Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

LÎBYA DEVRÎMİ "HALK İKTİDARI,, İLE YENİ BİR AŞAMAYA ULAŞTI Hanrlayan : Mehmet Emin BOZARSLAN fbva'nm Tebhe kentinde geçen hafta toplanar Haliî Genet Kongresı» ve bu kongrede alınan ılgınç KaraMar, hemen hemen bütun dunyada gözlerın b j ulkeve çevrılmesıni sağ.adı Lıbya Os manh yonetımmde ıken II tbdüllamıt taraf ndar «Sıyas le»'n «urgun ven olarak seçı'en unlu Fı zan çoıünun o^a'inda bulunan Tebhe'de toplanan Halk Genel Konsre«ı bir yandan < ke* ntis'z dev nm» kararı a ırken bır yandan da Albay Kaddafı' nın urJu «Üçuncu Evrensel Teon»sıne uygun ola rak ülkede venı b r vonetım bıçımmi vunırlüge koydu Bovlece Lıb*a'da klasık anlamda bılınen «devlet» ve «hukumet» kavramlan ortadan kaldı nlmış, bunların jennı doğrudan halk îKtıdanna daya'ı vem bır «devlet» ve ıhukumet» bıçımı al mış oldu L Yeni yönetim biçimine göre Libya'da devlet mekanizması bundan böyle yukarıdan atanan memur ların değıl, yoresel kongrelerce secılen «Halk Komiteleri» nin elınde olacak Kıbrıs Türk Toplumu Temsilcisinin Viyana'da savunacağı ana ilkelerin esasları belirlendi EFKOsF Kıbrıs Turk toplumunuu gelecegıru ugiıendıren ve Cl manta Vj vanaa^ başlavacak oplumlararası goraşrrelerde ure surecegı ana ıUeleım es&s'» n bel r en~ıışt r TurK goruşmecı Onan a ou Jlkeler çerçevesınde talımat verılmektedır BunurLa ılg lı oıarak KTFD Meclısı dun olağanı,stu bır gızlı op an*\ vaprruşnr Iiincı Denktaş Makarıos zırvesının v«pıld gı 12 subattan dune kadar Lefkoşe de, KTFD Başkan1 RıuJ Denktaş ır başkanlığın da \apılan topıantnarda beLnenen bu esaslar hakkında Feaere Meclısın uyelerıne bılgı ve»rılmıştır ^"adolu Ajansı muhabınrun elde ettlğl bılgılere gore bır sureden beri Lefkoşe'de Denktaş m baskanlıgında yapılin ve göru>mecı Onan Anavasa Profesoru Orhan Aldıkaçtı ve Onan ın danışmanları Ertekın'le Ta tar ve otekı ıleılılenn katı'dıklan toplantılar da belılenen ana ıUelerın esaslan şu alb noktada toplanrraktad'r 1 Muşteek Merkezı tdarenın olusabılmesı ıçın Federe Devlet vetkılennden haneılennın Merkez Hükumete venlecetl te^bı' ed lece^t r Merıtezı ıdarede ısrar eder ken l%0 \nayasasında guçlu merkezi bir ida'enın ve'kılerım 11 vıl Turk toplumunun a'evhıne kullanmış olan Rum lıderlıSınin guçlu bır Turk tarafırın az jetkılı bır mer kezı ıaaıedon vana olduğu bılırnektedi' 2 Toprak konusımda mülkıvet guvencove yeferlıl k ıle verırrl'lık kıstasları esas rn tuıacak ' e bura Turk toplumunun kamu ara zısmdekJ hak^ı da eklenerek çeşıth formüı ler uzerırde dırulmanta olduğu anlaşılmak tadır Bır vetkılı «Formullerın tumu de ba? langıçfan ben vapmaga hazır olduğumazu sovledıg'mız bazı hjaut dU7€İtmelenne VCT verme^tedır» demış ve ekonomık venmlıl.* açısındin Rumıar tarai'ndan one sunllen ıdd aları reddetmış'ir Rumlar Türklenn elnaekı topralların Kıbns'ın venmlılık kay naklann'n vuzae 70 n ı teskıl ett'fını vav maktadırlar Avnı vetkılı Rum'lann bu ıd dıasırun tamamen gerçek dısı olduğunu söy lemışt.r 3 Garantı konusunda da Türk tarah tavnz vermevecektır Turkıve'nm garantısı aevam e'meiıd r B rleşmış Mıl'etler Guvon Ik Kon<;eu garantısı dıve bır garantı vok tur Olsa da kaoul edılmez Turkıve'nın mj dahale hakkından herhangl başka bır garan tı kabul edüemez 4 Merr ezı ıdarede eçıtlU ve etkenlık e«astır îç guvenlıkten, feaere kanatlar sorumlu olacaktır Bu konuda tavu vertlmeyecektır 5 Kıbrıs ta ıkı bolge esastır Bolgelerda Enclave (Ozerk Eolge) kabul edılemez. Son 20 yılda 3 kez goçe zorlanmış olan Turk 'op lumunun herhangl bır feniını yenıden goçe zorlayacak formuilerln ttımü reddedllecst tır. 6 Yan rufusu yerınden sokulcrtK KMzeje gelmış olan Turk toplumunun guvencesı Ie ılgılı koruyucu tedbırler alınacak ve ikı bo'ge kı toplum esasma dayanan yenı duzenae verleşme ve maı edınme ozgurlükle n bu esaslan yoketmeveceK şekllde federe kanatlar *arafmaan duzenlenecektır Kıbrıs Tark Federe Devletı Ba^tam Denktaş, Federe Meclısın toplantısuıdan on ce gazetecılerın Başpıskopos Makanos'un AvusMirya televızyonurda yayınlanan demecı ıle ılgılı sorula^ını cevaplandırmıştır Denktaş, bır soruya karşüık, Başpıstopos \Iakanos ıle Rum lıderhgının serbest yerleşım <onusunda ard nıje"lere sahıp olduklanm sovlemış şoyle demıştır • Serbest verleşım» îıkesnın Kıbns'ın kuzejınm venıden Helenleştınlmesı ıçın kul lanılacagını Başpıskopos Makarıos'un ıma etmış olmasuıa memnun oldum Bu (ser bestıvet) ionusunda Rum'ların bu glbı ard n ve'lerı olduğundan şuphe edıyordum Şım dı bu konuyu ele alırken daha dıkkatlı olacagız » Başn >;Kopos Makaros'un toplumlararssı goruîmelerm başarısızlıkla sonuçlanma•îinın bolge barısını tehdıt edebılecefı jolun da*ı sozlenvle ılgılı bır soruya karşüık Denkaş şovle demıştır «Kıbns sorununım bolgedekı bansa bır teh ıke arze'tığı ıddıasına katılmıjorum Bu Idd a Kıbns'ın sorunlarına buvuk devlet'en kanştırmaK amacıv'a bır santaj gırışımıdır Buru ıs'emıvoruz Başpıskopos Maksnos' u*ı buyuk devletlerle ozelhkle Arnenka ne kur \ aparaıs onlann Kıbrıs ır ışlenne i a rıştırması nahoş ve Kıbrıs :çm zararlı dır» HUKUMET YER NE «HALK K O M i T î l R c Yenı vonenm bıçımine gore bundan bovle Lıbya'da devle' rrekanızması yukardar atanan de • let memurlarmın degıl, jöresel konerelerce seçı len «Halk Komıtelerımın elınde o'acaktır Ko\ du zejmden başla arak her yıl top'anacak olan «Halk Temel Konşrelerı» her yerleşme merkezının ya da tırute'in n lüfımına oranla savılan dejjısen «hal< temsılcılen > seçecekler ve bu temsılcılerden olu şacak «Halk Komıtelpn» kerdı bblgelennı va da temsü ettıkleri yerleşme ünıtelertni yönetecekler <hr Halk Temel Kongrelerinln seçtıklen yerel ve bttlgesel ha k komıtelennin toplanmasıyla oUşsn Malk Gerel Kongesmde gerek yoresel soruniar ve gerekse ülkenın tum iç ve dış politıka sorun'an tanışılarak karara bağlanaeaktır Her vnl todana cak olan Halk Genel KongTesı ülke vonetımi ıçın beş kışılık bır «Sekreterva» seçecektır Bu «ekre terj a nın «Gonel Sekreter» va da «Bııncı Sekreter» dıje adlandınlan ba$kanı avnı zamanda dev let başjîanlıgı gorevıni üstlenecektır D'ger uvelpr ise «Sek'e'er» unvanıvla nıte'eneceUer \e baıcan hk gorevı yapacskJardır. L Ulkede geçen hafta toplanan Halk Gene! Kongresi tarafindan alınan kararların en önemlilerinden biri de. «sömürüye» ve «gericiüğe» karşı mücadele için «kesintisiz devrim»le ilgili olanı. MUAMMER KADDAFı «KESıNTıSıZ DEVRıM» UYGULAYACAK deü olsr«k «Jsyallrml benlmsedığlnl d« resm«n aç.klamıs oldu Ne ^ar kı Libva n n benim«edıgi sosjal ztım, kavnagnı Marksızmden değıl Islam dmınden alflığı da b r ba^ka kararla belıtıldı Bu karar, toplum vonetımmın ve çıkarılaca* olan ^asala"ın ka^npKlanm Kur'an dan almasını ongormektedır Kongre asken alarria da onemlı bır karar a'dı Buna gore Lıbjalı bufun erkek \e kadmlar ojn dan bovle Mİah altma a'ır.p asken eğnıme tabi tutulacaslardı Bu karanr L'b\a devrm nde «co^ onemh bır gelışme» olduğunu kavdeden sıvasal Eozlemcıler ulkede yakın bır gelecekfp erkek ve kadmlann bırlılcte ver alacaklan «Halk Mılıs Bir «KESıNTiSiZ DEVRİMHalk Genel Kongresı tarafindan ahnan kararlann en onemlılennuert birı de «Kesıntisız Dev. nmı»le i'gilı olamdır Bu karann gerekçesınde «sömüTiTe, empervalızme gencıllge ve karşıdevrımcı guçlere ka**' surekiı mücadele venlmesı ve halk Iktıdannın saglam temellere oturtulması iç'n «og retıcı lıder» Kaddafı nın onderlığmde devrımln kesmrı^z olarak surdurulmesl zo'unludur» denllmektedır Bu kararın vanı sıra »lınan diaer hnenlı ka rarlardan bıri dp ulkenın adınır değ «t " > • vle ]• < « Ugı'ı o'anıdır 1969 devnmınden oncc «Lıbv Kral hgı» olarak arilandınlan tilkenın adı devı ^ıden sonra «Lıbva \rau Cumhurı\eı» olarak değıs* rıl rnıştı HaİK Genel KongTe<=ı ncç annan venı kararla ulkenın adı «Lıbya \rao Halk Sosyahst TODIU mu» olarak saptandı Boylece Lıbva, kalkmma mo ABDÖSSEUM CALlüD «ıKINCı AOAM» NıTEüGıNı KORUCKJ Uk!eri»ntn kuruIacaSını behrTme^ted rler Brt''re Arap dunjasmda Füıitm dei'ımınaen «orra LıV ya devr mınde de kaaınlar slaıl 1 gore\ l dır •GERıCı CUÇLIR UMUTLAHMASIK» Kongre rui toplınna^n a b rlı * * c"er min < tıgı 1 evljl 1969 uhndan bu \ina ^ ı d a n elınde t ı a r Kadrîaf nın lıderlıgndek De\r'm Ko •muta Kon«e l *e B nbı^ı Callud JT baş.kanlıguı da<ı hukume* de îesnfdıld Knddaft bu ıkı ora* nır artıv. gorevıerını tamamladıklannı \e velerını ha'k îıt'idama o'raktı*l?Hnı açu'inı Devnm Komuta Kon^eu rın fesnedılme^ı u' W ban karçı devrimci cei"relee «umut» verml$ olacax KI ülkemn en buvuk j a ^ n oganı olan tEl Fecr El Cedıd» (Yen Şafa^ gaze'e^ınde bj <on ı da ser* bır ınarı \i7i<ii \a\ınlanaı U Kede halk ıc •ıdarının kurumasula bırl kte kenaılennın de «halıoıtan olduc'annı duşunen ger cı çevrelerm ^onetıme sızmak ıç n bır "aAim hesap'ar \apabıleceklerını belırten gaze'e «gerıcı guçler umjt'anmaMiı başliKii \azısında bu gııçle^e fırsat %erılmereregmı bel nereR şojle dedı «Devnm, bır azjnlığı •emsı1 eden gerıcı guçler n çogıınlukfakı kitlelerı ^enıden egemenlıVen ?1 t na almak le ceaerrut despot •vonetımler kurmak amarnla çahşma oianag1 bulmalarına fırsat verece< m ' Havır hem de bın kez havır Çunku devrım amaçlarına JİaşTiak ıçm kesntısız olarak surap gıdecek \e de'nm'e iktıdan ele geçıren kıtlele r gencı guçlere h ç bır zaman fırsat \erme.,ecklerdır » «ALBAY KARDEJ, BiNEAJI KARDEλ Bj irada \~ap radjolan \e ba^'n'nm Halk G=rel Koigre«ı nm toplarma";ına \e aldığı ıva r?rlara ı!ı>=kın \orumlarda bulunmamaîarı dıkkat çeKicı oldu Hatta kımı \ ^ p uKeler. ıkfıdar larnjı gudumundekı gazetelerı, L b\a da<îi gelışme le" konusunda b'rtakım olomsuz tahm^n \e \o Tumlarda bıle bj'ımdalar Ömeğm Mısır'ın jan resmı «El \hram> gazetesı Kaddafı run Başba kan Call ıd u tasfıye etmek ıstedıgmı, Kongre yl bu amaçla topladjğıru one surdu \e var kı bu ıddıa gerçekleşmed1 ve Callud Kıngreden sonra hem verını hem de «Ikım~l Aaam» rutelıginı konıdu Nıtekim Lib\a radyosu, Kongre tarafından «Sekreterva.ya secılen beş kışnın adlannı açıklarken, «Mba, Kardeş» Kaddafı den sonre «Bınbası Kardeş» Cailud"un admı okudu Bununla bırlıkte Kaddaf 'nın ha'Rçıhgı ve "5a"?ınlığının hem eskısme oranla hem de CalUd unkme oran a büvuk o çude arttıgı da b'r gerçektır t kede şımdıje kadar «Aloay Kardeş» dne anılan Kaddafı n n umanlarına şımflı «Oğretıcı Lıder» ve •Devrimci Duşurijr» gıbı unvan1? da BAJARIll OUBıliR Mi! L Yeşil Kitap,, ve Albay Muammer Kaddafi'nin görüşleri fhra'da toplanan Halk Genel Konrre«i'nin aldı çi «dorrudan halk iktidarı» kavn^ıpnı Mbav Mnammer Hadriarı nın vaıdıjn «Yejıl KıUp»taki unlu «Lçuncıı E^rensrl Teorı»sınden almaktadır KaddafTye Kdre hugune kadar dunvada uvgnlanan kapıtallzm \e kotnunızmin vetersırlıklerı kamtlamnış %e Insanlık ıktidar sorununa çozum Retırnif" uerek sınrae^ivlo karşı karşıva kalmıştiT Bu sonına çoıum Cetirdicinl one suren Llbva Lıdtrinin «Yeşil Kıtap» taki ban göruşleri şöyledır: •HALKA VEKALEî OUMAZ» «BDKUH dfinvada klaslk demokrasinln brl keml *lnj MfHft Mecfîsi teşkU ptmektedir. ( ) Mıllet İ\txİİM, etısstoda faalkn vefeâlet ctnıe dıışnncesıne davan maktadır Bu esa« demolcratık dejıldır Çıınlcu de mokrasi, halkin iktıdan anlamını taşınuü^ta vekılinın iktidan anlamma degı'rtir ( ) Mıllet Meelislerı. mıl letlertn İktıdan elde etmelerine vasal bır engel oluç tunnaktadır Zira toplum politıkadan ıi7ak tııtulmu". ve ef^tnenliti toplum adın» kendilenne hasretmlî lerdfr Bu arada milletlere ancak dejenerr demok raslnin bir torunümu kahnıştır, « da unın kuyruk lar hallnde «efmen «.andıklan önunde OT »ermelerldır » s 4) «PARTı DıKTADIR> «Partf modern hfr rtıktırlır mndfrn riıkta rcji minın iktıdar aracıdır 7ıra part! annlıçın toplumu hukmu altma almasıdır ı ) (, unku p..ıtı avnı rıkarları olan bir ztımre\p tahı ı n » arnı toru?u benımseven \fva T\nı kultıırp ı n a a^nı ıdeolotlve sahıp kıjılerı tenrîil etmektotiır \e onlar Dartıri çıkarlarını f:Prçekle«!tırmfk icm \eia goruşlennı kabul ettırmek \eıa ırirolnjılrrinı topluma benımseirnffe jave«ıvle kurarlar» (< S) •HAU OEMOKRASiSi» «Halk Knnsreleri l'alk rtemakTaMsmln en idp>l anıcidtr Halk konBrelfrını benımsemeven herhanfi bır Iktidar denıokradk hır iktıdar olmidıgını kanıtlar Bufun dunvada hulıınan rejimler demokra' tlk değildir ( ) Halk konerelprı \e hılk komiteleri, demokra«i utnında toplıımların %erdıkleri «» »• en verünli mcTvesıdir» (( 23) Ünlü romancı Truman Capote bir filmde rol aldı «TATLIDA BıR CESET» FıLMıNDE 0YNAY4N YAZAR AKTORLdK ıÇıN, «AKTORLUK MESLEGı KORKUNÇ BıR 5EY . IHSAN1 APTAUAJIIRıYOR. DıYOR. ruman Capote ünlü Amerikah yazar beklenrrediK bır anaa sınerrada şansını denerneve kalkıştı <incak Capote, aktörlugıın uzaktan gorunduğa e bı külaj, basıt bır meslek olmadığını hem e n snlaM\erdı <AkTor olrraıv ıçm ınsanın bıraz aptal, bıraa alık olmas r'n yeteceg'rı samrdım O\sa şımdı anladım gerceklen Aptal olan oyuncu degıl, oyuncu.uk mes'egnmıs» dıvor, ünlu yazar «Pılm çekjlır^en ovle o r duzen ızlenmıvor Oradan buradan sahnelfr ceKilıyor Insan ışın nereve varacağını bıle anlavanıvor Sonra bu parçalar bırleştlrıbjor \e frlm or ava ç tayor Ama aktor ovun sırasında tıckı oır kukla gıbı oradan oraja çeıcıştırılıp duru'or Sımdı anhjorum bu mesleâın zor \'anlannı Insarun kışıLguıden sıjnlması gerekll ılk once Sonra rru'lak alçakgonullu olmak gerek lı kı bu bende olma\an bi' rnte ık Içtenlıkle bunu aç k'a\ ınılınm > aıie eklısor ü î BÜÇUK AY SJREN BıR SERUVEN Truman Capote 1 DÎ boyundaki bu unlü 4me. r kalı uç buçak &\d\r bir fılm setmde çalışmakta Bu arpda di akforıuk mesleömı yakındarı tan >abıırrek'e IU fılmı «Tatlıda Bır Ceset» adını taşıjor Bu fıande Capote oldukça ılgmç bır Ingılız m.honemı cpnlandi'uor ÇıMıgınde ^cdığı bır zıvafete Des deie^'ıl da\et edıyor Onlara hern nefıs bır semel bem de bır ceset sunuyor, bu yemekte Capote bu ı=e öncelert e£lencetı olacagını, defışiK bı r or «rrda ça^şarağnı duşünerek gırışmış Arcak sısa zam^da yEmldıgını anlamış «Sanshları saat \edıde ka'kıp hemen s*ud\o"a k< <ımn um M •anıi c!»>ır t4o.U7iıra kada1" oa da kalmak zo"indı,dım Ö*'e k< sonunda studvo bana bır nan ^"lane qıbı ce Tie\e baslad' Ovunum na= lci 9 Başarabı diTi ml başa"amadım > r mı" Onu b'le an)a\*a nadım . Ancak t'lrde cailandırdığım tıp hlç de bana u\; i desı oı Bı kere benım tam karşıtım guçsuz" za^ıf karakterl! oinydi Sımdı çok daha ıyı ar'jvoniTi I',ı b'T oyuncu olabılmek ıçın gerçekten canını dıs ne takıp çalışraak geren Yonet cının <ıeranI''ın e! nde oır kiLk'adan farkı ka»mıyor ınsan r Inlu vıldızların neden astronomiK fıvatlara fnm çevrdıklerını anladım artık . ArkadaIann an«moa bulumn unlu ak'orlenn neden mes e<!erınden nefret ettıklenni de bılıvorum örne; n Marlon Brando Bu işı sırf para iîin vaptıgını so^lemekten çefenmivor Liz Taylor'a bakın. Çevırdığı fılmlerl bnemsemıyor b»le > Işte kxsa süren aktörlük anılannı boyle dlle gefrlyor Capo'e \e bu mes'ekten bır daha donmemelt Uzere avnldığuıı da açıkhvor Capote venlden asıl mesleğme, \anı vararlıga donmes üzere kagıda kaleme sarünu? büeı T l nltı vazar Truman Capote, aktorluk denemesinden sonra veniden kitaplarına dondu 1 55 cm novundakı unlü Ajnerik&h vaöir «AJrtorlük hiç de düün Iâ*üm gtbi, kafasn kiçüerin değilmls> dtyor Lıbya devnmınin ulaştığı bu asama, özellıkle Üçuncj Dunya ulkelerınde usgulanan yonetım bıçırnlerı d kkate almaean. olursa, ılgınç bır ge1 şme o»arak değelenaırılebılır Lıbja basuıı, au modelm aslında «evrensel» olduğunu ancak ozellıile UçuncJ Dunya ülie.ennde karşılaşılan vone'ım guçluklerme \e demokrası sorununa çozum getırdığmı one surmektedır Ne \ar kı, Kaddafı nin <Üçunca Evrensel Teorı. sı doğrultusunda gırışıVn bu \en. usgulama, b.r takım sorulan da bırlık'e getırmektedır Bunların en oremlısı bj ujşruıamanın başsnva ulaşıp ulasamavacağı ve Lıbva halkının e!de e't gı kazanımları herhangı bır tehlıxevle karşılaştıgı takdirde hangı gucun va da hangı orgütun savuıacağı sorusJaur Kaddafı .rjarta» go'uşunu redaetmekte ve butun kıtleVrın cHal< Komıtelerı.nce temsıl ecblmestnın «orunj çozecegml savtmnaktadır Bunun je f erlı olup olmavacagı ıse kuş<u]uduT Ancak, butun Lbjalı kadın ve encekler'n a^kerı efıtıme *aoı tu'ulmalan konusundaki Kongre karanna d kkatı çeken gozlemcıler oıuşturulacak «Halk Mılıs Bırl<kler>nın halkm elae ethgı 1taüarumlan savumıa gorevıyle gorevlendinlebıleceğınl öne sürrnektedirler. Ankara •.. Müşerret HEKİ3IOĞLU Ankara Ankara Ankara Ankara ... Ankara kadtn olarak parlattı Rir Seıria Avdan vardı t»arino sahnelennde bugun Bır Suna Korad var basKenthler dınlevemıvnr Rır 'Mete I j u r u da ovlp •ia *vhan Baran nerelerde «Neden >ok nidular"» ^orusunu vanıtlamadan oppranııı uç sırava ojnanmasından yakınabılir miTiz"1 BıLiKSEL YAKINMAIAR DAHA ACI.. Muziksel vakmmalardan bılımsel vakınmalara freçebm şımdı Baskent çevrelerınde TRT Sseçım Kurıılundakı bılinı adamlarından çok acı biçımde jakınıvorlar son çunlerde Saban Raratas ıle ileıli karan daha ne sure eecıktırecekler acaba diye soruyorlar. Turkıvc de hilım adamlarına avn bır «a^çınlık var Daha imparatoriuk dnnemınde «Bılım Fızan da olsa gıt bul» demısler Alaturk vasdnıdd en çerrek vol gostencının bılım olduğunu sovlemı> l%0 larda >lenderes ın «Kara cnbbelıler» devımı nasıl tejjkiler Taratmıştı hatırlirınız 21 IMdvıs detrımınl varatanlar DP ıktidarının sat^ısızlıffinı unutturmak içm buvuk ozen gostermışlerdı bılım adaınianna. Anavasa çalışmalanm haln haiırlarım Kımı bılım adamları bilımsel çızgılerıııe ters duşerek sajinnlıklannı yıtırdıier 7aman içınde Baskentlıler vakınıvor TR1 Seçım Kurulundakilerin de avnı duruma dusmenıesinl dılıvnrlar. l'abba serekçevı vazmakta caçluk çekıyoriarmış. Ne çucluçu acaba" Herke» soruvor birbıri ıc «Bu ^avın kurul uvelen vargıçlık mı vapıvor, kamuovunun jruvenıne varasır bır jurı ını oluşturujorlar"» İS martta goreccçiz bakalım .. bnvfikriçlsl TGrk dlplomaflanns vakmmış, Vlctoria Des Los Angeles içm az vavın japtldığinı «ÖTİemiştı. Konser «.alontınnn kalabalıpını jrornnce sevmnus olmalı Başkentli muzikseverler uıüfl bir sesi, dunvaca tınınmış bır sopranoyu dinletnekten geri kalır mj hıç Salon agnna kadar dolu Ön koltuklardan birlnde Mevhıbe lnonu oturuvor lazn ia birlıkte > akÜTİe Paşa ile elele şelirlerdı konserlere Bavan İnnnu mfizık sevgisinl Paşava savşjı ıçınde surdurü\ or, orkestra »anatçılan da rski vüların anılannı tazeleyerek «elâmlıvorlar bamnıefendıyı. Ünlü bir soprano ve akordu bozulan cephe orkestrası CHP Istanbul Hılletvekıli \ecdet Lgur îh«an Topaloflu >e Besım Üstunel seçım şarkılarından 6nce Vıctona'nın şarlalarını dlnlemege çelmlsleı. AP'den Idmseler vok vıne Bu konserde hiçbir kon•erde gormedigimız opera sanatçılan da çöze çarpıvor. Klmı bu unlu sopranovu orkestr3 provalannda da ızlemış, çalışmalanm vakından eörmck J«iteınışleT. Bu gerek%ınimı duvmalan çok hoş Devlet Operasının ;eldıgi çizgive karsın sanatçıların hejeeanlannı vi<ırmemeleri suzel bir olay. EmeUl oper» sanatçun Şadan Candar uzuntüvlc yaknııyor: «Bo kalababk, bu prnçlık operada vok artık, operalar uçdort sırava oynanıvor» E3ı, kaiabalığın nitelifcınl de Devlet Operasınm çlzgisinde aramak gerekır bence Konser salonun. dakj Ecnçlik klâsik Batı muzigi sevgisini eelısttrmis, ödun vennivor önfimde DTIV«^BI Avka.1 değerll baJe sanatçımız ve orkestra jefı Gureı Aykal tn esı, kocasını cos knvla alkülaran kaTıhalıjh pBrteri parlsvarak «ev. redlvor BaşkentUler Beethoren ın muzifcınde bıle MvaKal konulardan sıvnlamıror, Gurer Avkal ui degncgnle butunleşen sazlar deeı*=ık seslenn urumu «ıvasal çağnsımlar vapıvor. Bırden arkamda bır fısıitı: «CHP bu orkestrasvonu ne zaman sağlavacak» Sonra da bır espri: «MC orkestrasınuı akordu da lyice bozuldu değü ml"» Victoria Des Los ingeles'ı de ünlu bir sopranova duvulan savgivla selamladı baskentlıler Ama konsenvle dovdular rru bilmem" 1nın yıllpr Mrtro Polıten Operasında sovlemış bu unlü soprano. halonda onu daha önce de dinlevenler var: «Parıs'te bir tanrıçaydı, Hollanda'da sanafının donıgundavdı» tlnorlar Pekı Ankara'da derscnız, oaskentin kirlı hîvasıvla bırden hastalanmıs, teknıçıne Ruvenerek çıkmış sahneve. Çok sade, kontrollu bır sövlevışı »ar ama konsen ızlevenltr kırlı baıava Irüserek avnldılar Devlet Operası sanatçılanna da «maşallah» dedıler Çunku bata*lık Içınde lotus çiçegi luru sahneve çıkanlar var hâlâ Çuğu da emeklı oldular Nıctorıa Des Lo« Angeles dunyava seslenivor bızimkilenn se«i çoktan krîilnuş Bır Levlâ Gencer kaldı sahnede ^ ictoria'nın kuşağından Bir de Belkıs Aran ayakta.. Ovga bir Avhan Avdan vardı Mtın nldıztarından blriydl operamtzın Edinbıınt fe^tnalıne katıldı|ı zaman MetroPoliten Operasınm volu açılmıv tı önünde bestnin deçıl sonlunün dojfnıitmunda jaçadı, sahnede sörjen jTİdınnı Yassıada da ylğit bır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog