Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PMHUtlnr 6 NAIT 1W7 İZVESTiA GAZETESi iKi ABD'ü DİPLOMATI I C I A İ Ç I N CASUSLUK YAPMAKLA SUÇLADI ! i MOSKOVA (ANKA • ni*A) jvyetler Birligi hükümetinin smi organı îzvestia gazetosi, BD"r.iri Moskova Büyükelçilir.ds görevli iki diplomatın CİA in casuV.uk yapnklarım ve îvyerler Birlıği'nde'.îi yahudileajan oîarak hızmetlerine alak isteaikicnr.i öne sürmüştür. Gezetede aynra re.iime muha'. yahudi çevrelerinde fa&l bir si olarak bilinen S. Lıpavsky II ı bir doktorun mektubu da lyınianrruştır. Mektubtında Liıvsky, ir>72 yıhnda bir CİA aJII olarak kiralandıgıru açtfüaııştır. Lipavsky bir süre öne» irail'e göçetmek :ç;n yaptıgı lüracaarı geri aldıgım da bertmiş, Sovyetler BirlifSi'nin düş lanlannm insan haitlan sonınnu. emperyalist amaçlar için tismar etüklerinl öne sürmüşkr. SOVYET BA5INI, BAJKAN CARTER'iN BUKOVSKi ilE GORÜJMES i « SERT ÎEPKı GÖSTEROi. TASS. H&BERı C&RÎER ADi SUÇIU BUKOVSKi'Yi KABUL ETTi> JEKLiNDE VEROi. gönderilerek. bu ülkede son günlerde meydana gelen tutuklamalaria ilgili olarak komisyona bilsn veriimesini istemiştir. Komisyondaki Sovyet temsilcisi Valerian Zorin ise bıı girişimi Sovyetler Birliğinin iç işierine yapiİan açık bir müdahale ve soguk savas gunierınn rtonülmesi tehükesı yaratan bir adım olarak niteiemışnr. Ote yandan Povyetler Birlifi Tas? aiansj Başkan Carter'ın bu hafta trssında Scvyet. muhalifle rinrien Vlariırrur Bııkovski ile görüşmesini serr biçimde tana rruştır. Tass ajansı haberinde «ABD Baskanmın Bukovski Ribi «adı bir suçluyu» Beyaz Paraya kabul ertiğini» bildirmistir. : Kaftalık '<Literaturnaya^ der ', pisi ise ABD insan haklannm savunucusu görünürken. (Ukede' mıîyonlarca iş.sız bulundufumı, zencılerin hâ!â ikınci sîr.tf vatandaş muamelesi gordüfünü ve FBI tarafmdan vatandaşlann hYORK îrar. Çahı Mu zei yaşanr:lannın kontrol edildihammet Rıza Pehlevi Televizyon giru bildirm.ştir. (Dış Haberler SerHsi) da yayınlansn bir rnülakatı sıra İran Şahı Pehlevi, CIA'nin 1953'de kendisine 60 bin dolar verdiğini açıkladı «ında bir soruya kaTşılık ABD' ran ihraç mallannın fiyatlannı hep ajTiı düzeyde tutm?sı ya da düşürmesi halinde İran'ın da bu ülkeye daha diişük fiyatia petrol satatilecegini söylemiştir. Ş?.h: Batılı ülkelere karsı ikin ci bir petrol ambargosu kararlaştırümasi! halinde hangi tarafı tutacağını scran televızyon muhabirinc çu cevp.bı vermişdir: «tlk ambargoya katılmadık. Biindan sonra da hangi koşullar airır.da olursa olsum katılacak de £iii7. Petrolü sıyasetten ayn tıı tuyoruz. Ayrıca Batı bizim dostu murdur.n Şah; nulakatın perşembe etl nij yayinlar.an ilk bolümünde IP.Vl'de tahttan uzakla^t'.rıldığır. da yeniden iktidara gelmesine jardımcı o!sr. Amerikan Merkezi Hsberalma Ajansırcn (CÎAl 60 bin dolar vermiş oldugunu an îatmış. ayrıca Iran'da siyasal tu ruklulara işkence edildigini yalan lamıştır. Dünyada Bugün Kaddati ve Öbürleri ALi SiRMEN K GE86İNIİK Bu srsda Birleşmlş MHJetler asan HaKlan Komisyonunda ovyet ve Amerikan temsilcfleri rasında Sovyetler Birligindekı nsan Hakları konusunda çıkan ırtışmanın gerginliğe yol açrıgı UdiritaıektediT. Birleşmlş Milletler însan Hakın Komisyonundaki Amerikan ansUcisl, Kanada, îtalya, Peberal Almanya ve Ingiltare taafından desteklenen bir öneriyî Snvyet hükürnetino bir telgrâf Cyrus Vance: 'İnsan hakları konusu Sovyetler'le ilişkilerimizi bozmuyor,, WASHt\GTON ABD Dışişlerl Bakanı Crnas Vanrp, Bakan olduktan bu vana düz^nledigi ik.inci basın toplantıs!r.da. Carter yöneîirr.inin insan hakları :1e ilg;!ı olarak b?nimsedigi tuîuraur.. ABD i'.e SSCB arasuidaki ilisküere zarar vermedigini soylemıştir. «tnsan haklan îehine grinştigimiz eylemdp llgjl; olarak Sovyet bssımnda bazı eleştinc: yorumlar gördüm. Faka" aynı zamandH Snvyet yöneticilerindp. siiâhsızlanma özelüklp nüiîîeer silâhsızlanrr.a le İlgili görü;me!er9 devam kormsunda derin bir istek de gnr d'Jrri!), d:yen Cyrj3 Vance. «Gevşeme siyaset!;>ne ,'Detant) yön vermesi gereken «Temfl kural'ıan» tammlamaruı iki süper deviet için rorunlu olduğumı söylemiş ve sözlerin; şöyle sürdürrnüştür. «Gevşemenln anlamının daha iyi kavranmasını saglamayı ABD D'.şıçleri Eaıcan: ayrıca. ABD ıie Kuba arasmoa. iki üJkenın bahk p.v;a:r.a alanlarının sınıriarın: saptamak iç:n rioğrr.dan miızakere'ere pirişilmesinden yana oiduğjnu b? lir*tik'en sonra ülkestnin Kavana i!e. iki lilkpyi ilglendlren bir dizi sorun tizerinrip her hangi bir önkoşul öne sürmeye nlyeti oîmadıgını beürtrr.iştir. V'anre. Baçkan Jirnmv Cartcr'ın «ıKtiba'da insan haklanna saygı gös'erilmesi» ve «Kü'a»1 Hlann ülk» dışında spnivenlerf son vermeleri» gibi, geçenlerde söz ettiğı sorunlann. bin diyalogıjn baçlamas; içm bırer önkoşul bakımmdan tartışılacâk sorunları gunu sövlemişttr. oluşturdu(AJamlar) Artık bazı kelimeler 131 için kullanılacak» 13Ti üstün kiian bircok neden var. Bunlardan en önemlisi, teknik yenilikleri. 131'in, kendi sınıfındaki diger otomobillere . göre "genc" oluşu. Yaptigı aşamayla 131, İtalyan otomotiv sanayiini iki döneme ayırdı: 131 öncesi...ve 131 sonrası. Şimdi yurdumuzda da gerçeklesen 131'in avantajlannı anlatmak için. yepyeni kclimeler gerek. İşte bunlardan birka£Î: lîTin bcnzın deposu arka koltuk sırtı hırasındddır. Darhelerden en korunmuş bölürndc. Bu, bem daha eüver.h bir ycrleştirmcdir hcm de geniş bir baeaj hacmı clde ediirniştır. Yolcu bölümü. çelik bir zırhla bagaj bölümünden aynlmıştır. i Korunmuş benzin depo^u entieşnsekte olsn Tebhp kasahasında vspılan toplantıda. Llbya'da Iktidarıru 1 S jıbndan beri ülkeyi yönetmek! P H te olan Devrlm Komuta Konseyinden Halk Konşrresi' ar jteçmesiyle. yeni Mr aşamara (ririlmiştir. Daha önceleri de be'lrtilnıeye çalısüdığı ribl. bu aşsmanın da, bundan oncckiler g!W, Ubys'niD koşullanna ötfrii. ilk hakışta anlaşılması (rtiç çeüşkileri vardır. Teni dftnemüı en önemli öıellisi Liby» Sosyalist Halk Cumhnriyeti'nde uvgulanmasuıa çaliîilan «sosyaJizmin» bir «Islâm Sosyallzmi» olmasıdır. t'lkede çıksrılacak tüm yasalann kaynaçı Kur'an olacaktır Kaddafi'nln benimsedjği yol ilk hakişta. 1969 eylemj sıra«ında kendlne örnek aldığını söyledl|i. haTTanhfeını j[izlpmedipl Nânır'ın harpketinf anımsatmaktadır. Mısır'da tslâm Sosyallzıni hareket). yalnızca Nasır tarsfından değil, nnun Iktidan üira.=ında Idam edüen. Müslnman Kardeşlerin Uericl kanartmnı öndeii. Scyyid Kutb taraftndan ds işlenmlştir. «Yeşll Kltap»ında, «Yetersiılijfi kanıtLanıtus kapltaHzm Ht komiinlrme» kar?ı üçüncö bir yol petirditlni Ueri süren Kaddafi nin bu sözleri. ayni dalga nrunluriından yayın yaparmiî pibi dsvranan Erbakan Hoca'mn «öyiedlklerine îaman zaman benzer görünüyor. Anrak snrii edUen benıerlikler. yiizcyd' kalıyor. özde Kaddafl nin iiçüncü volu ile Nâsır'ın izledipi yol v« Erbakan'ın tutuma arasında benzerlik bulunamaı. Nisır hareketl Arap dünyasında antietnperyalist hillnel eeliştirmiş. Arap mllliyetçfllğinin eelişmesinde rol oynartuştır. Ama Mısır'm raerhum Rris'inin rcjimi halk ile rlindr olanaklar bulunma^ına karsın bİTİe$m«raiş. bütürvlesmemiştir. Nâsır yönetlmi daha sonralan Sedat dönemlnde pSLİazlanacak bir burjuvarlnin tohumlanru taçımiîtu\â»ır bürük ve önemli işler yapmıj bir önderdir. Antak O'nun antiemperyalUt tutmnu. (çerictlik karşısvndald tavn, belld kaçınılmaz olaylann etkisi »Hında. zaman 7anun talrtik nedenlerlr de nl«a, uzlajıtıci. brlp han haUerde Arap eerici rejinılerine odün verict olmustur. Mısır'da tslim so<>yalizıni düşüncesi hujün Mnekcl tflpluluklanna. işçl sınıfma kar?i knllanılabilecek hir silâh haline dönüşmü$. bajrnnda taçıdıci bu tnhumlar vüîünden de. eskhnl?. aşılmanıışsa da, öwrinden jrçüerek geriye dönSlörkrn. çljtnenmiştir. Kısacaaı. Mısır'da çok daha ha$ka olanaklar nlduğn halde. de^erlendirilememiş. hatta bir ölçödr o ynntemlere bmçrurraanıak İçin norü (rcçen yol benlmsenmiştlr. Erbakao Hoca'mn dıırumu daha Ufinçtir. Atatürk ile antlfmperraHst mllliyetci blllnce Taran Tüıkiye"niTi emekçOert 1%0'larda ha?layan ve 1910'lerde ırüçlenen hir sınıf bltincine ula$ma süreci içlndedirler. ljte Erbakan Hoca'nvn yoJn tam bu üirada ortaya çıkmiî. dzünde emekçilere karpı olHi. bu biünçlennteyi rnsellemek ynvaşlatm^k. amacını füden bir burjuva hareketldir. Erbakan Hoca'mn ynlunda antiemperyalizm belirpin defildir. tutucuhık ağır basar. AET'nin Türldye'vl Ortakpan r ' ı n ortak paıan haline cetirmfye yönelik tutumuna kar«n çıkan Erbakan Hoca. kendi iç dayanakUnnı sa$;lamla$tırmak için, gerefinde yabancı »ermaye ile dr Isbirliği yapmsktadiT. Erbskan İçin Sııudl Arabistan tle Lihya, Vrdün fle Ceıaylr arssmda hlç bir syırını yokhır. Erhakan'da a^ır basan, sols kar?ı nlmakiır. Mtekim botiin MHP komandolannın kendirtnl «!e tehdit eden jriiçleri. İçişleri Rakanhtinm MSP1I Asiltürk elinde olduğu ssmanda, komiînirm edehiyatı (riiçlendiriİTnrkie saglanraıştır. Sonunda Frhakan Hoca. Tiirkive'nln her ajılamda en perid. en kanlı ve karanlık ortaklığında yer nlmaktan hangi hesapla olursa olsun çekintnemiştir. Katldafl ise. yıUar yılı emperyalizmin sultası altınd» yaşanus. ekonomik yapısı ne nıUlet billncinin. ne de sınıf bUincinin teli*mesine eheren bir açamadaki Libja'da iktirtan ele teçirdİRİ zaman. enıperyalizmln ülkesine. yanma. aUlattri bir dejrrİBr biitüminö de yuttannaya çalıştışını (rörmüstür. Emperyalizme karşı uzlaşmasıı ve ndünsüz oİan Kaddafl. Arap cerioiliji karşısında da ndünsüzdür. Halkina dayanmaya. onunla bütünleşmeye çalıjan Radrlaft. Batı"nın kendisine kabul ettirmeye çalı<rtırı deterler bütünü karçısında halfcının çevreslnde birleşebllecejSI *«k pfiç olarak tslâm düşüncesini hnlmıış. onu ilerivc açık bir biçimde yorumlavarak yeni yönelişleri denemiştir. KısacaAi Kaddafi'nin yola ülkede eelişmiiB olan »ntiemperralist düşünceye. gınıf bilincine kar?ı de^il. empeTra* lizmin değerler bütiinüne karjı (rftirilen hir çare olarak förülmekledir. Libya deneyinJn nr sonuçüır vereceğini jimdlden ke»tirmek, bu knnuda şu anda kesin yarplara varmak olansk dıjıdır. Anrak. hemen \Tirırulanma.«ı gereken gerçek $udur H. Kaddafi deneyinin Nâsır deneyi ile benzerllkleri son derecede yüzeyseldir ve öntnde birbirleriyle aralannda btiyük synlıkUr bulunmaktadır. Kaddafi'nin yolunun Erbakan Hoca'nm yoltı l<> İUsldlerine jrelince: hunlar valniz blrbirlerinden farblı de|ü. ayni zarnanda birbirlerinln yüzde yüz tersi olarak sörülmektedirler. 131'in yolcu bölümürjü, çelik kuşaktardan olujatı bir Vafesyapi sarar. Taban ve tavan düzeyi ile kapilann orta hizasindan ceçen çelik kujaklar, sürücü ve yolculara çepeçevre giheniık sağlar. Çelik kafesyapı, deforme olmaz. kafesyapı... '131'in ön çamurluklan. sökülür lakılır tiptedir. Onarımı kısa sürede yapılır. Daha az masrafla yapılır. "Bunların yam sıra. 'kilitlenir direksivon, çocuklar için özel kapı güvenlik kiütleri, bombeli yan camlar. üç parçalı dıreksiyon mili. merkezi elektrik si'tem kontroi kutusu. arka tekerlekler için özel fren regülatörü hep 131 raodelınin özellikleri. Hep 13i'de bütünleşen avantajlar... ]31 sahipleri, bu dört başı mamur üstüDİüğün yıllar boyu sürsün diye! i Cıvatalı çamuriuklar... Petrol üreten Arap ülkeleri, Atrika ülkelerine yılda I milyar dolar yardım yapmayı kararlaştırdılar KAHİRE Mısır'ın başkent: Kahire'de yarın toplanacak olan Arap Afrika Zırve Konferansırun g^ındemini saptamak ve ön hazarlıklarım tamamlamak üzere toplanan Dısişien Bakanları konferansında, Arap ve Afrika ül < keleri arasındakı ilişkıler ele a i lınmış ve petrol üreten Arap ül' kelerine yaptıkları yardımı ar. tırmayı kararlaştırmışlardır. BBC ! radyosunun büdirdiğine göre : petrolcü Arap ülkelen, şimdiye kadar Afrika ülkelerine verdik i leri pllık 500 milyon dolarlık yar: dımı 1 milyara çıkarmayı kabul I etmi$lerdir. Bu aorada, Konferansa yakın çevrelerin belirttiklerine göre, ozellikle Tanzanya, Afrika ülkelerinin kalkınma projelerini gerçekleçtirebilrneleri için petrolcü | Arap iUkelerimn vılda 2 milyar | doiar tutarmda yardım yapnıala' rıru istemiş; ancak petrol üreten ülkeler, bu miktan çok bulmuşlardır. K.onferansta bir konuşma yanan Arap Birliğı Genel Sekreteri Mahmud Riyad. Arap ve Afrika ülkeleri arasmda Pkonomik so^"nlar yüzünden finlas:nazlık çık••••••••••••••••••••• • FRANSIZCA • Strasbourg Onl»erslMw) mezusu oayan oSTetmen t« ratmdao Kadıkov TBJtaîvnfls oturaD ögreneılere Frsmsuea ders TertlİT. f E L : 5* « < W « • J • • J masına fırsat verilmemesini lsreraış ve çıkacak aniaşmazlıklann Arap Afrika ortak mücadelesin: zayıflatacağını belirtmiştir. ıDı? Haberler Serrisi) ETYOPYA'DA GÜVENUK KUVVETLERi 25 KiŞiYi OLDÜRDÜ ADDIsABABA G«ç«n ayın ilk günlerinde Devlet Başkam General Tefen Bante ile 7 arkadaşmın idam edilmeleriyle so nuçlanan kanlı bir askeri darbeye sahne olan Etyopya:da öncekı gün 25 kişınin daha öldürüldügu açıklanmıştır. Resmi makamlar taralından yapüan açık laraada, güvenlik kuvvetlerinin başkent AddisAbab' ve çevresin de yaptıkları aramatarama sıra smda bu kişilerın öldürüldüğü bildirilmiş ve öldürülenler =gerici» o'.arak nite'.endirilmişlerdir. BEC Radyosunun Arapça yayı nında bildirdiğine göre. Etyopya güvenlik kuvvetleri. askeri rejıme karşı olan ve ülkede sivil bir yönetim kurulmasını isteyen ^Etyopya Halk Devrim Partısı» adlı şizli örgüte bağlı militanlara karçı genış bir harekât basiatmışlar ve öldürü'enlerden başka bırçok militanı da Hımklamışlar dır. Etyopya gıivenlik ktıvvetlerınce yaymlanan bildiride. bu militanlann öldürülmesiyle. «so= yalısf devrim» ynltmda önemli bir engelin riaba aşılmış oldugu one surülmuştür. {Dış H*berler Serrist) PVC kaplama '13rin altı, eteklerı ve çamurluk içleri. pası ve aştnmayı önleyen kalın bir PVC tabakasıyla tamamen kaplıdır. Gövde alttnı nem \e diğer di4 koşullar etkılc\eme£? Murat ^gençotomobil TOFAŞ AnaboyiJeri ve TOFAŞ Yctküı Sahcilnn, 131le ık'M >»•••••>••»••••••»••»» her türlü basvurunuz ian yetkilıdir. KAYIP ODTÜ şebekemı (Manajans: 622) 2163 kaybettim. Geçer«!;zdır. Veat DEMİRAL?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog