Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMOİYET 6 MART «977 f EDİ ISTANBUL'DA SON GÜNLERDE BÜYÜK BİR ÇAY DARLIOI BAŞGÖSTERDİ Istanbul da son gunlerde bu5 J< bır çay darlıgı brşgostermış, ozsILıîle FUız çavı tamamen orta cbn ÎMlkmıştı. Çay ure* ramın tjıîe".ım karşılamadığı Te:el ın tfe uzun sureaen ben ba< ılee ırdiğı çay nıVar nı .tısıf'.adıgı ı'sn surulmus'ur Emınonu, AxSE<a%, Kumkapı gıb; merkez semt l°rde hemcn hıçbır bavide çar bulunmadıgı goraımuştu ElleTSıde çay olan bav ler de Tekeı .•! kısıtlaması karşısında bunlan anca<c surekli müşterıleıne \ emektedırler Teke! yetkılılerl pıyasada baş gosteren çav sıkr>tısmın kahveye yuzde yuz zam \apıl"n?s.r.c.an sonra bu maddenın tuke*1TP.nın artmssmdan ılerı gcıd $ n\ bu nedenle Uretımın ttiketirrı karşılayamadığmı ilerı sıirmuşlerdır Yetkihler çay tüke'rr'nm son günlerde çok fazla artığını ve tüketımi karşılayamadıklarım, b°lırtmişlerdır. Ayr.ca çay alım kampanyasmın başla*ılmak Uzere olması ve bu konudakı hazarlıklann stirmesirün de çay dariığını etkıleyen nedenler arasmda oldu ğu ılert sürMmüştur. Plyasada çay bulunmaması karsısında bayıler Tekel'i suçlamışlar ve uzun süredır kendılertne venlerı çay m.ktannın Tekel tarafmdan kısıtlandıgını ileri sürmuşlerdır Bayıler geçtiğınv.z haf ta kendüeine en fazla 15 kılo cav verıldığıni üstelık Fllız çannın da hemen hiç bulunmadığını belır+mışlerdır. Bu nedenle kendılerıne kısıth olarak verilen çeyı herkeso veremedıklerıni ancak surekli müştenlertne satabıldıklerıni behrten bayiler, cÇayT darlığını yaratan bız değil, e>el îdaresi'dir» jeklınde konuşmuşlardır. Öte Tandan Tekel maddesi iatan bayilere raart ayından ıtibaren satıs lçın yenl bir uygulama getırilmiştir. Bu uygulaTiaya gbre Tekel maddesi alacak olan bayüer, hangi demeğe kayıüı olduklan ve Tekel maddes' satrrak içln blr sataaca olmadığınt göstertr dernekten tastiklı blp belgp\t Te<el tdaresine gcVermek zorur>dadırlar. Bırsaç a»aan berı sjren ve geçfjğınrz 1 af'alardi ÇOK belırg n hale g~ en çav darlı^na MC ik'idanim k' yldır uyguiatlıftı' çay des'ek poLtıkassmn etn^h • olduğu one suralmestedır. I • Milli Eğitim Bakanı'nı kınayan öğretmenler siyasal nitelikte gordükleri mesleki toplantılara katılmadılar ODEMıS VE TORBALI'DA DUZENLENEN ÎOPLANÎILARA OGRETMENLER'N KATIIMAMASI KONUSUNDA TOB DER 5UBESINCE YAPILAN AÇIKLAMALARDA ERDEM'İN MC'NIN BASKI, TEROR VE EĞITIM YOZLAJTIRİLMA5I EYLEMLERININ SORUMLULUGUNU TA5IDIGI BELIRTILDİ. KIYIM UYGULAMALARIYIA İZMİR, (Cumhurivet Eje Bürosn) Mılli Egıtım Bak&nı Alı Naıli Erdem'in Ödemiş ve Tor bah'da dıizeiled'ğ. «rr.eslekı» toplantılara Odemı? Kıraz Bev da» ve Torbah'da gorev yapma : ta olan TÖBDER üyesı öğretmen lpr Bakanı orotesto etmek içm kat'j'îmı«!adır M.iıı F j 'ım Bakanı Alı Naılı Erdenı n Od°mış sehır salonuncıa duzen edıgı toplantıva ka*ıl ma>an Odem.s Kıraz Bevdağ TOB DER şubeler. vapnkları a çıklamadr bakanı se.t bır dılle eleş'.mışler, oze'le şoyle de rr ^ °Tdır dktıdarda buljnduğu surece ogretmenlere voksulhiK ve erı vetten başka bır "»ev vermeyen MC ve onun MıUı Efı'ım Baka nı 4500 «urgur 10 olu, bınlerce dğretmenm vma'arının parçalan rrasındın sorumludur Bovle bır bakanır toplanı^ına ka^ılmıya rak Etıv pnsızlıgıni7i bıldırı\oruz MC n n dusurjlmesını, oğret menlerın can gmenlığının sağ lanmasını, maaş, ucre\ konut, kres çocuk ok'itma, MEYAK kesıntılen soruniannın çozumlen mesıni, îlkokul Saglık Sosyal Yardım Sandıgının ışlerlığının sağlanmasını ısteyen ögretmenler bakanm toplantısmı mesleki hır top'an'i o'arak gormemekte Mıllı Egı'ım Bakanırun Tor ba'.ı da dU7enledığı toplanhyska t İTsv?n TOB DSR' ı oÇretmen 1 T vmtık'arı açıklaın?da toplantıva AP ılçe başkanlıgtnın çağ nsı üzprme prtılılerın de ka tıldığuıı behrtmışler, ozetle şoy le demı?lerdır «Ülkemızde surulen, kıyılan bınlerte o$re*men n, oldunılen ögretmen ve gençlenn, okurramaz duruma getınlen okullann, okutulmasınaan msanlık adına utinç aujnılan ders kıtaplanrur »orumlu'ugunu üzennde tasıyan MCnın M E Bakanı Ali Naılı Erdem duzenledığı sozde mes leki toplantılann birmde 4 3 1977 gıinü Torba'ı ılçes"ide japmıştır Toplantı mesleki 'çerığınden aaptırılıp öğretmen sorunlarmın demokratık ortam içerislnde tar tıçılBrmvftcağı ve p&rti prop&gsn dasma donuştürulecegı gerekçe«*yi« boykot •dllmiçtirı Doğan KATIRCIOĞLU Kartal da fırır"ılann ker.dı aralannda olusturdurdan şırket ıle oavı ekmek satış pay.iı 1 1 \jruşa ındırr n el»n uzenre başC la\T c<~ı°k sıkınrsı \enı bovutlara ulaşmış ve Ksrt?l da kııraıu beİPdıje'er oıak Ia«i3 OT c ,ms< \e un faonkas» kjrmayı karar'^ş* r n c ardır K?r a Feledı e Başkanı lîehmet Ali Buklu M! ""pe Bel"üıye Baçkanı Ya çın Kızüay, Dola\oba Belpdıye Başkanı Kemal Kalkuz haUın, bakkallann ve lokan IstanbJl Tabıp Odasınm 49 Genel Kurulu dun toplanrnıştj: Yonetun Kurulu taraf ından kongreye sunulan çalışma raporunda. ulkemızde can güvenlığı kalmadıgı, her gun bır cana kıyıldığı beürt'îerek, «Bu demokratık ozğürluklerl kaldırmava \onelen zorbalığın tırmanışıdır Bu gıaışe karsı çıkmak ve can guvenhğvne •îahup çıkTiak her demokratik kuruluşun gorevidır » derulmıştır Hekımlerln kendı sonınlan yanında, KARTAL'DA BELEDiYELER BiR EKMEK FABRiKASI KURUYOR tacıl^nn ortak olması ıle bir ekmek \e an fabrı.ası kjracaklannı ve fınrc.ların hal kın ekrregı ıle o>naırasına ızın \ermej" ceklennı so> lemışlerdır. Dığer beledıyelerın de p r ş ı m e katKida bulunacaklannı sojleven Kartal, Maltene ve Dolayoba Bele dıye BasKanları, Kartal halkma bır duyu ru javmıayarak Kartallüan bu sabah saat ın IX) da Kartal Beledıye Smemasında yaüacakları «Ekrre^ SnmUrusüne Hayır» toplarrısına çagırmışıardır Kartal ilçesmde oulunan 1900 bakkaî dan 1500'unui katılması ıle geçen hafta ya püan toplartıaa beledıjelerın kuracaklan ekme: fabnkasın?. ortak olma karan alan ba^kallar ^e Bakkaüar Dernegı de açılan banka hesabına para yaürmaya başlaauşlardır. ÎSTANBUL TABiP ODASI: «CAN GÜVENLiĞiNE SAHİP ÇIKALIM» lnsan sağlıgı Ue llgilenmesinln gerekli olaugu belırtilen raporda, ozctle şoyle devam edılmektedır «Halkımıa, hayat pahalılığının dogur»cağı beslenme yetersızlıgıni açıkca anlatrru>or ısenız, çıkıp Full Time ftam süre) çalışma yasasından hekıra başına düşen hasta sayısından nobet ve acıl çagrüann dan, MEYAK odenegı kesıntılerınaen söz etmenız kamuoytmda saygınlık jaratmayacaktır Ülkemlzln gençleri sokaklarda, öğrenlm kunımlarmda olecekler, can guvenll ği soz konusu olmayan ulkenızde sız Tabip Odası olarak hıç bır girlştmde bulunnndan soz edecckserJz, ve de gorev yapı yor çalışıyor olacaksmız » 15 yıl önceki dava beraatle sonuçlandı, ama hâlâ pasaport alamıyor • YURT DISIKDA CALIJAN KIZIK1 ZİYARETE GITMEK ISTEYEH CEIÂIEIIIH EFEHDl, AYLARDIR HAKKINDAKI POLIS ARA? TlftHASlNIN SONU^LANHASINI BEK uroR. 1961 yılında îstanbul Üruversıtesi'nln du\arlarma ora»c çekıç resmı çızdıgı ıddıasıyla tjjklanıp rr.ahkemeve verilen ve 1362 yılında leraat eaen o zamankı Hukuk Fakultesı gece Ljekç'sı Cemalet'ın Özegen^e aradan 15 ;ıl geçrresıne ragrren pasaport venlmemekteaır Bu nedenle aıtı çocuk babası altmış ja ,sinaıkı Cemalettm Özegen, bcraat karannın oı> ^ureh ıle Başbakan Suleyman Demirel'e başvurmuştar Demırel de, Cemalettm Ozegen'i Topkapı, Davutpaşa semtındekı Sosyal Mes .en'erae^ı evıne gonderdagı cevapta «KonuTjn Aaalet Bakanı nca mcelepdığını» bıldırmıştır 1961 yılında Hukuk Fakültesi gece bekçısı T ar Cemalet\T Ozegen. fakulte duvarlanna çı zılei oraK çetıç r?sımlerı>le ılgı'ı olarak pn ı s tarafınaan «Bun'arı çızen kım''» dıye sorgu '•d. çekılmış vr» kımın çızdıgını bılmedıgını be 1 rtırce de rSen Fakulîenm çece bekçısısjı Kımın ç^dıgır^ bümed.gme gore bonları çızen sens n» ıaQiasrtla gozaltına alınmış. gerefi yapılmak uzere zamanın Sttayonetım Savcılığı'na san k o irc/c teslım ed lmıç*ır 5 e^ım 1961 jılında «Orfı Idare Bolge Korıu'an ıg Askerı Mahkemesı» gece bekçısı Öıe°er ı <^lulı djvguları zayıfıatıcı faalıjete bu .unmah'211» TurK Ceza Yasası'nm 142 maddesı^ n 3 \ e 4 o^nd^ne gore cezalandırmıştır. A^ ı^erı Temyız Mahkemesı 22 mart 1962 g\ınkü kamrında «Delıhenn göst«nlmesı gerekırken delıl n.ı>metınde o^mayan bır taKim emarelere davanılcrak» verilen mankumıyet kararını bozmş* ır Bııdan sonra davaya tsîanoul î Ağır Ccza Mahkemesı bakmıştır Başkan Ramız Em r= J\e vaıgıçlar Ed be Begana ve C«lal Bajl:al darı ku^ulu mahkeme ittıfakla beraat karan verm ş'ır Be r aat kararı aynen şcjıed.r «1 mavıs 1961 gunu gecesı Îstanbul t'ni \ers.tesı Merkez bınasınm üstünde mermer lenn uzerıne sert bır cısımle orak çekıç resmı çızıldıgı \e maznunun bu bınada Hukuk Paktıltesı'ne an katta gece bekçısı olması hasebıyle ou şahıstan şüphe edılerek çutılen ora>c çekıç ışaretienmn maznuna aUedıldıgl go^jİTiekte lse de. maznunun suretı müdafaası ve şahıt enn sahadetı muvacehesmde, Askeri Tpnız M^hkemesı'nln uyulan bozma karannc"a%ı gerekçe maznunun, bu suçu işledigi hususuida kafı ve kanuni deüllerın mevcut ol nadı&ı ne*ıcesme vanlmıştır Mucıp sebeplerı yukanda göst«rüdığı ürerp s ıç tarıhjide Îstanbul Ümversıtesı bjıası Içers nde muhtelıf yerlere çızılmıç olan orak çe k ç ışare'lerınln rnaznun tarafmdan çızildıği hakkırda mahkurmyet.ne k«Iİ deliller mevcut olmadığmdan, maznunun isnat olunan suçtan beraatme, Talep vechlle ve temylzl kabil olm»k ürere 6 6 1962 tarıhınde ıttiıakla verilen karar C M U M Husnü Rıbar'ın hvızuruvle maznunun yuzıne karşı açıkça tefhım edıldı » B J beraat karan temyız edilmek suretiyle 13 6 1962 gunü kes'nleşmıştır Buna rağmen araaan 15 yıl geçtıği haîde rurt dışmda çalışan kızının davetıne gıdebıl mek ıçm 1S77 Türkıve^ı nde altı çocuk babası altmış yaçındakı ışçı Cemalettn Ozegen pasa portunu almak ıçın aylardan ben hakkmdakı polıs incelemesinınin sonuçlanmasını beklennek tedır TÜRKiYE BiLilMSEL VE TEKNiK ARAŞTIRMA KURUMU Lise Bursları Kurumumuz Blllm Adamı yetiştirme Grubu; geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda Fen nlanındft Ustun yetenekli ofrencılerin geleceğin Bılim Adamı ve Araştıncılan olarak j etişmelertni sağlamak amacıyla 1976 1977 Ögretım yılında da «LİSE BTJBS PRCX3BAMI» düzenlemlştır. Burslar karşılıksız olup ayhk tutan 300. TL'dır. (Devlet Parasız Yatılı ögrencılerine 150, TL.) Burslar lçin ajagirtaki çartlar konulmuştur. A. Llse ve öğretmen Lisesi üe Teknlk Llselerin 1 n d reya öğretmen ve teknik lıseler lle liselerın (fen kolu) 2 nci sımf öğrendsl ve Türk Vatandaşı veya Kıbrıs Türk Pedere Devleti Vatandaşı olmak B. Not durumu sşagıdaki ölçülere uygun olmak. 1. Bir önceki sınıf geçme not ortalaması en az (7 0) olmak ve bunu okul mUdürlügünden almacak bir belge lle belgelerdirmek. 2. Okumakta oldugu sınıfta olcutulan cebir, geometri, Ozlk, kimya, biyoloji (rera Jeolojı) derslennden (5,0)'den asagı notu olmamak şartıyla not toplamı binnci kanaat doneml sonunda 5 len dersi için (35), 4 fen dersl ıçın (28) v s., olmak. 3. Modem program uygulanan okullarda: Bırınci kanaat dönemi sonunda her birınden (5nvden aşağı notu olmamak şartıyla 2 fen dersi okutulan okullarda toplam (14), 3 fen dersı okutulan okullarda toplam (21) not almıs olmak C. En az bır matematık ve bir fen dersl ögTetmeninden ustün referans almış olmax D. Turkıve Bılımsel ve Teknik Araştırrra Kurumu Lis« Burslan Muracaat Formunu Okul Mudurluğu huzurunda bızzat doldurarak Kunım'da en ge^ 18 mart 1977 saat 17 30 da bulunacak şekllde Mudurlükçe postalanmış olmasını sağlamak. (MüracaaUar Kunım'ra incelenir ve uvgun gorulenler smava davet edılir. Formlar Okul MüdüTiUğünde buluE 14 mayıs 1977 günıl saat 13 ro'de belirl! lüerde vapılacak olan Genel Yetenek ve Fen Muhakeme TesUennde başarı gostermiş olmak Ilgılenen oğrencılenn OKUI Mudurlugünden alacaklan Muracaat Formlannı (TB^AK BAY FormL177) doldurup ONAYLATTIRDIKTAN SONRA bu fonnlann O*ul Mudurluğünce aşaSıdakl adrese 18 mart 1977 tanhıne kadar göndenlmesini saglarralan sarrto. Başvurma Adresi' Tılrkiye Büımsel ve Te.cnik Araş'ırma Kurumu Bılım Adamı Yetıştırme Grubu Sekreterlığı, Atatürk Buîvan No: 221, Kavaklıdere ANKARA Tel: 26 27 70/63 ÎLGÎLENFNLERE DÜYl'RULUR OMMMMMIM» (Basın: 11175) 2170 Beyazlara ve renklîlere OMO temizliği gerek OMOdad DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI Seyir, HıdrograU ve Ofinografi Dalreai B*fk»nlıgından bildirilmıştır. Denizcilere 14 Sayılı Bildiri ÎSTANBUL BOĞAZI SALACÂK İLE SARAYBURNU ARAS1 ÎEtanbul Boğazı Sarayburnunda 41 derece 01 dakika 04 •anıye Kuzey, 28 derece 59 dakika 14 sanıye Doğu mevkıi Ue 41 derece 01 dakika 20 sanıye Kuzey, 29 derece 00 dakika 27 sanıye Dogu mevkıınaekı Salacak arasını bırleşUren hat U»rindekı degışık mevkılerde 10 mart 1977 tanhınden 31 mart 1978 tarınıne kadar geçecek »üre içersınde ve gün ışıgmda sualtı boru doşeme çalışmalan yapüacakör. Başlangıçta denız dıbi kazı ve sondaj yapılacak, llerinl tarihlerde, sualtı inlılâfc, kılavuz tel çekılmesl ve su borusu aoşenmesı gıbı çalışmalar ile boğaz trafığinde yapüabılecek trafık kısıtlamaları aynca ılân edilecektır. Çalışmalarda kepçelı taras gemısi 53 metre boyunda, 21 metre enlnde. portakal rengınde boyalı olup, çalışma yennde sabıt duracak şemlda dcmırlı ve manevradan &cız olacaktır. Kepçell tarak gemmın bordasmda toprak tasıma şatı, romorkor, dalgıç motoru, arastırma motoru üe bolgede emnıyetı sağlamak uz«re sürat ve 2 adet de muhafaza botu bulunacakiır. Gece suresince çalışma mevkıınde sadece kepçeli tarak gemısi kalacakür. Çalışmalar lle Ugill bütün tekneler gece ve gündüz uluslararası ışaretlen taşıyacaklar, aynca kepçeli tarak gemısınde radar reflektoru, sıs dudugü, kampana ve prO]ektor bulunacak tır. Ba bolgeden geçecek oian gemılerın can ve mal guvenllğt bakımından tarak gemıs nın 2O0 metre açıgından çalışmalan aksatmayacak şekılde agı* volla seyretmelerı ve uluslararası ışaretlen tasiyan muhaîaza motorlarının ıkazlarına uymalan onemle duyurulur. (Basın 12527) 2172 •**»• ÎMAR ve iSKAN BAKANLIĞ! MESKEN GENEL MUDÜRLÜGÜNDEN: 1) 2) 3) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Serir Hldrografl ve Oşinosrafi Dairesl Başkanügından Bıldjnlmiîtır: 4) DENiZCiLERE VE HAVACILARA 15 SAYILI BiLDiRi 7 ve 8 mart 1977 tarıhlerınde 09 OO'dan 17 OO'ye kadar aşağıdala noktalan birleştıren saha lçınde seyretme, demırleme, avlanma ve ba sahanm 13C00 metreye kadar olan yukseklığı can ve mal emnıyetı Dakımmdan tehlıkelıdır. 5) a) b) c) KARADENiZ • ÎSTANBUL BOĞAZI K 14 SAHASI (1) 41 29 (2> 41 29 (3) 41 29 (4) 41 29 DERECE 13 DERECE 09 DERECE 27 DERECE 15 DERECE 22 DERECE 29 DERECE 11 DERECE 29 D^KIKA D \KIKA DAKIKA D1KÎKA DAKIKA DAKIKA DAKÎKA DAKÎKA KUZEY DOĞU KUZEY DOĞU KtıZEY DOGU KUZEY DOĞU DLYURULlTv. 0MÖ Beyazlar daha beyaz Renkliler daha pariak. GRAFİKAMAYA OM 772 6) 7) 8) 9) n r \ l 7 r i L E R E ve HAVACIL4RA Urfa merkezde 300 konut mşaatı ışi 775 sajılı kanun ve ujgulama jonetmelıgı hukumlerıne gore kapalı zarf USUJU ıle eksıltmeye kona.muştur. Işın kesıf bedelı (45 000 "00) Lıradır Eksıltme, Ankara'da Imar ve Iskan Bakanhğı Mesken Genel Mudurluğü (Neca*ıbey Caddesı No 35) Ihale Komısyonj nda 18 3/1977 (Cumaj gunü saat (15 00> yapllacaKtıt. Eksıltme şartnamesı ve dığer evrak tatıl gunlen hanç her gun mesaı saaMert dahılınde Imar ve Iskân Bakanlığı Mesken Genel Mudurluğu Konut Proie ve Ujgulama Daıresı Başkanlıgı'nda (Gazı Mustafa Kemal Bulvarı, Tcrtes Han Kat 1 \ gorulebılır. Eksıltmeye gırebılmek ıçın ıstekulenn, (1363 750) LıraliK geçıcı tenı natmı 1976 yılma aıt Tıcaret \e;a Sanö>ı Oda^ı belgesnl, Muracaat d'lekçelerı ıle bırlıkte vereceKİerı, eks.ltme şartnamesınde behrtılen ve usulune gore hazırlanmış olan yapı araçlan budınsım teknik personel bîldırısını taahhut bıldınsju, serrnaje ve k^eaı olanaklarım açmayan malı durum bîldırısını, banka referansını, Bayandırlık Bakanlığı ndan almış olauklan ı B) grubundan en az keşıf bedelı kadar. ışın eksıltmes.ne gırebıle ceklennı gostenr Muteanhıt/rc Karnesının asl'nı ıbraz suretı ıle îraar \e Iskan Bakanlığı Mesken Genel Mudurluğu Konut Proje ve U\gulama Daıresı BaşKarJığı Belge Komısjonu'ndan alacaklan yeterhk belgesmı, tekı.f mektutıları ıe D.rlıkte z rta ko'Tnaları lazımdır Isteklıler tek'ıf me^tuplaıını 18 3 1977 ıCumaı gunu saat (14 00) kadar, makbjz k?rşılıg r.da Ihale Komısyonu Başkanhğma veıece<leıdi"\eterhk Beljesı al'nması ıçın son mjracaat tanhi 16 3'1977 (Çarşambaı p;unu mesaı saati sonuna kadardır Telprafla vao lacak murpcttlar ve postada vakı gecıkmeler dıksare almmavacaktn. H^ıe Ye'erlık Be'ge^ı vcrıp vermemekte, veja ıhaleyı vapıp yapnannkt^ı serbes'nr Kevfıyet ılan olunur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog