Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

an dersanesi YAYIIMLARIIMI TERCİM EOİMİZ ÖRNEK.ÇOZÛML0 TE5TUYGULMMU C3ERÇEK BASARMUIZ İÇIM , btmtadrari: fcibp Solc N.: 28 Kmby/ANKAKA toptu h « k M * %10 bOyflk Mtıpçrfar» S25 mcftrfm y*«*r. matematt. fizikkimya umhuriye 53. HU UTl: 18896 Luıucusu; DEBjYAT V&neten NURhPAKDİL MART SAYISI ÇIKTI TUNUS NADÎ 200 I MAIT 1977 S&ll ICHP, MSP ve DP; Demirel'den sözünü tutarak asgari geçim indirimi yasasının çıkarılması için çaba göstermesini istediler 4. Planın 11 ilkesi arasında faizin kaldırılması da var ANKARA, (Talçın DOGAN bildirivor) Dörduncu beş yülık kalkuana planımn stratejısıni saptamak amacıyla toplanan Yüksek Planlama Kurulu'nda Cephe Hükümetınce onbır yenl ilke behrlenmiştir. îlkeler arasında «Devlenn Bakanlar Kunılu dahil olmak tızere bütlin teskılâtlanmasının yenıden ele ahnması, tcarma ekonomınin Anayasada yer aLmadıJı, sosval fonlann tamamından re bu »rada esnaf ve tanm kesırmne venlen kreciıerden faız alınmaması, coğrafı zjmrevi dengesızhğm gıdenlmesı materyali'î' topluTidan manevi kalkmmaya geçış» gıbı llkeler yer •tmaktadır Yukr sek Planlama Kurulu na MS Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı ^Jecmenn Erbakan (Devamı S». 9, Su. i de) Asgari geçim indirimi için AP'ye çağrı yapıldı ANKARA, (ANKA) Ba?ba«an Süleyman Demirel'den telerieyonda kamuoyuna verdıgi soz de durarak asgarl geçim ındırimı yasasını bır an once Parlamentodan çıkanlması ydnünde çaba gfcstermesı ıstenmişttr CHP Mıllet Meclisi Grubu ybneticüeri, hukumetin asgan geçim lndıntnı yasa tasansı Mecl'slere göndermekle yetındığım, tasannın yasalaşmasını engelleme yönünde her rürîtl girişimde buîunduğunu öne stfrmüşler «Demırel televızjonda kamuovu na verdıği sozde durup huküm« tın ve başta AP grubu olmak U zere noalısvon ortaklarmm as garı geçim ındınmı yasasuvn kanunlaşmasını engellemelerı \o nundekı tutumlannı onlemelı dır» demı«;Ierdır O e vandan DP ve MSP grjp yönetıcılen de asgan geçim ındirimi yaaasının btr an nnce y»salasrnası ıstegmde olduklarmı vmelemısler, «Bu konuda grubumuza düşen her türlü gorevı 5'apmaya haznrız» demışlerdır. Butçenm kabuiunden sonra 1 C gun sure ıle taMe g'rmış olan Mıllet Mechsı G«nel Kuruîu 10 man perşembe gününden ıtıba ren çalışmalarma "enıdei bi«la yacaktır Bu arada tatıle gırme den once Danı^ma bir karannı banimgeven Genel Kurul cuma^esı ve pazar gıinlerı dışında her gıln çahşacak tır. Haftada beş gun toplanarak yasaları gbruşecek olan Mıllet Mechsı Genel Kurulunun gundprrın de ven den duzenle\eceğı ogrenılmıştır öte vandan Mıl'et Mecli'i Genel KurulJ haf'ada b r gun top lantısını si'ası pirt IPIP azenn(Drvamı Sa. 9, Sö. 5 de) Romanya'da depremden 195 tabrıka zarar gördü; evsiz kalanların sayısının 80 bine ulaştığı bildiriliyor BÜKREŞ Romanya'da cuma akşamı meydana geıen şıddeih depremle ılgıh olarak enkar fcaldırma çahşTialannın gece pündılz aralıksız sürdıiftii ve "îkmtılar temızlendıkçe olu sa r vısının arttıfı ^ 'dı' "•"• ' ' Bu arada vapılan resmı açiK; lamada olu savısının 730 yı ı bulduğu bı'.dırılmıştır. ı Ancak olu sajasının şımdıden j (I) Sa. 9, So. 1 d e ) ' Kahire'deki ArapAfrika zirvesinde Suudi Arabistan Afrika ülkelerine I milyar dolar vereceğini açıkladı KAHÎRE Toplam 80 Arap ve Afrıka Ülkelen De^let \e Hukumet Başk,anlarının katıldıklan Bırıncı Arap • Afrıka zıne konferansı dun Mısır'ın başkentı Ka hırede Devlet Baskaru Enver Sedat ın konuşmasıyla açılmı^tır Suudı Arabistan konferansa ka tı anların bekleme<iiK.len bır da' ranışla Afrıka ulkelennın gehşı mı ıçm 1 mılyar dolar vereceKİe (Devunı S» 9, Su. 8 de) ODTU'de Rektör Hasarı Tan'ın istif asını isteyen öğrenciler birer günlük boykotlara basladılar ANKARA, (Cnmtauıiyet Bürosu) Orta Doğu Teknık Unıversıtesınde (ODTÜ) ofretımm yenıden başlamasıyla bırlıkte oğrencılerın «bırer günluk boykot«lan da jaırurluğe gırmıştır Rektor Hasan Tan ın daha once açıkladığı gıbı «Ders programlanrun degıştırılmesı» ıçtn ODTU Ünı\ersıte Konsevıne başvıırmadıgı oçrenılmıştır. ODTÜ'de derslerm bır hafta daha kesılmesı halınde ceklen» ve Mütevellı Heyeu ıle ReKtorun okulu evlule kadar ka patabıleceğı bıldırılmıştır. Öğrenciler dun okula gıttıkten sonra once derslere gırmeyerejc sessız protesto gostensınde bulunmuşlar, saat U'den ıtıbaren de çeşıtlı sloganiar soyleyerek «Rektorun ıstıfa etmesını», «Mu tevellı Heyetının çekılmesıru» ıs temışlerdır Ote yandan Rektor Hasa ı Tan'm geçen hafta açıkiadıgı gı bı ııDers progTamını degıştırm«.ı ıçın «tstışarı» nıtelıkte ODTÜ f nıversıte Konseyıne başvurmadgı ogrenilmıştır Yasaya gore Rektorun ıstışari nıtelikte Ünı versıte Konseyıne başvurara •; «Takvım değışıklıgı» konusunda goruş ısteyebıleceğı, ancak Ün: versıte Konsevının bellı sure ıç n de cevap vermeme^ı halınde Rek törun ıstedığı programı yapabı lecegı ongorulmuştur (Devamı S». 9. Sü. 5 de) ogrenellertn «sömes»r kaybede Demirel'in TV'de propaganda yaptığını bildiren Ecevit ve Bozbeyli cevap hakkı istedi ANKARA (ANKA) CHP Genel Ba$kanı Bulent Ecevit, TRT Genel Müdürlüfüne başvurarak, t«levızyonda. kendılerme de Başb«kan ve AP Genel Başkanı Suleyman Demırel ıle eş urunlukta sdz hakkı tanınmasını lstemlstir. Ecevit, bu hak tanınmadığı takdirde. TRT'nın, AP'ye tek Le Monde'un yönetmeni: "Basın özgür olmahdır,, Pransız Le Monde G&zetesi yönetmenlennden Jacquea Sauvaceot dun Istanbuı'da verdığı «basının rolu \e sorumlulugd» konulu kon feransında gazetecılerle gazete sahıplerının topluma kar^ı sorumluluk larında bır ayınm yapılamıyacagını savunmuştur Çalışanların yonetıme katıldıgı, daha doğrusu çalışanların sahibı oldukiarı b : r gaz«tede çalışuğı ıçın boy.e bır avınmı duşunmedıgım \e sorumluli'kıan eş tutarak konuşnıgunu belırten Le Monde jone tıcısı. «Çalışdn'arın sorumluluğu gazetenın \e ulkenın koşullan ıçmde dUşunulmelı ve duzenlenmelıdır Ancak patronun gucü karşısın da gazetecırun de bır gucunun olması kaçınılmazdım demıştır Isfantml Reklâm ın Cagaloğlundakı merkezinde açılan Fransız basıru ve tataplan sergısı nedenı ıle konferans veren Jacques Sauvageot basının televızrondan farklı olarak çofulcu oidugunu ve her gazetenın bır gorusun sahibı julundugunu anlatmış, goruşlennl şoyle ozetlemıştır«Hıç bır ydnü olmadığını da soylese her gazetenın bır fikri, bır vonu vardır Nasıl kı bır obiektıf uç bovutlu resim çekemıyorsa eazete de obtektıflıfmde bır h.r sıibjektıflık ıçındedır Olaya b'r bakıs yonü v»»rlır Ancak basının obiekfıflıjH bu sübtektıflik içinde oelırh bır çıkaıa hızmet etmemesıdır Nasıl kı bır objektıf olav lan bO7madan verebıhyorsa. ba<; ^m da uyması gereken 'Ikeler \ardır Ana ılke bılg' verme bunın vanısıra olayır anlaşüabılme<ı ıcın yorum vapmadır Bılgı ıle yorum bırbırınden avrılabıl•nelı. yorum tek ba.şına anîaşılamıyacak olan olajı anlaşıhr hale setıreb'lmel djr Basının nak \e yetfcılerının sının vardır Bu sı(Devamı Sa •>. *n 5 de) Boran ile görüşen Ecevit "CHP ile TİP, faşizm tehlikesinin önlenmesi için dayanışmayı sürdürecekler,, dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Crenel Baş>caııı Bulent Kce vıt, TIP Genel Başkanı Behıce Boran ıle dun ıkı saat suren bır gonışme vapmısrır Goruşmeden sonra Ecevit, seçım Konusunun ele alınmadığım sojlemış. CHP ıle TÎP'm laşızm tehlısesının on lenmesı ve ozgurlukçu aemokrası nın guçlendmimesı baiimından dayaruşmalarını surdureceklerını büdırmıştır Ece\ıt avrıca Boran ın kendısme çonderdıgı mektu bun CHP Genel Yonetım Kuru lunda da ele alınacagını açıkla mıştır. TİP Genel Bassanı Behıce Boran da. seçım ıtufaâi uzerınde durmadıklarım belınerek, «De mokrasımn gehştırılmesı ve korunması ıçın neler vapüabılır on lan goruş:uk> demış'ır Ecev.t ile Boran ın bır goruşme daha yapacaklan b.ldırılmıştır (Deıamı Sa. 9. Sü. 2 de) yanlı yararlar saglavan tılr propaganda aracı balıne geıdığırun kesmlık kazanacağını hatırlatmıştır CHP Genel Başkanı Ecevit, TRT Genel Mtfdurluğtine yazdıgl Frmnsa'nın unlu Le Monde gazetesi ı önetmenlennden Jacques Sauvageot >azıda ozetle junları söylemış rumluluklan» konulu bir konferans verdi. tır.6 mart 1977 pazar gecesl yaklaşık 22 20 ile 23.30 arasında Ttırkıve teleiizvonlannda, Başbakan ve Adalet Partısf Genel Başkanı Sayın Suleyman Demırel'le yapılan bır gorüşme yayınlanmıştır, Suresı bır saat sekız dakıkavı ouAvnlpa Ekoromlk Toplulugu'belırll blçulerde karşılanmış ollan bu programda. 1977 bütçesı nun (AETi Turkıye'>e yerdıği ve Türkıve'nın ekonomık ve sosOte jandan AET Genel Seıtremuhtıradan sorra ıplık sa'nayıcı yal hedeflen üzerme SaMn Suterı Emıle Noel dun Ankaraja lerı, pamuk ıplığı ıhraç fıyatları leyman Demırel'ın duşunceleri nı artırma kararı almışlardır kendı ağzından açıklanmıştır. Avrjpa Ekonomik Topluluğu Üstelık bu gonışme. TRT Ha Bu arada Tıcaret Bakanlığın'n da pamuk ıplığı ıhracaünda uv (AET) geçtığımız av Turkıye'\e ber Merkezının gorevlilen bır Kulanmakta o^an vergı ıadesmı bır muhtıra \ererek ıplık ıhracın vana ıtılerek. açıkça van tutan vuzde 10 oramnda duşurmevı ka da uygulanan \ergı ıadesıne vük bır gazetenın genel vayın müdurarlaştırdığı ogTenılmıstır Bo\ sek oldjğıı gerekçeiıyle karşı ÇIK rune yaptınlmıstır. lece AET'nın pamuk ıphğme ıLs mış ve 15 mar'a dek yenı b'r du Bu program eger ana muhalekın Türklye've yonelık isteklerı zenlemeye gıdJmezse tek tarailı îe* par»ısme de aynlacak eşıt uzonluktakı bir programla dengelenmezse TRT'nın Anayasa ku n'\ olan »arafsızhğı çok belırgın bıçnnde çığnenmış oiacaktır • (DeTamı Sa. 9, Su 3 d«) Komandolar, çok sayıda okulda dün de saldırılarını sürdürdü (CumJburivet H»ber Merkeri) Komandolann karı dokulmesıne yol açan saldırıları dun de surmuşrür İTü ogrtsncısı Aüllâ Altaylı Emınonu vapur ıskelesın de kurşun yağmuruna tutularak ağır bır şekılde yaralanmıştır Sultanahmet îktısad.5 ve Tıcarı Ilımler Akademısınde ko.nando saldınsında da 6 oğrenci vara lanmıştır. lstanbul Üniversıtesı Hukuk ve Iktısat F^kultelerl komandolann çıkardıklan olay uze nne b.rer gun kapatılrruştır İTÜ ITÜ Maçka Maden Pakultesı Jeolojı Bolumu 4 sıruf oğrencısı Atıllâ Altaylı Emınonu vapur ıs kelesınde bılet almak ısterk»n Alı îhsan aduıda bır komando tarafından kurşun yağmuruna tu tulmuştur Karnından ve boşa zmdan «urşun ^ arası alan og r o r cı Bevoglu llkyardım Has'anesı ne ka'.dır.larak amehyat ed.lrrw> tır Açılar ateş sırasmda ıskeıede bulunan Sener Akdenız aduıdakı (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) lstanbul da «Basının rolu »f so Pamuk ipliği ihraç fiyatı arttırılıyor Kenan MORTAN ıthal yasagı getınlecegını duvur mjştu Iplık sanaMc.lerı bunun r uzerıne vaptıkla ı toplantı so nunda vergı ladesırun Kaldırıımasını buna karşıhk pamuk'a ujgulanan taban fıyatın daha ger çeıcçı bır duzeyde tutulmasını ıs m slerdı Sanayıcıler geçt.ğımız hafa Içmde yaptıklan son toplantıda BruKsel'e goturulecek onenlen tamşmış i e konuyu karara baglamıştır Buna gore, Turkıye"nm ıplık'e ortalama olarak 2 44 dolar olan ıfıraç baş fiyatı 2 68 dolara jukseltılmiştır. Alınan kararların ıkıncısı Iplık satışlannda pazarlık sınırlan olarak tammlanacak oranlar venıden gozden geçınlmış ve bu sıntrın yuzde 10'dan 6'ya lndınlmesi kararlastınlmıstır tpllk sa nayıcılerınm AET pazarında satış olanaklarmm surdurulmesl için aldıkları kararlardan uçuncusu, ortalama ıhraç fıyatının saptanmasmda olmuştur. Buna gore, tekstıl satış fıyatlarında son gelışmelert veren «Cotton Outlook» dergısmde uç ülkenın onalama fıvatının ortalamasuıa yuzde 8 eklenerek fıyaf sapta(Oe>amı Sa. 9, Sd. 4 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU CHP'nin seçmen yazım süresinin uzatılmasına ilişkin başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu reddetti A\KAR\, (Cumhurijet Bürosu) Yüksek Seçım Kurulu CHP nın seçmen KUtuklerı ^ z ı m suresmm uzatılmasına ılışsm başvurusunu dun reddetmıştır. Seçım Kurulu mın bu •vondekı karan CHPje bıldırılmıştır CHP djn Yüksek Seçım Kjru luna baş\urarak, bazı ıllerde 1 7 mat arasında vapılan yazım ış lemlerının bıtırılemedığını bırçok kışımn yazım dışı kaldığını bıldırerek vazım suresının «uygun bır sare uzatılmasmı» ıstemıştı (De>amı Sa. 9, Sü. 6 da) Erimiyor... SAVCI KEMAL ŞİMŞEK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ eskl Cumhurıyet Savcı Yardımcılarmdan olan £skışeh»r Camhurıyet Savcı Yardımcısı Ke mal Şimşek, oncekı gece Beyoğlu ndakı bır kulupte tabancavla ^•urularak oldurulmüştur. Ilk soruşturmaya gore olay şoyle meyaana gelmıştır Kemai ŞımşeK saat 24 sularnda Çıçek Pasajuıın üstundeki Eskı Emek kuluburje gelmış ve • Unuttum galıba bıraz bezlk oynayalım» dıyere^ bır sure bezık o\namıştır Daha sonra bez:k oynamayı bırakan Kemal Sımşek, sulubun Mudunyet odasına geçmış ve telefon etmek ısBevofta'nda temıştır. Tam bu sırada ahıze bır kulüpte elmdeyken ve ar^ası kapıya dotelefon ederken nuk durumdayken, sabıkalılardan tabancajla Nurullah Çmar ıçerı gırmış ve Ke arkadan mal Şımşek'm arkasından toplu ateş edilerek bır tabancayla 6 el ates etmıstır oldürulen Kurşunlar kafasına, kalbme ve Eyup eskı %ucudunun ust kısımlanna ısabet eden Şimşek hemen orada can Savcı Yardımcısı vermıştır. ve şimdiki Eskişehir (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Savcı Yardımcısı Kemai Ştmsek üleyman DemiTenn bfitfln amacı, DemnkTatik Partivl eritıp >ok etmektir. Cephe Hu.^umetının guvenovu almasından bu gune kadar geçen iki vıllık surede, OP mlljftiekillprınin yansını, Demlrel'e kaptırmıştır. Bunu gorenler: DP eridl bıtti. tükendi demislerdır. Parlamonto «Antmetiğine» bakıp hu vargılara varanların, ^Jkla^an seçımler sırasında bır de »••çmen «Geometrısıne» bakmalan eerekır. %caba DP eridı mı? Acaba, blrer hirer pjrtılerınden kopup Demirel'in Imcağına duşenler. DP ovlarını da. ceplerine alıp goturduler mı? Evet acaba?.. Pazar cnnu Demokratik Partinln \\duı tl Koneresıne tlttim. Aydm's girUdifinde, DP Genel Başkanı Ferruh Boz S Bir sanığı işkenceyle öldüren 3 polis, 6'şar yıl hapse mahkum oldu tZMtB (Cumhuriyet Ege Bürosu) Eşrefpaşa sarakolunda, b.r sure once gozaltına aıraan b.r k ş:j ı doi ere'< oldurauklerı ıddıasıyla vargılanan bır liomser ı'e w pol.s memurj Imır Ismcı Agır Ceza Mahkemesmce 6 jıl 8 ay hapse mahkum olmuş iardır Anmet Lale adında'^ı şahsı karakol nezarethanesınde ışirence ederek oıdarau.\ıen one surulen Komıser Şukru Topkara ıle po lıs memurlan Gençer Demır ve Ahmet Kaya dun '.apılan djruşıDevamı Sa 9, Su. 5 de) (Devamı Sa. 9, Sü 7 de) Tunç: «Çalışmr Meclisi'nden MC, işveren için yarar umuyor» ANKARA, (Cumhurhet Bürosu) Çalışma BaKanlıgı'nn çağrısı uze nne 6 Çalışma Meclısı dun Vakıflar Bankası Konferans Salonunda çalışmalanna başiarnış. Turk Iş \e MISK *oplantıya Ka tılmarruşlardır Çalışma Bakanı Şevker Kazan Çalışma Meclısı'nın «Usulsuz \e kanunsuz» oldu ğu jolundakı ıddıalan ıeddederken. Turk • Iş Genel Başkanı Halıl Tunç duzenledıgı basın top lantısmda. Meclıs"m amacmdan saptırıldıgım \e ışvereıılerın ıs j tedığı jonde bır kamuo\'u oluşrurulması amacır.a donul: oldufcunu tddıa e f mıştır D Sa. 9, Su. 3 de) TÖB DER Başkanı: «Örgütümüze saldırılar, insan haklarına saygısızlığın bir kanıtıdır» OLAYLARIN ARDINDAKİ ANKA KUŞU GERÇEK man duser Pnlitıka. vaşammda hazan bu basıt gerçeğı bile kenara iten garip olavlara rastlıyoruı. Baaa kışiler, boşlukta durabiliyorlar. hözgelimı TR1 Genel Mudurfl bunlardan biridir. Turkıye Cumhurneti de\letinin radyo »e televizyonunu voneten. bu vonetimınde enılrler ıpren, imzalar atan. harcamalara muhur basan, menıurîann durumlannı ssptavan, gorevden a'an, goreve çağıran bir adam. Turki\e Cumhurijetinin en b ü ^ k iki yargı orga(Devamı Sa. 8, Su. 6 da) E ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) TÖBDER Hopa Şubesı uvelennden oğretmen Vural Ural m başına demırle vurulup oldurul mesı uzerıne bır demeç \ereT TÖBDER Genel Başkanı Gazıoğ lu, «Canılerm korundugunus one surmuş, «Bırgtın mutlaka. faşıst cellâtlar ve onların arkasındaıiı guçleraen hesap sorulacaktır» de mıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) »H ve devrik Cumharbaşkanlarından Celâl Bayar, «mektepli» değildir. Alaydan yettsmiş bit politıkacıdır. Ama, îiu oljnyu Bayar'ı eleştirmek için belirtmiyoruz. Kendisini okul dışmda yetistirmiş kisilerin, kuştusuz daba çok alkışlanması ferekir. Bavar da Ittihat ve Terakkı komitacılığından baslayarak hayat okııllarında polltUtacıl^ı öğTenmlş, devletin yf.Vseh koltuklarına değin tırmanabilmlş, ama sivasal yaşaraını pek kotu kapatmıştır. Çankaya'da iken sÖTİedifi bir sözü vardır: «Her kuş, kanadına nereden kuvvet geldiğıni bilraclıdır» Eski \e>a ,>eni kurnaz politıkacılar, bu gerçeji çok ivi bilirler. Cahil olsalar da, kime da>anarak a\akta kalabileceklerinı ve kimin desteğiyle koltufa oturablleceklerini seıgileri^le bulurlar Bu sezgileri Idıçuk vaştan Relişmiş \e çekirdekten vetişmiş politikacılar. ne vazık ki sivasal ha^atımızrfa rok etkın olmuslardır. Kuşkusuz bir evren yasasıdır. Hiçbır sev boşlukta durmaz. tnsanoğlu bir avağını kaldırabilir. lklnci avaeuu da kaldırdıeı za •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog