Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÎYAĞMUR YAYINLARI SUNAR TARİH BÖYUNCA YAHUDİLER ve TÜRKLER Prof. HİKMET TANVU Yahudilerin Türk ve dünya tarihinde oynadığt roller. flydınlann kitabL Tamamı 2 Cilt O"YA DAĞITIM umhuriyet 53.YIUJMI: 1I8M Kurucusu: YTJNUS NADİ Mektupla öğretim ve test yömemiyle JONtVERSlTE GlRİŞfsmavma hartrl.k Ocrctsiz broşür ls\eyintr% Adres iSİSTEMTEST? Bardacık sok. 42B Kuçükesat ANKARA 1400 Sayfa 100 TL. cV^'V^ 200 6 M B 1977 HUR AT CHP lideri: "Hergun ü Ecevit, gençlerin * erken seçimi gençliği eşkiyadan öldürülmesine kurtarmak için ve ülke seyirci çıkanna istedikierini söyledi. kalmak CHP Gençlik insanlık • Kollan seminerinde, Ecevit ve değildir,, Üstündağ, AKKAEA (CumlnırJyet Bftrosn) CRP Genel Başfeanı BUlent Scevit, dtin partisinin gençlik kollan temsilcUeri ile düzenleaen seminerin açılışında yaptığı konusmada, AP"run Turlriye'yi, •konomiyi, rejimi kurtannak Için »eçimlerin Öne alınmasını istediğine inan&madıklarını belirtmistir. Ceşıtli yurt somnlaruna değinen Ecevit Özetie şoyle demiştir: «Gelişme sürecindeki blr topîumda hele Türkiye gibi doğal toynaklan pek zengin olmayan bir ülkede, ekonominin yapısı ve düzerü degişürümeden sosyal «dalet p let vatandaşlanna bir elıyie verir göründüğünü iki eliyle birden cebinden alır. Bu iki elin araçlanndan biri enflasyonsa, diğeri de devalüasyondur. Sağ partileî iktidarda olduğu farnan kaçın.ılmaz olan bu oyunun en yakm kanıtını, 1977 bütçesi hemen geçtikten sonra gbrdük. Bütçe Meclls'ten geçer geçmez önemli bir de^alüasyon yapılmak suretiyle hem kamu görevlilerine, hem de tütün üreticlsine verilen zam büyük ölçüda elinden alınmış oWu. Eğer hüicümet devalüasyonu Ege tütün piyasasmı açtıktan birkaç gün önce ilân etmiş olsaydı, o devalüasyon tütünü yeti}tiren köylünün yaranna olurdu. Ekonomik kaüunmayla sosya.1 adaleti bir arada yürtltmek, demokratik reiünden vaz geçemeyecek noktaya varmış Türk toplumu için, kaçuıılınaz olmustur. öyleyse. ekonomimisrin düzeni de, yapısı da yaygın sosyal adaleti satlamanm ve buna öBgürlükçü demokrasi İçinde ulaşmanın gereklerine göre mutlaka de&içtirilnıeic gerekir. Sa.. 9, Sü. 4 de) TRT Seçim Kurulu, Karataş 'la ilgili beklenen kararmı yine alamadı ve toplantı 16 marta ertelendi ANKARA. (Comhuriyci Bttromı) TRT »eçim Kurulu, Genel MU dür Şaban Karataş'ın göre\'ine devanı edip etmeyeceğini belirle yecek olan karannı bir kez daha ertelemiştir. TRT Seçim Kurulu nun ilgili çevrelerce «karar» top lantısı olarak nitelendirilmiş olan önceki gün ve dünkii toplan J tılan da bir sonuca varamad&n sona ermiştir. Seçim Kurulu, ö(Deramı Sa. 9. S«. 1 de) Romanya'nın başkentindeki hastanelerde 1200 ağır yaralı var; kentin güney kesimi çamur ve enkaz yığmı halinde Kandilli: 'Aynı şiddette bir deprem Istanbul için felaket olurdu» Doju Avrupa üe birliltte tatanbul'da da korku ve heyocana yol açan depremln yaniolan «Urerkeaa, keodislyte görüştPÖğümüz Kandilli BasathaflBsi Bölüm Şefl Balamtr Üçer, «Cteeilikle BÜkreş't« caa ve mal kaybtna yol »ç«n ortalania 7 1 şiddetindeki deprem Ister.bul'da olsaydı büyük bir telaket ile karşuaşırdık» demiştir. Üçer, Eomanya'da d«prem yöresind© azalan çiddetto d«pr«mler ksydedilacegiEİ, «acalt bttnlaruı yurduma»îaıı hissedilme*inin roümkün olmadıgım belirterek, çunlan söylemiştir: «Botnanya'da Vraacea bölgartndo öncekl gec« jneydaaa geten, deprem bundaa 30 yıl önc« da knydedilmi?tîr. O n*n 7.4 şiddetindeki deprern de cao kaybum yol açmış ITOeMm onceki geo» aynı bölgede JI53'd« msydaoa g«l«n ortslama 7.1 şiddeündekl deprBtndeo «onr» ook m. 9, SL 1 de) Bükreş'te ölü sayısı ıooo'e yaklaşıyor BÜKREŞ Dofu Avrupa'yı önceki gece sarsan depremden en çok zsrar gören Romanya'nın b&skenti Bükreş'te ölü sayısuun 1000e yaklastıği blldirilmektedir. Romen Hükümeti resmi açıklamasında. can kaybınm 400'ü buldügunu açıklarken, Yugoslav ya'nın Bükreş Büyükelçiliği, yalmzca başkentte en az bin kişinin öldüğünü bildirmiştir. Sosya list ülkelerin Büyükelçiliklerine yakın kaynaklar ise Bomanya'da ki ölü sayısmm bir kaç bini ge çaoilecegini öne sunnüşlerdir. Richter ölçeğinde ortalama 7.1 şiddetindeki deprem, Bulgaristan'da da hasara ve can kaybına yol açmış re en az 20 kişinin öldügü haber verilmişrir. Depremden sonra Romanya'nın diğer kesimleriyîe haberleşme bağlantılan kesildiği iqin ke sin hasar ve can kaybı hakkmda tam bir bügi almak mümkün ola mamışttr. Bükreş Radyosu dünkil yayınaıda, sürekli olarak. yaralüarm taırtanlması için hallta çagnda bulunurken, Hükttroet de olaganüstü dunım ilan etmiş, ordu birlilüeri enkaz kurtanna çahşmalan için seferber edilmis tir. Depremm kesin naerkea tissti nün Bükreş'in 120 mil Kuw:yinRomanya Alpleri olduğu ve 140 küometrelik bir alandfl can ve mal kaybımn meydana geldi ği bildirilnuşür. Bükreş'in 80 mü kuzeyindekl petrol bölg«si Polieşti de deprem den büyük ölçtide etküemniştir. Buradaki 300 petrol kuyusunun hasar gördügü gelen haberler araaındadır. AJanslann verdikleri haberlere göre. Başkent Bükreş'te depremden en cok kentin aşafı bölümü zarar görmüş ve bu yöre çamuı ve enkaa yığuu haline gelmiştir Burada 1012 kath yüksek yap lann yıkıldıgı görülmüştür. Î V 1 tespitlerde 20 kadar bina tama men çokmüştür. Deprem bölge sir.de dün havanın yagışlı geçm si kurtarma çahşmalannı güçle tirmiştir. Bükreş Radyosu: ölenlerde ancak 298'inin kimliklerinin sa tanabildigini, Romanya'nın basV yörelerinde 72 ölünün bulunc gu haberini vermistir. Halı Bükreş'te 1700 felaketz«de hast (Dev&ım Sa. 9, Sti. 2 d ülkü Ocakhların devlet dairelerindeki terörünü örnekleriyle anlattılar. Gider Ayak FEYZİOĞLU VE TÜRKEŞ, BU KEZ DE YÜKSEK PLANLAMA KURULU TOPLANTISINA KATILMADILAR • DEKiSEl'iK BAİKÂNUÖIND4 Y&PIIAN TOPLANÜNIN ACIU5I BiR SAAT GECiKTiRilDi, ERBAKAN TOPLANTIU KAT11DI ger üyeleri de toplanüya gelmemişlerdir. 1977 \nlmda üçüncü Beş TılDördüncü Beş Yılhk Kalkmma Planı stratejisini görüşmek üze hk Kalkuıma Planı dönemi sona ermekte ve 1978 yılında Dörre dün öğleden sonra toplanan Vüksek Planlama Kuruluna Ko düncü Beş Yıllık Planm yürürlüğe girmesi gerekmektedir. alisyon Hükümetini oluşturan Dördüncü Bsş Yıllık Plan için partilerden CGP ve MHP Genel Baskanlan ve Ba$bakan Y&r degişik konularda Alt Komisyondımcıları Turhan Fevnoglu ile lar olusturulmuş ve Devlet Plan Alpaslan Türkeş fcftUlmaımşlar lama Teskilatı tarafından değidır. Kurulun CGP ve MKPIi di sik seçenekleri içeren blr plan A>fKARA, (Camhtıriyet Bürosu) modeli Yüksek Planlama Kuruluna sunuimustur. Yüksek Plaıüama Kurulu toplantısı iki gün önceden Kurulun riogal üyelerine. bu arada Cephe Hükümetini oluşhıran siyasal Hderleri ile onlann kuruldaki ü\elerine bildirüdiği halde, CGP ve MHP dünkti toplantıya katümamışlardır. Toplantnvm saat 16'da baslaması gerekirken, CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş. Milli Savunma Bakanı Ferit Melen ve Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan. Başbakan Süleyman Demirel ile MSP Genel Başkanı N'ecmettin Krbak&n ve Kurulun diğer üyeleri tarafından bir saata yakın beMenilmislerdir. Ancak Koalisyon Hükümetinin CGP ve MHP' IDevaını Sa. 9, Stt. 6 da) M flU Güvenlik Kurulu G«ne) Sekreterinln Baçkanlığınd» dört universite rettörü TRT Geoel Müdürn hakkında aylardıt »ürdürdükleri araştırmayı nih»yet bir »onnca bagladüar mı? Bufiin gszetelerimizi açtı^ımtcda TRT Seçbn Korulu olumla ya da olnmsoz fu ksnr» v»rdı giMlerden bir h»ber başhjh Ue kanşUaş»cak nnytt? Yoks» gen« toplantmu» MT ba«k» püne ertelendiğtai öfcrenmekle tn Dogrusunu tstersenis konn •rtık önemini tümdeo yitinnişttr. Bay Şaban Karataş'ın TRT Genel Müd&rlüğüne yasa dışı bir islemle »tandığı, orada bir «işg»lci» olarak bulunduğu D*nıştay karanyla saptanmışur. Görevinden ötüni açtıgı hakaret «tavalarında Mahkemcler onun TBT Genel Müdürlüğii sılatuu Uaunanıakta, Yargıtay da Mabkemelerin bu yargısraı oy blrllgi ile onaylamaktadır. Ayrtca CHP'nln sayın «işgalci» Müdii. riin yan tutıtuk, partlzaobk yapmak suretiyle, görevi olmatnası gereken, göreviai kötüye kullandığın» dair TET Seçba Kurulu'na sunduğu belgeler ortadadır. işgalci Müdürün parttzanlığına değgin öroekler, gündeo güoe çıg gibi kabarmakta v» TRT Seçim Kurulu Sayın üyeleri bâlâ bir sonuca varamamalrtadırlar. Bizce artüt işln hiç blr «dddiyet.i halmamıştır. TRT Seçim Kurulu kendini toparlayıp kalk»a da «Bay Karataş görevini yan tutmaksmn başan ile sürdttriijor» desc ne olacaktır? Bir yanda Yüksek Mahkeme karar n, öte yanda sa\ makla bitmez partizanlık ömekleri dunırken TRT'nin yasal sınırlar içinde dognı düriist yönetildiğine kim inanacaktır? Hatta daha acuu, sabah şeriller hayır olsun babilinden TBT Seçiın Kurulu bay Karataş'ın görevine son verse ülkemiz ve demokrasimiz ne kazaoacaktır? Propaganda sanatının tnceUklerinden habcrsiz «işgalci» Müdür yönetiminde yurttaşlar hlç değilse durun.u tyice kavramışlat. TV ekranlanndan yansıyao scs ve göruntülertn nasıl yorumlanması gerektiğini öğrenmişlerdir. Karataş'ın yerine getirilecek daha kurnar, daha becerikli, daha bilgüi bir başka «işgalci» Müdür propaganda bakimından cephecilere daha vararlı olamaı mı? Urtada cephe mi kaldı Id propaşandası olsun, diyeceksinli. Hsklısuıız. Seçlmlerden kaçınmak ıığruna son derece elverişsiz koşullar altında oradan buradan toplanan kjrpuıtı oylarla yapay olarak güç bela kurulan eepbe haküme« iki yülıU yapay blr yaşamdan sonra bugün yapay solunumla bile yaşatüamaı duruma düşmüştür. Bir azınlığın çıkarlaruıı korumak araaciyle demokrasi görünumü altında örtulü faşizm yöntemlerinin sökmiyeceği bir kfz daha apaçtk ortaya çılcmışur. C^phe Iktidar. kendi çellşkilcri içinde iktldarsızlığin bunalımına yuvarlanmıştır. Bu bıınalımdan kurtultnak uğruna kimi cephecilerin örtüsaz faşizme özlem duyduklan lcuşkusuzdur. Ne var ki aradan secen raman boyunca hal Ecevit yarın TİP Gene! Başkanı Boran ile görüşecek ANKARA, (Cnmtaııriyet Bürosa) CHP Genel Başkanı Bülert Ecevit, pazartesi günü (yann) saat 17'de TÎP Genel Başkam Behic« Boran ve Genel r;rc" Nihat Sargın'ı kabul ederek bir görüşme yapacalttır. öğrendiğimiza göTa, sftrüşme istemi TÎP Genel Baçkanı Behi ce Boran'dan gelmiştir. Görü? me, CHP Genel Meriezinde yapı lacaktır. BORANIM ÇAfitlS Türlcye îşçi Partisi (TÎP) Genel Başkarn Behice Boran CHP Genel Basîcanı BUlent Ecevit'e çektigi telgraîta «nperyalirme ve laşizme karşı güç ve Isbirliği yapma çagnsmı yinelemlş ve konuyla ilgili olarak kendlsiyîe görüşmekten memnun olacagını belirtmistir. (Devamı Sa. 9, Su. 1 &t) BASSAVCILIK SİRET KONFERANSIÎÇİN BU KEZ DE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLGÎ ÎSTEDİ ANKARA (Cumhuriyet Bfirora) 12 mayısta Islanbul'da toplanması hükümetçe planlanan Şireti Nebl konîeransryla ilgili olarak, daha önce Devlet Bakanlığma gönderdifti yazılara cevap alamayan Yargıtay Bassavcılıginın, Dışişleri Bakanlıgma basvurarak konferans hakkında bvlgi istediği ögrenilmiştir. Bu arada Devlet Bakanı Hasan Aksay tarafından konferans tarihinin 3 marttan 12 mayıs'a erteletilmiş olmasuıa ragmen henüz yurt dısına davet mektuplannın gönderilmedigı de edinilen btlgiler arasındadır. 3 martta Istanbul'da yapılması kararlastırılmış olan, ancsk hükümet içindski anlaşmazlıktan dolayı MSP'H bakanlıkça 12 maytsa ertelenen ve şeriatı islâm ülkelerinde temel mevzuat olarak kabul eden Şiret1 Nebi konferansımn yapılıp yapümayacagı henüz belli olnjanııştır. Yargıtay Başsavcılığt bundan bir ay kadar önce harekete geçereit konferansın Özelliği hakkında resmen bilgi istenüş, ancak bugüne dek bu bilgi Yargıtay Bassavcuığma gön derilmemiştir. Yargıtay Bassavcılıgı bu arada Dışişleri Bakanlığına da bas vurarak konferansla ilgili bilgi istemiştir. Ancak Dışişleri Bakanlıgı da henüz konferansın niteliği ve Hasan Aksay' m geçen vılki konferansa hangi (Devamı Sa. 9, Sa. 4 de) Carter'in temsilcisi Clifford'un raporu : 44 Kıbrıs'ta çÖzüm bu yıl gerçekleşir »• VVASHİNGTON ABD B; nı Carter'in Kıbns konusur özel temsilcisi Clark Clii Atina, Ankara ve Leücoşe'de tığı temaslara ilişkin rapt Başkana vermişür. İyi hab lan kaynaklar Clifford'un runda Kıbns sorununun 19 Iınd3 çö^ümlenebiieeeği çünue olduftunu ty=.UrtmPk' Başpiskopos Makarios ise turya televizyonuna verdij meçte 21 martta Viyana'da den başlayacak olan toplarası görüşmelerde «inem lemeler. kaydedilecegine ir nı ve bir «uzlasmaya» hazı Jını söylemistir. Clark Clifford Kıbns kc da Başkajı Carter'e sundı porda «Kıbns'ta olumlu yolunda ilk adımlaruı at ve bu yıı sonuna kadar lasmaya vanlabilece&ini» mis. ancak «çözümün güı; ğını» da sözlerine eklenı Clifford, Türkiye ve "i tan'ın, bu ayın sonunda ' da yeniden başlayacak o lumlararası gönişmeleri leme konusunda vaatte duklarını, aynca güçlükl nilmesl ve kalıcı bir çöz\ şüması konusunda Ameri (Devamı Sa. 9, S M.\DRtD tspanyol Hükümeti bir açıklama yaparak bütün Ulkede grev hakkınm tanındıgını bildirmiştir. Aynca siyasal tutuklulann durumlan da yeniden incelenecektir. Bu konuda yaymiaMB hOkümet bildirisinde, işçilerin gTev haklarının dogması için i^verenle anlaşmazlığa düşmelerinden itibaren belli bir sürwin geçmesi g*refctiği kaydedilmekte, ancak bu süre hakkında bügi verilmemelctedir. Hükiimet kararoamesinde, içten çıkar ma konusunda da, disipUn suçlarından doîayı çütarma ile işverenin karşı karşıya kaldığı zorunluluklar nedeniyle lşten çıkarma arasında ayırun yapılmaktadır. Ispanyol hükümeti ayrıea lşçi ücretlerini garanti altm da tutacak bir fon Surulmasau da karara bağlamıştır. öte yandan, îspanyol bükümeti, 15 siyasal partinin meşruluğunun tamnmasnu ve siyasal suçlardan ötiirü tutukevlerinde buUınanlann durumlanmn yeniden gözden geçirilmesini karaTlaştırmıştır. ( M . ANKA) BAROLAR BİRLIĞİ BAŞKANI VE ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR AVUKATLARIN DİRENİŞI KARŞIS1NDA TRT'NİN TUTUMUNU ELEŞTİRDiLER ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türîciye Barolar Birliğı Baştoru Prof. Faruk Erem i martta uygulanan avukatlar direnişı nedeniyle TRT'nin takuıdagı tutunıu eleştirmiş ve «TRT'de emırle hazırlanan ve kişisel kuşkulan giderme amacuıı güden bu program, kınamaııın ne kadar haklı olduğunu kanıtlamıştır> demiştir. Yargı kararlannın uygulanmamasırvı kınamanm siyaset yapmalî oldugu iddiasuım cevaba değmez olduğunu da belirten Erem TRT hukukunun da yetersiz hale geldiğini öne sürmüştür. Avukatlann direnişi konusunda Cumhuriyet muhabirirün somlanna Prof. Erem'in verdiği yanıtlar şöyledir: Sonı: 4 mart saat 20 TRT haber lerinâe Türkiye Barolar Birligi genel kuralunun aldıgı, yargı kararlaruım uygulanmamasmı kınama kararına ilişton haberler konusunda ne düşunüyorsunuz? Yanıt: Uygulanmayan bir yargı tcararında ilgili kişinin başrnda bulundugu TKT'de, emirle haarlanan ve luşisel kuşkulan giderme amacını güden bu program, kınatnanın. ne kadar haklı olduğunu kanıtlamıştır. Soru: Bu programda konuşan meslekdaşlanruza karşı bir disıplin önlemi düşünüyor musunuz? Yanıt: Bu, barolanrruzın iç sorunudur. Üst kuruluş olan Barolar Bırliği'nin BaşSsanı olarak bu konuda açıklamada bulunmaya kendimi yetkiîl görmüyorum. Soru: Yargı kararlanmn uygu lanmamasuu kmamanm siyaset yapmalı olduğu iddia. edllmektedir. Yanıt: Yargı kararlaruun uygulanmasını kınamamn siyaset yapmak olduğu iddiası cevaba defmez. Soru: Memleketimizde TKT sorunu bir çözüme bağîanamaaı. Bir çare düşünüyor tnusunuz? (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) • VİYAHA BAROLAR BıRLiGı B&ŞKANI 5CHUPP1CH, «YARGI ORGANIMİHIN KARARIAR1N& UYUIMAMASI HUKUK DEVLETiNiN EMNiYETiNi SARSAR VE TEHLiKEYE SOKAR. BU NEDENIE TlRK MESLEKDA51ARIMIN DURUŞMALARA KATIIMAMALARIN1 GAYE1 iYi ANUYORUM» DEDi. Keçiborlu'da AP ilçe Başkanı CHP'Û bir gencin öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklandı (Cumnuriyet Haber Merk«l> AP Keçiborlu İlçe Baş'sanı SeyîuUah Uğurlu, 23 ocak günü jlçede bir kahveye düzenlenen ve Mustafa Büyiikkorkmaz adındaki kahve sahibinin Ölümiiyle sonuçlanan saldırunn tahrikçisi olduğu gerekçesiyle tutuklannuştır. Keçiborlunun eski Belediye Başkanı da olan AP tlçe Başkanının tunıklanmasıyla olay nedenlyle fjr'.ıklananların savısı dör(Devanu Sa. 9, Sü. 1 de) İSPANYA'DA IŞÇILERE GREV HAKKI TANINDI OLAYLARIN ARD1NDAKİ DEVLET VE MİT GERÇEK Sivas yolunda uçuruma düşen otobüste 11 kişi öldü, 20 kişi yaralandı SiVAS îstantaıl'dan Malatya'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsünün Sivas'a bağlı Güriin ilçesi yakmlarında devrilmesi so kazada 11 H er devletin feendisine örgü bir istihbarat örgütü vardır. Buniardan bazılanmn günluk basınds adları sıksık duyulmaktadır. ABD'nin CtA'sı, Sovyetler'in KGB'si, İran'ın SAVAK'ı. dış politika sayfalannda başlıca fconulan olnsturmaktadırlar. özelllkle Araerika'da CtA'nın devlet ve hükumet srücünâ aşan işlemteti koousunda son vıllarda Kenij sorusturmalar açılmı.'j. yasa dj$ına çıkan örgütâD denetimi Için gerekli Bnlemler alınmıstır. Son vıUarria TürkJye'de de A merika'ya koşut blçimde olıışan bir MİT sorunu vardjr. MUU ts tihbarat Te^kilâtı (MtT) kuşku ta jorluk çekmesl doealdır. devletin gözü ve kulaği c tşin kötü yanı, gizlilik içinde sürdürör. Türkiye'de !VIini ts«hbarat kuruluşlarının l lusal Kur kalıp salt devletin istibbarat getuluş Savaşırnıza davanan bir reksinmejrini karşılaması gereken tarihçesi vardır. Cumhuriyetin MtT'in 12 Mart'tan bu yana açıfcça ortaya çıknıası, eyleme ilk döneminde bn ultısal görenek sürdürulmüştür. Çok partili re geçtnesl, yetkllerini aşarak iç ve Üm asamalannda ise örgütün dış politikaya yön ve yöntem DIŞ vönelişlerl ve yontemleri, ÇORU KÖstermeye başlaması olnuıjtur. zaman siyasal ve toplumsal o Bn RÖrev aşımınm örsüt içinde TASARRUFLAR lavların kavranmamnda çeklien teptdlere ve eleştirilere de BÜçlüklerle karşılasmi5tir. Hr yol açtıği bilinmektedlr. 12 kiye'nin nlusal eövenüçi ve ÇH Mart döneminde MtT raptırvapav biçimde dü HALK karlanyla uluslararası örgntler lanyla arasındaki sınır nedir? NATO, zenlenen ço£u siyasül davanın CENTO. ABD, CtA gibi önctitler. Kanıklart. sıkıvönetim komutan ŞiRKETLERi le Işbirliei nerde başlar, nerde larının çatısı altında kurulan asbitcr? Bu sorularm yanıtları, keri mahkemelerden beraat kaHpvlet rasanıında kesintikle ve rnrı alrnışlardır. Bu <;er(;ek tar PROF. DR. Ali SA1T YÜKSEl'İH ' « " »/•mavacate denli •> OIZISI VE Suudi Arabistan'da kaza yapan Türk şoforu omur boyu köleiiğe mahkum oldu K1LÎS (Cumhuriyet) • Kilis'ten Suudi Arabists sun'i boru nakledericen orada bir trafik kazası yaparak iki kişinin ay< kmlmasına neden olar. şoföru Selahattin Ozaus burada uygulanan şer'i •hükümlere göre yargıl: ömür boyu köleiiğe m; edilmiştir. Aynı kazada kendisi c şekilde yaralanan Tür şö£örü, önce 125 bin ] «.Yaklaşık 300 bin TL.) ceîasuıa çarptınlmıştıı Ancak Türk şoförü bu ödeyemeyeceğin.i bildi cezası ömür boyu kö çevrilmiştir. Oğlunun durumuıra öğrenmek Cidde'ye giden şoförü babası işçi emeklisi ! Özaktaş ise yardım i üi:ere gittiği Türk sefaretinden kovulmı Bu arada ayablarının kırılmasına neden o iki kişinin yanında « boyu köle ol?.rak ka Turk şöförünü kurt: için Dışişleri Bakani Türkiye Ş&förler ve Otomobilciter Dernej Ferierasyonu nezdınt yapüan temaslardan henüz olumlu bir s aimsmamıstır. v.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog