SOıLEDİ 'si Baskanlıjhna baçvuraugu nu scvlemiştır. Traiık kazaîannda n'enl?rsayısımn 45 bm arasında bu lunduğıru, bunjn l'STB gsyrı res mı j'tatıstıklerıne eore 7 Oıne ulaç'ı&ırı be'rren A^ı'.turK 'B'i rakam v?$at bır Anadoîu kasa ba«ı merkeznm nır rıl içmdp harıtadan yok olması demektır» demış'ır. Traük ka^un tasariâinm Mer lise sevkcd.lsp, Ulas'ırma Korrusyonjndan geçtıkten sonra a rıi oldjğu cerekçesı'e Mecus Genel Kuraluna indirudıgini an lıtan Asılt'irk, l!:l!et Me.h^ı Danısma Kuru'.unun bu tasarıvı 17 sırava aldıÇmı bıld rm'ştır Trafık kanunu tarN 'asansı r.n bu rionemde Gene' Kurulda goruşülmesmı sağlamak ama cvla ^n sralara S'.ITIP«I lç!n Millet Moclısı Eaş.<ar.!:ğ;na başvuruldugunu arıklayan Asırüık, m.psç'pr.ır onemı d'kk?tp alınarnk bu t?lobuı rr.ECİ"Sİerre d° uygun iiarsılanacagına uıandıgun bı'.d'nuıştır. Prof. Faruk Erem: "Ceza kanunlarmda köklü reformlara ihtiyaç vardır,, t7MtR (MEM) Turkıye Ba rolar Bırbgi Genel Baskarı Prof FaniK Erem halen Tur^.ve de uvgulanmakta olan ceza kanunlarının hem demokrarık hem de anndemokratık oldugunu bugun ktı KOşuUar al'inda koklu reform lara ıhttvaç d'r.uldugıınu snv'°mıstır I7m'r'de bıil'inan Turkn» Ba rolar Bırhgı Genel Baskanı Erem, çeş'.tlı konulara ıiışkın zoruslp rını aç'^larken Tark Ceza Kan;nunda bazı raaddelem çajdısı ol djgjnj, eskıdıjîını or.e surmus rur 18^1 vıhnda Italvan kanunla nr.ciin e^inlenerek duzerlenen Tur< Ceza Kanunlamın dpgıştı rı'.me'i ^olunda çalı^^ıalara baş lanması gerektıgmı «o1, le' en Tur kı\e Barnlar Bırhgı Baskanı, «Bu gunku kanunlanmız l°"n faşi1:' ttalvan kanun'.anndan alındıfı ıçn an*ıdemokratı.<, 188f) Italvan ^•asalarından cl»rlpndıjı ıçın de demokrafk bır gorünunı arzeder Anrak kanurlarımızm Anavasa dogrul^usundı çal'.şmadıgı da bır gerçpk'ır Burjn Anavasamızm tanıdıgı ekonomık ve sosjal n?klar dıkkat edıürse bu eskımıs va^alarla yer ver ortadan kalkiMİfirtT' riemıştlr. Turkıve Barolar BırlıSinln n v '•ıs avı ıçmde yanacaftı olsganustu konarede vasa dcâısıklıgırın e!e alınması ıç'n çalısrr<ılar ya pılacafiını da sozlerıne ekleven Prof Faruk Erem, «Kanunlar ça {ımiîin sıdısatna u\sr'r bır d'i 7«ye getınlme'ıdır» şekLnde ko nuşmuştur Dünya Bankası Başkanı Mc Namara, Erbakan'ın yaptığı çağrıyı kabul etrnedi MSP Genel BdŞKaıu \e kan Yardımcıs; Necmettm Krbakd.ı Urıfından «Uorauncu Beş Vılliâ KalKuıma Piar.ır.ın stıateIi=ını goruşmek ı.zcre» dd.vet oriılpn Dur\a BaıiK.isı E ,,:aru Mr Namara, bu Çd^rııı gerı çevırmış ve Ankara'va kendısınm y»nne goruşmelerde bulıuımak uzpre bır he;c f;ondermışır Ca<;rı ıle bırlıkte Cepne HUkumetmce .ıaz.rlanan \e daha ön ce Almanlar A Japonlar'a. Fransızlar'a \e Italyanlar'a sunulan dış kredıje da\anan 2C0 proıe'nk bır demet ae Dunya Br.nivası Başkanma sunulmuştur .\ncak Mc Namara ç?grna onre nır revap telgrafı çekrtuş \e tKerdısıre gos teıı^n ılgıden dolaıı teşekkur e'mısnr » Daha sonra da. ıcKonunun ashnı o^renmek ii7er°<> Ankara"va bır heyet gor.de^.nıştır HeypttP Dunya Bann.ası'nın Orta Dogu Masası Başkanı da bJİınmfktadır. Orta Doğu Masası Baş kanı yonetımıiıde Dunya Pıusası'ndan gelen bır heyet Ankara'da gecer. hafta ıçmde gayrı resmı goruşmelerae bulunır.uştur Heyet goruşmelerden elde ettıgı ızlenımlerı Dunya Bankası Baskanı Mc Namara'ya ı'.etınış ve buiıim uzcrıne Mc Namara Turki\eye gelmekten KATILMA OUNI YUKSEK Delege seçımlenne ^atılma o ranmın çok yukseK olması. muhalefet b^rhgırun başansı olarak nıtelendınlmektedır i> mart 1976 tar hınden :tıbaren çalışmalanr.ı bır bıldırı ıle açıklayan muhalefet bırlığırun, oylarır. • 82'smı almalan birllge duyu« lan guvenm bır ıfadesl olarak jorumlanmaktadır Muhalefet grubu lıderlerlnden îlhaırn Kandora. nisan aymdakı kongrede Erdoğan Balcı'nın ve grubunun seçılme şansı kalmadıgıni bebrtmış ancak bu dunımun da bazı sakıncalan olduftunu soylemıştır. Kardora. en çok korktuklan şeyın Erdoğan Balcı ve yandaşlannın, venı gelecek ekıbe mah yonden guçsuz bır sendıka bırakmaları oldugunu bövle o:r tutum ıçın üye'.erden uyanık bulunmalarım istedıklerı | ni acıklamıştır. Gereksız harcamalar konusunda Erdoğan Balcı'nın şımdıden baja ornekler \erd'gıni d<" «.oz;» nne ekleyen Kandora «Geçen ay 'DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ,, DOLAYISIYLA BUGÜN ÎSTANBUL VE ANKARA'DA TÖRENLER YAPILIYOR «Pünya Emekçı Kadınlar» gunü bugun duzenlenecek torenler le kutlanacakrır Istanbul'dakı kutlama torenlen 13 mart gunune kadar «urecektır îstanbul'da tlencı Kadmlar Der negı ıle demokratık kuruluşlann hazırladıgı programa gore. bugun saat 20'de Spor '~e Sergı Saravın da bır gece >apıîacaktır Gece ıçın tum kadinlara çağrı yapılmıştır. Ote vandan îlerıcı Gençler Der neğı ıIGDı Genel Başkanı MıJv t»r Sokucu dun vaptigı yanlı açıklamasmda Dunva Kadınlar Gu nunun ulkemızdp kutlanmasmı coskuyla karşıladıklanru bıldırrrnstır Sokurü açıklamasmda «Clkı»mıx kadınlannın sömunıdpn kurtulmanm volunu ılpn bır demokraside gordüklemı» b:ld;rmı«i bu nun IÇIB de orgutlenme.v gerektı ğmı savunarak «Dtlnvanın her ka pı'alist ülkesınde olduğıı gıbı ul kemıırie de kadın ıkı kat somuruye ugramaktadır Tum evın işlennı jüruten kadın b r >Tndan da atolvelerde. fnbrıkalarda en zor çar f lar aitında somüruculerp kâr uretmektedır. Ulkemı? kanunları ıse aılede erkefır kadın ü'erındekı egemen"'2; nı onaylar » demıç'ır. nan Dünva Kadınlar GUnitıun t J y\\ da 20 ılde kutlanacagını 'oelır terek şunları soylemıştır, «Gecede kırsal kesımue kadın fabnkada kadın \e ev hi7me"le rmde çahfan kadınlarm sorunU rını ışleven. analıkla çahsma ha^atının bağdaştınlmasını \urgılavan. bans, demok'ası, ozgurl ı^ ve toplumsal rterleme mucadele smde tum kadınlann vennı dunva kadmlannın davamşmas'nı an latan bır proeraTi duzsnîendı Bu prostramın ıçınde IKD'nm ^curu lus'i ve bugunp kadar vant'ğı çalışmalara da yer venlmıstır Proı» ram bovunca konular s!a' ''a»!* sr.latılacak avnra koro fnl'clor ve s ırl»r *pr alacaktır » kanı N'ıhal Erdem de verdıgi demeçte, «Bugun se<v:z mar'lar dunyanın dort bır janmda e'K meğe \e oagımsızhf;a doymv; :• ç.n emekçı kadın'.am erKe.d" rıyle omuz omuza verdığı şarlı mucadeleyı sımgelemektedır • dc mıştır. Erdem. bzetle şoyle de\am etmıştır «1857'lerde New York'da kon fpksıvon ve dokuma sanav.ınde çal^an kadın ışçiler orgutlene ref. «FŞit ışe eşıt ücretn ve «Igununun 10 saafe mdırılrapsı» taleplen etrafında grev \e gos •enlere gırıştıler Bu dırcnı^rı baş'.arg'ç tarlhı 8 ı.ıarttır. Ve bugun 1910 yılmda durva sosya lıst kadınları tarafırdan t'ius ]<ırarası Eme<çı Kadınlar Gunu oıarak kabul edılır. Günümuzde genış ha'.k "igınla rmın, kadınlarm erke'tlerle >muz omuza hayafın her alanın da faşızme kaı=ı nıı.adeleM nın demdedır. 8 martlar emekçı ka dınlarm devrımcı dusırTp etrafında orgufienmesı ve faşızmc karşı aktıf mucadeleve çp:ılme si ıçın yeni adımların atılaca||i gunler olmalıdır. Bugun 8 martlarda bız Türkı yeh devrimci kadırlar olarak dunvarjn dort bucağnda Mo 7anı'i k'te, Dofar'da Rodczva'da. Fılısım de bağımsızlık muca riolp'ine omuz veren vıjrıt emekçı kadıilara dP""mcı se lamlarımızı yolluyoruz.» • KORÜMA TARIM «0 adet (Vt Î5 temettU tevo etmiştır Sermaye arttınmı yapacatctır.) • POLYLEN 100 adet % 35 sermaye artınyor. • BÜRSA ÇIMENTO 35 bın liralık bu vı 1 daha vtiıcsetc temettü oeklenıvor. SATILIK TAHVtLLER: S U bın TLIık 1 yıl sonra p» O raya çevnlebtlecek slrket garanttü uhvü, 1000. TL'a 920. TL. GCMtŞSUYÜ Ralüsn tthvill S 15 îaızlı 30 bın TLIık. 1076 SAVUNUA taürtU, » mll yon Uralık % 11 t*l*u. % BANKEH ZEKI: » «8 W I\ S3 13 tZMtR: 13 83 21 MERKEZ: «. VaJaf Hao Asroa Kat, No. M Bat>«ek»pt / İSTAMBÜL AHKIRiDA • Dunva Emekci K=»dmlar> srtlnU içm Ankara'da da torpnler dılzen lennııştır Demek AriKara Şube«ı Baiıs.a nı Yete Goksu. kutlama tsrenıvle ılph olarak vap'ı^ açıklamada, ;lk kez 1975 yılmda kutla • • • • PireİTrde"" uzlaşma sağlandı ve grev kararı kaldırıldı ÎZMtT (MEM) DtSKe bsgh Turkıye LâstıkIş Sendıkası ue Turk Pırellı Lâstıklerı Anonım sırke'ı arasındaki toplu sozieşme anlaşmazlıgı çozıim:eııuıce, sendika geçtıgımız hafta sonjnda aldıgı grev kararını kaldırnuştır. Lâstıktş Genel Başkan Vekılı Kenan Akman'ın verdıgi bılgıye gore, sendikanın gTev kararı almasından sonra Pırel'.ı ıs vereru ıle yapılan son goruşnıede, ar.laşmazhk konuian çozumlenmıştır. îkı yıl surell yenl toplu sozleşmeje gore 1100 Pırellı ışçısının saat ucretlenne bınncı jal 9, ıkıncı yıl 9 hra olmak uzere toplam IS lıra zam yapüırken sosval vardımlarda da yılz de yu ze varan artışlar sağlanmıştır. îşçılere venlen yıllık ıkramıyeyı 6 maaş olarak behr'eyen sozleşme ıle. naftalık çalifma suresı 58 saatte bırakılnuştır. Kıdem tazminatı ıse her p l ıçın 60 güne çıkarılmıştır. Lâst:kIş Genel Başkan Vekllı Kpnan Akman. Pırelı ışverenl ıle çaTıjrıa banşmı zedelemeden olumlu bır anlasma vaptıklannı bıldırerek •Temennımız Good Year ışverenının de aynı anlavıs çızgısme gelmesıdır» demıştır. LâstikIs Ser.dikası 850 ışçmm çalıştığı Good • Year Lastık Fabrıkası'nda da geçen hafta sonunda grev karan almıştı. ŞOFÖR EHLtYETtMÎ K1Y BETTJM îstanbul Trafık Mudurluğunden aldıgım amator şofor ehhvetımı kaybettun. Yenısim çıkarîacağımdan esklsının hukmu yok'ur. t. Sühevl AKTAR1 (Cumhurıvef: 2250) Z4YI Csküdar Nuius Memurlugundan aldığım Nufus kâfcıdırm, Kadıkoy Ev'.endırme Memurluğundan aldıgm Eılenme Cuzdanımı ve tstanbul Emnıyet Mudurlugunden aldiğım Pasaportumu Za>ı ettim. Yenılennı çıkartacağımdan eskılerınjı hukmu .voktjr Tülın AKSOY. Tulın EKINER Cumhurıyet 2253 AHKARA KADINIAR DERNEGİ Ankara Kadınlar Derneğ1 Baş KONUT İNŞAAT İLANI 3 TRrde yeni atamalar yapıldı ANK4RA. (Cunüıuıiyrt Burosu) TRT Genel Mudtirü Ş&ban Karatas, TRT Içmde venı aramalar yapmıs. Karatasın gore\den alınmssı ıçın savcıhfca \apılan basvuruda ımzası bulunan baa elemanlar Ankara dışına sürulmuîtür. TRT muhabırlerinden SPIÇUK Altan JTan R a d v = J r ; mıh?bır Ahmet Tumel Erzurum Radyosuna. surulmuşler TRT 2de Habsr Mudur Yardımcısı A\dm Soysal ıle Altan Aşar da uzman karirosuna alınmışlardır Daha once gorevden alman TV Habpr Mudür Y*rdımcı«ı Avcan Gır.tlıoğlu nun yenne de muhabır'.erden Mustala Genç Eetınlmıstir, Gazeteciler Cemiyeti Başkaniığına yeniden Burhan Felek seçildi Ga'e'ecıler Cenr.>etirın <tün ku Cenel Kurulu essı Yonetım Kurulunun ve Denetçılerjı ıbra'sı. 197778 yılı tutçe'tasansımtı kabuîu ve seçımlerle somrU.nrnış tır Yonef'ım Kurulu. Doıı^tfîÎPr, Havsıyet Dnanı \e Balotjj Kuralu fpçımlerınde Ş J sonuçıaı alınnr^tır' Burnan Felek «Başkan», Abm îpr'cçı, Necrru Tanyolaç Bi;ka.i\ckıll°*:, Mustafa Yucel Genel Sekreter, Nurettın DemıriOİ Musıp uye Can Kaya Isen, Nezıh Dsmırk"nt. Orhan Erınç ve Zı>a Nsb'.oğlu uye. Denetçüer. Ibtan.m Ozh.an Muammer Uluşahm, Ayhan Yetkmer. Balotaj Kurulu: Vasfıye Ozko cak. Taylan Sorgun. Erol Kaner. SeUhattın Guleı. Rıdvan Yelekçı, Agop Arad. Neca'ı Bılfrıç Muammw Tuncer, Orhan Veda Sevınç lı. Havsive* Dıvanı Samıh Tırvakıog'.u, Selâhaf.m Kaıayar.ız, Ab bas Parmaksızoglu. Salım Bayar. Acar Solen (a a ) ISTANBÜL S. S. BÜRO İŞÇiLERi iŞÇi YAPI KÖÖPERATiFi BAŞKANLIĞINDAN 1 îstanbul S. S. Büro îşçüerl İşçi Yapı Kooperatıü adına 80 adet ışçı konutunu ıhtıva e'.mek uzere japtırılacak konut mşaatı kapalı zarf usulujle ve goturü bedel esaslanna gore eksıltmeye aıt telclıf şartnaaıesmdela şartlarla eksıitmeye çıtarürruştır. 2 Işın hesapîanan bedeli 14.119 625 lıra 00 kuruştur. Bu üedele, eisıltmeye an teklıl şartnamesındekı ve ınşaat sozleşmesı tasarısındakı şartlar aitında konutların Emlâk Alım Vergilen ıle ıskân ve işletme nıhsatı harçlan dahıldir. 3 Bu lşe aıt şartnameler ne ıhale evrakı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Muaurluğ\3 Inşaat Işlen Mudurlugü ıle Sosyal Sıgortalar Kurumu tstanbul EmlAk ve In$aat Mudurlüğıinde goruleoıhr 4 Eksıltme 17 31977 gunu saat lO^ÎO'da Sosyal Sıgortalar Kurumu tstanbul Lmla.i ve însaat Müdurlügunde ış sahıpien tarafından kurulacak ıhale komısyonu marıietıyle yapılacak, kesın ıhale Sosyal Sıgortalar Kurumu Genel Mudurluğunce netıcelendırılecektır. Muteahhıt ınjaat sozleşmesını ıs sahıbl Kurum ve Kooperatılle mustereken ak'edecek, odemeler kurum tarafmdan dırekt olarak mutpanhıde yapıîacaktır. 5 Eksıltmeye gırebılmek ıçın isteKİılenn, a> Muteahhıtlık karnesı (B grubundan Ihale ve esas üedelın i 3 ü kadar) b) Teknık araçlar bıldjrısuıı, cı Sozleşme tasansının 5. maddpsınde kayıtb teknık eleman.arın çah$"ırılaCağına daır taahhut^mesını ınoter tast'.klo. d> Scrn ,ne ve Kredî olanaklarını açıklayan mall durJtTi'i bıld;rısı ıBanka'dar.\ c) Muracaat tanhınde taanhudu devam ^ e n işlennı açıklayan bıldırısım, i\ Muracaat tanhme kaaar tam olarak basanlan ışîer büdınsını, eWeme surenyie ıhaıe tarıhınden (:hale gunü hsrlç) an aı lıç gıın ev\elıne (14 31877 gunu mesaı saatl sonıına) kftdar Sosval Sışoralar Kurumu îstanbul Emlâk re In«aat Mudurluğune vaz:lı muracaatta bulunmalan «Yeterlık Belgesl» almalan ve veterlu belgesıni kapalı teklıf zarflarına koymalan şarttır. 6 Geçlci teminat miktan 437 338 75 TL. olup, ısteklilerln Sosyal Sigortalar Kurumu ts'anoul Emlâk ve înşaat Müdürlüğune vatırarak makburunu ıe\a geçıcı teminat mektubunu karıah tekllf zarfına kovmalan sartnr. 7 îsteklılerin kapalı teklıf rııfm 1 ma<bıız ni'ikso;llcde Ihale komısvonu Başkanlıjhna .hale saatınden engeç blr saat evvel vermelerl şarttır. 8 Kurum, Yeterlık belgesınt venp vermemeltte v» lh&leyi yspıp yapmamakta veya d.leaıer.ne yapmakta serbesttır. 9 Telgraî Ile müracaa*îar ve rıosfadaki vaki geçıkmeler kabul edılmez. 10 Belediyelerce llânlardan alınaoak rprgi ve resm ler Muteahhît Fırmalara a;t olacaktır. Ancak, ıhale vapılmadıği taktırde Beledıvelerce Hânlacian ihnacak vergı ve resımler Knoperatif tarafından odenecektır. Keyfıjet Ilân Olunur. Şimdiye kadar çelenklerinizle yetenekli 375 genç yüksekögrenim olanağı buldu ...ve yardımlannızla bu toplam daha da artacaktır. 1977'de hedefimiz 500 genç. İlk çağrıdan bu yana Turk Eğitim Vakfı çelenklerine gosterilen ılgı verımli boyutlara varmaktadır. Yalnızca 1976 yılmda TEV çelenkleriyle 3.900.000 TL 'hk gelir sağlandı* Aydın kişilikleri ortaya koyan TEV çelengi bağışlan, yetenekli fakat olanaksıs gençlerimizın yuksekoğrenim yapmasını sağlıyor.. Kalkınmamızın temel kaynağı olan uzman ınsan gucu yetışmesme katkılarda bulunuyor... Yetenekli ama olanaksız genglehmizin ögrenim umudunu TEV çelenkleriyle yasatın! Bir sanık mahkemo salonunun penceresinden atlayıp kaçmak isterken bacağını kırdı Bınncı Ağır Ceza Mahkemesinde adam oldurmeye teşebbus suçundan yargüanan bır kışı dün mahkemenin bulunduğu ikıncı kat pence:e?mcİPiı atlvarak kaçmak îbtemıs, ancaıt Dacağı kırılan sanık, jandarmalar tarafından yakalanmıştır. /.d?.m oıdurmegc teçebbus suçundan 1. Agır Ceza Mankenıesin de yargılanan Hıkmet Bılen (30> adlı sanık duruşmanm bıtîmınden hemen sonra jandarmalar arosında çıkmapa hazırlanarak kaçınağa teşebbus etmış \e mah kemer.m penceıesmden aşağıya atlamıştır. Ancak Hıkmet Bılen dııserKen yere yıgılmış ve ayağı kırılmıstır Ak^aravdakı bır kulupte Ahmet Karan aalı kışıj ı tabancayla \nırrraktan yarsnlanan Bilen. görevlıler tarafından yakalanmış ve tedavısının yapılması Içın has taneye kaldırılmıştır. • • • K*YIP Şebekeml kaybett.m hukumsuzdür. Mustafa EKtZ (tlâncüllt: W0) 2239 I (Cumhurtvet: 22SU KONGRE TLHKJtYE TX"RIZM Kur ircumuzurı 5 mar: 1975 günu yapüacağı ılân edılen olagan genel kurul toplantısı çogurüuguıı olmaTiası nedenıvle yapılamamıs tır Ikmcı *op.ai'ı ılan edılen gundemı goruşmek azere 12 mart 1977 cumar^esı gunu saat 10 00 da kurumun Istıklal Cad. Balyoz Sok Yerı Han 4 III numaralı YÖNFTIM KLRL'LÜ GVNDEM: 1 Açılış, 2 Baş'tüniirî Dr a n Seçimi. ~i î t a i ' •.o rqiî rapoı!ırm ve ks«.n nesaplann ok^nup goruştllmcîi 4 Aî'.rakıp nrnnmıın okun= Yonetım Kurulunun maU > ve ıriarî b3kıni'i ı ıbrası, fl ' f 77 • 1973 çahşmü dönerr 'e aıf tahm.ıı butçemn tasdıkı 7 Tuzuk rcaddelen dsgı bjl) ACI KAYBIMIZ KIYMETLİ ARKADAŞIMİZ Engin SUNGUR'u 53,1977 C'JMARTESi OECESı EL M BıR TRAFıK KAZAİI SONUCUNOA KAYBETTıK. AILE5ININ AC1LAR1NI PAYLAJIR, BAŞSAĞUGİ DİLERİZ TürkEgitim\^kfi #TEV çrlenkleı: tthrhrinm tümS gtnçlertmtzın oğrenınierınae mltartılmaktadır. nı.rr?r^ ! T2İ.rttTilardan ^ırıre baş. urman;? kâfı gii;c«kür ÇctenK hağ'flartrı; >Ç'" ' lstanbul'da 45 4* 48 4? ?0 10 \s 11, Anf,»ra'da 10 «1 54, İ/Tiır'Je 14 1" M, MESAi ARKADAŞLÂRI Jîanajans: 666 .2259 Seçraier \t kanara
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog