Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara Ankara AnVara Anka J İstanbuPda ne varsa Maiatya'da da olacak; Boğaz Koprusu de olacak mı ? Süleyman Demırel Malatya'va Indnü Üniversîtasl" nln teme'ım atmağa gıttıgınde hukumet meydarunda bır de rutuk attı Her zaman oldugu gıbı bol bol vaad ler \erdı Bovuk Turknerm buvumesmı anlartı MalaUalılar sus<un dınlıyorlardı Başoakan'ın konusmasını. Demırel bunun üzenne Malatvalılan canlandırrnak ıstedı Ve Malatja i\e ılgılı vaad'ere gınştı Son ra eşıtliKten \e Doğu bolgesının kalıîindırılmasından bahsettı ve Istanbul'da ne varvı Malatya'da da o olacaktır. d:je yenı bır vaadde bulundu Malatyah dınlevıcılerden bınnin bu soz cok hoçuna gıttı Orada Demırel ı dmleven bır basın muhab.nne şovle dedı Acep Maıat\a'da Boş:az Koprusu de oıacak mı? Madem Istar.bul aa var bız de ısterj: Bir Danıştay kararı her gün 2 polis eşliğ'nde uygulanıyor Aziz Üstün. BagKur Genel MudurluğUnde uzman olarak çalışıvorda Genel Mudur Unal Yaltnk, Aziz t>tun'un Mıllıvetçı Cephe ıktıdarına karşı olduğunu sezmlemışn Us'un Mus a suruldu Fasat Danıştav'a da\a açıp kazanrıştı Kararı alaı \e rıakamına gıttı Bıraz sonra teleîon ça'dı Telefoidaki ses Genel \IuQjr Yardımcısı Mım.r Ergın'indı Genel Mudur Yard nıcısı .'ısanı munasıp. ,'e, Azız Ustun'e makamınf d r i avrıîmasını ıs edı sonra sordu • Ker turlu e\'er\e soğus gerebılecek misin*» Vız Ustun soruva sormla cevap venjor 1 • Yanı uzenme komandoları mı saldırtacaksımz' » Cevap şoUe\dı • BSIÂI olabılır » Şımdı Aziz Ustün m^kamna ıkl poMs ''e bır'ıVe ge.ıp, bırhkte gd vor. Boylece Danıştay kararı da uygulanmış oluvor . İZLİ DİPLOMASİYE ARTIK BİR SON VERİLMESİ İSTENİYOR TKP MSP ortakhğında Başbakan Ecevıt dış ıkayl kamuoyurla bırlıkte oluştururdu Hatıriız Haşhaş uretımıne venıden başlanmasn ıçm n karar, K'bns olavıarı hep Tıirk halkının gon orunde olmjştu Okyanusun o'esmaen > gelır, \a da Başbakan Ecevıt Dr Herıry Kıs•r ıle teıefonla konuşur. hemen basına bır ama yapıhrdı Yalnız basına mı° \menkan ıkelçisı Mr Macomber Başbakanmın odasınçısarken kapıda o zamanM Sov\et Buvu<elGrubyakov ıle karşılaşır, Ecevıt de Amerıkan ıne, yakın komşuluk lUşkılenmız doğrultala onları da avdınlatacağını bıldinrdt Açıkça ey \almz ulkemn degıl, dunyanın gozu onunraşanırdı Ecevı*'ın lk+ıdarmda. Demırel iktıdannda ıse tam ters'ne bi'' çok kapalı kapılar arkasmds geçıyor, Turk kamu1a bır şey açıklanmıyor, kamuoyunu aydmlatla gorevli basın bıle Turkıye'yı .l^lend.ren nları vabaneı kavnaklardan öğren'ror. Ege Hattnda bojle oldu bu rürk Yunan ilışkılennde izlenen polıtıka da ı sure aç'klanmadı Çok kişl merak ed vor li SaMn Ecevıt'm Kıbns harekatı donemnde turdugu telefon dıplomasısının *um belgeleri et arşıvıne verilmıs bulunuvor. Ecevıt, Klser ıle konuşmalannı banda alır, sonra makın başına geçer. kâğıda aktararak hemen yetere ulaştınrmıs Acaba Savm Demi'el ne yor* Katta Savın Çağlavangıl. Bır çok vabancı et adamı Turkıye've gelıyor, ya da Bnıksel' Pans' f e başbaşa gorüşmeler vaodıvor O başı goruşmelerın t'.tanaklan ne oluyor° Son Carter'ın özel temsleısi Clifford geldı Ankara' Ba^bakan Demlrel ıle ba$baça bır gorüsme tı O goruşmenm tutanaklan devlet arşmne ldi mı, d:ve merak erîenler var Arnca gı?'l omasıve alnız CHPTi'er karşı çıkmıvor, arasker çe\Telerde d? buvyk bır tedıg nhk niu sovlenıror baskent koSrteylleruıın başlıca usu bu, son günlerde. Ergenekon'un genelgeleri Demirel'in MSP'yi gözden çıkardığının simgesi sayılıyor..7 1977 butçesınde bakanhklara R~ rılan fonlarra b'r tek kuraşunun bıle kendı ızm ı^madan harcanmas<na karşı çıkan \e bu koruaa bır de genelge yajınlavan Malıje Bakanı Yılmaz Ergenekon, ıkınci genelgesı ıle oıt^.ıgı busbutun kanş"irdı Bazı CHPlı par'amenterler, Ma'ıve Bakanının genelgesını «ıcaze'lı» gene'ge o^rak değerlendınrlerken bu harekehn öugune kadar MSP Genel Başkanı Erbikan a tahammul eden Başbakan Demırel m artık Erbakan'ı fazla duşunmemek ıstedıgını gosterdıgını so\ledıler . Bu arada Mah\e Bakannın ışme çok tıtızlıkl» sanldıgı \e yazışmalarnı bızzat ıtendısmm VJruttüjiii soy'enıyor Oğrenıldığıne eore MSP'lllen ol{"uiça kızdıran ı<u genel?esını de Malıje Bakanı ı Ergeneson bızza' kendısı > azmış. Köy Işleri Bakanlığı Ankara yollarında seçim çalışmalarına başladı.. Kısa adı YSE olan, Yol. Su Elektrık G«nel Mudurluğu'nün gorevlermden bın, koy yollırını yapmak ve onarmaktır Beledıve sınırlan ıçmde yol yapma ve onarma ışı, beledjyenin görevlerı arasındadır. Koy tşlen Bakanlığı, emrindekl Yol, Su ve Elektrık Genel Mudurluğunü seferber ederek, partızanlık çalışmalanru hızlandırmıştır. YSE, beledıyeden ızm almadan Ankara'da Şentepe Çığdemtepe mahallesıne araç vollamı? ve gostermehk şekılde. «Efendım bakm beledıve vollarıruzı vapmıyor B.z yaP'joruz. dıyerek propagandava gırism ştı YSE araçlannın pek yol yaptıgı da vok*u Yalnız volda çalışır görunuvorlardı Ankara Beledıyesı Fenışlerl Müdunı Yuk. Muh Cenap Ternoğlu, nıç de kül f yu acax cmsten deŞıldı Hemen YSE araçlannm bulunduğj mahalleye gıderek, •Burada ancak beledıve ıznıvle çalışırsmız Beledıyeve yardımcı olaeak5,anız, bızım cmnmızde çalışın» dedt. Sonra da YSE araçlannı Sıhhlve'dekl araba parkma çektirdl. Kby tslerl Bakanı Vefa Poyraı bu Işe pek sinİTlenTnısti Saga sola emırler verildi Fenışlen Mudürü Cenap TerzıoÇlu hakkında da Ankara Valısl bır sorusturma açtırdı Sen mısta «Seçim yolunu» bcaan? Korkut Özal iş adamı mı, sanayici mi, yoksa bakan mı ? Gıda Tanm ve Hayvancılık Bakanı Korkut özal iş adamı mı, sanayici mı, jOıcsa Bakan mı? Bu soru kıme yoneltılse hemen «Bakan» dıye cevap verecektır. Ancak Turk Ssnayıeıleri ve Işadamları Derneğı'nın 1976 yılı çahsmalarmı anlatan broşur ıncelendıgınde kafalarda bazı kuşkular belınyor Çunkü TUSIAD'ın 197b yılı çalışmalarını yan^ıtan raporun son sahıfesınde Turk Sanayicılen ve lsadamları Demegme üye olan Sanayici ve Işadamlarmm isımlert arasında Korkut Özal'ın da adı rar Bu durumda ne dersınız, acaba Ozal Bakan nu yoksa ış adamı mı'> Yoksa hem Bakan hem de iş adamı mı? nkara'ya ar yağarken ulgar Içiliğinde ahar karşılandı Ankara'daki Bulgar Seürcsi Ülkesinln esîtl bir eneğıne U"arak 1 mart günü büyuk bır çay senledı elçüık salonlannda. APTi ve CHP'lı saılar, AiTupah ve Asyalı sefıreier bahan selâmılar. Dışışlerl Bakanının eşı Fıruzende Çağlaigıl, AP Genel Başkan Yardımcılanndan îsmaıl kkı Yıldınm'ın eşı, CHP Kadınlar Kolu'ndan nman Ergıl ve Jale Candan. Tabıı Senator eş.nden bır grup ve kadın gazetecilerle hayli kajalık bır çav Dışarda lapa lapa karla kanşık ş jenıden bastırıvor. îçerde pıyano ve çe.lo ıle har şarkılan dınlenıyordu. Bulgar sefıresi koklarım yakalanna kırmızı ve beyaz ıpekten bır ırdele takarak karşıladı. Beyaz aklığın, umudun ngesi, kırmızı da saglık, canlüık, neşe demek. ilganstan'da sokakta, evde herkes bırbırıne bu nruzıbeyaz ipeklerle uzarur, bahan umut, sağ\, nese ıçırde geçırmeyı dılermış Çay sofranda da beyaz Bulgar eıtmeğl, tuz ve peynır var. Bevaz ekmek de bereketi slmgelıyor. Bulganstan yakın komşumuz, Demırel hüküetı donemır.de ekonomık ilişkilenmız doruğa uşrmş durumda bılıvorsunuz, CHP'nın de ıyı ılı?lerı var komsu ülkeyle, çay sbyleşılerınde ortak ular tazelerdı Sonra Sofya'nın, Fı'ıbe'nın güzei 1 bahçelerıyle he r vU kıitlanan gül bayTamıvîa 1 ilı renkli bır fılm sevredıldl.. DışaTda kar. Ekr.da bahar çullerı Tabıl Senatbrlenn eşleri gülmseyere'< şo^le dedıler: «Gunlüs yasamımızda da var bu terslık buıda ralum=eyerek çay ıçıvoruz, ama eve gıd nca arakıştan daha kara haberler alacagız belkı de, anh olaylar gıderek bastınyor» Doğru, başkpn'm de tum uiner'n de değışmez azgısı oldu artık karda kan izlerl.. Yurt dışına yollanan koruma göreviileri korunmaya muhtaç durumda Vlyana ve Paris Elçılerımızın olümüyle sonuçlanan cınayetler, yurt dışı gorevlere bır meslek dalı daha ekledı. Koruma gorevhîen. Içışlerı Bakanlığı, belli merkezlere bırer ıkışer koruma gorevlısı yolladı Ama, belli bır koranma donanmı olmadan bu görevhlerin ne ışe varayacağı meraka değer Nıtekım kımi elçilerimız bu gorevlılen lstemedller' Elçıliğın doğru dürust bır zıl sısteml bıle yokken, elçımn arabasında ya da elçılıgın kapısında bır koruma görevlisını legen örtüsüne benzetenler var. Aynca ilıt kez yurt dışına çıkan koruma gorevhleri de çok hoşlanmıyorlar bu ısten Kfmi gorevlilenn korumak blr yana, komnmaga muntaç oldugundan soz ed^liyor. OmeSın Washington'a gonderilen bır görevll, Melıh Esenbel'ın başına dert olmuş, yetkılıler bır yanlışlık yapmı?, o görevlıyl hastaneye gondereceklerı yerde Washmg t on'a yollamışlar mefer~. Adamcagız ruh hastasıymış Washıngton'da Potamık nehri çevrestndekı parklarda, f anı lann onünde çok acıklı dunnnlara düsmüş, vurt dışı görevlere atama yapüırken sağlık durumu neden göze alınmaz acaba* Avustralya Elçllığine veremlı bir ahçı yoHanmıstL Washington'a da blr seks tutkrmu... Danıştay üyeleri inceleme gezisinden döndüler Danıştay üyelennden seklz taşılık bir gnıp îngıltere, Fransa, Almanya \e A\ustur>ada bır inceleme gezısı yaparak donduler Oguz Barutoğlu renKlı ojkuler anlatı>or bu yo.cuiuktan Incelsme geasının mesleksel ızlenımlen de Danıştay Başkanlığma bır raporla cıldırılmış bulunuyor. Nejı ıncelemışıer dersenız O ulselerdekı ujgulamaları Danışt<ıv kararlannı nukumet, vurutme organı nasıl uyguluyor, ihşkıler nasıl? Ama bu lncelemeyı Turkıye de onlar yapsalardı daha ılgmç olmaz mıydı acaba? Adamlar nasıl şaşınrlardı kım bılır Ama bu konu yargıçlardan çok romancıların mızsh \azarlannın ıncelemes'iıe dejer Başbakan lık, Bakanlıklar. Çankava ve Dan.şîaj arasında me kık dokuvan dosvalarla çok guzel romanlar ve oyunlar yazılabılır doğrusu. Müzikte ucuzluk.. Suna Kan, Gurer Avkal ve Fartık Guvenç'in ginşımıenyle gerçekleşen oda muzıgı orkestrası başkenth muzıkseveılen çok sevındırdı, ama buruk bır sevmç bu Onbeş gunlus bır çalışma kar şılıgında ancak ıkıvuzellı lıra aldı sanatçılar O parayı da Kultur Bakanlığı >etkılılennın kulaklannı çınlatarak Dıkmen tepesınde bır oğle yemegıne \erdıler Sanatın bövlesme ucuz oldugu bır uUe az bulunur değıl mı? Yaratma gucunuzun onbeş gunluk bır uretımıjle bır gunluk ıhtıyacınızı kar şılavamıvorsunuz bavın Yılmaz Ergenekon'un juruttügu parasal pohukavla ıkı>\lzelh lıraya bır kılo et alınamayacak bu gıdışle . BaşkentH müzıkseverler, oda orkestrası içln bır vakıf kunravı tasarlıyorlar şımdı Sanatçılara değenni vermejen bır toplumda devlet baba da boylesme hasıs olunca des'eklemek gore\ını kışısel gınşımler yerıne getırecek Erken seçim çin takımlar ısınıyor... Erkeı seçım ortalıgı kanştırdı. MSP w DP erken seçım ıstejenlere şıddetle karşı çıkıyor. Bozbeylı've gore, mooılya jolsuzluğu ve Lockheed eonuçlanmadan erken seçıme gıdıhnez. Erbakan'a sore, erken seçım bır «vatan ihanet» sayılır. Çünkü jafıri'nlarm sonucu alınmaclan seçıme gıdıl mektedır Bu bır ıhanettır. AP, bıran orce huKumetten kurtulmak lstlyor, Nedeni açık, hukumet ışlemez durumda Demırel ne yapıp ' apıp Erbakan'dan kurtalmak ıstıyor. Üstehk. Kıbns sonınu da ortada Amerıka Kıbns'da Tarkıve'nın odan \errnesini ıstıyor. Bu ödünü hangı Turk hukumetı verecek'' ÇHP Turke^^iz \e Etemırelsız blr hukumet lstıvor Fakat na=ıl olacak bu' Bu da pek belb ol mamış. Iş adamlan da tetıkte onlar da CHPAP ortaklığı ıstıvorlar Mart avı bu tartışmalarla geçecek AP önergerun CHP tara'ından venlmestan ıstıyor. CHP önerge vermıvor Onerge venrse, AP bunu MSP üıerin de bır baskı unmru olarak kullanacak. Avın 15 ınden sonra, AP parlamenterlerl, Demırel e rapor \erecekler Demirel ondan sonra ne japacat; nı ka^arlaştıracak. Takımlar ş mdılik ısuıma harekeU yapıyorlar . SOB günlerde, fierlci meslek odalanna yoğun baskı ve saldın yönetıliyor înşaat Mühendisleri, Orman Mühendisleri Oda seçımlerınden sonra, Ziraat Mühendisleri Oda seçıml de komando saldınsına ugradı. Sımdı Ziraat Odası binası, koınandolann işgall al*ında. Kazanan grup komandolarca binaya sokulmuyor. Zıraat Mühendislerl Odası Genel Kurulu 420 delegeden oluşuyor. Bu delegelerden sadece 40 tanesine sağcı grup sahıp, genel müdurler, rardımcılan ve müsteşarlar bu seçımlere karışarak ovlan etkılemeya çahşıyorlar Fakat başanlı olamıyorlar. Bunun üzerlne, tzmır'de Eles Oteli salonunda yapılan genel kurul toplantısı Romandolarca basılıyor. Bu da yetmıvor. Bu grup Ankara'ya da gehp Oda Merkezini işgal altında tutuyor Ziraat Mühendisleri Odası jbnet'm kurulu üyeleri binaya giremedıklerı ıçın, Türkiye Mımar, Mühendıs Odalan Bırhgi bınasına taşındı Merkezlerindeld içgal bugUne kadar kaltanadı.. Başbakan Demlrelin «Tarzan» lakabmda bir koruma müdüru varaır 1960 aevrımınden sonra meslegıni terkeden, bır sure Daş^a yerlsrde «Koruma» gorevı yapan Mustafa Erdoğan, daha sonra dondü dolaştı, yenıden goreve geldi ve şımft"d» B»şbakanın koruma mudurü Perşembe gılnü Bakanlar Kurulunaiuı rmra Başbakanın açıklaması sırasında Demırelin mrkasırdan uzanan ve fotoğrafını çeken bır foto nmfmljfrıne çok kızmış, akşam lıderler toplan"sını bekloyen Dasm mensuplarına sorurordu «Kımdı o a^[||dâfaıız> d".e. Bu arada bazı basın mensunlan da XRT rtameıamanlartnın, «maKsatlı olarak sayın Başbalsanımızm kafasını büyuk, govdesmı kuçüx çelîtıklerıa!» ıddıa edıyor. TRT fcameramanlan ıse garlp blr $ekUde blze dert yanıyorlar Ağabey. ıstesem bıle çekemem böyle Balık gözü objektıf yok ki meretîn ucunda Başsalarını nasıl çekıyorsak, Başbakanı da b;le çekıyoruz B'zun kabahatımız yok bu ışte . Ziraat Mühendisleri Odası altında Başbakan'ın filminin çekilmesi eleştiri kohusu oluyor HAZrRLAYANLAR: Müşerref HEKÎMOĞLU üğur MUMCU Füsun ÖZBtLGEN Hayri BİRLER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog