Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 8 MACT 1977 ELEMANLAR AMVOR Aranan elenuudar vs başhcaniteükfer: Yüksek öörenim.Finansman ve kr&di konularında bilgi. En az Ş y ı l | l k j ş tecrübesi. Iyi derecede Ingilızce bilgisi.40 yaşını aşmamış bulunmak. (Tercih nedeni: lkinci bir yabancı dil.) Pakistan'da seçimler sırasında çatışmalarda 8 ölü5 300 yaralı var ÎSlJLMABAD Pakistan'da dün japılaa genel seçimler olaylı geçmıç vo çrşri; bölseleTrtP ç;kan çatışmaiarda 8 kişi ölmüş, 300e yakın insan da jraralanmıştır. Lyararı bolgesmde çıkan ksrısıklıklarda ise bazı pvler:n ates? verildigi bildirilmistır Oy verme •şleminin bitmesmden dört saat son ra 181 seçim bölgesinden yaklaşık 9fl'ında Butto'nun partisi başta şrderken muhalefete mensup 9 siyasal partnin yaptıgı güçbirliği sadece 17 seçim bölgesinde baçan sağiamıştır. Seçim kampanyası büındıfı gibi kerıl: pecmis ve çıkan olaylarda 20'ye yakm insan öldürülmüstü Dünkü seçimler büyük sruvenlils önlemiert al tınds yapılmıştır. Gıivenhk kuvretlenne yardıma çağrılan ordu da olay çıkması olasılığına karşı «trate.ük nnk'alan tutmuştur. Parlampntodaki 3W spnda'.yenin 19'u şimd:den Çoğıınluk Partisi olan Pakıstan Halk Partisi'ne air bulunmaktadır. Ztra. o seçim çevre'.erind* sadecs bu partid^n aday bulunmaktadtr. Geri kalan 1S1 seçim bö!geslndej;ı aday sayısı ise 715'tir. Pakistan'ın güçlü adamı Başbakan Zülliltar Ali Butto'nun seçilmesı konusunda ise hiçbir kuşku 'okrur. Zaten Butto'nun seçim bö\gesî olan Lar kana'da baska aday da yoktur. Seçimiere en çok aday göster<>n, 172 seçim bolgesinde seçime katılan Pakıstan Halk Partisi olmus. Pakistan Ulu«al Birliğı içtnde örgütlenen muhalefet ise 166 adayla seçime katılmiîtır. Muhaleiet. dt>rt yı! rincp mrrkpzi ıdareye tcaısı Mr ayaklanmanm yer aldığı Eelucistan eyaletinde hiç bir ;,erde aday gbsterrııemiş. bu eyalette ordu varlt£ının. r.orn'ıal bir lıava ıçınd" seçim yapılmasına olanak vennedi&üıi öne sürmüstür. ( Vtanslür) Dünyada Bugün tnsan Hakları ve Tereyağ Dağları ALi SiRMEN w ngflt«erniıı Anthon? Edm'den sonra en genç ve en TaJaI sıklı Oısıslerl Bakanı olan Dawld Owen (Iman? sonu. politik vaşamı lngiltere'nln son bağunsız empervalist naraşındaki TenlİRisi nzerine hir (iaba açılmamak üzere kapanan Eden'intdne benzemez) iiç pün önce .vaptıpı basın toplantısında «Majestelerinin Hükümetinln, dünvanm her köşesinde. insan hakları için Terilen miicadeleji destekleyecegini» açıklamıştır. Açtklamanuı zamanlaması, tngiliz Isçl Partisi'nin İkinci Dünya Savaşindan bu yana gelenekselle?mİ5. H'ashinçton'un dümen snvunda Ritmc politikasınm sürecetini kanıtlamaktadu. Anılardadır. ABDnin yenl Baskam Carter Beyaı Saray'a geljr gelmez, ayağının «ozuyla, özellikle So\>etler Birliğı ile Avnıpa Halk Cumhuriyctleri'ndeki muhalifler sorununa ağıılık vermiştl. İlk bakısta peU ınsancıl nedcnlere dayanır eörünen. Helsinki belgedlndrn karnaklandırılmak istenen hu rtavranıs, Başkanin ve Batı dünvasındaki politikacılann EÖsterişli çıkıslanvl» da desteklenmi$ti. Bu arada ABO'de dlkkati çeken bir başka nolrta ria. PenUgon vptldlileri ile yüksek düzeydeki ban Hgililerin sürekl) olarak. So\yet!erın silâh eücünün ABD'nJ aşmak üzere nldupıınu ileri sürmeleririlr. De^isik TÖnlerdrn celir eibl chriinen. bu iki eirişim blrleştijı raman ortava nldukça tedirpin edici bir tablo çıkmaktadıı: Grirünen odnr kl. silâhUnma vansından yarar ıınnnlar, drtant havasının sertleşmesinl istenıektedirler. Carter'ln, ^ALT konusunda ıleri surdüfü nlumlu fonıncn. yumusak kabul edilebilccrk sozlrrı ile >ukanda sözünü ettijrlmiz jrirîsimirr tam bir çrlişki lçindpdirler. Nitekim. özpiirliikler konusunda hüyük duyarlıhk fö.«leren Avrupa Komünîst Partileri dP. Beyaz Sarav'ın gririşimlerini detantı zedeleveci davranışlar olarak yorumlamaktadırlar. Berllngurr Marchais CariUo üçlüsü Madrid'de vaptıkları toplantıda. bu knnuda çok dikkatli davranmışlar. soğuk savas nrtamına girilmcsine yol açacak girisimlrrdon kaçınnııslardır tngiliz Uv1 PartUinden aynı sağduyuyu göstermcsi bekİPnemerdı. ABDnin Yietnam savaşını her zaman dcstekJemis olan Ozeürlükçü ve insan haklanna &ay|ruı» tngiliz Isçi Partisi Bay O«cn in as7indan bir kez daha. grleneksel riümonsmu ımlitikasını sürdüreceKini açıklamıstır. Isin ilsinci. tnsan llaklın sorununa dolaylı ria olsa, tereyag rlaghırı rta karışmıs hıılunmakUdır. Bilinrtiji çibi, tereyağ rtafeları nmn siiredir AET'nln önemli Norunlanndan biridir. Tarıın ürünlrri fazlası. «Vesil Ortak Pazar» diye adlar.dırvtan AK.'L'nin tarımsal hükümlcrini zorlamaktadır. AET ülkplcrinııı tanm<ılarının lıayat ciiizc.viııi knrumak için, bunları daiıa du^ük fiyatlı merkrzJcrin rrkabeti karşısında blr tür eüııırük duvarlart Içinc alan Tarım Hükümlcri, oldukça karmaşık ve hpr zaman lüm üyclerin kolayca kabul ctmeuiği. ancak «izellikle AET'deki laıımı grlişmiş üyplenn •kj ba$larında Kransa erlniPktedır baskısıyla sürcn Dir sistem Eetirmiş.tir. Bu karmasık !>istrm. sonunda büyüypn tereyağ dağları karşısında, bunların yabancı ülkelrre satışını kolaviastırmak için rtüşük fiyat ve subvansiyon yolu tutulnıuştu. Şu anda ?0fl.(l0« toıı olan ve gelecek snnbaharda 500.900 tona jilk«plmrsi beklenen terp>ağ da^larını eritmek için tutulan bu jrote İBfiltBİcr ba^ttan hcri karşı çıkmaktaydtlar. (ommon wcalth ülkelerinden tarım ürtinlerini ucuza kaparmak ola«atKtıufeman Inıihere. rtaştan beri AET'nin tarımsal hüküınlcrine karşı (ikmaktaydı. Ortakpazarm kıta üJkpleriyle. .'Manş otesi ortağı arasuıdaki önemli anlaşmazlık komılarından biridir bu. Brük^elde 2 mart sunii vapılan bir açıklama Avnıps Komisyonu'nun Sovyetler BUİğine satılan tereyağlara siibransiyon verilnıemesini kararlaştırdığıuı bildirmekteydi. Karara elken olan nedçnler arasmda, AET VPTRİ yükümlülerülin, hovyet ev kadınJaruıa avantaj sağlamak için, yiik altıDa Eİrmesinin sakıncaları da llrri sürüjmektpyıli. Kuşkusuz AET. hiç bir ülkenin kalkınması. havat düteyi için yiik altına eirmeyecek vapıda bir kunıluştur. Sn\. yetler Bırliumc satılan tereyağlara vcrilen prim. insanı nedenlere decii. bu maldan kurtuJmak Eayesini guden ekonomik nedpnlcre dayanmaktaydı. Avrupa Komisyonunun son aldığı kararda. insan hakları sorunu çevresinde kopanlan fırtınanın ve ^Ianş ittesinin Iyi tezgâhlanınış çıkarlarının etklsi var fibi gorünüyor. Olay. lara bu açıdan bakuıca Bay Unen'in sözlerinden de yanmıs bir yağ kokusu rükseldigi duyultıvor. Ça^ımszda. Batı'da trrcyaçın çeşitli kullanım şpkillprini dlle getiren yapıtlar ünlü olmMştur. Ama Bertolluci bile tereyağını insan hakları knnusunda kullanmayı düşünmemisti. Olaylar. son giinlerde Brükspl ve Londrada. Paris'tekine tas çıkaran son tan^olar vapıldığını KÖstprmekledlr. MLJH4ŞEBEYüksek ii^TVjf'yTOjryVMuhasebe Şubesini yönetebilecek i r i L / i y C / l \ C / y e t e n e ğ e v e tecrübeye sahip olmak. 40 yaşını aşmamış bulunmak. (Tercih nedeni: Ingilızce bilmek.) öğrenim. Holding ENVER SEDAT, FKÖ'NÜN İSRAIL'LE BARIŞ YAPMAYA (Tercih nedeni: Yabancı dil bilmek.) A/fj'JF\fTJ?f ih? işçî ilişkilerini düzenleyen 1VİLJU%JI\KJ/yasaları bilmek. Eğitim ve personel konularında en az beş yıllık iş^tecrübesi. Personel ve Eğitim Şubesinin ybnetim sorumluluğunu taşıyacak yetenek. 40 yaşını aşmamış bulunmak. PEESÖNELveEGITIMYükse* v e öğrenim HAZIR OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ • FKO SiYASAl OAıRESı BAJKAMI KADDUMı ıSE LAYıK BıR fiLiSTiN DEVLETi KURMA AMACINOAN VAZGEÇMEDıKLERıNi BEliRTTı. tir. îsrail yonetıcılerinı de eieştiren Sedat. «Tüm dünya. İsrail' in ışgal ettiğı topraklardan çekilme olasilığını kesın görüyor. Ama sanırım bunu söyieyebilecek ıek fsraHH pohtıkacı çıkamaz» şeklinde konuşmuştur. Seda; aynı denıecinde. ABD Dışıslen Bakanı Cyrus Vance'in kencîisın: çok etkılediğini d? söy lemıs ve Vance'tan 'dürüst ve tarafsız olarak shz etmiştir. Üte vandan FKO Siyasal Daı | rp?ı Bakanı Faruk Kadri'jmi. ' Amerıka'da yayınlanan «Newsweek» rtergısine vprriigi demeç | te. orgütıin. bugünkıi tsrail'ı içı î ne slan Filıstın topraklsnnın tümünde layık bir Filistın devler; ; kurma amacından ve tsrail dev j letını yıkma hedpfinden vaz geçmcnuş olduguııu sdylemiştir. An j cak Kaddunv. bununla birlıkte. j FKO'nün p?nek bir tutum alma ı ya ve küçük bir Filistin devleti ı kurulması halinde bu amaçian [ na. sıyasal ve diplornatık yollar j la harranacak çabalarla ulaşma | ya hazır oldugunu. bu çabalar P? j kisiz kahrsa yenıden silahlı mü ' cadeleye başJayacafını sövlenıişrir. (Dı» Haberier Servisi) ABD Savunma Bakanı: Sovyetler ile ABD eşdeğerde askeri güce sahip,, WASHtNGTON Amerlka 5iMJnnıa âakanı Haınio Bıtı.'..".. Sovyetler Bırliiı ile ulkesınm «lıemen hpmen eşdegerde» ask«rı guce sahip oldukUnnı s&vie mıştir. Bir Televızyon progTamında konuşaıı Savunma Bakanı. bazı Mlan türlerınde So%Tetlerin aa>.itaih oldukiannı. buna karsılılc Anıerika'r'n da baska tlirlerde or.ti* okiıığiüiı: bplırtnı'ç. Sovv?tlerinin jrticünün Amerika'nır.kini büyük ölçüde asmasmın tshlikeH oiacağını zıra bövle bir d'.Kiım ria Kremlin'in kendısm; istedigini vapmakta serbest hisscdebıleceftını s o l i i Moskova'nın askerı Amenka'ya ü«tünlük sağlanıa nıyetleri konusuna da değinen Bîown. kendisinin Sovyetlen «Askeri. e'tonomik. ideoloiik ve sivasi alanlarda giiçlü rakipler» olarak zördüğunil ancak bu göruşimün «Soryetlenn çabalannı askeri alanda yogtmlastıracaklan kanısmda oldugu anlamma eelmpdigini» eklemistir. Amerika Savıınma Bakanı son olarak da kendisinm uiustararası sil?h tıcare.tTnin kîs^lanmasmdan yana old'Jgımu aneak bu konunun So\\etlerle eörüşülme<?en önre si'ah yaDimnsı müfefıkîpr ilr ele ahnması gerektıSm. bcl'.Tî ETÜDyePROJE ŞUBESI 1V1IJUL>İ\IJ1\Ş A/ffTif f (Tercih nedeni: lkinci bir yabancı dil.) İngilizce bilgisi. 40 yaşını aşmamış bulunmak. En İ TPİ Jİ ^üksek öğrenim. E az on yıllık Jİ ^ ütecrübesi.n iyi derecede k k öğ i konularında vetişmiş olmak. Iyi Ingilızce bilgisi. 40 yaşını aşmamış bulunmak. PROGR4\fveBÜTCE Yüksek öğrenim. E n a z o n vıllll< tecrübesi. ^\4l'TİI ^ /7?/, / B ü t c e d e n e t j m j v '9 m aii analiz lL./y \L / e VEW VURK Mısır Pevlpr Başkanı F.nver Scdat. FKO'nün îsrail'le bar? y?pmaya ve Scr'.a ırmağın;n Batı yakası ile Gaz^e kesiminde b;r Fiiisdn dev':?".in;n kunılmssm: kabu! ermeye hazir oîduâunu nnp sürmiistür. a.a.'ııın bildirdiğine göre. Amerıka da vyınianan Timrdereisine verdiğı demeçtp ^eciar. insan haklsnnın Filıstinülere uvgulsnmamasnım düsünülempyeceSini bci;r*mİ5 ve >Onlara h:r v^twı. Ürdiin'r bag'.ı oiaca'.; h:r yurt vermen;.7 rprekır» /1//7/7V 'T?/// o n v ' " l l < ' ? tecrübesi. Ekonomik, malî iyiLJUUİ\LJ/ve tıcarî konularda denetim işlerinde çalışmıs olmak. iyi ingilizce bilgisi. 40 yaşını aşmamış bulunmak. En az lise mezunu. özel sektör kuruluşlan Personel Subesinde en az beş yıllık tecrübe. 35 yaşını aşmamış bulunmak. ) En az üse mezunu. Haberleşme, dosyalama ve arşiv işlerinde tecrube. Haberleşme araçlarından bilgi sahibı. 35 yaşını aşmamış bulunmak. (Tercih nedeni: Yabancı dil bilmek.) DENETLEME Yüksek öğrenim. En az Etüdpmje Uzntam/ydk^ proje konularında en az beş yıllık iş tecrübesi. İyi İngilizce bilgisi. 35 yaşını aşmamış bulunmak. öğrenim. Eü v e td ,/ıVWrCÜP//lngi!izce, Almanca ve/veya Fransızca bilgisi. Ticarî konularda iş tecrübesi. 35 yaşını aşmamış bulunmak. Srenım. Halkia ilişkiler, basın, yayın ve baskı işlerinde tecrube. 35 yaşını aşmamış bulunmak. (Tercih nedeni: fngilizce bilmek. Halkla ilişkiler Uzmaml FİltttHSttlUtl konusunda en az üç yıllık iş tecrübesi. 35 yaşını aşmamış bulunmak. (Tercih nedeni: Yabancı dil bilmek.) ŞCjl I Yuksek öğrenim. Finansman tjdtlŞ ŞCjlİYiJksek öğrenim. Traktör ve diğer tarım aletleri satışı ve pazarlamasında tecrube. Yolculuğa engel durumu olmamak. 40 yaşını aşmamış bulunmak. (Tercih nedeni: İngilizce bilmek) çarpıçrnalar sürerkcn. bolgede j safcı Falanjıs' Pari'r.m yönpti i mir.de ayrı bir dovlet kurulmas) j konusurda İsrail yoneticileri ile Falanjıst Parti lidcrlerı arasmda b;r plan nazırl'îndığı bıldırilnie:tedır. Kuveyt'te yayınlanan ElEn'aa sazetesinın bild:rdiğine go I re. sagcı bırliklcrın askerı şetı | Besır Gamavel ıie Israıl Sarun ! ma Bakaııı Sımon Perez arasında yapılan gızlı görüşrnelerde söz j konusu pianın ana ılkelen sap ' tanmıjtır. Falanjist Parti lideri j Pıyer Gamayel'ın oglu oîan Be^ır Gamayel'in Perez".p görü.;rr.a!er<ie nulunmak üzere gızlice bîrkaç kez tsraıl'p gıttijıni öne s;ıren gazete. planın aynntjîannın. da dalıa sonra Roma'da ıkı larafm temsıicileri arasmda vapılan gorüşmeierde saptandığını bıldirmistir. ElEnba gazetesi. halen fi bin ; tsra»lin:n G ân?y Lübnan'da Falajııistleri;] yamnda FilistınH'erP kar&ı çsiTnıstıklannı VP buniara Hıristiyan subaylanndan Albay Antvan Berekat'ın «iomııta e'v.gını öne çürmiiş ve KBU pianın amacı, Ortadofu da ıkinci bir lsraıl yaratmaktır» demiştir. (D15 Habtrler Servisi) • Güney Lübnan'da bir Hıristi/an devleti kurulması konusunda plan hazırlandığı Bruno Kreisky: biidırıliyor «İnsan hakları KIVEYT Günsy Lubran'da konusunda, sadece Doğu Avrupa'daki duruma bakmak hata olur» mısur. (a a.) BONN Avusfjrya Basbakanı! Bruno Krpisky ye göre Avrupa i güver.lik konferansında imzala' nan Heisinki anlaşmaiarının uy' gular.ışmda kaydsdilen gelişmelen gözden geçirmek uzere Belg ' racîda yapıiccak olan konferar.sta batılılann gündeme sadece Doğu A\Tupada'r:i durumu almalan bir hata oîacaktır. Ba".ı Alman radyosuna bir dPmeç verpıı Kreisky'ye görp batıiı1 lar Belgrad konferansında «Ke : snk:dp verdılvltrı suzü ne öigüde gerçeklsştirmiş olduklarmm ınceiemektpdir. Kreisky'e göre batılılar «Sosyaüznı: Ruslardan bir kâgıt parçası karşılıgında satr.ı alabil?o<?kleri' hayalinden artık kurtulmalıdırlar.» <n.s.'<' VViLLY BRANDT ABD'YE GiTTi FRANKFURT Eskı Federal Sanşölye \Villy Brandt Amerikan hıikünıet liderlerivle göriismek üzere dün uçakla Washington'a gitnr.ştır FeoeraJ Almanya'da ı<tidardaki Sosyal Demokrat Partmin Ulusal Ba.skanı olan Brandt. ABD Başkan Yarduncısı Wal*er Mondale. Dıjislen Bakanı Cyrus Vance ve Dünya Bankası Müriürü Robert Mc Namara ile sörüsecektır. Sosyal Demokrat Psrr; kajTiaklan. Brandfın ABD'ne bır h:ifta sürecek ziyareti sırasır.da Basssn Carter'i zîyaret etme oîasılıftır.ın da bu'.unduSnnu soylemis'prdir laa.) öCVVIS îyCJljYüksek öğrenim. Dizel motorlart ve traktor konusunda iş tecrübesi. Bir servis teşkılâtı kurup yönetebilecek, personeli eğitecek nıtelik. 40 yaşını aşmamış bulunmak. • Tercih nedeni: Ingilizce bilmek) Ç fîfJ^ktör ve iş makineleri yedek parçaları konusunda tecrübe. 40 yaşını aşmamış bulunmak. 'Yüksek öğrenim. Sigorta Acenteliği ışlerıni yurütebilecek iş tecrübesi. Çeşitli sıgorta dallarında (kaza, nakliye, yangın) en az beş yıl çalışmıs olmak. 35 yaşını aşmamış bulunmak. Iyi İngilizce bilgisi. Ho\dmg Genel Müdurlüğü'nün yabancı dilde yapılacak habeneşmcsini yurütebilecek yetenek ve tecrübe. İngilizce bilgisi.Turkçe ve ingilizce suratli daktilo 40 yaşını aşmamış bulunmak. (Tercih nedeni: Almanca veiveya Fransızca bilgisi.) h Süratli daktilo. Haberleşme ve dosyalama işlerinde tecrübe, Üst kademedeki Yöneticilerin Sekreterliğini yapabilecek nitelikte bulunmak. (Tercih mdeni: ingilizce, Almanca, vejveya Fransızca bilmek, bu dillerdc daktilo yazabilmek.) llgitenenlerin, özgeçmişlerini, bugüne kadar çalışuklan kuruluşlan, bir fotoğrafmı ve haklarmda bilgi ahnacak üç kisinin ismini, adresıne göndermeleri rica olunur. Tıim başvuruların yazılı olması gerekmektedir. Şahsi başvurular kabul edilmeyecekür. Baş\uranların kimliği kesin olarak gizli tutulacak, seçilecek adaylar görüşme için çağrılacaklardır. F.rkek adaylann askerlikle ilişkileri olmaması gereklidir. YöneticiSekreterlerikn az üse mezunu WASHtNGTON Üç günlük resmı mr zynret ıçm \Vashington'a gelen israil Basbakanı İzak Rabın «Araplarla bansı ongören anlamlı göriışmelere ülkesimn katılmaya hazır clduğunu» sdylemîştir. Assocıated Press aıansı Başkan Carter'in Babin'Ie yapacağı e<jrüşmelerde Cenevre Konferans: 'nm bir an önce toplanması için ısrar edeceğinı bildirmi$tır. Bu konferansın toplana'oiîmesı içm Carter'in iiç onem'ı snlaşmazlık konusunu çozurr.iemesi gerekmektedir: Filistilüerin Cenevre'dp temsiH sorunu. banşın tanımlanması ve İsraıl'in balen ışgal altında *uttuftu Arap topraklarınm ne kağu sorunu. Gözlemcıler İzak RaDin'ın ttashıngton a gelır geimez verdıği demecin ılımlı olduguna i$8re? etmektedîrler. (Dış Haberler ÎZAK RABiN : «BARIŞ İÇİN ANLAML! GÖRÜŞMELERE KATILMAYÂ HAZIR2Z» Saym MeydanLarousse abonelerine Kayıtlarımıza göre, 2000> yakm abonemir, bedelini yatırdıklan halde, EK ciltlerini almamış bulunmaktadır. • İstanbul'da oturanlarm ciltlerini merkezimizden almalannı, • tstanbul dışında bulunanların, posta ile göndcrcbilmemiz için, açik adreslerini bildirmelcrini, • EK cilt için hiç başvurmamış abonelerimizin de, ilerde bulamamaktan ötürü, ellerindeki " ana " bilgi hazinesinin sakatlanmasını, eskimesini önlemek üzere, EK ciltleTİni bir an önce almalannı önemlc duyururuz. "PERSONEL" P.K. 823 Karaköy ISTANBUL K1211T11Z FtLtZ'in cli^umunu dosı /<? akrabalara dııv'jruvnruz. Necü ve Ga/t KEREC Meydan Gazetecilik ve Neşriyat Ltd. Ştî. Sultanmektebi Sok. 23 25, Cağaloğlu İstanbul TeJ: 27 93 10 (iianajans: 645) 5241 (Dala : 158;. 2244
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog