Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Politika ve iş dünyasından kirli yüzler.. kirli çamaşırlarkirli oiaylar.. SEMtH ALTAN İÇYÜZÜ «4 giinde 3000. kitap» Genel dağıtım: TEKtN Te SERHAT Tek istekler için: UMUT Y Y P.K. A umhuri ÎST. YAYINLARJ YAŞAYAN TİYATRO Prof. Özdemir NUTKU TÎTATROİWXJZXrN, DOmJNÜ, BUGUlfÜNt) IABININ1 OGRENEBILECEGÎVtZ KÎTAP Isteme Adresl: Çagdaş YayınJan, Halken Soka* 39/41 CağalOglB tSTANBDL 53. YIL; SAY1: 18895 Kurucusm: TUMTJS NADÎ 200 KURUJ I CHP, seçmen yazım işleminin uzatılmasını isteyecek; AP'nir lstanbul ve Ankara'da ön seçim yapmıyacağı bildiriliyor. Ecevit Boran bugün görüşüyor TÜRKIŞ, ÇALIŞMA MECLİSI'NE KATILMIYOR ANKAKA, (ANKA) Çalışma Bakanlığınca düzenlenen 6. çalışma meclisinin çalışmalarına bugün Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü'nde başlanacağı büdirilmiştir. Çalışma Bakanlığından yapüan açıklamaya göre, toplantıda üikedeki ücret politikası ve uygulama durumu konularında ilgili kurujn ve kuruluşlar gorüşlerini açıklayacaklarchr. Bu arada Türkîş Genel Başkanı Halu Tunç, Konfederasyonun 6. çalışma meclisine Çalışma Bakanlığının partizan tutnmu nedeniyle katüamayacağını bildinniştir. Çalışma Bakanlığının, MSP'nin yan kuruluşu bıçiminde çalıştığmı söyleyen Tunç, durumu Başbakan Süleyman Demirel'e de anlattığını bildirmiş, «Çalışma Bakanlığının bir partinin yan kuruluşu gibi çahşması, Türk isçi hareketıne ve Konfederasyonumuza karşı bir harekettir» demistir. (Devamı Sa. 9, Sö. 5 de) Seçime ilişkin çalışmalar yoğunlaştı STİARA (Cumhurlvet Bürosu) Siyasal partiierin seçimlere iliş ı çalısma ve girişimlerinin son nlerde yogunluk kazandıgı göçarpmaktadır. Seçmen kütük•inin gerektiği şekilde tamamjmadığı savını öne süren CHP ıgün yüksek seçim kuruluna $vurarak seçmen yazımı süreıin uzatılmasını isteyecektir. e yandan AP'nin de îstanbul Ankara'da ön seçim yapmamağa, milletvekili adaylannın ge nel merkezde saptanmasına karar verdiği öne sürülmefctedir. Bu arada seçimlerde CHP ile TÎP'in bir işbirliği gerçekleştirmesini sağlamak amacını güden Ecevit Boran görüşmesi de bugün yapılacaktır. CHP Genel Sekreter Yardımcı^ tsmaiî Hakkı Blrler de verdigi bir demeçte, rejimin esenlığe kavuşması için MSP ile işbirliği yapabüeceklerinl bellrtmiştir. Dünün siyasal gelişmelertne fliş kln haberler şöyledir: Seçmen kütüklerinin yazımı, bugün saat 17.00'de sona erecektir. Birçok yerlerde seçmenlerin seçmen kütüklerine yazılamadığı bil dirilmektedir. Bu nedenle, CKP bugün. Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak seçmen yazımının sürdürülmesini ve sürenin uzatümasım isteyecektir. CHP Genel Merkeı yetkılileri. bazı illerde seçmenlerin kütüklere yazılamadığını, yanm islerinin 1 7 mart tarihleri ara sına sığmadığım ifade etmişler, bu amaçla Yüksek Seçim Kuruluna basvuracaklarını bildirmişlerdir. CHP, bu sürenîn nisan ayına kadar uzatılabilecegini, yasada bu komıda beürli bir srün bulunmadıgını tfade etmişlerdir. (Devamı Sa. 8, Sü. 4 de) Denizli'deki çatışmada bir öğrenci, Trabzon'da ise bir öğretmen öldürüldü (Cumhuriyet Haber Merkezi) Trabzon'da TÖB DER üyesi bir öğretmen, Denizli'de de bir öfrenci öldürülmüştür. Gaziantep'de Ülkü Ocakları üyesi al:ı öğrencinin kaldığı evde dinamıt patlamış. bunlardan biri parça lanarak can vermiştir. İstanbu] Galarasaray İşîetmecilik Yüksek Okulundan 10 öğrenci de 1. sınıf ların dağıtılmasına ilişkin kararı protesto için ölüm orocuna baslamışlardır. Denızli'nin Buldan ilçesi'nde komandoların Kız Meslek lasesi önünde gençlere saldırmasıyla çıkan vatışmada bir kişi ölmüş, ikı kışı yaralanmıştır. Süleyman Çobanoglu adındaki gencin yarasının ağır olduğu bildirilmiştir. Edinilen bılgilere göre, koman dolar, Buldan Kız Meslek Lisesi (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Romanya'da depremden ölenlerin sayısının birkaç bine ulaşmasından korkuluyor BÜKREŞ Romanya'da cuma akşamı meydana gelen büyük depremde ölenlerin sayısının bir kaç bine ulaşmasından endişe edilmektedir. Homanya hükümeti yayınladıgı bildiride önceki akşama kadar «adece Bükres'te öliı sayısının 972'ye, yaralı sayısının da 2Ö00 kadarı Bükreş'te olmak üzere 3200e ulastığı açıklanmıştır. Ancak. daha bir dizi bölgeden haber alınamadığı ve enkaz Uşak, Afyon ve Adana'daki kazalarda 15 kişi öldii, 23 kişi yaralandı iımhuriyet Haber MerkezO Uşak • Afyon, Afyon Emırığ ve Adana Ceyhan karayolrında dün meydana gelen iıç aada 15 kişi ölmüştür. Altı Mştein oldüğü trafik kazası Uşak Afyon karayolunda meydana gelmiftir. Aiyon1 dan Uşak'a gitmekte olan Ed:p Uluğ yönetimindeki 31 AF 373 pl&kalı otobüsle, karşıdan ^el | mekte olan Sman Duman yone \ timindeki 64 AK 817 plâkalı m: ıtilbüs çarppışmıştır. Kazada. Mehmet Arasever. Halit Şimsek. Ramazan Tuncer. Bekir Keskın. Hasan Arıkan ve İsa Arslan adlı yolcular olay yerinde ölmüş j lerdir. Aynı kazada yaralanan 23 ! yolcudan durumlan ağır olanlar İTşak Devlet ve SSK hastane.eri ne kaldırı'.mıştır. TÜMDER: "EN AZ GEÇİM İNDİRÎMİ YASA ÖNERİSİ, ÇALIŞANLAR ALEYHİNE HÜKÜMLER GETİRİYOR,, AVKARA, (Cumhurivet Biirosu) TÜMDER Genel Sekreteri Gor kem, geçim indirımi ile ilgili ola rak dun verdigı demeçte, «En az geçım ındirimi yasa tasarısı çalı ^anların aleyhine yasalaştınlmak ;steniyor» demiştir. Görkem, işçiler ve memurların gelir vergisi içindeki payının yüz de 69 olduğunu, buna karşın ulu sal gelirden yüzde 68 pay alan sa nayiciler, tüccarlar, çiftçiler ve diğerlerin'n, gelir vergisinin yüzde 31'inl ödediklerini hatırlatmış. özel indirimin asgari ücret duze yine çıkarılmasını is^eyerek ozet le şöyle devam etmiştir: «MC'nin tasarısında yer alan ve çalışanlann aleyhine bir durum yaratan diger bir husus da. ver Si iadesinin kaldırılmak istenme sidir. Buna gösterilen gerekçe gülünç oldugu kadar da yasalara aykırıdır. MC ne kadar gayret ederse e' sin, sermayeden yana bir iktidaı olduğunu gizleyememektedir. 193 say.lı gelir vergisi yasası nm 87. maddesinin 4. fıkrasıni dayar.ılarak mevsimlik işçiler, takvim yılı ir;:nde çeşitli nedenlerîe isren aynlanlar, takvim yılı içinde işe başlayanlar, emekli ye aynlanlar fazîa kesilen vergilerinin ladesi ıstemiyle beyanname vermek"'dfrler. Tasarı 87. maddenin v u f'krasını kaldırma > yı ö n ç i i r n ^ r ^ i r . Gerekçe olarnk da «vprşi dairesine büyük l'.ültptler yük'.cdigi» ileri sürülmekıedir. Bu lıakkm geri alınma si halinde zaten adaletsiz olan vergilendirme ça'.ışanlann aleyhi ne daha da adalersiz bir görünüm alacaktır. Diğer taraftan bu maödenin 1976 yılından geçerli olması öngörülmektedir. 1975 yılma ilişkin olarak sadece 1976 yılında 10 bin emekçi bu haktan yararlanmış ve vergi iade si almıştır. Bu hakkm kaldırılmak istenmesi, MC'nin çahşanla nn düşmanı olduğunu kanıtlamaktadır.» Öte yandar., AA'nın haberine göre Ülkücü Memurlar Derneğj Genel Sekreteri Taner Yalçın. yaptığı açıklamada, raemurlann aldığı maaşın yüzde 73'ünün ilk ancîa elden çıktığını, geri kalan yüzde 27si ile de temel ihtiyaç maddelerin karşılandığını soylemiştir. Taner Yalçın. bu konudaki açıklamasını rakamlar vererek belirlemiş ve şöyle demiştir: «Aldığı maaşın yüzde 50'sini ev kirasına. yüzde 15'ini vergiye, yüzde 8'ini Sosyal Güvenlik Kurumu'na hemen veren ve ilk anda gehrin yüzde 73'ünü elden çı karan menıur, maaşının ancak yüzde 27'si ile temel ihtiyaç mad delerini karşılamaktadır. IDevamı Sa. 9. Sü. 6 da) altında birçok n»w! bulundı:*\i bildirilmektedır Isviçre'den gonderilen özel egı tim görmüş köpekler koku yo luyla enkaz aitmdakı cesetlerır bulunmasmda kullanılmaktadıt Bükreş'te bulunan batılı dip'ı'i matlar. ölü sayısmın en az 2 K0 C1 3000 dolaylannda olacağını tah min ettiklerinı söylemışlerdir. Bir batılı diplomat. beş kat apartımarunın o sırada yoldar geçmekte oiaıı otobüsün üzerinf joküdığuıı gördügünü söylemis ve «otobüsteki tüm yolcular ol dü» demiştir. Romanya haber ajansı Ager pre'e göre. devlet başkanı Çavu şesku Bükres'te depremden er çok zarar gören bölgelerden b: rınde 16 blok apartmanm köu inşa edildiğinin anlaşıldıgını aç> lamış ve bunun sorumlularınır (Devsmı Sa. 9, Sü. 2 de Milli Eğitim Bakanı Erdem'in Ege gezisine komandolar büyük ilgi gösteriyor Hikmet ÇETiNKAYA tZMİR Milli Eğitim Bakanı i Naili Erdem'in asluıda erken ;im nabız yoklaması amacını jiyan Ege gezisi ilginç geçiyor. çim bölgesı tzmirin üçelerini laşan MiUi Egirim Bakanı, zde öğretmenlerle toplanıyor. 'sa, bir tek TÖBDER üyesi öğtmen katılmıyor bu toplannia. AP'li Bakana komando öğretsnler ilgi gösteriyor ve her git;i yerde «Başbuğ Türkeş» diye rşılanıyor. Ali Naili Erdem, bir taşra poıkacısının mizansenıni «Altayr'dan Tuna'ya. diyerek simgelir konuşmasının bir yerinde. ım bu sırada komandolar başlır gösteriye: • Milli devlet, güçlü iktidar..» Milli Eğitim Bakanı Ali Na:li •dem, Tire, Torbalı, Ödemiş, raz ve Beydağ'aa ayni göstenerin «Bozkurtiar gelıyor» ve iomünistler Moskova'ya» gibi )ganlarıyla karşılanırken, en iyük öğretmen kuruluşu TÖBîR yöneticileri kamuoyuna şu ıklarea.n yapıyorlaroı: (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) AFYON KARAYOIUNDA Afyon • Emırdağ karayolunda ı ki kazada. ise dört kişi ölmüş j tür. | Ankara'dan Emirdağ yönüne gitmekte olan Ata Yücelin kullandığı 03 A 308 plâkalı otomo Y bü, ters yönden gelen bir kamyonla Afyon Dörtyol ile Sivrıh: sar karayolunun 25. kilometresinde çarpışmışür. Taksinin ön (Devamı Sa. 3. Sü. * dr) SİİRTTE JANDARMA İLE KÖYLÜLER ARASINDA ÇIKAN SİLÂHLI ÇATIŞMADA BİR KADIN ÖLDÜ StİRT. (Cumhuriyet) Siirt'in Sason ılçesine bağlı Meşeli köyün de. dün öğle saatlerinde, arama yapmak isteyen güvenlik kuwe f leri ile köylüler arasmda süâhlı çatışma çıkmış ve Safiye Ayhan adında bir kadın ölmüştür. Çatışmada ikisi uzman çavas bıri de jandarma eri olmak üzere 6 kişi de yaralarunıştır. için yaralılarm hastaneye taşınmasının geciktiğini, köyde geniş güvenlik önlemleri alındığını ve Siirt'ten takviye birükleri getirildiğini belirtmiştir. i Esrar kaçakçılığından yargılanıp salıverilen Angcla, Alman Konsolosluğuna sığındı tZMtR, (Cumhuriyet Egc B rosu) TJluslararası bir düzey de esrar kaçakçıhğı yaptığı ge rekçesiyle bir süre önce erkek kardeşiyle birlikte İzmir'de tu tukJanarak 1. Ağır Ceza Mahke mesince önce ölüm cezasma çan tmlan, daiıa sonra bu cezası yıa şının küçük olması nedeniyle lı yıi 8 aya indirilen Alman Angeli Wingler, Yargıtay 5. Ceza Daire since suçsu2 görülüp Buca Ceza evinden salıverilmesindsn iki güı sonra ortadan kaybolmuştıır. Esrarcı kız Angela, önceki güı avukatının yazıhanesinden teie fonla Almanya'da bulunan anne siyle görüşmüş, daha sonra Al man Konsolosluğuna sığınmıs tır. Polisçe yurt dışına çıkışı ya saklanan Angela'nın İzmir'den I: tanbul'a gittiği bildirilmiştir. Demirel TV'de konuştu: «Milyondan başladık triiyona geliyoruz» Eaşbakan Süleyman Demirel. televızyonda dün gece. bir saat 10 dakika süreyle «1977 bütçesi hedeflerüTi» anlatmış, MSP lideri Erbakan'ın bundan önce ağır sanayi brifingi ve gezilerinde yaptığı açıklamaları tekrarlamış. «Biz milyondan başladık. 100 milyara geldik. şimdi triiyona ge liyoruz. Türkiye trilyonları telâffuz etmeye ahşmalıdır» de(Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) SAVCININ AC1KLAMASI Havanın ısınmasından yararlananlar arvtında unatör baUkçüar da vardı. Sason Cumhuriyet Savcısının ?aptığı açıklamaya göre, cinayetten sanık 4 kişinin Meşeli köyünde saklandıklarına ilişkin bir bilgi üzerine 32 kişilik bir jandarma müfrezesi köyde arama yapmak istemiş. ancak üzerlerine, ateş açılmıştır. Bu Köşeden Ankara'da Cambazlık ALTAN ÖYMEN Geçen kasutı ayında hükümette Bütçe tasansı görüşüJürken, MSP ile AP arasında başbca çatışma konusu, MSPIi bakanlıklara verilecek ödeneklerdi. Erbakan bir kere bn ödeneklerin hayli yüksek tutuima sını istiyordu. Aynca buıılan. Maliye Bakanının iznine bağlı olmadan. doğrudan dojpvya knllanmak i»tiyordu. Bütçe tasarısına bunu satiayacak formüller konulmasını sart koşuyordu. Gerekçesi de şuydu: Ödeneği bütçeye koyarsınız. Ama iş bunun sarfına gelince Maliye Bakanı, «Hazinede para yok> der.. Sonra veririm der... Bizi uyutur. Böyle numaraları (Devanıı Sa. 9, Sü. * de) Batı bölgelerinde bahar havası geri döndü, Doğu'da kar yağışı sürüyor Şubat ayı içinde genellikle mev sim normallerinin üstünde sıcak giden havalardan sonra, mart başmda yeniden çok soğnk günler yaşanan yurdumuzda, hava sıcakiığı batı bölgelerinden itibaren artmaya başlamıstır. Dün tüm Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin bahar havası geri dönmüş tür. Ancak iç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışının hâlâ sür düğü bildirümektedir. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığmın artması devam ederken, yağışlar da yeniden başlayacaktır, Yağışlar sahil kesimlerinde yağmur, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar la kanşık yağmur şeklinde olacaktır. İlgililer önümüzdeki 4 gün için de hava sıcaklığmın Batı bölgelerinde artacağını, diğer bölgeler de azalacağını. 1 marttan itiba0 ren ise tüm yurtta yağışlarla birlikte hara sıcaklığında yeniden azalmalar kaydedileceğini açıklamışiardır. ALTI YASAU Saat 12 12.30 sıralannda çıktığı bildirilen silâhlı çatışma yarım saat kadar sürmüş ve Safiye Ayhan adlı bir kadın ölmüştür. Çatışma sırasmda adlarının İbrahım Karakütük ve Şerif Kurt olduğu açıklanan iandarma uzman çavuşları ile Hasan Akdoğan adındaki er ve köylülerden kimliği açıklanmayan iki erkekle bir kadın yaralanmışlardır. nerji Bakanı, etrol boru attındaki îknik güçlükleri örüşmek için ak'a gitti SKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Er.erji ve Tabii KajTiaklar ?a »m Selâhattin Kılıç, Türkiye Irak petrol boru hattında j eydana gelen teknik güçlükle ! n giderilmesi ve yeni petrol fi ! ıtlarmın ay'arlanması konusuy | ilgili görüşmelerde bulunmak | «re dün Irak'a gitmiştir. ! 45 Ocak 1971 tanhlerınde bü ik törenlerle açıhşı yapılan pet i ıl boru hattına gerçekte perrol ımpalanmad'ğı. törenler s;ra , nda «petrol pompalandı, 40 ' in tnpra Vnrmırft» 1 TIr'Q alfnrfllf» Bir Tek Söz Bekledim Hıfzı Veldet VTLiDEDEOĞLU Türldye Berolar Birllğl, Danıştay hararlannın idarece uygulanmaması dolayısiyle 4 mart cuma giinünü •Kınama Günü» olarak ilan etmiş re o güii bütün yurttaki avukatların duruşmalara girmemesi için bir tavsiye kararı almıştı. Aynı günün akşamı televizyon haberler bülteninde öğrendik ki, Erzurum Barosu Yönetim Kurulu ve bazı kentlerimizdeki avukatlardan kimisi bu tavsiyeye aymamışlar ve duruşmalara ginnişler .. Buraya kadar her şey doğal. Çünloi Türkiye Barolar Birliğinin karan, biçimsel yasalar yönünden baroları ve avukatları Velev bir giin için olsa bile mesleklerini icradan alıkovacak bağ lavicı bir yaptınm fücü taşımıyordu. Bu dnru ma göre kimi avukatiaruı duruşmalara girmeieri normaldi. Normal olmayan iki nnkla var: Birincisi, hakkındaki Danıştay karanna nymavarak televizronu vasa dısı iseal etmis bir kişl durumunda oldugu, yalnız Danıştaj'ca değil Yargıtay'ca da karara bağlanan Şaban Bey'in ekranlarında boy gösteren bu avukatlartn gerine serine. Türkiye Barolar Birliğini politika yapıııakla suçlamaları; Ikincisi, bir gün için duruşmalara girmemenin yasSlara aykırı olduğunu Avukatlar Yasasından maddeler sıralayarak ileri sürmeleridir. Geçen hafta îstanbul Barosunda avnkat staji yprlerine vermiş olduğum Anayasa ve hnkuk rievleti» başlıklı konferansta şu cümieler yer aimıştı: «Bütün hulcukçulann bir tek siyasal ve ekonomik düşünce doğrultusunda birleşmelerine olanak yoktur. Bunlardan kimisi devTimci, kimisi evrimci, kimisi de tutucu bir göriişe sahip olabilir. Bu, doğaldır; çünkü düşünce özgürlüfü kışinin en doğal bir hakkıdır. Ama, hangi görüşü tasırlarsa taşısınlar, bütün hukukçulann ülkede (nrrımı Sa. !l Sii 4 riüt TAKVİYE GONOERILDI Sason Savcısı, açıklamasmda. köye motorlu araç gidemediği ISTANfiUL'DA BAHAR Tüm batı bölgeleriyle birlikte dün İstanbul'da da bahar havası yaşanmıştır. Hava sıcaklığında 10 derecelik bir artışın kaydedildîği kentimizde halk pazar gününü, deniz kıjnlannda ve parklarda geçırmistir. Köprü ve Bofaziçinde balık tutanlann çokluğu da dikkati çekmiştir. MUSTAFA EKMEKCi'nin ANKAKA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇİZGİSİYLE n ,»*« ^ı*. \ AP'll Maliye Bakanı, MSP'li Bakanlıklann yatırun harcam»larını koşullara bağlıyan bir genelge yajınladı. BASIN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog