Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ıa.3.) ö u y u s MiıMeclisi'nin bugünkü içtimaa Türkiye Cumhuriyetl ile Yuıistan Cumhuriyeti arasında l ve imza oiunan (1) itilâfna(2) müzakeratının '3) tasdihakkHidaki kanun lâyihası ve riciye Encümeni mazbatası sakere ve kabul oıunmuştur. riciye Vekili Tevf ik Rüştü Bey münasebetle âtideki nutku i etrniştir: «Arkadaşlar! Şimdl müzakee konulan Türk Yunan itiıamesi, mevzuu itibariyle îmatorlu£un ufulü hengânunda addüs etmiş (4) ve Tesalya' Osmanlı mecmuasından (5) kâkiyle (61 başlayarak son liselere kadar devam edegelı olan iki taraf tabaasmın ahine (7) dair müterakim '8> selelerin tesviyesinden ve tasisinden (9i ibarettir. Muzakesafhalan noktai nazanndan ) birkaç seneden beri vakit vaYakın Şark mafbuatır.m ve çok herkesin nazarı dikkatini 5 etmiş olan bu itilâfnamenin ayeti müzakeratı (11) Lozan' Eerdâsmda (12) her iki tarafça ıhür etmeye baçlayan yekdiğes uygun ve müsavi (13) bir îhhümle (14) küşad edümiş(15). Fakat mevzuun ihtiva etmüşkilât sebebiyle ancak üç elik bir mesainin semeresi 6) olarak ve ibraz ohman mü 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 6.3.1927 TUSK • YUKÂN İTİLÂFNAMESt temadi cehd ve gayret ve hüsnü niyet (17) ile işte bugün huzurunuza arz edilen şekilde neücelenmiştir.» Meclis, Tevfik Rüştü Beyin in tibaatını '18) tnüteakip itılâfnameyi 2 red. 2 müstenkife karşı 160 reyle kabul etmiştir. Dün bir muhabirimiz Şehremini Muhittin Beyle muhtelif şehir ışleri hakkında görü$müştür. Muhittin Bey m u h a m r i m i z i n şehir sulan hakkindaki suallne şu cevabı vermiştir: «îstanbul'da gayri kabili şürb (19) su yoktur. Daha doerusu vaziyet eskisi gıbidir. Yeni bir şey yoktur. G*»çenlerde Kırkçeşme sulannın mecrası patlamıştı. îçerisine kedi ölüsü düştüğü dogru degildir. Mamafih, biz açüan yeri yapürdık. Halka iyi su içirrnek için teşebbüs ve müzakerelerimize devam etmekteyiz. Bent sularından istifade erieceğiz. Fak3< bunurı için 2.5 • 3 milyon lira sarfı lâzım gelmektedir. Bu para yı nereden temin edeceğimizi düşünüyonım. Bu su Hamidiye su yunun fevkinde (2H) olacaktır. RAMAZAN FIKRALARINDAN: Ramazanın nihayetine doğru bir mahalle kahxesinde herkss ramazan büiyor diye izharı hüzn ve teessüf (2lı ederken Bektaşinin biri «Siz o palavTayı başkssina yutturunuz. Madem öyledir de neden bavram dsye şenlik yapıyorsunuz?» dertüş. SÖZLIK (11 akd ve imza olunan: bağıtlanıp imzalanan. (2) itilâfname: anlaşma metni. (3) müzakerat: görilşmeler. (4? ımparaorıugun vnu\u nengâmında tahaddüs etmis: tmparatorlufun ortadac kalkması sırasınâa ortaya çıkmış. (5) mecmua: burada «toplumlar», »topluluklar» anlamında. C61 infilâk: aynlma, çözülme. (7) ahval: durumlar. haller. (8) müterakim: birikmiş, toplanmış. (91 tesviye ve tasfiye: düzenleme ve ortadan kaldırma. (10) noktai rıpzar: görüş, bakış aç:sı. (11) bidaye'l müzakerat: görüşmelerin başlangıei. fl2i ferdâ: sonrası. ertesi. arüam.nda kuüanılmıştır, (13"ı müsavi: eşit. (141 tefehhüm: an'ama, farkm» varma. <15) ki:şad edümpk: açılm^k. (16) mesaintn semeresi: çalışmalann verirm. sonucu. (17i ihraz olunan mütemadi cehd ve gayret ve hüsnüniyet: ortnva konulan sürekli çalışma, çaba va ijTniyet. (18) intrtmat: izlenim'er. (191 payn kabili şürb: içümez, içilpmez. (20) fevk: ü s f , jukan derece. (21) izharı hü2n ve teessüf 0züntü ve keder bildirme. EDEBIYAT ltmış yıl once bulmuşt.u dll gerçegini Zıya Gökalp: Aruz sizin olsun, hece bizimdır / Halkın söyledigi Türkçe bızimdir / Leyl sizin, SP'O Sizın. gece bizimdir Değildir bir mana üç ada mutıtaç». A;.TU kavıamı belırtmek için ayn sozcükler kullanırsanız. zıhin bulanır. Hani eski D P. çenebalarır.dan bıri ne demiştı MecHs kürsüsünde: <Bz milletten JJ ksdar milyon rey aldık, alnımız ak: sız haiktan şu kadar milyon oy topladınız; fark.mız bu.. Iîültür Bakanlığı'nııı, süslü püslü kapag:ndan başka birinci tıamur kâgıda özenle 80 sa>1a bastirıp resmlı o':arak, sudan ucıız. valnızca beş lırajşı sstışa çıkardıgı yeni derginın sımuş yazısını okurken önce bunlan düşündüm. Sayın Bıfkı Danısman'ııı Bakanlıgı. «Türk kii'ıtürü üzerindeki görüslerini ve aniayışmı ortaya koymak. onu ıçlemek ve vaymak. Milli kültür Eöriisü üzerinde miiletimizı aydmlatmak ve bırleştirmek. kültürümüTrün tabiı bir seyır içerisinde EeUsmesinn yardımcı olmak iizere ... bazi dergiler ve Kazeteler de çıkarmayı düşiinmüş ... Bu rtüşünce üzerinde, bir yıldan fazia bir 7amandan bfrı, Rakar.lıkça K^ırulan ceşitli ihtisas istişare kunıUarmda (sözcük seçimindeki tutarsızlığa bakııv müzakerel»rde bulunulmuş ve şimdilik dört a y n dergl çıkarılması kararla^tırılmış.. » Dahası var. «Diinya Edebiyatmdan Seçmeler. dergisl yayınlanacakmıs, «Türk Ed»hivatmdan Seçmelpr. dergısi de neyrcdilerekmiş. Herhalde yayın tsi neşretme isınden daha kolav olmalı ki. tlk amlan drrgi çıktı da ık:ncisi heniir gnrijnmedi. Benim de nerden aklıma gçldı şimrii. adını bilmedigirr. bir sainn bey't: Çnk tel kınlır sinpi kaanuni zamanda ' \âPhHne mızrabı tesadüf rerilirspıZanıan kanununun coğsünde çok tel kınlır; rastlantı mızrabı. o isin ustası olmayana verilmişse...). SOHBETLERI Dolaşık yorumlar nauı A Kırk yıî Içindekl kavram kargaşasını yansıtan yukardaki şiir parçalanna bakın lütfen. Daha uluslannın adı üstünde blle birieşememıştir «milli» şairlerimiz. Şüphesiz bütünüyle o n l a n n kişilüclerine yiiklenemez bu karışıklık. Yasanan zamanm, dsvleti kurtarma çabalanr.ın. çesitli ara\ış yollannın doğal sonuçlarıdır. Hepsini kendı omur riilımierinin topiurnsal olaylara koşut giden gelişimi içinde a y n ayn değerler.dirir edebiyat tarihi. Ama kimilertnin başma ıcMilli» sıfatını ekleyerek taç landırmayı. bu gereksiz ve her haide yanhs ödüllendirmeyi geçerli saymaz. Onun için genç arkadaşım Yagmur Atsız'm düzenlediği an'olojinin önsözünde şöyle yazmıstım: «1940 sonrasmdaki Türk Edebiyatırua gelişım aşamalarını ıyi izleyebilmek, yüzyılımmn başındaki uluslaşma akımına kadar gitmeye rorlar bizi. Söz konusu büyük degişim. çağını bitırmiş bir imparatorluktan, çağcil bir ulusal devlete geçis gerekleridir. Türkiye'nın bugününde tartıjma ve çatışma konusu oian bütün görüşlerle rmrtiler dagilımı da. köklerini 1908 Meşrutıyetmin dağınık önerilerinde bulmaktadır. Gerçekten Türkiye'de adı Tirk olan bir ulıısun, varlıgmrn bılincine vanşi; kuruluş gerekçesine ters düsen özgitrlük diHm'.sriyle. n n i e t i Âliyei Osmaniye"nin parçalanışına bağlı olmustur. cYUzjnlın başında. on \ıllık süre İçinde büyük bir ımparatorlugun çözülüp bat'ıgını görenler, herhalde bu o l a ^ n neden ve sonuçlarmı o günlerde ycteri kadar düşünememişlerdir. 1300'le 1920 arasında yazılanlara bakarsak. pe^ az aydırun bu tarih değişimi karşısmda hazırlıklı olduklannı görürüz. Edebiya'a o yıllarda baslayan gençlik, son derece önemsiz ve değersiz aynntılarda birbirine düşerken, vakti gelmiş bir düşüncenin yarat. tıgı yıkım, her şeyi kökünden degıştirecek tir. Bu bakımdan. Mehmet Emin Yurdakul'un Osmanlı Yunan savaşı sırısında ortaya attıgı dize. ümmet ve impara'orluk»an ulusal devlete geçisin adımlarma ilfc uyan olmustur. «Altı yüz yıl slirmüş bir ımparatorlugun yöneticilieı ımilleti hâkimel;k>. geiıp tek başına olmaya daî'anmış; Bızans'tan ferhedilen Anadolu topraeında kentiıni sa\"unmak zorunda bulan Tür'sîük ıKuvayı Milliye); 20 yy. koşullan içinde dilini. bilincini. varlıgını bilıne geıeğiy'.e karşı karşıya kalmıştır. Bu yüzden «bilâ tefriki cins ü d i n . ilkesinden yola çıkan Osmanlı uhut'vetçiligi, tttibat ve Terakki iktidannın uzak düşlennden yola çiV::p 'Osmanlırıiık. Islâm bütünlügü. Turancılık .) Türkçüliık ınancına dayar.acak, çesitli özentilerin valancılıgınrian sonra »Ye ni Hayat» (Gökalp, 13181 öziemine bitişecektir. Yüzyıhn başında doğanlar (1870' 'i pprveMftinunrular. ortalorr.s 1835'li Ferri Atiriler kusf.f.ndan scnraı kendi dilleriyie kendi seslerini duyurabüir böylece.. » Atatürk devriminln \azgeçi!mez bir asaması olan Türkçe'nin ozlesmesini. bütün sagduyu ve sagbegeni sahibi aydmlan n ortak çabasını «Milli Kültür> dprgişinin bir yazan şöyle değerlendiriyor «... Türldye Türkünü dilini. dışardaki fiO milyon Türk tarafından anlaşılmaz ha> getirmeV. Bu doğrudan doğruya Moskova' nın p l a r ı d ı r . » (7. Yılmaz Özttma). Stmdl ktm millî oldu al!ah açkına' PARÇALAR Osmanlı adı her duyana ltneresandır, Ecdâdımmn bevbetl mârnfl dhandır. Fırrat değisir sanma bu kan yfae o kandrr. Gaveada şehâdetl» hütiin kâm alınz biı. Osmanhlanz, ean verirte nâm alını biî. Namık Kemal, (1873) Ben bir Türktlm, dinlrn. cınsim uludur. Stnem, öriim ates lle dolndnr, tnsan olan vatanımn kaladur. Türk evlâdı evde darmaz, gidprlm. Mehmet Emin, OR97) Oîmanhyız, kardaşlıtrttr kantmntnnı eıeli. Blr miUrtİ7. Mlhal Gari ordumııza gireli, Din farkını aramamak hıptmlıin emell. Blr vatanın evlâdınz. mezhep M71 ayırmaz. , Ac«m biri c^irermer. Firenk ırtzl kayırmar. Mehmet Ziyaettin (Gokalpi, (1508) E LEV i Z Y O N 10 YEDİNCÎ GÜN AÇJLIŞ İK JENERIK 4 ARŞI\T>EN SEÇMELER lyla Dikmen, Enrico Macias, Vjda Pekkan, Ayia Algan, Saim Dündar, Ayten Alpman. 5 YUMURCAK ıGazete toplayıcısu ı0 İZZET ALTINMEŞE Vtaden dağı, De get Bayburt, L'zua hava, Zalım yar. » TELEVIZYONDA StNEMA •Takip» i'önetmen: Eaoul VValsh, Oyaayanlar: Robert Mitchum, Teresa Wright. 30 ATİLLA ATASOY 5ÖYLUYOR Kurtulamazsın, Sitem, Ağlaşırken. 39 SAGLIK KOVUSU 00 HABERLER 3 SCNA BATIGÜN ÜÖYLÜSOR rücranla tunış bagriînı yak, ifalvanrım üzrne benı, Benim gönlüm bir kelebek. 23 ÇİZGt FÎLMLER Î5 SAN REMO Mt'ZİK YARIŞMASI (1. Bölüm) 30 KÂŞtFLER «Oüney Kutbnmm keşfi» 15.15 PAZ.1RSPOR 15.20 ISTANBUUJA OTNANAN (1. Lig futbol maçından naklen bölümler) 1530 PtNG • PONG 15.45 tSTANBXJU>A OYNAN'AN (1. Lig fufbol maçından naklen bölümler) 15.55 .\LTIN EIJîtVENLEB 16.15 M l Z t K 16.20 VOLE"İ"BOL 16JÎ5 AMH.TA KUPALARrNDAN MAÇ ÖZETLERİ 16AÎ ORHAN SEZENER Yönetiminde Hava Kuvvetleri Dans ve Caz Orkestrasının Konseri. 16.58 HABERLER 17.00 LÂLE BELKIS S O Y L Ü Y O R Doğduğum ev, Biratana beni, Kendi düşen ağlamaz, Ya Merhaba ya elveda. 17.15 ÎHTtYAR DELÎKANLI «Bebek evinde cinayeU 18.00 TOKYO'DA YAPIL%N ARTÎSTÎK BUZ FATENÎ Şampiyonasırun finallerinin banttan yayını. 19.00 EROL PEKCAN CAZ ORKESTRASI 19J5 TÜRK HALK Mt'ZÎGt (Halit Arabaoğlu söylüyor) NAPOLITENLER SAN REMO MÜZtK YARIŞMASI (2. Bölüm) 19.55 «YEDİNCÎ GÜN» Programlannın sonu 20.00 HABERLER VE HAVA Dl'RtîMU 20.40 MC MÎLLAN \T, KARISI «Sev, say ve dolandır» Mc Millan'ın kızkardeşi'nin ev lenecegi adamın bir dolandjrıCÎ olduği] kanısına vanlır. Mc Millan ve kansı Sally, MCın kızkardeşinin nişanhsı hakkindaki iddialan araştırmaya koyulurlar. 22.05 T İ R K HALK MtJZtGÎ BtR SOLtST «Kâmil Sonmez» Cambaşı gelin havası. Kiremite su düştü, Anan var rmdır? Çayelinden ötey?. Gemiciler kalkalım, Şişman oÇiîlu vurdular. ZZM ÇAGIM1ZI SARSAN OLAYLAR «Birinci Dünya Savaşı» (7. Böiiimi ?3.0fl Gİ'NE BAKIŞ 23.15 PROGRA.M VE KAPANIŞ BULMACA 1 23456789 SOLDAN SAf.A: 1 Alılakı ve ilkelerini, bunların nitelıklerini ve uygulanmasını inceleyen bılim. 2 Sıcaga ve sogıığa karşı dayanıklılıgı kükürtle artınlmış kauçuk • Tersı beyaz. 3 Çın Halk Cumh'Jrıyeii'nin başkenti • ö ç alma duygusu. 4 İlavfi • Yoksul 5 Tanrı'nın varlığını yadsıyanlara kimilerinre verilen isim. fi Bayıltıcı özellifı olan gaz • La'<e ile sıvanıp ri'.slanmış. 7 Fskiden albayara verilen isım. R Tçrsi >'üz kızartzcak hal • Bir harvan. 9 Bir emir • Suya gömülen anlammda bir söz. YUKARIDAN AŞAĞIYA: i Adamakıllı hırpalayıp döT.Tnek. 2 Takım. grup Ter si anlaşma. ö Tersi kömürün kızşın haü • tçki sırssmda yemlrn asıl yemekten sayılmavan r>yecekler. 4 Tersı Föjü 1 ; Tersi çogul ekı. • Binmeye > ayrı'mıç a t . f i Köpek • tlkel bir iskencp rnetndu 7 Yeterlılik. 8 tki r'irlülük Tersı yemek yeme gereksınimi duvan. 9 r Tersi şar^ s0lıret • Tutu. Kültür Bakanlıgının kullanmak istediği Milli Kultür adı. bu adı daha öncedrn kullanmayı düşünmüş olan Sayın Secaettin Zensinoğlu'nun tapu tesrilindeymiş. Bakanlıga bu adı •memnunıyetle devir etmiş bır.unan» kişıye. "EÖstermiş nldugiı bu asıl anlayış için (?> teşekkünl borç hıliyor «Milli Külrür»: kapağına rpsimlenni koydu°u kışilen de içkapak yazısında «Milli şaırlerımızden N'amık Kemal ve Mehnıed Akıf. d:ye anıyor. Bir kez bu ayrıma başiarsanız işin içinden çıkmak epeyce zorlaşır. Demek ki >m:İH olmayan, olamayan şairlerimiz de varrnışyargısma uiaşırsınız. Ber.im büdijım. ulusunun dilijle başarılı ürünler vermış olan her degerli sair aynı zamanda millî yar.i ulusaldır. Milli sözcügür.ü, yalnızca belli konuları yejŞleyen kişi!?re takamszsınız O dilin sanat ustalarının hakkıdır bu Mfat: siyasa! yellerin d?fişik de*erlendirmelerinin değil. Kaidı ki Nanıık Kemal'in ulusçuluju iyıc& tartışmahdır. Şüphesiz devletin sır.ır bütünlügüyle ayakta kalabılmesi, imparatorluk yapısının ulusçuluk akımlarıyla çatl^maması için, o sonuna kadar IsUmcı Osmanlıcı ka'.mıs. bunda direnmistir. l niyan 1873de ilk kez temsil edilmiş ola^ Vatan yahut Sılistre oj'ununun üçüncü perdesmde bir Amp.vut beyi olan tslâTi Beyi şöyle konuş'urur: nKele karşılarında bir d ü ş r m n goster. hele vatanın mukHd des topraklarını bir ecnebinin murdar a>agı ile çigneyeceğini anlasınlar. İşte o vakit halka ba?ka bir hal freüyor. tşte o yakit insan. er, mtskın köjjii ile beniro aramda h'{ç fark bulamjyor! İşte o vakit, o •bab lcebcll Türlöer. o tetlı s5?Hl vurmış»k yüziü kcyiüler. o çıfte koşulur öküzden farketmek tsterr.editimiz biçareler Vatan. nr Türkiyedir Türklere. ne Türkiftan. Vatan büyük ve rnüebbed bir ülkedlr: Turan'. Ziya Gökaip. f 19111 Han) milllveHn tslâm Idl Kavmijyet ne? Sarılip »ımsıkı dursana milüvetine. Bunu bendert duyıınuz. bert Id evet. Arnavudum, Baska bir sev diyemem. işt« peıisan ynrdnm! Türk. Arap'sız yasamaz; kim ki yaşar der, delidir. Arab'ın Türk ise hem sag kolu. hem sag elidir. Mehmet Akif, (1P13) UDYO TRTI 5.00 Açılış ve program 5.05 Türküler, şarkılar ve oyun havalan S.OO Kısa haberler 6.02 Günaydın 7.00 Kısa haberler 7.02 Köye haberler 7.07 Bölgesel yayın 7^0 Haberler 7.40 Bölgesel yaym 9.00 Kısa haberler 9.02 Tatil sabahı 2.00 Kısa haberler 12.02 13.00 13.15 13.20 13.30 15.00 15.01 17.00 17.02 19.00 19.30 20.15 20.35 20.55 21.00 Radyo tiyatrosu Haberler Radyo • TV haberlerl Ojauı havalan Bölgesel yayın Kısa haberler Spor Magazin (I) Kısa haberler Bölgesel yaym Haberler Bölgesel yayın Ccakbası P a z a n n melodileri Çocuklar için Kısa haberler 21.03 21.30 2200 22.12 22.30 23.00 23.10 23.19 2320 24.00 00.02 0052 00.55 01 00 Dinleyıci isteüerı Spor dergisı Kısa haberler Dinleyici istekleri (II> Türk bestecileri Haberler 01.00 Bölgesel yayın Ytırttan seslep Aitden.z Akdenl»iî Kısa haberler Orkestralardan seçmeler Gece konseri Kısa haberler 05.00 Gece yansı TRT II B.O0 9.00 9.30 0.00 Gün başlıyor Türküler geçidl Tatil ve müzik Çocuğun dünyası Ses ve saz dünyamızdaa Radyo sözlügü Halit müzik Klasik koro Haberler Hafif müzik 1.30 1.50 2.15 3.00 3.15 3.30 Turküler ı.oc 13.45 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.15 1(5.30 17.00 17.15 17.30 17.50 18.15 Şarkılar G. Amerikadan müzik Türk tiyatro tarihi Erkekler toplulugu Plâklar arasında Türküler Şarkılar Çağdaş sanatçılarımıs Şarkılar Türküler Hafif batı müziğl Solistlerden seçmeler Barok müzik Yurttan sesler Haberler Haftanın olayı İki solistten sartalar Cumhurbaskanlığı Senfoni Orkestrası 21.30 Türküler 21.45 Şarkılar 22,02 YayKur saatl 23.15 Bir romanımız var 23 30 Haberler 23.35 Caz dünyasından 23.55 Program v» kapar.s? 19.00 19.30 19 45 20.30 21.00 22.00 22.30 23.10 24.00 00.30 01.00 Batıdan esintiler Çalıp soyleysnler Plâk dolabından Klâsik T. Maziğinden Seçmeler Büyük eserler Şan sololan Caz müziği Geceden geceye Eski müziği ostalan Gece ve müzik Program ve fc3pams 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 SOLDAN SAGA: 1 Soprano 2 îlik AWs 3 niK 4 Egedenizi 5 Satir • Tam 6 Tr Kem mO 7 esöK ilA R Zigana Ni 9 etekrE. YUKARIDAN AŞAGîYA: 1 Sineste7i 2 Oligarşi 3 Fiket Öge 4 r K $ Dikkat 5 Bere Ne 6 Na miaK 7 Oksit 8 Zamane 9 Esfcimo. aradari bOtün btltün kayboluyor da yerlerine Osrnanlılıgın, kahramanlıgın ruhu meydana çıkıyor.» (Prof. Kenan Akyüz baskısı, 44). NURULLAH BERK'İN SERGİSİ NEDENİYLE Vygun dü=,tükçe sevgisini benden »sirgemeyen eskı dostum ve kavga arkadaşım Nurullah Berk için bir ya^ı yazmayı otedenberi tasariar dururdum. Sergısl açıldıgi riin artık bo^numa borç savdıgım bu yazıyı yazmak ıçn iyi bir neden bulduğuma sevindim. Ama ben onun ressam Elif NACİ rından h;ç birinin başaramadıgı bir boşlugu doldurmak için hepsinden çok çaba harcamış bir sanat yolcumuzdur. ECZANELER BAKIRKÖY Köyüm fZuhuratbabai. Osmaniye (Osmaniyei, Nur (Bağrıiar), Hürriyet (Şirin evler). Merkez (Yeşllköy). Yeni (Kanarya*Kutlar 'Esenleri, Güngör (Sefaköy). Gül (Gennet mah.), Merter (Merter Sitesii. BEŞtKTAŞ Sakarya dhlamurdere), Bayramoglu fNüzhetiye cad.). As ıBalmumcui. Diler (Ortaköyi, Bogaziçi (Bebek). BEYOGLlî Yeni Ağacamii (Sakızafacı cad ). Cansever (Sıraselviler cad.i, Yenişehir (Serdar Ömer cad.). BEYKOZ Paşabahçe (Paşabahçe îskele c a d ) . EMİNÖNU Hasırcılar (Emin önüK Ayasofya (Sultanahmet), Emek (Beyazıt), Akgün (Aksarayi. EYÜP tslâmbey (Islâmbey cad.V Silâhtar (Silâhtar). Güner (Ramii, Halk ıSagmalcılaT"). FATtH rtztiirk, Saraçhanebaşıi, Büyük Akdeniz (Malta), İstanbul (Küçükhamam). Sofular Gülen( Horhor), Semra (Ahmet Vefik Paşa cad 1, Yenigün (Cerrnhpasai. Fazilet fBalatt. G. O. PAŞA Saglık (Dörtyni), Saghk iKüçükköyi. KADIKÖY Emel fModa cad.i, R. Muhtar Sarpm (Söğüt, lüçeşmçt. Umut (Kuşdilii, Kado (Suadiyeı. Kslamış 'Kızıltop. rak), Göztepe (Göztepei, Alppınar (Suadiyei. KARAKÖY Akel (Şair Ziya Pasa cad.i. KASIMPAŞ.A Aîim 'ZinclrUkuyut, Dilek (Halıcıoğlui SARIYER GüçIU < Karakütük cad.), Şifa (Yeniköyi. ŞİŞLt Derman (Etfal Has sok.1, Feriköy (Feriköy), Deniz (N'işantaşıi. Cem «Çağlayanı, O r t a b a p r Merke (Gültepe). önder fÇeliktepeı. Ayhan (Mecidiye köyi. SultanseHm (Sana^i mah.) CSKVDAR Kocaçınar (Dogancüari. Serpil (Toptaşı ead.t. Alev CSelâms'z cad.>, Gülden (Beylerbeji). Nur (Ümraniye). ZEYTtNBliRVU Fnat" (Sümer meh.i. D O K r O K hgından daha onemlt. vnyin hsvah 1> ngilenırim. Çünkü o, piastik sanatlar litaratüründe ell kalem tutan meslekdaşla KtT&P VE YAZIURIYLA TÜRKİYE'DE RESIM SANATINI TâNITTI Şurasını açıklamam ger«=kir ki «anat türleri içinde Türkiye'ye en geç girmiş olan resım sanatı bakkında basında yeteneksiE kışilerin olumsuz elestırilennin yer alriığı gunlerdp Fransızcadan çevırdıği küçük kitapçıkiarla ;şe başlamış v? nıhayet bugün sanat kıtaphgımıza degerli yapıtlar kazandırmıştir o. Hatta bu ugıırda bir çok arkadaşlannın hoşnutsuzluğunu blle kazanmış olmasır.a karşın hıç bir ard düşünceye yer vermeaen onun ıçın söylenecek tek şey bence ancak teşekkür olabüir. 7.03 7.30 8.30 9.15 9.45 0.15 1.15 2.C0 2.45 7.on Bızden be?tel?r T ü r k ü > r geçidi Dissott'gimizden Müzik magazin Sevılen eser!er Yurttan sesler Açılış Salon Sabah Pazar TRT III ve program orkesîralan için konseri 13.15 Çağdaş T. Sanat Mürigi 14.00 Ozanlık töresiru yaşatanlar 14.15 Küçük koro 14.45 Operet melodileri 15.45 Öyküler • Ezşiler 16.15 Halkm dilinden. sazın telinden 16.?5 Seçme eserler 17.00 18.30 Müzik şöleni Saz eserleri vo tamDur sololan D GRUBUNU BIRUKTE KURDUK Onunla dostluğumuz, o zaman adı Sanayıı N'efise Mektebı Aiısı olan Güzel Sanatlar Akaaemısı'nde Çaliı Ibrahım'ın oğrencıs,i olduçumuz yıllarda başlar. Ça'U atölyesinde boya kutulanmızı beraber açar, öğle yemeklerımızı berabpr payiaşır, akşam çaylarımızı beraber ıçerdık. Savaş vıllarının yoksulluğuna beraber üayandık, beraber çalıştık, beraber resım yapîık. bera'oer eğlendık. Deraber üzülduk. İşts • D> Grubu bu üzüntülerrmızin rnuîlu bir sonucu olnıuştur. «Üzüntülenmız. diyorom. Çünkü o yıllar Türkıye de sanatın ve özellikla resım sanatınm kara "ünlsndir. Galatasaray Mektebınde scnede bir sergi açılırdı. O da. Akademık bir sanat anlavışından. empresyonıst bir ppncere açildıfeı günlerde Türk toplumundan uzak. tuvallerinin ardına s:nmış bır a\njç ressamı:ı çatık kaslı vıipıtlarır.dan ohışmıış bir gösteriden başka b;r şey dejildı. İşre bu 'uüntülcri payıaşan be,i kafa ftir drava gelip bu hareketsız sanat havasma bir jeyler genrmek, bır can'.ılık verrr.ek ve halka bu sar;?m ne olduğumı anlatmak gerefiin! duynrıstuk ve Nunıllah Berk de aramızdaydı. D grubunu kurduk. Sergiier actık. gazete ve dergılerde yazılar yazdık. Radyolarda konuştuk. Konfsranslar verdik. îşt« b:ı kjtsai kavgada Nurullah Berk'ie berab? r döviistük. SiNEMALAR \NKAKA (64 16 86): Bizim K:2 Hubıkcğlu T. Akan R. İS (47 63 15): Saşkın Ajanlar Sutherland E. Gould R. ITK4S (44 0X 35): Yaşamak bası R. Stiguood R.İ. 5ÜXYA (4!) «1 6H): Skandal Xero R.İ. SMER (14 84 39): Hazreti Mu B Lanchster R İ. 7 İTAS (4! ül K6): Eva Nera Falance R.t. Î.\Z1 (+0 :i6 25): Yasamak Çası R S";gwood R.î. İNCİ (40 4,"» 95): Kan Kardes N Nazır S. Gökhan R İ E N T (47 "7 62): Bir Gece ktl E. Taylor R.t. SONAK (48 2K 0»i): Mazlsıru tan Adam C. Bronson L. ntura R.l t!EM>nl (S4 13 14): Gölgedeki k A Deion R.F. VIISTIK <4S 15 L4): 1 Yassık Ca;r.f.: 2 Röntgencı Kız 5ZLEM (66 «II 83): 1 Soför Geneebay. 2 Kan Kardes• N Nazır R. ? E S (45 24 İH): Kocamın Bll;di»ı R.T StTE (47 m 47): Hazret! Mu B Lanfhster R.t. SİNEPOP (44 24 22): Evlerinn Kacsniar E. î n t a g e r T YENtMELEK (44 42 8«): lciizrlpk] Tehüke P G a s m r n T. YUMl'RCAK (Hl (11 Ml): 1 •for O Gencebav '' Gül,i H Kocviğit R. B U . v \R '21 3î 7S>: Şo'ör Gsnrebav H Koçyipit R H A " \ * \ 23 42 33): Şoför O Geneebay H. Koçyiğit R. tPEK (22 25 13): 1 Aşk RÜ2gârlan, 2 Üç Serseri Karete^J R.T. SUR (23 67 12): 1 tçimizdeki Tehlike 2 Göntü Oyunlan R.T. ŞAFAK: (22 25 13): IçlmizdeB Tehlike F. Gasparri R.T. OCAK (3R37 71): Kan Kardes ler ~ N N'azır S. Golhan R. REKS: (36 011?): Şoför O. Gencebav H. Koçyigıt R. SÜREYYA (36 0«82): Akbaoanın Üç Günü R. R«dford R.T. harlo her eün 21^0, çarsamba, cumartesl. pazar 18.30. DOSTLAR TtTATROSU (47 04 0«) «Gün Donerken Salı, Çarşamba 21.30 Cuma 18.30. Pszar 15.30 «Bitmeyen Kavgs^ Çarşamba 18.30, Cuma 15.30, aP zar 12.00 «Kerem Gifci» Cu martesi 18.30. G. ÜLKÖ G. ÖZCAN (46.»» 91) «Kinıe Ntyet> Salı r s r . c her gün 21.00 Cumarii»? oazar lfi.0 KADIKÖY tL Tt¥An:OSO (Tevfik Gelenb«) «Kilidl Bozuk» Salı b a n ç ner »ü> ' ! 3'). Cumartesl. Pazar 18.30 KENT OYUNCULARI (48 8S 89) «Buzlar Çözülmeden» Çarşamba, cuma 21.15 «Yasak Elma» Çarşamba 15.00. perşembe 21.15, cumartesı 18.15 21.15 «Katır Tırnağı» Pazar 15.00 18.15 NE.IAT ÜYGUR ( ö U 12) «Muzdarlp» Carşamtm JSHC her gün 21.30 • Cum&nısı, tsazar 18.30 N. SEREZL! T. A$R!NER TİYATROSD (48 48 50) «Pazartesi Seniik rar» Cuma, Curnartesi Paznr 21.30, Uıunerresl 15.30. Pazar 18.3(1 •Başbakan Oluvor.rn» Harsamo» 15.30. Vasıf Öngören'in oyunu "Zengin Mutfağı,, Vasıî Origören'in son oyvnt «^enîin Mutfağı» B:r;ii< Sahnesı r d c oyriiamağa başladj. rcAsiye Nasıl Kumiıur?» aAltuanya Deftçn», «Oyun Nasıl O>nanmauf» oyunlarıyla tiyatro orramımızda Brechtçı bır anlayışı sürdüren Önzjren. DU son oyu nunda 1970 hazıran ola7.arınaan kfür.ümüz« sosyal olaylar.n altüs'.luğünü. Ü T zengın mutfağı kesıtir.de eıe alrvor Koilektif ça'ısmayıa scrgJenrrıeyt ba*lnnan oyun, Birlik Saıines, ride «r;ü>ıcei bir görertn yerıne geliriLnssi» olaıak yoOyunu. «Bütün Anaıioı'.i da g.istvrılmesı amacıyla. t ı r l i k aBjınesı ıl« i.nrair bir oyun ıçm ııu kadro bırrien aaiirlamı*tır. Dekorlan trf&n E r ' e ı c t va*,ı:ıa:ı, Zengin Mutfagı'nda eörev uan sanatı;ı!aı &uzan Aksoy. N'jrettın «en. Metın F.rıtose. Aydm Gürel, Atıla Or*ar.oğlu Süleyman Bulut. Bıirge frtei'dir. l e s n ı k vönetmenI'.gini Müfit Nurova'nın vaptiSı o p ı n u Vasıf öngören safıneye krı%'muştuı Fot<>grafta. Bırlik Sahnesı'riae oynanan «Zengin Mutiağıandan bir saa^ıe aörüiüyor ÎİYÛTROLAR Al.l rnYKAZOGLD (49 56 S2) «Dur Konuşma »us Söylerne» cuma. cumar'esı pazar 21 l.s, cumar'esı D a n : S.30. «Oelüîr Boşandı» Sau rarsamba. psrsamba 21.15 ••^rsamba 18.30 *NVAMJ»ıNYA RUMPANV* (44 2S 26 • SıraselvUerı .SaSım Snium Sobe» Salı, Persembe 21.30 Carşamba Cumartest. Paear 18.30 • 21.30 BAKIRROV rtYArRUSli (71 59 49) «$en Derdzciler» Pazartesi ^ariç her gün 2130. pazar 18.30. BtKI.tK SAHNKSİ <« 53 4R) cuma 21.15. Cuma, cumartesı, pazar l?.l.ı, cumartesı. pazar 15.15 CEVKH IIVMKOSlı (<\ Krbolak M Sprrzh İ5 '0 7Ü) «lîiklar Nerien Karardı» Pazartesl h3riı; ner giin 21.15 cumarW si Pazar !H 15 21.15 DEVEKUSjl) KABARG (44 4fi 75) «Valan ü ü n v a . l'azartesi rumlaruyor r YENİ SEROISI UZERfKE IZUKİMUR!M Geçen giin sersisine gıttım ve geçmiş günler bır dffa daha sjözlerınııv) önünde ca.ılandı. Ve 19?.r> ierrie Baiabanm sergisi :çın rardığım razrvı hatırladım. O yazıda şöyle divcrdıra: • Bız b'r sersıden ıçerı girdiğımizde orada birinı aranz. Bu aradığımız ya Manet, Monst. ya Pissarro, Pıcasso'dur. Ve aradıgımızı buiuruz. B=ı]abanın du s?rgısir. cie yîne bırını ?raciık ve bjiduit Bu, ne Manet. Mnnet. ne Pissarro Pıcasso oldu. Buiduğumu7 BaJab.ının kendısıvciı .\urulJahın sergısınde rie bınni arad:k. Bl:?.:<anlık bu. Ne valan sriylryeyim onun tuval'prınde sakacı b'r Ferne Lpger goz kırp:vor gibl geldı bana. Her neyse. eskt dostum r « s a m ys7"Kurullah Berk'ı candari kutlar, kendısıne 'izun ve mutlu yıllar dilerim. Yugoslav radyocuları Türkiye'de röportajlar yaptı su heyetine, istanbul Radyosu, program ıçm gerekli çeşılli müzik v e î o l k l o r malzemesi yardımı yapmıştır. Üsküp ve istanbul sehirleri arasindikl ilişkileri eeliştirroeyı amaçlıyan prosram. tüm Yugoslav şehirleriy'.e Avrupa merkezlen arasındaki kardeşük ilişkikrini kapsayan büyük bir röportajm bir parçasını oluşturacaic v e Beisrad Konferensından önceki hafîalarda tüm Yugoslav radyolarında yayınlanac&ktır. Haztran ayında Bel^rad'da toplanacak tkinci Avrupa GUvenlik ve İşbırliği Konfpransınm ilkj onceki yıl Htlsinki'ce yapılmıştır ve Konferansa Avrupa ülkelerinden başka Amerıka ve Kanada da kaîılaıaktadır. ÎEHiR TiYATBOl.481 FATİH (2fi 53 Sfl, . S a b a h a t . 1,5.00. 1Ş.00 HARBtYE (36 31 Hl) HnllvTvood Dosvası 1S.30. 21.00 KADIKÖY (36 31 21) «Suçs u r l a r lö 30. 1? 30 ÜSKÜDAR a i 03 97) .Kırmızı Güllcr. 15.00. 18.00. t s k ü p Radyosu program yazarlanndan Hilât Selim ve :.T;ra Andreevska; Haziran aymda Belgrsn'ca toplanae&ı? «îiinci Avrupa Gü%en":ik ve Işbırligı Konfcransı» öncesinde yayınlanmak üzere Ist a n b u l d a bir redyo röportaiı nazırlamışlardır Istanbu] Vahsi Namık Kemal Şentürk, Baledıye Başkaııı Ahmet Isvan, eski Is;?nbul Valısı Prof. Dr. Pahrettin Kerim Gökay. Prof. Sabri Berkel ve Fernıh BaLŞaga, Varîık Yayırsvı sahibi Yaşar Nabi Nayır, Devlet Opera ve Balesl Genel Müdürü Aydın Gün, Ssnat Tarih! Profesortl, Dr. Nurhan Atasoy ve yazar Padun Taniu ile gprüşmelerini tamamlayan Üsküp R a d y o TARIK ZıYA KIRBAKAN DERİ s.M, ve ZÜHHE\ l HastalıltİBn MUfchassısı k Sad lelefoıu H l« r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog