Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

o oR r CUMHURIYEI 8 MAH 1977 %• ABDÜLCMBA2 İ9BHI9! fcttıfrl TURHAIM SELÇUK iW ?u.. VE. «MKLCMEDÎN t ^ K f c VENKEYMiSSiM YoMN V/s.. Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca YAŞAR KEMAL *. kannealar fli dı» olnraklardi z*t»r onlar lânetlenmış fıllerdı Her «annra p<Kiden bır îılmış an», lânetlenıp borle kannca ka dar kuçıil'ulmuşier Çahşara* sultanın ıznıyle her kannc* bırer fıl olab'lır Eret. sultanın ınuvle Sultan her çalışkan karınca va bır fı lık verebılır Kar.ncalar fıl olabılır ler sultamn ızr.ıyle Ama karınca lcadar fıl olabıhrler, sa'»t Ve borazaniar durmadan gecevı gunduru, sVrahı akşamı çınlatıyorlardı Borazanların sesı topraktan gokten afraçlardan «"ilardan, deruîden, esen yeıle. akan suyla yıldızdan, aydan. gıinester şırlavan ışıkla gelıyordu Kannca'ar bır yandan ıs bır vandan bo razanlar, bır vandan da baMarındakı vanı fıl okulundan fıl olarak çıkmıs fılreyı ana dıl len gıbı konuşan venı karncafıl vonetıc'lerınden dolan hıç blr «evı trormez duşun •nez, duymaz oimuslardı ^rtık öyle eskısı gıbı uydurma, o\kunme değıl, her karınca î'.mdı kendmı kuçücuk bır fıi sayıyor, fıl o; manm gururuyla mest ama karınca kadar fıl, fillğı fıl olmanın onurunu vureğının en derınlığınde duyarak sultanları içın, ulu erı sılmez yaratıklar olan filler, gokte Dile uçan hudhüdler ıçın kannca gıbı fıl olaraktan durmadan çalışıyorlardı \rtık onlar ne karın caydılar ne fıldıler. kendılennı fı'.ıstana ada mış b rer makınaydılar Borazmlar ve kanncala'i fıl etme oktılu 5iı!t^nın bek!edı*ınden. 'imduğtmdan da çok 15e varamıştı Sultan daha baska turlu bora ?aniar, gsze^eler, sınemalar. radvolsr te'erız\onlar ıcat ettrdı karıncalara Karıncalar bu ıcatlann çoğunu ınsamstandftn çalıvorlardı va, îultan yııtmuş gorunuyor, her bır ıcadı, ıcat edenm bın ağırlıgınca armaganlanaınyordu Bu yenı ıcatlar daha da etkilı oldu Artık hiç bır kannca bunlann dışında bır tek soz cuk bıle duşunemıyordu Televızyonlar, radvolar smemalar, bora zanlar bır sabah hep bır afcızdan «DUnya vok evren yok. bır tek sultan var. fı'.ler var» dı\orlar, kannealar da durmadan hep bu sozlen kutsal sozler olaraktan ha ba barn vmehyorlardı «Dünya yok, evren yok yal nız sultan, yalnız filler, yalnız hHdhürller var» Ertesı gtln rultsrtın aniınd cı.nr savaş kotüdur dıvor'ardı telpvi7>o.ı!?.r radyolar, ofekıler kanr.calar b r anda sa^aş duçmam kesılı\orlar. bulsalar savaş anrısını sınr tatır kesecekler Sultan ıstedığı an 'carmcalan Bız msanız. boa yılanıyız 'ımsahız Kirtahz, hıç karmca •caıtal olaoıl r rr.ı atız Tılk\vız, balığız, hıç karınca baıiK o'abh'r mı Dahnayız. gergedanız zurafa\ız hıç karınca zurafa olaoılır mı, o z uçağız, trenız %apuruz, d?dırtebıhyordu, hıç kannca rapıi'" olabıl'.r m' 1 Gene kış geld' Kış se'.meden karıncalar suatana yenı bır sırca sarav daha diKmıŞİerdı kı ötekı sara\dai da gorkemlı Gune s^n doğma artık bcn aogdjrn dıyordu Pernoe tahtı da vonfnuşlardı. \enn ortasından ç'kardıkları elmasİ3rla Bu talr sultanır o k?dar hoşuna gıt»! i 1 d'*ın doruğuna KO\du da bu pembe ışık =ajılan 'ahtı bır hatta dırmadan, verrev: ıçmeyı unjtup sevrert' Tahtma dovami'or ifK'ıkça baknord 1 Kaımca'ar riagın altmda^ı pmbarlan da agz'ra .tadar yıvece'cîe doldurmuşlardı. Ambarlar dunyamn turlu n'Tiet env> dolıra ta"=;vordıı Hudhjdlerı de >jn'nıani'şlar dagın ard:r.nakı asnbarları dc' onbr ıçın a4zma kadar zı^cazınk dol durnrj^lard: Kelp sul"anm has bahçesı dunva dunva oldu olah bovlp bır has bahç» eormemıştı. Cennet bıle T J bançeve d T k degıldı Sultan bahçe«iir.p mestolmuştu Bo>le bır bahçesı olan bır fıllpr s'jltarı olemezdı, olmemelıvdı • Nerde kaldı yasam sij\am''. dıve sultan can havlıvle bafırdı Onun sesını oııvan fıller, kannoalar. hudhüdler ve hem de otekı ja'Titıklar oldu'<ları verde k? 'p turedıier •Her şevın var. her sevın Bu dunva benım Yaşam suyum nerede'*> «Anyorlar.» dedi hudhüdler başı horrumunun ucunda uçarsk Yok*a bdvle öfkeH zamanlanrda onun an'na baîka hıç kimse vakla$ama7dı • >Î!Çın bulrradı.ar dsha, nerede anyorlsr*. • Cennp"e>"m s » dedı ulukepez «Yaşam 5iı\u Cennetten başka verde yokmus KarınCÜ kullann da, sultanım Cennet yolunu «raya Dış Tasarruflar ve Halk Şirketleri • Kapsamı behnenmed'j! ıçın karı* ki'ga jgra\an kaıramlarin dsn b rı df> «Ha'k n.«"Tn«»cjl.Bı* <>a aa Halk ş.rıteîerı ıaır HaU şırkeIenne gpıeeekte ver lecek temel çarçeve soyleee jız İPb 1 a) Sahibolunacak pav ta\anı: Bu sırketlerde gerçek ya oa tuzel k:sı ortağın sahıbolacajSı Daun ust sının '• 10 olarak bel;rlenebıhr (DESIYAB Kn mda ayıı oran "o 5 olarak ongom1.mustur) Bu gun yurî dışmdakı ışçı şırketlerınde payı 100 000 lıra\T geçen ortacların sa;"ları son derece smtrlıdır Ote vandan ou şırket'erle ;s.rak n'«kıs' kuraca^ de\ ıet f:nansman K ırulusları ıç:n bu hrnıtın £er ef.nde ta=ılmastnda zonınliK ou!jn?cagı açıkttr b) Fn ar ortak savısr. Bu saymın en az 250 olması \e bjnlarm da. en az varısmm bağım!ı ç^lısan n tehgmde k:m«P>r den olusTiaM ongorulebılr ıkB''! DESIY4B m 3 fı c) Pa\ «enetlerinin i«me Tanlm»«ı: Halk şi'/cetlennın pa% senp'iermm ısme vazılı olmaları gerek'r As'mda k?nu adına de netımın ağır bastıgı kııruliL^lar ıçın kanun kovan'n ba«ıia vpsılelerle bu tur sınırlamalara g't'ı g gonılmektedır (karş Bar.Ka > lar K m 4 lı Ancak bu du rurr"'a harrrl'ne pav senedı çı fl ı'ş ş:rke .ere nazaran vergı ç;;mdajı orjav.ı çwa cak de'avan'au denge'emes UZPrp na' < şırset'e1" n m o?l"h 1 TIÎ • geçmeven dağracaKİarı terret tı. ıç n \ergi rriL.a'^klar • n i i . " ra me'i gerrcecektır. Behre'.ım pa' SPne*'eriTn yavgın olma«;ı ned°nlerınm oa^mda ban.arın '•pı kaçakç'hfenı kola.:"'tı rrs.ar; geıire:*ed.r < ) Halk sirketi pa» senetlerı • »raMmU »\rıcalık varatılnıanıası. Bı a;rıcal'k.ar j>iu;&:ııaaa, pav senetlern.n A \e E gu. tıir lere boiunerex yone'.muı beıir.ı kuçak D.r ~ruban eLnde ka :ı4a s'nı sağlayıcı n "elıkle. banlar dan bır bolumane \onenm <CJru.u seçımlermde oncpliK iâr dsn ozel pıj \eya parasız pay senedı 'e::lme«ı D.çımlerınde or a; a çinjnajctadırlar Çerçeve boj'Iece belırlenınce, heı çok ortaÂİı şır^Ptin hal.: ş.rkptı sayı.ampacağ: açıklığa ka^uşacaitır Ojle ş.: ke'ler vaıdır kı. ortaklannm '( 9O'ı jiırt da ş.rnoü vatanaaş ardan oluşm...< tadır, fakat f narsal olanaK .aj; lama dışında bjnıarın halk şır ke'leıv.e b:: ı'gı.en •,n,.jr E J \ IK serma1 e dıve bılmen bazı 1 5 çe\relen. lU^ıjoae bır anonım {.ırjcet Kuıduktan sonra bu\u\ tırajlı bır va da o r kaı, g, w ; a M de ancplarına alaraK jı)ton b.r ıeklâm Kanıpanyasıvla "iıt cuşmdakı Turk çç:ier.ne pa\ senedı satma^'a ve bu \oldan ÇOK ortain sırke'.er ;aratı abılrnen. tedır Bundan başKa; halka açıs anon.m orta^İKıar (HAAO; aa •,.ne halk s.rxetlenyle bağlanlı sız kurulujlardır Bunlar, Turjye de buyu<c sermaye ş r/teHcrın 'i geçen jıllaroa goruien «haika açılma» ka'npanyalannda orta\a çunışlardır Bu omeriıerde es/tı şıke'iprden b:r>nın aıttıf'ermın j enıden degeriemesı \apılarak. varı.Kıarı genış taaan lı jenı b'r ş.rkete aevredJmış \e çogu ^ez ayn aımlı bu kurjljşa da \enı ortaklar alınmış ır Bugun gerç. ABD gıbı gehfmış sanajı ı:l.;»:e,nde ure'ınıjı 2 3 sı sa\ılan 500 u bulan b^r •ur HAAO lar tarafmdan ytrçeK leş'ır.lmektedır Ekonon.ve kat Kiları ne oltırsr. o sun bu şırt etler n Mpık cap *a. s.rketler nden ortak çokljğu dışında fı ç bır farklan \OK'ar Ayrıca bei.rMlmelıdır k. vf*:'"n fı^rı dışaraa da doğsa ve butun OT'&SL ar. %jrt dıîindacı o^tailaıdar da oljşsa, statulennde kuçuk grupla'a ozel airıca'ı^lara ver \eren şırketlerm de bj anlamda halk ş:rkeiı çp. ıitnnıa'an doğaldır. Ana şırket van'Jan halk sırkef.ne uysa bıle, bazan bunlar ıçın de, bır grjp pa;. senecune 10 dığerme 1 ov nak<ı tanıvan. vân!, oır genel kurılda havava kal^an 50 parmağın dığer 499 parmsğı rana'ça bastırabılecğı yapılar verılmıs ı«tırâ<lere de ra<=t ıarmak"adır Bu nedenlerle ralk s Kefı olçuler rın ana «ırke'ler p ayn; adı fa"=r»an ıstır< <'er .cn 3vrı ayn uvg'ilamaları v» olçuprp uymavarla^n halk şırke'ı =mhnam?"an eerekır. YUPT Df^lNDA (AUSANURIN KURDItfLARI JiRKERER Y ırt dıjinria ç s a ^ n i a n n ri îKİarı çırke''pr.n en eskı> e Kaiar f>ni"e« ndp ı«.etmP\ mı$ ve bu ılk den*umı r <urws.il açıı="en Prof. Dr. Ali Sait YÜKSEL BıR 5RKET YA DA KOOPERAÎıFTE PAYI O l / M A R . YURT DI5INOAK1 ıJÇıLERıMıZıN SADECE Y'JZDE KAUVOR. 6SINI OLUJTURUYOR VE HER BRıN N PAYI OA 6 1 BıN LıRA ıLk SINIRU ORTALAMA Şirket sayısı: Esas «ierma^e MİI. TL ) Pavdas Toplam vatınm tuUn (Mil TL.) MTUl. Taratılan (raratılafak) i? alanı: 1 Gerçpkleşmış projeler 28 475 35 2 Gerçekleşmekt* olan (Inşaat aşamasındakı) proieler 21 812.50 827^0 2386 Her çok ortaklı şirket, Halk şirketi,, sayılamaz I731JO 3 Tekmx planlama Bşamasındakı projeler 36 814,30 Toplam 85 1 280,70 2 103,15 3 839 jO atına*a bağlamıştır Bu sırketler ıçın proıelerını gerçeldejtırme olçusu olarak, ilk gınsımle i'ile'meve açılma arasırdakı surelen doıt vıiı aşmayanlar (ktıruluş bakımından) oaşarılı sayıl ınaktadırlar Bu nedenle soz konusu oluçumun Turkıve'dekı ta rjıı sadece 5 6 vıl oncesmde bas lajabılmıştır Bu kadar kasa sure, kanfıtatıf değerlencırmeler çın \eterlı degıldır Onun ıçın bu tur bır degerlendırnıvc anılan şır ketlenn kapıtaı şzrketlerı g1 bı sadece k«r annacıvla ortaya çıkmadıkl?rı \e ancak zamanlfi kar edılırsp a\akta durmanın mumkun olducunan behrls bır «a matorluk» drnpmT.deT sonra, maları çok ılgi çekid re dü şundürucu ıdı Mesela Sel Derneğı Başkanı Recep Koloğlu, sanat okıılu mezunu oldugtınu burada teknık bır \ontemı oğrendıklerını sovle dıkten sonra ılâve edıyordu «Bu fabrwada Dizler vuz Kişı yız yurtta fabrikalann planlaidıgım auj"uyor, sev^ruyoruz aına «mrumuztın $u erı verımlı çaguıı, bır araya gelerp^ kend'mız lcuracağımız kf>ndı fabrıkamızda nıve geçıremıyonız'1. Yıne Ford'ta çahsan R kışılık n ıkınc1 bır gup, tasarnınarını beıaoerce bınktırıvorlar. ts'anbul ve\a Erzur jm da kurmavı tasarlaya temel blr ekonomik Içerik ka zandıracak cıddıyetle ele alınmış degüdır Bojle oldugu ıçın de, vurt dışmdaki vatandaşlann bu omsuma «atkıları, sadece bır dernek «aıdatı» sırunnda kalmış \e gemş oranda. bu yapısıyla suregelmıştır Geçenlerde Şereflı koçhısar'uı bır koyunde ciddı bır knnjasai üretımı gerçekleşnren p^ıpten. Ar.adolu nuktesı ıle so'nbetı zevk veren Mehmet hemşehrınııi bu gerçeğı ıfade edaş bıçımı şovlevdı «Hemşerım, (şırkete pav dıyel 3 000 lıra verene n e ' Yunus da olse kâr; domuz da olse kar, onun ıçm » Yanı resmi ılgı ve guvencenın sağlanama dıgı 3 000 lıralık «aıdat» havalı katkıîardan oluşan bugtınkü Işçı şırketlerınden daha buyük bır varlık nasıl bekleneb.hrdı? boz konusu nedenlerle bugıinun kantıtatıf \enierinm boyiesme desteksız % el jordamlı yok e lamalarla geçışnrılen çtxrukluk doneımnın verılen olarak ele alınmaları gereklıaır. Yoksa bagunku durumun, mevcut potansıyelı yansıtmaktan çok uzak ol dugunu gosteren \eriler de eksık deeldır Bır şırket ya da kooperatıfte payı olanlar. yun dışmdakı .sçılenmızın sadece r'rh' sını olu^tjrnıakta ve burılardan herbmr.m ortalama payı da 6 7 bın lıra ıle sınırlı kalmaktadır Bnj le Dir halk şırketıne ya da kooperatıfe uve olmayan'ar bunun !jed"nlermı r' 45 oranla «gu \er.":ızlık ıe devler katkısı bulunmaması» ıle ce'aplanaırmiflardır. Avrıca bugune kadar yurda gonderılen 6 mıljar lıraya yakın l^t>%alp ıçınde ^ırker va da knopp^ıt'f "=eırra\esı o'.arak \iırda n.ı'anlan dovızlenn 200 mı'.\on lıra cıvamda oldugu duşunulur se bu^u'iKu \amda bıle me\cur potinsıyehn S07 konusu roldan spüece °> 2'sının harekete geçı r imıs bulunduSu ortaya çı^r.cak *ır B'tun bıır'pra ragmen nıç dpfıls» biınlarm nerede le na'il n^'pdıklarını b»lmek bskuiun dan %arar: acık bulunan bu tur n r ınce!"mpcıe kullanıl?r kan tıtatıf oegerlemelenn de avnı «ıhtıra7 kayıtla» ele almmaları gereklıdı 30 000 2.577 20 0fi0 sooo 7965 90964 K4TNAK : Bır bolümü S*flt:stncher Zwıschenberlcht rur Sıtuation Tdrldscher Arbeıtnehmergpseıiscnaften, Saarbrucken 1576 dan alır.mntır. Tablo da söı konusu rın: sayüarı, sermayeleiı \stırımları, paydaş sayılan ve ıstıhdam kapasıtelerıne genel balcıs olanağı vermektedır Goruldügrl gıbı, kurulu şırket lerın bugune kadarki yatınm tutarlan 2 raılyar lırayı aşrruştır. ünutulmasın kı bunun pek buyük bır bolumu, bu şırketlerın Federal Almanja'dan ltüal efıklerı makınalara yatınlmış bulunmaktadır. Yapüan araştırmalar kurulu şırketlerın ( ı 32'sının tekstıl ve gıda sanayıı pbi ınce teknolojıyı gerektırmeyen hafıf sanavı dallanna yoneldıklerını ortava koymuştur Bır bölumü ışçı şır ketı nıtelığınde olmayan ba7i çok ortaklı sırketlerı de kapsajan bu araştırmalarda. •uketım malı uretımının yatınmlann "• 55'ını. ara mallarmın '1 45'ım ve vatınm mallannın da sadece "' 3 unu oluşturdugu gorulmüştur He!e gıda çkı «anavııne vonelenler de raena su >u un makarna gıbı topl'im talebının esasen Karşılandıjı ke sımlerı seçmışler buna ^arşıhk plnnın nısbı oncelık tanıdıgı bu yektor'.prın soz gelımı \?2. *t \p >iu*un hammadde üretımııv den basla^aras gelıçîırılm°=ı sı bı alt dallanna bıle gırememış lerdir. Ötg vandan kalrinmalan bı rncı derecede mcelık tasıvan ıllerde f^dvarran. \ğn B 1 gol Hakkan Tuncelı s.bı' \P ıkmcı derpcede onceliğı olan ıl lerden vedısınd» (Maraş, Urfa Sıırt. Var Sınop Kavamon 1 \e ÇanKir'da da) sadece ısçı îirkPt'onmn değıl hıç bır ge nış rabanh sırketın kjrulmam": OITSSI busunku vapılanvla soz konusu şırketlerın, ozel \annm lann karaktenstijhnı koıduk lannı ve çnk ortaK'ı si'ketlerm bnljespl dpnees'zlık snrununa ıî£tkılannıi sınırlı oldu*nnı or 'ava knrm?ktsdır YARIH: I f M H SORUKIAR YAP11AN ARA5IIRMALAR. KURUIU ŞıRKETLER I YUZDE 3 2 ' SiMıN IEKSIIL VE 6IDA SANAYıı G1B1 ıNCE TEKNO'.OIıV GEREKTıRMEYBH HAFıF SANAYı ORTAYA KOYIİYOR DALLARIHA YONELDıKL'P.ıNı KURULU 5'RKETLER H BUGÜNE KADAR "Ben onları çalıştırmasam, açlıktan neye dönerler,, bu'un kanr.c? « 1=7 g.'Trırie de tfie'. mun 5 11 brla raruolar "n°nıalar, snrıer 'omanlarıa o.rhkte o nam?'a n^lnorla'tiı «Su.t?n'mi"n sarau gor<çenıl de jorıcemlı » Kannca ga •*pr>er ..i.tfi'• [1 O;IÎJI<M fı olaıaktnn, fıüık rutbestne erıı!rn'«l'»nn açiıc saçık ya'îam irirı ppn padı~ ı'ılanr.ın jas?""lannR berz.'je'i ırnrenılece^ va^i'if'aı\la doluo taşr.or ve K»nııcalar ou en=ıime' < ?amlara ba>'il'\or l?rdı K^ımcaar bu ga t ete>n kaoı=:vorlar, on1 ıifi vp'amİE'inı oıiudu.î'a kendıipını on ların »er>"p <nıup fı'hk duslerı kuru\orladı Sul*an tıller nudaudler olan b''cnden cıv İ3M <v anç ;ç"ic?3 co^u^urlar e.nk!e<;ı\oılar en Bj '.pnı 1 ptlar aıtık aınfaiKp kanra lık'annı nır I;ICP unutturrr.uştu H'çbm karın ca olciuklrı Eı'il'»!' on suçuı.ük de ammsasv r"i>ordj bl? B»>l1e<1en nı.raus r.nndırılmış tı Boraranlar r'd%olar. sın«»malar teîe\ızjor lar sareıp'er orları a?ı sur ;?nı Dir kalıba dr>ku\ona'dı f^arıncalıkıa"n ı? hır'ıkte de Ka 1 iı nrc < ar turlcl? 11ı « .labacan atadan kal;pa snılennı. de^taiların1 kîlımlerrı evîerını, vollaıını vo'aanlinnı ^nutup g tHı<; nır ^aıınca e.ı tuhaîı da buvau \z h'çb'r se% vri"ta r ;ı' r ordtı Bu venı ıca"ıar, iTsı ne\ e ne kinnrlarıi vdratıcı.ıklannı p'lerındon alrM«'ı Her '<aıınca şınıdı artı'< f Her «ııltanıns ' asAm <ırü çıçeK ozu turlj M\?cek aravan o"a vd'? Uı Kuran *aht von*an b IPI ma';'na olmu«tu taa hıç h:ç du «unme< en Kı YAIIRIM IUIARLARI 2 MıLYAR LıRAYI AJIYOR şımdılerde \PIII \er.ı ogrenılmege baslandığı ve 'j'i s.rketlerde genel bavanın hala cerr.ekç.hk ns' a 5 ndan aıınmamış oldugu goz onünde tutularak başlanma'idır Alman;adakı TurK ışçılen oncelerı oolge bolge kultur ve aa yanışma demeıden kurmuşlar ve bundan 13 yıî ıcadar oncesınap, bu demeklerm Koln de ılk f°d» rasvor.u kurulmuştur Bır doc tora ogrencısi olarak o zamanx: bır Istanbul gazetesınde 1964 \ı lında çıkan vazıınızda surfar be lırtılmısT ft EKim a\ı ba«ında Ko lonva'da Almanva'mn 15 muhtelıf şehrınde kurulmus olap Alman' a'da çalışan TurK derneklerının federe edılme^ı nı hedef tutan •oplantıdakı dernek delegelennin konus diı^an. gunde 3 4 bın çıit çıkaracaK bır a\akkabı fabrıKasıniii pl?n \e tasarısı ıç'n •ııuntazam trolamılpr \ap".or larmış Hepsı >o gosterıcı\e. l :ıa"=ıha'a muhtaç ^urada burada, kcordnasvondan voksun bır *akım sessız teşeb bjs ve riıdısrreler » Sel Derr.egı tesKannın o gun ku toplantıda şımşek etkısı bırakan onerıs.nın u\gulama\a ko naDilmesı ve ıık brregır ışletme ve acılabılmesı ıçır asha ei az dort yılın gpçmesraın beklenme sı gerekmıştı. Bu rür bır demekçıl k h?\asıv a ortaya Ç'KTIIŞ ve halâ pek ÇOK orneğınde gemş oranda avnı ha\a Ue suraurulniekte olan surt dıçmdakı vat?rdaşlann şırketlerı konusj, hıçb:r donemde 'ııç bır politık guç tarafmdan konu Radvnirir in7=ip|er tp p ' i " onlrr sın^ma lar '«:ı s"ttiıcçp 37'fnnrlır °rn vrmı dort sa f a Osn'uk p^nl'k Kardp=l:k ıçın» dı e rii'rmadan baî'nvor'ard' Bı dun\nda her 5e' Scarn<"Haıın OZÎUI 'JSU ıç:^dı Olir ejjt, ba î'msı» Kannca'Trv \'e kamcalarır karmları f ok sır'.an pekt: VP W]nc ı a 1 a' <ıırf|r.nnrn oek taııplprrın tjk nHrâ'ina ^le^ız^on'ar rsd^ılar çizpto'er «ır" ^ ' ar sclPdıklerı ıçın nant'or s r ^ı nk'ıra ? "raiar mutln oldakf i?rTa d? n ı u ! " " ' ı«i. B. ıra"ar o ivnlpm.s ı rnlar Bi' srun «a a$ . ıdır fiı >rla:.1ı t»levızvoilar te/îmıl Sa'ncalar sa' *Mn nlıgme ınanıp, her karınca kendmı sa^fş ta^^sı ssruyordu. tara\a ancak \eni bulabıldıler Yainız Cennet o r:ad?ı uza<"a\mıs KI Yola çoıttan duş'uler karıncalar Cennet e gıttıler ya, ne zaman vanrlar ora>a ne zaman sunı alıp donerler, onun orasını artık Allah bılır.> Fıller s ı'tanı dmgınledı vjvun bulunduğuna seııncu. yaşam suyunan \erı, nerede oldugu bulunmuştu ya onun, karıncs kulları ne vapar ederdl de bu suyoı ona, bın yıl sonra da olsa getinrlerdı • O su ee'üireve kadar ben olmem ya, hudnud itardesım''. .Nıçın oleceirruşın sultanımız duşmanlarımi7 olsun'. • Su'un verımn bulunduğuna çok se.nnd r a . dedı sultan Pekı sen neden gıdıp Cennee a'ıp geım.iorsun vaşam sujunu? Bır kar.ncanın kırk çünde gıttığı yolu sen bır goz açıp kanaMncava kadar uçarsın » 'Haklısın sultanım va Cemete yainız kannca'ar. b:r ae oluler gırebıl'.r • • Ovle',«p karıncalan "lıp da neden goturııp C<nrefn kaoıs'na k' ^'i'jyorsunuz?. «Cennetın nerede ola ^unu hem de kapi'nı vairız t>e valnız karmcalar bulabılirler, o da tPK bas'anna • Sultan Dutün bu açıklanalardan dolavı kivanç ıç ndevdı Dayanacaktı ne kadar öır s ırede gelırse gelsm va?am suyu, ölmej eces oekleyecek'ı Kış gelınce ' ollar beller kapandı. Yerjaı zande ovle pek j.yece* de kalmadı Fılle^sultanı dana fabrıkaları aşırmamıştı ınsarus tandan Sımdıîik ona fabrıkalann bır geregı de joktu însanırtanır her şeyıne de oykune cek degııdı ya' Karıncalar gen« ışsız kaldı lar, kentlerın caddelerınde ellen ceplenncp dnlasmağa başladüar. Simdılık fıllerın onlara verdıgi azıcık vıyecei, yan aç yan tok olsaIar da nnl?ra \etıyordu Bır gün, ne tuhaf, bırden kendı'ennın fil olduklanm anımsaviT) gene ormana dolustular ba^laaılar k^larnı fürtmeve Oh b» du T a varmıs kı dunva tarniış' Fıl olmanın bır g'jnu karınra olmanın bm yıluıa bedelmış. (Devamı var) TiFFANY GARTH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog