Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYÜ 6 MİRT 1977 Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca YAŞAR KEMAL •Çok k&falar onlar lein, o lnsanfiller lçin çahşıyor ınsanıstanda. Insankanncaların cia azıcık düsünenlerinı kendilen gıbı fıl yapıyorlar • «Bız de öyle yapalım.. dıye söyledı sevtnerek suitan. «Şımdı sen oyleyse bana ış bul. ış . O kadar ı? yıgalım kı karıncaların üsfüne, degıl düşünmek soluk bıle alamaMnJar, tıpkı tnsanistantaki ınsankanncalar gibı.. •Işten çok ne var, sultanım ben karıncalara övlesine çok iş buiurum kı. bır tanesine bupün ba«la">alar on beş vıida bıtıremezler.. >Soyle söyle, bana söyie hemen. ondan sonra da jnt karıncalara buyrugumu ılet.» • Her file bir sarav.» «Iyı. guzel. Buyrufumu hemen şımdi ulastır karıncalara. Her fıle bir saray yapsınlar. O kadar çoklar, hem de o kadar çalışkandırlar kı onlar. değil her fıle Dir saray, her file üç saray bıle yapabilırler.> •Daha var efendım. daha var. Dagın ö'oür yüzündekı ambarlan da sırıeklerle, böceklprie benım hüdhüdler ıçm dolduracakîar.» • Hemen gıt, buynıfırmu kanncalara ulaştır.. «Dahası var sultanımız. Şu karşı yiıce daftın doruğuna semn bir heykelını yapacak1 lar k ., o daj kadar yük??k, heybetlı olacak. Sen hıç olmeyeceğme gore gomüt ısremez. Heykelın başı goklen dehp yıldızlara erışecek. Her htldhüd kıısuna da bir yuva. bır ambar da çekirge Biz h.ldhiıdler cekırgelerı ve hem de îu'tanımiTin hpykelını çok severız > • Kemen hemen şimdı şu anda uçacak bııyrugumu ulaştıraesksın kanncalara, buvrugumu alır almaz işe başlayacaklar. îşten başlannı kaldırıp, gözlerıni açamayacaklar. Haydı uç. gıt oraya, hıç bir yerde de eglen; mederj geri gel.» •Ulukepez hemen karıncslar ülkesin» yanında otuz tane genç hüdhüdie uçtu, sultanın b'iyrugıı bir baştan bir başa kannca ülke'»nne duyuruldu. Hüdhüdler ba?ı RE bir surede saraya gert J döndü. «Çabuk soyle, tepkiler: ne oidu?» bir seyler yapacaklanndan korkuyorum. Bir gun gelece*. "ounlar karınca olduklannı arumsayacaklar. Işte o zaman da bızden kurtulmanın bır volunu arayacakiar, bulacaklar da.. Onlar o kadar cılabaluc. o kadar piçlüdurler k: . Onun ıçın gerçekçl olalım, onlar mutlaka bır gün kannca oiduklannı anımsayacaklar.. •Onlar karnca old'.ıklarım hiç unutmuyorİ3r, suitanımız. Unutanları da çok ams, çogunluk umıtmuyor. Salt unutmus görtinüyorlar. Oylesıne bır kannca oiduklannı bıliyorlar kı: O. biz fılız filiz, diye bagımıaları uyo.ırnw. kr..aı kcnaıîer.nı kandırma Topal demırr;yı < a bildiklen sürece umutlan =ğ vardı, he^ı her şeye razı oluyorıar. hem ba«kaldırıyorlardı. Şimdi umutsuzlar.. «Umutsuz olmaları iyi. Bızim jrapacatırruz en bırmcı iş onların umutlannı ölaürmek o.acak. lçl»rındekı umut tamamen sdndügu gun onların kanncaları da bitecektir. Kendilerıni filler için. onlara çalıjmak lçin iaratılnıış b:r hoş yaratıkiar sanacaklar. «tnsanfıller, ınsankanncalara üpkısmı jrapıyorlar. onlann lçlenndekı umudu çürürüyorlar » • Bu \y\ ifte. demek iyi düşünmU?üm. Blı de bunun ıçın ne yapmahyız?» «Karınra'.arı fil etme okullan açacagu. Kannca yavrularını daha yumurtadan çıkar çıkmaz alıp ou okullarda efiteceğız. Onlar kannca olsalar da kendılerini fıl sayacaklar, fılhğe fillerden daha bağlı olacaklar. Yüılerc? yıldır .nsanıstar.da bu egitim düzeni uygulanır. Onlar fil olacaklar ama, kendilerinı fıl savar».;;ar ama, kannca kadar fü oiduklannı hiç bır zaman unutmayaeaklar.» • Bana boyle çok kannca gerek.» dedl fiiler sultanı .Raşka başka, başka ne dü^Unuyorsun, hüdhüdler başı 0 • »BiV dtt"' suitarlımt her tepeye, her 'tete,' her karınci ker/ine yüzlerce borazan koya'•agi7. O bor&'snla' her an, hiç ara v n n e den fill»rın viir^'ı^ını. bu dürenin değışmeyeecğ:nı, bu d'iz^n değışirse dünyanın topfan y;ki;?r?4ını. şj y="uzur.de. şu evrende hiç bır ranh kalmayacSmı. karınralann aslında fıl olduklanr.ı, ama kannca kadar fıl olduk Dış Tasarruflar ve Halk Şirketleri îs+ıMam »ounu TUrlcry* açj«nnd&'i gelijmesı g%Ti kalmi" dl8er bu çok jlkelenrlcn» varalel oı«j&k eco'iominln t«m«.ı »onınuduı Çaıı^acak ça«rdaK 15 mllyot^ yakın ıtlfusuı. J milyon kadarlık rolumii i&itzü:r ö , bu da, işsizlikte «« 13 civanndaki bv cranın Knrjıhgıdr. tBatı staniartlannda bu oranın '.» 34' ün üsturıB çıiunas.. o ıi'.ıced* top lums»' dengerun oozulms*» v« sorurların yıjfimaga baîiarnasının hehrtisı «snlır). Yılda •» 2,T lik nüfus arnsı (ve her rC yenl 1? lr^jen 420.0no ki?i) gfv.<nünde tutulunca, Türkiye'nin 1995'e kadtr n mılyona yakın ven * yeri açrauı zorunlugu ortav1» ^frnak tadır. C't« yanı'an bugüne k<ularki plaj uygu.amalarıpdjı jîrçelclaştiruen yarınmlar u vçyı çok ve f*Xat sür»kl: olarak p^an n«deflenrm altanda kaiıustâi Bu hedei» erijTnelc ıçin olanaa GSMHnın <r*<.ınmiara «yrjscak bölUmıerı; 1977 ıçın •* 16 1987 için •» 30 ve ı99S ıçın U :<2 pbl < büyüjı oranlatia beltrlenm^ştır. Aynv» plan.aLjm y»tırunlann eerçekıeşebıimn»ı bakıitından topUj> yatırımiann •* 1.3'ünün dı« Lavnaklar a [:nanse edilmesi zorunluğu ıesaplanmı<tır Bu çerçevKSe ele alındık'Rrmda 15çilenroızın 7 ırt dısuıdakı tasarnıflarj.ın tutarı hakkuıda. rarklı yrtntemlerle yapılan tahmınl»rın: v.fjırlenn "« 35'inın UMITUI edıld'jfı ve "• il'ınin aileıere gön derü.'.f var«<Mmıntı gore ?«aj. . yukaî bırle3*'f erı fiiap. 1012 * ^ırfilyv mkrt';ı |îunüVoır bölümü; refrilen naüar ıçir narcanmakta. b;r bolımü <?e|;eisız itha A ıa kuh.^rılmakts o:r r>olümu ^.raborsa uan Dozdunjı.'nakt» ve 13 milvar mark kndarlık son bolürıiü de vaoar c, öa:w.arda mevaTt olarir. t'ruitnjxtadır Gortldügü gı» venlen liıii nilvar!ı.< rakartı. arsarıiar ıca/anc dur'm.anna aott fa.arrıf'arın toplaurnı be::rrıpkted:r ij.aşka deyi$i< dısar'U caiışa» >urtıaşıarın an ban^».arda ya*tı|h varsayıı".!) tasa.Tufları ü r.'lyar mar* clarak aefciı. bunjn sadece 1 3 müyar marklık bölümü bıç:miıifp anlajmalıdır Iş » vurt aışLnda Kjru an ve T'irkıve'de geK'.nldı.<Ier, takriırde venı otr modelın crı^itlfn oiac&ür düşun".ıer haİK *ır^^tierine. o'. dar ooâ^zın vur 6ı* ta^arrufff.rla aşıımasında bır aT£ç ve «tCür'UK tasermajeye dontstürecfk oiı mekanıziT'!*» olaT*A< DakıhTia'ct^iır Bu f.maç'a 'urt dısinda k'jrılan srıretlerı vsDilannır 7» dur'irnıaiın'n inc«'ı?"mesır.p geçme d*n (Tıce, ?eifı ce\TesıV'P \ıırt dışmi ispücl eoçünun ü'.ısal pkonorr.ıye p*"n.en üzer'r»vip TJT r maıt vf ir.de o.scaktır BKONOHfYE EIKIIİRI Yurt rtîşırdakı vnrttaslann vnlladıkiarı havalelerın ekonomıde daroogazlann aş'lmasmdakı olumlu ka'kısı, konunun riıkkatlen ozellıkle uzenr.de vojrunlaştıran bnlumudur. B".ndan o r ünı hem ışçı çekpn ge'ışmıs, hem de işçi gonderen az gehşmış ekonomıl^rın resmi yone:ıcilerı; bu oluşuma bakarak. dış havaİPİenn ışçi yollavan ulkeierın ıthalat gucune, dolayısıyle ekonorr.ik yapılarının gehştirilmesıne önemh oranda destek olduSunu vurgulamada tıtiılik gös terirler. Tablo 1 den bnemü bir sonuç olarak dış ticaret açığımn mutl>k rakamlaria hemen heınpn surek'i bır yukselış gosferdıgı saptaiîab'lir. Ayri"a dış havalelenn, bu geiışıniı gerı çevırecek durumaa olmadıkları gıbi, cıddi oranda curcîuraeak bır etkıye de erısemedıklerı gorü'.mekredır . O*e TOndan. Tablo l'e bır oaşka açıdan bakr.ınea ha"a:elenn ticaret bılançosu açığımn artışmda bu:.njk çapta kusur ortağı oldufunu bel:rrmenın de yanlış olmadıgı sonucuna vanlabılecektır. Çünku ışçı şırketlennın transfer ettıklerı sermayeler de hesabs kstı.sa, eonderüen havalelenn kendı ulkelerınde cıddi bır «sermave bağlama?ya da yatırım etKisme erişebildigın'ien goz e'mek guçtur MET'MİN KAMÇllANfSI Aksme bu navaleıcr \urtta tuketımı kamçılayıcı bır etkı gov termektedır. Gelen havalelerden. a'.ıcı ulkede ısçı ajıesmin temel y.yecek ve giyım ıhtıyaçlannd^n b;r mıktan arta kalsa b:>. Nınlann da gensilıkle ılgıiı atl? nın "iKŞlım malîarı '.a da luks kj:ian:m gereç'en rîçrlrmelfr:ne har'sndığı b.anmek'edır DPT rar?.îınd.m \?.pıl»n O'r arsstırmda C ' l ", ur* Prof. Dr. Ali Sait YÜKSEL TABLO 1 Haraleler (MİİTon S) 8 70 115 93 107 141 273 471 740 1.183 1.436 1.312 990 Dış Hearet bilançosu açı& (MUTHBI) Yurt dışındaki işçilerın yolladıkları dövızler, Yü 1964 1965 1966 1967 19«8 1969 1970 1971 1973 1973 1974 1975 1978 (Mllyon $) 573 718 685 764 801 948 1.171 1.563 2086 3.778 4.739 5.137 tthıttt 158 268 364 3M 494 878 76a 2 245 3.338 3.187 ıos 338 187 îthalât V « l olarak havaleler 1.3 12.2 16.0 13 6 14.0 17 6 38.8 403 47 3 56.7 37.7 37.7 19.3 Oistlearet açıfıauı •.'»1 olarak havsleler 4.3 64.8 504 589 39.9 534 75.8 95.3 109 1 153.8 635 39.3 31J dış ticaret açığındaki büyümeyi durduracak etkiyi TABLO 2 Harcama alanlan Ev eşyası (Buzdolabı, mobilya, mutfak ejy««ı, död? mak. r b . gfbl) Radyo Teyp Piltap Televlzyon „ ^..^ „ Hedıye Giyim Eşyaaı Geö (Turistik) Diger dayaruklı fFotograi maktnesi, d Urbün., tüfek. aaat, traş maUnesl, muslkl ve Jimnastik aletleri jibl) tüketim mailan Niteligı anlaşılmayan tüketim % 16.75 25.13 13.50 1.60 2.42 31.00 3.43 7.75 0J»0 yaratamıyor <beslenm«f dışı) f yf&dr 7Î.5) Ola rsk sıraJanmı$tır. Aynca >"urt riısında yapıldıgı bildırilen harcama'.ann (birden fazla cevaplı» harcama alanlan nın dağılımı da Tablo 2'de goriılmektedır. Bu havalelerin yıne de y&tınm etkısı gosteıebilen bolümlerı. belkı taılataban, ev veya daire satm nlınması va da bır dükkân veya acölye açılması bıçımlennde onaya çıkmsktadır. Havale edilen paramn bu tur harcamalara konu olmasımn işçı jollayan ekonomiler açısmdan prodüktif bır yatırım o'.arak nıtelendınlemıyece*! açıktır. S o ' konusu televızyon, teyp. oto. luks mobılya ve ev e^vası g:bi tuketım mallan n ı r ıse, bu alaniarda (genıs yedek parça ıthalanna dayananı montajcı'ık dı^ında cıddi bır yerlı tuketım mah sanayıinın bulunmayışı nedenıvle dışardan ıthal edilmelen gerekmektedir. Işte oluşumun bu kesiminde eko nonunın unlü «kısır dongu» kuralının bır baskn turu ile karşılasılmftktadır. Dışardan gelen navaleler Içerde tuketım ısteğınin yaratılması Ithalat D:ş tıcaret açıgının ortaya çıkı çı ve bu açığm kapatılması ama cıyla dışa navaie zonınlugn Bojlelikle önce dış ticaret açığımn ortaya çıktıgı ve bunun kapetılruası bBkımından dış havalelere ihtiyaç duyulduğu varsayımının, gerçcği vansı'mariıgı burada daha aç;k olarak gorv.lebilroektedır Havaletenn Turki^e gıbi ışçı yollayan asıl çıkar psglayan sanayn ulkelennce bugun ıçin bır anlamda geçerli de olsa soz konusu havalelerin dıj ticaret açığımn bugunkü dü^cvlenne ulaşmasına r.eden oldugu jakltşımı daha gerçekçıdır. 'Borazanlar güzel uyutucu türküler sövleyecek, sazlar çalacaklar,, Isnm durmadan. bıkmadan ussTîmadan yine«Suifanımızın buynıgu başımı* üstflne lı\pcekler.. dedıler, nemen :şe koyulaular. Bpn burcva «ilemen. ne xadar bnrazan geıekse, o kagelırken ustlermden uçtum. gur. doguaan gun dar borazan alcür ır.sanlardan • batıya karmca katarlan üstusıe uzanmışifir«Aldıraım s,xıltamm.» dı, vollara bellere. ovalara dağlara ve hem <Xereden. nasıl?de yervüzunun ortasma. Yeryüzunun orrasır>a «Borazanlar kadım ıcalardır. sulfanım, varmak. pembe elmasa ulaşabılmpk ıçın topher ^avımde bulur.ur. Ol sebepten hudhudleragi oyuyorlardı gene.» rımı salıverdım dunyaya. nerde ne kadar «Ya yaşam suyu?. borazan buldularsa aldılar geldıler » • Onu da aramak ıçın en seçme. en çf'.k, • Iyı, ıy., ışler ıyı gıdıyor, ulukepeı karhîlgin kanncaları aîlı kanncalarla o.rlikte deşm Bunca yıl, bu karmcalar varıken, ne dunyanm, evrenın dort bucaçma yollamışlardemışız de böyle ahmak ahmak. vok yoksuldı b.le.. luk ıçınde yaşamısız:. «Deme'< butun baçkaldırrmlar, f:l olduk «Övle oldu, sultanım. nc yapal'.m, bız dıye kıç kaşımalar, çıçek özu ısteme'.er h?p bundan sonrastm sıkı tu'ahm.» topal dem:rci yiızünden oluormuş. Hsber • Ben bu karıncaların o kuçücuk gövdedogru mu, gerçek mı? Oîmüş mü topal delerıvle bana, bize başkaldıraca^ kadar ahmırcı'' Pek ınanamıyorum • maklaşacaklanna ınar.mıyojm va. oir kann«Sarıcalann başı öldurmjş onu, sarıcaca bır fıle baksa. odu pai'.p.r . lar şımdi ona başbuğ dıyorlar.» •Ama aralanrdan kırmızı sakailılar d» «Eğer öldürmüşse başbuğ onu. eğer k?'.çıkıyor. sultanım • lesinı bana getirırse o topal demırcmın. "nrn • Daha var mı Kaçm da oraya gıdemer''» de ona hüdhüdlerın, fıllenn de basbufilugunu «Senden gız.ı:n saklım yok, sultanım Averırım.» kın akm kaçıyorlardı topal dcmırcıye onlar, •.Hudhüdlerır. başbufu öenım. sultanım . kaçıp katılıyorlardı. Şımdı. topal demırcmin • Ben de ona toylann, ıspınozların, akbaoldüğü duyulunca Karmcalar kuzu kesıldıler.» balarm, sakalann. atmacalann, serçelerın baş «Borazanlar en çok onlann umuîlannı buğluğur.u veririm Hangı kuşun basbuglukıracaklar bu dıızeru tenrının, doğanın bovğjnu isterse... Ömür boyu da ona ıstedıgı le kurriuğunu, tıilenn fıl, karıncaİ3nn karınkadar, ambarlar dolusu yiyece* verırım. Bır ca varanlüık'.annı, bunun nıç bır zaman da de saray vapnrırım ba?b;ığa . Keykelını de dp*ışmeyece£im, ancak çalışarak dıdmerek, fıllerın »ozlerıne gırerek karıncaların f.l olayaptırırım.» bıleceklerinı. o da ancpk karırca <8dar fıl <Öldürmuş. suitar.ım. YaKinda ona habpr olabilecekîerını ymelıyecekltr. Bnrazanlar göndenrım, demırcinın kellesını alsır. da gelgüzel uyutucu türküler soy'.eyecpkler. sazlar sm, diye.' çalacaklar. h^pyı uyututu umutsuz karanlık • Hemen sen eu oraja, al gel • olacak. Karıncaları çurutecek'.pr.«Benım gıtmem doğm oimaz. Ben nrava «Bırkaç giın ıçmde i=s!ıyoruz, su.ıar.ım. takma sakal b;r sarıca gonderirim. Başnuft borazanıarî Oku.ı; da yarın açıynrum Çokorada andıçmış kı. ben burada b:r tek kırtandır hazırhÇını jarjTiıstım Duşmar.ımız mızı sakallı kovmavmcaya kadar sa^aç'mı kanntaysa da hor bakmavacagız » KÜrdurecegım • BJ'jn karınca ulkelerıne. Karmcalarm • Aman sürdürsürı,. aedı sultan. •!<•'.» çalıştıkları verlere borazanlar kuruidu. Ve mem eelmesın Bir teK kırm:zı sakaliı ka1.borazanlar {riın vtrmı dört saat çalısmata masın. sen o takma sakailı sancayı bındır başkdı îlk.n bunca sou. sa^ı •*di"gaöı kabır hi'Hhudu'i «rfr.a eo'ursırı orava atMn nncaiar. sonra alıştıl^r. Hpr şeyı unj r up bionu. Sövle or.d. sovlesm başbuga kı o ıp«at razanlara kapıldı'ar. Borazanlar bır gun. aır ocaeını kuıutmadan eelmesm. Şımdı benı an duracak olsalar karıncalar riPİı okıyorİBrriınle demırı filmustur ınsaliah. Mmedıvs» D15 havalelerin uzun s ü r e d e ö bır başka etkısı, alıcı ülkelenn ekonomik yönden dışa bagımblık lannı artırmasıdır. Havalelenn ıthalat ve dış tıcaret açıgına oranla söz gelimi 1973 yılında, bu açıgın % 154'ünü kapatacak orana yükseldiğı gönilmektedir. Ancak özellikle Almanya gibi işçi alan temel bir ülkenın yabancı 1? gıicü getirimıru tamamen durourdugu ve hatta mevcut ış müsaade'.erini süreleri geldığinde uzatmayı reddettiği bır donemde; bu gelişimın işçi yollayan ülkeler açısmdan önemlı sonınlar ortaya çıkaracagı belüdir: Tabloda da göruldüğü gıbı, sanayı iılkesmce bır kez yaratılmış olan tüketim talebı, havalelerdeki aza lışa rağmen 1974, 1975, 1976 yıllarında ithalâtm daha da yükselmesı sonucunu doğurmuştur. Bir ekonomi, dıştan gelecek havalelere böylesıne geniş çapta bagırnlı duruma duşünılür de 1974' den rıbaren Turkiye'de de yaşandıgı gıbı bunların yıldan yıla azahp erıdiğı gozlemrse, havalelerle dıs ticaret açıfınm kapatılması olanaKsız hale gelır ve o ekonomiye yon verenler, sanayı ulkelerinden daha çok borçlanmağa ve daha elverişsiz koşullarda bıle. dovız ginşlerının her turune kapılanm açmağa zorlamrlar. Goru.üyor kı; ülkenın yatınm açıklarının genışlığı karsısmda dış ha\alelerın ciddî bir t'sermaye bağlanıa;) etkisinden soz etmck güç olacaktır. Dış ha vaîeîerin gonderılen ailelerın özeîlikle yiyim. giyim kuşam olanaklarını artırdığı ve dolayısıy le onlann kişisel ekonomik dunımlarmı düzelttiğı kuskusuzdur. Pakat bu kanalla varatılan dı^a bağımlı tüketim rr.ah iştemı ve bunun sor.ucu, enflasyon oranlanndaki artışın ekonominln bütünü açısmdan yaptıgı etkınin olumluluk derecesi pekâlâ tartışılabilecektır. AsL:.'.da dışijzı yollanan aylık kuçuk tutarlarla, ışçı ailesı açı^ındar. da cidli T% uımların bekleneaıiveceğı eözönünae tutuıunCA, aa gınşler'ie^) büvuk serrnave a.aşları oiarak da sö« •a;ledileso r. bu uerıodık k\ı,";* mtarlang vapabıisceSı v a f n n m n n çogı Isez «öıorlük >«ıckallık küçük atolye ^ıbı aslırda a^ırı dereceae doaı stKtbrleraeıt jıgılmalan artırdıgı porülmektpdir. YABANCI SERMAmE HAZIR PAZAR ÖRGÜTÜ Yabtıncı ultîdek', ça.ısmasından dünen ı>çue.oeıı. g»UfTnış san*,. ülkelen cuna oaşıia seyler a Deklen>:lct.ec'jrlfcr. Gerçekten sor \ıilaruı> izelhKle Batı M man scrmavî.<iıin 21 g. i«m;ş kena r .»vrupa ( :.ip.erme akma eğıhm r.ae cıdiı arcıs'aı görulmüş ; !r Bu eg'in.m serrnavp akı tılmn'. ıstenan ü'kpleni»^ :>çı ucre ı.iıŞükiuSU ile açu^orrmja KalK.'«i.ması. gercegi vaosTan bir von.m oıanaz. Önre ucret'.erdekj artış mr. yatırım vs»oıırnak ıster.en ulkeltrdf dana fxz ladır ve gelı,m. arat:3kı t^ıkın ılerJ^ cnemsînemıvecek ü'lvvıere "f]fbı!ecejaognı't ı\ ıdadır; \t.ırım y'upıl&cak U»/.P erdek: Kalıfıye Plenıaı fl.[ı»nın kemJenninkındîn pe^ V^g 01. madığı da bıhnmektedır. Tam ak sıne. Itırkıye îitı İİUelrfA' ış ve sosyal hukuk mevzua' ve nv <rulaır.ı.NıMn, k;nd'.!e.:n.nkir,' »n çok daha fazla, çallşanrian ynııa nluşu ria onlar bRkımından a>lır, da caydırıcı etkenler arasında sayılmahdır. Bu çevred* olarak: Türkıye' den, Batı Avrupa sanayi uıun pazarlamasında; Asya, Afrıka ve petrol fıyatlarmdakı artıs sonucu alun gücu çok yukselen OrtadoÇu için fonksıyorılar bekîendıgı bilinmektedır. Ancak yatıruncı sanayı ülkelen ıçın butün bunlar yanında asıl çekıcı olan. gerı donen ışçılerden beklsnen rol ve fonksıyonlardır: Once sanayı ülkesı sermayes:, yur* dışındaki çaîışmaları sırasmda e dındikler. teknolor.yı ve ış duzenını kavramış gerı donrn ısç:le rı, vabancı ülkede 'pacakları ya tır.mların verlı ıç^ıve gore n; tehklı elemanı olarak kullanma egıhmındedır. (2) Ve daha onem lısı; bunlarm Kuracakları kuç'JV: ış ve dükkânlar yabancı sermavenın yapacağı urefm ıçın. en kuçuk ı=!etme:ere kadar dagılan hazır b:r ma'kefng rirgatu ışlevını üstle"eb:leceklerdır. Turkıye'yı zıyaret eden Alman sanayıcı ve ı^ariamı grubunun başkanı Dr. Sohl'un gezı donuşune yakın T.ptıgı basın toplan tısında ıncelemelerı sırasmda kendıleıme te'.âfluz edilen bır su ru rakam ıçınden hemen sadece Türlciye'nın 1995 yılında 95 mılyonluk pazar potansiyelı olacagını hatırında tu'muş olması elbette bır rastlantı degildır. Ifade e;mece de Herr Dr. Sohl ayrıca hıhyordu kı, Turkiye'de ıç pazarm büyumc hın konusund» '"' 6 • 7 gıbı yuksek oranlar venlıyordu. Gorüluyor ki: jruçlu dıs K'rmavenın katmerleştırilmesi dofrultusunda, yabancı isçiden yararlanmanm çeşıtlı yoüarı bakını.ndan. «ad"ce ıstıhdam dönenıncip e»hsmış sanayı ulkesindekı uyguîamalarla yetınılmemek(Devamı 9. savfada) TiFFANY GARTH &ZKEXSM VOLTCB.UA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog