Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHÜRIYET 6 MART 1977 İs Müfettisleri Derneği Baskanı: Calısma Bakanı'nın baskıları yoğunlaştı,, r 1974 yılmdan bu yana ücretlilerin gerçek ortalama günlük kazancı 5 lira 14 kuruş azaldı ı v v ı m d v s i ı c^«^=ı ANKARA, (ANKA) Sosyal Sıgortalar Kurumu'nun ortalama jrünlük kazanç bildirimler: ile Derîe* Istatistik Enstitüsti'nün sreçinme endeksleri üzerinde yapılan hesaplamalar işçilerin reel ortaıama günlük ücretlenr.in 1974 yılmdan bu yar.a 5 lira 14 kuruş azaldıfını ortaya koymuşfur. tşveren çevrelennce sürekli o ;arak ışçi ücretlerinin çok hızlı artnğmdan yakınılmasına rağmen. işçi'.erin elıne geçen ?.lım fTJcünÜTı C'ephe Hükümeti döne mınde eiderek azaldıgı bu hesaplamaiardan aniaşılmaktadır. Ortalama güniük kazar.çlar, Sos yal Sıgortalar Kurumu'nca Tür kiye'de istihdamm en yüksek oldufru ve ekonomik konfonkîürün tepe nnkfasında "TJİurdufıı eylül ayı prim bildirsf'.er: bü'lın btr yılı temsil ettiSi var>ayTİarak m • r.zorcv kri ıırDCTirDİıınr tOAonA CAfiAVAu GERÇEK İŞÇİ ÜCRETLERİNOE. 1969DA BAŞIAYAN r.coiifMf IOTÎ'C GERİLEME 1973E KADAR SÜRDÜ; AYNI YIL BAJLAYAN İLERLEME İSE 1975'TE DURDU VE GERÇEK ÜCRETLER YENİDEN GERİLEMEYE BAJLADI. saptanmaktaaır. Ortalama örüt günlük ücretlerden sisorta pri;ni. vergi ödentisi. damga pulu mal: denge vergisı gibi kesinti ier düşülerek hesaplanan net ortalama günlük kazançlar 1?74 yılında 59 lira 27 kun;ş. 1975 yılında 59 lira 47 kuruş ve 1976 yıiında fi? lira > f kuruş o'.arak bc9i lirlenmiştir. Net or'alama günlük kazançtaki bu arnslar ise fiyar artışlar: i';e karşılsştınldıSında. reel ücretlerir. siderek azaldıgı nr"?"a çıkmaktp.dır Devlet îstatistik Enstitüsü 11 il'e ait füketici fiystlarını hç"=anlarken 1972 yılmdan bu yana kiralardaki art;şlan gözönüne almamaAta ve kiraları sa'oıt varsay maktadır. Kira sabit varsayılarak ışçi ücretlerindeki ?erqek artı^ İan bulmak gerçek alım gücünde kira artıçlarını gözör.üne alma mak sonuounu dogurmaktadır. Ancak kira bedellen özellikle son iki yılda çok önemli artıs kaydetmiştir. Bu nedenle işçile rın gerçek alım gücünü gösterrn reel üeretler kira artışlarmı da kapsamma alan geçinme endeksleri Uzerinden hesaplanrr.ıştır. 1971 yıiı baz ahnarak kiralardaki artış puanlarmın 11 ılin işçı sayifina göre agırlıklandırılmış geçinme endekslerine yansıt'.lması ile bulunan bu endeks ıse iş • • • • Renicli resiir.lerle VÜCUDUMUi MEHMET SEYDA'nınyenıuykusu Ünıtetere gore hnzır.onms 50 TEST SÖRUSU HALDUN TAS'tR Dçhç. BO'but, Kırlongıç ve Huthüt Kuşunun efsonelennı ankrfıvor MOJDAT GEZFN Anîol Homdı nin yenı serüvenın yozdı • ANKARA IANKA) Kısa adı ÎMDER olan Çalışma Bakanlığı îş Müfettişlerı Demeği Genei Eaşkarj Ahmet Erol, Çalışma Bakanı re bazı Bakanhk yöneticüerinin iş rr.ufetnçleri üzenndeki baskı'.anr.!:! son gürı'.erde sald:rgan!:ğa varacak kadar yoğunlaştıpnı öne sür:nüş. bazı yöneticilerin cie. «Adil olmayan mahkemelerm ve Danıştapn kararlarım uvgı.ılamayız» dedikierin: Rçıklam:ştır. Ahmet Erol. 1 mart günü müste?=.r vekiii ıie yardımcısuıın da ks.:ı!d:klan bir toplantıda, iş mü fettışlermn ve derneklerinin suçlandığını söylemiştır. Erol. burada müsteşar vekilı Recap Hake rı'nın «İMDER, yeni atamaları yapaıı mulettiş yardın<cı!arına ödpnen ınaaş ve yollukların >asa dı^ı olduŞj!iu belirterek Sayıştay ve nütün Saymanhklara ihbarda bulunmuştur. Ihbar yfLzısında imzası bulunan İMDER Genel Saymanı görevden uzaklastınlrruştır. Bu tür davrananlar da ayni akıbete ugrayacaktır» dedigini açıklamıştır. Bn toplantıda ÎMDER Genel Baskan Yardımcısı Ahmet ÇelebıoS'ıunun da bir konuşrr.a ysptıfiı. Dan!«"ay kararlarının uygulanmsc.!£:rn, iş müfettislerinin raporlsnnın gozönüne alınmadan i^liolu yetkis; verildiÇinin mahkprr.e kararlanyla saptandığını be'irtMgi, dernek bildirisinde ver alrmştır. Ahmet Erol müsteçar rekilırin bu konuşma:,a kızs'ak. «Arii'ı olmayan ve taraf tutan mahkemelerin ve Dar.ıstüvın karsr'pr.r.a saygı durmaracağız ve uyguiamayacagız» dedigini a çıklamıs. Vıumın topiantıys katı lanlar tarafıı^dsn bır tutsr.akia saptandıgır.ı söyîemışm 1 mart toplantısmda k ışma yapan tMDER Başkan Yardımrısı Urfa'iTi. YürüTne Kurulu iiyesi Isparta'ya. Sayman Yardımcısı da Yarfa sürülmtiş'ür. t'jk onıioryio AHMET OZ.KAN , ve VALÇIN CtTİN''n rerHı resınisrivle BREMEN MIZ1KAGLARI masolı BlrtîlrirviiMi oü;?«< çizpi TOm»nt»r UZAYÇOCUKmS!. PEVI8E PAKTER. OUVB* T1MST. LArSRY YUMA. RS) KİT »yne« CEMfl. FUTBOt Lübnan ic savasından kacan bircok aile, şimdi İzmir'de perişan bir yaşam sürdürüyor Avkut POTUROĞLU tZ>ItR Ölüm korkusu, kur ş;n yağmuru ve geceleri insa nın gözüne uyku sokmayan top sesieri artık çok uzaklarda kal m:$tı. Razi Batır için ama. halâ ürpenisinı duyuyordu içinde o kanlı giinlenn. Hep anımsıyor. unutamıyordu... «Lübnsn t<: Sa\aşi»nı 4 çoc\ı ğuyla birlikte dakika dakika. =aat sa?.t türlü kayplar içinde yaşamıştı 34 yas:ndaki Batır aylarca.. EVnrie makina'.ı tüfeğı. hem ailesini konıtnuş, hem de inandığı dava ujnına göfüs göğüse verilen savaşlara frirtniştı. Lübnan'ı tam anlamıyla cehennemp çe\iren ve günaJısı? binlerce insanm ölümüne yol ?.çan kanlı savaştan kaçan nıüv l±nan ailclerin yr.rdumu?» sıjınanlarından :;üzlercesi lamir'in gecekondu bölgelerine yer leşmeye başladı. Çogu pssapor'lu ol^rak smırlarımızdan içerıye »irdikten sonra Do*u ve Güneydogu yörelerinde geçniiş olanakları arayan bu insanlar. karda kışta perişan olduktan sonra çaresiT kalıp büyük yer lesme merkezl?rinde kurtuluş TOİu aramayr^ başladılar. İşte bunlardan biri de Razi Batır ve lilesi . İzmir'in Gümüşpala Mahallşsfnde geçim kavgası veriyor. Yenı yeni Türkçe ögrenmeve ba?lamş. Bu koşullarda 4 yavrusuna ekmrk gotürmek ko savta. bastan ba$a renkli J Cumrmnvet 21R8 ISTANBUL ÜNiVERSiTESi YABANCI DiLLER YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜCÜNDEN Aşajhda Unvanlan belirtilen kadroiara sınavla Personel Alınacaktır. lstekl:lenn bır fotoğral v niilus nuvıvet cüzdanı il» birlıkte müracaat forumu doldurma.< üzere 21 Mart ir77 Pazartes! günü saat 17.3n'a kadar Müdürlüge •Beyazr Pesım Ömerpasa caddesi No: 11) başvurmaiarı duyurulur. fnvanı Memur (Aynıyatçı) Memur 13 Bahçıvan 10 Gecebekçisi Odacı (2 kişi) !4 (Pasın: 12712) 21»1 çilerln eercek cilerin gerçek net Ucreüerinln giderek geriledığını ortaya koymaJctadır. Ote yandan, Sosyal SigortaJar Kurumu'nun brüt ücretlerle ügili hesaplsmaları 1976 yılında cari ücretierın yuzde 22,7 oranında artarak 65 iira 55 kuruştan 105 üraya çıktifeinı ortaya koymaktadır. Brüt carı ücreîierdeki geiis:nenin kamu sektörü ve özel sektöre gore ayrımı ıse 1976 yılında özel sektorcieki ucret artışlarının daha hızlı oldugunu göstermektedır. Ancak daiıa öncekı yıl iarda kamu kesımınciekı carı ücret arıışları özel sektöre göre hızlı bir geiiîme gösterdığinden 1975 yıiında oiel kesım ucretleri aruş yuzdesı yüksek oim&sına lağmen kamu kesimmdeki or'dlama ücretierın gerisınde kaimıştır. Kamu kesimındekı carı b r i : ortalama ücretler 120 lira olarak gerçekleştiği halde özel kes:mde 10ı) lira olmuştur. 1975 yılında ise kamu kesiminde cari ücret artışı özel kesıme gore daha hıziı bir artış göstermışür. Türkiye'de son yıllarda işçilerin gerçek ücretlerindeki gelişmeler ile sıyasal ortam birlikte düşunüldügünde ücretierın siyasal ortama göre belirlendigi sonucuna da varılabümektedir. SSK'nm brüt ücretlerle ilgili verilerinin 11 il tüketici fiyatlan ile ilişkilendirilerek bulunan reel ücret hesaplamaları l%n yılmdan itibaren reel ücretlerm gerilemeğe başladığını ortaya koymaktadır. Bu gerileme 1973 yılma kadar sürmekte 1973 yılında nisbi bir ilerleme 1974 yılında da bır mıktar daha ilerleme görülmektedır. i?75 jnlında ise reel ücretler yeniden düşmeye başlamışur. Kira sabit varsayılarak. brüt ücretler üzerinden yapılan bu hesaplama'.ar özel kesimde 12 Mart Muhtırasının verildigi 1071 ^lmda reel ücret gerüemesinin yüzde 5,5 oranma ulaştıgını ortaya ko:.Tnaktadır. 1971 ve 1972 yıllannda kamu sektörünun reei ucretleri de. sırasıyla \iizde 1.6 ve yüzde 1.9 azalma göstermiştir. Gerçek işçı üeretîeri 1973 yı!ında ve 1974 vıImda artış göstermiş ancak 1974'ten itibaren yeniden düşmeye bas lamıştır. ÎLÂN îst. Asliye Birinci Hukuk Hakimliği 976'351 Davacı Leman Çallıoğlu tarafından Mehmet Hamdi ÇalUoglu aieyhıne şiddetli geçimsizlik sebebı ile açılan boşanma davasınır. yapılan duruşması sırasır.da: Istanb.U Fp.tıh Sarıgüzel caddesi 1 numarah davalı Mehmet Hamdl Çalhoglu adına çıkarılar. davetiye biîa tebliğ lade edılmrş yapılan zabıta tahkikatında da davalımn adresinin meçhul oldugu bildirılmiş olmakla dava dilekçesi nin ilânen teblijrine karar veriimiş olup cluruşmamn bırakıldıgı 23.3.1977 günü saar 9.30'da duruşmada bizzat hazır t>ulunmadı£ı veya kendısıni bir vekiüe temsil etîirmedigi taktirdp aynı şekilde gıyap kararı tpbliğ edileceği davetiye yerine kaim olmak üıere ilân olunur. (Basın: 1689) 2133 Silâhh 6 kişi pusu kurarak on aracı soydu SİIRT (MEM) Baykan j Sıirt arpsmdaki Haydar köprüsünde pusu kuran elleri otoma. tik silahh 6 soygunru 10 aracı : durdurup soför ve yolculardan toplam 50 bin lira parayla 1?. bin hrp. degerinde çesitli eşya al mLşlardır. Stlâh «enleri. çocuklara <nlnni» olmuştn Lübnan da. Şlmdi Taşam kavgaiinda aüelerine katkıd» r. Türkçe blhntyorlar.. lay mı? Her ne is olursa olsun çahşıp, inşaatlarda amelelik ya pıyor. 8 yaşındaki Züher Ondîr de. annesi, babası ve 6 kardeşiyle birlikte Izmir'in Gumüspala denilen ve mşralıian barındıran gecekondu kesimınde kendisini bam'naska bir ksvganın içinde buldu. Bırkaç aydır bıyadalarmış Babasmı geçenlerde askerp almışlar. Kendisinden 3 yaş bü yük olan kızkirdeşiyle birlikte durmadan çaİLşıp kardeçlerine, annelerine bakarlarmış. tzmir'in Çlğli, Kadifekale, Cumhuriyet Mahallesi, Gumüşpala ile diger gecekondu kesimlerine gelip yerleşen LUbnan Savaşı'nm Urkekligini üsUerinden atamamış insanlarm durıım ian hiç de iç açıcı degil. Kurşun ^gTnurundan canlarını kurtardılar ama, bir anda kendiîerini srid'rek amansızlaşan bir ya,şam kavgasmın içinde buldular. İşleri çok zor. "Tutuklu ve hükümlülere ceza evlerinde kötü muamele ediliyor,, Istanbul Tutuklu ve Mahkum larla Dayanışma Dernegı (TUMAD DER) Başkanı Inci Atabek. dernegin dün yapılan genel kurul toplantısındaki açış konuş masında: «Halkımızm bir parça sı olan tutuklu ve mahkutnlara hapishar.elerde kötü muamele ve baskı yapılıyor» demiştir. Hükümetin tutumunu eleştire rek sözlerine başlayan TUMADDER Başkanı înci Atabek, ülke de yaşama, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün kalmadıgını öne sürmüş. «141, 142. maddelere da yanüarak gizli örgüt iddiaları ile halkmuzın örgütlennıe özgürlügti yok edilmeye çalışılmaktadar.» demiştir. Cezaevlerinin halinden yakınan İnci Atabek, «Bugün iki süper devlete karşı çıkmak. ülkemızin bagımsızlığmı savunmak suç sayılmaktadır. Ülkemizin ba gimsızhgını savunanlara baskı ve zuliim uygulanmaktadır» sekünde konuşmuştur. Yeni Yönetim Kurulu seçimi ile İstsnbul Tutuklu ve Mahkum îarla Dpyanışma Dpmeğinin 1. Genel Kurulu sona ermiştir. • a a) •. HASANÇELEBI GREVİNIN DURDURULMASI İÇİN IŞVERENIN JrBAŞVURUSU DA MAHKEMECE REDDEDILDI Türkiye Demir Çelik Fabrikaları Genel Müdürlüeü daha önce iki kez Dev MadenIş Sendikasını mahkemeye vererek. sendı kanm yetkisiz oldugunu öne sürmüş, ancak her iki ır.ajıkeme de işverenlerin bu davasını sendika lehine sonuçlandırrmştır. İşçüer prevdp 5 a\T doldıırup fi. aya girerken Genel Müdürlüğün içveren temsilcileri tekrar mahkemeye başvurarak, Hasançelebı tesislerinin Tevsiat Montaj oldugunu öne sürmüş ve sendikanın yetkisiz oldugunu, grevin durdurulmasını, greve ihtiyati tedbır konulmasmı istemiş, ancak mahkeme bu istegi reddetmiştir. Işverer.in bu iddialarında ısrar etmesir.e karşm, Sanayi ve Teknoloji Bakaniığır.ın 3 sayılı büiteninde Hasançelebi tesislerinin, Cevher Hazarlama. re Pelet Tesisi oldugu belirtilmiştir. Dev Madentj Sendıkasınm a^^katı Nazmi Yazgan konuyla ilgüi olarak şunları söyleraıştir: «Işçiler, ışverenlerin tüm tahriklerine karşm grevlerinde 5 ayı doldurmuşlardır. Bu arada işverenlerin, sendikanın yetkisiz oldugu yolunda mahkemeye 3 kez baş\Tirusu reddedilmiştir. Bizce esas üzerinde durulması gerekli konu, Genel Müdürlükle, Bakanlıgm Hasançelebi'deki tesislerin ne olduğu yolunda çelışkiü cevaplar vermesidır. Demir Çelik Fabrikaları Genel Müdürlüğü, burada Tevsiat Montaj yapıhyor diyerek mahkemeye başvuruyor, sendikamn yetkisiz oidugunu savi.mu.vor. Sanayi ve Teknoloji Ba kanlığı ise burayı Cevher Hazırlama ve Pelet Tesisleri olarak :simlendiriyor. Genel Müdürlüğün verdiği cevap, grevimizin yasal oldugunu, sendikanın yetsili oldugunu gösterir. Genel Müdürlügün isimlendirmesini ıse zaten mahkeme reddetmiştir. Yine dp işverenleri. DtSK'e bağh bu sendikanm yetfcsinl kabullenmemek te, devlet milyonlarca lira zarara ugratılmaktadır.» DENİZ KUVVETLERi KOMUTANLIGI Spvir Hidrografl ve Osınografi büdırilmiştir. Dairesi Baskanlıjhndan MALATiA. (Raşit KISACIK) Valilık'en verilen biigıye g^re. , Hekımhan ilçesıne baglı Hasaat 19.00 sıralannda meydana; sançelebı btıcağında Demir Çelik gelen soygun olayından sonra ' Fabrikaları Gsnel Müdürlügüne iandarmalar çevre il ve ilçelebaâlı, CevhPr Ha?ırlama ve Pelet rin yoilarını kesmislerd.ir. tpsislerınriekı *î4 işçi, yojıın kış Daha sonra soygur.culardan ü J koşullarır.a krrşın grevierinde fi. aya glrerken. işveren 3. kez scn çu 27 AS 36t plakalı taksiyle kaç riikayı mahkemeye vermiş. rr.shmayı başarmıştır. Mehmet Şükrj keme sendikpnn yptkisız olrîıı*u paralardan 50 bin lira ile ele ge yolundaki iddiaları reddetmijtir. çirilmiştir. DENiZCiLERE VE HAVACILARA 13 SAYILI BiLDiRi 7 ile 11 mart 1^77 tarihlerl arasında U9.00'dan 17.no"ye kadar aşağıdakı noktaiann bırleştijh ssha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın fiurto metreye kadar oİan yüksekiigi can ve mal emniyetı bakımından tehlikelidir. KAYIP t. DMMA Geee öğretımı pkşam makina bölümünde 1975 197fi ogretim yılında aldıgım 23R7 Nolu kimlik karrımı zayi ettim hükümsüzdür. Şükrü StMSEL Cumhuriyet: 2187 Emeklî işçilere çalışma olanakları sağlanması istendi KARADENiZ ŞiLE (1) (2) (3) (4) 41 d?ece l;ı dakika kuzey, 29 derece 41 dakika dogu. 41 derece 17 dakika kuzey, 29 derece 31 dakika dofcu 41 derece 24 dakika kuzey, 29 derece 45 dakika dogu 41 derece 16 dakika kuzey. 29 derece 52 dakika doğu DEMZCİLKRE VE HAVACILARA DUYtFRULUR. Besın: 12337) 2171 DiJ r&BIBi ORHAN TÜZÜN Sut; 13 17 Arro Samdtya Cidd«l No. 400 lelelo* 21 75 82 ANKARA (MEM) Türkiye Işçi Emeklileri Cemiyeti Genel Başkanı Sadi Heper. emekli işçilerin tüketici olmaktan kurtarılıp çalışrna olanakları sağlanması için yasa hazırlanmasını istemiştir. Türkiye îşçi Emeklileri Cemiyeti Genel Başkanı Sadi Heper, 350 bin işçi emeklisinir. geçinı sıkıntısı içinde oldugunu, bir kenara arılıp. işe yaramaz ktşiler hale getirildiğini söylemiş, «Ovsa EmekJi Sandığından emekliye ayrılaniar sigortalı olarak ça lışıyorlar. Aradakı ayrıcalıgın bir an önce kaldmlmasını ist; yoruz.» demiştir. Yaklaşık 300 bin emekli işçlye çalışmak için imkan sağlan masmı isteyen Türkiye İşçi Eıneklileri Cemiyeti Genel Başkanı Sadi Heper, «Çalışabilecek yaşta emekli olan arkadaşlanmız kenara atılmış muamplesi görerek kahvehanelere terkedümiştır. Hayat pahalıhgının süratle ajttıgı ülkemızde emekli işçilerin daha fazla geçim sıkıntısı çekmelerine raza olamayız» diye konuşmuşrur. Tüm Teknikerler Derneği: «Teknikerlerin yapacağı işler yasalarla saptanmalı» ISTANBUL VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN Kiralık Arsa Mesken ve iş Yerleri AyUk Kira Muvakbat Tenıinat MÜTVKÎt ÇişUŞişlı Mah. ŞişüŞlşli Mah. ÜsirüdaıSel amiall SOKAĞI Abidei Hürriyet Caddesf 1010 sda, 93 parsel KWINO: (164) (164) Lr. Kr«ı. LT. Krş. Onsl Ahşap ev kst 1 4500,00 10800,00 (Özel sartlı) Ahşap ev. Bodrum kat 1500,00 3600,00 1101. m.2 arsanın dosyasında mevcut krokide ' E re D) harfi ile işaretli 605 m2 lik kısmı. (özel sartlı) 2000,00 4«no,oo 230, 60 m2 arsa 500.9(1 12CO.H0 330 m2 arsa 240,00 319 m? arsa ITO.fKl 240,00 326 m2 arsa 100,(X) 240,00 315 m2 arsa 100,00 240,00 364 m2 arsa 240,00 ıno.no 353 m2 arsa 24f.OO ıno.oo 68 m2 arsa 96,00 40,00 Kozlucahan yeni kısım 2'nci kat, boş oda (Büro) 1400,00 3?«).00 1125 m2 arsa 162 m2 arsa 44.20 m2 arsa 122.25 m2 arsa 116,01 m2 arsa coo.no 2oo,'on 40.0T1 ESKiŞEHiR DEVLET MiMARÜK VE MÜHENDiSLiK AKADEMiSi BASKANLIĞINDAN Akademimiz Makma, Maden ve Inşaat Mühendislikleri bölümierine branşlarda sınavla aşagıda gcsterilen Asistan ve Uzman Alınacaktır Asistan adaylarına 1765 Sayılı Kanunun hükümlerine göre maaş. İş riski, Teminindeki Güçlük Zammı Tam Gün ödeneği, Ue 3. derece Kuruluş ve Gelişme ödeneğ;. L'zman adaylarına maaşlannın % 4O'ı oranında Iş Hiski ve Temi nindeki Güçlük Zammı verilecektir. Asistan adayları için doktora yapmış olmak tercih sebebidir. îsteklilerin 18 Mart 1977 tarihine kadar 2 adet fotoğraf. yabancı dil özgeçmlşlerinl bildlren bir dilekçe ile Akademi Başkanlığına başvurmaian duyurulur. Sınavlar 23 Mart 1977 tarihinde (saat lO.TO'da yabancı dil. saat 14.00'de bilim) Akademide yapılacaktır. Adaylann belirtilen tarihte Akademide hazır bulunmalan duyurulur. Bölümü Makina Mühen. Brangı Makina Elemanlan Kaldırma ve îletme Mak. Talaş Kaldırma Takım Tezgâhlan Hidrolik Makinalan Buhar Mak. ve Türblnleri Uzman Yapı Statigl Mekanik ve Mukavemet Celik ve Ahşap yapüar Betorıarme Hidrolik ve Akarsu yapıları Şehir Sağügı ve Teknoloji Yapı Malzemesi Zemın Mekaniği ülaştırma Teknigi Maden Işletme Cevher Hazırlama Kaya Mekaniği Petrograii Uzman Uzman Aranan Mtelikler Makina Yüksek Muhendisi Adet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Abidei Hürriyet Caddesi, 1010 ada, 93 parsel Bülbül Dere, Baglarbaşı Sok. 9€ ada, 10 paxsel (12) Tüm Yüksek Tekniker ve Teknikerler Dernefi yenı bınasında çahşnıalarına dün başlamıştır. 196C yılında kurulmuş olan Dernegin Yönetim Kurulu adına Başkan Cihan Hamsici. verdiği demeçte bundan boyle ekonomik. demokratık ve kültürel sorunlar la ilgili çalışmalarını daha kararlı ve güçlü olarak vereceklerıni belirtmiştir. Onbeşbin teknıkerin bu çatı al tmda alacağı kararlann başında tekniker okullannm açılması, mezun olan 15 bin teknıkerin ya pabilscekleri işlerin yasalarla saptanması serektigini ' belirten Bsşkan Cihan Hamsici, «Bu çatı altında ceza yasasındaki anti de;nokratık 141142 ve 146. mad delerin kaldınlması, demokratik hak v e özgürlüklerin kazanüma sı için daha güçlü olarak ilerici kavga içinde yer alacat'.r» demiş tir. PAZARLTKLA StENKUL S^TISI t l , i \ l Üsküdar Burhaniys Üsküdar Burhanlye Üsküdar Burhaniye Üsküdar Burhaniye Üsküdar Burhaniye Usküdar Burhaniye Üsküdar Selamiali Beyoğlu Kemankeş üsküdar thsaniy» Alt Sok. 347 ada, 22 parsel (66) Eski Orta Sok. 740 ada, 10 parsel (15/5218) Eski Orta Sok. 740 ada, 9 parsel (15/5217) Eski Orta Sok. 740 ada, 4 parsel (15/5212) Eski Orta Sok. 740 ada, 3 parsel (52/11) Eski Orta Sok. 74U ada. 23 parsel (52/7) Karaağaç Yolu Sok. 740 ada, 22 parsel (15/5261 Isırganlı Sok. 148 ada, 19 parspl (24) Rıhtım ve Galatamumbanesi cad. 77 ada, 28 parsel (8) İST. t'İNCİ İFUS MEMLJRLUGUNOAH Dosya N'o: 1970/31 îflas tdaresince pazarlıkla satışına karar verilen 2.439. 389.75 lıra k:ymetinde ısıtma, havîlandırn?. elektrik tssisa tı, sıhhı tes.sat, demir kapılar, pencereler, çelik makas eternit, çatı. ta^'an ve yer döşemeleri 25 3/1S77 tarihinde saat 11 de Adltye ^arayındaki dairede pazarükla satılacaktır. Iflâs İdaresi menkulleri s^tıp satmamakta serI best olup ihale karar pulu ! alicıya aittir. Talip olacakların beiirtilen rin ve saatde memurlugumuzda hazu bulunmalan ilân olunur. Inşaat Mühen. Makina MUhendisi Inşaat Yüksek Mühendisi Sılivri Küçüksinekli köyt SanyerMırgün SarjyerBüyülçdere SanyerYenimahalla SarıyerYenikoy Edtrne tstanbul Yolu Sok. Ekserci Sok. 101 ada, 32 parsel Ekserci Sok. 613 ada, 29 parsel Büyüktepe Ekserci Sok.. 765 ada, 23 parsel Keresteci Züljtü Sok. 28« ada, 8 parsel (1 harita n o . i u ) (16) (22> (6) (5/1) 430,00 4S0.0O 120,00 120,00 50,00 50,00 Inşaat MUhen. Harita ve Kadastro Mühendisi İnşaat Yüksek Muhendisi Inşaat Mühendisl Maden Yüksek Muhendisi Jeoloii Yüksek Muhendisi Maden Mühendisl Jeoloji MUhendisi Yukarda adresi yazıh mesken re U ysrleri, hizalannda göstertlen ıruhammen bedeller uzernden fl/3'1977 çarçanıba günü stat 14'de dosyalannda şanname ve müddetlerine çbre açık »rttırma ıısu'.üyle kiraya verilecektir. f îsteklilerin ihaleye iştiraklert için geçici teminat mektubu, ikame*gan ve ticaret odası belgelerıyls bph' il»n p'ln ve saatt« Komisyonda bulunmalsn sarthr. Şartnameler mesal eiin ve saatiprjnrte başmüdürlügüniüzde görülebiıir. tdarc ihaleyt yapıp yapmamakta. ve dilediŞirıe yapmakta en uygun bedeli tesbittn îerbesttit. (On«l şarIarBsşmüdtJrlügüTnüz Emlak Müdürlügi) thale Masasında görülebilir. îhaleye girenler bu sart'.an ckiimuş ve kabul prmif ssyılırlar.) Maden Mühen. Vzrmn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog