Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. CUMHTJRtYET ÎSTANBCL adına NADtR NAIJt TELGRAF ve MEKTTTF adre*i: • Genel Yayın Müdürü OKTAY KLRTBÖKE Posta Kutusu îitmbul No: 246 • Sommlu Yaa Islerı Müdiırü RU.KNT DIKMEVER • Basan ve Yayan: CUMHURİYET Matbaacuık ve TELEFON : 28 V M T GazeteciUk T.A.Ş. Cağaloğlu, Halkevl Soi. No: 3941 (Beç Hat) BASTN UYMAYI •* • BtROLAR : AnKara Atatür.: ^ Yenisehir Tel.: 17 58 68 25 57 Bulvan No. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 * Atarürk Caddesı üğurlu PasaJ AHU.K YASASIXA TAAHHÜT EDER Bulvan Yener Apt. Oi • İZMİR Halit Ziya 30 12 47 f > • ADANA l < Tel: 14550 19731 ABONE ve ÎL\N Aylar 12 6 3 1 Yurtiçl: 720 360 180 60 ' .rtdışı: 117u 585 292.50 97.00 Ülke eruplarma ve ağırlığma göre uçak farkı okuyucu tarafmdan avrıca ödenir... Başlık (Maktu) 750 Lıra 2 3 ve 9. sayfa (santımi) 20ü » 4, 5, 6, 7. sayfa (santimıı 160 » Olum. MevLıd fesekkur (5 santımı) «IKI > Nişan, Nıkâh, Evlenme Doğum 300 » Yayın Hayatı (kellmesi) 4, » Ka"ip ıkelımesi) 3, » fi MART Imsak Güneş 4.4i f 2Î Iklndi Aksam 15.38 18.06 TAKViM 1 l " Ogle 1İ.25 Yatsı 19.3fi KEÇİBORLU'DA (Bastarafı 1. sayfad») de yükselmıstır. 23 ocak günü sağcı bır grup kahveyı yayhm ateşıne tutmuşlar ve kurşunla yarslanan Mustafa Büyükkorkmaz'ı dana sonra b:çaklajarak ö'.durm^îlerdır. CHP Gençlik Koiları uyesı olan gencin öldürülmesıyle ılgıli olarak AP İlçe Bas.<am U*urlu ön ce gözaltına ahnmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştır. Aneak Keçıborlu sorgu hâkimi sorusturmayı gemşletmış ve Seyfuilah Ugurlu'yu olayın tahrikçisi oldugunu saptayarak tutuklamıştır. İSTAH8ULD& ÎTÜ Maçka Inşaat Fakültest öğrencisi Abdullah Ozmen önce ki gece yarısı Yeşildirek'te kal dağı Rüstempaşa yurdundan çıkarken silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştır. Ayagmdan ve sol kolundan ya ralanan öğrenci Beyoğlu İlk Yar dım Hastanesine kaldınlarak tedavi alttna alınmıştır. öğrenciye ateş açanlann kimlikleri saptanamamıştır. ÖL'İİH ORUCU Galatasaray îşletmecilik Yükg*k Okulunun binncı sınıflan nın dağıtılmasını protesto amacıyla bugün 10 öğrencınin öltim orucuna başlayacagı bildirilmistlr. öfrenciler okul yönetiminin, kendileriru Aksaray Ticaret ve Makye Yiiksek Okuluna devretmek istediğıni belirterek, «Bize kendi isteğimiz ile bu okula git memız için baskı yapılmaktadır. Ama bunu kabul etmeyeceğiz. Boykottan sonra ölüm orucu tutacagız.» demişlerdir. ECEVtTiN F0T0GRARH1 YAKT11AR Keşan'a bağh Yer.'.macm koyü fcahvesinde komando olduklar: belirtilen 5 genç CHP'den gönderilmiş bildirileri ve Ecevifin fotogTaflarını yakmışlardır. Ahmet Kozlu, İbrahim Sam, Hasan Kirezli. Şukrü Kırezlı ve Recep Güngör adındaki gençlerin, kahvede kendilerinin koman do oîduklannı ve CHP seçimleri kazansa da Başbuğ Türkeş'in on an .ktidara getirmiyeceğini söylediği de ileri sürülmüştür. MHP, EMNİYET GENEl MÜDÜRÜHÜ ÎİKİYE7 ETT1 MHP Genel Sekreterl Osnıan Alba^Tak, dün bır açıklama yaparak. Emniyet Genel Mudüru Metın Dirimt«kin'in TCK'nun 193 ve 240 maddelerine göre suç teşkıl eden hazırlık tahkikatıyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu bu nederüe kendlsini Cumhuriye; Savcüıgına şikâyet ettiklerinı bıldirmiştir. Albayrak. 20 şubat tarihlnde tstanbul'da öldürulen ODTÜ bğrencisi ve CHP üyesi Aiımet Ağa ofchr'nun katülerınin MHP ile il p\i bMVunmadıgım bildirmelerine ragmen Emniyet Genel Müdürlı nün «Katil zanhsı iki kişinin. ^ MHP'ne bağh oldugunu» açıkladığını belırtmiş ve «Bu hareke;ı ile Emniyet Genel Müdürü suç işlemiştir» demiştir. IÇiŞLERİ BAKANININ AÇIKUMASI Buolar (Baştarafı 1. Yanıt: Bir Iktidar değişikligı olsa, kişiler de degişse, sanırım ki, Barolar Birliği yine, aynı mücadeleyi sürdürmek Eorunda kalacaktır. Ancak sorunun kökenine gidılirse çöriim bulunabilir. Çagımızın son bölümiinde teknik üerleme TRT'ye toplumsal rt sıyasal büyük etkenlik sağladı. >TRT hukuku. yetersiz haJe geldi. Demokra'ik ülkede ilk kez. TRT've özerklik ve yasal güvenoe sağlamakla tarafsızlığm gerçekleştınlebilecegi düşünüldü. Fakat bunda başanya ulasılmadı. Memleketimizde de, TRT sorununu kökenine giderek çözmek zonındayız. Bu yapılmazsa her iktidar değişikliğinde, aym cekişme devam edio eidec»ktir. ÇA6DAJ HUKUKÇUIAR DA TRT'Yi ELEJTiRD) öte yacdan ajxa konuda g6 rüslerini ;ıçık!ayin Tağdas Hukukçular Derneği Genel Başkanı Halit Çelenk de demeğın ttlm sube ve üyelerinin direnişe katıldıklannı açıklamıs ve TP.T'nin konu ile ilgili tutumunu elestirmiştir. Çelenk şöyle demiştir: «Avukatlık tanhimizde 4 mart dırenişi, avukatlar tarafından ilk kez başvunılan bir eyLem olmuştur. Bu açıdan direniş, tarihsel bir anlam ve nitelık tasımakta dır. ÇaŞdaş Hukukçular Demeği tüm sube ve Uyeleriyle direnişe katılmışlardır. Hemçn tüm barolar TBB'nin kararlarına uymuş ve Türkiye'nin her yöresinde a\Tikatlar mahkemelere girmemiş lerdir. Bazı baro çevrelerinde kımi avukatlar bovkotianna uymamışlarsa da buniardan bazılan zorunlu nedenlerle boyle bir tutura içine girmişler ve pek az sayıda avukat da karan doğru görmedıkleri için katılmadıklarım söylemistir. Bu istisnaların, genel direnişin başarıstnı etkilemeyecek ve ona golge düşüremiyecek kadar önemsiı oldugu görülmüştür. Avukatlar boykotunda durulması gereken önemli nokta, TRT nin her zaman olduğu gıbi taraf lı tutumu olmustur. «Fuzuli şagıl» Karataş'ın televızyonu 3500 üyeli Ankara Barosu tarafından oüzenlenpn ve Anltara Birinci Ağır Ceza Mahkpmesi Salonunda yapılan fomma bir görevli gonderrr.pzken, Artliye binasmda durusmalara girmek taraftan olan ve sayıları 15"i geçmeyen bazı avukatlan televizyon ekranlarınn almış ve konusmalarını vermiştir. Bu tutum bile boykotıın başansmı ve karşı çıkanlann nıcelik ve niteliSiıü göstermektedır. Yuksek yargı organlannı v» bağımsız mahkemeleri savunan, hukuk devleti ilkesfnin ülkemizde yerleşmesinl hedef alan, Türkiye avukatlannm bu tarihsel direnişi, kamu görevi yapan a\ukatlanmiza saygınlık kazandırmış ve avukatlar için bir bilinç göstergesi olmustur.» VTYAHA BAMS8 * : CHP LÎDERİ (BAşUrafı 1. sayfada) Bu düzen degışılJığınüen ^açmak Turkıye'yı bugunku açmaza, Cephe Hükümetını de bugünkü çıkmaza getırmiştir. Seçim de ancak düzen değ'.sıklıği volur.u açacaksa b;r çıkış yoludur. Biz. önümüzdeki genel seçimlerin o yolu açabileceğine, onun için gerekli yetkiy: ve gücü de CİIP'ye vereceğine inanıyoruz. O nedenle önumüzdekı seçimler büyük önem taşımaktadır. CHP seçime giderken kendi program:r.ın ve doğrultusımun halk tarafındar. daha iyı değerîendırılmesım sağlayacak bir eğitimin yanısıra se çım tekniği ile ilgili sandık guvenliğı iıe ılgili eğıtimı de hızlandırmak zor.ındadır. Seçimlerin Bne alınmasını b:z. AP'yı kendi kazdığı kuyudan kur tarmak için değıl, o kuyv.ya ülkeyi, demokrasivi ve ulusai ekor.omiyi de birlikte sürüklemesını bir nokrada ve bir an once durdurrr.ak için ısteyebilinz. Genç liğı, AP'yle bır ortağımn destekledısı eşkıyadan bır an önce kurtarmak için ancak seçimlerın öne alınmasını ısteyebilinz. AP' nın Turkıve'yı, ekonomiyı, rejımı kurtarmak için seçimlerin öne f.lınn.asını istediğine .r.anmak bızım için zordur. Bir devleti, bir toplumu, bır rejimi ayakta tutmak için ne gerekiiyse hepsini yıkmak paiıasına paramparça bir .ıülıümeti zorla yerinde tutmak mümkun değildir. Nefesi çoktan tükenmıs b;r h'ikünıeti sunı teneffüsle yaşatmak uğruna hergün gençlerı oldürmek. cüdürülmeUrıne seyirci kainıak. insanlık değüdır. Eğer AP'nın ı=teği gerçekten ulke%ı bunaiımdan. rejimi tehükeder., gençleri ülümden i:urtarrr.ak oisaydı. bugunkü hiıkümet içinde bile bunun ör.lemîerinı bulabılirdi. Bunun önleınîerinı bulamayacağına kana.'t getirdığı takdirde (benırn gençlerin rlümü pahasma, demokrasinın te'rJikeye cıüsmpsı pahasr.ıa bu butun ınandıncılığını ve tutarlılıgmı y.tirmiş hükümeti ayakta tutrr.a.5a hakkım yokıur) der ve hükurneti bırakmak sonımlulugunu gö»terirdi. Bu nedenle AP'nin seçimlerı öne almaktan belli belirsiz söz ederken rejımi, ülkeyi düşündügııne inanmak bugün için zordur. B:z her şeye rağmen kurtulus yolunu bulacağız. Bunu da halkla elele seçiml° olı!'1r."'tız.» DAiRElERO! E5KİYA ANKA Ajansı'r.'n iiaberıne göre, CHP Genfi Bnşkanı Bülent Ecevit «Fugün bazı Devlet Daireleri hiç kuşkusuz Analet Partisi'nin bi:°ı ve onayı içinde kamu görevlisi kılığına sokulmuş eşkiya ile doldurulmaktadır» demiştir. Dev'.e' îstatistik Enstıtüsü'nde çalışmnkta olan bir memurun Ulku Orakları'na kEydedilmek ve MHP'ye seçim '>r.sışı vermek üzere zorlandığını. aksi takdırde can güvenliiinın teh".ikede oldugunu bıldirerek CHP Genel Merkezi'ne başvurması üzenne bir açıklsma yapan CHP Genel Başkanı «bu genrı tanıyoruz. bu ger.çten, e^îciyanın yo! kesmesi ç'.bi. Devlet Dairesi ıçmde zorip. para ai.nıak ısteyenlerin ve \erme;s° kendisını öldiireceklerin de kimliklerinı biliyoruz. En küçuk bir şey olursa Savcılığa baş\iıra'a'uz» seklmcle konıışmus'ıır. ÜSTÜNOAG'IN ANLAÎÎIKIARI CHI' Gençlık Koiları Eğıtim Seminermde bir acıklama yapan CHP Genel Sekreter Yardımoısı Mııstafa Üstündağ da dün bir memurun kendısine başvurarak can güvenliKi istediğıni belırtmiş ve şunları söylemiştır: «Bu genç can kaygısındadır. Bize (canımı nasıl kıırtaracağım) dıye başvurmuştur. Bu genç arkadaşını halen îstatistik Enstitüsü'r.de çahsmEktadr.. Önceki gün Ülkü Ocaklan'ndan bir grup tarafır.dan çağnîr.T.s, TTIkü Ocaklan ?iriş formu ,ver:lmiş. Forji)ha'en elindedir. (Bu formu yerine kadar doldurup 300 TL. üye aıdatı, 150 TL. de MHP seçim kampanyasına yardımla birlikte getireceksin) emri verilmiştir. (Benden önce iki arkadaşım dövüldü. Altı ayclır halen sağhk ları duzelmedı. Korktuğıımdan birşey dıyemedim. başüstüne deyip aynldım ) diyor. Arkadaşım, rr.ahkeme huzuruna çağırılır gibi telefonla aşağıdakı bır odaya çugırılıyor. iki adamla birlikte asağıya gotüruiüyor. Formu hâlj getirmedıği hatırlatı lıp (öbürltrine ne yapıldıysa sa na da o yapılacak) deniiıyor. Arkadaşımın bize anlattıkları ve bazı bu nevı olaylar birbirir.ı tutuyor. Ger.çler < Kaydolmaktan bu nevi paraları vermekten çekinmiyoruz. Ama kaydolduktan sonra suç işlemeye itiliyoruzı diyorlar. Once kavgalara gondenliyorlarmış ı Kavgalardan sonra elimize tabanca vcrılıyor. Onlar arkamıza geçıyorlar tabanca ile suç işlememiz emredilıyor) diyor lar. Teknik öğretimden gelen pek çok ötrenciieri dinledım. Bır köyden gelen çocuk ruikii Ocaklanna kaydoldum, dün elimize tabanca verildı. Buraya okumaya geldim. Onlardan çörjldüm, aciam öldünr.em istendi bizi kurtarır. > diye baş\uruyor. Can güvenlığini sağlama olana*ımız olmadığı için gencin ismini açıkhyamıyorum, ortada devlet hükümet var mı yok mu kuşkuluyuni, bu gencin yarm öldürülmeyeceğinrien emin de*ilim.» (Baştarsfı 1. sayfada) Boran telgrafmda «Saçimlerde ve parlamentoda oy çoğunluğunu kazanmanın hukuk düzeyinde ıktidar yolunu açşa da, ;lerıci demokratık bır iktidarın gerçek dayznağını, toplumun işçi, emekçi k:tlelerinin ve diğer demokratık gürlerin oluşturacağını, ay nca faşizmın geriletilmesınm ve demokrasinin korunup gelıştirılmesinin seçımlere inhisar e'meyen, daha geni« kapsamlı ve uzun vadeli bir sorun oldugunu» belırtmış ve şöyle demiştir: «Eu nedenle TİP kitle tabanı ve poütik afırhğı olan demokratik nitelıkteki partiier arasında dayanısma. güç ve isbirliğı oluş turulmasmı zorunlu bulmakla. bunun başarılmasını toplumsa: ve tarihsel bir görev bılmektedır. Dünyada geçmişte ve günümüz de çok başarılı örnekleri görüldüğü üzere demokratik sol ve sosyal demokrasi ile sosyaiizm taraftan part:lenn. emperya'.ızme ve fasız:ne karşı, uzun vacie'.ı perspektif içinde rünitecekler! kararlı ve in?nç:ı .arjç ve ışbırüğıırr!, hele ülkemızın ojgun ıçine ıtildigi koşullar gözönüne alır.ırsa, taşıdıŞı onem ve degere ve bunun emperialızmı ve faş:z.mi gerılr'tmpde sağlavacagı yarara aynca dikkatı çekmege gerek duymuyorum. Çağrımızın baş ta sız olmak üzere yetkılı organ ve kurullanr.ızda dikkat ve titizlikle ele ahnacağına inanıyoruz. Parti çalışmaları dolayısıyla bir süre Ankara'da bulunacagım dan, gerek duyulduğunda, zıyaref.nizde bulunmak ve konuyu sizrnle görüşmekten ayrıca memnun olurum. Bu takdirde Ankara :! başkanlığımız vasıtasıyla jygun bır gun ve saat saptanabılir sanırım. Bu vesile ile kongremıze •»«3derdiğiniz mesajdan dolayı t«şekkür eder, demokrasi mücadelesındeki ça!i5malar:mi7da başan dileklerimizı sımarım.» îçişlerı Bakanı Oguzhan Asütürk dün valiliklere gönderdığı bir genelge ile okullarda egitım ve öğretim özgürlüğünün sagian ması içm gerekli önlemlerın aImmasını istemiştir. 1$KEKCR{| KINANDI Elazag Barosu ybneum mırulu basına yaptıgı açıklamada polısın kar&kollara herhangı bir suç tan dolayı getirilen kişilere ç*?ıtlı işkenceler yaptıgını ileri surmuş ve polisin bu tutumunu kınamıstır. Bükreş'te ölü (Hijlarafı 1. ssyfada) neye kaldırılmLştır ve buniardan 1200'ün durumları ağırdır. Romen Kızılhaç'ı Bükreş'ten başka Alexandra ve Iası kenüe rının de depremden hasar gordü günü, Cenevredekı Uluslararası Kızılhaç'a bildırmiştir. Bükreş'te Dınamo ve 23 Agustos stadlannda 2 adet olaganüs tü hastane kurulmus, taksiler ya rahlarm ve ölülenn tasınması için ambulans halinde çalışmış tır. Romen Hükümeti bir kararname yayınlayarak ılgili kuruluş ların, yeterh gıda maddesi sağlanması ve salgın hastalıklann önlenmesi için önlem almasını istemiştir. Fükreş halkı ortalama 7.1 şid detmdeki depremden sonra gece yı parklarda ve arabalarda geçlr mıştir. Bükreş'in uluslararası hava alanında trafik bır süre ak samış, ancak daha sonra seferler normale dönmüsuir. Bükreş'teki ünlü ve tarüıi Athene Palace Otelının de deprem den büyük. ölçüde hasar gördüğü gelen haberier arasındadır. Depremin olduğu saatlerde Nljerja'da bulunan Romanya Devlet Başkanı Çavusesku, gezisini yanda keserek ulkesine dönmüş tür. Çavusesku bu arada Ispanya Kralı Juan Carlos ile Mayor ko'da yapacağı gorüşmeyi de er telemıştir. Bükreş'teki Türk Büyükelçilığı mensuplan ve aılelerı arasında dppren, dolayısıyla herhangı bır ölüm ve yaralanma olayının bulunmadıgı, ancak elçılik binast ve lojmanlarda hasar bulundugu öğrenilmiştir. BULGAJtİSTAK'DA Avnıpa'nın bugüne dek karşılaştıgı en şiddetli deprem Bulgaristan'da da hasara ve can kay bına yol açmıştır. Resmi BTA ajansı ülkenin Romanya sımnn daki Tuna kıyısında bulunan Rus çuk kentinde 20 kişinin öldüğünü, 164 kişinin de yaralandığını bildirmiştir. A.ians, Tuna kıyısın da bulunan Svishton kentinde de can kaybı olabilecef ini haber ver miştir. YUGOSIAVYA'DA Yer sarsıntısı Yugoslavya'da da duyulmuş, Belgrad'ın güneyin deki Kragujevac kentinde 17 ki şı yaralanmıştır. Yugoslavya'da toplam olarak İ O kişi yaralanO mış. 20 aıle evsiz kalmış ve deorem sırasında ev;n;n penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan bır kışi ölmüstür. HiMOIEN BOMBASININ 10 KATI Romanya'da buyuk can ve mal kaybına yol açan deprem Türkiye'nın Batı kes'.mierı dışmda bıitün Orta Avruoa'da. Sovyetler Bırhği'nde şiddetli biçimde duyulmuş, ancak buralarda herhan gi bir can ve mal kaybı oimadığı bildirilmistir. 7.1 şıddetınde olduğu oelırlen?n deprem I^atın Amerıka'da ve Hong Kong'da da sismografı istasvonları tarafından kaydedilmiştır. ABD'nın Colorado eyaletindeki Golden rasat nanesı yetkiiilen. nenıen hemen bütün dünyada duyulan depremin, şımdıye kadar görülen en genış kapsamlı depremlerden bıri ve çok önemlı bir jeolojik olay oldugunu bildirmışlerdır. Uz manlara göre depremin siddetı. Hiroşıma'ya atılan atom bombasının 10 katına eşittir. Romanya'daki felaket üzerine dünyanın her yanından geçmis olsun mesajları ile yardım öneri leri gelmektsdır. Batı Almanya Dışişleri Bakanı, Hans Genscher, Romanyalı meslekdaşı Mocavescu'ya bir telgraf göndererek yardıma hazır olduklarını bildir miştir. Batı Almanya Cumhurbaskanı Walter Schei'de Roman ya Pevlet Eaşkanı Nıcolae ÇavuşeskuVa geçmiş olsun telgraiı göndermiştir. YAROIM ÇAGRISI Çesitli ülkeler depremden en çok etkilenen Romanya'ya yardıma hazır oîduklannı bildirmişlerdir. ABD Dışısleri Bakaniığı Romanya'nın istemesi halinde depremden zarar görenlere hava yoluyla yardım gönderebüeceklerıni söylemiştır. Bilinâ.*i gioi ABD'nin îtalya'da depolanmış olan ilâç, çadır, battaniye, ocak ve ?u tankları gibi yardım malzemeleri kısa zamanda Romanya'ya ulaşabilecektir. ' Bu arada Yunan Hükümeti de dün vaptıgı açıklamada zarar görenlere verilmesı için Romanya Hükümetine 300 bin dolarlık yardım malzemesi göndermeyı önermiştir. KORUTÜRK'ÜN MESAJI Cumhurbaşkanı Fahn Koruturk, Romanya'ria can ve mal kaybına yol açan deprem felâketi neder.ıyle Devlet Başkanı Xikolai Cavusesku'ya bir başsağhgı mesaıı sıöndermiştır. Korutürk mesaunda Türk halkı adına üzün tülerım bildirmiştir. Başbakan Demirel ve Dışiflerı Bakanı Çaglayangı! de bırer taziyet mesaıı eöndprmıslerdir. (a.a. AP) DiSK GENEL SEKRETERİ KARACA BERLiN'DE İSÇİLERİ CHP'YE OY VERMEYE ÇAĞIRDI Kıza TASOL BATI BERLİN DİSK Ger.?I Sekreteri Mehmet Karaca duıı Batı Berlmde yaptîğı konu^mada, işçılerı seçim zamanmda Turkiye'de buıunnıaya ve CHP'je oy vermeye çağırmıştır. Karaca, DISK'ın seçimlerds CHP yı destekliyecegım anlatmış, boylece demokratık bır Tutkıye' nin doğacağmı beiırterek «ı'ekelci sermayeye ve burjuvazıye karşı verılen bu kavga. Türk halkının, demokrasi ve özgürlük savası olacaktır» demiştir. Federal Almanya İ?çı Dernekle ri Federasyonunun «FIDF» toplantısına katılmak üzere Düsseldorf'a gelen bundan sonra gezisıne başlıyan Karaca dün Berîin'e geçmiş ve Teknik Üniversite salonunda işçılerimizle bir toplantı yapmıştır. o 18 yaşındakilere oy hakkı tanınması için imza kampanyası açıldı tlerici Gençler Derneği (İGDl 1821 yaş arasındaki üç milyon gence oy hakkının sağlanması amacıyla imza kampanyası başlat mıştır. İGD Genel Sekreteri B. Temel Saçh'nın açıklamasında 1970 sayımına göre 1821 yaş arasında bulunan 2 milyon 300 bin kişiden iki milyonunun o!:ur yazar oldugu bildirilmiş ve egemen güç lerın aydın, açık fikırh oylardan çekmdıği, gençligin politık sava şım yolunun tıkanmak için uğra şıidıgı ıleri surülnıuştür. Saçh; «Gençliğin ozellikle işçi sınıfı bilımuıi ögremr.edeki sava şımının egemen guçleri sürcklı olarak tcdirgm ettijıni, bu nedenle egemen güçlerın gençüği bilinçli olarak polıtıka dısı tutmak istedıklerini» ileri surmuş ve tüm ılericı. demokrat. yurts.» ver kisileri imza kampanyasır.da aktif olarak görev almpğa çağır mıştır. (Baştarafı 1. sayfsda) kesinılir. Beraat kararları^ıı ve ren sııhav ve askeri yarçıçların da en azından hir ^IİT görevlisi kadar çorev sorumhılucsı taş;(iıklarına inanmak ^erekir. S«ııuçta ^IİT için zararlı ;;üzlenılfr yaratılmıştır. Hele sıkıvünelim davalirının (iiızen'emnesi Ii'in çirisilen snıtnUn: ılara, işkencelere, e^lenılere >îI r"iıı adııiiiı karısınaM. ör^ütü. henı iyin ıleıı ralıatsız etmis. henı vıpratmıştır. Türki\e Cunıhııri>etinin devlet istüıbaratı. iizenii. titiz, hedi biçimde \ürütülmek serektir. MİT in i>r:;ütİ!:ı(1e hu i r i \ürületek ttefterli göre\IiliT buluncluğu da kıı>ikusıızdı:r. Ama örşütün dısa »ansıvan \iizıinıle eörünüm bu ıleijildir. Snıı olarak Filistin Kurtulus Orv li'initı bir trtkilisi^le. bazı Filisliıılilerin Aukara'rla îiizaUın.ı alııını.jsı. hem eylem biıiıııi, hem ^aî•attıü;ı tepkiler hakımımiaıı düsündürücü(iür. l'ılimlisi çibi Türkiye Cuınhıı rhetinin dış politikası. sorıımlu orsanlarca saptırıır. Buna Riirc Ankara'tia I'KÖ (Iılistin Kurtnlu< Örîütülnün bir tenısilcilik arırası nıı .•«rii'miistiîr. f'ükiinıetin üçüncü düııva \e Arap ülkeleri>Ie ili:kileri de, hem Kıbrıs politikamız henı ekonomik zurunluklar acısıııtîan bcllldir. Oıırıını bu İUen bazı Filistinlücr ile bir FKÖ M'tkilisiııin MİT tarafından çözaltına alıııarak batkenlte mpçhııl bir vere çntiirülnıeleri ve iddiatn çöre isken re>!e sorguva oekilmeleri. sonııi'ta Tiirkiye alevhine bütün Arap ülkelerinin tepkisini toplıvat.ık bir eylım niteli|indedir. Oysa MİT'in e\lem \etkisi ycktur. Bir jurttası veva yabancıyı ç'izaltına alnıa islemi, vasalarca helirlenmis sörevlilprin vetkisinric<lir. l'lusal Istihharat örçiitümüz kıışkusuz ülkede bulunan yahancılaıı. (riiplomatlar ve clçüer de ılalıil olmak Ü7ere) gerektieinde ıızcnle ve titizlikle izliyecektir. Ama hu »örevi >ürüteceğ1m dive kas vaparken föz rıkarmak, rievletin eiivenliğirıi sa»layayım derkcn de\ letin çüvenilirlijrine zarar vermek çok sakmcalıdır. Ksjer Türkiye'de gizll ve sonımsuz istihharat örsütü, istedi2i kişiyi eözaltına alınak knnıısıında dilerlisince e^leme (reçebiliyorsa, bu olav vurttaşlar kesinıinde daha kolavlıkla «erçekleşcbilir. O zaman hem hukuk ıle\leti ve anajssal cumhuriyet olmaktin çıkarız, hem de şu son çünleıde avyuka çıkan anarşik p\lemler konıısunda k»muoyuııda yaygınlaşan kuşkular büsbütün büvür. VEFAT Merh'im Sabit Bey ve merhume Lütfiye Hanımın kıslan, merhum Piyade Alb. Necati Özver'in eşi. Müşerref Eşeli, Dr. Ertuğrul özver. DT. Orhan Özver'in biricik anneleri, menum Burhanettin Eşeli ve Sabri Eşeli'nin kardeşler:.. Dr. Nezahat Özver ve Beria Özver'in kıymetli kayınvalideleri. Ze>Tiep. Zühal, Neslihan ve Arman'm sevgili babaanneler. Ayhan Sönmez Bozkurt. Olcay ve Burhan Eşeh'nın halalan ıyiük sever insan HAMIYET ÖZVER Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Aziz naâşı 6.3.1977 pazar günü öğ!e namazını müteakip Patih Camiinden kaHırılıp Edimekapı Sakızagacı Şehitliğine defnedilecektir. Mevlâ rahmet evleye Atf.ESt Güriş Reklâm: 84820/2195 PUL KOLLEKSİYONCULARINA DUYURU Hollandalı bir pul koleksiyoncusu Türkiye'deki pul meraklılarından, Hollanda ve Batı Avrupa pulları almak ıstı yor. îlgıl?nenlerın bır hafta ıçüıde «Yusuf Kutlu LevİPk Sokak Çankaya Ap. 30/4 Kadıköy» sdresine mektupla adrps veya 'elefon bildirmeleri rica olunur. (Cumhur;yet: 2196) HACEHEPE ÜNiVERSiTESi TİP FAKÜLTESi DEKANLlClNDAN Aşagıda ismi yazılan Fakültemiz Bıiim Dalma ıhtisas yapmak üzere Asıstan Alınacaktır Isteklilerin rnüracaat formlarını son muracaat günü olan sınavdan bir gün öncesine kadar Tıp Fakültesı Personel Bürosuna teslim etmeleri gerekir. Dtıyurulur. Göz Bilim Dalı 23 Mart 1977 (Basm: 12693^ 3184 TRT Seçim (Baştarafı 1. s»yfwU) nflmilzdeki 16 mart günü yenid«ı toplanacaktır. TRT Seçim Kurulu'nun dünkü toplantısından sonra yap.lan açıklama söyledir: «TRT Seçim Kurulu Milli Güvenhk Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Nurettin Ersın'in bas kanlığınöa, Başkan yardımcısı Prof. Tahsin Ozgüç. üye Prof. DT. Necati Akgün. üye Prof. Dr. Kemal Kafalı ve üye Prof. Dr. Dogan Karan'ın iştiraki ile 4 ve 5 mart 1977 günleri yaptığı toplantıdz değerlendirme çalifmah» ruıı famamlayamadıfı ıçm lfi mart 1977 günü tekrar toplanma ya karar vermistır.» Randilli (Baştarafı 1. sayfada) yida dpprem gbnilmüsse de bunlar azalan şiddettedir. Bu bölgede yeni depremler oluşıra »ı nonîıaidir. Burada meydana gelecek depremlerin ülkemızde hissedilmesi mümkun değildir. Onceki gece İstanbul'da 5 6 sid detmde görülen depremden sonra bir kaç hafif şiddette deprem daha kaydedilmıştır. Ancak bunların şiddeti çok küçüktür» 1976 DA DEPREMLER Pünya ozellikle 197fi yılında çok şıddetlı ve ağır can kaytaına yol açan deprem'.ere sahne olmuş tur. BunSarın en büyükleri şunlardır: 9 4 şubat 1076 Guatemals: 22. 778 ölu. 9 2fi haziran lı:>7fi Endonezya Ye ni Ginesı: 6.000 ölü. • 14 temraui 1976 Bali: 1.400 olü. • 28 remmuz 1976 Tar.gşan: (Ç;n): 700.000 ölü. z • Ifi agustos 1976 Ffiipiruer: 6.000 ölü. • 25 kasım 1976 Türkiye (Van': 5 000 olü. Türkiye Barolar Birligiuln «vü rütmenin yargı kararlarına uymaması» nedeniyle önceki gün duruşmalara girmeme karan nın Viyana Barosu Başkanı Dr. VValter Schuppich tarafmdan da desteklendigi bildirilmiş ve Dr. Schuppich bu konuda, «Yargı orjranı kararlanna uyulmaması hukuk devletir.in emnlyetini sarsar ve tehlikeye sokar» de miştir. Dr. Walter Schuppich daha önce tstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın'la konu^tuğunu ve Apaydının kendısine boyle so runlann oldugunu bıldirdiğinı söylemiş ve şöyle demiştir: «Yargı organı kararlürına uyulmaması hukuk dev'etınin emniyetini sarsar ve tehlikeye sokar. Bu nedenle Turk meslekdaşlanmm tutumîannı ve bu hareketleriyle sorunlarım topluma duyurmak için duruşmalara katılmak istememelermı gayet ıyi anlıyorum. Her memlekette kanunlara riayet edilmesme dikkat etmek avukatlann görevidir.» o Başsavcılık Sivas yolonda (BaşUrah 1. sa>fafla) bah 7.30 sıralannda Gürün ilçe sıne 10 kilometre mesafede Mazıkıran mevkiınde bu vırajı ala mayarak 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanrnıştır. Kazaya yolcu o«)büsünün önün dekı bır başka otobüsü geçmek istemesinın yol açııgı bildirilmiş tir. Feci kaza sonunda otobüste bulunan 37 yolcııdan 8'i olay ye rır.de 2'sı yolda biTi de kaldınldı ğı hastanedc can vermiştir. Olen 11 kısıden kımlikteri saptanabilen 7 kıs: Abdullah Karaer. Basses îstek, Hatem Türk. Hayrettin Ç:ftçı. Yucel Erban, Uysa! B^f.irhan ile Şükrtl Özşahin'dir. Kazadan yaralı olarak kurtanlanlar Malatya Devlet hastanp si ile Kayseri Sosyal Sigortalwr hastanesine kaldınlmıslardır. Y.ı rslüsrdan 6 »ınm durumunun cn'x aSnr oldııfu bildirilmistir. (Baştarafı 1. sayfada) sıfatla katıldıgma iliskin bır yazı göndermemiştir. Üç yaşında Başkentlı gözlemciler, son dubir çocuk ruma göre şerıat konferansmın Türkiye'de yapılmasını AP'lılerm de en az MSP'lıler kadar istedıkyangında öldü lerini ve buna örnek olarak da Beykoz'da bir evde çıkan yanbaşta Başbakan Sü'.eyman Demi gmda 3 yaşında bir çocuk yanarel olmak üzere AP'lilerin konierak ölmüstür. Paşabahçe'deki ransın devlet adına yapılmasını evlennde kibritle oynayan 3 yakabul etmelerinın gösterilebilece şındaki Isa Alaçam oturduğu ğini söylemişlerdir. yastığı tutuşturarak yangının çıkc Ancak riüne kadar konîeran ın masma neden olmustur. Çevreden Dijanet îşleri Raşkanlığı tarafın yetisenlerın yardımıyla agır yaradan yaptırılmasına ilişkin Bakanlı olarak hastaneye kaldırılan îsa !ar Kurulu karamamesindeki im Alaçam. tüm ugraşılara karşın zaiarın tarr.amlanmadıSı öğrenilkurtarılamamıştır. Ot« yandan, miştir. CGP'li Bakarüar kararnaKartalda bir aiuminyum imamevi imzalamamakta ısrar etlâthanssinde tüp patlaması sonumektedirier Gözlemciler hükücu çıkan yangında işyeri kısmen met içinde MSP • CGP uyu?mazyanmışnr. lığı davam etti*i slirece kararr.ao menin imzalanmssının söz konusu olamayacagını. CGP hükümetten çekilmeriiği takdirde konfe(Baştarafı Spor'da) ransın yapılmasmır. da tehhkeve ve Adana Demırspor • Bursaspor gireceğir.i be'.irtmislerdir. Bu çev maçlan o^nanacaktır. Tüm maç relere ?öre CGP hükümetter. cekildiği takdirde CGP'li Bakanlalar saat 14.45'de baslayacaktır. nn yerlerine gelecek olan EakanTRABZON ADANASPOR ların imzalanyla ancak konferanPuan sıralamasının birincısi üin aercekleşmesi miimkün olaile sonuncusunun Karşılaşacagı bu maçta ev sahibi Bordo Ma bilecektir. Gözlerr.ciler ayrıca gerek varsı vılilerin iki puan alması zor olmayacaktır. Adanaspor da bü organlarmın. gerek asker ve aydın çevrelerinın konu üzerindeki 3'ük gereksinmesi olan en az bir duyarlılıkları nedeniyle konferanpuan için direnecektir. sın yapılmasımn zayd bir olasıORDUSPOR BEŞİKTAŞ lık duntmuna girdiîini ve AP ile Beşıktaş, içinde bulundugu krizle birlikte. rakip sahada li MSP'nin oyalama yolunu seçerek zaten daha önce ertelenmiş olan gin i>i futbol oynayan ekiplerınkonferan^m CGP'lil«»nn imzaladen Orduspor ile güç bir maç ya mamasını gerekçe göstererek pacaktır. Ev sahibi takım bir putoptan iptal edebıleceğini de bean alabileceği gibi, galibiyetle de lirtmişlerdir. sahadan çıkabüecek gjçtedır. GÖZTEPE FENERBAHÇE Fenerbahçe, moral ve futbol yönünden kötü bır dönemıni yaOktay Cumhur şarken, rakip sahada Göztepe önüne çıkacaktır. İzmir'ın Sarı • AKKENT Kırmızılı takımı Atatürk stadında Sarı Lâcivertlılerden iki puJlnekolos Opr D T an alırsa, sürprız olmayacak'r. Puanların paylaşılması ise oiağan Ş15JJ HalaskSruaa Cad. sonuçtur. Eu arada üç maç ceza s1 rn verilip, süresim tamamlavan EnTelefon ı <; no3 gin de bugün Sarı Lâcıvertli formasını eivecektir. (Baştarafı 1. sayfada) li üyelerinin toplantıya gelmeyeceklen kesmleştıkten sonra Başbakan Demirel, bir saatı aşan gecıkmeyle toplantıya başlayacaklarını bildirmiştir. Yüksek Pianlama Kurulu (YPKi Hükümeti oluşturan siyasal parti liderleri, ilgili göriildükleri zanıan konu ile ılgili Ejkanlar ve Devlet Pianlama Te.şlalatı Musteşar ve Daire Baş kanlarından oluşmaktadır. YPK' nun doğal üyelerinden biri de Tuprak ve Tanm Reformu uygulamasmdan sorumlu Devlet Eakanı Mustafa Kemal Erkovan'dır. Dünkü toplantıdan ör.ce, kısa bır konuşma yapan Demirel, «Bu asıın sonuna kadar, Türkiye srelişmış ilk 10 ulke arasında yenni almalıdır. Bu çok güç bir ışir. İs* e biz bu güç işi başarmak için Dörduncü 5 Yıllık Kalkınma Planının stTate.üsini tespıt etmeye çalışıyoruz» demiştir. Feyzioğlu îstanbul 13. îcra Memurluğundan Dosya No: 977 238 Mahcuz olup satümasına karar verilen 9.000 lira değerinde bir adet 101u kristal camlı sarı çemberli avize, bır adet Slı knstal avıze, bir adet san yaprakü bıçımınde camh avizelerın birinci açık arttırması 9.3.İ377 günü saat 17.15 17.30 arasında mahcuzun bulundugu Sultanahmet Peykhane cad. No: 53 A Adalet Yediemınlık Müessesesmde yapılacaktır. Ü gün mahcuza verılen muhammen değerın 1s 75'ini bulmadığı Takdirde ıkinci satışı 10.3.1977 günu aynı yer ve saatte yapılarak en çok artırana peşin pan. üe satılacaktır. Ihale karar pulu ile dellâliye resmı alıcıya aıttır. Almak ısteyenlerin belli gün ve saatte sanş mahallınde hazır bulunmalan ilân olunur. (Basın: 1705) 2182 Dış tasarruflar I Baştarafı 4. Saytada) te: geriye dönüşlerinde de onlardan ozellikle şartlandırümış tüketım istefi kanalıyla, bir başka doğrultuda yararlanma hesapları yapılmaktadır. YARIN : HALK İJLETMECJIİĞINİN EKONOMİK TEMELLERİ (1) DPT. Dönüş Eğilimleri, s. 529 (2) Dr. Sohl konuya şöyle definiyordu: «Yurdnrauzda varını milyondan fazla Türk isçisi var, kendilerinden çok memııunuz. Ancak Alraanya' daki işsizlik sorunu jüzünden yabancı işçi sayısıru artırma olanaşı kalnıanııştır. Ama Türkiye'de yatınm imki'ınları yönünden Türk işçilerinin varlı^ı. bizim Türkiye' >e hissi bir öncelik tanımaraıza ncüen oluyor.^> (MUJiyet, 3/10/1976) ORTA DOGU TEKNİK ÜNiVERSiTESi REKTÖRLÜCÜNDEN Torna ve Planya Tezgâhı Satın Alınacaktır 1 Kapalı zarlla teklif alma suretiyle 2 adet torna tezgâhı ve 1 adet planja tezgâhı satın alınacaktır. 3 Ihale 10 3.1977 günü saat 15.00'dedır. Torna tezgihı 1 Adet 270 000. TL. n.noo. TL. Torna tezgâhı 1 Adet 23.5.000, TL. 9.400. TL. Planya tezgâhı 1 Adet 160.000. TL. 5.600. TL. 3 İhale 15 3.1977 günü saat 15.00'tedir. 4 Şartnameler Satınalma Müdurlüğünder. bedelsiz temın edüebilir. bylh.Fföml, 5 Teklif'erin ihale gün ve saanne kadar Komısycr. Baskanlığına verilmesi şarttır. Postadaki geçikmeler nazara almmaz. 6 Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta, diledığıne kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir. (Basın: 12456) 2173 Carter'in (Baştaratı 1. sayfada) birliği yapmak arzusunda oîduklannı kendisıne . suyıeauLieıuı: Baskan Carter'a ıletmıştır. Bu aracıa Başkan Carrer. Clıl îord'la vaptığı gorüşmeden sonra özel temsılcısine gösterdiklerı iyı kabul ve konuyu kendi5İ''îs açık kalplilıkie görüştükleri ıçın, Tuık, Yunan ve Kıbrıslı lıderlere tesekkür etmiştir. Görüşmeyle ilgili olarak Beyaz Saray aa.'i vavnlanan bıldırıde ıse. ABD'nın. Turkıve. Yunanis tan ve Kıbrıs'la olan Uişkilerine buyük önrnı vs:c!:". !<::v^c>d'.lmek tedir. M&KARİOSUH DEMECi Başpıskopos Makarıos 10 avlık bır aradan sonra 31 martta venıden başlayacak olan Viyana gorüşmelennde «esasla ilgili» bazı konulannda ele almacagını ancak bunlarm «muzakere edılmelerif n:nı> çok guç olacağım nayde mistir. Makarios bu temel konulara örne:; olarak serbest dolaşım ve yerleşme özgürlüğu, adanın herhangı bır verinde toprak eâınrne özgürlüğü ve güneve göç. etmis Rumlf.rın. Türk böîgelerine dönmelermi sa\mıştır. Makarios, bır soru üzerine. KTFD'nin tek 'anh olarsk baîım sızlık iün etmesinin. abütün bcilgede barışı tehlikeye atacağını» ıddıa etır.ıp. bir başka soru üzerine is«\ CÎA'den para aldığı volundalji hr>rleri valanlamıştır. Mak?r:os. bu sonuncu kon.ids, (.bunlar tamamen ıftiradır» şeklu~.de konuşmuştur. Trabzon ÇOK ACI KAYBIMIZ Merhum Osman Umay, merhume Bedvıye ümay'ın kızları, Süheylâ Bengı Akyürek ve Seınra Erdem'ın bincık sevgılı annelerı, Edıs Bengı Akyürek ve Dündar Erdem'ın kıymetlı kayınvalideleri, Kemal ve Nuray Bengi Akyürek'in sevgılı anneanneleri, Aliye Giıney. Leman Tulun, Neriman Kızı!*an, Handan Elkorek'm sevgil: ablaları. Hasan Gür.ey, Nacı Tulun, Abdulkadir Elkorek, Necatı Kızıltan'ın baldızları, Şerıf, Ahmet, Müne\ver Elkorek ve Emıra Yamut'un yengelerı, Ben, Muallâ, Tarık Halit. Asuman, Osman, Bülent, Orhan, Fügen, Güneş Günay'm teyze ve yengelerı Dr. Hayn Ruştü Akyürek \s A.:öullah Erdera'ın dünürlerı Dahiliye Mütehassısı Dr. MÜNÎR üNAL'ın muhterem eşı; Eşi bulunmaz. örnek insan azız varlığımız Ptrtevniyal Lisesi ve îsranbul Erkerf Lisesınden emeklı Coğrafya Oğretmeni A T İ K E ÜNAL HANIMEFENDJ Cumhurivet 21"" 2 3.1977 ç^rşamba gtir.il Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 6 mart 1977 paz.ar g^Jn'J ogjs namazını müteakip Aksaray Valide Camimden kaldırılarak, Merkezefendı Mezarlıgına detnedılecektir. Allah rahmet eylesm. AtLESt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog